Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA PRAJENI
Adresa postala: sat Prajeni, com. Prajeni, judetul Botosani, Localitatea: Prajeni, Cod postal: 717305, Romania, Punct(e) de contact: Raileanu Alexandru,
Tel. +40 0231553010, Email: primariaprajeni@yahoo.com, Fax: +40 0231553010, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


unitate administrativ teritoriala

Activitate (Activitati)
Altele: servicii publice locale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii de proiectare si Executie de lucrari pentru obiectivul Reabilitare si modernizare Scoala Primara nr. 3 Campeni, comuna Prajeni, jud.
Botosani

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de prestare: Campeni, comuna Prajeni, judetul Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Servicii de proiectare si Executie de lucrari pentru obiectivul Reabilitare si modernizare Scoala Primara nr. 3 Campeni, comuna Prajeni, jud.
Botosani, in conformitate cu caietele de sarcini si proiectul tehnic.
Valoarea estimata este de 596.988,00 lei fara TVA si este compusa dupa cum urmeaza:
1. Servicii de proiectare - Faza proiect tehnic, Detalii de executie si Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si
autorizatiilor aferente obiectivului de investitie - 9.000,00 lei fara TVA;
2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 5.000,00 lei;
3. Executie de lucrari - 582.988,00 lei fara TVA, defalcat dupa cum urmeaza:
Cap. 1 (1.2. + 1.3.) - 0 lei;
Cap. 2 - 19.500,00 lei;
Cap. 4 - 4.1. - 512.440,00 lei;
- 4.2. - 6.000,00 lei;
- 4.3. - 31.450,00 lei;
Cap. 5.1 (5.1.1.) - 13.598,00 lei
Cap. 6 - 0 lei;
Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse ?i neprevazute precizata n
bugetul proiectului (devizul general), acestea putnd fi accesate, dupa caz, n func?ie de necesita?i, prin modificarea contractului n condi?
iile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2017 15:40

Pagina 1/8

Fisa de date
Servicii de proiectare si Executie de lucrari pentru obiectivul Reabilitare si modernizare Scoala Primara nr. 3 Campeni, comuna Prajeni, jud.
Botosani, in conformitate cu caietele de sarcini si proiectul tehnic.
Valoarea estimata este de 596.988,00 lei fara TVA si este compusa dupa cum urmeaza:
1. Servicii de proiectare - Faza proiect tehnic, Detalii de executie si Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si
autorizatiilor aferente obiectivului de investitie - 9.000,00 lei fara TVA;
2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 5.000,00 lei;
3. Executie de lucrari - 582.988,00 lei fara TVA, defalcat dupa cum urmeaza:
Cap. 1 (1.2. + 1.3.) - 0 lei;
Cap. 2 - 19.500,00 lei;
Cap. 4 - 4.1. - 512.440,00 lei;
- 4.2. - 6.000,00 lei;
- 4.3. - 31.450,00 lei;
Cap. 5.1 (5.1.1.) - 13.598,00 lei
Cap. 6 - 0 lei;
Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse ?i neprevazute precizata n
bugetul proiectului (devizul general), acestea putnd fi accesate, dupa caz, n func?ie de necesita?i, prin modificarea contractului n condi?
iile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice.
Valoarea estimata fara TVA: 596,988.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


14 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de 5.000,00 lei. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina
corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Garantia de participare se constituie in conformitate
cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile uterioare. In cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul
RO36TREZ1165006XXX000269 deschis la Trezoreria Botosani, CUI 3373330.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel
putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile ( de la data limita de depunere / primire oferte ). Instrumentul de garantare
trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Garan?ia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat n SEAP pna la data si ora limita de depunere a
oferelor. n cazul depunerii de oferte n asociere, garantia de participare trebuie constituita n numele asocierii si sa mentioneze ca acopera
n mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa n alta limba dect romna va fi nsotita de
traducerea autorizata n limba romna.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Cuantumul garantiei de buna executie este de 2% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui in termen de 5 zile lucratoare
de la data semnarii contractului de achizitie si in conformitate cu art. 40 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si se
va restitui in conformitate cu prevederile art. 42 alin.3 si 4 din acelasi act normativ.
Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In aces caz, contractantul are obligatia de a
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante (HG nr. 1045/2011). Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea
contractului.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Programul National de Dezvoltare Locala + Bugetul local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2017 15:40

Pagina 2/8

Fisa de date
c) www.anap.gov.ro
Legea 10/1995 ; HG 766/1997; HG 1072/2003; Legea 161/2003; Legea 265/2006; Legea 319/2006; Legea 50/1991; HG 51/1996; Ordinul
863/2008; Ordinul 597/2008; HG 273/1994; HG 226/2015; Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
1. Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca n situa?iile prevazute la art.59-60, 164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt urmatoarele:
Raileanu Alexandru - primar; Iftodi Mihaita Gheorghita - viceprimar; Raileanu Melania- secretar, Presedinte cu drept de vot al Comisiei de
evaluare; Tiplic Doinita - inspector, membru in Comisia de evaluare; Amarghioalei Iulia - contabil; Placinta Constantin Ioan - administrator IT
- membru Comisie de evaluare; consilieri locali: Baciu Mihai Gabriel, Clipaciuc Mihai, Doroftei Ilie, Iordachel Petru, Matei Gheorghe, Negrii
Vasile, Olaru Ion, Pascaru Constantin, Calin Leon, Pintilie Elena, Popiniuc Dorin, Sandeanu Liviu
Modalitatea prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerin?elor anterior mentionate:
- se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i) cu
informa?iile aferente situa?iei lor.
Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente vor fi:
certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentarii;
cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
2. Se va prezenta declaratia de neincadrare in prevederile art. 60 odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant,
asociat, subcontractant si tert sustinator) -Formular A (Sectiunea Formulare).

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de nregistrare n condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla n niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerin?ei:
- se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.
Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,
sau n cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise n ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC (conform art. 15 din
Legea 359/2004).
Prezentarea oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri
autorizate.
Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa
prezinte, pentru conformitate, documentul in original. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, pentru
partea de contract pe care o realizeaza.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta 1: Prezentarea Listei cuprinzand servicii similare prestate in ultimii 3


ani de la data limita stabilita prin Anuntul de participare pentru depunerea
ofertei (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari
ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial), din
care sa reiasa ca ofertantul a prestat servicii similare.

Se va completa si se va depune:
- se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?
i la procedura de atribuire cu informa?iile ce descriu nivelul lor
de experien?a, prin raportare la contractele executate n trecut,
corespunzator cerin?elor autorita?ii contractante.
Urmatoarele documente justificative care probeaza ndeplinirea
cerin?ei vor fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul
intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
- contract de prestari servicii copie/ proces verbal de
receptie/predare-primire in copie/ recomandare beneficiar copie /
fisa de experienta similara / alte documente relevante.
Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea,
perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul prestarii
serviciilor. n cazul n care contractele invocate ca experienta
similara contin clauze de confidentialitate, care mpiedica
prezentarea acestuia n integralitate, operatorul economic va
prezenta paginile din contract si anexele acestuia care contin
referintele privind: partile contractante, obiectul contractului,
durata contractului, pretul contractului si valorile precum si
semnaturile/stampila partilor. Operatorii economici nerezidenti
vor prezenta copiile respective nsotite de traducerea autorizata
a acestora n limba romna.
Pentru conversia in RON, se va lua in considerare cursul mediu
anual leu/alta valuta comunicat de BNR.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2017 15:40

Pagina 3/8

Fisa de date
Cerinta 2: Lista principalelor lucrari realizate in ultimii 5 ani
Se va prezenta o lista a principalelor lucrari realizate in ultimii 5 ani, impliniti
la data limita de depunere a ofertelor, stabilita prin Anuntul de participare
pentru depunerea ofertei (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de
eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare
publicat initial), din care sa reiasa ca ofertantul a executat lucrari similare.

Se va completa si se va depune:
- se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?
i la procedura de atribuire cu informa?iile ce descriu nivelul lor
de experien?a, prin raportare la contractele executate n trecut,
corespunzator cerin?elor autorita?ii contractante.
Urmatoarele documente justificative care probeaza ndeplinirea
cerin?ei vor fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul
intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
- contract de executie de lucrari copie/ proces verbal de receptie
la terminarea lucrarilor in copie/ recomandare beneficiar copie /
fisa de experienta similara / alte documente relevante.
Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, valoarea,
cantitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul
executarii lucrarilor. n cazul n care contractele invocate ca
experienta similara contin clauze de confidentialitate, care
mpiedica prezentarea acestuia n integralitate, operatorul
economic va prezenta paginile din contract si anexele acestuia
care contin referintele privind: partile contractante, obiectul
contractului, durata contractului, pretul contractului si valorile
precum si semnaturile/stampila partilor. Operatorii economici
nerezidenti vor prezenta copiile respective nsotite de traducerea
autorizata a acestora n limba romna.
Pentru calculul pretului contractului exprimat n alta moneda
dect Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca
Nationala a Romniei pentru anii n care au fost ncheiate
contractele respective.
n cazul n care beneficiarul este un client privat si, din motive
obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea cerintei
se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.

Capacitatea tehnica ?i/sau profesionala a operatorului economic poate fi


sus?inuta n conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.

Modalitate de ndeplinire: n DUAE completat de ofertant se vor


include ?i informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de
ter?a parte, precum ?i celelalte aspecte solicitate prin formatul
standard al DUAE.
Ter?ul/ter?ii sus?inatori vor completa DUAE cu informa?ii privind
nivelul lor de experien?a, prin raportare la contractele executate
n trecut, corespunzator sus?inerii acordate.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si sustinerea tertului
(Formular 4), urmand ca documentele justificative care probeaza
ndeplinirea cerin?ei sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n
clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
- angajamentul ferm al ter?ului sus?inator/angajamentele ferme
ale ter?ilor sus?inatori prin care se dovede?te ca ofertantul va
avea acces n orice moment la sus?inerea ter?ului
- documente justificative ale ter?ului sus?inator/ter?ilor sus?
inatori.
Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirma, prezentnd
documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini
ofertantul n vederea ndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin
precizarea modului n care va interveni concret, pentru a duce la
ndeplinire respectivele activita?i pentru care a acordat sus?
inerea, fie prin identificarea resurselor tehnice ?i profesionale pe
care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul
concret n care va realiza acest lucru).
Totodata, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016,
prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja ca va/vor
raspunde n mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a ter?
ului/ter?ilor sus?inator/sus?inatori se va angaja sub condi?ia
nendeplinirii de catre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere
asumate prin angajament.
Atentie! n cazul aplicarii procedurii simplificate, operatorul
economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti pentru
maximum 50% din cerinta privind experien?a similara ce a fost
stabilita n conformitate cu cele precizate pe coloana din stnga.

Cerin?a 3: Informa?ii privind partea din contract pe care operatorul


economic are, eventual, inten?ia sa o subcontracteze
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi

Modalitate de ndeplinire: n DUAE completat de ofertant se vor


include si informatiile solicitate cu privire la subcontractan?i.
n cazul n care ofertantul utilizeaza capacita?ile
subcontractantului/subcontractan?ilor pentru a ndeplini criteriile
de calificare, se va prezenta cte un formular DUAE separat
pentru fiecare dintre respectivii subcontractan?i, completat ?i
semnat n mod corespunzator de catre fiecare dintre ace?tia.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de
subcontractare (Formular 5), urmand ca documentele
justificative care probeaza ndeplinirea cerin?ei sa fie prezentate,
la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul
clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor:
- acordul/acordurile de subcontractare
- documente justificative ale subcontractantului/ subcontractan?
ilor,

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2017 15:40

Pagina 4/8

Fisa de date
Cerinta 4: Informatii privind asociatii

Se completeaza DUAE conform prevederilor art. 193, alin (1) din


Legea nr. 98/2016 Asociatii nu trebuie sa se afle n situatiile
prevazute de art 164 din Legea 98/2016, art. 165 din Legea nr.
98/2016 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 din, sub sanctiunea
excluderii din procedura de atribuire.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de
asociere (Formular 3), urmand ca documentele justificative sa fie
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic
care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.:
Imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la
procedura de atribuire
Acord de asociere

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Costul cel mai scazut in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
1 Pretul ofertei

Pondere

Punctaj maxim

40.00%

40.00

Descriere: Componenta financiara - servicii de proiectare (Pth+DEE)......................................................40 pct.


Algoritm de calcul: Descriere: Componenta financiara - servicii de proiectare (Pth+DEE)...................................................
...40 pct.
Algoritm de calcul:
a) Oferta admisibila cu cel mai mic pret va primi 40 de puncte;
b) Alte oferte admisibile decat cele de la pct. a) vor primi punctaj calculat dupa urmatoarea formula:
Punctaj oferta n = [Pret oferta a) / Pret oferta n] x 40
2 Pretul ofertei

60.00%

60.00

Descriere: Componenta financiara - executie lucrari.......................................................60 pct.


Algoritm de calcul: Componenta financiara - executie lucrari.......................................................60 pct.
Algoritm de calcul:
a) Oferta admisibila cu cel mai mic pret va primi 60 de puncte;
b) Alte oferte admisibile decat cele de la pct. a) vor primi punctaj calculat dupa urmatoarea formula:
Punctaj oferta n = [Pret oferta a) / Pret oferta n] x 60
(

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

) Direct proportional (

) Invers proportional

Punctaj maxim: 100.00

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2017 15:40

Pagina 5/8

Fisa de date
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica se va intocmi in 2 etape, una pentru serviciile de proiectare si una pentru executia de lucrari
Etapa 1. Propunere tehnica servicii de proiectare
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul/caietele de sarcini. In acest sens, ofertantul
va prezenta:
1. Grafic fizic detaliat pe activitati cu nominalizarea personalului implicat pentru fiecare activitate in parte, modalitatea de lucru precum si
standardele si normativele ce vor fi utilizate la elaborarea documentatiilor;
2. Conform prevederilor art. 51 din Legea 98/2016 se va prezenta o Declaratie pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont
de obligatiile relevante in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca;
3. Se va demonstra intelegerea solutiei tehnice prezentate la faza SF - descrierea lucrarii, prezentare mod de organizare activitate, resurse
angajate (personal si resurse tehnice). Descrierea va contine un comentariu punct cu punct, pentru toate cerintele si specificatiile tehnice
cuprinse in caietul de sarcini, prin care ofertantul sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerintele respective si solutiile
stabilite prin SF, o descriere a solutiilor concepute, a tehnologiei propuse cu detalierea din punct de vedere descriptiv si tehnic a acesteia si
in concordanta cu utilajele si echipamentele propuse prin fisele de specificatii tehnice.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html
Daca propunerea tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini/Studiilor de fezabilitate, oferta va fi considerata neconforma.
B. Propunere tehnica executie lucrari
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta n totalitate cerin?ele prevazute n caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa
reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerin?elor/obliga?iilor prevazute n caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va con?ine :
1.Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) (Formular nr.7)
care va descrie :
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execu?ie) pentru realizarea lucrarilor, in concordanta cu prevederile
Caietului de sarcini/Studiilor de fezabilitate si ale Propunerii tehnice pentru proiectare;
b) resurse (personal ?i instala?ii/echipamente) (Formular nr.8)
c) programul de execu?ie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea
tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea ?i derularea n timp a activita?ilor pe care ofertantul propune sa le ndeplineasca pentru
realizarea lucrarilor, n special:
?lucrarile permanente ?i temporare ce urmeaza sa fie executate,
?activita?ile de interfa?are cu lucrarile existente ?i operarea acestora, dupa caz (daca este inclusa asemenea solicitare n caietul de sarcini);
?secven?ierea, derularea n timp ?i durata testelor, cu eviden?ierea clara a activita?ilor incluse n procesele de asigurare, respectiv de
control al calita?ii, conform legisla?iei specifice corespunzatoare obiectului contractului;
?denumirea activita?ilor ?i subactivita?ilor aferente, durata acestora, cu eviden?ierea punctelor cheie (jaloanele) n execu?ia contractului;
?drumul critic clar identificat n planificarea activita?ilor.
Acesta trebuie sa fie corelat cu Graficul de prestare a serviciilor de proiectare;
2. Listele cu cantita?ile de lucrari, fi?ele tehnice ?i formularele completate conform caietului de sarcini, inclusiv pentru organizarea de ?
antier.
3. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj ?i transport;
4. Fise de specificatii tehnice pentru echipamente nsotite de documente de la producatori/furnizori, care sa ateste ndeplinirea specificatiilor
ofertate conform cerintelor din Caietul de sarcini si Propunerii tehnice pentru partea de proiectare;
5. Declaratie privind furnizorii materialelor principale care trebuie puse in opera.
6. Declara?ie privind termenul de garan?ie acordat lucrarilor executate.
7. Prezentarea modalita?ii de asigurare a accesului la speciali?tii necesari ?i obligatorii n vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse n obiectul contractului, n conformitate cu prevederile Legii 10/1995 ?i a
altor legi incidente.
8. Dovada efectuarii vizitei pe teren la locul de executie al lucrarilor.
Se vor respecta condi?iile de mediu, social ?i cu privire la rela?iile de munca pe toata durata de ndeplinire a contractului de lucrari. Se va
prezenta o declara?ie pe proprie raspundere n acest sens (Formular nr.9);
Intocmirea propunerii tehnice cu nerespectarea cerintelor anterior mentionate va conduce la declararea ofertei drept neconforma in conditiile
art. 215 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 137 alin. (3) lit. a) HG nr. 395/2016.
Informa?ii detaliate privind reglementarile care sunt n vigoare la nivel na?ional ?i se refera la condi?iile de munca ?i protec?ia muncii,
securita?ii ?i sanata?ii n munca, se pot ob?ine de la Inspec?ia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html .
n cazul unei asocieri, aceasta declara?ie va fi prezentata n numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.
Informa?ii privind reglementarile care sunt n vigoare la nivel na?ional ?i se refera la condi?iile de mediu, se pot ob?ine de la Agen?ia Na?
ionala pentru Protec?ia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie .
Daca propunerea tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini/Studiilor de fezabilitate, oferta va fi considerata neconforma.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2017 15:40

Pagina 6/8

Fisa de date
Propunerea financiara va fi prezentata in lei conform Formularului nr. 6
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare n contract.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua n calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care
le implica ndeplinirea obligatiilor contractuale, precum ?i marja de profit.
Ofertantul va include, n cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:
- executia categoriilor de lucrari prevazute n listele de cantitati, ntocmirea instructiunilor de ntretinere si exploatare
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor
- procurarea, transportul, depozitarea si punerea n opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului,
conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor ?i va con?ine formularele prevazute de Ordinului MDLPL nr.
863/2008:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
-devizele oferta;
- lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
- fi?ele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice
- listele cu cantita?i de lucrari pentru constructii provizorii organizare de ?antier.
Propunerea financiara trebuie sa se ncadreze n limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achizitie
publica ce urmeaza a fi atribuit.
Propunea financiara va cuprinde si formularul de contract propus, semnat ?i ?tampilat de ofertant, nso?it de eventuale propuneri de
modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai n masura n care acestea nu vor fi, n mod evident,
dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Pentru a putea participa la procedura de atribuire n calitate de ofertan?i, operatorii economici au obliga?ia sa se nregistreze n Sistemul
Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP),conform Legii nr.98/2016.Vor fi acceptate numai ofertele depuse online n SEAP. Adresa la care se
depune oferta estewww.e-licitatie.ro.
DUAE completat cu informa?iile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica ?i propunerea
financiara vor fi transmise in format electronic / prin mijloace electronice.
Documentele precizate mai sus, respectiv fi?ierele ncarcate n SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului
legal/mputernicit al ofertantului. Avnd n vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie sa elaboreze
oferta n conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sa indice n cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica
si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Pre?ul se cripteaza, iar documentele ce con?in elemente de pre? se semnaleaza corespunzator.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2017 15:40

Pagina 7/8

Fisa de date
Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfa?ura dupa urmatoarele reguli:
Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?
ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa n mod
exclusiv n SEAP la Sec?iunea ntrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi
publicate n SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participar simplificat.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor nregistra n SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicitarile avand n vedere
termenelede raspuns ale autorita?ii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii
ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare n legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile n SEAP
(Sec?iunea ntrebari).
Modul in care operatorii economici ineteresati pot accesa DUAE in vederea completarii se va face prin accesarea urmatorului link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd
Comisia de evaluare va analiza DUAE n corela?ie cu cerin?ele stabilite prin fi?a de date a achizi?iei.
Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al
aspectelor financiare pe care le implica.
n urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins
motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlal?i faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor
Capitolului IV, Sec?iunea a 13 a din Legea nr. 98/2016.
n urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce n SEAP rezultatul
admis/respins, ?i va deschide n SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul
loc n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordnd un termen de raspuns.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul
SEAP (Sectiunea ntrebari), n format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari Formularul nr. 10.
Note:
1. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu pre?uri egale:
Departajarea se va face exclusiv n func?ie de pre? ?i nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din
modul de ndeplinire a contractului de catre operatorii economici
n vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea n SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfa?
urata integral prin mijloace electronice)
2. Executarea contractului poate suferi modificari in functie de fondurile alocate de Finantator anual; pe perioada in care Autoritatea
contractanta nu va dispune de resurse financiare, contractul de executie de lucrari va fi suspendat.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.
Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Prajeni
Adresa postala: Localitatea Prajeni, comuna Prajeni, judetul Botosani, Localitatea: Prajeni, Cod postal: 707566, Romania, Tel. +40 231553010, Email:
primariaprajeni@yahoo.com, Fax: +40 231553010

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2017 15:40

Pagina 8/8