Sunteți pe pagina 1din 5
ROMANIA JUDETUL CALARASI PRIMARIA ORASULUI BUDESTI SERVICIUL CONTABILITATE sir,Calea Bucuresti, nr:75, Tel./Fax:0242528301 ANUNT In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si a Legii nr.186/2014 s-a afisat -Proiectul de hotarare privind asoci participarea orasului Budesti la teritoriul acoperit de ** Strategia de dezvoltare locala a asociatiei FLAG Valea Mostistei **. rea si Urmeaza ca proiectul de hotarare sa fie supus dezbaterii si aprobarii in sedinta Consiliului Local din luna Mai 2016. Opiniile celor interesati se pot trimite in scris la sediul Primariei Orasului Budesti- str,Cal. Bucuresti, nr.75, sau la tel./fax: 0242528301. ROMANIA PROIECT JUDETUL CALARASI CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUDESTI HOTARARE privind asocierea si participarea orasului Budesti la teritoriul acoperit de “Strategia de dezvoltare locala a asociatiei FLAG Valea Mostistei”. Consiliul Local al orasului Budesti, judetul Calarasi, Avand in vedere: - Expunerea de motive a primarului orasului Budesti, judetul Calarasi, din care rezulta necesitatea emiterii unei hotarari privind asocierea si participarea orastlui Budesti, la teritoriul acoperit de “Strategia de dezvoltare locala a asociatiei FLAG Valea Mostistei”. - Raportul de specialitate nr. 4023 / 16.03.2016, intocmit de Compartimentul Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Budesti; = Rapoartele nr, ---ale comisitlor de specialitate din cadrul Consitiului Local al orasului Budesti; -Prevederile art. 1 alin. (1) si alin, (2), art. 2, art. 8, art. 20, art, 27°2 din Ordonanta Guvernului nr, 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare; -Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica; -Termenii de referinta din Ghidul Solicitantului pentru sprijinul pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor publice-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrate a zonelor pescarest -Prevederile art. 36 alin. (1) si alin, (4) din Legea nr. 215/201, republicata, privind administratia publica locale, In conformitate cu. prevederile art. 36 alin, (1) si alin. (4) din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala si in temeiul art. 45 alin. (1), alin, (2) lit. ) si ale art. 115 alin, (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicata privind administratia publica locala, HOTARASTE: Artal Se aproba asocierea si participarea orasului Budesti la teritoriul acoperit de “Strategia de dezvoltare ocala a asociatiei FLAG Valea Mostiste’” Art. In conformitate cu Ghidul Solicitantului, aderarea sau parteneriatul orasului Budesti la o alta structura asemanatoare (de tip GAL POPAM), duce la excluderea orasului Budesti din propramul POPAM. Art3 Se imputemiceste doamna Lucia Lefter, Primar al orasului Budesti sa ne reprezinte in cadrul Parteneriatului public-privat de tip FLAG VALEA MOSTISTEI, sa semneze in numele orasului Budesti, toate documentele necesare sustinerii actiunilor derulate in vederea elaborarii si depuneri dosarului Art Pri specialitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare. Art Secretarul orasului Budesti, judetul Calarasi va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare si o va jpreuna cu compartimentele din cadrul aparatului de comunica celor interesati. INITIN PRE Ve JR. LEPTE! n Nr. . Ne iza péritry legalitate, Adoptata la orasul Budesti ay 8 Secretarul el Bude: AStAZ; ooo Cons. Jr ANEL Hotararea a fostadoptata cu un nde . voturi "pentru", voturi "contra" si... "abtineri"dintr-un_n.dk consilieri prezenti la sedinta si un nr, de 15 consilieri locali in functie ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUDESTI Nr. 4023 din 16.03.2016 RAPORT DE SPECIALITATE Subsemnatul Deaca Marius, consilier in cadrul Compartimentului Achizitii Publice. ‘Avand in vedere: -Expunerea de motive a primarului orasului Budesti, judetul Calarasi, din care rezulta necesitatea emiterii nnei hotarari privind asocierea si participarea orasului Budesti, la teritoriul acoperit de “Strategia de dezvoltare locala a asociatiei FLAG Valea Mostistei”. - termenii de referinta din Ghidul Solicitantului pentru sprijinul pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor publice-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrate a zonelor pescaresti. -prevederile art, 36 alin. (1) si alin. (4) din Legea nr. 213/201, republicata, privind administratia publica locala, In temeiul art. 45 alin. (1), alin, (2) lit. f) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicata privind administratia publica locala, propun emiterea unui proiect de hotarare privind asocierea si participarea orasului Budesti, 1a teritoriul acoperit de “Strategia de dezvoltare locala a asociatici FLAG Valea Mostistei”. Obiectivul general al POP AM (Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime) 2014-2020, il constituie promovarea cresterii economice a incluziuii sociale si a crearii de locuri de munca si furnizarea de sprijin pentru cresterea sanselor de angajare ai a mobilitatii fortei de munca in cadrul comunitatii costiere si interioare, dependente de pescuit si acvacultura, inclusiv liversificare. Abordarea POP AM “de jos in sus” reprezinta 0 modalitate ce permite actorilor locali de a determina nevoile zonei din care provin si de a contribui la dezvoltarea teritoriala din punct de vedere economic, demografic, educational, etc., prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborata si implementata local. POP AM sprijina dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit si de acvacultura realizata printr-o abordare bazata pe dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii pentru cresterea gradului de ocupare in munca si sporirea coeziunii teritoriale prin intermediul obiectivului specific: promovarea cresterii economice, a crearii de locuri de munca, inclusive diversificarea activitatilor din domeniul pescuitului si a altor sectoare ale economiei specifice. Actiunile finantate prin abordarea POP AM presupun actiuni integrate, coerente, ce conduc la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale in folosul comunitatilor. Scopul Asociatici FLAG Valea Mostistei, este acela al implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala aprobata de catre Autoritatea de Management a POP AM. Strategia de Dezvoltare Locala va fi depusa prin intermediul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020. “FLAG Valea Mostistei” are drept scop sprijinirea dezvoltarii durabile a comunitatilor din aria de activitate a Asociatiei, in accord cu principiile POP AM. Strategia de dezvoltare locala, plasata sub responsabilitatea comunitatii inseamna un set coerent de operatiuni cu scopul de a raspunde obiectivelor si nevoilor locale si eare contribuie la ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUDESTI indeplinirea Strategiei Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila ineluziunii ce este conceput si realizat de un grup de actiune locala. FLAG-ul va elabora si propune o Strategie de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti in conformitate cu Regulamentul $08/2014 si Regulamentul 1303/2013 in care teritoriul FLAGUL-ului trebuie sa fie omogen si continu, In conformitate cu Ghidul Solicitantului, aderarea sau parteneriatul orasului Budesti la 0 alta structura asemanatoare (de tip GAL POPAM), duce la excluderea orasului Budesti din propramul POPAM. Propun imputernicirea doamnei Lucia Lefter, Primar al orasului Budesti sa ne reprezinte in cadrul Parteneriatului public-privat de tip “FLAG VALEA MOSTISTEI”, sa semneze in numele orasului BUDESTI, toate documentele necesare sustinerii actiunilor derulate in vederea elaborarii si depunerii dosarului de candidatura. Consilier A Publice, De ius 4 ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUDESTI Ne 4021. din 10.03, 00016 EXPUNERE DE MOTIVE Ia proiectul de hotarare privind asocierea si participarea orasului Budesti la teritoriul acoperit de “Strategia de dezvoltare locala FLAG Valea Mostistei” Subsemnata Lefter Lucia, primar al orasului Budesti, judetul Calarasi, prin prezenta va aduc la cunostiinta ca este necesara emiterea unei hotarari privind asocierea si participarea orasului Budesti la teritoriul acoperit de “Strategia de dezvoltare locala a asociatici FLAG Valea Mostistei Obiectivul general al PUP AM (Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime) 2014-2020, il constituie promovarea cresterii economice a incluziuii sociale si a crearii de locuri de munca si furnizarea de sprijin pentru cresterea sanselor de angajare ai a mobilitatii fortei de munea in cadrul comunitatii costiere si interioare, dependente de pescuit si acvacultura, inclusiv diversificare. Abordarea POP AM “de jos in sus” reprezinta 0 mod: a determina nevoile zonei din care provi vedere economic, demografic, education: claborata si implementata local. POP AM sprijina dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit si de acvacultura realizata Printr-o abordare bazata pe dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii pentru cresterea Gradului de ocupare in munca si sporirea coeziunii teritoriale prin intermediul obiectivului specific: promovarea cresterii economice, a crearii de locuri de munca, inclusive diversificarea activitatilor din domeniul pescuitului si a altor sectoare ale economiei specifice Actiunile finantate prin abordarea POP AM presupun actiuni integrate, coerente, ce conduc la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale in folosul comunitatilor. Scopul Asociatiei FLAG Valea Mosistei, este acela al implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala aprobata de catre Autoritatea de Management a POP AM. Strategia de Dezvoltare Locala va fi depusa prin intermediul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020. “FLAG Valea Mostistei” are drept scop sprijinirea dezvoltarii durabile a comunitatilor din aria de activitate a Asociatiei, in accord cu principiile POP AM. Strategia de dezvoltare locala, plasata sub responsabilitatea comunitatii inseamna un set coerent de operatiuni cu scopul de a raspunde obiectivelor si nevoilor locale si care contribuie la indeplinirea Strategiei Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii ce este conceput si realizat de un grup de actiune locala. FLAG-ul va elabora si propune 0 Strategie de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti in conformitate cu Regulamentul $08/2014 si Regulamentul 1303/2013 in care teritoriul FLAGUL-ului trebuie sa fie omogen si continuu In conformitate cu Ghidul Solicitantului, aderarea sau partenerjatul orasului Budesti la 0 alta structura asemanatoare (de tip GAL POPAM), duce la excludétea’ orasului Budest propramul POPAM, jt itate ce permite actorilor locali de si de a contribui la dezvoltarea teritoriala din punct de |, etc., prin intermediul unei strategii de dezvoltare