Sunteți pe pagina 1din 2

PRII{ARUL

MUNICIPIULUI BAIA MARE


Str. Gheorghe 5incai37
43O3L1- Baia Mare, Romenia
lelefon: +4O 2622L3 824
F axt +4o 262 2r2 332

Emaili primar@baiamare,ro

web: www.baiamare.ro

DrsPozrTrA

w. /, /14 t zztoazott

Primarul Mtnicipiului Baia Mare,

\-.

Avand in vedere:
- referatul Direcliei Relatii Publice,
- H.C.L. nr.4ll2013 pr;vind asigurarea liberului acces la informaliile de interes public,
in conformitate cu prevederile Legli N. 54412001 privind liberul acces la informatiil de hteres
public, cu modificirile qi comptetirile ulterioare, ale HGR nr. 12312002 pentru aproharea Normelor
metodologice de aplicme a Legii nr 544/2001 privind liberul accs la infomatiile de interes public'
in conformitate cu prevederile leioii ff. 32/2003 privind transparenta decizionald in administralia

publici;
-HCL nr.3 1 ?/2003 privind stabilirea procedurilor privind participarea cetailenilor !i a asociaJiilor legal
constituite cu domiciliut in Mlmicipiul Baia Mare, la procesd de elaborare a actelor normative cu
aplicabilitate generall precum ti la procesul de iuare a deciziilor de citre Consiliul local si Primarul
Municipiului Baia Mare conform Legii nr.5212003,

in temeiul art. 68 alin.

modific6rile ti complotarile

din Legea administraliei publice locale

ff.

215/2001' republicatS' cu

ulterioare,

D ISpU N _t:
ART.I. Se desemneaza ca responsabil, din partea conducerii Mulicipiului Baia Mare, cu accesul la
informaliile de interes public, conform Legii ff. 544/2001 D-na Viala Noemi, viceprimar al

Municipiului Baia Mare.

ART.2. Se desenmeazd ca responsabil, din partea conducerii Municipiului Baia Mare' pentru relatia
cu societatea civili, conform Legii nr. 5212003, D-na Vida Noemi, viceprimar al Municipiului Baia
Mare.
Procedura de lucru este stabilitd prin HCL

ff.

31712003

tsuci Dan {a purtator de cu\ent al Municipiului Baia Mare si responsabil cu


accesul presei la informatiile de itteres puhlic.
ART. 3.

Se desemneaza

ART.4. Procedura d6 acces la infomatiile publice este urmltoarea:


a) Directia Relatii P blice, prin Biroul Comunicare, inregistreazi toate cererile tip de informalii de
interes public intr-un regishu special constituit, potrivit Anexei nr. 5 din HGR nr. I 231200 I ;
b) Biroul iomunicare din cadrul Directiei Rela{ii Publice, .ispunde direct solicitdrilor de informalii
de interes public difuzate din oficiu, cD exceptia celor din partea reprezentanlilor presei;
c) Purtitorul de cuvant rdspunde direct solicitarilff de ;nformatii de interes public dituzate din
oflciu. adresale de reprezenLanlii presei.
d) Biroul comunicare publica sau purtitorul de cuvani duptr caz, hansmit solicitdrile de informatii de
interes public, altele decat cele ce se comunica din oficiu compartimentelor de specialitate din
cadrul Primdriei Municipiului Baia Mare, pentru identificarea documentelor continand
intormaliile \olicilale $i penlru lormularea unui rasplrns:

ROMANIA . MUNICIPIUL BAIA MARE

e)

0
g)

compartimentele de specialitate din cadrul Primlriei Municipiului Baia Mare identifica


documentele condnand informaliile solicitate $i inainteazi un rdspuns intem catre Biroul
Comunicare din cadrul Diicfiei Relalii Publice sau dltpI c^z cltre purtetorului de cuvan!
imprcund cu eventualele copii dupd documente, in forma doritd de solicitant (tiplrite sau in format
electronic);
Biroul Comunicar din cadrul Directiei Relatii Publice sau dupe caz purtitorul de cuvan!
redacteaze fi tmnsmit rispunsul, semnat de cetre rcsponsabilul ctl accesul la informa{iile de interes
public din partea conducerii Municipiului Baia Mare, czhe solicitant, in temenele prevezute de
lege, informerdul despre costurile aferente copierii documentelor respective
Copiile duph documentele solicitate se elibereazd numai dupd achitarea contravalo i serviciilor de
multiplicare calclrlate potrivit prevederilor Hotbrfii Consiliului Local. Plata se face direct la
casieria Municipiului Baia Mare sau p r ordin de plati deschis la Trezoreria Municipiului Baia
Mare,

ART.s- incepand cu data prezentei


n.38212013.
(-_

ART. 6. Cu ducerea

ifi

inceteazd aplicabilitatea Dispoziiia ff.9191.2013

ti

Dispozilia

Ia indeplinire se incredintazi Directia Relatii Publice

ART. 7. Przenta se comunica:


-lnorituliei Prelectului Judetului varamure$:
-Responsabilului, din pa ea conducetii Municipiului Baia Mare, cu accsul la informatiile de interes
public $i relatia cu societatea civib,
-Pur61orului de cuvent al Municipiului Baia Mare,
-Directii Relati! Publice

p.PRIMAR,
yiceprimar desem
Rob

Vizal legalitate,
SECRITAR,
Muresan Lia

11,Vtd-

DRP/C,L
27.06.2016

RO TANN. MUNICIPIUL BAIA MARE