Sunteți pe pagina 1din 16

{.

Fie qirul de numere naturale l, g, 15,


22,29, ...
a) dac6 numirur 2011
ltabfliti este rerrnenar girului. Dar 2010?
b] geF termeni ai qirurui sunt mai
c) Calculali suma I + 8 + 15 + 22 +
r"tfi;;; r00 9i mai mici decdt r 000?
Zg + ... + 2010.
(O.L.M., Iasi, 201I)
2. Se considerd tabloul:

2
)1
2712
27t2t7
.")elqi suma elementelor de p, fin; ii."'
Afla1i ultimul termen Ce pe iinia tOt,'
b)
c) cu ajutorul numerelor din tabroul de
mai.sus formdm girur de numere nafurare
2, 7, 12. 2, 7, lZ, 17, ... .Determinafi
ul iOOi-t u tilili;;;;;;il. 2, 2,7 ,

(O.L,M., Suceava, 2009)


e. S3 de numere naturale
1o1sife16 tryl 4,7, !0,13, 16. ..; .
a) calculali diferenta dinfe al200t-leateien
al girului 9i al20t-lea termen.
b) Calculati suma primilo, zo r r lermeiilii'*f*.

(O.L.M., OIt,2009)
4. Cdte numere de forma abcde au proprietifile
a = 2c; c = 2e Si b + d < a * c?

Cete numere de forma & _ (,,Sorin Simion,', piteati, 2007)


f. uuproprietatea ci 4.bc =7 .cb?
6. Fie girul de numere naturale 3,10,17,24,
... .
a) Care este al 2}L}-leatermen din gir? '
b) Al cdtelea termen din
9ir este egai cu2005?

7. (O. L. M., Constanla, 2 0I 0)


Se considerd urmitorul tablou cu 1004 linii:
L1 2
L2 424
L3 64246
8 6 4 2 4 6 8
G'

:.. 8"';";;';
I

o
2008
primul numdr de pe linia tZiZ
este
;; ... ,il;
C'
ia .u) 9*"
b] Oi cite ori apare in acest tablou numdrul
(J 104?
c) Aflali suma tuturor numerelor diferite ainiaUlou.
lei
(.'
,
.t-
8. Pe o insuld sunt 12 .ocalit*ligi oricare
F
o
E
c) sunt pe insuli?
doui sunt f.g?r, prior.rloj;f. trffiT
o /
(,, Regfolul Gmerasiei W-, ploiegfi, 2009)
-*:
18
e {4, 5, ...g\,
c = 2, 4 2u1F57b rffio . g. 394 -
TESTIIL 2
i.l+l,25g,369.2. 8 100. 3.13,22,31.4.4000. 5. a)9 062;b) MlvDilII' 6-'3 4 5
+ + + 6:5 +6+
i i = is.t.l1t zoz7,B(1 205), C(l 20T, q1208). s. 100 001. 9.23,27,31, 3s,403.
6. Probleme pentru pregetirea concursurilor gcolare
i.u)*, :7.0+ l: i;t + I = 8;xt=7'.2+t = 15;...; x,:7.(n-l) + 1.Din201l =
*i:l.
-existii
:7 . (n- 1) + I = nu z num6r natural, deci 20ll nu ste terrren al sidui. Din 2010:
:7'(n-l)+l*n=288,deci'x233=2010;b)Dincondilia100<7'm+l<1000+mell5'
16,..., t4i\.lweml42-14:l2Sdeelemente; c)S:7'0+ I 7'l+l+7'
+ 2+ I + "'+
+7.287+l:7'(0+l+2+...+287)+$-h}.4=7.287'288:2+288:28958/i. 288ori

2.a) Lt 2=5.1-3
L2 2--5'l-3 7=5'2-3
h 2:5'l -3 7:5'2-3 12=5'3-3

Ltr 2:5 'l -3 52= 5 'll -3


:
suma elementelor de pe L' = 5. I - 3 + 5 .2
-3+ ... + 5' 11 - 3 = 5' (l + 2 + "'+ 11) - 3' ll
l0l estex=5'l0l -3=
=5.11 .L2:2-3.11= ir.(ro -3)=297;b)Llltimultemendepelinia
= 502, c) L1 are I element; Lz arc 2 elemente; .; Lo are n elemente
.. + suma elementelor de pe
liniile-L1,L2,...,.Loeste^9=l+2+"'+z'Condiliaesteurmitoarea:n(n+l):2<2009<
de elemente
< (z + lj(n + 2) + n = 62,deci numdrul 200g se g[segte pe linia 6_3. Suma numSrului
avem 2009 - 1953 = 56' Vom
a"'p" riniir. Lipand,la L62' este I + 2 + ... + 62= 1953; pe linia 63
sctie 56 de elemente pe tinia e:; I53 estg2 : 5' 1 - 3;7 : J' 2 - 3; "'; 277 = 5' 56 - 3'
: 4 : 3. 1 + 1; xz= 7 :3' 2 + 1; -'.; xn=3' n + l; rzoot = 3' 2001 + 1; xzor : 3' 201 + l;
3. a) x1
=5430; b) S = 3' I + I + 3' 2 1 3' 3 + 1 + "' + 3' 20ll 1 =
+ + +
xzolr -xzol: 3 . (2011 -1OD
::.tr +2+... +2011)+ l+1t...+1= 3.2011 .2012:2+2011:2011(3 '1006+ l)=
: + < > (b' d) e
20ll . 3llg. 4. a = 4e, a + 0 > a e {4, 8)' Caatl 1' Penfiu a 4' c = 2' e = l' b d 6
=
e{(0,0),(0,1),...,(0,5),(1,0}S,1),"',(1,4),"',(4,1)}'intotall+2+ "'+6=2ldevalori
pentrub, d,deci2ldenumere 2'a=8,c=4,e=2'b+d<12+(analogcazuluil)
"b"d".Cazul
93 de nurnere' 5' Din 4 ' (l0b + c;:
72 de numere tb"d" .in total (cazul I $ cazul 2) sunt 2l 72:
+
: b : 4; c = 3' b : 6; c : 4' b = 8
= 7 . (llc + b) = b : 22 !,c cifre nenule ; c = l, b 2; c = 2, =
: .
9 . 4 :36 de n'rnere at1 . e. a) x1 = 7 | - 4; xz 7 2 - 4; 4
. : 7' 3 - 4 a x, = 7' n - 4 (termen
=
general); xzon = 7 . 2O1O - 4 = L4 066; b) 2005 = 7' n - 4 = n = 2009 : 7
: 287 xm' 7' a\ L,
: =
I 04 apare pe Lsz (de 2
!ri-.rt "t"*"ot este 2 . n; L6 p11mul element este 2 ' 123
246; b) Numdrul
oI iri;,iaruttimadaripetiniai-ob+.Numdruldeapariliieste2'(1004-51):1906ori;c)s=2+4+
+6+8+...+2008=2.(l+2+...+1004):2'1004'1005:2=1o04'1005:1009020'
st g.Din localitatea.L, pomesc ll drumuri; din localitatea tr2 pomesc 10 noi drumuri; "';
din
o
vt + + I I I . 12 : 2 : 1 I' 6 : 66 de drumuri.
localitatea I11 porneqte I drum. in total sunt 1 + 2 .., I =
o
\)
)qi
.9 Capitolul ll. OPERATII CU NIJMERE NATURALE (l)
+o
E
q) 1, Adunarea numerelor naturale; proprieteti :
o r. a) jss; b) 5 s74; c) tz; tto. zl,. a) t't;b) lgs. 3. a) 156; b) s9. 4. 88. 5. 10 + 8 . 3 34; 34 ani.
i)
s. t' zoo + (t zoo + 400\'='2800 lei. 7. 14 + 16 + 18 + 20 + 22 = 90. 8. 3
+ 4 + 5 = 12.9. 5 W.
10.946.
196
(1p) 3. Determinafix, gtiind cil ax 1 2bx * 3cx = 42 $i a + 2b * 3c : 6.
(1p) 4. Calculafi: (5+ l0+... +55) : (l +2+... + ll).
(1p) 5. Calcula{i: (122 - 52773 : 11973.
(1p) 5. Determinafi numirul care se miregte cu 729 prin adiugarea cifrei 0 la sfhrgitul
lui.
(1p) 7. Ordonali crescitor numerele: a = 33; b = 52; g : 2s ; d : 30.
(1p) g. Determinafinumiruldezerouriincare seterminiprodusul l .2.3.... .38.
(1p) g. Circuitul de Formula 1 Catalunya are lungimea de 4 665 m 9i 16 curbe. gtiind ci
trebuie fdcute 66 de ture, aflafi cdte curbe au luat cele 22 de magini prezente la
startul din 12 mai2}l2.

* TESTUL 2 *
Se acordd lp din oficiu.
(lp) 1. Calculafi:lz'-(s'-z' .z\*l^ :zt .
(1p) 2. Dacdx= 52 -23.3 qiy :34 -2.33 -2.32 -2.3 -2,calculali(* + yY*'.
(1p) 3. Calculati (ab + ac): 15,gtiind cda=9 gib + c=25.
(lp) 4. Suma a l0 numere naturale consecutive este 45. Care este produsul lor?
(lp) 5. Deterniinatr 4x + lOy + Js, qtiind ci ?-r + 3y = 17 $i 4y * 3z = 74.
(1p) 6, De cdte ori se miregte un numdr dacd adiugim cifra 0 la dreapta sa?
(1p) 7. Diferenta dintre un numdr gi ristumatul siu este 0. Cdte numere de trei cifre
verificd relatia?
(1p) 6, Afla1i.r observAnd regula genbrald:

fW-l TS6,fl
++ artr-l

.fi fu
t"\
\ ,/ \ ./ \
l9l-1
L___-l
t48
L
l
I .'1. fu
1 (t
stau 201 I persoane, avind suma vdrstelor egali cu 3 ani. Ardtafi
I
I . La o masi rotundi I

ci, indiferent de ordinea persoanelor la masd, existi doi vecini cu surna vdrstelor mai mare (t
c,
de 8l de ani. rn
o
G
2. pe o insuli triiesc numai oameni cinstili, xi
care mint intotdeauna. La un moment dat se "*!::K'#::::3:"r!:::#ft#:"i:::1,
(,
organizeazi, alegeri pentru funclia de guver- {-
(t
nator, la care participd n candidafi. Fiecare dintre cei z candidafl a dat o declaralie, in care E
q)
candidatul al k-lea (l < k < n) a spus: ,,Fdri a mi considera pe mine intre candidali, min- +o
cinogii sunt cu &mai multi decdt cinstilii". Cafi candidati la postul de guvemator au fost?
(Olimpiada locald de matematicd, Bucuregti, 2011)
29
3" Se considerimu$imilel = {1,2,3, ..., 1l} giB = {b1,bz,...,hrl.DacdA =8, atunci:
8.
(l + b)(2 {/ bt...(11 * D1q), oricare ar fi
a) Scrieli o alegere a elementelor multimii
b) Determinali paritatea numirului n =
numerele bb bz, ..., by e B,
(Prof. Cristina Vdcdrescu, Olimpiada locald, aonstanla, 2011)
4, a) Calculali 13 +23 +33 +43 .

b) Demonstrafi ci existi a,b,c Si 4 astfel incit a3 +b3 +c3 +d3 =1020oe.


(Concurs ,,Gh. Cenuge", 201I, Cdmpulung)
5, Se consideri numerele naturale nenule ab a2, ..., a200s.
a) Ardtafi cd (a1+ + at)...(azoos * a2s6)(a26e * a1) este un numir par.
a2\(a2
b) Determinafi restul imparfirii prin 5 a numdnrlui 1g - 4@t+az)tr'at+cr)"'(cs+ar6Nam+o) -1 ,
(Gazeta Matematicd, I 2/2 008)
s. a) Verificali egalitate a:72 . 112 + 22 + 6') = 2009.
b) funtati ci existi a, b, c, d e N, distincte, astfel incAt a2 +b2 +c2 +2d2 =2011.
(D. Cojocant, O.L.M., Olt,2011)
7. Alegem 6l numere naturale nenule, distincte, a cdror sumd este 2044. Ardtati cd printre
aceste numere se giseqte cel pufin unul care sd fie cub perfect.
(Gazeta Matematicd)
S" Aritafi cd, dacd surna a 20 de numere naturale nenule distincte este egali cu 418, atunci
cel pufin doud dinhe aceste numere sunt impare. Dafi un exemplu de nUmere care satisfac
condifia din enunf. (Olimpiada Judeteani, Carag-Severin, 2009)
$. a) Ar[tati c6, oricum am alege $apte pifiate perfecte distincte, existii cel pufin doud a
ciror diferenti se lmparte exact la 10.
b) Se pot fransporta dintr-o carieri 50 de blocuri de piatri avdnd greutilile de 370 kg,
372 kg, ...,468 kg (fiecare piafi incepind cu a doua are cu doui kilograme mai mult
dec6t precedenta) cu 7 camioane de cdte 3 tone, dacd fiecare camion face un singur
fransport? (Justificafi rEspunsul !)
(Prof. Georgeta Cioboqtd, Olimpiada Judeleani, Cdldragi, 2009)
{ 0" Demonsfiafi ci din 53 de numere naturale distincte a ciror sumi nu depigegte 2008,
putem alege doul numere cu suma egal6 cu 53.
(Olinpiada hdeyea nd, Gorj, 2009)
t f " a) Suma a 53 de numere naturale nenule este 2009. Arltati ctr cel pufin doui dinne
aceste numere sunt egale.
C'
b) Care este cel mai mare numlr de numere egale cu proprietatea ceruttr?
I
hdelwd, Sibiu, 2009)
(Prof, Liviu Ardelean, Olinpiada
C'
C'
12. Suma a l0 numere naturale este 2008. finpi4ind fiecare dinte aceste numere la
ta numtrrul natural n, obfinem resturi egale cu 2 sau cu 3. Suma tuturor acestor rsturi este
ct
o egaldcu2T.
lci
(, , a) C6te resturi, dintre cele 10, sunt egale cu 2?
FE b) Determinafi cel mai mic num[r n care satisface conditiile din enunfi
E (Prof, Florica Banu, Conanrsul ,,Nicolae Ctrctlcsan', Slatina)
ot
E 't3" Considerlm mulfimea A = {2o. 3D . 5o I a, b, c e N}. Arltafi cI printe oricare 9
= elemente ale mulfimii l, existl cel pulin doud al ciror produs este pltrat pcrfect.
(Gh. Iurea, Conanrsul ,,fl. T. Cimpan", Iagi)
30
14. in aceastl sal6 sunt prezenfi la concurs 25 de elevi. ln urma corectdrii lucrdrilor, la
aceasti problemi, fiecare elev va primi un punctaj ce reprezintil o cifri cel mult egald cu 7 .
a) Aritati cd existi ln sald cel pufin patru elevi care vor primi acelagi punctaj.
b) Aritafi cd existi, in aceasti sal6, cel pufin doi elevi care au acelagi num[r de prieteni
ln acest grup de 25 de elevi. (Atenfie: dacd A e prieten cu B, atunci qi B e prieten cu ,4.)
(Prof. $tefon Smdrdndoiu, Concursul ,,La qcoala cu Ceas", Rrn. VdlceT)
{ 5. Suma a 5 numere naturale este 300. Se poate termina produsul lor in 2009? Justificfl1i
r6spunsul.
I

@rof. Vasile $erdean, Prof, Simona Pop, Concursul ,,Durnitru liganetea"' Dei)

C'
I

'et

fi(t
(,
xi
I
G'
E
ol
It
*
;
adu-n3n9^o!{rJrem8zerouri.T.Bzile:t+2+22+23!2:+25+26+21=8s-t=255.
:"loy;
E.0.9.r=18, 10,2''.ll.Observdmcitermeniigiruluisunt: 0r,lr,...,Sr,.,.Vrmeaf3S'=6i.ie
pozilia 100 este gg2. 12. 2e. 13..r : 0. v = t. ='0, /
^= f
t. 14. i) * = g'r!1, = S, cl, = i I a) i =b.
E.92. t6.26 = 52 + t2; 196: 132 + ziit+t: zo' i'it,.
ti.ij-{'i'3,7'y * l' = a0; b) r este suma
I
a 1020 nnmere impare, deci este par; c) A are 1020 termeni. Grupam termenii 4, frnu"
grupd are suma un num[r cu ultima cifrd p, dgci ultima cifr5 alui i
este 0. 1g. x "eE
19.xe{0,3,121.20.meri=^?":p"n=4.r,=2n*2;ciregi=2,.2=l.l;2,*r*z*'21,r'_)i.
e {0. 4,321 .
2'(l + 22 +.]) = 28; 2" . 7 : 28; 2; : 4 +t n : z; men : zr' = +; pJ = *n'Jrc,;i"gi =-2r.t
21. L 22.2a banile
='i.
grdu. de

6. Compararea puterilor
l. a) . y. 2. a) x : y; ti) * : y; c) x = y; d) x < y. 3. a) x < y; b) m < n;
x > y; b) * < y; c) x > y; d) *
c) m :
n; d) m > n. 4. a) x > y; b) m < n; c) m : n; d) m < n. S. q ; > n; b) x < y; c\ a i
U: il o, t.
6. Daci z : 0, ahrnci o : (t : : rt : b; dacdn : l, arunci o : n, : t = i :'O.pentu
9 n> Z
deoarecg-2 < ], .vom qvea-y'< n r, deci g. . b.7. a)_2as
L3as; b) 7't . 9r5; c)
g3 . fi, al Zigl.'ii'.
8. a). l6'5 (2')'l :^2*;^g'o = (2')i: :260, 16ft : Bro; b;;h : er;*:jri. 3i;:;;;;4;': Gf :
: 58a i 12528; : (5')" : 5to, deci 25* : 12528.d,eci
9. a < b < c : d.
7. Recapitulare gisistematizare prin teste
TESTTJL 1
1.1.2,0.3.7.4.5.5. r.6. abo=ab +72g;rc.tb = ot +lzs;g.ab =72g; ab =81.7.b<
<a<d<c.8.8.9.23232.
TESTTJL 2
1.3.2. x = y : 1;4. 3. 15. 4. 0. S. 108. 6. 10. 7.90. 8. 48.9. 6zerouri.
L Probleme pentru pregdtirea concursurilor gcolare
1' Fie a1, az, ..., ct2ou cele 2 0l I persoane; presupunem prin reducere la absurd
cd oricare doi vecini
au suma v6rstelor cel mult egal6 cu 8l: a1 * a,2 3 gl, az * qs gl, ..., ctzorr ( I
ar S gl, iar prin
adunarea tuturor acestor relafii deducem cd2 ' 3tt < 8l , 201 l, de unde z . zf i-zor
<2011 (absurd!)' Deci presupunerea iniliali este fals5, de unde concluzia problemei. 2.
i, adica i lil2
Ardtim cd
existd un singur candidat cinstit dacd n > 1. Presupunem prin reducere la absurd.i
r;
doi, 9i fie i , j , doi dintre acegtia , i * j . Dacd numErul candidalilor cinstifi este /r, atunci ";i
pui;
i;@ : -
-(t-tl=isi(z-k)-.(k-l)=7,decif=7'.Contradictie.Presupunemprinreduceretaausurjce
toti candidaJii sunt mincinogi. Al n - l-lea candidat spune cd z f este diierenla aintre mincinoqi
- !i
ci-nstili (cu excep{ia sa), adici spune adevdrul. contradiclie. Prin urmare,
adevirul. Cum z - I candidali sunt mincinogi, reanltd cd al n llea candidat estJ
*
,iogu, candidat spurie
- cel cinstit. pintru
n> 3 avetn aln -3-lea candidat cinstit, deoarece (n -2) - | =n 3 este diferenfa Oirtr"
-
gi cinstigi' Contradiclie cu faptul cd el este mincinos. Astfel, pentru
z = I avem "r6ciffi
n:2 avempimul candidat cinstit gi al doilea mincinos, iar pentru n = 3 avemdoiunmincinogi
mincinos, pentru
fpri*ri
ct
I gi al treilea) 9i un cinstit. Deci n e :
{1,2,3}.3. De exemplu, B {x e N. x < I 1}. Daci vom cupla
I
o doud elemente (unul din A qi unul din B) de aceeagi paritate, nvafrpar.Deoarece atdt A, cdtgi B au
o
vt cdte 5 elemente pare gi 6 impare, chiar dacd uotoLru elemente de paritdfi diferite ta'inceput, ia
o sfhrgit^vor r6mdne doud elemente imp-are,
c b) 10200e - l9'* ' 100 : (louu)' .
q c6rgr suma este numdrpar, deci z este p.. l. ul rbo;
)ci 1i3 + z3 + 33 + 43) = (1066e . r;f f 11gooe : ;);-f
i9 +110tre.4f:a3+b3+c3+d,andea:1066s,'b:'11,ao.Z.,")l1uut.i,1'="1guut".'Oi. 'b#-3i;
ts
o 5. a) Presupundnd prin reducere la absurd cd produsul este impar, ar insemna ci fiecare factor
E este
q) impar, prin ulmare in fiecare parantezd" sunt numere de paritnli diferite, deci se pot
+ct grupe cu mrmere de paritili diferite. Conhadicfie,
forrna numai
adicd impar; b) Observim cd suma parantezelor caredeoarece numarul termenilor ain git
apar la exponentul lui 4 este 2(i1 +"rt"
Z OOS,
a2* ... i
* azoog), deci este un numir par. Cum am adunat un numdr impar de paranteze, mdcar una trebuie
sd
198 fie numdr par, prin urmare produsul acestora va fi par. Rezulti ci ultima cifrd a puterii este 6.
b) 2001 = 2009 +-2 =
Astfel. N se termind in 5 ti de aici concluzia problemei. 6' a) calcul direct;
l"iil'i;;;;fiil;:t\':;'z-;iitiqz'+l't'.s.ob1inea=7,b=14.c=42rid:r'7'DacFr
numere nu este cub perfect' suma
presupunm prin reducere la absurd c6 niciunul dintre
cele 6l de
+64)= 1045, contradicfie' Astfel' ramine
iorminimivafi (1 *Z-*.-..-i OSI-tf +8+2'7toate cele 20 numefe sunt pare; in acest caz'
adevdratlconcluzia problemei. 8. Presupunem
ci
+
valoarea minimi u ,,rrn"i 1o, este 2 +
f e +
+ 40 =
"' 418' deci cel pufin un numdr trebuie
/20' sunt toate
t
.rrrp*"* Je ptinttr de numere/numai unul este impar, iar restul
s6 fie impar. ".r"^20 Deci' cel pulin doud
impar, absurdl
pare; in acest cazsuma tutuior celor 20 numere ar fiinumdr
,ro*"r" din cele 20 trebuie si fie impare. De exemplu,
numerele ui.ryt.u.rt 1o 3, 6, 8, 10, 12, "',38'
posibile pentru uitima cifr[ a unui pdtrat perfect: 0, t' o' tl u_
40. g. Exista gase valori distincte lT^?;
al-ege qapte pitrate perfecte, cel p,!in doud
am
vor avea aceea$l
Conform principiului
",'1i;t;;.,,*
ultimd cifr6, iar direrentJl*
.,ru u,r"u .rrti-u .ii.e o. to. cele mai mici 53 de numere naturale

distincte, cu proprietate; ffi p""it" o*a cu suma 53, sunt 1,2, '..,26, 53, 54, " ',79,
"-rria "t"
iarsumaloreste(|+2+'..+26)+(53+sq*.'..+79):2133,'carcdepdqegtesumaimpusSde
concluzia problemei' 1-1' a) Presupundnd conffariul'
ipotez| (adicdt2008). RezultS c6 este adevaratd
ceamai micd sumd i'olp"te a1fi I + zi "' + 63 =2016' contradictie;b) Putem
"*";;;;;
avea62de numere egale, de exemplu
+
in suma I + I + "' 1 + I g47
'12'a)Dacdx'y reprezintS nu-
mirulresturiloregalecu2,respectivcu3,atunci2x+31:27six+y-=10'oblinemcdx:3'y:7;
+i'":rtc2*2''t\:rtc3+29ina=ltct'*3'
b)Fien1, t12,,..,ttlo"t'*L"t'Aut"' Atunci tt1 =rtc1
>:'edunamretaliite ZOOA =n@,+cz* "' +c10)+27'deci
n5=nc5*3,...,r*=r"*-i-l,in ,ac,;iestecelmaimic cuacestepropriet6|i, deci
n(c1 * c,r+... +cro) = I itt. ertr"t, 11g81,
n
n=7.ll.Fie.x= 24t345c1 ,y=2o'345q doudelementealelui A;atlncix'y= 2q+4234+45cr+c? este

pdtratperfectdac|al*a2,b1*b2,.c1'*czsultnumerepare.Existd2.2.2=8posibilitilidea (P' i' P)' " '' (i' i'


unui etement al lui l: (p'' p' p)' (P''P' -i)'
Din
combina paritilile triplete ')'
de exponenti
"*po'i"i1iri'
principiului cutiei, printre nou6 element. o*".*, ul" rti a oou[ avind
"Litte- prgdysul lor va fi pdhat perfect'
indiale'
(ar, br, ci), (az, Ur, ,r)"ii""tf"* tfn, "9"1"rm observaliei cel pulin patru elevi
14. a) Snnt posibite p*"ii, il ti o i I 'Apli;a"tiprincipiut c*iei' existd ceilalfi' Raman n elevi'
"pt grup copiiiiait nu au prieteni qriltre
cu acelagi punctaj; u; fiiminem din
fiecare av6nd un numdr de prieteni cuprins lntre
i gi n - 1. Din.prilcipiut cutiei, deducem c5 existd
Presupunem- c[ pro.dusul numerelor se termind
in 2009;
doi elevi cu acelagi numSr de prieteni' 15. impar[, contradictie, deoarece suma
lor Jste
atunci toate cele cinciiffo;;ffi t*pare,
deci suma
'lor este 300, numir Par'

(II)
Capitolul lll. OPERA II CU NUMERE NATURALE
n{yt1lt' It de o cifri
1. im p6(i rea cu rest zero a nu merelor
iii'' :::l iT 1*P1'],1t:..11i T.''
i:llll'f ":);i:i) i!,*i,'"i1u, 9.1' l'.'),'!?'!)^?!'1:l'ji 2\i?^2?':;2-ii1,
.i'i,i*ioi
oI
i'.B?l;'";) ;"t;, '!t; {o :.u.::t:,t":3:"1 it;l:fb3l,
oi. :i'' i.1t'.Ti1:
ul.'Jl;,';,?1"11:
ili'r6l1'# l'r:i ilul.'i.'i''uiii;;;'i;;
,t."i I :l,n:l; r30 rei garbeni'
l;ii5'ti:;';i[t;b;i;i. izsl s.)i.-ri.
finali'
'J:.1':!'9.:111ol
oio r"i roeii, 363 rei arbi, o
o
vt
1 153 lei este suma o
\)
2. impirlirea cu rest a numerelor naturale :ci
l.a)404=3'134+2;b)1027:s'205+2;.c)892:7'127+3;d)3756=2'1878;e)4159: .9
b) c=394'r--3 c) c=367'r:49:, o
=2.2079+ l;0 10 ZZt=C'2 580 + L'2'a) c:231'r:8; E
q)
d)c:357,r=0;e)c=4,r:476;f)c:109'r:118'3'a)10053=47'213+42;0342<47; {-
r0<25;c)6739:3s.r72+31'033r<39;d)3842r=r03'373+3; (t
b)9835 =25.393+10;0!
0<3<103;e)60712=+Sll25+337;0<337<483;053196=217'2qS+31;0<31<217' 60' 80' 100}' =
4.x e {0, g,18,27,36,i;,54,63l.'5'x e {5, ll'17'il'zs1'6'y,e^!}'20'40'
ll. g.w respeciiv t't. S. roo..rp".tiu 10. io. sss' ff.977 respectiv 109'12'78' 199
7.35 respectiv
(lp) 4. C6te numere de 3 cifre
impirtite la 12 daurestul 9?
(1p) 5" Cite numere naturale oSb puresunt divizibile cu 5?
(lp) S, Media aritrnetici a doud numere este 362, iar unul din numere este 174.
Aflali
celdlalt numdr.
(1p) 7. Puneti paranteze astfel incdt rezultatul calculului 4 . 15 + 24 :4 + 2 sdfie 92.
(lp) S. Daci a, b, c sunt numere naturale, aratafi cE numdrul n: 27a + glb +
9c + 54
este multiplu de 9.
(1p) g. Adtafi cd numirul natural a : 2n*3 + 2"*2 2n*r,
nenul, se divide cu 10.
- unde n este numdr natural

t. Aflaficelmaimarenumdrprimde forma abcct gtiindcd c + d= agia + b + s + 4=4.


(Marius gandru, ReSila, Gazeta Maternaticd l2/2011)
?. Afla1i numerele naturale ab care impir;ite la 36 dau restul un pitrat perfect.
(Victor Sdceanu, Drobeta Turnu-severin)
3, Un num6r natural n imparfit la9 ddrestul 7 9i impdrlit la 5 d6 restul 2. Ce rest
oblinem
daci impirgim numirul n la 45?
(Floin si Ioan Bizdu, sighetu Maraaliei, Gazeta Matematicd 1r/201r)
4. Se ddprodusul P = | . 2. 3 . ... . 2010. 2OIt.
in iate cifre de 0 se termind produsul p.
-a) lgterminafi
b) Eliminand din produs tofi multiplii de 2 9i de 5, afla{i ultima cifrd a
-
rimas.
numirului

(O.L.M., DAmbovila, 20 I I
s. Determinati numirul natural l, qtiind cd,27 . A )
are cu 15 divizori mai mult decit A, iar
8.A2 arcde 4 ori mai mu[i divizori decdtA.
(Alice Anila, Gazeta Matematicd 1/2011)
G" Ar;tafi cd7663 + 6663 se divide cu 71.
@umitru Grigore, Gazeta Matematicd I/200g)
?. Determinafi cel maimare numirnatural z pentru care numirulA: | .2.3....
. 2005 .
2006 se divide cu29"*tr.
(,,Marian fartnd", Turda, 2006)
*- Cel mai mic numdr natural z, pentru care numdrul N = 1+ 2 + 3 + ... + z se imparte
C' exact la 5 este:
J A.5 B. l0 c.4 D.0
c,
o
vl
\) s. *utari cd numerere de rorma n2 +
C'
20os . n * t,
"'
!"iii-iJ*!i'{*;{J"ifl.t*'
xi Ydtcea' 2010)
.9
+o 'ro. un bancomat este alimentat numai cu monede o"t#:;y::;.o'L'M"
E a) Aritafi cd putem retrage sumele de g; 17; 2g; 3l euro.
q,
b) Ar[tafi ci pentru a elibera o sumi pard, bancomatul va da un numdr par
ct de monede.

,4
?, Reeapitulare $i sisteffiiatizare prin teste
TESTT'L 1
1.r= 15.2. {0, 13, 26,39,52,651.3.x=6672,y=6674,2=6659.4.170,270,370,470,570,
670,i70,870,970. S. 20.6.238.i.25+28=16+ l8+ 20 =4+6+ 8 + 10 + 12+14 = 54.8. 141.
9. ll
.6" i ll.
TESTT]L 2
1.2004.2.{0,14,21,28,42,56,70}.3.x =15,!=lg,respectivx=9,y:6'4'74'5'18'6'550'
7. 4(15 + 24 : 4 + 2\ = 92. 8. n = 9(3a + 9b + c + 6), adicd n i 9' 9' a= l0'
2' i l0'

8" Fr*bienrs p*r'iru pregetirea eoilcursLtrilor gcolarg-


l. a + b + c + d = 4; c + i = a; 2a + b = 4, a * 0' Cazul I : a = l; b = 2; c + d = | + c = l, d = 0
=
+| : =
210(F) sau c = 0, d I I 201, pim. Cazul 2 : a : 2; b = 0; c = 2; d = 0 = 2 020 (F); sau c =
=l;d=l'+20ll,prim;sau c=0;d)2+2002(F).soMaeste20ll.2.Dinteoremaimpdrfirii
=iS'c+1,0<f <36+re {0, 1,2,3'4,5\.Cazul 1:r:0, of :X'c,ce
"ur.rtur"rr7O
e{7,21,ab e{36,721;Cazut2:r:O,fr=36'c*12,ce{1,2},ab e{37'731;"';Cazul5:
r=5,fr =36.c*52,c e {1,2\, ab e {61,97\.3. Dinteoremaimp[rfiriicurestavem:
[n=9'cr+71'10={10n=45_'2cri1o=lyn-9n=45(2cr-cr)+52;n=45(2c1-rr)+45+7;
ln=5.cr+2 1.9' | 9n=45'cr+18
n = 45(2c1 - c2 + l) + 7; n = 45' k + 7 > r = 7. 4. a) P = ?' 5'' 3k ".., unde n
> nl' Numirul de
zerouri dinpeste m;r:i +402de5t;P;25 + 8Ode 52;P:125 -+ 16 de 53;P:625 -r 3 de 54.
Total 5$1 + 501 de zerouri la sfhrqitul lui P; b) =!.3.7
P 91gU'...'20l0l'20l0.3j:p7 '2ffi9 .

UC(P) = 0. 5. Folosind descompunerea in factori primi a unui numdr natural A ' 3b ' 5" ' :2"
. pi .,,.. pI, unde 2, 3,5, pr, prsunt numere prime distincte. Notiim ct D(A) numirul divizorilor lui
l D(A)= (a + l)'(b + l) ' (c + l)' ... ' (z + l);27 'A= 2" '3b+3 '5c ""'pI; DQ7A):
gi avem
= (4 + lXD + 4)(c + l)' ...' (n + l) + 3' (a+ l)' (c + l)' .."
(z + l) = 15 + (a + 1)' (c + l)
"t"
. (z + l) : 5 = 5 . I = I . 5. Deci,4 = 2u . 3bsau,4 = lu' p!. Cazull.' Dac[ A= 2a' 3b = 8A2 =

= 2t, . 3b, deci l2eb+ l) = 4 . 5 . (D + l) + D : 2. Solulie A = 2a 32. Cazul 2: A = 3b' pi +


.
+4.g.(Zb+l)=4.5.(D+l),nuexistiibnatural.6.Folosimformulele
=gA2=23.32b.py
fu + by =Ma + bni(a-b)*t =Ma-bh*t.Din7663: (71+ S)ut =M.,r+ 563 9i 6663 =(71-5)u':
\ uri'- 5.t ;^ft6 ;;$ +' 6663 = Mtr. 7. Din 2006 ; 26 = Cr: 69 qi 2006 : 84 = 262 = C2: 2
," lAA=29u*2 . k i 2go*tr + n + ll =71= n= 60.8. a) Notim cu.r numirul de resturi egale cu
2 ri cu y numirul de resturi egale cu 3. Atunci *"^ , u"unde oblinem x = 3, y = 7 i
I7:;:r;" E
I

b)Fiec1, d2,...,Qto,cu4l+ az*"'*Qrc=2008;ar:n'cr*2'az=n'c2*2'"''4s=tl'ca*2' o


(c1 * c2 * "' *
o4= n . cq * 3, ..., erc = n' cro * 3, n > 4 + 2008 = n' (c1 + cz * "' + cte) 27; n'
+ o
vt
j",o)=lggl=7.283=n=7.9.a)Avdndunnumirimpardeparanteze,prinadunarealor .9
+ produsul este numir par; U
oblinem 2(a1+ ... + azoos)= par cel pu{in o parantez[ este num6r par
= lci
.(41 :6+ -l)=5,deciu(N)=5 +N: 5. f0.a) 8= 1'3 + I'5i28:6'3+2'5; .9
u14(o'*o)-(426+o1)
3 gicuynum6rulde o
17 =4.3 + I .5; 3l=7 .3+2.5;b)Notnmcuxnumiruldemonedede E
monede de 5 . Demonstrlm ci dacl suma 3x + 5/ este numir par, atunci r + / este numdr par' Dar o)

(3x + 5y) + (r + y) : par, de unde rezulti concluzia'


C'

201
* resrul z *
t.
tcru se scriu doar rezultatele.
tr N:
,"
1.4x+ 11 = 15; (1P) 2'3x - 4: lli
3.7 -3x: I; (1p) 4' 5 + x> 2;
5'4-3x>?x-6; OnL-Qlr-4< lo'

re II-o. Pe foaia de lucru se scriu rezolvlrile complete'


7, pe cele doui pirli ale unei alei lungi de 100 m se planteazi copaci din 5 m ?n 5
m, incepind din capbt. Cdfi copaci s-au plantat?
s. cana eu aveam 12 ani,fratele meu avea 2 ani. Acum avem impreunn 38 ani' C6fi
ani avem fiecare?
9. Alex lgi cumpiri o bicicletii de 550 lei, pe care o plitegte cu 17 bancnote de 10, 50
gi 100 lei. Cdte bancnote de fiecare fel a primit vdnzitorul?

i solufia ecuatiei: (x + l) + (x + 2)+ ... + ('r + 100) = 15 050'


(,,Urmagii tui Moisil", Iagi, 2010)

Determinati x, y, z eNn r numir prim, din ega\itatea x7 + f 'z= 2 137'


(O.J.M.,Botogani, 2009)

|,f,ezolvaliinNecuafia l+3"+( =f '


(1. Cucurezeanu, Gazeta Matematicd 1/2011)

,* Determinali numlrul E cu proprieateaTo * 5b + ( = !75'


(1. Tebie;, Gazeta Matematicd 2/2010)

$Aflafia, b e N, gtiindci a'c:24,b'c--72gi5'a+7 'b=78'

3.Dac6r :21 .22'23' ...'22*'$iy:22oot '22oos ' ""zn-r ''",'{:;'{;'#"XK:::i'


,^100412fl)7
r-Y= \z ) p.L.M., Sibiu, 2008)
oI
?, Rezolvali ecuafia (7' -20 '3)'2u :57 :5a - (5 ' 3 '22 + t1'
(o.L.M., Sdki,2009) o
o
vt
o
G
xi
.9
o
E
q,
o

=.._
51
4. Recapltui*t"* qi i*ist*r*atixare prin te*i*
TESTUL 1
1.x=38.2,x=3,3..r=3. 4.x e 10,1,..., 10, ll,12|' 5.r e {0, 1,2\'6.x e {4,5,6,7, "'\'
7.a=T,boricenumirnatural ,c=0.8.29=1+2+3+4+5+6+8.9.Anaare9ani,Mariaare
14 ani, ix Milina are 20 de ani.
TESTUL 2
l,x=1.2.x=5.3.x =2.4. Oricex e N.5..r e {0, 1,2}.6..r e {0' 1,2}.7.12copaci.8'24ani,
respectiv 14 ani.9. l0 bancnote de l0 lei, 5 bancnote de 50 lei 9i 2 bancnote de 100 lei.

fii'r1{ia;!'r;ii,,'#r .li lll rf t tt" ::


p,3.il r, ! 6Tt,,'
5" iti *-tl:;,. : .

l.l00x +l+2+...+100:15050+r:100.2.i)"ar=3,atunci31=2187>2137.Decix=2.
y2' z -- 2009 : 12' 2009 - y : L, z : 2009 sau f ' z : 72' 4l s y : 7, z : 4l'
Ecualia devine
3.Cazul 1:x:0;3--f @.Cazul 2:x:2k,/ceN-; y2:22k+3x+42k=(3-l)'u+32k+(3+l;2r:
= (M3 + l) + M3 + (M3 + l) = M, + 2 : 3p + 2, dat f + 3p + 2,V y e N. Cazul 3 : x : 2k + l' /c e N*;
f =2,nt + 32bt * 42bt : Mq+ 3 .gk + Ma: Ma+3 .(2.4+ l)2*: M++ 3.(Mu+ l):140+ 3, dar
f + ap +3,V y e ld. Cazul 4: x = l;2t + 3t + 4' : )? = y:3'4.7o,5b,175 sunt impare :) 4" este
:
impar + c = 0;7o + 5b = 174 = a < 2. Cazul 1: a = 0; 5b = 173 (F); Cazul 2: a: li 5b 168 (F);
: :
Cazul 3: a 2: 5b = 125 * b 3. 5. a' c = 24i b' c = 72 I' a = 4S ='tz' a + 24b = 72a
=
+ b = 3a.inlocuim :
relalia 5a + 7 b 78; 5a + 7 . 3a = 78; 26a = 78
in a= b = 9; c + \ : 8. 6. x' y =
=2t ,22, ,,,.21001 ,22oo1 ,' ,,,,2, =2t+2+.
+n
=2n(n+t):2=2t0u'20w +n(n+l):)=2007 .2008:2+
+n=2007.7.2b:64;x:3'

.1
" hJilriiit*i; elgiji::j,ipr'e. ;'*i;iie i:lt a$,iliteneiliir
ir{.}itf.}'{i;, t:ti*r-nSi'r'i,

l.{2,7,8\;{2,7,8};{5,2,81'2.Deexemplu,2,8,27,87,228,888,7722,7888'Sepotformao
infinitate de numere. 3. {m, a, t, e, i, c}. Cuvdntul are 10 litere. Diferenla apare datoritii fapfului ci
lntr-o mulfime fiecare element apare o singuri datil. 4. arc, rac, car, crac, arca etc. 5. A -+ rafa;
B-+porumbet;C-+bufnila;D-+gdina;E-+vultur;F->cioara;G-+Soim;H-+curcan;I-+
-+ pifUUCn; J -+ LEBADA; K -+ VMBIE; L -+ TJLIU; M -+ condor; N -+ strufi O -+ COLIBN.
6,A: {xlx=2k+1,k37\;B= {xlr<2};C: {xlxl14}; O= {x lxestepdtratperfectdeocifri}'
T.4segdsegteindoudmu[imi(ASiC);0eB,0 eA.8.a)0,2,4eA5i0,2,4e8;b)6,8e89i
6,8 e A;c)7 e AgiT e 8.9.A= {0,1,2,3,405,6,7,8,9}' 10. A= {2}.
Br.---.-f ..---.
11. 12. ( .0 ) o
\ o'> ,/ I

"--- 7 o
13.a)X= {O,2,4); {1,2,3};b)0 eXgi 0 eY;2 eXSi2 eY;l eXqi I e Y.14.a)A: {a,b, v)
I: (t
e, d, g\; B : b e A b e B; c e c e 15. DACIA, FORD, o
{b, c, e,J\ib) a e A a e B;
qi 9i A-qi .B.
\J
TOYOTA. 16.A={0, 1,4,9, 16}. 17.a)78;b)15;c)15+17:25.18.11.19.a)A:{133,313, ri
331,911, l9l, 119);b) 133:7'19 i l7;ll9:7'17 i 7,deci2 elemente' 20'A: {0,1,2,3,4\; .9 {-
A={1,5,25};C={1,9,17r;;D:{0, 1,4,g).21.a)D6:{1,2,3,6};b) Da={x eX- lxl6}; E ct

o@ q)
t(t

?. il' ui{i*ri i!iri{*, i'lirl!1!n1; 1p{!11iia1, fti!' F,!'

1. 46 elemente.2. A: {0, 9, 18, 27, ...\; B:


* resrul z tk
Se acordd Ip din oficiu.
(1p) {. Fie mu[imilel: {9,8, 7\ SiB = {5,6,7}. Determinafi A_ B.
(1p) 2' Deterrrinafi cea mai micd diferenti numir natural infie doud elemente ale
mu{imiil : {1,4,11,3}.
(1p) 3' Determinafi a, astfel incdtmulfimileA= {4,2a+ 3} 9iB :
{5,3a+ l} sd fie
egale.
(1p) 4" FieA: {3,4,5} 9i,B= {x, l, 5}.DacdAaB: {4,5}, determinatix.
(1p) 5. Fie mullimea , =
{*l..y.z=6,cux,y,zcifrein sistemulzecimal}. Scriefi
doui numere, unul elementinM,iar celilalt si fie dublul unui element dnM.
(1p) 6, Fie mu{imile X = {0, 21, Y = {l 2, 3}, Z = {3, 5 }. Deterrninafi:
t
xw Y,xw Yw z,x7{Y az,x_z,z_x,Y_(xw 4.
(1p) 7. Fie multimeax: {1,2, ...; l8}. Determinafi numirul submu[imilor cu cel pufin
l7 elemente ale luiX.
(1p) I' in clasa a V-a B sunt 32 de elevi care participi la cel pufin unul dintre concursu-
rile coMPER 9i PITAGORA. gtiind cn 2g de elevi participi la concursul
coMPER gi 12 elevi participi la concursul PITAGORA, determinagi c6fi elevi
participi doar la concursul COMPER.
(1p) 9' Cdte elemente are multimea A a B, dacd A gi B au fiecare cite lZ5 de elemente,
iar A w B are 200 de elemente?

{" Sedaumullimile: A: {x e N l7'= l sau 7':24011;B= {y e N ly=U(fl,x e N};


c : {, e N | 201l"*' este pitrat perfect} (s-a notat cu u(a) ultima cifrr a lui a).
Stabilifi care afirmafie este adevirati: a) A w B c. C;b) (A a.B) u N. : f.
(O.L.M., Bihor,2011)
2' Determinafi mu[imile A si B,gtiind ci satisfac simultan conditiile:
l) A w B = {1, 2, 3, 4, 5, 6,7\; 2)AnB: {3,4};
3)An{5,6,71:A; 4) {1,2} r: B: A.
oI (O.L.M., Bistrila_Ndsdud, 20 I I)
Determinafi mul,timile ,4 qi B, gtiind ci satisfac simultan urmitoarele condifii:
o
o
ra
l) A w B = {o, b, c, d, e,f, gl; 2) A a B: {c, d);
(t 3)An{e,f,gl=@; 4) {a,b) nB+F.
c (O.L.M., Botogani, 201 1)
xi 4,
.9 Se dau mulfimile A: {*:24tt+z * 5n*r-llneN)$iB: {y:4"lzeN}.Calculafi
+C'

q)
I n B justificdnd rdspunsul dat.
.t- (Ion Cicu, O.L.M., BucureSti, 2011)
ct
6. Fie A o mullime de numere naturale cu proprietitile:
= a)80 e A;
64 b) DacI 7x + 3 e A, attncix e A;
c) Daci x e A, atlnci {7x + 4,7x + 5\ c. A.
Afrtaticd 4001 qi 4002 sunt elemente aleluiA.
(O.L.M., Buzdu, 201I)
S. Determinali mullimile X gi Y, gtiind cn satisfac simultan urmitoarele condifii:
a)Xv Y: {1,2,3,4,5,6); b)Xn Y: {3,4};
c) card (X\ Y): card(I\,p; d) elementele mu[imii X sunt numere consecutive.
(O.L.M., Covasna, 201 1)
T.DacdA= {5n + 2; 5n + 3; 5n + 7 ;5lr + 8} gi B
: {n2}, unde n este numEr natural, atunci
AnB=O.
(Gazeta matematicd, O.L.M., Mureg, 2011)
8. Fie multimile I : {1, 2,3, ..., 201 I } 9i B
: { 1964, 1966, 1968, ..., 2420\.
a) Cdte elemente are fiecare mu[ime?
b) Aflali card(A uB) 9i card(A nB).
cj Oemonstrali ci in orice submulfime cu 6 elemente a mu{imii B gisim 2 elemente yz'
caroi diferenp se divide cu 10.
/
(O.L.M., Neaml, 2011)
9. O mullime de numere naturale X se numegte interesanti daci se poate impirfi in doui
submullimi I gi X\ I astfel incflt suma elementelor din I si fie egali cu sulna elementelor
dinX\ Y.Fie A= {1,2,3, ..., 2010}. Ar6tali ci:
a) multimea B : {2,3,4,5,6\ este interesanti;
b) mu$imeal nu este interesantii;
c) mu{imeal \ {l} este interesanti.
(Aurel Bdrsan, O.L.M., Bragov, 20 I 0)
t$" Fie I multimea primelor 1000 de numere naturale, in ordine cresc[toare, care prin
imparfire la 2008 dau restul un numdr de doul cifre gi cdtul diferit de zero.
a) Aflafi suma primelor 90 de elemente ale mu$imii l.
b) Aflafi cdte numere din mu[imea A dau restul implrfirii la 2008 un p[trat perfect de
doui cifre.
(Prof, Gheorghe Ciucd, Prof, Florin Srneureanu, O.J.M., Alba, 2009)
t"!.Se considerimu$imea: A= {a'l,a 3,a 5,..', a'(a + 1000),unde
ob, bqD sunt numere naturale divizibile cu 13, d:5). Aflali:
a) cardinalul mullimii l;
b) suma elementelor mu$imii l;
c) numirul din mijloc din inqiruirea in ordine crescitoare a elementelor mu[imii,4.
(O.L.M., Suceava, 20 I 0) o
'tr P, Fie I mu[imea numerelor naturale de 3 cifre care impdrfite la 5 dau restul I gi impdr-
J
ct
la restul 2. ct
flte 9 dau vt
a) Determinafi cel mai mic ai cel mai mare element din mu$imeal. C'

elementelor mu[imii l. \,
b) Calculafi suma lci
c) Aritafi cd eristi cinci multimi disjuncte Ar Az, Az, A+,,45 astfel incdt Ar w A2 v .9
w A3w Aaw A5: I qi Sr : ^Sz : .S: = S+ = ,Ss, unde Sr este suma elementelor mulfimii 11, E o
qt
k e {1,2,3,4,51.
(Prof. Andi O.J.M., Brdila, 2009) o
$tefon,
'f S" Se consideri mullimea,4 = {3x * 7y lx,y e N}. =
a) stabiliti dacd20ll e A. 65
b) Determinali cardinalul mu[imiit e N, I <fr< 100}.
^ {l? l&
@rof. Costel Chite;, O.J.M' Bucuregti, 2009)
14. Determina{i mu$imeaA: {n e N l(n2 + n) | lS}.
(O.J.M., Buzdu, 2009)
15. Se considerimultimeal = {x e N I 2'*n . r.Z'otol.
a) Aflati num[ru] elementelor mu[imii l.
b) Aflafi cel mai mic numir natural prim, mai mare dec6t 3, care divide suma celor mai
mici 2009 elemente din mullimeal.
t*'
r 6. Date mu[imile r = {o* lo,b," ,:
et,2,3\ ,,
{f; ,(l::::Y;;i"i*!ri[i'
(A\B) u (B \l).
(Gabriel Yrtnceanu, Concursul ,,Jose Marti", Bucuregti, 2008)
17. Se consideri o mullime I de numere naturale nerdllecu proprietatea ci penftr orice x,
y e A gi pentu orice rn, n e N, nu ambele nule, avem cd nx * my e A. se gtie c6 {3,51 c. A.
a) A::dltalt cd9 e A.
b) Aritati ci orice numir care di restul.0la impdrfirea cu 3 se aflLinA.
c) Determinati mu[imea l.
(Prof, Marius Perianu, Concursul ,,La gcoala cu ceas", Rm.-V6tcee

C'
I

C'
o
vt
-g
\)
,d
.9
{-
o

+q)o
=
66
a) 6 elevi participd la ambele olimpiade; b) 12 elevi participi numai la olimpiada de matematicd.
4. a= 1.5. a) 0 e .B
=produsul elementelor este 0; b)l v B: {0, 1,2, ...,251 =14w Bl:26.
6. A w B = {1, 2, 3, 41. 7, 32 (numiirul submu[imilor lui { l, 2, 3, 4, 5l).
-----x--.\r n
s. t(a !2 t, 47 -33: l4elevi participd la ambele olimpiade, 13 elevi participd
doar la olimpiada de religie. 9. B A. 10. A a B : A. 11. card(X u Y) : m + n - card(X a Y);
=
card(Xu Il: minim = m daclX - Y; card(Xw I) = maxim = m * n dacdX aY= A. D. card(l u
\rB)=8+9- 5=12.13.28=20+ 15-card(lnB),deunde card('4nB):7. 14.Presupunernprin
reducere la absurd cd X n Y * A. in acest caz existii un element cotnun celor doud mu(imi, dar X
are toate elementele impare, iar I are toate elementele pare. Conhadicfie. 15. Folosim ultima cifr[:
elementele lui I au ca ultimi cifri elementele multimii {0, l, 4, 5,6,9}, iar elementele lui I au ca
ultimele cifre elementele mullimii {2,71.16. El* : 5.17. A: {8, 9, l0}; A: {9, l0}. 18.1 : {8},
B={9,10\;A:{9},.B={8, l0};l:{10},.B-{8,9};,E=A,B:{8,9, 10}(amnotatcuAqiB
una din multimile posibile). 19. 30. 20. A\B = {3}. 21. A: U,8, 9} qi B: {8, 9} saul : {8, 9} qi
B: {7,8,91.22.a)A= {0,1,2,3,41,8: {1,2,5,101;b)Aw B: {0,1,2,4,5,101,Aa8: {1,21,
B-A: {5,10},A-N=Q,A-N.: {0}. 23.a)A: {4,5,6,7,8,91;b)A: {4,5,6,7,...,a},8:
= {0, 3, 6, 9, ...}. Cel mai mic elerrent comun mu$imilorl 9i B este 6
:3
.2. Cumu4 a B are 20 de
elementemultiplide 3, incep0ndcu3'2, atuncicelmaimareelementdinl nBeste 3 .21 :63;
A a B : {6, 9, 12,..., 63 }. Atunci a poate h 63, 64 sau 65.

5, Recapitulare $i sistematizare prin teste


TESTUL 1
l.A aB = {21.2.5.3.m= 5.4. a=2.5.222 e A.6. (M\1f) u (M\P): U,2,3}; P u (M\CI:
: {1, 3, 5}; N\ (M\P): {4,6}. 7. 16. 8. 7 elevi. 9. (8 . 7) :2:28 submultimi; b) 9.
TESTUL 2
l. A - B: {9, 8}. 2.1.3. a:1.4. x = 4.5.123;2 . 123 = 246.6. Xw Y: {0,1,2,3\; Xw Yw Z--
= {0, 1,2,3,5);XnZ=A;YaZ: {3};X\Z: {0,2};Z\X: {3,5}; I\ (Xw 4: {l}.7. 19.
8.20 de elevi. 9. 50.

6. Probleme pentru pregitirea concursurilor gcolare


l. A: {0; a\; B : {0; l; 4; 5; 6; 9}, C: N. Astfel afimrafia a) este adevdratii. Deoarece 0 e A a B,
avemgiafirmafiab)adevirati.2.A={1,2,3,41;B={3,4,5,6,7}.3.Dincondi}ia2)avem:ce
eA,deASiceB,deB.Dinconditia3)gicondifial)rezultiicde,fgeASie,f,geE.Din
condifia4)rezultitreicazuri:l'aeB,beA;ll.beB,aeA;III.{4,bleB.infinalobfinem:
l.A: {b,c,dl;B: {a,c,d,e,.f,gl;II.A: {a,c,d};B: {b,c,d,e,f,g};lll.A: {c,d\;B: {a,b,
c, d, e, f, CI. 4.4' = (2n)', agadar y este pitrat perfect. Cifra unitntilor lui x este 2, deci x nu este
pitratperfect. Prinunnare, AnB=A.S.Deoarcce 80=7'11+ 3, dincondifab)avem ll e A. .,
Folosind condilia c) obfinem 8l e A. Dacd 8 I e A, din condifia c) avem 571 e A gi folosind din nou j
condilia c) oblinem 4001 e A gi 4002 e A. 6. Din intersecfie rezultl {3, 4} c X 9i {3, 4} c" Y. s
Din reuninne gi intersecfie rcnrlti card X : card I = 4. Din ultima condifie reanltd {1, 2l c. X sau g
{2,5) cXsau {5, 6l c.X.Astfel,X= {1,2,3,a} qi f : {3,4,5,6} sauX = {2,3,4,5} 9i I:
: {1,3,4,6} sauX= {3,4,5,6} 9i f = {1,2,3,4}.7. Elementele din,{ au cifraunitSfllor2 sau 3 rci
sau 7 sau 8. Cum nu existii pitrate perfecte cu ultima cifr6 2 sau 3 sau 7 sau 8, deducem cd cele doud .9
mullimi nu au element" S. 1" mulfimea A averrtnumerele consecutive de la I la 20ll; E
iiil-: idtt lo "o'"t*"-
*ottirn"".B avem ")
numerele pare consecutive de la 19641a2420; card B :229; 5
b)Aw B= t\,2,3,...,2011,2012,2014,...,2420|,A nB= {1964,1968,1970,...,2010}; E
card(l n B) = 24,card(l u B) = 2216;c) Mulfimea.B are mrmere pare care au ultima cifrd 0,2,4,6 =
sau 8 (deci 5 tipuri de numere). Dacd alegem submullimi cu 6 elemente, cel pufin 2 numere au """
'""

ultimacifrd egald. Diferenfaacestornumere areultimacifrS 0.9.a) Cum 2+3 + 4+ 5 + 6:20, zOs


lnseamni cd fiecare submultime va avea suma elementelor 10. Consider[m I= 12;3; 5] $i \ f =
^B
= {4;6), agadar B este interesantd; b) Suma elementelor mu$imii I este ,S = I * 2 + ... + 2 010 -
= (2 010. 2 011) :2=2011. 1005 - numlr impar. Daci mullimeal ar fi interesantd, altnciA=
= Y v A \ Igi suma elementelor multimii I este dublul sumei elementelor multimii I, adicd ^S este
numirpar (contradictie); c)l \ {l} = {2,3,4,5,6,7, ...,2010}: {2,3,4,5,6\ w {7,8,9, ...,
2010) = {2,3,5} u {4,6} \J {7,8,...,2010} =BwC,undeC= {7,8,...,2010}, cardC= 20049i
7 + 8 + 9 + ... + 2010=2017 .l 002. Dar C= Crw G, unde Cr: {7,2010,8,2009,9,2008, 10,
2007,...,507, I 510) $iCz: {508,1509,509, I 508,...,1 008, I 009}, iarsumaelementelor
mulfimii elementelor mulgimii CzF2 017 . 501). Atuncil \ {l} = Yw Z,wde
C1 este aceeagi cu a
Y: {2,3,4,7,2 010,8,2009,...,507, I 510} 9iZ= {4,6,508, 1 509,509, I 508,..., 1008,
1 009), fiecare submultime avdnd suma elementelor l0 + 2017 . 501. 10. a) Numerele sunt de forma

x:2008 .c + ab, iarsumaprimelorg0deastfeldenumereeste(2008.1+ l0)+(2008. I + 1l)+


+...+(2008.1+99):2008.90+(10+11+...+99):185625;b)Dorim"uob .{16,25,36,
49,64,81). Observdm cd primele 90 de elemente din I
se oblin pentru c = l, urmdtoarele 90 pentru
c:2 etc., deci cele 1000 de elemente se impart in l l grupe a cdte 90 de elemente 9i o grup[ de l0
elemente (pentru care c : 12). Astfel, cele 6 resturi potrivite se afld in fiecare din cele 1l grupe a
cdte 90 de elemente gi un singw rest (16) se afld in ultima grupi. in total, 67 de numere verific[ ce-
rinfele problemei. 11. a) d : 5, fr = 65,t =36, ab =52, e :
l, 5 . 3, ...,5' I 005},
5, deci'A : {5 .
iarcardA:503;b)intrucdts:1+3+5+...+1005:5032,sumaelementelormu[imiileste
5.5032;c) Scriemelementelemullimiisubfomn 5.Q.0+ l),5.(2.1+ l),...,5 .(2.250+l),
,.., 5 (2.251 * l), ..., 5 .(2.502 + l) 9i anrnci se observi ci elementul din mijloc este
5 . (2 . 251 + l) = 5 . 503 = 2 515 . 12. Numerele din multimea ,{ sunt de forma n = 5a * I = 9b + 2,
ata,bnumerenaturale.Observimcdn-ll=5(a-2)=9(b-l),deciz-llesteunprultiplu
comunalnumerelor5gi9,adicdmultipluallui45: n=45k+ll,ke{2,...,21},pentr\cansi
aibi 3 cifre; a) Cel mai mic element al lui A este 101, iar cel mai mare este 956; b\uma
elementelorluileste(45.2+ 1l)+(45.3+ll)+...+(45,21+ll)=45.(2+3+...+21)+
+ 20 ' ll = l0 570; c) Observ[m c[ suma are 20 de termeni, iar suma termenilor egal depdrtafi de
capeteesteconstanti.Putemalegeastfel:11={45.2+11,45.3+11,45,20+11,45,21+lll.,
A2= {45'4+ 11,45 . 5 + 11,45.18 + 11, 45.19 + ll].,4= {45 .6 + ll, 45.7 + 11,45 . 16 +
+ 11,45.17+ 11), Ao= 145.8+ 11,45.9+ 11,45. 14+11,45.15+ ll),15 = 145' 0+ 11,
45. 11 + 11,45'12+ 11,45.13 + 11).13. a) Observdm cd2}ll=3.661 +7 .4 el; b)Avemci
A= {0,3,6,7,9, 10, 12, 13, 14, 15,...},decisingurelep6hatecarenuverificisunt l gi 4.14,Ca
fraclia si fie num6r natural punem condifia n' + n = n(n + l) e 11,2,3, 6, 12,18), de unde sin-
gurele valori convenabile pentru n su1{ n e {1,2,31.15. a) A= 12200e + l,22ene * 2, ...,2'o'o - t\,
decicardl=220t0-l-2200D=22ct0e-1; b)Sumacelormaimici200gelementedin,{este:
12200e + l)+ (2200e +2)+ ... + Q.200e +2009)=2009.22mp + Q +2+... + 2009) =72 '41.(2'*n +

ct + 1004), deci cel mai mic numir prim, mai mare decdt 3, care divide surna, este 7.16, A = {1,2,22,23,
I
24,.28,2e,227,3,32,33,34,38,3t,3"1;B={r,2,22,23,24,26,2e,3,32,33,34,36,3ey,deci(l\g)u
C, v(B\l)={28,2n,26,36,38,321y.11,a)8=1.3+1.5eA;b)3k=k'3+0'5 eA;c)Aconfine
ct
vt
ct
toatenumereledeforma3k+2,unde&)l,deoarece3k+2=(&-1).3+l'5.Apoi, lconfine
o toate numerele de forma 3k+ l,unde [] 3, deoarece 3&+ I = (e- 3). 3 +2.5. Tinend seama gi de
,ci punctul b), rezulti ci I contine toate numerele din mullimea N' \ l, 2, 4, 7\ . Deosebim caaurile:
1
.g
ts
o i)daci leA,atl;aiciA=N.;ii)dacdl e A9i2e1,.,4=N*\{l};iii)dacil e A,.2eAgi4eA,
E
qt
ts I = N. \ {1, 2}; iv) dacd I e A,2 e A, 4 e A gil el, I = \* \ {1, 2, 4}; v) dacn I e A, 2 . ), 4 .
o
e A gi7 e A, A=N' \ {1, 2, 4,7).
=
206