Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Ministry of Internal Affairs of the Reptrblic of Moldova


Serviciul teh nologii informafionale
Information Tech nology f)epartment
iv{D-0 lj. n'rn. Chisinau, srr.V.Alecsirnclri,42 tel:255-228, thx: 255-6 17,q-.mail: sti(/frlai,gov.md
/
rrr' 8/5- e'///air,rQJirbruaric 20 I 7
" - -L!-* "t-;*':
Domnului Anatolie E$ANU
Jurnalist ttl ,,,Ziarului de Gard6" SRL

'

' -' Servicip],,,.tehr1ol9gii irrfonlalionale al Ministerului Afacerilor inteme a


examinat soiiCiiaLea'cle irrforma[ii din 12 ianuarie 201], adresatd Ministerului
' ::"-': ,i :i '
Af.aceLilor Interne, qi in timita competenlelor furrc!iorrale comunied unndtoarele,
I. in baza Acorclulr.ri de asistenla a Republicii Populare Chinezein PLoiectul
pt'ivincl echipamentul pentrr-r uronitolizarea gi controlurl traficulr,ri fLlLier in tnun,
Chigin6u, Molclova, setnnat la 25 mai 2011, Ministerul Afacerilol' Interne a
implementat Sistemr-rl ar;tomatizat cle sr-tpraveghere a circulaliei rutiere, care
include 126 camere de sr-rplaveghere video, 145 calnere foto qi 29 camere video
panorap-rice, ce asigr.rrd rnonitorizalea traflcului rr-rtier pe 126 direclii de deplasare
in 4l zole cle supraveghere (33 inteLsecfii ;i pe 8 tronsoane c1e clrum) din raza lrun'
Chisirriur (lista localiilor se artexeaza).
2,'finir"rcl cont de" exploatarea in condilii de medir"r nefavorabile,
eehiparrentele sistemului, cle rincl cLr uzura nonnalS, sr;nt expuse diferitor f.actori
de naturd sd af-ecteze funcqior-ralitatea acestora, trirrd necesari periodic reparalia sau
irrlocuir-ea acestora, Adilioual, umlare a lucrdrilor de reabilitare realtzale in cadr-ul
Proiectuir;i ,,Chiginau - Drurnuri lJrbane" irlplementat cle Primdria mul'l' ChiEinari,
1a intersecqiile bc1, Negn-rzzi - bcl, lu, Cagarin - stt', Albiqoara - bd' D. Cantemir
(ser-rs giLatoriu), precum qi bcl, $tefan cel Male -- bd, Negruzzi - str, Cir-rflea, au fost

afectate corrunicafiile eiectrice qi cle trarjsport date ale echipamentelo| de


irronitorizare, fi incJ astfel intrerr"rptd f r-rr-rc!ionarea acestora. Actualmente se
intrepr.irrdm6surilederigoareinvederearestabiliriiinfrastructur'iidefectate.
La momentul actual sunt funclior"rale echipamentele de supravegher:e pe i13
ciin 126 direclii c1e cleplasare sllpuse uronitorizdri\, ceea ce conslittlie 89,10/o d\n
nuiuiAt'rtl total.
3, pe parcllrsul alulr-ri 201 5 ,inbaza probelor (irr-iagini foto/video) acr"trnttlate
cu uti hzarea Sisten-rului autorl at\zat cle suplaveghere a circulaliei rutiere din mr"ttr'
Chiqin[u, de c6tr.e agengii coustatatoli ar"r fost aplicate pentrll contl'avenliile dirr
clonreliul circr-rlaliei rutiere 15,179 sancliuni de anencl6 (inclusiv cu aplicarea
.punctelor cle pelal izare), respectiv, in apyl 201 6 - 29.455 salcliuni'
4. Urmare a sanc{iunilor aplicate de cdtre agenfii constatatori pentru
contraventiile constatate cu utilizarea Sistemului automatizat de supraveghere a
circulafiei rutiere din rnun. Chiqinau, pe parcursul anului 2015 in bugetul de stat au
fost incasate amenzi in sumd de 16.234.778lei, respectiv, in 2016 - 6.590.000 lei.
5. Costurile aferente intrelinerii Ei exploatdrii Sistemului automatizat de
supraveghere a circulafiei rutiere din mun, Chiqinau constituie circa 2.654,000 lei
anual, dupa cum urmeaz[:
- 304,0 mii lei pentru energia electricS;
-+
709.7 rnii lei pentru servicii de colocare a echipamentelor in Centrul de
date al Intreprinderii de Stat,,Centrul de telecomunicagii speciale";
- 737,1 mii lei pentru servicii de transport date securizat prin intermediul
S i stemului de telecornunicalii al autoritdlilor admini strafiei publice;

- 903,1 mii lei pentru servicii de mentenantd, a Sistemului qi a infrastructurii


distribuite.
6. Servicii de mentenanld a Sistemului automatizat de supraveghere a
circulafiei rutiere din mun. Chiqinau au fost achizilionate doar in anul 2016, fiind
incheiat cu intreprinderea de Stat ,,Centrul cie telecomunicalii speciale" Contractul
nr.61/16 din 31 octombrie 2016 de prestare a serviciilor de mentenanfd a SIA
supraveghere a circulafiei rutiere ;i a infrastructurii distribuite al STI al MAI, in
sumd de 903.120 lei, inbaza cdruia in perioada de valabilitate a contractului (anul
2016) au fost prestate si achitate servicii in sumd de 403.300 lei.
1. in scopul automatizdrii procesului de examinare a unui numdr
considerabil de probe inregistrate in Sistemul automatizat de supraveghere a
circulaliei rutiere din mun. Chiqindu, precum qi in scopul integrarii diferitor
echipamente de monitorizare a traficului rutier fumizate pe piala de diverqi
producdtori, urmare a desfbqurarii licitaliei publice, cu invingitorul desemnat - SC
,,Rossoft" SRL a fost incheiat Contractul nr.09114 din 13.01 .2014 de achizilionare
a serviciilor de elaborare a produsului de program Sistemul automatiz.at de
supraveghere a circulafiei rutiere ,,Controlul traficului, in sumd de 340.000 lei, care
a fost achitatd integral la recepfionarea serviciilor.

B. in baza probelor acumulate cu utilizarea sistemelor de monitorizare a


traficului rutier instalate de autoritafile administraliei publice locale din raioanele
larii, de cdtre agenlii constatatori au fost aplicate pentru contravenliile din
domeniul circulaliei rutiere:
- in anul 2014 - 42.168 sancliuni;
- in anul 2015 - 85.847 sancfiuni;
- in anul 2016 - sancliuni nu au fost aplicate, urmare a nefuncfiondrii
sistemelor instalate.
Amenzile aplicate pentru contraventiile din domeniul circulaliei rutiere
constatate cu utrlizarea sistemelor de monitorizare a traficului rutier sunt
transferate la bugetul public na{ional in ordinea stabilita anual de cdtre Ministerul
Finanlelor. Astfel, conform prevederilor Ordinului rninistrului finanfelor nr.l88 din
26.12.2013 ,,Cu privire la modul de achitare gi evidenla a platrilor la bugetul public
nalional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanlelor in anul 2014"
(Capitolul VI, pct. 47) qi Ordinului ministrului finanfelor nr.l77 din 1 8.12.2014
,,Cu privire la modul de achitare qi eviden{6 a pldlilor la bugetul public nafional
prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanlelor in anul 2015" (Capitolul VI
pct.50), amenzile aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al PoliSiei
pentru incdlcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor .fotct-
video (cap.l23 T25) tn cazul procurdrii, instaldrii Si deservirii acestora din contul
miiloacelor proprii ole bugetelor de nivelul doi sau ctt participarea parteneriatului
public-privat se vor vira la contul bugetelor raionale, bugetele municipale
Chisindu Si Bdltri Si bugetul central at UTA Gdgauzia.
Respectiv, informatia cu privire la sumele mijloacelor incasate din amenzile
aplicate pentru contraventiile constatate cu utilizarea sistemelor de monitorizare a
traficului tutier, instalate de autoritdgile administratiei publice locale din raioanele
fdrii, urmeazd a fi solicitatd de la beneficiarii plalilor, in condiliile art.l7 din Legea
nr.982 din 1 1.05.2000 privind accesul la informalie.
AnexS: 2 fie.
Cu respect,

Director al STI al MAI Andrian SOVA


Lista localiilor de amPlasare
rutiere din mun'chi9iniu
a sistemului automatizat de supraveghere a circulaliei

nterseclia, tronsonul Numirul Monitorizare vitezi


I
Monitorizare
direcliilor de deplasare
semafor, marcaj
monitorizte
Ud. gtefan cel Mare - str. Mihai
Da
1
3
Viteazul - str. A. Sciusev

3 Da
2 Mihai Viteazul- Columna
Da
3. str. V. Lupu - str. V. Belinschi 4

2 Da
4, str. A. Sciusev - str. C. Stere
- str.Mitropolit 3 Da
5. bd.$tefan cel Mare
G.Bdnulescu Bodoni
4 Da
5. bd. $tefan cel Mare - str. S. Lazo
2 Da
7. str. Alecu Russo
8. bd. $tefan cel Mare - str. Maria 3 Da

Cebotari
3 Da
9. Jtr. Bucuregti- str. Maria Cebotari
10. str. Bucureqti - str. MitroPolit 3 Da

G.Bdnulescu Bodoni
Da
11. sU.wtitropolit Gheorghe Bdnulescu | 2

Bodoni- str. Mihail Kogilniceanu I

2 Da
12. bd. Decebal - str. Zelinschi
4 Da
13. bd. Dacia - bd. Cuza Vodi
4 Da
t4. bd. Cuza Vodd - str. lndePendenfei
4 Da
15. - str. IndePendenlei
bd. Dacia
4 Da
15. bd. Dacia - str. Valea Crucii
5 Da
t7, bd. Dacia - str. Hristo Botev
4 Da
18. bd. Dacia - bd. Decebal
2 Da
19. bd. Decebal - Jumbo
2 Da
20. str. Hriso Botev
2 Da
21., bd. Dacia - 1000 Mdrun!i5uri
2 Da
22. Viaduct
23, str. Miorila - str. Grenoble - str. 5 Da

Gh. Asachi
Alecsandri 2 Da
24. A. Mateevici -V.
25, bd. Negruzzi - bd. lu. Gagarin - str. 4 Da

Albigoara - bd. D. Cantemir


26. bd. $tefan cel Mare - bd. Negruzzi 3 Da

- str. Ciuflea
3 Da
27. str. Bucuresti - str. ciuflea
4 Da
28. str. Bucure5ti - str. lsmail
29, str. Bucuregti str. Vasile 2 Da

Alecsandri
30. str. Bucure$ti - str. A. Pugchin 3 Da

Da
31. str. Grenoble - str. Costiujeni 3

32. gos. Hincegti - str. Sihastrului 4 Da

33. bd. $tefan cel Mare - str. lsmail 4 Da

34. bd. $tefan cel Mare - str. PuSkin 2 Da

35. gos. Hincegti (viraj troleibuz) 2 Da

35. str.Calea Orheiului T' 3 Da

Vladimirescu
37, bd. Moscova- str. A. Russo 4 Da

38. str. Calea Orheiului - str. 4 Da

Studenlilor
39. str. Vadul lui Vodd str. M. 3 Da

Spdtarul - str. Transnistriei


40. gos. Balcani - Alba-lulia 2 Da

4t Da
bd. Dacia (Aeroport) 2