Sunteți pe pagina 1din 42

Dumnezeu este Domnul glas 4 T nenano

RM^ s
D 0V
um 0
ne 0'
ze !
eu!1O!A
es te Dom nul0'
i _
s-a 111'
a r ta !
atI'
no !
o +

!A
uv? r!0'
bi ne es !
+te!11a
cu vn tat 0
cel 11'
ce vi !
ne!0qz
n tru nu !
me_1
le Do
De trei ori, iar ultima oar aa:
`OS
o o !
o omS0
nu a0
lui amM

D 0V00'!!1O!A 0'_111'!I'!
um ne ze eu es te Dom nul i s-a + a r ta at no o

!A
uv? rM
bi !
ne1k
e `esX1
+ te '! ! !A
cu vn tatY 0V
cel 1
ce 1'
vi !
ne!
n3
tru qz
nu !
me_1
le Do

`OS
o o !
o omS0
nu a0
lui amM

Dumnezeu este Domnul glas 8 T


HrC s
D 1C
um ~1q!1OS ! !Anul!i!
ne zeu es te Do om S-a!
+ a11'
r ta !at!
no!S
}; o0a
u cC

t!0!!11a
bi ne es te cu vn tat 00q!00Qz
+ Cel ce vi ne n tru nu _
me 11'
le Do
De trei ori, iar ultima oar aa:
!
om!
nu!S
}; u0a
lui cC

D 1C
um ~1q!1OS ! !Anul!i!
ne zeu es te Do om S-a!
+ a11'
r ta !at!
no!S
}; o0a
u cC

t!1`X
bi ne + e es1
te '! ! !A
cu vn tat 00q!00Qz
Cel ce vi ne n tru nu _me11'
le Do

!
om!
nu!S
}; u0a
lui cC

www.stavropoleos.ro
1
Robii Domnului glas 4 leghetos T
s
RB
R t b!p!O'
o bii ro bii Dom!
nu!u!!!S
lu u ui0
A o=!
a li lu!u!u !i 0aa bB 4
l

31a
u dai U
nu S!u_1O'
me le Dom!
nu!!A
u luim<C 1~0Op@qz
l u dai robi pe Do !
o

!!A 1
om nu u !
s} u!!S
u ul0
A o=!
a li lu!u!u!i0a
a. bB

C 4B1@11w!A 01@wz! ! U'!!!A


eu am cu nos cu ut c es te ma re e Do o om nu

1s
u _!
} u!!S
u ul0
A o=!
a li lu!u!u!i0a
a. bB

4Bq!OS!!A 00PS!_1O'!!!A1_s}
i Dom nul no os tru pes te to oi dum ne ze e e i i

!!!S
i i ii0
A o=!
a li lu!u!u!i0a
a. bB

D yzb\!S1O'!!\!w!A`1'!U'!!\!w
oam ne e e nu me e le e T u e e es te e n nea

!p
a a !S
a] am0
A aoa =!
li lu!u!u!i0a
a. bB

4B01O'!!\0!: 11'! U'! !\!w


i po me ni rea a Ta a n nea a am i i n nea

!p
a a !S
a] am0
A aoa s=li !lu!u!u!i0a
a. bB

B t!0'
b !!1O0@121aq-!3!PS
i ne + es te cu vn tat Dom nul din Si on Cel ce lo cu ie

!!0@1O'
e te n I e ru !
sa!U'
a li !i!!S
i im0
A aoa s=li !lu!u!u!i0a
a. bB

www.stavropoleos.ro
2
Mrturisii-v Domnului glas 4 leghetos T
RB s

M 0B00u'!! w!0!!!q!S111
r tu ri si i v Dom nu lui c es te bu u un A li lu

@1a
i a m<C 1~
C 1O'
n veac _ !es!te!
mi!laUS
Lu !ui_A oa =!
li lu!u!u!i

0abB
a

C 0Bt!\1!S1]!A!21'_Q!S121
u m n ta a a re i cu bra na a alt A li lu

@1a
i a m<C 1~
C 1O'
n veac _ !es!te!
mi!laUS
Lu !ui_A oa =!
li lu!u!u!i

0a
a bB

0B
i 0ne-a 3
iz 3u
b vit S @1a
pe noi 0
de 11'
vrj ma !
ii!!Q!S
no o tri i i1
A

11@1a
li lu i a m<C 1~
C 1O'
n veac _ !
es!
te!
mi!
laUS
Lu !
ui_A oa =li

!lu!u!u!0a
i a bB

M 0B03u'!!121'! ! !Q!S121
r tu ri si i v Dum ne ze u lui ce re e esc A li lu

@1a
i a m<C 1~
C 1O'
n veac _ !
es!
te!
mi!laUS
Lu !
ui_A oa =!
li lu!u!i !S};i

OS
a @a. kbB

www.stavropoleos.ro
1
Polieleu, stihuri alese, glas 8 T g
HrC
prelucrat de Nanu Virgil Ioan dup mai muli autori

R 1c P]S@`O'!!US!_]11aos1\!A ) S
o o bi i Dom nu u lu u ui A li lu u u ii

1}
i !
s i0a
a cC4m
l 0
u 11'
da a a) ai
S!+\1!S
nu u+1u os
u1u US
me!eUS
le !e

O'!!\0! m<: $
Dom nu u lu ui C lc0ue
dai!
z !q,
slu ji to !
o oriSP\!A
pe Do)oS1}
o s!
om0a
nu 1
u s!
}u/

oc
u ou 1}US
ul A \0a !aS \0
li !Si1P
i lu S!u_
u i 1}
i s !i 0k
a. cC

C 0cOSUS] @`PPS\0!S\0a) 1
e eu S s!
} 0acC
a am cu u u u no o o os cut

4m
c 1e OS
ma !a US
re !eO
Do '!o!
om\0
nu !
ul: m<C $c
i 1~
Dom 1
nul 1'
no !o!o

3}
os !
truA @
pes!OQ,
te toi du ! SP\!A
u um ne ze )e 1
S e s!
} e0a
i 1i s!
} i/ oc
i oi 1}
ii

US
A \0
a !a S \0
li !Si 1i P
lu S!u_
u i 1}
i s !i0a
a. cC

D 1
oa c~ os
am 0
ne q
nu !
me0Q
le T y
zu e S @e `X
es1a
te OS
!
nO
S vea

0a
ac m<C @!
iXm1
po 12'
me ni !iYS
rea \0
a !aS 0
Ta s@
n c2
nea !
' am!!
i nO'
nea !
a!am

!AA Oli S!i0o!S


lu u u\0i a)i 1
S i s!
} i 0acC
a.

B 2'c!!0`X1aOS!OQ z! )1
i ne es te S aOS!SO0am<C @
e cu v n tat Dom nu ul din Si i i o on

0m
Cel !ce112'
lo cu ie !eYS
e \0e !
eS 0
te s@
n c0
I 00!O'
e ru sa li !i

!!
im AA Oli S!i0o!S
lu u u\0i a)i 1
S i s!
} i0acC
a.

www.stavropoleos.ro
2

Polieleu, stihuri alese, glas 8 T, s tradiional


HrC
M 0c1~11011'! ! ! ! 1q!S1
r tu ri si i v Dom nu lui c es te bu u un A

11@1a
li lu i a m<C 11q
c n veac z!
es!
te!
mi!Q
la Lu )
ui1
S A 11'
li lu !u!i !S
};i

0a
a. cC

C 0c1~110011'! Q!S111
u m n ta re i cu bra na a alt A li lu

@1a
i a m<C 11q z!!
c n veac es te !
mi!Q )1
la Lu uiS A 11'
li lu !u!i!S
};i0a. acC

0c01~1OS@1a! ! 11OW!S1
i ne-a iz b vit pe noi de vrj ma ii no tri i i A

11@1a
li lu i a m<C 11q
c n veac z!
es!
te !
mi!Q )1
la Lu uiS A 11'
li lu !u!i !S
};i

0a
a. cC

M 0c1~1100011'! ! !q!S1
r tu ri si i v Dum ne ze u lui ce re e esc A

11@1a
li lu i a m<C 11q
c n veac z!
es!
te !
mi!Q )1
la Lu uiS A 11'
li lu !
u!i !S
};i

0a
a. cC

www.stavropoleos.ro
Mrimurile glas 1 T (scurtat)
g 1
Q!AC
S 1V
la ~ 0
v q!0!
Ta t lui i1'
Fi !
u!lui!c
i1Sf _a~! do'
!
n_tu os
u '_ !S
u

\!
lu ui+ 1a
Duh.cC

S 3V
la `aP
a ] W
v )
z !c s \4V
i !i SO
i S]@
e 0PS
Tre i !i y
me`!O'
e Sf C

!\0!:
n t cC 0
P rV
rin !te0p!os
Cu v n !tu_k
le 0
i p`
Du !
u u S0`
hu u

P0'
le Sfi !i!!!A
i in tem< 6k
zih U
V i \
S 0!:
i i S!i AO
c S@
nd:avV 4'
Sla !
v\!SOS
i i i ]

!1PS
i e Du 0
um Q
ne !S
e ew
ze !AeUS
e \0!:
e eS!uA0
le. kvV

!ci0
a 1V
cum 1
i w!0a
pu ru rea 0!w!
i n ve ciiPS
ve !e _
e ci `i 0'
lo C

!\
or. !
A a+ 1a
min.cC

B 3V
u `uPu ] \@!
cu u\!r!cterV
ce !ea0! \ 2!S
ce eti pli iOS
i ]@
n 0
de

U
ha 0
S ar y
Ma`!a O'
ri C !\0!:
i i e e cC eV
Do !oo
om s! _k
nul e `!
e es0
S te `e

P0'
cu ti !i!!2s
i i i \!
ne)Ke m<
d 6k
zih U
V i S\0!:
i iS!iAq
c ) 1a
dnd vV e
i z

!)s
pri `
inX2
ti '!i !\2!S
i i i\0!S
ne e Pe S]@
cu a\2
no )o!1k
f o oi. vV

A !c01aVO'C! ! \!+ 1acC !/11Vo1\! A)s


a li lu u i i i i a A li lu u u i i

1s
i !
} i 0a
a vV e
A !
z li)si`iX2
lu '!u!20[
u u u s\!i A)is1i !
s} i0a
a vV r!
Sla v

\0)
i i OS
d i ]!i1PS
e Du 0
um Q
ne !S
e ew
ze !AeUS
e \0!:
e eS!uA\0!:
le e c

o{
e a!
e.Kv vV
www.stavropoleos.ro
Toat suflarea nainte de Sf. Evanghelie glas 1 T 1
s
QV
T eV!1qz!!1'!!10`0am<C
oa t su fla rea s la u de pe Do om nul

T pV!1qz!!1'!!! O@avV
oa t su fla rea s la u de pe Dom nul

S 0V110`03\!11OS!!Am<C 3Mq
u fla rea toa a t i toa a t fp tu u ra s la

!12'
u de sfnt!
nu!
me!le1'
DomV!
nu!
lui!pe2'
Do !o!=
o om s !K
nu)us!ucou {g!ulKvvV SAU:

T 3V001'! ! !2'!!! O @kvV


oa t su fla a rea s la u de pe Dom nul

Toat suflarea nainte de Sf. Evanghelie glas 2 T


s
Wg
T eV!1qz!!1'!!10`0amM
oa t su fla rea s la u de pe Do om nul

T pV!1qz!!1'!!! OS!!A v?
oa t su fla rea s la u de pe Do om nul

S 0V11O'! ! qz_10`0amM 0Mq!


u fla rea toa t i toa t fp tu u ra s la u

1k
de 2
sfnt'!
nu!
me!^le0'
DomV!
nu!
lui!
pe\3!S
Do oO
om S] s @k
nu )us!ucou {g!ulKvv?

Toat suflarea nainte de Sf. Evanghelie glas 3 T


s
eN
T 1N@1O002'!)U@w!A nNN
oa t su fla rea s la u de pe Dom nul

T 1N@1O0@wV!00Qz_avV
oa t su fla rea s la u de pe Dom nul

S 0?11NO002'!)U@w!A,<V 0q0!
u fla rea toa t i toa a t fp tu ra s la u

11'
de sfnt!
nu!0p_101'
me le Dom nu lui pe Do !o!os
o om s !c
nuA )su!u+oul GNnN

www.stavropoleos.ro
2
Toat suflarea nainte de Sf. Evanghelie glas 4 T
s
R_B
T qB!00os001'!!! O @abB
oa t su fla a rea s la u de pe Dom nul

T qB!00os011'!!_O@abB
oa t su fla a rea s la u de pe Dom nul

S !b110`00\!11O@am<C 3q!
u fla rea toa a t i toa a t fp tu ra s la u

11'
de sfnt!
nu!
me01'
le Dom!
nu!
lui!pe0os
Do om s 0k
nu k)us!u+ou {g!ulKbB

Toat suflarea nainte de Sf. Evanghelie glas 5 T


HqV 4f s
<

T q<!1qz!!!m111}!A !A, ,<V


oa t su fla rea s la u de pe Dom nul

T q<!1\2!S1]!!_M111}!A !,A ,<V


oa t su fla a a rea s la u de pe Dom nul

S !m1<1O'!!qz_10`0acN/ 11'!!
u fla rea toa t i toa t fp tu u ra s la u de

1'
sfnt!
nu!
me!le0'
Dom!
nu!11os
lui pe Do om s 0k
nu k)us!umou {g!ulK,,<V

Toat suflarea nainte de Sf. Evanghelie glas 6 T


s
Hwyt
T 1M0!OS!!01'!!!0os0am<?
oa t su fla a rea s la u de pe Do om nul

T 1M0!OS!!01'!!!0os@b<?
oa t su fla a rea s la u de pe Do om nul

S 1M121'!!1O'!!pz!0am<? 3q!1
u fla rea toa a t i toa a t fp tu ra s la u de

w!0!
sfnt nu me lep
Dom!001'
nu lui pe Do !
oms !Anu
nou {g!ulKmm<?

www.stavropoleos.ro
3
Toat suflarea nainte de Sf. Evanghelie glas 7 T
s
EN
T 1C@1qz!!1'!!! 3zN0anN
oa t su fla rea s la u de pe Dom nul

T 1C@1qz!!1'!!!/1os0NanN
oa t su fla rea s la u de pe Do om nul

S 0NN111'0C!!!qz_10`0am<C 3q!
u fla rea toa a t i toa t fp tu u ra s la u

12'
de sfnt!
nu!
me!le0'
Dom!
nu!
lui!pe5'
Do -!
oms !
nuA)us !u+oul GNnN

Toat suflarea nainte de Sf. Evanghelie glas 8 T


s
HrC
T rC@10`000'_11O@am<C
oa t su fla a rea s la u de pe Dom nul

T pC@10`0@1'!! !O@acC
oa t su fla a rea s la u de pe Dom nul

S 0C1~10`00\!11OS!!Am<C 1
u fla rea toa a t i toa a t fp tu u ra s

1'
la !u!
de1'
sfnt!
nu!
me!le1'
Dom!
nu!
lui!
pee`
Do! S s 0k
o om nu )us !u+o
ul GCcC

www.stavropoleos.ro
nvierea lui Hristos vznd, glas 2 T, pe 1
g larg
Wt

0
n 0
M vi 0'
e e_`X
rea a 1a
lui 0
Hri `Xi OS
is US
to !
o _od
os v !
!S

PS
z !
SO!od
nd s !
!S
0 ne };!eS\0!S
1n 1a
chi @
n a1 s}! ` OS
m Sf

\0!S
n\0_0`X
tu u lui Do o O
om S\!S10`X
nu u u lu u O
ui SU
I S!i _od
i i i

!!S
i i P
su S!
u u SO!od
us U u !u!Su0
nu 0p!S0a
ia Ce e e lu 1u s}!
u `1}
ui f ;!
S

OS
r \0!S
Pde S!
e yS
p \0!S
0cat. a b<? e!
Cru cii1'
Ta !a !!`X
le ne e 1
n

00`X
chi n O
m SU
Hri S!
i _od
is toa a !
a !S
aP se S!
e e1
S e 1
i !
Sfod
!
!S
n

0}
t ;!
S\0!S
11a
n vi @
e a1e s}!
e `Xe O
e S!
rea!S
a}; 1
a 1!
Ta o od
o !!S
o o

0
l !S
0
u a1
u s} !u `
u 1}
d ; !
mS O
i \0
S i !Si PS
o !yS
o m \0!S

0kb<
rim. ?03' ! Dum
C Tu eti ! !ne`Xe 1
ze 0
a u `XuO
ul SU
no !
S o_od
os tru u !
u!SuP
a S

!S
a aO
a !
faoa d!a!Sa 000}
r de Ti !
; i S \0!S
ne e 1
e 1a
pe @
a a 1}
a s !a `X
a

O
al S !
tu !S
u}; O
ul !
nuod
u !!S
u u0
ti !S
i im0
nu a 1u s}!u`u1}
me !
; eSO
le \0
S e !Se

PS !yS
T u nu \0!S
u u0mim.k b<? 0
Ve 3' !i!cre!di`Xin1a
ni i to cio 0`X
i iOS
ii

US
s !
_od
ne e !e !Se PS
!S
1
n 1
chi !
nod
! !S
m0}
Sfi !
; inS \0!S
te e

11a
ei n @a
vi 1}
i s !i `X
iO i S \!S
e e1
e 0
ri `Xi OS
ii US
lu ! _od
u ui Hri i

!!S
i is PS
to !
o o1
S os 1!
c iaod
a !a!S
a 0}
t !S
; \0!S
a a1a 1a
ve @
ni 1}
a i s

!i `Xi O
it S!
pri!S}i; O ! od
in Cru u !!S
u u0
ce \!S
e e \1!S
bu u 1
u O\!\!
cu ri i e e
2
1a
la 1
a s} !a `
a 1}
toa ; !
aSO
t \0
S !S PS
lu !t
u `S
u \0!S
u u0mea.b<
a ?0
Tot

0e!1' !!
dea u na bi ne cu !
v `X
n1a
tnd 0`X
pe e OS
e US
Do ! _od
o om nu u !u!S
ulPl S

!S
1
1
u !
d od
! !S 0a
m n \!S
vi i 1
i O'
e !e !e !A
rea1}
a s!
a `X
aO a S

! !Su}; O
Lu ui !od
c !
!S 0a
rs \0!:
ti i } S `X
ig 1
ni }!
; i S PS
i \0!S
i i 0a
re 1e s}

!e !e !A
r 1}
s ! `
b1}
d ; ! S O
\0!S
S ndPS
pe !yS
en tru \0!S
u u0a
noi b<?

O~q
cu moa !S0!
a ar tea a \!1o\
pe e moa a 1
a !S
a \0
a a) OS
dar ]0
te !S
}; e 1
e `X
e

OS
e US
a !
a yS
stri \0!S
i i \0!:
ca anoa {a!
at.K mm<?
1
Dup Psalmul 50 pe larg Slav... glas 2 T
g
Wt
S 0M1O'!!!A 1x1'! !! O'!!!AOS!w!S
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lu ui Du u u

1k
uh. m<?

P pM!11O'!!!A m<? 1'_10`X1'!I'


en tru ru g ciu ni i le Sfin i lor A a pos toli Mi

!!A
i los0
ti os
i 0
ve m<
a ?0
cu 31'
r e aN)es!e
1
+ te an R0
mul r6 !
i meazM !
gre!o1
ea a a

0a
le U
lor \!A
noa)as1a s}!
as0k
tre. m<?

i acum... a Nsctoarei, asemenea


m<?

pM!11O'! ! !A 011'! U'! ! !A OS!


i a cum i pu ru u rea i n ve cii ve ci i lor. A a

w!S
mi i i1
in. km<?

P pM!11O'!!!A031'!! 111'!!
en tru ru g ciu ni i le Ns c toa rei deDum ne ze eu Mi

!!A
i los0
ti os
i 0
ve m<
a ?0
cu 31a
r e 'N)es!e
+1te an R0
mul r6 !
i meazM !
gre!o1
ea a a

0a
le U
lor \!A
noa)as1
a s}!
as0k
tre. m<?

www.stavropoleos.ro
Stihuri la Ceea ce eti mai cinstit, glas 3 T
2. eN s
C
1
X 0N
0a 001a
c u tat 1
spre 0300000
sme re ni a roa bei Sa

0a
le ,<V 0q!330a
c ia t de a cum ,<V x 00000'
m vor fe ri ci ! !!`X
i toa te e

qz
nea !
mu!
ri!A
levV nN
3.

C X0N001a103330a,<V 000
mi-a f cut m riri Cel pu ter nic i sfnt es

00330a
te nu me le Lui ,<V 00333300a
i mi la Lui din neam n neam,<V x 0
spre

0'
ce !
ei !!`X
ce se e q
temz!
de!!A
e ElvV nN
4.

A X 0N0
f 1a
cut 1
t 00000000a
ri e cu bra ul Su Dom nul ,<V

00000000a
i-a ri si pit pe cei mn dri ,<V x 00'
n cu !
u!ge!
tu`X
ul qz
i !
ni

! !A
mii lorvV nN
5.

I X 0N
-a 0
po 01a
go rt 1
pe 0000000
cei pu ter nici de pe tro 0
nuri

000000000a
i i-a nl at pe cei sme rii ,<V @0110
pe cei fl mnzi i-a

000300a
um plut de bu n ti ,<V x 03300' ! scos
i pe cei bo gai i-a ! !`X
a aq
fa z

! ! !A
r de erivV nN

L X 0N01a1000000000
6.
-a lu at pe Is ra el ro bul Su ca s po

00000a
me neas c mi la ,<V 000000000
pre cum a gr it c tre p rin

000a
ii no tri ,<V x 0011'
lui A vra am !
i !
se 00'
min i !
ei!
lu!`X
u ui q
p z!
n

! !AvV nN
n veac
www.stavropoleos.ro
2
1.

M X0N1a100000000a ,<V 0
re te su fle te al meu pe Dom nul i

00001@1a
s-a bu cu rat du hul meu ,<V x 0030' ! !!`X
de Dum ne zeu Mn tu i i q
to z

!
ru!
ul !A
meuvV nN

www.stavropoleos.ro
Doxologie glas 1 T , dup tefanache Popescu 1
QV s

S rV !p!
la v i e 2 !
' ce!ne-ai
Ce lui ! 111@0`0am<
a r tat lu mi i na C q!
Sla v

0!111' -! Dum
n tru cei de sus lui ! !ne1a
zeu m<C #0110`0am<
i pe p mnt pa a ce C

!01' ! U0_O@a
n tru oa meni bu n vo i re. vV

L 0V
l 0
u r
d !
z !Teq
mu bi z!_111am<
ne e Te cu vn tm C #0\!
n chi n ) 1
s
mu

11os
ne i i @
e vV
a 00110`0a
Te sl vim pe Ti i ne m<C 0!11
i mul u mim

1'
i -!i !Ae \!
pen !
tru2
sla !
'va !
Ta !
ceaO@a
ma re. vV

D rV
oam!
ne0!1'
m p ra !!11a
a te ce resc m<CDum
011'ne ze -!
u !!0`
le P ri in

00\!11
te A to ot i i 0'
to !
ru_a
u le vVDoam
r!2 ne Fi '- !u!le!e 1'
U !!
nu le

11a
ns cut m<C #03`0!
I i su u se Hris1'
toa !!0U'
a se i Du !
hu!O@a
le Sfin te. vV

D rV
oam!
ne1
Dum0
ne 1'
ze -!u!Ale0
Mie !luq
e z!lu_
ul lui111a
Dum ne zeu m<C

101'
Fi ul Ta -!
t!A
lui2
Ce '- !
la !
ce!
ri q!p!O0a
dici p ca tul lu mii m<C !11'
mi lu ie !
te

!
ne !
pe !A
noivV 5
Ce '- !
la!
ce!
ri 1'
dici !
p U0_O@a
ca te e le lu mii.vV

P 0V
ri r
me !0!1'
te ru g ciu !!10`0a
u ni le noa as tre m<C q@11
Cel ce ezi de-a

q -!ta1'
dreap Ta !
t !A
lui!i!
ne111'
mi lu ie !
e !
te !
pe !A vV
noi.

www.stavropoleos.ro
C
2
0V
r !0!1`
Tu eti U nul Sf nt1' !
- U
Tu eti !nul
! 1a
Domn#0111a
I i sus Hris tos

!1O' ! lui
n tru sla va ! Dum
! !ne1`1'
ze eu Ta ! ! !A !A
a tl. vV
min.

0V
n rtoa !
te 2
zi !
'- le !Ale2
bi !
' ne !
Te !
voi!11am<
cu vn ta C 00!1
i voi l u

1a
da O
nu ' !
me ! ! !nq!S
le Tu vea a ac1
i 11' !!
n vea cul vea!
cu!A
lui.vV

0V
n 0vred03z
ni ce !te1O@!1'
ne Doam ne n zi !i!
ua10`0a
+ a cea as ta m<C

1'
f !
r !
de!
p20 ! p
cat s ne ! !A vV
zim.

B rV ! 0'
i ne+ eti !
cu!
vn10`0am< C !1q
tat Doa am ne Dum ne ze z!!1'
ul p ri !in!i1
lor

0`0a
no o tri m<C 000\!_111a
i l u da at i prea sl vit m<C 001'
es te nu

!u !
me!le20 ! ! !A
Tu n veci.A minvV

F rV
i ! p !ne1'
e Doam mi !
la!
Ta1
spre 1a
noi m<C 1O'
pre cum !
am!
n!
d_
j du O
it

0!
n tru0'
Ti !i !A
ne.vV

B r V! 0'cu
i ne+eti ! vn
! 10`
tat Doa am 0
ne 11'
n va !
!
ne !
pe 1a
noi m<Cn
!drep
!

2
t !
' !!O@a
ri le Ta le. vV (de dou ori)

B eV ! 0'
i ne+ !vn
eti cu !1 O' !
tat Doa !!
a am neA`
e X O'
e !!!A
e e e vV 06'
n va !

!
ne !
pe !A
noi ! ! !c
n drep t 30_O@V
ri i le Ta le. avV

www.stavropoleos.ro
3

D eV
oa !
a amS1
ne 1q z!Te-ai
sc pa re ! !f10
cut no `
o 00\! )1
u n neam s i

11am<
n neam C !11a 1@101'
eu am zis Doam ne mi lu ie !
- te !
mAm<C q
vin !
zde^!c1'
su !
u

!
fle 11a
tul meu mM !
cH0
am !
gre2
i !
' it !i!S}i; 0
e. avV

D r
oamV !
z ne!la1'
Ti !
ne!
am1111'
sc pat n va -!
!
m0\
s !
fa )ac11
s vo ia

1a
Ta m<C !w !0
c Tu eti Dum!
ne0'
ze !
ul !A vV
meu.

C 1V
~1q
la Ti !
ne +q
es !
z te!1'
iz vo !o!
rul10`0a
vi e e ii m <C @1
n tru

11'
lu mi !
na !A ! 10_O@a
Ta vom ve dea a lu mi n. vV

T 1V
i ~o1}
i in !
de`
e 10!!!A
tin de mi la Tam<C 1'
ce !e !0!10
lor ce Te cu no

_O@a
osc pe Ti ne. vV

S rV
fin !
te 0
Dum !
neq
ze !
z u _110
u le Sfin te ta `a 0a
re m<C O
Sfin ' !
te!
f!
r

11'
de moa !
ar \!111'
te e mi lu ie !
te !
ne !
pe !A
noi.vV (de trei ori)

S rV
la !
v1@111'
Ta t lui i Fi !!
u lui!i 1'
Sf !
n!tu11a
lui Duh. m<C

0V
i 1 1@2
a cum i pu 'ru
-! !A
rea!
i !111'
n ve cii ve ! !!
ci lor. !A vV
A min.

S %'
fin !
te !!11'
f r de moa !
ar\!111'
te e mi lu ie !
te !
ne ! !A vV
pe noi.
T
g

www.stavropoleos.ro
S
4
r
fin !
zV !Se}; P
te Du !
S um_a
ne \1~
ze )e 1OS
de u !
u uO
S le 0a
e m<C q!S
Sfi i i

PS
i !i _a
in te 1
ta o
a OS
a !re )e d1a
e m<C 0`0a
Sfi in te \0
f 0s
P[
S

@a
r M1
de `PS
e e \0!S
e ePmoa S!a )a 1s
s a }!ar0a
te m<C !v
mi1lu 1'
ie !U
e te

US
ne !e _1s
e pe e }!e\0!:
no oc oo {a !K
oi.vvV

www.stavropoleos.ro
1
Doxologie glas 2 T, dup
s Nectarie Schimonahul
Wt

S 1M
la ~3!1q!03@113
v i e Ce lui ce ne-ai a r tat lu @os
mi i 0
na .
a <?/

03!!1110 ! !ne!Azeu
sla v n tru cei de sus lui Dum m<?!i311OS
pe p mnt pa !a_a
ce

00\10[
n tru oa ! 0'
a meni bu !
n!
vo0os
i i 0
re. km<?

L 0M30os03!os!! ! ! 1am<?011'
u d mu Te bi i ne Te cu vn tm n chi n

! !
mu!ne^!i
coi s!e!0'
sl vi !
mu!ATe
c?1
mul ~w 1qM
u mim@
i os
i 0
e m
a pen
<?!31
tru sla

0!
va Ta!
cea0os
ma a0
re. km<?

D 0Mos0a!21'!!1os! !0'!!2q@
oa am ne m p ra te ce re esc Dum ne ze u le P rin te

2\1!S
A to o1
ot @20_1a
i i to ru le m<?Doam
02O' ne Fi !u!1'
le U !
nu!
le

! 1a
Ns cut 0
I 2q@1OS
i su se Hris toa !a_a
se !i1'
Du !
hu!0os
le Sfi in 0
te. km<?

D 1M~0!2q!0a0os!!0'! !Aw@q@
oam ne Dum ne ze u le Mie e lul lui Dum ne zeu Fi ul Ta t

1a
lui m<? OL
Cel 'N!
ce!!^c _1~0!!!A
ri dici p ca c? 1w
tul lu u mii mi ~01'
lu ie _te 1
ne

11M
pe no `
oiO'
Cel !
ce!
ri !A
dici!1'
p ca !te!0os
le lu u0
mii.k m<?

P 1Mw!00@10`0a.<?/ ! 210!
ri me te ru g ciu nea noa as tr Cel ce ezi de-a dreap

!ta1'
Ta !t!A
lui0'
i !
ne!00os
mi lu ie e 0
te. km<?
www.stavropoleos.ro
C !m21w!0aq!p!1os!!0'! !Am<?3
Tu eti U nul sfnt Tu eti U nul Do omn I i sus Hris tos n 2

1O'
tru sla !
va! ! !neO
lui Dum zeuQz
Ta _tl.11k
A min.m<?

!mn1
toa 1w!0a
te zi le le 1
bi 0!
ne Te! ! !vn1a
voicu ta m<?!021
i voi l u

1a
da \10[
nu u !
me!
le ! 0\10[
Tu n vea ac !i0!
n vea!
cul30!K
vea cu lui.m<?

!mn1
vred 1q@10`0!1os
ni ce te ne Doa am ne n zi i !ua
!0'
a cea !as!Atam<?

30!
f r de!
p!
cat!s!11k
ne p zim.m<?

B 1'!M !111a1'! !11'!!1os!!0'


i ne eti cu vn tat Doamne Dum ne ze ul p ri in i lor no

!
o!!112'
tri i l u dat !i!_1a
prea sl vit m<? 03\10[
es te nu u !
me!
le ! 0
Tu n

30!K m<?
veci. A min.

F qM!0os0a10! ! !1O'!!!01'!
i e Doa am ne mi la Ta spre noi pre cum am n djdu i it

!n!0os
tru Ti i 0
ne. km<?

B 1M~0!_11O'!!!12'!_am<?!1
i ne eti cu vn tat Doa a am ne n va ne n drep

1'
t !!!0os
ri le Ta a 0
le. k m<? (de trei ori)

D 0Mos00\!_111aqz!0!os!!
oa am ne sc pa re Te-ai f cut no u n nea am i n

! Am<? 011a
neam eu am zis 1
Doam0!!1'
ne mi lu ie !
te!A
m m<? 0a
vi c !X
'^ in!de)se!eX1a
c tm $ !fle
su

1OS
tul me !
eu_0!
c am gre!
it0os
i i 0
e. km<?
www.stavropoleos.ro
D
3
1M
oam~0!110!
ne c tre Ti ne am!
sc! 21'
pat n va !
!3S
m s\!)s
fa ac1
vo 2
ia

1w
Ta 0
c 0' ! Dum
Tu eti ! 030!K
ne ze ul meu.m<?

C 0M210@os0!2'!!!os@!21
la Ti ne e es te iz vo rul vi e e ii n tru lu

1'
mi !
na!A
Ta ! 010@os
vom ve dea lu mi i 0
n. k m<?

T 0M1w!0a0'!!0!1'! !0os0a m<?


in de mi la Ta ce e lor ce Te cu nosc pe Ti i ne.

S !n01M11a@111}!!!`O!00
fin te Dum ne ze u le Sfin te ta a re e Sfin te f r

!
de1'
moa !
ar!A
te!mi01'
lu ie !te!11k
ne pe noi.m <? (de trei ori)

S 0M
la 1
v w!0!1'
Ta t lui i Fi !u!!
lui i1'
Sf !n!11a
tu lui Duh.m<?

!ni0
a 1M
cum 1
i 1'
pu !
ru!A
rea00q!0'
i n ve cii ve !
ci!11k
lor. A min.m<?

S OM
fin ~!00!1'
te f r de moa!ar!Ate!
mi01'
lu ie !
te!11k
ne pe noi.m<?

S T
ge
finM!
te0a
Dum\!S
ne e1
e O'
ze !u!!A
u le m<?

S P'
fi M!i!!A
in te0
ta os
a 0
re am<?

S u
fi S M!
in!PS
te e ]\!:
f +1
S r asCO
de S!eO'
moa!a!!A
ar tec<C/ 0M
mi w0
lu pz )s!te
ie e

!
nen oe MO
e S\!A
pe)es1
e }s!e\0!n
no o:oo {g!
oi.Kmm<?

www.stavropoleos.ro
Preablagoslovit eti
i
Doxologia Mare

de Mihalache Moldovlahul
discipol al lui Petru Lambadarie
dascl de psaltichie la mnstirea
Banu din Buzu

Ehul 

    
Ga

,

L  g 2f   g g"   L Lf 1gLLLf


Prea bla go slo vi t eti, Ns c toa re de Dum ne

" ] Ff  L QY`      L2 f   L  L  gLf


zeu, Fe cioa r c prin Cel Ce Sa n tru

 1  g"QY`   f L g g  f; F !  g g  g "QY`


pat din ti ne ia dul sa ro bit, A dam sa che mat,

fLLgfg  $Q`  I9gff]F!g


bles te mul sa pier dut, E va sa slo bo zi it, moar tea

g g  L f  L   g]g  39f  g " g g g"MY`      f LLf


sa o mo rt i noi am n vi i at. Pen tru a

I9 f 2 LQY`   f !g g f19g


cea as ta, cn tnd stri gm: Bi ne eti cu vn tat Hris

g g Lf 13g"QY`    fL   !g f g L


toa se, Dum ne ze e ul nos tru, Cel Ce bi ne ai vo

1
L9g - f gggf     1g%ON
it a a, m ri re i e

Diaconul: Slav ie, Celui Ce ne-ai artat lumina!

ffLff1g"  f ggLfLL;fFLQY`
Sla v i e, Ce lui Ce neai a r tat lu mi na!

ggLfLggfgQY`   fggf^
Sla v n tru cei de sus lui Dum ne zeu i pe p mnt pa

ggg"    fgL1f !]ggf1g"fON


a a ce, n tre oa meni bu n vo i re


Lff !gg"19gf1f    gLf
L u d mu Te, bi ne Te cu vn tm, ne n chi nm

LfQY`    f!fg"    L
i e sl vi mu Te, mul u mim i i e pen

Lg>fgggf1g"fON
tru u u sla va Ta cea ma re

!g]LgLfI9   f LLLgf
Doa am ne m p ra a te ce resc, Dum ne ze u le

^L;fF!ggfgg"QY`  f3g "f!gg"f


P ri in te A tot i i to ru le, Doam ne Fi u le,

2
ggQY`   L!ggfIg  f gggf
U nul Ns cut, I i su se Hris toa se i Sfin te Du hu

ffON
le.

LgLf!gg "   LLfI9fH]


Doam ne, Dum ne ze u le, Mie lu e e lul lui Dum ne

LQY`   f1gf$D   f !ggLf!gf


zeu, Fi ul Ta t lui, Ce la Ce ri dici p ca tul

g"  M`     f L L f 2     f ! g g
lu u mii; mi lu ie te ne pe e noi, Ce la Ce

LLfgg]ggf1g"ffON
ri dici p ca a te le lu mii

Lff ! gg Lf;FfL    L2f!


Pri i me te ru g ciu nea noas tr, Cel Ce e ezi

LggfQY`    ;LLfg9gffON
dea dreap ta Ta t lui, i ne mi lu ie e te


ff  !g g  L fL  L     5 g g  fF]L
C Tu eti U nul Sf nt, Tu eti U nul Do omn

LLfQY`    fLLfF!ggfggf
I i sus Hris tos, n tru m ri rea lui Dum ne zeu

3
L!g]g   gfON
Ta t lui. A min.

;1gf !gg"LLf2fL   gL


n toa te zi le le bi ne Te voi cu v n ta i voi

f1gf !ggfg"QY`     g]fL1gf !g


l u da a nu me le Tu n veac i n vea cul vea a

ggfON
cu u lui.

;LLfIfFLfL !ggf1g"QY`  
n vred ni ce e te ne Doam ne n zi ua a ceas ta

fLLLgfLfffON
f r de p cat s ne p zim noi.

LLLf;FfLQY`    LLfH!ggf
Bi ne eti cu vn tat Doam ne, Dum ne ze ul p

(LLfg"M`     fLfL]
rin i lor no o tri; i l u dat i prea m

f1g%     !ggf!gfffON
rit es te nu me le Tu n veci A min.

Lff1g"fL[f$QY`    L f gg
Fi e Doam ne mi la Ta spre noi pre cum am n

4
LLf!gggf1g"ffON
dj du i it n tru Ti ne.

LLLf;Ff$QY`    Lf !gg"L;f


Bi ne eti cu vn tat Doam ne, n va m pe

1gLLf(gLfggffON (de 3 ori)


mi ne n drep t ri le Ta a le.

7gLL;f!ggL1fg"fFf
Doa am ne, sc pa re Teai f cut no o u n neam i n

QY`     L   f!gL;ggf   ;
neam; eu am zis: Doam ne e mi lu ie te m, vin

Lgf !ggg"    fLfgffON


de c su fle tul meu, c am gre it i i e.

3g"g]gf2LQY`   L;f !ggfF!g


Doam ne, la Ti ne am sc pat, n va m s fac vo

gfg"    L!fg"Lf!ggfffON
ia Ta c Tu e eti Dum ne ze u ul meu.

L1gf1g"L;fIggfFLQY`    g"2
C la Ti ne es te iz vo o rul vi e ii n tru u

fgg "     fLLfggffON


lu mi na Ta vom ve dea lu mi i na.

5
7gfQY`    H]ggfg1gfg"ffM`
Tin de mi la Ta ce e lor ce Te cu nosc pe Ti i ne.

LLLfggfgL]FfL$     fE L
Sfin te Dum ne ze u le Sfin te e ta re Sfin te

ggLf^gLf!gggfL>L$ffON  (de 3 ori)


f r de moar te mi lu ie te ne pe no o oi.

Lf !gg"L;f!gg"  g]fL] DggffffON


Sla v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh

;fffLLIgfgg    g
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor A

ffON
min.

F!ffg"L]f1gFfLQY`    7gfLg]I
Sfin te e Dum ne e ze e u le Sfin te ta a a

gLQY`    fLL^^fg"  !g]ggfQY`   gL


a re Sfi in te f r de moa a a ar te mi lu

f !gg"gf$ fg"ggf    fgKffON


ie te ne e pe e no o o o o oi.

6
Doxologie glas 4 leghetos T ,tradus dup Manuil
B s 1
Protopsaltul de Virgil Ioan Nanu

S rB
la !
vp!
i e 2
ce 'lui
!! 0!a !
ce ne-ai r11O
tat lu mi @a
na m<C 2 '! !
sla v n

0p!20 !!
tru cei de sus lui Dum ne !A
zeubB !111OS
i pre p mnt pa !
a !A
ce m<C 00
n tru

1'
oa ! ! 1'
a meni bu !
n!OS
vo i !
i !A
re.bB

L 1B~0\10[!0P '!!! 11am<C 00


u d mu Te bi ne Te cu vn tm n chi

q
n !11'
mu ne i !
i !
e 01' ! Te
sl vi mu ! mul
! 11O@a
u mim i e m<C 00
pen tru

1'
sla !
va !
Ta!
ceaO@a
ma re. bB

D 3B0!!1'!!11am<C 0110!!OS
oam ne m p ra a te ce resc Dum ne ze u le P ri

!!0
in te A \!110'
to ot i i to !
ru!A
le m<CDoam
e!2 ne Fi ' !!A
u le!
U_11
u nu le ns

1a
cut m<C 01
I i 1' !Hris
su se ! OS
toa !
a !01'
se i Du ! !!
u hu le OS
Sfi !
in!A
te.bB

D e!B 011'!!A m<C 011' ! ! 000


oam ne Dum ne ze u le mie lu e e lul lui Dum ne

\011p@10001'
zeu Fi ul Ta t lui Cel ce ri dici !
p !
ca !OS
tul lu !
u !A
miibB 0
mi

0p!111q!11-
lu ie te ne pre noi Cel ce ri dici ' !
p Q
ca z!
te !
le OS
lu !
u !A
mii.bB

P 0B3'!!!11OS !!Am<C 011' ! ! 1


ri me te ru g ciu nea noa as tr Cel ce ezi de-a dreap ta

p@1a
Ta t lui m<C 000!O'
i ne mi lu ie ! ! !K
te pre noi.bB

C 0B
eTu e!
tiq
U @ 1aq
nul Sfnt Tu @111' ! !I 0q
e ti U nul Do omn @
i sus Hris

1a
tos m<C 012
n tru sla '! !!
a va lui 00\0O' ! !\0!:
Dum ne zeu Ta tl. A mi in.bB
www.stavropoleos.ro
0B
n 0toa 1O!02
te zi le le bi '!
ne!
Te!
voi!11a
cu vn ta m<C 0!
i voi1
l
2

1
u \12
da nu '!
u!me!
le q
Tu @
n 1a
veac m<C !110 !cu!lui.
i n vea cul vea !K bB

1B
n ~0
vred 12
ni ce '!
e !
te !
ne OS
Doa !
am!0\!1
ne n zi i ua +1OS
a cea !
as

!A
tam<C 10
f r !
de !20
p cat s ! ! zim.
ne p !A bB

B p!B 11111' !!A 00OS!! 0\!


i ne cu vn tat e ti Doa am ne Dum ne ze e ul P ri in

11OS
i lor no !
o !
tri!112
i l u dat '! !!
i prea sl0am<
vit C 001'
es te nu !!
u me

!2
le Tu ' n
!veci.
! !A +1
min. a bB

F 5'B! ! ! Q_=1110O@000
i e Doam ne mi i la Ta spre noi pre cum am n dj du

1'
i !it ! !O@a
n tru Ti ne. bB

B pB!11111'!!0q@1a001'
i ne cu vn tat e ti Doa am ne n va ne n drep t

! !!OS
ri le Ta !
a!le.AbB

D eB z! 0Q_111`2 '!! ! P0@


oam ne sc pa a re Te-ai f cu ut no o u n neam i n

1am<C 01\120!_q
neam eu am zis: Doam ne mi i lu ie @1am<
te m C q!1
vin de c 1'
su

! ! tul
u fle !!meu0!
c am+1
gre O0'
it i !!A
i e.bB

D 1B~0!110! ! ! 0e!00P 0
oam ne c tre Ti ne am sc pat n va m s fac vo

@101'
ia Ta c Tu e ! ! !ne2
ti Dum ze ' ! !A bB
ul meu.

www.stavropoleos.ro
3

C 1B
~0
la q
Ti ! O @0\!11O
ne+es te iz vo o rul vi e @00
ii n tru

0q@
lu mi na 1a ! 10'
Ta vom ve dea _
a lu O@a
mi n. bB

T 1B
in ~ 11'
de mi !
la!A
TaO@
ce lor 0000' _
ce Te cu no osc pre O@bB
Ti ne.

S 1~B
fin 000
te Dum ne OS
ze !e!u _
u le 11O
Sfin te ta @a
re m<C e
Sfin!p
te fr

!p
de moar!0!2
te mi lu ie 0
te ! ! !A
ne pre noi.bB De trei ori

S 0B
sla 1
v 1000q!0!
Ta t lui i Fi u lui i O'
Sfn ! ! Duh.
tu lui !A bB

0B
i 0a 11q@1a
cum i pu ru rea 00p!2
i n ve cii ve 0
ci !
lor.!
A !AbB
min.

S t
fin b !
tep
fr !
de p
moar!0!2
te mi lu ie 0
te !
ne !
pre !A
noi.bB

S T
g \3B
fi 0
in [!
teA Du
! _1a
um ne ze O
u !
S u uO
S le 0a
e m<C 01'
Sfi i

_)
in te e 1a
}s ta O
a S!
a a SO0am<
re e Ce
Sfi !zM i !!A
in te O
f S!
0`PS
r de \0!S
e e
T
PS
moa !
a )a 1}
s a s!
ar0a
te m<C 0B
mi 0
lu q
ie z\!\!}
te e ne e1
pre `
e G 1k
no o) s

!o +oo g{!K
oi.bB

www.stavropoleos.ro
Doxologie glas 7 T ,tradus dup Manuil Protopsaltul
EN s 1
de Virgil Ioan Nanu

S e)
sla n!
v1'
i !
e!ce !
lui !
ce ! 1111q!S
ne-ai a r tat lu mi i i 0
na m ac <C q
sla

!00p!
v n tru cei de2 'N! Dum
sus lui ! !ne1a
zeu nN @111OS
i pre p mnt pa !a!A
cec!
n

!
tru1'
oa ! ! 1'
a meni bu !
n!
vo/ 1os
i i 0
re. NanN

L 0N
0u 3'
d )!
!mu!Te\10[
bi i !
ne_111C
e Te cu vn tm am<C 0
n

0q
chi n !
mu0
ne \0101'
i e sl vi Nmu
! !Te0111'
mul u mim i !i !Ac ! !tru
e pen

1'
sla !
va !
Ta !
cea/1
ma os
a 0
re. NanN

D 3'
oam )N!
ne!
m0P0@1a C011'
p ra te ce resc Dum ne ze !!0OS
u le P ri

!!0
in te A \0101'
tot i i to N !
ru !AlenN Doam
111' ne Fi !!c
i u0le 0'
U !nu!le

11a
ns cut 0
I 1q
i su sez!Hris
! 1' toa !a!!
se i 1'
Du !
u!hu!le/1
Sfi os
in 0
te. NanN

D 3'
oam )N ne
! Dum
!0
c ne OS
ze !e!0001'
u le mie lu e !
e !_11
lu ul lui Dum ne

1a
zeu m<C q!q@10!!1'
Fi ul Ta t lui Cel ce ri dici !
p!
ca!
tul/1
lu os
u0mii NanN 0
mi

03'
lu ie !
te !
ne !
pre1C
no `
oi O'
Cel !
ce ! ! 0I'
ri dici p ca !a!te!le/1
lu os
u 0
mii. NknN

P 0N
ri 3
me 'te
)!ru
!g
!ciu
! 1OC !Am<CCel
nea noas tr 012 '! dreap
ce ezi de-a ! !taq
Ta

@1a
t lui 0
i 0!11'
ne mi lu ie n!
e !
te !
pre+ 1k
noi. nN

C 0N
wTu e!
tiq
U @ 1Caq
nul Sfnt Tu e!
ti01O'
U nul Domn!
I _q @
i i sus Hris

1a
tos m<C !n
n0tru \30[
sla a !
va !
lui 00\02
Dum ne zeu Ta '!a tl.
! !A +1
min. knN
www.stavropoleos.ro
2

0N
n 0toa 0!c
te zioi s0
le 0q
le bi V!
ne 00! ! !AtavV 0
Te voi cu vn i

0
voi 1C
l 1
u 1`q z!!le q@1a
da a nu me Tu n veac !
i n0
n 101'
vea cul vea !
cu !K
lui.nN

0
n N0
vred 0e)
ni ce z!
te !
ne O
Doam@C
ne 0
n 0'
zi !i !
ua 1
+a O
ceas !
taAm<C

p!101'
f r de p cat N!
s!
ne!
p+1
zim. anN

B qN
i #ne 11111' 0! !
cu vn tat e ti Doa am ne Ac 00q z!!1'
Dum ne ze ul P ri !
in

!1P0!111'
i lor no tri i l u dat ! !!
i prea sl1a
vit m<C 00\01
es te nu me

01' N!veci.
le Tu n ! !A+ 1a
min. nN

F e)
i n! 1'!
e Doam ne!
mi!
la!
Ta11C
spre noi 0q!0!
pre cum am n dj!1'
du i !
it ! !/
n tru

1os
Ti i 0
ne. NanN

B qN
i #ne 11111' 0! !c
cu vn tat e ti Doa am ne0n q@1a
va ne ! ! 1'
n drep t

! !!/
ri le 1
Ta os
a 0le. NanN

D 3' )N!!
oa am ne0Q_111`O'
sc pa a re Te-ai f cu ut no !
u!U0@
n neam i n

1Cm<
neam a C 01\120!_q@1am<
eu am zis: Doam ne mi i lu ie te m C q!1q
vin de c su z

!!
fle tul1'
me !
eu !
c !
am!
gre!/it1os
i i 0
e. NanN

D 3'
oam )N!
ne!
c01'
tre Ti V! !!
ne am sc\0!:
pa atvV 03'
n va c!
!1O
m s fac

0@10p!
vo ia Ta c Tu e ti101'
Dum ne ze N ul
!meu.
!AnN

www.stavropoleos.ro
C 1N
1la q
Ti 0!
ne 1'
+e !
es!c
te 00'
iz vo !o !
rul1O
vi e !
ii00
n tru
3

0q@1a !n0
lu mi na Ta vom ve 101'
dea lu mi !
i !A
n.nN

T w
in N!
deq
mi @
la 1C
Ta a1
ce '!e lor
!! ce !
Te1' ! !/
cu nosc pre1os
Ti i 0
ne. NanN

S 1' C!Dum
fin te ! 1O
ne ze '!
u!le 10OS
Sfin te ta !
a !A
re 2
Sfin 00 ! !p
te frde moar

!101'
te mi lu ie N! ! pre
te ne ! +1a
noi. nN De trei ori

S w
sla N!
vq
Ta @111'
t lui i Fi 0!
u!lui01'
i Sf !
n ! ! + 1anN
tu lui Duh.

1N
i 1a q
cum 0@
i q@1C
pu ru rea a0
i !1
n ve 01'
cii ve N! !!A+1
ci lor. min. anN

S 3)
fin N0 !!p
te frde moar!
te 101'
mi lu ie N! ! pre
te ne ! +1
noi. knN

S T
g3
fin 'z)N!
te A Du
!A c1
u }um
s! !
ne\!S
ze e 1
e OS
u !u1a
le m<C 0a
Sfi 1i }s!i

!i 1
n i `1a
in te \0!:
ta a !
S a A\0!K
re e nN 3'
Sfin )!
z te A!Am OS!e O
frde moa '!a!\0!Km<
ar te e C
T
PS
mi V!i !A
lu\0!:
ie e S!
te`c
e1 ne a1
e }s!e !e !os
pre e 1
e x G0
no ok) !+
s oo
oi. GNnN

www.stavropoleos.ro
Doxologie glas 8 T, tradus dup Manuil Protopsaltul
HrC s de Virgil Ioan Nanu
1

S 7'c ! !!2 '! ! 0!!11O@am<C q!03


sla v i e ce lui ce ne-ai a r tat lu mi na sla v n tru

1110 ! !ne!Azeum<C $111q!S


cei de sus lui Dum i pre p mnt pa a a0
ce abB !1
n tru

q ! 1'
oa meni bu !u !
n!O@a
vo i re cC

L 4C0\10[!02 '!!!! 11am<C 0!q


u d mu Te bi i ne Te cu vn tm n chi n

@1O!01'
mu ne i e sl vi !
mu!
Te! 11O@a
mul u mim i e m<C !
pen!
tru1'
sla !
va!Ta

!O@a
cea ma re cC

D 5c0!!1'!!11am<C 111'!!!OS!
oam ne m p ra a te ce resc Dum ne ze u le P ri in

!0
te A \!11q@1a
to ot i i to ru le m<C 01
Doam ne 1'
Fi !!!1'
i u le U !!
nu le

11a
ns cut m<C @1O'
I i su !
se! 1'
Hris toa !!01'
a se i Du !u!
hu!
leO@a
Sfin te cC

D t
oam!
c ne010@1a
Dum ne ze u le m<C 011'
mie lu e !e !
lul ! !1
lui Dum ne

Op!q@10000'
zeu Fi ul Ta t lui Cel ce ri dici _p 11O@a
ca tul lu miim<C

011-
mi lu ie ' !
te!
ne !
pre!
noi0!1q
Cel ce ri dici!p1'
ca !a!te!O@k
le lu miicC

P 4C
ri 2
me- '!te!ru_1
g ciu 1OS
nea noa !
as!A
trm<C 312
Cel ce ezi 'de-a
!! dreap

!taq@1a
Ta t lui m<C @!111'
i ne mi lu ie !
e!
te !
pre!K
noicC

C 0C4'!!11aq @10\1101'-!
Tu eti U nul Sfnt Tu eti U nul Domn I i sus Hri

!A m<C 01O'
stos n tru sla !
va ! ! !ne\!O'
lui Dum ze eu Ta !
tl.!\0!:
A mi in cC
www.stavropoleos.ro
2

4C
n q
toa!OS
te zi !i !0q!0!
le le bi ne Te voi!cu11a
vn ta m<C 0!1
i voi l

1
u \1O'
da nu !
me!
le !
Tu!n1a
veacm<C @!20
i n vea cul !
vea!
cu!K
luicC

4C
n 0vred3q!11-
ni ce te ne Doa '!
am!
ne0\!1
n zi i ua +1OS
a cea !
as!Atam<C

0'
f !
r!
de!20
p cat s !
ne !
p !A
zimcC

B 0C
i 0
ne 1~1q
cu vn tat !
eti1'
Doa !
am!A
nebB 01O!0\!
Dum ne ze ul P ri in

11OS
i lor no !
o!tri!112
i l u dat '! ! !sl0am<
i prea vit C 030'
es te nu !
u!me

!20 ! !A min
le Tu n veci. !A cC

F ti c!e2' - !ne!mi!la!Ta1q!
Doam spre noi preO'
cum!
am!n!djdu
01' i !it!!O
n tru Ti

@a
ne cC

B rC
i !
ne11q!
cu vn tat etiO'
Doa!a !!
am ne12
n va !_a
' ne m<C #1
n drep

1'
t ! !!O@a
ri le Ta le cC

D 6C
oa _' !
am!
ne00'
sc pa ! ! 11
re Te-ai f cu `
ut1'
no !o!
u!nO0
neam i @
n

1a
neamm<C 01\120!_q
eu am zis: Doam ne mi lu ie @1a
te m m<C 2
vi -'!
in!
de!c

O'
su !
fle !
tul! 00!
meu c am greO'
it !
i!!A
i e cC

D 6C
oam_' !
ne!
c0
tre 10!
Ti ne am !
sc!
pat0p!
n va 1
m 1O
s fac 0
vo

@100' ! Dum
ia Ta c Tu eti ! !neO'
ze !u!
ul!A
meucC

www.stavropoleos.ro
3

C 4C
1
la q
Ti -@
ne O
+ es @0\!11O@00
te iz vo o rul vi e ii n tru

!1'
lu mi !
na!A ! 10'
Ta vom ve dea _
lu O@a
mi n cC

T 5c
in 1
de qz
mi!la!!A
a Ta1'
ce !e !
lor!
ce!
Te10'
cu nosc_
pre O@a
Ti ne cC

S t
fin c!te00OS
Dum ne ze !e!u !
le ! 10`
Sfin te ta a0a
re m<C q
Sfin!P'
te f

!r!1'
de moa!ar!Ate0
mi !2
lu ie 0
te !
ne!
pre!A
noicC De trei ori

S t
sla c!
vq
Ta @100'
t lui i Fi !u!
lui!iO'
Sfn!
tu !
lui !A cC
Duh.

4C
i 1a q
cum@q@1a
i pu ru rea 0
i !
n!
ve!2
cii ve 0
ci !
lor!a !A
mincC

S t
fin c !
teP'
f !
r!1'
de moa!ar!Ate0
mi !2
lu ie 0
te !
ne !
pre! A cC
noi

S T
g3
fi C`in0a
te U
Du S!
um_a
ne 1
ze aO
u S!
u u SO0a
le e m<C US
Sfi !in

_a
te 1
ta aO
a S!
a a SO0a
re e m<C e
Sfi !zM i !!A
in teO
f S!0`PS
r de \0!S
e e

PS
moa !a )a1}
s a s!ar0a
te m<C 0C
mi 0
lu w!A
ie e!e1}
e!s eA!teA\0!:
ne e!e1}
e !
s eA
T
!`e
pre G0
no `k)
o !+
s oo
oi GCcC

www.stavropoleos.ro
Voscreasna 3 1
Compoziie a lui Hrisafi cel Nou n vechea grafie, iar n noua grafie
tradus de Grigorie Protopsaltul Bisericii ceii mari i Hurmuz Harto-
filax, iar n limba romn tradus de printele Macarie Ieromonahul
(Ms. rom.1690, f.24). Grafia este a lui Ilie Cntreul Stoianovici
Glas 3
N

M qN !A!og{!A1x0aV1'!! !S}; 0os\E }!; S1?`


a a a a a a na a a a a a ag da a a a

1;
le 0
N e aV!
{ e A1
me a1
e p
x e !
z e S\0a
e )e 1s
s e !
} e0|
nei 2
Ma > '!!!\1k
a a a a !
ka

0a
ri 1
i x0
i !
' i !Ai !i n`i O
X i S!e :1'
me !
> e !!1a
e e ei |.N 5z
ce Jc0
le aq
e ez): 1x
se

0a
me 1
e x0
e '!e !A
ea!a 20;
a ce p
me \!+
zN e e 1H
e ?a #a
e 3k
e N1
e p
me \
z !+
e e

1a
e \0C
e 0e [\!1`1a
e e e e e P
e ]/!
e !!
e e )e \1~
s a !Sa 1
a !
a aos
a

1p
a a !
a a): 1s
s a }@
a a4
a a O\
ves !p
ti i i !S
i] i 1i {a!i A p
ni !i 1s
i }!
i!ce

1`
a a 1a
ves \0
ti !:i S !Ai `1
ni ' C!i !
i !i + 13N
i it 0
n a 0k
vi !i og
i {!Ai 1x
i

0a
ni V1
i '!i !
i !S
};i 0
i os
i \E
e !S
}; e 1?
e `e 1h
e ;N0
e aV{ !Ae 1a
me 1x
e pe !
z eS

\0
e ea) 1s
s e }!e 0a
rea vV Mn
0a>0tu 11'
i to !o!o !o \ 1k
ru !
k u 0a
M 1x
n

0'
tu !i !A
to!run`
u XO
u S\0!K
lu u p
nu \!+
z> u u 1a
ui .N 4k
cea hN!a og
a {!Aa1
a x0
na aV

q!Sp
a a a a !S
a a1
a os
a #a
di 1C
i `inq
mo !o O
o 0!
o o 1s
o !o !S
};o q
o

!S
o ori0
i 1'
i )i o
s i !i 1a
i 1i p
x ni !
z i )i 1k
s a !a os
a !
;} a S 0'
a !a !A
r eV

!S
0
ta ko
a a1
i a1
a '!
a !a )a 1a
sr 0
os
!ta )a 1-
si > PS
i ]!i )i \1k
s a k

www.stavropoleos.ro
2
!\0k
a r !
1a
ta 1
a x0
a !
' a !Aa !an`aO
X a S!
rea:1'
na !
> a!!
a a1a.N
+ a 1s
ne a~o
e s'

!e !Ae U\
cre !K
z V\q
` !S
}; 1`
nd1F
u Va )u oa
s u 1s
u }!AuvV 1a
u C?ou s '!u !A
u

U@3H
u-i U u N0
ce koe !
;} e S 0a
ni 1
i x0
i !
' i !Ai !ico
i s1
i x!
cii:1'
ni N!i !i

!i \q
+ i !S
}h ; i 1`1;
i i i \0!0]
ni i i 1
i @k
i !i og
i {!A
i 1a
U 1x
u 0'
u

!ce!A
ni !
i c`i X O
i S!
ci : 1'
ni N !i !i !i + 1
i | nN 1C
i a @a
i os
i 1
i @
i 1k
i

10[
i i s!
i !!!!A
i i i i \e
i HN !S
}; i 1oa
i i P
i !
]S i i S0a
ni C1
i 1}
i !Ai1
i s}

!!!A
i i i1
i xp
i !_`Oq!K
i i U u ce ni ci p
ni \
zN !
i i+ 1a
i nN qV
i !i os
i 1i }

!Aii!i`i 0'
li !i !!
i i 1a
i 1i s}!i 1
i @a
s-a o
a s1
a }!a !
a 2a
i '!i AQ
i )z i `
si

\q
i !S
}; i 1a
i `i X1
ni '!i !!!K
i im puo
u OS
u !u!\0!:
u li i 1
i 'i): p1a
s s-a C1
a x

pp
i !
z i !i 1s
i } !A
im !A
puOtat @a
n 3'
v V!
!K
o r a 1a
to 1'
a !a !_
a a rea 1
i

oa
i !ni )Ki sq
i >- z\!\
i i 1k
ni !
k i 0]
i a1
i x0
i '!
i +!Ai !
nin`i X O
i S!
mi: 1'
ni >!
i!i

!i 1a
+ ii .N 4k
i hN !i og
i { !Ai 1x
i 0a
ni V 1'
i !i !
i !S
}i; 0
i os
i #a
cu w
se N )ez s

oa
e 1i a1
i x0
i '!
cu !A
se !e c`e X O
em S!
ne:p
m e \!
zN e e+ 1k
e \00s
e e 0
e [a!e A

2V
'! !`1k
n tra 1
ar \W
m !S
}; 1a
1 xpp
n !
z n
! !A
du1
se o1!K
e e i

\00s
i i 0
i [!i 0
i !!
]i i 1{a
i !i AvV 3M
i z1
i a0
i `01x
i i i pp
ni z

!!\0V
i i cu !up
u !S
u] u1
mi a1
i p
x i !i ):i 0r!A
scu sem ne #`2'
i i cu !u!o
u u

1}
u !u A!
mi1
i ' )i 1}
s i !
cuA !A
mi0a
nuni vV e!
la aos
a 1a }!Aa!a `a0'
pro !
o !!
o o
www.stavropoleos.ro
3
1a
o 1o s}!o 1
o @o
po o 1\!2a
o v du !
' uAQ
u u)z `\q
us u !S
}; u 1a
u `u X1
nu '

!!!!A
u u u i1
i `1a
i i \!1a
re e s-a 0
na a'C!
a A!
a A!
a Ae
a V!
a au0
S tri ko
i a1
i a1
s-a '

!!
a a )a 1oa
s a au !
tri):i o
s i '!i !!
i i \1>
s-a !
k au0a
tri] 1
i 0
x i '!i !Ai !i n`i XO
i S

\0!K
mi i p
ni \!+
z> i i 1a
is .N 5'
ci !!1k
jV i i i 1
i }!i !0
i i !A
]ioi s!
;} i S 1
Tu '

!!
u u1k
u 1u }!u1a
u Pu ]/!u !!1{a
u u u !u A vV 5z
Ci -!i A0
i aY
i 'Q
Tu uz) s

oa
u Pu C !S
S] u u\0p
u u !S
u] u1
Doa 1
a ci 0
V Tu 3}
Doa !
; a S\0}
a !S
; \0C
am ne !e S 0]
e

1x
e 0a
e 1x
e PV
me !
S e e0
S e !S
e e1
e avV 1`
e eq
la z!a!a QF
)z oa
s 1s
}

!An vV #k
ce ?o
e C1
e \!
e e 1a
= e cC 3;
p V\p
!S
}; O
#a
to 1
o x0
o )o 1?
so a

1a
o \qN
o !S
}h ; o 1`1;
o o o \0!0]
no o o 1
o @k
la !aog
a {!
nA 1a
ce 1x
e 0'
e

!
p!A
to!o c`oX O
o S!
ru:p
nu \
zN !
u u+ 1a
u nN !Auc os
u 0
u [!u1k
u 1u }!u!0
u u ]

!u !u os
u } k!u 10]
u u 0
u !
u !Au!Au 1V
me o
e !1a
e u 1
u a0
nu a1
u s}!u!u

\0!:
la a 1'
_a
n ce O
p Cpp
to z!
o !o 1s
o } !Ao !
rul0
lu 4
mi a q
i iz): 1x
s i 0a
ni

1x
i 0'
i !
lu!A
mi!i c2
i 0;
ni p
ni \!
zN i i+ \1V
i 0i !
[ i Ao
i s1
i 0!1s
i i i }

!Ai U
i 'Q
ci )
iz o1}
s i i !i !!S
i i1
i {a!i A vV wN
i )iz o
s ii | nN 1k
Ta f1a }!a

1k
a )a 1k
t o
1p!_a
l Te-a1
a s}@a
a 4Te-aa O\
ai !p
!S
] 1 {a

!A p
n !
1s
}! ! 1`
Te-ai 1a
nl \0
a !:a S !Aac1
na ' N!a !
a!a + 1a
a V 1x
a pa

!_a
a at da 1
a `q
ar e !
j z e !e Q
e e)z oa
s e 1s
e }!Ae vV ! A1 ): 1a
e ei s 1
au pro a1
po aP
o S]
www.stavropoleos.ro
4
!S
o o \ 0a
v ) 1s
s } ! 0a
du ,< 3z
au FV 0
pro 3
po US
v \0
!S
\0}
du ; !uS

\0C
i !i S 0]
i 1x
i 0a
i 1x
i PV
ni !
S i i S0
i !S
i i1
i avV 1a
i C?oi s!
' i !Ai

U
it @
pre 3H
tu N0
ti k oi !
;}inS 0a
de 1x
e 0pre ' !
tu !A
tin!c
de`X
eO S!:p
e nea na \
zN !
a a+

1anN
a 0k
cu !
u og
u {!uA1
u x0
nu q
aV u !S0}
u u u !S
; u0
u os
u #a
v 1x
C0
) s

1a
1 0
a pre os
e 0tu \
a 0!S
ti i 1
i ]/_
in de a\1N
nea !aS1
a 1a
cu 1
v a1
'a

) !sO
n W
tu \
z !1a
u u u 1a
u 1a
u M1
u `
ulq
cu !
zmi!i !A
nucP
u /] !
u!u!
u!uni!A

eV
! n 0
S cre ko
e a1
e a1
e '!e !
e e) 1oa
se e !
di )Ki 2
s i !'> i !!
i i \1k
i !ki ]

0a
1n 0
x cre din
'!!A! n` XO
n S!
du:p
nu \!
z> u u+ 1a
ul .N 4
penh a N 001'
tru a cea !
a

!1k
a a !
a og
a {!Aa 1x
a 0a
na V 1'
a !a!
a !S
}a; 0os
a as #k
ta 20s
a a !
[ a A\!?
a a

1a
a VvV 1`q
a a me \
z !1a
e e a p
a !S
a] a 1
a a1
a };!aSw _
z tru 10s
pe en a a [

!A!asA0
cea ta v
a V 1a
lu ?1
mi aN\10[
n !Ao
J\0!0]
n 1
n @k
du h!u og
u {

!Au 1a
lu 1x
u 0' !nn
u mi !A !duc`uXO
u !
S ne:p
me \!
zN e e+ 1a
e V1
e xp
e s!e_
e pri )iz oa
si

1s
i }!A
in vV #?
tr- o
C1
n q!K
i i `p
ni \!
zC i i+ 1a
ii cC r
sl V! os
1 }! A! A

` X0'
vi !i !i !i 1a
i 1i s}!i 1
im @a
on s0
vi 1a
e ' !A
eQ e e)z `
es \ q
e !S
}; e

1a
e `ep
X p
me !
z e !e !A
rea1
a `q
a Ta !
z a !QF
a cea )zaoa
s a 1s
a }!Aa vV #?
di oi C1
in

q!K
mo o `p
no \
zC !
o o+ 1a
ori cC \e
Iu !S
}N ; u 1`1;
bi i to \0!0]
no o o 1
o @h
ru k!u

og
u {!Au 1a
Iu 1x
u 0'
u !
bi!
toA!
ruc 2
u 0
le p
; me \!
zN e e+ \ 1V
e !S
}; e1a
e `e X 1'
me
www.stavropoleos.ro
5
!e !e !e !A
de 1`q
e e oa \
z !1a
a a a 0
na a'C!
a A!
a A!aA3
a 'V!
a !K
meoe a1
de a1
oa ' !a

!a a) 1oa
sa a #
me a1
e x0
e )e 1?
s e a1
e a1
e aN\ 1}
de !S
; e 1a
oa 1
a x0 '!
a meni

!A !a c`a X O
Doa am S Q
ne )ez o|
se m<C Doa
#?o a N1
am q!K
ne e c 1'
me N!
e !!
e e +1
e a+

1o
e e )a\!q
e e e z\!1
e e e C \00s
e e 0
e [ !e 0
e !
]e 0
e !A
] e oN
e g

1x
e !e e1
:S e x0
e. knN
Transcris din manuscris de arhid. lect. Gabriel Constantin Oprea, corec-
tat i tehnoredactat de Virgil Ioan Nanu.

www.stavropoleos.ro