Sunteți pe pagina 1din 4

4 DECEMBRIE 2016

PARTICULARITILE EXERCITRII CONTROLULUI ASUPRA


MSURILOR SPECIALE DE INVESTIGAII AUTORIZATE DE CTRE
PROCUROR
Victor MORARU,
doctor n drept, profesor universitar, USM
Ion COVALCIUC,
doctorand, ULIM

SUMMARY
The question relating to the organization of control in the process of carrying out the activity of special investigation
in the science of the administration of the work of the organs of law enforcement has not been subject to wide public dis-
cussion. For his part, the non-discussing of the question relating to the organization and to exercise control over the special
measures of investigation does not mean, however, about the fact that the issue of organization of such a control is missing.
The problem of control in the process of achieving the activity of the special investigation consists in the lack of appropriate
links between subjects, means and purposes of the provided control. In the framework of this article is exposed the appeal
procedure measures of special investigations carried out both outside, and in a criminal prosecution.
Keywords: activity, special investigations, special investigation measures, prosecution, prosecutor, judicial review, pro-
cedural safeguards, ordinance, authorization, complaint, suspected, accused, defender, injured party, approach, closing,
honor, legality, and the criminal trial
REZUMAT
Problema referitoare la organizarea controlului n procesul efecturii activitii speciale de investigaii n tiina admi-
nistrrii activitii organelor de ocrotire a normelor de drept nu a fost supus discuiilor largi. La rndul su, neincluderea
n ordinea de zi a problemei referitoare la organizarea i exercitarea controlului asupra msurilor speciale de investigaii nu
vorbete ns despre faptul c aceasta nu exist. Problema organizrii controlului n procesul realizrii activitii speciale de
investigaii const n lipsa unei legturi corespunztoare ntre subiectele, mijloacele i scopurile controlului vizat. n cadrul
acestui articol este expus procedura de contestare a msurilor speciale de investigaii efectuate att n afara, ct i n cadrul
urmririi penale.
Cuvinte-cheie: activitate special de investigaii, msuri speciale de investigaii, urmrire penal, procuror, control
judiciar, garanii procesuale, ordonan, autorizare, plngere, bnuit, nvinuit, aprtor, parte vtmat, demers, ncheiere,
judector, legalitate, proces penal

I ntroducere. Constituia Repu-


blicii Moldova, adoptat la 24
iulie 1994, a recunoscut drepturile
niul msurilor speciale de investigaii
autorizate de ctre procuror. n calitate
de metode ale cercetrii tiinifice au
gaii, descoperirii cu succes a faptelor
infracionale i tragerii la rspundere a
celor vinovai.
i libertile omului ca fiind valoarea servit metodele: istoric, sistematic, Fr a exagera, putem meniona cu
suprem, a declarat viaa, onoarea i logic, comparativ, precum i analiza certitudine c n sistemul acestor ga-
demnitatea ca fiind inviolabile, drept i sinteza. ranii, activitatea procurorului este cu
urmare a crui fapt statul s-a vzut Rezultate obinute i discuii. mult mai important, deoarece anume
obligat de a crea mecanisme reale pen- Controlul judiciar asupra activitii el se afl n epicentrul cmpului juri-
tru asigurarea vieii, onoarei, demnit- speciale de investigaii este aspec- dic, unde se realizeaz n mod practic
ii, precum i a altor drepturi fireti ale tul obligatoriu al acesteia legalizat i nemijlocit cerinele, ngrdirile i
persoanei umane. Organele puterii de n condiiile actuale. n acelai timp, indicaiile asupra efecturii msurilor
stat ale Republicii Moldova au ntre- controlul nominalizat constituie i o speciale de investigaii, care n mod
prins, n ultima perioad de timp, efor- etap obligatorie a realizrii activitii direct sau indirect afecteaz drepturile
turi considerabile pentru construirea speciale de investigaii, care generea- persoanelor [2, p. 8].
statului de drept. z ngrdirea drepturilor i libertilor Problema organizrii controlului n
n acest context, s-a materializat i persoanei [1, p. 135]. procesul realizrii activitii speciale
stringenta necesitate de a crea meca- Controlul judiciar reprezint o mo- de investigaii const n lipsa unei le-
nisme sigure i pe segmental aprrii dalitate excelent i reuit de protecie gturi corespunztoare ntre subiecte-
drepturilor i libertilor persoanei n a drepturilor i libertilor persoanelor le, mijloacele i scopurile controlului
procesul efecturii activitii speciale din partea statului n cadrul procesului vizat. n situaia data, n continuare
de investigaii. penal. Activitatea procurorului i con- vom ncerca s expunem procedura de
Materiale utilizate i metode apli- trolul judiciar, suplinindu-se i asigu- contestare a msurilor speciale de in-
cate. Metodologia cercetrii tiinifice rndu-se reciproc, urmeaz s asigure vestigaii efectuate att n afara, ct i
este axat pe studierea doctrine, legis- drepturile i libertile persoanei n n cadrul urmririi penale.
laiei i a activitii practice n dome- cadrul activitii speciale de investi- Astfel, n conformitate cu prevede-
5
DECEMBRIE 2016

rile art. 26 din Legea cu privire la ac- ctre conductorul subdiviziunii speci- me au fost lezate de aceste organe, n
tivitatea special de investigaii, nr. 59 alizate se contest la conductorul au- conformitate cu art. 2991, pot depune
din 29.03.2012 [3], ordonana procuro- toritii a crei subdiviziune efectueaz plngere mpotriva aciunilor, inaciu-
rului prin care a fost autorizat msura activitatea special de investigaii. nilor i actelor efectuate sau dispuse de
special de investigaii sau prin care n continuare, menionm c i ca- procurorul care conduce urmrirea pe-
s-a constatat legalitatea efecturii ei se pitolul VII din Codul de procedur pe- nal sau exercit nemijlocit urmrirea
contest la procurorul ierarhic superior nal al Republicii Moldova [4] regle- penal ori mpotriva aciunilor, inaci-
de ctre: menteaz controlul efectuat de ctre unilor i actelor care au fost efectuate
a) ofierul de investigaii care a so- procuror asupra legalitii aciunilor, sau dispuse n baza dispoziiilor date
licitat autorizarea msurii speciale de inaciunilor i actelor, acest control de procurorul respectiv.
investigaii i/sau care a efectuat m- avnd implicaii anume asupra aciu- Plngerea mpotriva aciunilor, in-
sura special de investigaii; nilor, inaciunilor i actelor realizate aciunilor i actelor efectuate sau dis-
b) persoana creia, prin efectuarea n cadrul urmririi penale. n situaia puse de procurorul teritorial sau de cel
msurii speciale de investigaii, i s-au data, n conformitate cu prevederi- al procuraturii specializate, precum i
nclcat drepturile i libertile funda- le art. 298 Cod de procedur penal, de adjuncii lor, se examineaz de c-
mentale. mpotriva aciunilor, inaciunilor i tre Procurorul General sau adjuncii lui
Persoanele menionate snt n drept actelor organului de urmrire penal ori de procurorii-efi de direcii, secii
s atace ordonana cu privire la: i ale organului care exercit activita- i servicii ale Procuraturii Generale.
a) refuzul procurorului de a autori- te special de investigaii pot nainta Plngerea mpotriva aciunilor, inaci-
za msura special de investigaii; plngere bnuitul, nvinuitul, reprezen- unilor i actelor efectuate sau dispuse
b) legalitatea implementrii msu- tantul lor legal, aprtorul, partea v- de procurorii-efi de direcii, secii i
rii speciale de investigaii; tmat, partea civil, partea civilmente servicii ale Procuraturii Generale se
c) declararea nul a rezultatelor responsabil i reprezentanii acestora, examineaz de Procurorul General sau
msurilor speciale de investigaii. precum i alte persoane ale cror drep- adjuncii lui.
Cererea de contestare este adresat turi i interese legitime au fost lezate Plngerea se adreseaz, n termen
procurorului ierarhic superior n ter- de aceste organe. de 15 zile din momentul efecturii ac-
men de 15 zile de la data aducerii la Plngerea este adresat procuroru- iunii, inaciunii sau de cnd s-a luat
cunotin a ordonanei i se depune lui care conduce urmrirea penal i se cunotin de act, procurorului ierarhic
direct acestuia sau procurorului care a depune fie direct la acesta, fie la orga- superior i se depune fie direct la aces-
emis actul contestat. n cazul n care nul de urmrire penal. n cazurile n ta, fie la procurorul care conduce sau
cererea de contestare a fost depus pro- care plngerea a fost depus la organul exercit nemijlocit urmrirea penal.
curorului care a emis actul contestat, de urmrire penal, acesta este obligat n cazul n care plngerea a fost depus
acesta este obligat ca, n termen de 48 s o nainteze, n termen de 48 de ore la procurorul care conduce sau exerci-
de ore de la primirea ei, s o nainteze de la primirea ei, procurorului mpre- t nemijlocit urmrirea penal, acesta
procurorului ierarhic superior, nsoit un cu explicaiile sale sau ale orga- este obligat s o nainteze, n termen
de explicaiile sale, de procesul-verbal nului care exercit activitatea special de 48 de ore de la primirea ei, procu-
privind efectuarea msurilor speciale de investigaii, atunci cnd acestea snt rorului ierarhic superior mpreun cu
de investigaii i de materialele acu- necesare. Plngerea depus nu sus- explicaiile sale, atunci cnd acestea
mulate n legtur cu efectuarea aces- pend executarea aciunii sau actelor snt necesare.
teia, dup caz. atacate, dac procurorul care conduce Ordonana prin care procurorul ie-
Pentru a asigura examinarea cererii urmrirea penal nu consider aceasta rarhic superior a soluionat plngerea
de contestare, ofierul de investigaii necesar. poate fi contestat la judectorul de
sau conductorul subdiviziunii spe- Conform art. 299 din Codul de pro- instrucie.
cializate va pune la dispoziia procu- cedur penal, procurorul, n termen de Plngerea se examineaz de ctre
rorului ierarhic superior materialele cel mult 15 zile de la primirea plngerii procurorul ierarhic superior n terme-
necesare n legtur cu cererea de naintate, este obligat s o examineze nul i n condiiile prevzute la art. 299
contestare, cu excepia datelor despre i s comunice decizia sa persoanei Cod de procedur penal (n termen de
persoanele care au contribuit n mod care a depus plngerea. n cazul n care 15 zile), care se aplic n mod cores-
substanial la efectuarea msurii speci- plngerea se respinge, procurorul, prin punztor. n cazurile n care plngerea
ale de investigaii. ordonan, urmeaz s expun moti- este admis, procurorul ierarhic superi-
Procurorul ierarhic superior exa- vele pentru care o consider nente- or este n drept: 1) s schimbe temeiul
mineaz cererea de contestare n ter- meiat, explicnd totodat, modalitatea de drept al actului procesual contestat;
men de 5 zile i dispune: a) anularea contestrii hotrrii sale la judectorul 2) s anuleze sau s modifice actul
ordonanei procurorului, cu indicarea de instrucie. procesual contestat ori unele elemente
aciunilor ce urmeaz a fi ntreprinse n continuare, bnuitul, nvinuitul, de fapt n baza crora s-a dispus actul
de ctre acesta; sau b) meninerea or- reprezentantul lor legal, aprtorul, contestat.
donanei n vigoare. partea vtmat, partea civil, partea n cazurile n care examinarea pln-
Ordonana procurorului ierarhic civilmente responsabil i reprezen- gerii naintate este de competena jude-
superior este irevocabil. Msurile tanii acestora, precum i alte persoa- ctorului de instrucie, procurorul sau,
speciale de investigaii autorizate de ne ale cror drepturi i interese legiti- dup caz, procurorul ierarhic superior,
6 DECEMBRIE 2016

n termen de 5 zile, trimite plngerea ticularitate aparte a controlului judiciar le circumstane: n primul rnd, acest
mpreun cu materialele respective de asupra activitii procesual-penale ine control este posibil n situaia autoriz-
urmrire penal la judectorul de in- de faptul c el este legat nemijlocit de rii de ctre instana de judecat a m-
strucie. Deci, n continuare, controlul scopurile acestui gen de control. surilor speciale de investigaii, legate
privind msurile speciale de investiga- Scopul controlului judiciar asupra de ngrdirea drepturilor i libertilor
ii autorizate de ctre procuror capt activitii procesual-penale l reprezin- omului i persoanei; n al doilea rnd,
un caracter judiciar, fiind nfptuit de t aprarea judectoreasc (asigurarea) n cazurile adresrii plngerilor instan-
ctre judectorul de instrucie. a drepturilor constituionale. n sens ei de judecat de ctre persoanele
Activitatea judectorului de instruc- textual, scopul controlului judiciar care consider c aciunile organelor
ie referitoare la examinarea i soluio- asupra activitii procesual-penale este ce realizeaz activitatea special de
narea plngerilor adresate de prile n analogic scopului controlului judiciar investigaii au dus la nclcarea drep-
proces i de alte persoane interesate asupra activitii speciale de investiga- turilor i libertilor lor; n al treilea
mpotriva aciunilor i actelor ilegale ii. Scopul controlului judiciar asupra rnd, n cazul adresrii plngerilor in-
ale organelor de urmrire penal, ale activitii speciale de investigaii ine stanei de judecat de ctre persoanele
organelor care exercit activitatea spe- de asemenea de protecia, de aprarea a cror vinovie nu a fost dovedit n
cial de investigaii i ale procurorului drepturilor i libertilor constituio- ordinea stabilit prin lege i care dis-
se include n sfera controlului judiciar nale [7, p. 189]. Astfel, primul semn pun de fapte (informaii) referitoare la
al procedurii prejudiciare. Atribuii- esenial i delimitator al controlului ju- nfptuirea n privina lor a msurilor
le judectorului de instrucie n sfera diciar asupra activitii speciale de in- speciale de investigaii, precum i n
controlului judiciar snt reglementate vestigaii l prezint scopul acestuia privina refuzului de a prezenta infor-
de Codul de procedur penal, de Le- asigurarea drepturilor constituionale. maii operativ-investigative n limitele
gea cu privire la activitatea special de Scopul controlului judiciar asupra cerinelor conspiraiei i ale asigurrii
investigaii i de alte legi care conin activitii speciale de investigaii re- secretului de stat.
anumite norme cu caracter procesual- prezint nu doar unicul semn al noiu- Cu toat considerabilitatea insti-
penal [5, p. 163]. nii de control judiciar asupra activit- tuiei controlului judiciar asupra acti-
Cu referire la instituia controlului ii speciale de investigaii. De rnd cu vitii speciale de investigaii, ea este
judiciar n procesul penal, cercettorul scopul controlului judiciar, la catego- totui, ntr-o anumit msur, episo-
N.N. Covtun menioneaz urmtoare- ria semnelor (trsturilor) eseniale ale dic. Totodat, un atare tratament al
le: Este necesar de a deosebi acele controlului judiciar asupra activitii locului i rolului controlului judiciar
raporturi procesuale n cadrul crora speciale de investigaii mai urmeaz asupra activitii speciale de investiga-
aspectul de control al activitii pro- a fi atribuit i acea mprejurare c ii urmeaz a fi considerat drept unul
cesuale (verificarea i aprecierea) este acest control figureaz n calitate de raional, deoarece sarcina de baz pri-
dominant, mijloc de deplin determinat condiie general a activitii speciale vind legalitatea i motivarea aciunilor
pentru soluionarea unei sarcini proce- de investigaii. Prin control judiciar n (inaciunilor) investigativ-operative,
suale concrete, mijloc de baz pentru calitate de condiie general a activi- precum i a hotrrilor corespunztoa-
atingerea unui scop strict determinat, tii speciale de investigaii urmeaz re ale persoanelor cu funcii de rspun-
i unde figureaz doar n calitate de s nelegem regula care este absolut dere care efectueaz activitatea specia-
element aparte n mecanismul reali- obligatorie pentru a fi respectat n l de investigaii este plasat i asupra
zrii scopului final, deoarece, n caz procesul efecturii msurilor speciale procurorului [7, p. 190-191].
contrar, controlul prejudiciar se di- de investigaii, precum i luarea de ho- Astfel, controlul legalitii aciuni-
zolv n cadrul controlului procesual trri operativ-investigative, legate de lor i actelor efectuate de organul de
curent, cotidian, realizat n calitate de ngrdirea drepturilor constituionale urmrire penal, de organul care nfp-
component a unui probatoriu unic ale persoanelor doar n modul cores- tuiete msurile operative de investi-
[6, p. 10]. punztor, reglementat de lege. gaii sau ale procurorului care exercit
n situaiile n care potenialul m- De asemenea, obiectul controlului nemijlocit aciuni de urmrire penal
puternicirilor judectoreti este deter- judiciar asupra activitii speciale de va fi dispus judectorului de instrucie,
minat de scopurile controlului judiciar investigaii l reprezint dreptul con- dup ce plngerile persoanelor asupra
asupra activitii procesual-penale, stituional al persoanei care urmeaz actelor ilegale vor fi examinate de ctre
avem de a ne ciocni nemijlocit de a fi ngrdit (sau care este nclcat). procurorul care conduce urmrirea pe-
controlul judiciar. Cnd ns mputer- Obiectul controlului judiciar asupra nal sau de procurorul ierarhic superi-
nicirile judectoreti nu snt legate de activitii speciale de investigaii l re- or. Judectorul de instrucie examinea-
scopurile controlului judiciar, ci in de prezint legalitatea i justificarea unei z plngerile mpotriva actelor ilegale
alte scopuri importante ale procesului aciuni (inaciuni) speciale de investi- ale organelor de urmrire penal i ale
penal, cum ar fi, de exemplu, aplica- gaii concrete sau a unei hotrri ope- organelor ce exercit activitatea ope-
rea pedepsei sau atingerea scopului rativ-investigative. rativ de investigaii dac persoana nu
procesului penal fr aplicarea ei, apoi Limitele controlului judiciar asu- este de acord cu rezultatul examinrii
nu sntem n prezena controlului ju- pra activitii speciale de investiga- plngerii sale de ctre procuror sau nu
diciar propriu, ci n faa unei forme a ii snt indicate n lege. Conform lor, a primit rspuns la plngerea sa de la
controlului procesual realizat de ctre controlul asupra activitii speciale de procuror n termenul prevzut de lege.
instana de judecat. n acest fel, o par- investigaii este ngrdit de urmtoare- De asemenea, judectorul de instrucie
7
DECEMBRIE 2016

examineaz plngerile mpotriva aciu- termen de 10 zile, judectorului de in- drept unul raional, deoarece sarcina
nilor ilegale ale procurorului care exer- strucie la locul aflrii organului care a de baz privind legalitatea i motiva-
cit nemijlocit aciuni de urmrire pe- admis nclcarea. rea aciunilor (inaciunilor) investiga-
nal, dac persoana nu este de acord cu (4) Plngerea se examineaz de c- tiv-operative, precum i a hotrrilor
rezultatul examinrii plngerii sale de tre judectorul de instrucie n termen corespunztoare ale persoanelor cu
ctre procuror sau nu a primit rspuns de 10 zile, cu participarea procuroru- funcii de rspundere care efectueaz
la ea de la procuror n termenul prev- lui i cu citarea persoanei care a depus activitatea special de investigaii este
zut de lege. Demersurile i plngerile plngerea. Neprezentarea persoanei plasat i asupra procurorului.
naintate mpotriva actelor ilegale ale care a depus plngerea nu mpiedic Obiectul controlului judiciar asu-
organului de urmrire penal, ale sub- examinarea plngerii. Procurorul este pra activitii speciale de investigaii l
diviziunilor care nfptuiesc msurile obligat s prezinte n instan materi- reprezint dreptul constituional al per-
operative de investigaii i ale procu- alele respective. n cadrul examinrii soanei, care urmeaz a fi ngrdit (sau
rorilor care exercit nemijlocit aciuni plngerii, procurorul i persoana care a care este nclcat). Obiectul controlu-
de urmrire penal se examineaz de depus plngerea dau explicaii. lui judiciar asupra activitii speciale
ctre judectorul de instrucie la locul (5) Judectorul de instrucie, con- de investigaii l constituie legalitatea
efecturii urmririi penale sau a msu- sidernd plngerea ntemeiat, adopt i justificarea unei aciuni (inaciuni)
rilor operative de investigaii (art. 300 o ncheiere prin care oblig procurorul speciale de investigaii concrete sau a
Cod de procedur penal) [5, p. 165]. s lichideze nclcrile depistate ale unei hotrri operativ-investigative.
Examinarea plngerii mpotriva drepturilor i libertilor omului sau ale
aciunilor i actelor ilegale ale orga- persoanei juridice i, dup caz, declar
nului care exercit activitate special nulitatea actului sau aciunii procesu- Referine bibliografice
de investigaii este reglementat de ale atacate. Constatnd c actele sau
art. 313 Cod de procedur penal al aciunile atacate au fost efectuate n 1. ..
Republicii Moldova. n conformita- conformitate cu legea i c drepturile - .
te cu aceast norm, (1) Plngerile sau libertile omului sau ale persoanei . .: -
mpotriva aciunilor i actelor ilega- juridice nu au fost nclcate, judecto- .., 2008, . 135.
le ale organului de urmrire penal rul de instrucie pronun o ncheiere 2. ..
i ale organelor care exercit acti- despre respingerea plngerii naintate. -
vitate special de investigaii pot fi Copia de pe ncheiere se expediaz
naintate judectorului de instrucie persoanei care a depus plngerea i
de ctre bnuit, nvinuit, aprtor, procurorului. . B: , .,
partea vtmat, de ali participani (6) ncheierea judectorului de in- 2001, 6, . 8.
la proces sau de ctre alte persoane strucie este irevocabil, cu excepia 3. Monitorul Oficial al Repu-
drepturile i interesele legitime ale ncheierilor privind refuzul n pornirea blicii Moldova, nr. 113-118/373 din
crora au fost nclcate de aceste urmririi penale, scoaterea persoanei 08.06.2012, art. 28.
organe, n cazul n care persoana nu de sub urmrirea penal, ncetarea ur- 4. Codul de procedur penal al
este de acord cu rezultatul examin- mririi penale, clasarea cauzei penale Republicii Moldova: Legea Republicii
rii plngerii sale de ctre procuror i reluarea urmririi penale, care pot fi Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003.
sau nu a primit rspuns la plngerea atacate cu recurs la curtea de apel n n: Monitorul Oficial al Republicii Mol-
sa de la procuror n termenul prev- termen de 15 zile de la data pronun- dova, 2003, nr. 104-110. n vigoare din
zut de lege. rii. 12 iunie 2003.
(2) Persoanele indicate n alin.(1) Aadar, cadrul juridic constituit n 5. terbe Valeria, Avram Mihail,
snt n drept de a ataca judectorului Republica Moldova este favorabil pro- Popovici Tudor, Gurschi Constantin,
de instrucie: teciei drepturilor i libertilor omului Tomule Clin. Ghidul judectorului de
1) refuzul organului de urmrire prin stabilirea modului de atacare a instrucie. Chiinu: Ed. Cartier Juridic,
penal: unor aciuni i acte ilegale ale organu- 2007, p. 163.
a) de a primi plngerea sau denun- lui de urmrire penal, ale organului 6. .. -
ul privind pregtirea sau svrirea care exercit activitatea operativ de
infraciunii; investigaii sau ale procurorului care : , , .
b) de a satisface demersurile n ca- exercit nemijlocit aciuni de urmrire
zurile prevzute de lege; penal, judectorului de instrucie n . -
c) de a ncepe urmrirea penal; scopul restabilirii drepturilor i liber- , 2002, . 10.
2) ordonanele privind ncetarea tilor lezate [5, p. 166]. 7. .. --
urmririi penale, clasarea cauzei pena- Concluzii. Instituia controlului -
le sau scoaterea persoanei de sub ur- judiciar asupra activitii speciale de - -
mrire penal; investigaii este totui, ntr-o anumit -
3) alte aciuni care afecteaz drep- msur, episodic. Totodat, un atare .
turile i libertile constituionale ale tratament al locului i rolului contro-
persoanei. lului judiciar asupra activitii speciale . -
(3) Plngerea poate fi naintat, n de investigaii urmeaz a fi considerat , 2010, . 189.