Sunteți pe pagina 1din 122
eee aaa ee err er ea eee ee ee ene ren ray eet OE erner ran Ce eter rl CE eee eee ee) ce near ) es te et eee eg eee et tan) Pees eer) Elogti pentra Vieuolizare pentru scadere In greutate 1 Gabriel este autentcinmicunes ace sata po aay tert ‘omen venclonest bine la metotosa Dake ctesso shgur cate despre com Se ereon leslie Master), ate de Destacera speaker motel Jnl nga hal on Gabi! rezoned cu adevral puter, Ce a cut el este iaindemins moss, wtuturor Recomand din toot rime ua sa cate despre Bless wisn snd Te Wsdormof Menopause” Corpse fee Jon Gabriel ofert modaltti sine, racice de flsve a vzuaiza peru 3 fo scidere in greutate tani de drat” or nan, au’ lesen Ne ew York Times “The lao Sugar Soistor 30 bay Beton Diet Rarokares problem ere aaa cee Scsereaineretaterapid sd curt nv arlepster cu cemndnd saucucefort, Finceepu.Innousse care, Jon Gabi ofr satel simples user implementat fe raducere a strerlisiminare alts balre care creezi rx nena Seier in grevtte. Dad fas tou eorec, da ttn sean greta, vaualaree Sorpute si fursseze pes pes el pouse- uu. Orecomand cyeaeurI” ‘hg celeb exer nr fess sutoste de Seti New {ind vine vorb de seidereangretate, mine ela fe de impota ca coral tot spun enue vara doar despre ce consume desprece te consum3. h [ceast corte, on Gabel pred nodal spl practice dea ol rntsa pentru of ranstorma complet corp is con ovtogre tbesulerl New York Ter “ray Sey ithe (Bu +7 Gebnemebunasisenr) _Mindecrea lu on Gabriel prfunda a refaceretrenspar ou adosrt in aceste aii Ei ort cum iflorst mines cast tes aan preutae ce (cciea de nero Vawazarea pent scidere i grevate este revolutonra. acd faptul ch Fotosess minea ca cain geutate pare prea simp x #8 Ri adevsat atu thai experiments nd puter coe neurenae ae propel een tocimie oruli tu. Metoda Gabriel este usar, foarte fezabi8 9 furctone Yonge {onal eesoyet corp pen inane Dek anima frnt in urs tentatelar nareuite de seen reat a ‘host te sit tbl eu propria or, este bmpul 3 etesn acest crt Pind de stud cae desc eh, denstrumente puterie ge sloturipracce, Dseeasta te va ghida spre vaonfcarea puter propel mins propria carp, Dent areus 58 saa in greutate (ls dui o vit) cum dorsi” esa Orr, etoaren betesarl ew Tork Tne The Tapping Suton for Welpt Loss and ey Conan” (Sour tats pany seer rotate neredere nea” _ScEderea in greta Taseare eu ult mai mut dec eeu aor Ent ‘nenumati factor bichami, metas emotional cre int ecuni, Aceasts ‘arte oferdnstrumentenevtoare pent tajta sino s8 abode mute Gite acest cnsierente non eal, In snp de 3 antense numer 3s Cari sia te bucura deo scderengrevtate protic sinermanents or onan Sl, autor tester New Yo Tier "The Clore Mygh? (Get terse) sl pl a nebunie vauaiie u John Gabriel. Au deve parte itepranté fin rutne mea metas. Acuna incep 20a ey cae po care nara el poate fer care include recunosn, concentra, ml aif toteletengie ice hid de voces lu diosa” 2 “that il eh egerdari bone Muhammad Al, utoare de bese, ‘esigne soratore on Gabriel est une dine cole mai importante vod in unvesut aati si ‘cern greutate,Pepiteste-tepentro cate despre ete care ou seamsra cu ‘io alta Eascrsun phidun lac feralisiusor Gc petra semis robomo ere O83 parte dea mule desatep perspective arocave, teate velit into abordre es adevdrat holistic. Reeomand cu esr” "Mate Davi, autor e beste fondstor a sul pert Pshla- (a dlimentaie ln mesicina mea funciona sl practies medals art-inbitrdie,seSderes in ieutate este una dn probleme eel ma fel de sbordat co pacent me 2 $30 e an rami needa pe ime care sf pirate succes paste 90g $8 fi imas aja dein, pind Fam cunoseut pe Jon Gabel, Cd Jon vorbeste ‘espe eigere in great, eu eed in oats rime lest doveda vem carne ‘odse, a ceea ce fneioneack ee Se Howaré Lebowsty, ctetora isbowt Longehy Meshing -Aceastcaroostecreatainurms cut neobositaillonpentrustrasformare emarcabils. 5 sm ci vorbest dec, cu nlegerea si compasiuneaeare ot apirea doar stun! cna cinaa s bit drum cera este W cate cae te 3th 5 nigh cum st valores puterea personals pent a fe greuates erect natura fret dure” er Male Dansk, nttors, gS TVs ator eseerdi“Simming Mes ‘That Heat LMlncian ce iter sings") ei ms puter timo sunt ava cares vinecat peeling on Gabriela Seis cea mal bun care despre scierea greta Pune. se oc mal drab {Ge problems ect de simptom, ste evi shire coz !Imoreure care fu contibat bobetkat nu de oyu magic, remedirapie sau proms fscinee Ip fer ooporuntnte dep orl pen eins ‘nso hfe ete cece Mo Seon POs ane "Sra in ogy or hongeoame ecmcre £0 Visalzare ptr sere in greutate fon pane in evident oad secret pe ‘are 0 avem tof: puterea mini. Ho. am expermentat personal puters vinitoare $ viel rcomandin ct clue eeast care twtr” Tora callon, auton a “Reh Fd, Poo Food and Naked ale {River ogate simente ace 9 clos gole seer alten: Mal ‘amirareenitd _Abitte la Jon dea const vil len proces de waive Ste potund, Atordares ha fas de arformaea corpus sanaats otis {Ste cuosevrt unis ceri uns Ste calm perce gat anos com eaten ine mine corp. Aarts arte el mar un giéau pen tesa pet rear cpu itr de siete a vse tle™ Hate alyoun salt ln aod es roneme ie he hy i age fone debe) mt vrs “on Gabriel este ul inte cel ma uct Her autendil a puta nostu. ‘eval iui vindecs principale cauzh a cxestr in gavtate. Dac a ner ie atcva nimi funetonst, Ml sugeres cu cAGur cet aceast carte” «Sn Wotling onentosres Metode Wah de topotare peer seer In wreaate Into lume in care numarare calor 5 ieee silt au oat foarte mare de ‘pe. overn nevoe deo novd shire modulrostru de gins, a fon a ses eave att de necesrh. cea cart fantasti ete sehimbare de paadgms Insciereain relate in starea a sBndtve a corpull” ‘Donna chery iste endatare itl smertave cutiato Mi press da alegre content, seldere in reutte neces schimbs permanant a nivel mal proton, cae pot reaizate pin puerea vial bin accast cart veto cum 8 te sim rofund fp sigurang rela, ast Tncit ace grutate In pls #3 Se pate top. cu usu. Jon Hi rat cum si ‘renin, atl ea face leg sindtoase 8 devnd a ve ta natu 333 evi sup s8 devi float la urecne” 1 jena ae, atte cri "Plssrale Weight Loss” Scere nae tarpon) fon conunilanveinalt informa sprtuae stint, nteun mod ny numa ces, dar este so lecture cud. Aceast crt fer Instrumente soe entra activa ent decontrl a misuiin mint to asf inst 8 po crea lincora lo vat pe eat se ado” or? Fey Feeher ondotoure Cntvll de mae Zk Visualization for weight loss Copyright © 2015 by Jon Gabriel Originally Doblished in 2015 by Hay House, Ine, US © 2016 Evite ACT si Politon pentru prezentaversiune romaneascé Eéiture ACT Politon St nelinat, rr. 129, Sector 5, Bucuresti, Romania CP, 050202, tel:0723.180.590, email offce@actsipaliton.ro, wwwactspolton wnvwACTiPoon 0 | wwwACTSiolton 9 ‘Traducstor: Lucia Comaneseu edactr: Simona Luncapu Tehnoredactor:Teodora Viddescu Coperta: Marian fordache Exit: Simona Luneayu Coretor: Cara Francesca Schoppel Copyright Manager: Andrel Popa ProducStor: Adrian Hotolu Descrierea CIP a Bibloteci Nationale a Romsniel (GABRIEL, JON Viewalizare pentru seSderea in greutate: gidul metodet Gabriel de folosire a mint pentru transformarea total a corpulul tu / Jon Gabriel trad.: Cominescu Lucca - Bucuresti: Act $ Polton, 2016 ISBN 978-606-8739.49.6 |. Coménescu,tucia trad) 13.26 616. [AVERTISMENT:Disirbuires, cplerea sau pratarea inorce fala acestel cirtinu este pedepsits numaipriniege, dar contavine stuturornormelor 5 principio tice si sinstoase pe care un ase de tity le promaveazs Cerel de efect ve avea enerpa pe care vreti sao trensmitet mal departe, ac aceasta vine prin fut legaltate si tips de respect fo de autor $ fata de tof cet care au contrbult la creareaaceste cr, aste! cae si jung’ la dumneavoastrS?impértsi cu celal informatie importante, valor gilectile pe carele-2 aft din acest material intra mod corect slresponsabil Jon Gabriel VIZUALIZARE PENTRU SCADERE JN GREUTATE Ghidul Metodei Gabriel de folosire a min pentru transformarea totalé a corpului tu ‘Traducere din limba englez3: Lucia Comanescu Bor si Politon 2016 Tatdlui meu, regretatul ar: Leonard Abrams care m-a {nvdyaeviualicarea ta frageda vars de zece ani. Cdnd ti dau seama de influenga pe care cantinul 0 ai asupravlfit ‘mele si asupra suelor de prieteni, membri a families colaborator care te lubes ite adort, nfleg pe deplin Inglesul vorbeitimpuliubest ero CCUPRINS Introducer: Cum ma ajtat vizualizoreasscad Mn gretate 100 ky Capitolul 1: Slabestedinspre interior spre exterior Capitolul2: De ce functioneazdvizualizarea Capitolul 3: Topeststresl, topes grsimea Capitlul 4: Depageste trauma steama Capitlul 5: Acceseaza biologia proprilorconvingeri Capitlul 6:0 convingere, un leae Capitolul 7: Cai spre obicelur sinatoase Capitolul 8: Redescoper’ bucura dea face miscare Capitolul 9: Obfine suplefea dormind Capitolul 10: Ucie poftle alimentare i dependenete Capitolul 11: Sapte pas! spre ovizualizare perfects Capitol 12: Macea lume practicilor minte-corp CCapitolul 13; Sedderea ineuttva tn greutate ‘Capitolul 14 Alimentaia demistificata ‘Capitol 15: Crearea viet visurlor tale ‘Capitola 16:16 saptamani spre transformareatotalt Ana A: Inerebrifrecvente ‘Anes B: Viualizrighidate pentru provocarea de transformare total, 16 sdptimani prin vizwaltzare Note Despre autor 19 at 45 57 6 BI 89 99. 109 119 327 137 147 155 165 ray 477 185 229 237 INTRODUCERE Cum m-a ajutat vizualizarea sa scad in greutate 100 kg i ales cartea de fat pentru un motiv: ai ncercat si scan in .greutate $1 n-a functionat. Probabilcreui ca deta a dat gres. Poate erezi cai dezamagit antrenorii de fitness si medicii care hau oferitatitea sfaturi de-a lungul anilor In acest moment, aproape sigur ch te siemti dezamagit de tine insusi Inainte de a mrge mai departe,di-mi voie si Iamuresc ceva, N-ai dat gres cu tietele;acelediete gia Maselatasteptarile. 7 Realitatea statistic’ arat cd deta restrictiva nu functlonewz’ niciodatd pe termen lung, Daci arf functionat,tofi am arta fabu- loss! nimeni a-ar fi nevoit si mai serie vreodati vreo carte despre seiderea in greutate. fn schimb, lund de lund apare o diet8 nous, care promite si deavalule secretele pentru plerderea aS kilogra: meth 10 alle" sau ,Cum s8 ara grasimea in mod miraculos! Fara Indoiata, autorit sexpert din spatele acestor programe au cele imal bune intent, ns toate dietele sunt create in jurul acelekasi premise gresite, conform cireia singura modalitate de a scidea fn Breutate este prin efort, prin puterea vointel si prin restrictic. Practic, Farsesti prin a intra intr-un raboi cu propriul corp, prin 4 lupta impotriva potelor zi si noapte,sperand, i ciuda oriciret ride), c& posi curva s8 continui lupta pentru tot restul vet tale, Realtatea tristi este ci toate dietele au eseculincorporat in | Isis structura lor. 10 ‘Vizuauizana penano scADERE IN GReueaTe Dieta restrictiv pur si simplu nu se adreseaz’ cauzelor reale care ne determina si crestem in greutate in primul rnd, prin ur ‘mare aceasta nu rezolvd problema. Sigur, poi 88 te silestis& scazi ‘n greutate Tntr-un timp scurt prin reducerea caloriilor sau prin evitarea alimentelor problematice. Dar dacd organismul tau te Forgeaza sé mandnci mai mult sau si poftestialimentele nepotrivi- te, sfrgest prin a te upta cu propriul organism, Mai levreme sau ‘mai tarziu, corpul tau va invinge. Pofi s& controlezi pentru un timp ce mananci, dar nu pofi si controledi cit de foame'ie sau la ce fel de alimente poftesti, Dact nu ajungi ta tnlma probleme, corpul tu ffi va submina eforturile provocdndu-tio foame de ne- siturat pentru toate alimentele nepotrivite. Mai degrabi decit s8 lucsezi impotriva corpulul tu, exist 0 altésolutie extrem de eficace: posi si folosesti vizualizarea pentru a face ca mintea si corpul tau s& lucreze Impreuni. Este o aborda- re accesibild oricirei persoane cu o minte deschisi., Metoda pre- ‘entatd in cartea de fata reprezinti o schimbare complet de paradigm’ care furnizeaza rezultate fenomenale, si nu va trebui si lupti sau siti privezi corpul In niciun fl. Esti pe cale si Invetio abordare holistick minte-corp care face sciiderea tn greutate nu ‘numai posibila, cl chiar usoara si durabild. Pas cu pas, te vol Tavita ‘cum si lucrezi cu corpul tau, mai degrab decat impotriva lui, pentru a te transforma total dinspre interior spre exterior. De cear trebui si ma asculti? Ajunsesem si cdntirese 185 kg. ‘Am suferit de obezitate morbid, sinatatea si viaga fmi erau in pericol si nu stlam cu certitudline decat 3 trebuia si gisesc 0 so- lie. Cu experienta mea tn biologie si cu 0 motivatie personal’ extrem, am devenit un cercetitor fanatic in domeniul biomedi- cal, Timp de unsprezece ani am Incercat toate dietele ~ de la cea ‘cu conginut sc&zut in grisime la cea fara grisime, de la cea bogat {in proteine la cea cu foarte pugini carbohidrati, si tot ce exista Intre ele -,le-am Incercat pe toate. ‘Am lucrat indeaproape cu regretatul dr. Robert Atkins (fal- mos pentru Dieta Atkins), care mi punea si minancslinina sioud la micul dejan, friptura si sméntand la cing; tn final, cand n-am & ersopvcene nu reusit si scad fm greutate cu programul Il, n-a leu decdt 58 sipe la mine cd eram atit de gras, Am continuat sub supraveghe- rea foarte apreciatel echipe medicale de la Institutul Pritikin din California, incercind abordarea cu confinutsczut in grisime si confinut mare de carbohldrat. Cand s\ abordarea lor eu cereale Integrate a esuatsi-mi rezolve problema, fn loc 8 renunt,am de- ‘nit si mal pornits& gsesesolutia. Am devenit un dependent in serie de dite Mam intalnit eu medic, doctori naturist, homeopafi,antre- ‘hori personal si nutritionist ~ s totus! nimeni mu parea S8Inte- leagi cd eu ma luptam cu ceva mult mai complex éecat simpla reducere a portilor sau angajarea intr-o rutind epuizanta de gim- rnastic, Nicunul nu prea s ingeleaga ch onganistmul meu se lupta din risputeri cu mine cd singureleinstrumente disponibile erau dopsite de poftele mele. Fiecare diet sau abordare pe care am incercat-o urma ace- Iasi tipar. Besta o lista cu allmente rele’, pe care nu puteam Si le ‘mindnc si pe care treba si le evitca pe otrata.Apoi,erau.ali- rmentele bune’, din care mera permis s& consum fn vote, deci pputeam s3-mi umpla frigideral si stomacul eu acele alimente aprobate, avand incredere ci att timp cat mi-am facut parta si am urmat programul, avea si functioneze, Dar n-a functionat. Niciodaté nu functioneaz ‘Tiparul era acelayi de fecare dats. Scideam pufin in greutate Ja nceput, dar dup cSteva sptimdni (sau eSteva luni) de pro- fram, poftele mele intense de mancare preluau complet controlal sf trigeam un ospa masv. in cdtevazile puneam la loc toats gre- ttatea de care scSpasem; mai ru, clac peste pup, mereu mal puneam citeva kilograme in plus. Acestciclu fuctuant a durat taibine de zece ani. A fostuna dintre cele mai grele perioade din ‘iafa mea. Cand am fost cel mai gras, greutatea devenise o proble- ‘mi debilizanta in toate aspectle viet mele. Intuit, stam c8trebuia si ma adresex motivlor rele pen ‘tu care corpul meu ma forts cresc in greutat. Pur isimplu nu 2 ‘VeQuacizane rewreo ScADeen IN GREUTATE Injelegeam de ce voiam mereu mai multi mancare decat aveath nevoie sau de ce eram att de epuizat tot timpul side ce sinoap- te Timi era pofté de junk food. Aste, din pura disperare, am ince- put s8 folosese practica minte-corp de vizualizare prin imagini ghidate. Cand eram copil am avut rezulate foarte bune folosind virualizarea ca si-mi rezolv alte provocir ale vieii, aga c& m-amn sindit, de ce nu? N-aveam nimic de pierdut. Cine ar fi binuit c& solufia pentru lupta mea cu greutatea avea s8 vind de la ceva ce ‘nvifasem cind aveam zece an\?!- dar exact asta -a intamplat. Cand eram copil, aveam migrene teribie, Stateam ore intregi fntr-o camera intunecata, incercénd sa dorm in timp ce asteptam si dispara durerea tzbitoare si greata. Analgezicele nu mai ajutau, Aeloc, $i mi-ar fi provocat si mai multa greatd. Nu mal slam ce s& fac. Tata era dentist si deavoltase o practic& foarte puternica de vizualizare, pe care 0 folosea cu paciensi lui pentru controlul du- rerii fn timpul procedurilor Intr-o bund zi, cAnd am simi ci se apropieo migrend, m-a puss stau jos 5 ma purtatintr-o cSlatorie rintals ca si vid dacl ajuti. A inceput prin a m& trece printr-un cexercitiu de relaxare. Mi-a cerutsi-mieliberez tensiunea din picioare, din gambe si ‘din coapse, pind m-am relaxat cu totul, pnd la fa si scalp. Apoi a spus: ,Vreau si-fiimaginezi cd schiem pe Waterville Valley’ © zon’ de schi pe care obignuiam s-o vizitim In flecare tarna slmagineazi-te in vrful partie Valley’ a zis el ,Si acum imagineazi-fi ‘hai pe umar o gileata mare cu nisip negra. Pe mésura ce aluneci pe schiuri, imagineaza-ti cd nisipul negru se vars fn urma ta {impréstiindu-se peste tot pe z4pada al’, acontinuat el $i acum imagineaza-ti ci nisipul care se varsd in urma ta este durerea decap! Pe misurd ce tata continua si m& ghideze mn aceasta vizuali- ‘are, $i eu coborasem pana la jumatatea partiei de sch, g8teata neagra cu nisip se golise pe jumatate. In acel moment, a zis: Acum durerea de cap ti-a trecut pe jumatate” $i, tntr-adevar, durerea de ‘cap slabise. Cind am ajuns la baza partie, gileata era goal8 si du rerea de cap imi disparuse cu tot eropucees B ‘Am fost soeatc8simpla evocare a anumitor gandurislimagi- area anumitor evenimente pot si exercite un efect att de evi- dentasupra stiri de binea fizcului meu. Am simgit i tata tocmal imi ficuse un eadou extraordinar sic avusesem parte de cova cu adevirat uimitor, ceva ce imi apartinea 5 nici car nu stam am: extraordinara putere vindecitoare a mint mele In curdnd am invStat si folosescacea vizualizare a pirtel de sehi a si-mi ameliorz singur migrenele. La inceput imi lua cam Cinelsprezece minute si alung o durere de cap cu tehnica tatu ‘meu, dar mai trciu am invitat si indepirtez durerea in doar cd- teva minute. Apo! am aplicat aceasta tehmicd de vindecare si tn alte aspecte ae viet mele lnk s¥-mifncep practica zinc de vizwalizare pentru scide- rea fn greutate, nu avusesem succes cu nicioalt& metods de sci- dere in greutate si situatia devenca cumpltd.O parte din motivul pentru care la Meeput reuseam si mi angajer In flecare i intro practic de vizualizare a fost ci ma ficea si ma slmt att de bine! Dar spre uimirea mea, reusea mult mai mult detatsi-mi calmeze amintea. Inc din prima saptamana de vizuaizare, am simtit 0 schimbare interioar& am stiut ci am atins ceva ce schimba cu addevirt viata, Intr-o lund am vizutciteva semne vaibile de sci- dere in greutate. Apoi, asemenea apel ce cade de pe marginea ‘nei stanc,grisimea pur sisimplu a inceput si cad’ de pe mine, siptimand dupS siptiman, ri luptd sau efrt, firs contorzarea ‘alorilor sau céntare. Dupit intrarea ftr-o stare profunda de relaxare, imi imagi- nam corpul pe care mi-| doream: 0 forms seulptats, muschi abdo- minal defini spiel nts’. Dacd arf vlzutcinevaimaginea din ‘intea mea atunci, ar fi crezut cd sunt complet nebun, Aveat 195 kg i md vizualizam ca find un tip de 85 kg, suplu sin form Peat de ridicol arf parut char si pentru mine, nimeni nu poate acum si conteste rezultatele {In fiecare noapte imi vizualizam scopul, sia doua i plrea ch totil se aranjaperfectcas& mi ajutesi-mi ating scopul, asemenca ‘Viguatizane peNTRo ScADERe IN Gaetan ‘unui ceas, Alegerilealimentare au tnceput si mi se schimbe de la sine, Nu mai aveam pofta de junk food; am Inceput si am pofti de alimente veritable si am Tnceput si am multd energie. Deodati, activitiile fizice precum ciclisrml, mersul pe jos sau drumetile au redevenit distractive. N-am avut nevole de planificdri alimentare, dete sau programe de exerciil,Corpul meu stia de ceare nevote ca ‘ssi refacd sindtatea stralucitoare, si totul s-a intmplat organic. Salt in timp peste dot ani si jumatate, Am ajuns la greutatea ideal8 si la corpul ideal. Cand spun ideal, chiar vorbesc serios ‘Aveam 85 kg, eram suplu si tn form’, Eram intruchiparea vie a ‘exact acelet imagint pe care o avusesem in minte in acei ani de transformare, Aveam form’ sculptat $I un stomac definit si, spre ulmirea medicilor, chiar si pelea mi se Intinsese, incat aproape cd niciodaté n-ai fi ghict ci am scizut In greutate mai mult de ume tate din greutatea corpului, Cuma fost posibil asa cova? Vizualizarea e clar mai potriviti pentru af fovita corpul i fie suplu decat dieta si exercigiul, pentru ci actioneaza dinspre Interior spre exterior pentru a4 schimba biochimia si calle neu- ronale, Am invfat ci cea mai mare provocare in procesul de sci- dere in groutate nu e's gisestl dieta perfecta sau rutina perfect’ de exerciif; cea mai mare provocare e si-fi convingi crelerul c& trupul are nevoie si fie suplu. De acolo, totul decurge natural. Jimi dau seama ci ideea folosirii mini in acest mod, pentru ‘ati rezolva problemele cu greutatea, poate s& par’ foarte putin probabili -, dar te incurajez si-fi pistrezi mintea deschis5. Cea zai mare parte a comunititii medicale va avea nevoie probabil de cativa ani s& prind din urm& cele mai recente cercetdri in vinde- carea minte-corp, prin urmare actualele mituri despre dietd vor persista. Ca si te eliberezi de paradigma noastra distrusi despre let, trebuie si-ti amintest tn principal cd trupul thu nu poate sa fle si nu va ft redus la o simpli ecuatie matematic3. Nu e vorba doar despre ,calorit ingerate, calor eliminate’. Sunt sigur c4 stil ‘ch unll pots manance orice dorese sinu cresc In greutate niciun ‘gram, In timp ce alit doar muscd de cdteva ori din inghesat si par s¥ creasca In greutate imediat. Isrnoovcene s ‘Tiparile de slimente pe cae te consum! sunt ca siguran, un factor care contribuie la eresterea in greutate, dar cu ce fi hei- nestimintea~crezuriletale,gindurile opine stemasile, toate aun impact fundamental i extensivasupra biologie tale. Bolo fff sau mal preci hormonit i, sunt cei care dicted cit de Informetat est, cits energie ara tn flecare2l si cd arisime ve dlepozta Studie au aritatc8vizvlizarea acioneaza direct as0- pra nivellui hormonal, pent a restabilecilbral sa Ineueaja Scderea in geeutate in moduri naturale si automate ‘Acum ne aft int-un al doilea valde teorie a dite, unl care a apart dupa esecul Ssunator al «earl ingerate, calor ifr eliminate Exist planuri not de diet, care vorbese despre Schimbarea corpului tau la nivel hormonal. Acestea recomanda consuml anumitorallmente pe modele tabilite pentru a rese- ta hormoni Sunt programe minunate, bazate pe cereetit solide ale metabolismulu. Dar, dacénu ve ncerca 8 rezovitensiunile Iatentecare-iafecteaza hormoni, vi obsne rezltate imitate. Seamana un pic eu condusul masini cu fra de mina trast corp se va impoteivi tot drum. Gestionarea problemelor re ale tensiunile si semnalele de sensibilitate care cresenvelarile hormonilor producitri de grisime ~ permite greuiti si scada mult ma sor smal repede, sd!nu mai revna! Printr-o practic reget, viewlizarea iva diminua stresul din conp sii vei constr apritor a te proteeze de bolle mor- tale Vel ava mai mult energie, 5 corpultiu va recAstiga abilita- tea dea scidea in greutateusor 5 in mod natural In paginite care urmeaci vol aita exactce te faces crest in sgreutat sf voi ofeitehnict de viualizare simple, dar foarte sficente, pentru a incerea si rezoliaceste probleme, Vel iva ieualizarea crete va ata: + Sireducistresul + $4 dezvoltiobicelur sindtoase + Sa-elimint dependentele de junk food 6 VIZUALIZARE PENTRU SCADERE IN GREOTATE ‘i reaolvi traumele emoionale 88 dezvolfi limite mai puternice 8 dormi mai bine S& poltestila alimente veritable, pline de vial si sindtoase Siti recistigi bucuria de a face miscare S8 te simyi mai in siguranta si mai conectat Stl sporesti avutia ‘84 creezi relat mai pline de iubire Vel invita chiar si tehnici de vizualizare pentru activarea ex- presiei genetice a ,genelor tale de scddere in greutate” si pentru ‘crasterea elasticitili pleli tale ~ toate transpundindu-se intr-o scidere in greutate usoard, naturali si durabild. Durabil, pentru & problemele reale au fost gestionate, si corpul td nu mai vrea exces de greutate. ‘Trecdnd de la un corp care e&ndva vola s8 fle mai gras de 180 keg ~ si care lupta din risputeri si creascd in greutate ~ la un corp care acum e in forma far efort din anul 2004, fi pot spune cc nimic nu e mai usor si mai natural decit s& scazi in greutate cand corpul tiu se vrea suplu, $i aceste practici de vizualizare functioneazX direct asupra ridacinil a ceea ce ne cauzeazi creste- rein greutatea, pentru a-i face corpul chiar s@ vrea sa fie suplu. Nu sunt singurul care a avut succes cu vizualizarea. Sute de mit de oament din toatl lumea au folosit metodele mele de vizua- Tizare si au obsinut rezultate considerabile ~ mulfi scdznd tn greutate 25, 50 saw chiar 100 kg. Acesti oameni, cei mai multi dintre et find in montagne-russe-u! dietelor de ani intregi, i vor ‘spune ci au Inceputs& iba succes cand au pornit si practice vizu- alizarea, Dupd ce au suferitesec dupa esec in diets, acum sunt In forma si sandtosi, rd lupta gi ards fle in rizbot cu corpuril tor. Sigur c8 mindnc& mat sinatos, nu mai sin ospefe si sunt mal activi fizic, dar totul se intdmpla in mod natural. Corpurile lor pur si simplu vor si fie mai suple. (Viziteaza site-ul TheGabrielMethod. — ‘com /success-stories ca si veri povestile ulmitoare ale celor care au folosit vizualizarea ca si-s transforme total corpurile). beropvcese 7 Vizualizarile necesita doar sapte-zece minute pentru practi- ‘care, si pot si le faci singur sau ascultind CD-urile mele, Oricum, vei putea s& obtii beneficil extraordinare care sporesc zilnic. ‘Asemenea fnvatrii unui instrument sau practicarii unul sport, abilitatea de vizualizare tise Imbunatateste fh timp. Deci, dacd esti gata si al acces lao tehnic& de vindecare minte-corp diferita de orice ai mal incercat vreodatd, care are puterea s3-5i trans forme total corpul dinspre interior spre exterior, atunci si Incepem. Capitolul 1 SLABESTE DINSPRE INTERIOR SPRE EXTERIOR ath o Intrebare pentru tine: ce au fn comun Albert Einstein, [Oprah Winfrey, Michael Jordan, Thomas Edison, Martin Luther King Je. 51 Anthony Robbins? In afara de faptul cau un succes in- ‘redibil, ofi datoreaz’ vizualizaril o mare parte din realizar. $1 ‘nu doar aceste citeva supervedete, Legenda tenisului, Billy Jean King, a fost intrebat’ cum se pregiteste mental pentru un meci. Raspunsul ei - vizualizarea. Carl Lewis, de noul ori cistightor al medaliei de aur, se vizualiza pe sine drept cAstigitor, inainte de flecare curs’. Vizualizarea a jucat un rol imens st in cariera lui Jim Carrey, aga cum a explicat el ntr-un interviu:,Pe vremea cand eram falit sinecajit, mergeam tn Parcul Mulholland si vizualizam ce-mi do- ream sA mi se Intdmple. Pe-atunci n-aveam nimic, dar pur si simple ‘ma flcea si ma simt mai bine. MI-am scris chiar un cec de zece mi- lloane de dolari pentru «prestare servicit de actorie». L-am datat trelani mai tarziu. Chiar inainte dea se implini cei tei ani, am sem- rat contractul pentru Dumb and Dumber (Tantalus gagomanul) 1am fost plati¢ cu 10 milioane de dalari si joc acel rol” | | $i Arnold Schwarzenegger a nominalizat vizualizarea ca mo- ‘tv al ealizarilor sale: ,Cind eram foarte tandr m& vizualizam 20 ‘Vizuanizane newtnu ScADERE fs OREUTATE find si avand ce-mi doream. Mental n-am avut niciodata vreun dubiu in legatura cu asta. Mintea chiar eatat de ineredibita! Inain~ te $4 cAstig primul meu titlu de Mister Univers, m-am vizualizat Invrtindu-m& prin competitie ca st cum era mea, Titlul era deja al meu. Il cistigasem de atatea orl in mintea mea, incat nu era nicio Indoiali ci aveam si-1 cAstig. Apoi, cand m-am mutat fn domeniul filmetor, la fl. M-am vizuallzat ca actor faimos si cAsti- ‘gind mul bani. Puteam si sim sf gust suecesul. Pur si simpli stiam c¥ totul are si se Intample”* Silista continua. Daci fl intrebt pe cel mai mare din orice domeniu, de la inventator! la actor, la sportvi, la politicient, la ‘oameni de afaceri, vei afla ci marea majoritate au Invatat si-si acceseze puterea mini sisi foloseasc’ vievalizarea ca s& creeze tun succes ulmitor. Din experienta mea, vizualizarea are cea mai mare putere atunci cind vine vorba de sedderea tn greutate. Chiar pot si mii identfic tn ce spunea Arnold despre cum castigarea titlulu de Mister Univers in mintea lui ansemnat cAstigarea acestia in re- alitate, Exact aga mi-am abordat eu problema cu greutatea. Pe masura ce scédeam in greutate, am petrecut atét de mult timp ‘vizualizandu-ma fh forma perfect, ncdt n-aveam dubii ci avea si se Intimple. A parut real, am vizut-o car, $iapol sa Intdmplat. in timp ce cei mai mulfidintre prietenli mel si familia mea au fost socajide reusita mea, pe mine nu m-a surprins c&tusi de pusin. La fel de adevarateste pentru mii de client de-al met din toata lumea. Sharon era dezorientatd de alegerile alimentare. A incer- cat o diet bogatd tn proteine, dara devenit constipat si iritabil Alncercat si devind vegetariand, dar a sfarsit mancdnd prea mul- te cereale si crescand tn greutate chiar mai mult. .Ajunsesem la momentul cnd prea cA totul era ru pentru ‘mine, cu exceptia fructelor sia legumelor”,a spus Sharon. Nu e deloc neobignuit ca oamenti sd se simt coplesiti cand incearca st-gi dea seama ce si mandnce si ce i evite. In timpul sedingelor noastre de consiliere, Sharon voia si- spun exact ce s4 manance. I SuAmugre Dnisone IeTERIOR SORE EXTERLOR a Yoia o planificare alimentara, dar am incurajat-o si-si mute aten- sia de a alimentatie sisi se dedice unei practiclzilnice de vizuai- tare, 0 si vorbim mai mult despre mancare mat tarziu’, am spus. «Hal Sa Incepem cu mintea, io $8 urmeze si corpul” ‘Aceasta este abordarea de scidere in greutate dinspre interior spre exterior pe care o folosim tn cadrul Metodei Gabriel. Nu in- ‘seamnd ci vel scdea fn greutate instantaneu, ca prin magie, dac& mananei pizza si chipsuri dupa placul inimii, Dar tnseamna ca {ncepand cu mintea, vor avea loc anumite schimbari chimice sub- tile, care te vor face si nu vrei sf te indopi cu junk food. ard tragere de inima, Sharon a fost de acord. S-a vieualizat find supls, imaginandu-si corpul ideal Intr-o rochie de vara si sandale, plimbandu-se pe plaja. Si-a imaginat soldurile si coapse- Te suple sf tonifiate, cum erau cnd avea 20 de ani, si si-a vizut birbia si pomeyi ascutiti si pronunfafi, cum fusesers cu atitia ani tnurm’ ‘Asa cum procedez cu toata lumea, ram cerut lui Sharon si se dedice mat unei practicizinice de vizualizare seara~ atat. Aceas- 1H vizualizare de seard este una dintre cele mal comune vizuali- 2iri pe care le folosim in cadrul Metodei Gabriel. Pur si simplu o asculfi cand mergi seara la culcare. Dack fi-ar plea s-o tncerci, ‘pot s-o descarci gratuit de pe TheGabrielMethod.com/freeed! Pentru Sharon, efectele au fostatit de prompte,incitatnce- put rapid si practices dimineata ,£ uimitor’ m-a spusla telefon ups numai opt zle..F casi cum celulele mele zumatie de plice- yo! Sicdnd iau masa in oras sau merg si cumpar mncare, ma simt atrasi de alimente hrdnitoare, singtoase” Experienta lui Sharon nu e singular. Muli oameni tralese Schimbarisimilare. i desi mai sunt maltelegate de vizualizare pe care stiinta nu Je inflege, incet-incet se string dover c3valori- ficarea puterii mingii va face minuni pentru seiderea ta fa Breutate, Vea st vizalzarile raduse tn limba romana de pe ste-ulEaturi ACF $1 Politon, pagina Vzualizarepenrascdere a greutae(n red) n ‘Vezuatizans renrRo SCADERE IN GREUTATE CUM TT! MODIFICA VIZUALIZAREA DIETA Hormonul leptind, care reglementeaza greutatea corporal, are un rol uriag n ce priveste greutatea pe care gal, Cu toate aces~ tea, pind fn 1994 nici mecar n-am stiut cl exist&. A fost descoperit de dr. Jeflrey M. Friedman, de la Universitatea Rockefeller. ‘Asa cum au aflat Friedman si ail, leptina este produsi de celulele de grisime si ajutt crelerul si-ti monitorizeze cantitatea de grisime de pe corp. Asemenea celor mai muls! hormont care sunt mesagerii chimici ai corpulul, leptina permite unei parti a corpulul si comunice cu alta, CAnd un hormon este produs deo celula, acesta trece prin fuxul sanguin pang se uneste cu alta ce- Jul’, th alts parte din corp, determinand acea celuli si execute 0 acfiune specifics. Hormoni ti permit pancreasulul tu s& comunice cu inimata, crelerulul tu .s& vorbeasca’ cu stomacul tau, stomacului tau si transmit mesaje ficatulul sl aga mai departe. Dacd ft imaginezt & sistemul tu circulator este internetul, atunci hormonil repre int’ e-mailurile. LEPTINA ~ HORMONUL-SEF Leptina este hormonul-sef responsabil cu greutatea corpora- 1, Creierul monitorizeaz4 cantitatea de grisime din corp prin mo- nitorizarea leptinei, care este produsi de celulele de grasime: Cu ft al mal multe celule de grsime ~ sau cu cat celulele tale de gr sime sunt mai mari -,cu atatcantitatea de leptins pe care o produ este mai mare. Cand fluxul tiu sanguin este traversat de niveluri ‘mari deleptind,creierul primeste mesajul c3 al o multime de grési- men corp, siapot nu-ti mate foame. Primesti opusul acestui mesa) ddacl ai foarte putin’ leptin in luxul sanguin: mananci mai mult. Daca nivelurile de leptin’ ar creste, un organism functional normal s-ar da seama cde prea multi grisimein corp si crelerul ar activa mecanisme care aratrage automat sciderea th greutate -, iar SuAnugra DINSOME HVTERIOR SPRE EXTERIOR 2 aici termenul operatv este automat. Un organism functional, s8- nos, care reactioneaza asa cum trebuiela leptin’, poate i scada Ingreutate fara efort. até cum functioneaz Cand corpul tiu e sensibil la leptind, ca in cazul oamenilor supli creierul tu fi transmite tiroidel mesajul dea produce mal multi hormoni tiroldien,s1 asta f\accelereaz’ metabolismul. Brusc, nui va mai fi po de dulciui atat de mult, vel avea mal ‘multi energie si vei arde mai multe alori. Mai mult, creierul va Incepe si monitorizeze mai atent consurmul de alimente. Ort «ind mananci, stomacul tu produce hormoni care indica sateta- tea; find nivelurile leptinei sunt ridicate, creierul thu devine mult ‘mai sensibil la acest hormon, ste sim stul mult mai repede. Adesea, oameniisupl de la naturd sunt activ si par sh aib& 0 ‘ulgime de energie Poate ai observat ci uneoriacestia mandnes ‘mult i alteor le poate treceziua fir si méindnce mult Sau potsi ‘bi in farfurle toate tipurle de junk food, si pur si simp o last pejumatate pln, Este genul de chestiune care ma scotea pe mine din mint cind aveam o problema cu greutatea ‘Aveam un partener de afaeri care obisnuia si comande pen- tru pring un burger, cartoft pri 1 un milkshake de cicolata. lua citeva mageituri din burger, consuma citiva cartof i sa jumtate din milkshake si zaca pe mast toatd dupi-amiaza! Nu ‘puteam si mi concentrez asupra muncii mele. Md tot gndeam: act as putea sa pun mdna pe milkshake-ul da, as sorb pe tot ia treizec de secunde, de si-miinghefe creterul instil mare ca pe vre- ‘muri. Maneam orice gaseam cu putine grasimi, putine calari si ‘ir icun gust, fn funcie de dietazileivBu as fi mancat tot din farfurie, casi cum ar fi fst ultima mea masd, sel stitea acolo cu tun milkshake care se topea incet, chinuitor,toaté dupi-amizza! Sunt convins 8 at fost into situate similar cand poate ct lai pranzul cu o prietena ,supla de la natura” si lasa jumatate intr-o bucata de pizza in farfurie. In timp ce vorbest, nu pot s4 fil atent la nimic din ce spune, pentru c¥ stl c& daca mancarea ala afi fost pe partea ta de masi, arf disparut imediat. uM \ViZUALIZARE PRICTRU SCADERE Tt GREDTATE Motivul pentru care prietena ta supl nu miindnca tot este c& are o chime diferits. Creierul ei e mai sensibil la mesajee trimise de stomac, Leptina i-aschimbat echilibrul hormonal din corp ast- fel Incat si se sature mal repede, si nu-fieatat de foame dela bun Inceput si s& ard mai multe calorll pe durata zie, datorits me- tabolismulul ei mai accelerat. ‘Auzind aga ceva, a crede ci 0 pastilé cu leptind sau o injectle care Si-i ridice nivelut de leptin’ poate si fie solutia magica im- potriva obezitatii, Asta au speculat mulfi cercetitori atunct c&nd Friedman a descoperit cum actioneaz’ hormonul. Pentru a testa ‘teoria leptinei, au fost special reprodusi genetic sobolant incapa- bili s& producd leptin’; desigur, acest! sobolani au mancat fra Incotare gi au erescut pand la de trei ori greutatea lor normals: ‘poi, cercetitori le-au administrat sobolanilor inject cu leptin. Rezultatele au fost exact ce sperau cercetitori: cu eat le dideau ‘mai mult’ lepting, cu tat sobolaniislabeau mat mult! Urmatorul pas logic a fost si le le administrat leptina obe- ailor Din pate, leptina n-a avut niciun efect.Indiferent ce canti- tate de hormon le-au administrat supraponderalilor si obezilor, acestia n-au obfinut niciun succes durabil fa sciderea in greutate. CClar si mai enigmatic pentru cercetatoria fost faptul cd subiectii lor supraponderali si obezi aveau deja nivelurl incredibil de ridicate de leptin. Asta se explici ins’, daci te gandesti mai bine, celci cu cAt ai mai mult grasime in corp, cu atat nivelurile tale de leptin’ vor fi mai mari, Supraponderalit au intotdeauna niveluri ridicate de leptina, dar nu slabese, Deci,ce se intimpli? ‘Aga cum au descoperit cercetitorit in cele din urma, obeat i ‘camenii supraponderali au ceea ce se numeste rezistent’ la lepti- n¥. Inseamna c& crejerul nu mai ascultd de hormonal leptina. Bste identic cu a nu avea lepting deloc; doar te ingrasi din ce mn ce ‘mai mult. Celulele esueaz3 in a mai rispunde mesajului dat de leptin’. Folosind analogta cu internetul, leptina este e-mailul, dar celulele pur si simplu nu etesc. E-mailurile leptind ajung in fisi- ‘eral Spam, SuAnHprs pINseRE HVTERUOR SPRE ExTERIOR. 2 Daca ai rezistentla leptin’, chiar daci al 5,25,50 sau 100 ke. ‘inexces,crelerul crede cé nu ai deloc grime in corp. $i apot ce se ‘ntdmpla? Creierul te forteaz4 s4 mananci mult ~ adesea alimente Dbogate in grsime, in calori -, ca si depul mat multS grasime in corpul tau. Apoi, cind mananciaceste alimente, corpul se asigurd i fiecare bucatica de mancare consumati in plus, pe King sa peste ce ai nevoie de fapt pentru a te mentine, este depozitata sub forma de grasime. Cum fiecare are nevoie de o anumité cantitate de grisime, corpul tu lucreaz doar si te duci spre acest nivel Sinitos - chiar dacd ai trecut deja de el, Asta este revistenta la leptina, si e un cosmar din perspectiva gestionarii greutifil. Am ‘Bit cel cosmar, i din pacate milioane de oameni din toata umea trec prin acesta Cum e posibil si cedeze asa comunicarea din interiorul cor pului? De ce n-arraspunde creierul la leptina s1n-ar comutaintre- rrupatorul de ardere a grasimil? Pot sd dai vina pe evolugie - si pe tipul nepotrivit de stres. COMUTAREA INTRERUPATORULU! LEPTINEL Intr-un raport de cercetare a leptinei din 2009, oamenil de ‘lina de la Centrul de Cercetiri Biomedicale Pennington al Uni versitatii Statului Louisiana din Baton Rouge au mentionat 3 Jeptina joacd un rol in zmecanisme biologice puternice, care au. evoluat pentru a apara aprovizionarea adecvati de nutrient! $i hivelurile optime ale greutajii corporale/adipozitatea™, Cu alte ‘cvinte, rezistenta la leptina este deavoltatd de noi ca si ne ajute ‘8 crestem In greutate din motive de supravietuire, Imagineaz’-ti viaja cu mil de ani in urmé, fm vremea unei ‘ernl lungi,grele si geroase, cu aproape nimic de mancare si fir ‘dura. Ar fio provocare, cel putin. Ar fi stresant, Ce ar face acea ‘experien}a mai putin stresant&? Mal multi grisime in corpul tu, Dac ai mai multi grsime In corp, organele tale se menjin mal ‘ade si posi sa traiestilejer din depozitele de grisime pana in 26 \Viguauizans renin seTDERETN cmaUTATE primavari, Grsimea este protectorul natural al corpulul impotriva iernilor geroase sia foametei “Traiul tn foamete sau in frigzile in sir reprezinta anuraite ti puri de stres care tji declanseaa tipare chimice specifice in corp. ‘Aceste modificdri chimice sunt proiectate sa fac8 creierul rezis- tentla lepting, cdci rezistenfa laleptind este cea mat bund metoda de a-tiforta corpul s8 se ingrase. Rezistenta Ia leptina este un mecanism de supravietuire pe care Iam mostenit de la stramosit nostrl pentru a ne forta si crestem in greutate. ‘Toate bune si frumoase cind e foamete, dar de ce cépatim rezistenga la leptind acum, cénd trim fntr-o lume cu medi cu temperatur’ controlata si cu exces de tot ce se poate manca? Motivul e e& rezistenta la leptind este declangati de un tip foarte in tip de stres pro-inflamator cronic de cal Poate ci nu mai trebuie s8 ne facem griji in legatara cu foa- metea sau frigul, : totusi mai avem parte de stres. De fapt, avem ‘mult mai multe tipuri de stres decit inainte. Avem stres mental, cexperiente emotionale traumatizante, toxine, alimente procesate, ‘medicamente anti-inflamatoare, dereglari de somn, probleme de digestie, infometare nutritionala, privare de somn, si fn cele din ‘urma, dar nu ultimul,stres al diete care restrictioneaz’ numérul de calorii ingerate. Toate acestea pot sa produca in corp modifi- cari chimice similare eu stresul foametel sau al une! ierni geroase. Cum aceste stresuri produc semnale hormonate atit de similare cu celal foametel,creierele noastre sunt practic pacalite sdactive ze programul de supraviefuire al rezistentei la leptina. Deci, in ‘esentd, stresurile din viafa noastrd ne pacalesc trupurile s8 ,vrea" s& creasca tn greutate din motive de supravie} Creierul tit nui mal poate s& distingd intre stresul cronic al ‘unet fern lungi, geroase gi stresul de zi cu zi, fn incercarea de a limita numérul de intalnir, stresul de a avea un sef abuziv sau cel de a face fatd altor traume din viata ta Poate ci nu te confrungi cu ‘o foamete, dar nd te trezestn fiecare dimineagi cu teama dea SLAREyrEDivsoneneTERION Soe EXTaRION ” pierde local de muned sau cind te confrungi cu o relate pe butuci, de exemplu, sunt declansate aceleas canale de stres $1 dezvoli reristent a leptin DE CE NU FUNCTIONEAZA DIETELE (data ce ineleg ce inseam reristenfa la leptin, devine uimitor de clar de ce nu functioneazk dietole. Dieta restrctva ‘mit ofoamete. In timp ce te infometer ste lupi eu pote in stinga s-ndreapta, creel aceeas chime fn corp ta cai cum aifittrofoamete real: programele tale de supraviejuie se atid Xenza si deviirezistent la leptin. Rezltatal e cite foame tot ‘ima, esti obost i probabil nati place exeregl ic. Aceste s programe de supraviefuireroprezintasimotivul pentru care poa- te scazlin greutate pe termen scurt, dain celedin urma,crestitn agreutate ls log si chiar mai mult de ait. ‘5 mums acest mod de supravijuire prgramul FAT ~foame sitemperatur Masurilepe care lea corpul ti cind se confrunta {uo ipsa de mancare sau cu oiarn geroas,precum rezistnfala lepting,aufostconcepute inal caste ind in val, Acum doar te Ingrasi, Dietele pot daunstoare tn special cAnd sunt activate pro- sramele FAT. GAndeste-te aa: Parteacreeruli tu responsabili ¢u programele FAT se numestehipotalamus, cunoscut dreptcre- ierul de supraviejuire.Creterul thu de supraviesuire face tot ce / poate ca si conserve calor i si faci depezte de grasime. Un stresoarecare din viaja ta determin seme hormonale caret activeatA programele FA: Apoi deczi si det 3 ncepi sa te forjeis8 mind mai putin. Acum creezi cu adevarato foamete. Este ofoamete ce dieté autoindusi, dar toto foamete. Asta doar ‘entarest corpului tu idea gresita cai nevoie sti ment gr ttatea din motive de supravietuire, si programele FAT ise acele- ‘e223, determinand corpus vrea si menfindgreutatea chiar ma ‘ult. Q ° 28 ‘Vezuntizane rena SCADERE IN GREUTATE ‘Auzi tot timpul din partea celor care tin diete: ,Odat8 ce am. ‘nceput si fin dieta, am devenit atde de tnfometat! Ma gandeam ‘a doar la mancare? Binelngeles. Creterul tau de supravieguire e ho- tirdt site find in viafl cu orice pret si, fn injelegerea lui primar’, considera consurmula cit mai multor alimente bogate in caloric putina drept cel mai bun mod de a te mensine in sigurant’ Raportul cercetirilor asupra rezistenfei la leptina dela Central de Cercetiri Blomedicale Pennington a spus aga: ,Limitarea manca- tului si epuizarea grisimil conduc la un creier ,infometat’, preo- rr ccupat de mancare“in esent,tinerea cu succes a dietei face ca cel ‘mai probabil si esuezl 1 s8 cresti In greutate, Confruntat cu un deficit, creierul tiu de supravieyuire intra in panic’ sia mai multe rmasuri extreme ca si conserve grasimea, Nu uita, el crede c& te” ajued $8 supraviefulesti. [Nu numaf dleta poate si-j{activeze programele FAT, aga cum tocmai am mengionat; 0 muljime de stresuri moderne cronice, de 12 cu zi, pot s& comute intrerupStorul si si cauzeze rezistent® la leptina, si vom vorbi despre toate astea In capitolele urmatoare. Cu sigurantd poi 8 faci ceva Tn legiturd cu mancarea pentru a ‘ncerca sit rezolvi aceste chestiuni. Dar acet pagi vor fi mult mai simpli sicu rezultate de departe mult mai bune adata ce ncerci s& rezolvi alte c&teva stresuri care iti decianseaz8 programele FAT. ‘Cand practici vizualizarea, crejerul thu se restructureaza pentru calm fn loc de stres, si asta reduce hormonii pro-inflamatori care cauzeazi rezistenfi la leptin sl I activeazd programele FAT, Vom vorbi fn detaliu despre nutritie tn Capitolul 14. Acum, ‘~dioar pe scurt; cao regul alimentele procesate generen2’ de obi- ‘cel rezistent la leptin, iar allmentele ,veritabile” ajut de obicel la inversarea rezistengel la leptind sl opresc programele FAT. Ce ‘reat s8 spun prin alimente veritable? Imagineazi-i cS ai eswat pe o insula tropical - ce ai manca? Toate alimentele gisite natu- ral pe acea insular fi nanitoare sin-ar produce sensibilitate sau cefecte de zahir in exces in sAnge. in viata noastra de 2i cuz, all: mente veritable includ protein’ organicd de la animale hranite ci iarba gi crescute in aer liber (carne rosie, pui, peste, oua), alune + i | ; : sabre are reeon sr tron » eproceste seigs, salate legume face verde ust tu igure excep dela regula sancti veritable’ 91 vom vorbi despre ele. intre timp, incearc& imediat sa introduci cat de Iu mince vertabil pol n mest tale Nu adopt det resect nina contoriza clo, ct tncearch consul ctde ult vrei dinacest pur deamente Sidack the pot de ate aliments inant taste a ete deacu. Posten vei sedan preitate medi dar pe mls ce asculti vizualizarile si incerci si rezolvi cateva din stresurile { care iti declanseazi programele FAT, chimia o 88 fi se schimbe si 0 ‘4 dal sama esi tas de mente mal snktonse Nod Sin aceadoving oplesitoare ite opi cu junk bogt in clo Pisin schimb, cinta corpuli tu eho te ve onenta ope Bimont de caltate oat but, bogatetn substantive 0 $Hsnginevoias le consumin cantly sintoase Dac in prevent ao det eestictv, face prea mule sshimbarienceput, pentru cv ster unsalinapo mediate inet sh tema restrctoner Dar dupa tvs luni oda cen mel etapa nfometat ve ptea sacl rancta dela het evo mal mute oct alimentarenatrae Cam am spo ice coral eas fe sup, sldren ngrevlat se produce mult ‘mal usor: Dar se poate si dureze un timp pana s& ajungi acolo. Cin jung punt nce coral havea enune la freutaten in exces, plrderene devine practic automat Pur Simpl presi a puta mancae metabolism hse aecle feck devi ma eflent in arderea gsm Crp au dene fal sensi a etn sla a hormon care elementeaz gr tea. Devica cel sul dea str ult ener lan moment dav meni glcemia constant pentru ma mute ore, rer ml nuleenp firth fefome ste star mltmalrepede Aceata ete valores aborriscderin greta dinspre ier spe extern evar ese che ‘orp Incepdnd ou sterile mentale i emotional ncepe faci in mod natural alegerialimentare mat bune. Tevetinespe sh 30 \Viguatizans rantho ScADERE IN GREUTATE ‘Acum, & infelegi de ce nu functioned dietele si cit de impor- tant e adoptarea unei abordari de scadere in greutate dinspre Interior spre exterior, si privim un pie mal atent la de ce functio- rreazd vizuallzarea. Capitolul 2 DE CE FUNCTIONEAZA VIZUALIZAREA ssn un eter carer chem st aie a pus bazele ferme. Jeff are bani doar ct si achiationeze un teren lcs constulasl coioabs de 28 cu o cameras bate. In primul an, culture lui sunt bune,floseste bani s8 cumpere mal § mult pamant si alipeste cocioabei o bucitarie separa. Anul ( vitor, nou! pimant i dubleaz producti, sae alipeste cocoa Belun dormitor ( ups cativa ane descoperd o mina de diamante pe pro- prietatea ui si devine fabulos de bogat. Jeff are acum ban si -onstrlasca un conac intreg de la temelie. ar inlocsafachasta, [jg Alege si continue s¥alipeasc# la umila a cocioabi cu un dormito. ajar un salon de 1500, obutiriegstronomi complet ttlatd sun dormitor matrimonial de 500m eu saund,jacuzal so piscind acopertd intl. Construeste pentru sofia sa un tresing nebo sven demare ct alps un og toi pantoflImeldel Marcos sa li Kim Kardashian. ‘Aconsruittoate astea I jurul aceor 30m? de camer8/buct- 1arie/baie de la inceput, Pare destul de ciudat, de fapt; o proprie~ {ate intinsi,construits pentru cei bogat sl celeb, atagatunek< ‘simple cocioabe. N-ar fi avut mai mult sens si n-ar fi fost mai bine \ ntegrat si mai functional daca, pur si simplu, ar fi luat-o de la ca- ‘pita construltconacu de a temelie? 2 \Viguatteane PENTRU SCADERE Ih GREUTATE De ce ji spun despre coliba lui Jeff? Pentru ci modul in care sia construit Jeff casa, atasind un dormitor aici, un salon colo, este identic cu cel In care e construit creierul tu, CREIERUL E CA O MUNCA DE REABILITARE! Cocioaba lu Jefe structur foarte simpld - aseminitoare cu erelerul tu de supraviejuire.Creierul tu de supraviepire, anoscat sca hipotalamus, esto parte mic a reerulu tu, cam de mavimea unui na labaza rani, Practic este identic cu \\ creierul unei soparle. Nu exist nicio inzestrare pentru limba} sau findur complexe Rispunde doar stimullo nega si poztv~ | semnale chimice pe care le monitorizeaza ca si genereze nevoi " primare de supravietuire fizic3, precum cit de mult s& mananci si Si dorm! l cum si gestioneziameninril. Creerul de supravieplre fi montai2ea3 cantata de oxgen din singe si reglementeazd respira, ct de repede trebule si bath inima se et somn ai nevote.Getioneazd cele mai multe aintre neve tale fice incongtiente.Controlazi pe de-rntregul dt est de Infometat,tipurile de alimente la care poftest, ct energl vel ave ct de gras sau supl a trebu ii Mamiferele au deavoltat in continuare tn cole din urml, 0 structurcunoscut8 dept crelerul limbic care a fost atagat cre ferulul de supravieglre, Scopulacetu creer limbic estes pro- Ceseze indict sociales si navigheze prin arhitecturile social: tte permite mamerelorselaboreze fn inp une vanon | Sauls apere hata mpotrvaatacular iat membril unethate faut a umul trib 3s dea seama dacd vinead sau sunt vinaj. Cini au un eeler de supravituite st un erler limbic dezvoltat. Aserenea case lu Jf, crelerul bie a fost construt peste cre feral de supravieji,la fel cum prima bue3trle si dormitorul a fost atagatecocioabel sale cu o camer 1 Primatole precum malmufele, maimuteleantropoide si oa: menil au dezvoltat 0 ath zond a creierulul, mumitd scoarsk i i De ce runctionsazA viguatazanea B ‘cerebrali, Aceast’ zona a creierului ajutd la adaptarea la interac- ‘uni sociale mai complexe sine permite si ne gandim la concepte precum trecutul, viltorul si sensul viel. Scoarfa cerebrala e ase~ imdnstoare conaculu ui Jeff. Este uimitor de complex si de com- plicati comparativ cu creierul de supravieguireliniar si simplu. Si totusi, e construitd chiar peste creierul limbic si creierul de supraviefuire. in cauza modului haotic in care au fost unite fortat aceste structuri ale creierului, scoartet cerebrale fi lipsesc liniile directe decomunicare cu creierul de supraviefuire. Poti si te uiti tn oplin- da gi's& admifi c& vrei scazi in greutate, s8 mandnei mai bine, si {faci mai multa miscare, dar creierul de supravieyuire nu va tnyele- geace] mesa). Din contra, de fapt. Dacd atunci cand te vezi gras te ‘super! si ti creezi un stres si o vind tn legiturd cu scdderea tn sgreutate, unicul mesaj care ajunge la creierul tau de supraviefu- {te care e responsabil cu greutatea si metabolismul tu ~ este ci ‘stl stresat, esti sub o ameninfare si e timpul si declanseze pro- sgamele FAT : Incearc asta: imagineaz’-i ci vret sii nu mai mandnci pra- jiturd cu ciocolats si spui: .Urise prajitura cu ciocolata’. Ce s-a ntamplat? Imediat ce fi-ai format o imagine mentalé a prajitucit fu ciocolata, ti se face port de prajiturd cu ciocolata si tncep si salivezi. Salivarea stimuleaza un rspuns al insulinet in corpul tt. Sicum insulina este hormonul care produce grasime,iji pune or- ganismul in starea de stocare a grisimi, Totul de la simpla rostire cuvintelor ,urdsc prajitura cu ciocolati". Este o bres serioasi de ‘comunicare, care atrage adesea 0 reactie opusi celei pe care 0 ‘wrem de fapt. Practic, e 0 problema cu care ne confruntim tofi si pe care ici micar n-o constientizim. Nu stim cum sd vorbim cu propriull ‘reler de supravieguire.incearcS, la un moment dat, si vorbesti cu ‘0soparla sl vei infelege. Creierul de supravietuire ne controleazi ‘complet greutatea, Nu trebuie decit sA facd unele mici modificiri supra sensibilitatii anumitor celule care monitorizeaza leptina si ‘nsulina, hormoni care reglementeaza grasimea, si grasimea Iti va re Fy Vizoxtizane pewray seXDERr I GREUTATE cadea, literalmente, de pe corp, $i totusi, creierul de supraviegulre ‘nu infelege un cuvant din ce spui. Nu vorbeste pe limba ta; rispun- de doar substantelor si semnatelor chimice. In realitate, aseme- nea casei Jeff, creferul nostru ar fl infinit mai functional daci ar | fi protectat de la zero. Sau, si mai bine, daci am gisi o ale de co- | ‘municare intre creferul nostru constient gi creierul nostru de» supraviesulre Cat de uimitor ar f s& pot sd aio discusie cu creierul thu de ‘supraviefuire? Dacd ai putea si spui: Ascult, stiu ci sunt stresat sic uneort receptionezi semnale chimice care te fac si erezi ci tree printr-o foamete sau ci am nevoie si mi ingras, dar realitatea, ‘cam mancare din abundenta, nu e nevoie si crese in greutate ‘casi flu in sigurant’ si, de fapt, ar fi minunat dacd as avea mai putin’ grisime pe corp. Te rog si dezactiveai cit mai repede pro- agramele FAT, te rog sa devit mai sensibil la leptin si insulina site ogi scazi fn greutate imediat!” Ar fi minunat, dar, din nefericire, ru funcfloneaza asa, Creferul de supraviequire nu vorbeste pelim- bba noastra si nu foloseste nici alts forma verbal& de conmunicare pentru acea chestiune. Cu toate acestea, are un limbaj propria relativ usor de inv’sat: simbolurite, ' SIMBOLURILE: UN LIMBAJ UNIVERSAL Putera simboluilore nepreft. Si spuneam ci toca axerizat into far stain al nevoie 8 merg la oat. Pi eisestmediat ona, entra ck exist simbolurieuniversale de” birbat i fmele alate peusile dela bse, Simbolurile sunt moda- litaten prin care comunicin cu cinevs care ma vorbeteaceeas limba CCheia pentru a ajunge la creferl t2u de supraviejuire este folosira limbajului simbolurlor. Trebuie i+ ofer creierull tu 4, de supraviepuire o povestealternativs,utlzind simbolur i ima WE" gini care sii explice ed ost n sigurant, cf stresul nu echivaleazd eu grSsime gi cf trupul Au ideal este unulsuplu, tn form, bine [Dp.# FoNcHIONEAZA viguazszanEa 38 Jeg tna Cina utlizeasimbolurt cetera hu igtege sf [Reorepldschimbarle chimicenecesae, caret permits scat in Pettate Cand comunicl eu crleral ude supraieure closing ealearea, lized! imal universal al simbolurlor., Cand am incput tn frst, s sad In greutate permanent, am Inceput prin ar cea ioe exact tnaginescorpuli med fea Dacdcneva rf put vad imagine pe core oaveam Th pte, a ernut ek unt nebun, Oiet de stupid a put am Batata mint, tn ecareroapte cid avam dus culcare, cea Tagine a mea -aand 85 kg i mugchit abdomen bie df itm simftoschimbare incorpulmeu Tncepand cu prima de proccarea vile Afsten cum coral mew it modate cere Sunt sigur feepand dn aca, programele mele Fat -au deactvat Aveam mal mult energl nu mal aren poh dermal junk ood tam, de at, simian char ream peste pase! Se ntrpla de a sine Dupi ceam scizutin greutate 25, apo 0 kg am fost oxtazat slam continuat cu vaualizarea dminata sears, cu o vigoare ests seu pasiune, pling cind am devent nsf exact imae fips ve care ovievazam. Dae asc! pe ali care au flosit viualizarea In acleagi Bodurl Incep i-f dai seama ch fncioncaz cu adevrt. ga fam am sps, Arnold Schwarzenegger aavut succes extraordinar Fheulturom actor preccand vsullares, Schwarzenegger ‘autilizat vizualizarea ca s8-si schimbe anume forma corpulul. {Ae teat mull viztalzare tn antenamentlicoon Mam ‘Beatin mite beeps cape man rags mam imaging id ‘pd cana uroge de grout cu acest hase supranaturate de frupch"*Dacd al vazutvreoda poze cu Schwarzenegger din feast perondd a vie sl, ti exact edt de eficent fost iat Alzarea a ‘Cureang din oats lumeaal Metodel Gabriel au taitexperiene {esinlare;el sta nemo despre potreaenormd.a ming dea “face schimbiri specifice In corp. Rose a fnceput si vizualizeze ‘VizoaLizane pavrmy ScKDERE NY GREUTATE sinele ideal atunci cénd purta masura 52. ,Aveam gusd, obraji durduli si brate sate’ spune ea ‘Acesteaau fosttintle el atunci cn sa creatimaginea ideals: fara gus obrajinetezi care si pund in valoare pomefiriicati st bratetonfite fn patruuni a coboratla masura 48. Am cureava cu tre ghuri mai strimtd acum, N-am gus, fata nu mai e rotun- 4a", mica dezvaluit ea odati .Inci sead In greutate si obsery schimbiri mari ale formei corpului meu ~ mai ales bratel, care hu sau micgoratniciodati prin diets exereii" Pentru Rose, acestereusite sunt doaro parte din satsfactia ei de ansamblu cu vizualizarea, .MS simt at3t de bine in interior, ‘et aproape nu-mai mai ncap in pice!” Cindy se lupta cu greutatea si cu problemele de sinatateaso- ciate: hipertensiune arterials probleme cu rnichi care necestau Aializa, A urmatsfatul mediculut el, de as restrictona aimenta- fia sla face mat muta miscare, dar nu s-a intmplat decit s& éreascd In greutate si s8 dovind mal dependenti de tratamentul pentru problemele de sinatate. Cind a inceput s vitualizeze, nu ‘5-4 gindit insd la tensinnea arterial saw la rinichi: in fiecare noapte tm vizwalizam corpul aga cum voiam 88 arate, spune ea. Nea fost muncd grea de fat, scideam in greutate fara mare fort” in citeva saptimani, tensiunea arterial |-acobordt la un ni- vel slnitos. Dup inci o lund, riichi g-au revenit sia putat ‘opreasca dializa. .Metoda lui Jon ma ajutat si stau departe de dlalizd timp de doi ant si am scSzutin greutate, ira efor, 48 kg” Asemenea att de multor cameni, Smita s-aluptat culipsa de imcredere In sine.,M-am huptat mulfi ani cu greutatea gi n-am pu- tut niciodat 5 ajung la corpul idea’ spune ea. ,Pink s& tncere vizwalizarea, n-aveam nici idee despre Impactal pe cave fl poate avea oschimbare in atitudinea mental Smita a inceput si fac8vizualizari pe timpul nop, si dupa cateva luna scizutin greutate 17 kg. ,Sunt mai supld decd atunci ‘ind eram adolescent sim simt uimitor!™ | a [Ds cr FUNCTIONEAZA VIZUALIZAREA © Una dintre cee mai mari fngrjorr cu care m-am confruntat cand pierdeam toatl acea greutate era plelea. Asemenea atitor tameni cu oberitate morbid, piclea mi se intinsese serios, Com asi putut so duc la acea imagine Intins ferm& pe care oaveamn in minte? Pe misurd ce ma apropiam de idealul meu, am dezvoltat fo viaualizare anume pentru piele, pe care 0 faloseam in completa ea celel pentru forma corpulul meu ideal ‘Mi-am imaginat excesul meu de piele devenea 0 energie)” _gqrilucitoare trandafce, si apoi mi-am imaginat un varte tn burt fulmeu sicumtotexcesul de pile eraaspiratinvirte), cast nu mai pari niciodatd. Simeam ci pielea imi devenea din ce in ce mat [ermd, Nu stu dact de asta pielea mis-a pstrat att de elastic, dar tealtatea a fost ci pilea mi s-a.adaptat atat de bine, Incata fost ne- “le si mil examineze un medic doar ca sii demonstrezceul care “fx-a publica prima carte ch n-am ficut nciun fl de operate chirar= | ical. Pelea era tonifatagiferm exact cum mi-am imaginat va. E posibil aga ceva? E posibil si folosest viaualizarea ca si- chim intr-adevir forma corpului sau fermitatea piel? Nu pot ‘s¥spun asta cu certitudine, 5 posibil si treaci ani pan si Tnge- “Tegem cu adevarat puterea enorm® pe care 0 au mingle noaste, ‘deca influensa forma 51 condiia fizi’ a corpurilor noastre, dar dacd rezultatele mele ~ sau cele ale lui Arnold ale nenumarapilor sportivi, director de compan gi toate povestile de succes ale Me- “todei Gabriel ~ sunt vreun indiciy, limpede c8tinem in nol un | i | i Instrumenccu capaci de vindecrenexplrate pre nu eis itn cea ce priest post dn perspetva ‘Cind afi secretul comunicdri cu propriul ereier de supravie- _Sinatdtli si condiiet fizic. MODUL SMART REPREZINTA CHEIA Pentru ca vizualizrile si fle cu adevarat pline de succes, tre- ‘ule s5 fii Tn ceea ce eu numesc Modul SMART. SMART vine de la Super Mental Alert Reeducation Tralwing (Modul de instruire gi 38 \ViguaLizane PENTRU SCADERE IN GREUTATE reeducare a constientulul super-mental). Este un acronim pentr ceea ce cercetatoriicreferului numesc stavile de constienfa alfa” si teta’ Cand teal in Modul SMART, ai mintea puternica gi relaxa- 18, Ema deschisa spre a face conexiuni neuronale si pot si creezi , mult mai ugor obiceiuri sinitoase gi sf implementezi scopurile dorite, de scSdere in greutate, In starea aceasta, creezi o imagine _vlaual a felulu ta care j-ai dori si ara, iar constinga creierulul ‘du de supraviequire poate 58 vadd ugor Imaginea gi SA Ingeleag mesaful pe care incerci si-l transmiti. Deci, ce tnsearnni mai exact Modul SMART? Exist® patru tipuri diferite de unde pe care creterul le gene- eazd in mod normal. Cand esti vii si lucrezi, undele creierulul ‘iu sunt in starea beta, Undele vin cu o freevents de aproximativ 415 pind la 40 he gi au o amplitudine relativ mic&, Este starea In care se afl mintea ta c&nd ai de-a face cu o zi obisnui suprasolicitare, gestionarea treburilor,servici. Urmitoarele suntundele alfa, care sunt mai mari sivariaz’itn freovent3 de la 9 pln’ la 14%-Dupi ce tocmai ai terminat de | exercitato atributie la serviciu gi te odihnesti, creterul ff alunec fn starea alfa, Preocuparea cu o activitate repetitiva si plicuti, precum pictura sau pescuitul, de exemplu, te poate pune, de ase- ‘menea, in starea alfa la fel cum pot face si un masaj bun sau priv tul une! reprezentatilfascinante. Este un loc de meditate linistit si este starea in care intr creferul cdnd tncapt si vizualizezi Undele teta sunt cele mai lente unde ale creierulul pe care le ating cand &St{ ned treaz. Undele teta au o amplitudine chiar mal | mare so frecventa de relaxare de 5 pan’ la 8 hz. Visatorll cu ochit dschisi intra uneori in starea tea, la ft si alergitorti pe distante lungi. Aceste unde sunt asociate cu o minte calm’, aflaté in con- centrare addnci gi care e descaisi spre sugesti, Ultima este starea delea, asociat3 cu somnul profund, fara vise. "theia aici este cd stirile mal profunde de constienti, cele aso- re : ciate cu starile alfa, teta si delta, au amplitudine mai mare sau tunde mai mari ale creierulul. Este important pentru ci, cu cat © ‘Dace FUNCTIONEAZA vizuatizanea 8 nat mare una creierlui, ce tat ema terns. Amplitudinea et unde alfa sau teta a celerlui poate de 10-50 de ori mai Me dectt ampiitatineaundelor ereerluipe care le genera in tipo stiri normale de veghe beta Pe bara calcul energielundelr undele creiruli nostra sunt de 100 pin la 2 500 de ort mat puternice ed suntem In orl de constienth alfa i teta din Modul SMART. Asta fnseamn, iovee vant fcn aceasta star, vor fimai realizable. Este fiportant nd incerei si elimi obiceiuri vch is forme ltele fl de care vom vor matrzu, Dar ete mportantn cal uturor tialzailor petri i aces a celal puternicinstrument pe tare Gti cas convinglcorul cen siguran regi 8 feo schimbare.Cereor!specaizay Tn stud! erelerulul si ci Mogul SMART ese acolo tind creierele noastre pot 8 fete repel, si fad legaturi nourooale mal rapide 3 8 ereeze Tmpresitadinc, de durati Exit ssteme itrei de tic de fpuafae rapids bazte pe invjare in timpul Modlut SMART. De asemenea, minta I devine mai calm in Modul SMART. Fiindca exist mai putin’ agitatie mental, imaginile pe care le Ax, ce st al cea eat rin uma contin ‘erejerului de supravietuire poate si receptioneze mesajul mal Tine Seamsnd onrecum cu a prvi elec tra ac acd I al init carat, poy s8i ver refleciaugor Dac sunt valr| Inapi, imogineaedistorsionats, Cand practi wieualizarea in Nodul SMART, crez\ o imagine intun la init, ca 83 spunem 2a, deci post comunici mai eficient imagines dort. Cand combini putereacrescus a undelor creer tu fn Modul SMART cu un calm erescut, obit rejetaunet sehimbar timitoare. In cartea sa The Seven Spiritual Laws of Success (Cele sapte leispritute ole sucesli), Deepak Chopeese reer a pesibi-} tie de vizualzaretn Mods SMARS, In carte el vorbest de dou lar * Radiobookal duph aceastS carte 4 aparut in anul 2016 fn Batura ACT si Pokton(n. red) 0 \Vizusti2Ane PENTRU SCADERE TN GREUTATE ECE FUNCTIONEAZA VIZUALIZAREA a legi specifice, Legea potengialitayii pure gi Legea intentieisidorin-_constientizarea in corp si de a folosi imaginea vizuala pentru sel El explicifaptul ed Legea potentialitai pure este un cimp de __felaxarea tuturor parfior corpolui ti. Se numeste vizualizarea #7— energie tn care putem intra, care faclitez2i manifestarea. Dac, ,Oceanul de lumina” geste una din cele mai eficiente tehnie pe intrinacea stare energetic, este mai probabil s-icreezsausi-i | caream dezvoltt-o pentru intrarea rapid gi usoartn stiri alfa manifest doringele, Acea zona a potenyialitait pure este starea si teta ae creierului. Cum toate viaualizirile din aceast carte in- mentaldn caret ali cind esti Modul SMART. Chopra spune ci cep cu intrarea in Modul SMART, o poi folosi tn timp ce citest atunci céind vrei sd obi ceva in via, precum corpul fu ideal, de | ertea. Cu toate acestea, dac nu ise pare potrivita pentra tine, ‘exemplu, posi objine aducdind intengia sau doringa in zona poten- __poti si te duci direct la Capitolul 12 si si studiei alte modalitati filitati pure. maginea vzuala pe care crse7ireprezintSinentia, deintrare in Modul SMART, Dee, tun nd viualizeicorpul ideal, in Modul SMART, aduei intengia sl dorina tn 20na potentaliti pure. Din nou, suntem la ani departare de a st ce eadevsrat si cee {ntradevar posibil cind este vorba despre utlizarea vizualiaari \VIZUALIZAREA OCEANUL DE LUMINA PENTRU INTRAREA IN MODUL SMART pentru sc4derea in greutate si vindecarea corpului, Chiar vrem si 5 Ssteptim SD sau 100 dean pad cind stinga medicals standard (Not: Acasa face parte dno vinulizare ghia el, at {551 pundstampila de aproare pe cera ait de simp precum | HEM informa sl propriile redundant pe alocri sunt in- Capotitaten noaste natural de'scomunica eu proprile ceoiene? | feionae,Tatckt teats nti to starea mediatilideal) Deja apar a oraté exponential studi cae imbritiseae’ beneficile ee vindecStoare ale meditasiet si vizualiari sa cd as spune, de ce ea aie se nen oer ea si asteptim? Frumusefea acestel practicl este ci dacd am drepta: Ge fursnd alba sttuchoore, care se hvvdrte fx jurul te 51 mintea chiar are abilitatea de af transforma corpul,atuncl | seer estes na iaeartoes one eng at as Siam prezentat tehnici 3 o ablitate de vindecare innascut pe softball aude vole ise fvdrte a aru bureau cao care o ai $i care ifiva schimba viata pentru totdeauna. Dar chiar — spirals sau ca un vartej de lumina, Doar o luring alba fru- dacd ma ingen leur eu tot ce spun, in cel mat ru caz, acd Ioas,strlucltoare, vindeestoare. $5, pe masuri ce se doar inert n Modul SMART si practic viaualzarea citeva minute | Invirte in jurul Burcu, devine din ce in ce mal struc zine, vei reduce stresul sii vei estructura creierul s8 genereze toare. $i, pe misurd ce aceast’ frumoas minge straluci- Sentimente de sigurant sl conectare fle alt va face Infint | toa de mint aba se ise In orl Bure 5 ‘mai usor pentru tine si scazi in greutate $l si-ti vindeci corpul. Nu — ‘vrea sa-fi imaginezi si ci te aft Intr-urvocean nemarginit exist dezavantaje, efecte secundare si niciun risc. Toate scenarii- | de lumina alb3, frumoasd, stralucitoare, vindecatoare. } Este un ocean nemarginit, cat vezi cu ochii, de o straluci- lesunt céstigatoare. Tine doar de cat de mult i cat de departe vrei sajungi cu conexiunea ta minte-corp. toare umind vindecStoare alba. i aceasta lumina are pu terea sii vindece corpul In Capitol 12, te voi conduce prin eteva metode dea intra Si imaplneari cn tmp cesta js ao tn acest, {in Modul SMART ~ plus cum si-i creer! proprile vizwalizir ocean de liming alba strluctoare, por piel se des- dar acum 0 si te inva una dintre metodele mele preferate de a this acest lamin’ vinderstonre lb stalveoae th atinge aceast’ stare puternici ~ un mod simplu de a-fi pune Jnunda corpul din toate direcie, ft acoperd corpul, Vizuatizane PENtAU SCADERE IN GREUTATE energizeaza corp sisi ump corpul cu umin’ af’ str lucitoare, Posi si simi cum lumina alba strilucitoare nivaleste fn trunchial ti, tn pieptul tu, fn gatul tu, fn ‘apul thu, In mainie sin picioae tale. Poi si simi cum ‘aceasti lumina vindecstoare ab striluitoare if) nave Teste in oasele corpului, umplindu-fi oasele cu energia forte vitae pline de dinamism, alba straluctoare. Dect ‘oasele mainilor s1 picioarelor tae gi cele di tot corput ‘tu, toate oasele tale, slipesc de luming albi strlucitoa- re, $1 muschit tal stlipese de lumind alba stralueitoare, 1 organele tale sunt incareate cu lumina straluctoare, vindecitoare, energizant. Imagineazi-i cum oceanul de cenetgle i Incaredplepcul si plémani cu lamin’; simte-t ‘cum continua spre stomacul tu s spre tractul tu diges tiv Vert cum energia umple featu tu, riniehi eh, plina ‘@, pancreasul tu, vezica ta bilar Tntregl tu trunchi, cu lumina vindecstoare aba stralucitoare. ‘Acum, imagineaza-i ch energia merge etre inima ta s1o-umple de lumina alba strlucitoare, vindecatoare $i, pe masurl ce inima ii este incdrcata cu lumin§ alba stri- lucitoare, aceasta energizeazistngele caret nig inima, Deci sSngeleluminos supraincdreatstrlucitor Ii circuls ‘cum prin corp, din pattea sting’ spre partea deeapt, fncdrcind fecare elula dn carpal ti cu o energie lumi rnoasi, strluitoare,vindeestoare. Si acum pot si ima ‘inet fecare celulé a corpului tiv radiind de energle vindecétoare ab strilucitoare,frumoas’, Dacé vrei, pot s¥incercis-o registrezi pe aceasta sau orica re alt’ vizualizare din carte, prin care te pot! ghida, Cand Inregis: ‘ez, citeste vizualizarea incet si calm. intreaga practic ar trebui i dureze cam trei-cinci minute. Daca vrei sa Incerci fara ghidare ‘audio, nui face griji dacd nu-ti amintestifiecare cuvant; [a doar cconceptul de baz al luminls care intr’ in corpul tau sl care se r3s- pandeste peste tot, vindecand si revitalizand, si practical timp de. twei-cine minute i | | | i | | | | | ‘Du-ce FUNCTIONEAZA VIZUALIZANEA 8 De asemenes, nu-fi face griji daci ti se pare greu si practici singur. Am Invegistrat toate vizualizrile din cartea de fat, si pot ‘pur si simplu si le ascult, dacd vrei. Vizwalizaile pe care le-am ‘reat au muzich de relaxare in fundal, special concepute ca s+ permit creierului tu sd intre automat in Modul SMART. De fapt, chiar dack nu asculti deloc cuvintele din vizualizare, tot vei intra {in Modul SMART. Deci poate fla fel de simplu ca a apisa butonul destart sia te relaxa Dupit ce ai ajuns in Modul SMART, ar trebui si incepi si te simi mai calm si celaxat, si pregatit si-iimaginedi corpul tiu ide- al sau oricare ar fi schimbarea pe care vrei s-0facl. Cu eat practicl ‘mai mult intrarea in aceast’ stare, cu atat va fl mai sor. ‘Acum 88 vorbim despre cum anume si folosesti vizualizarea ‘pentru a incerca si rezolvi problemele reale care ne determing s3 ‘eregtem in greutate, incepand cu unul dintre cele mat ignorate, {gar mal influente aspecte care adaug’ kilogramele ~ stresult i Capitolul 3 TOPESTI STRESUL, TOPEST! GRASIMEA Hannah trian Marea Britanie si vedea cur se ingrasa. ,Gre- ttatea mea a fost o problema pentru mult timp. $ia fost mereu {nsatité de stres’, spune ea, ‘Aincercat 0 schimbare radical: sa mutat tn Noua Zeeland si gé-a gisit un serviciu nou. Dar dupa patru ani, stresul a revenit. ‘Serviciul nu era ideal si traiam o viafS care nu mi se potrivea,” Pe misurd ce Hannah continua s& se ingrage, a inceput si ezvolte alte probleme, strains legate de stresul eronic. A contrac- tato infecsie pulmonar’, nu putea sd dearma sl Incepuse si aiba ‘imptome de lupus si artrits reumatords. Bineinfeles, Hannah s-a afundat in depresie. Apol, fn 2009, a ‘flat de virualizarea prin Metoda Gabriel. ,Am simi eliberarea de stres aproape imediat’, spune ea ‘Chiar dact si-a pistrat serviciul, Hanngh a inceput si doarma ‘mai bine, Dupa opt luni, problemele pulmonare i sau rezolvat, _simptomele autoimune au disparut $1 nivelurile stresului erau sub control, Hannah a reusit i sé piard& 14 kg. Acum, dup’ patra ani, Hannab si-a menginut greutatea. Mal mult, a reusit si-sicon- “troleze stresul si si prevind ca acesta sii forjeze corpul si acu ‘muleze kilograme. i ; | | “ \Viguatizane PENTRU SCADURE IN GREUTATE CHIAR POATE STRESUL SA INGRASE? Strosul ereste tensiunea arterial, cauzeaza transpiratli rel sine tne treji noaptea. Dar adaugi acesta cu adevirat kilograme? rd Indoial, conform cercetirilorcare au avut oc timp de apros- pe optzeci de ant, incd in 1936, in jurnalul de sting Nature, cercetatorilau raportat 4 sobolan expusi unorsitwafi stresante ‘at luat in greutate ~ tn special grsime ~ In compara cu aceia ‘are n-au fost expusi deloc la stres, chiar daca ambele grupurl de» sobolani au consumat aceeasi cantitate de calorii Mult mat recent, cercetitorl dela Universitatea Wake Forest din Winston-Salem, Carolina de Nord, au incereat si heSneasct ‘maimuge dupa odiet8 americana moderna tipi. In grupuri, ma | ‘mutele tnd si abo ordine social bine stabilti aga ch cercetis torii au urmarit cum se simt maimujete la dietS, cu o atentie special acordata celor cu un statut social mai scizut, ldeca dé Daz era c& maimusele cu statut social mai scSzut sunt mat stresa- te. Desi malmujele au crescut tn greutate pe durata dlete, prima tele care erau mai jos tn jerarhie au erescat fp greutate mak mult | decat cele eu statutl social cel mal iat. ar greutatea pe care au | acumulat-o acesteatindea £8 se depoziteze in jurul tlie? {In 2009, un studiu de refernt al Scoll Medicale Harvard a indicat clar stresul eronle drepto cauza a cresterl fn greutate 02: rmenilor.CercetStori care studiazé stresul au monitori2at timp de noui{ ani 1 355 de barbat si femei, Inregistrindu-le atent greuta- tea pe durata exercitiri asupra lor a anumitor tipuri de stres ‘Au urmarit bani relatil, serviciul ~ au inregistatfiecare poten- sil factor de stes si le-au pus in relate cu greutatea voluntarilr. 1a finalul studiulu, cereetitort au descoperit eX stresul eronie poate s8ingrage In medie cu 5-10 k, Pentra barbati st femei, fc tori cel mai puterniclegafide cresterea in greutate au fost autor tatea scizuti la servic, controlal scSaut asupra luiel decailor slunloc de munet prea solietant.Dificultatea pliirl acturitor | fost, de asemenea, legatd de cresterea fa greutate corelata cu 4 ‘Toregrt srs, rOPEgr CRASINEA ” sresul{n plus, femelle au crescut in greutate cand stresul a venit din Sentimentul cS sunt captive fn propriul mod de viata sau tn cefsnicll stresante? STRESUL MODIFICA MODUL IN CARE MANANCI Confruntarea constant cu stresul stimuleaz’ mancatul nesi- nitos, au descoperit cercetitori. La Universitatea California din San Francisco, cercetitoarea Elissa Epel a descoperit ci oamenii poftesc la junk food cind sunt stresafi. Epel a chestionat 59 de amet fn logsturd cu nivelurile de stres din viafa lor sile-acalculat hivelul zilnic de stres, Femelle cele mat stresate nu numai cd ‘ayeau mai multi grisime pe abdomen decat cele mai pusin stee~ ‘ate, dar era mult mai probabil si caute alimente bogate 1n gr ‘imi si amidon, precum gogosi, cartofi prajiti sau alte tipuri de junk food.* ‘Agadar, stresul duce la schimbari hormgnale care produc “pestere in greutate, A fi supraponderal poate produce stres, du- ‘ind spre chiar mai multa crestere in greutate. Este un cercvicios ‘are adaugi alte si alte kilograme. Din pcate, urmatorul pas, pe ‘tare-|adoptd cei mal multi inrautajeste situatia: trecerea la diets. ‘i cum stil deja, dieta doar ffi aruncd corpul intr-o stare in care ‘cesta igi mentine greutatea, Restricsionarea caloriilor doar iti tohduce corpul s¥ producé mai mult hidrocortizon, hormonul stresulUi, face sd fi mai infometat, si In cele din urma genereaza ‘mai mult crestere in greutate atunci cind te afunzi in pofte, La Universitatea Pennsylvania, doctorul in stlinye medicale Tracy Bale a monitorizat comportamentele alimentare, hormonii si ‘chimbirile genetice ale goarecitor, in timpul unui plan atimentar 64 putine calori, Dupa doar trei siptimani, soarecil nu numai ca _aveau niveluri mai mari de hidrocortizon, aga cum se astepta Bale, dar ADN-ul lor de baza se alterase la nivelul genelor care regle- ‘onteaz’ stresul si mancarea. Dup’ aceea, Balea supus grupul de ‘iets unor situafii stresante. Soarecti s-au orientat preferential 8 ViZUALIZA8E PENTRU SCADERE IN GREUTATE ‘spre mancare mai bogati th caloril, comparativ cu soareci care ay mancat alimente obignuite. Bale a tras concluzia ci dietele, de fapt, reprogrameaza rSspunsul creierului la stres, Impingandu-| pe cel care fine dieta sf facd alegeri nesnitoase, bogate in calorl, {n cluda celor mai bune intenti ae sale* CERCUL VICIOS, Studiul impactulul pe care are corvoada 2ilnicd asupra cor: purilor noastre e clar: suntem pringt titr-un cerc vicios de stres, crestere in greutate, stres, dite, mai mult stres si chiar mai mult crestere in greutate. Concentrarea prea mare pe aceste rezultate ale studillor te poate face ste slinti deznadajduit, ca st cum ai ‘ntr-o spirala descendents incontrolabil3. Dar exista speranta. Detilcheta si intrerupi acel cere inainte i folosestl acea chele, ai nevoie si fngelegi putin mal mult cum it functioneaza creierul si corpul ‘ De-acum stii cf stresul creste nivelurile hormonului hidro- cortizon $i ale altor hormon{ inflamatort gi corelat! cu stresu ‘Asta declanseazi programele FAT, acele procese derivate din evo: lie pe care corpul tau le-a dezvoltatca site ajute sd supravienue iesti si 8 fil fn sigurant’, dar care acum par s& conspire ca si te Ingrasl. Problema e c§ creierul tiu de supraviefuire nu poate si evalueze cu precizie tipul de ameninfare cu care te confrunfi, Nu stie cd temerile tale ziinice sunt legate de sef sau de sot/sotie; nu are nicio Idee c un deficit de mancare este rezultatul unei diet, 5i nual foametei, Creierul tSu de supraviefuire reactioneaz’ la hhidrocortizon sila alti hormoni de stres, si rispunde in singural ‘mod pe care-tstie, (Cand te afl fntr-un stres cronic, incep si circule citochinele prosinflamatorii - 0 grup de hormoni -, pundndu-f sistemul imunitar in mare alert& si crescnd riscul bolilor autoimmune pre- ‘cum diabetul sau artrita reumatoida. Cresc grisimile din singe, cunoscute i ca trigliceride, si pot si sporeasca riscul bolli de | “TonSsTi STRESUL, TOPESTT GRASIMEA * ini Cres nivelurile de protein C-reactiva, un indicator pentru sensibllitatea din organism. Dropt rezultat al acestorschimbati,

S-ar putea să vă placă și