Sunteți pe pagina 1din 46
STUDIU GEOTEHNIC MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES AGRICOL DIN COMUNA CORUND,JUDETUL HARGHITA, PROIECTANT GENERAL: {UTANT: S.C, PECTA SRL, ‘ODORHEIU SECUIESC Contine: Studiu geotehnic Plan de situaie ct localizarea lucrarlor sc. 1: 10000, Figele sondajelorgeotehnice 30 1°50 DATE GENERALE Denumizea proiectulu.” Modernizarea drumurilor de acces agricol din comuna Corund, judetul Harghita Beneiciarul investiti::_Comuna Carund Proietian! goneral,__—_§.C. PECTA SRL, Odorheiu Secuiese Local zarea: In extravilanul comunei Corund, drumurile Felséréda, Alsoréda, Lopagy, Szakadat, Vadasmez6, Derékfld, KulsOkalonda, Nyugov6, Kalonda alja, Nyllak Fazade oroiectare’ Studiu geotehnic La scicterea comunel Corund au fost executate investigatl prvind natura terenului 4e fundare $i conciile geotehnice pe mai multe ronsoane de drumuni de camp, cu un total de 14,530 km, din extravlanul comune, In acest scop complexul rutier existent $1 ‘erenul de fundare a fost investigat prin sondaje geolehnice. La amplasarea sondejelor s- 2 finut cont de tungimea si caracterstcle morfologice ale drumulu, investigate executindu-se la distante de cel putin 500 m. Metodologia de luerv: complexul rutier existent a fost investigat prin sondaje doschise, din care au fost adancite foraje mecanice pana la adéneimea de 2.00 m pent vericarea naturi terenulul de fundare Probele prelevate din lucrai au fost analizate In Laboratorul geotehinic - grad I al S.C.AZCLIB SRL. din Miercurea Ciuc, LLainterpretarea analizeior sau folost umatoarele normative: + STAS 1243-68 “Clasificarea si identicarea pamantutilor™ + STAS 1709/1 ~ 90 Adancimea de inghet in complexulrtier + STAS 1709/2~ 90 “Prevenirea gi temedierea degradalor din inghet - dezohet” + STAS 3200/1 - 85 _Principii generale de calcur + STAS 3300/2~ 85 ‘Calcul terenului de fundare in cazul funda direcie™ + P100-1/2004 *Normativ pentru proiectarea antiseismica a constuctilor + PD177-2001 _“Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si ‘semiigide™ + NP074/2002 _*Normativprivnd princpile,exigentele gi metodele ‘cercetarigeotehnice a terenului de fundare™ DATE PRIVIND SITUATIA ACTUALA $! LUCRARILE PROIECTATE La ora actual portunte de crum invesigete sunt in mare parte acoperite de vagetale, mute aproape inpracicable, pe porni mic a parteasuperoara ent acopart cu o umplutura de patra sparta i Bolest Stratl de Baas! (iets cu sip 9 Belovans) sat par spat, are grosimiverabie Inve 10-18 em Litre pinepae prowectate sunt umstoacie = sat ee funda on bast = sa de agregate naturale sabiizat ca cimant “sani 3 padate pons ssigurarea ecuger opcor CONDITI| GEOLOGICE $i NATURALE GEOLOGIA In ansamblu zona studiata, din punct de vedere geologic face parte din Bazinul Transilvaniei. Fonnatunea geologica de baza este repiezentata prin marele cenugi-vinet foarte compacte (Pannonian), Harta geologica a Romaniel scara 1 200,000 Wists [TR] ate erate won «| eehepincantntn odin [PSSA Aretagrnmcun angler he dies FEISS eter sennneseenet 2coperite de aluviunile grosiere fuviatle,(terasa superioara a Tamnavei), acoperite la réndul lor de depozite proluvile constitute din nsipur fin prafoase cu nispuri megi-mari in baza care sunt acoperite de un crizontargilo-prafos pan la suprafata HIDROGEOLOGIA Datorts caracteristclor geologici ale stratelor componente apa subterana este prezenta In intreaga suprafata, sub forma unui onzont acvier cu nivel liber. dealungul Dardului Corund, Drumurie studiate se aflé pe dealuri la cote superioare falé de valea Dérdulu. Nivel hidrostaticnu s-aIntnit fn forale pana la adéncimea de 2.00 m. Sursa de. alimentare @ apei subterane este predominant de la supratata si este permanent ‘angrenata in drenajul natural general, racial axial, exerctat de paral Corund Datosta caracterului coeziv al stratelor de la suprafaté apele din precipita § fopitea zapezior se scurg catre drum i spre zonele din vale. Apele ta multe locur Stagneaza in gropile create de vechienlele mei grele, CCONDITH SEISMICE Conform ceglementaritehnice “Cod de proiectare seismic8 partea 1 - Preveder e proiectare pentru cladi indicat P100-172008, zonarea valor de vart a accelerate ferenului pentru protectare, in zona studiata, pentru evenimente selsmice — avand intervalul “medi de recurenta IMR = 100 ani, ae o valoare ag = 0,12g. Valoerea de Varta acceleratei pentru componenta verticala a migeariterenului se caleuieaza ca find avg = 0,7 ag. PPerioada de control (col) Te a spectulu de réspuns reprezinta grantadintre zona de valori maxime in spectrul de accelerati absolute gi zana de valori maxime in spect de viteze relative, Pentru zona studiata perioada de colt are valoarea Te= 0,7 see. CATEGORIA GEOTEHNICA $1 RISCUL GEOTEHNIC Incadrarea in categorile gectehnice se face in conformitale cu NPO74/2002: ‘Normativ privind principle, exigenfele gi metodele cercetarl geotehnice a terenului de fundare’. Categoria geotehnica indica viscul geotehnic la tealizarea unel construct Incadrarea preliminara a unei lucrai int-una din categorie geotehnice trebuie sa. so {aca in mod uzual insinte de cercetarea terenulu de fundare, Aceasta incadrare poate f Uerior schimbata in lecare faz a procesului de prolectare si de execute Riscul geotehnic depinde de doua grupe de factor: pe de o parte factoi legati de 'eren, dine care ce mai importanfi sunt conditite de teren si apa subterana, iar pe de al parte factor legal) de structura si de vecinatatle acestora. Punctajul acordat in aceasta fazd de proiectare este urmatorul ~Factori de luat in vedere ‘Stabllrea categor Puneta) i _____ geotehnice aa | Condi de Teren Terenuri bune 2 ‘pa sublerand Fara epuismente 1 Casiticarea constructiei ups ‘categoria de importanta Normala 3 Vecinatat Fara riscur 1 Zona seismicd Zona @ Riscul geotehnic “Redus 7 Categoria geotehicd 1 Cu un puncta total de 7 puncte, considerdm ca tinand cant de complextatea 1 dimensiunea lucrarior ce se vor execula, acestea se incadieaza in categoria geotehnics 1, cu rise geotehnic redus. Categoria geotennica 1, include tipuriuzvale ce lucrar si fundati, f8r8 riscuri anormale sau conditi de teren si de solictare necbisnute sau exceptionale, ‘CONDITI NATURALE Portunle de drum investigate, sunt imparite pe 10 tonsoane, cu lungimi Varabile,estel Felsoreda - 1061\m, Alsoreda - 205 m, Lopagy -1859 m, Szakadat — {940 m, Vadasmezo ~ 2526 m, Derekfold ~ 3460 m, Kuisokalonda 1381 m, Nyugovo — {967 m, Kalonda alia ~ 1688 m, Nyliak -747 m, Drumutile de cmp feciiteazd calea de ‘ces spre terenutle agicole situate in jurul comune Carund $i in partea NV-c8 & Satu Ala, jadetu Harghita, Din punct de vedere geomorfologic zona se caracterzeaz’ printrun relief ‘epresionar cu dealuridomoale, zona find stuat lao alttudine medie de 580m. Zonele investigate se suprapun de o pare g alta avai paraului Corund ASPECTE CLIMATICE Tn cadrul climatului temperat continental cu caracter de tranzite spectc tani oaste.teitoriullocaliiCorund se situeaza Tn sectorul de cima continental-modetat de dealur si padure. In general sunt caracterstice verile calduroase gi iene rec! 51 lumede, localtatea find situatd in zona submontana la poalele dealurior ce depssece 700 m, Temperatura medie anuald este inre 8-0°C, luna cea mai rece find ianuarie cu 5.1 °G, ja una cea mai calda este luna iule, temperatura medie Tm aceast luna find de 18,7 °C. Precipitalile almosferice sunt réspanaite uniform, rezentand o varetate de ip Continental cu maxim de precipita a sfasiul paveri gi inceputul veri, luna cea mat plotoas@ find iunie cu valoarea de 98 de mm, lar minima de precipita se invepitreaza Jn sezonul rece al anuli, ase! incat media anctimpului de iatna este marcata prin valor Ccuprinse ine 20-50 de mm. Minimul de precipita se inregistreaza in luna februare cu Canttate de 30 de mm. Preciptaile atmosterice variaza inlre 600-700 de mmian, find ‘mai abundente in petioada de trecere de la primavara spre vara gi mai sedzute in timpul emi, Frecventa zilelor cu preciptai este de 115-125 de zilelan. Datorita localizai in Partea central {2ri, tertorullocalitaii Corund, este expus in cea mai mare parle & ‘nul crculatiei masclor de aer dinspre vest i nord-vest. Apariia generala a vantului este de 31%, Viteza medio a vantulu In aceasta zona este de 2 4 mis REZULTATELE INVESTIGATILOR Conform STAS 1790/1 din punct de vedere climatic zona se incadreaza in tipul climatic I cu indicele de umiditate I= 0. 20 Conditile hicrologice ale complexului rutier conform STAS1709/2-90 sunt defavorabile, Regimu hicrolagic se incadreaza in categoria 2b (Normativ AND §50-98}, Deserierea straificailor dealungul drumutlor de camp este urmatoarea FELSOREDA Drumul de cémp incepe din partes E-e8 a sallul Ala, la noeputl drumuli ‘avénd umplutur in pietis, cup care se continua doar ca drum de cmp, doar pe statu deol + Sondajulnr.1 {km 0400, dreapta) ‘Terenul de fundare: este alcatuit din risip cu Pietigrarcafeniu pan la adancimea de 0.50 m, ‘dupa care urmeaza nisi argos cafonia ca pietrig rar pana a adancimea de 2,00 m. Nivelul apet subterane: nu s-a interceptat pina la adancimea finals de 2.00 m, ‘Tipul pamantulul de fundare: P, . P, Modul de elastcitate dinamic (€,): 100, 65 MPa Cooficientul lui Poisson (y): 0.27, 0,30 Grad de sensibilitato la inghet: Foarte sensi Sondalulne.2 km 0+800, dreapte) % “Terenul de fundare: este alcdtut din nisip caferu slab argos pan la adancmea de 0,90 m upacare umeaza nisip med canis cu piety Nivelul apel subterane: nu s-a interceptat pana la adincimea fnala de 2.00 m Tipul pamantului de fundare: P,P Modul de elasticitate dinamic (E,): 65 00MP= Coefciontul lui Poisson (u):0.90. 0.27 Grad de sensibiltate Ia inghet: insensibil Fane sensibil In partes NE-c8 a drumului de o& c8segte crumul de camp Alsor sparta Felsoreda pe un ronson de 200 m se pe care exist un strat subtire de umpluturd din piat ALSOREDA + Sondajulnr.1 (km 0+100, Stanga) Sistemul rutier: are grosimes de 0.10 m si este alcatuit umplutura cu patra sparta Terenul de fundare: este aleatut din risip argos cafeniu pana la adancimea da 1,00 m dupa care urmeaza risip cafeniu-cenusiu ci, pietig ra. Nivelul apei subterane: nu s-2 interceptat pana (a edncimea finalé de 2,00 m Tipul pamantulul de fundare: P. P. Modul do elasticitate dinamic (E,):6 Coeficientul lui Poisson (10.20, 0.2 Grad de sensibilitate la inghef: insensibi Foarte sensi 100 MPa LopAcy Acest drum incepe de la intrarea spre pensiurea Ateso in directie NV-c8. Solul find argilos, apa stagneaza pe portunile orizontale cretnd zone cu gropl foarte adénc\ + Sondaiul nn. (km 0*200, dreapta) Terenul de fundare: este alestut din prt argos ‘afeniurcenusiu pana la adancimea de 0.40.m dupa care urmeaz mama cenusie-caferie, Nivelul apel subterane: nu s- inerceptat pan la adancimea final de 2,00 m. Tipul pamantulul de fundare: P,P, Modul de elasticitate dinamic (E,): 70 MPa Coeficientul lui Poisson (y):0.30, 0,42 Grad de sensibilitate la inghet: Foartesensibil. + Sondajulnr.2 (km 1#300, dreapta) Terenul de fundare: este alcatut din argla cafenie prafoasa pana la adancimea de 0,90 m dupa care urmeaza nisi args cafeniu rogcat and la adancimea final de 2,00 m, Nivelul apei subterane: nu s-ainterceptat pana Ja adancimea final de 2.00 m Tipul pamantului de fundare: Ps P, ‘Modul de elasticitate dinamic (E,): 70, 65MPa Coeficientul lui Poisson (y):0, 42, 0,30 Grad de sonsibilitate Ia inghet: Foarte sensibil, SZAKADAT Situat in partea NV-c8 a comune, este drum de acces pe cdmpurile din partea Ved. Drumul in parte ameniat are un strat sublire de pietig cu nisi, avand la inceput chiar 5m latime Sondajulnt.1 {km +400, dreapta) Sistemul rutier: are grosimes de 0,10 m si este alatuit umplutura de pietrig cu nisi. Terenul de fundare: este alcatult din argilé cafenie pan Ia adancimea de 1,10 m dupa care tmeaz’_arglé cafenie pind la 1,50 m 51 arga cafenie galbuie pana la 2,00 m Nivelul ape! subterane: ru sa interceptat Tipul pimantului de fundare: P, Modul de olasticitate dinamic (E,): 70 MPa Coeficientul lui Poisson (u): 0,42 Grad de sensibiltate la inghef: —Foarte ‘sensiil sensi. + Sondalulnr.2 (km 1+800, cresptay Sistemul rutier: are grosimea de 0,10 m este aloatuit umplutur’ de piers cu nisi. Terenul de fundare: este alcatut din argia ccafonio pnd la adéncimea de 100 m dup care urmeaz8 nisip prafos albastru pana la dancimea finala de 2,00 m Nivelul apei subterane: nu s-a interceptat ‘Tipul pamantului de fundare: Ps P. Modul de elasticitate dinamic (E,):70, 65 Pa Coeficientul lui Poisson (x): 0,42. 0,30 Grad de sensibititate Ia inghet: sensi VADASMEZO Drumul este stust in partea N-c& comune, 6 face o buci.culegite la ON Pe prima porte ( cca 800m) existd umpluturi din pietig de rau, peste masa argiloasa din baza Pe partea dreapts (S-c8) a drumului se observa mt alunecari de teren, care Ins8 nu afecteaza. drumul Cum ufcam spre deal umplutura este din ce Ince mai rar3.insa natvfaterenulul devine tuna cu pietrig si chiar slocur, spalate de ! cla capatul drumului nu se mat acesta, accesu find pe faneata La cca km (+300 m. exista un pérdu care nu af@ pod, apa curgénd peste Pe alocur exist portuni cu acumulari da apa, evisténd 0 vegetatie caracterieticd cu slufaig find posible si mici alunecari de teren. Trebuie ereate ganturi de captare a _apelor din preciptati, ca acestea 68 nu afecteze carasabill + Sondalular.1. (km 0+750, éreapta) Sistemul rutier: are grosimea de 0,10 m sieste alcatit pits de rau Terenul de fundare: este alcatult din risip argos cafeniu pind la adéncimea de 1.20 m ‘dupa care urmeaza argii nsipoasa caferie nd la 2,00 m. Nivelul apel subterane: nu s-a interceptat pind Tipul pamantului de fundare: P Ps Modul de elasticitate dinamic (E,) Coeficientul lui Poisson (x): 0,30, 0.42 Grad de sensibilitate la inghet; Fos sensibi 70M * Sondajul nr.2 (hm 14500, éreapta ‘Sistemul rutier: are grosimea de 0,20 m si este alcatuit sol vegatal brun cafert Terenul de fundare: este alcatuit din argioa cafenie pana la adancimea de 0.80 m dupa care Uimeaza_argia cenugie pana a adancimea fina de 2,00 m, Nivelul apel subterane: nu sa Interoeptat pana la adancimes finalé de 200m Tipul pamantulul de fundare: Modul de elasticitate dinamic (E,) Covficiontul lul Poisson (x): 0.42 Grad de sensibiltate la inghot: soni + Sondajulnr.3 (kr 2+100, dreapta) Sistemul rutier: are grosimea de 0,50 m gi este Lumplutura de piets i blocun Terenul de fundare: este alcatut din nisiparglios cu petrig rar pana la ad&ncimea finala de 2.00 m. Nivelul apei subterane: nu s-a interceplat pana la adancimaa finalé de 2,00 m Tipul pamantulul de fundare: P. Modul de elasticitate dinamic (,): 65 MP2 Coeficientul lul Poisson (y) 0.30 Grad de sensibilitate la inghe|: Foarte sens? DEREKFOLD ‘rum situat in partea N-c8 a comune! Gorurd face legatura de la D.N.13A sore Pasinile gi terenurle agricole de pe versantul dealilui Deréklol, Pe zonele cu pant ‘existé umplutur, din pietrig, n rest se circula pe solu vegetal nisipos. slab argos + Sondajulnr.1 (km 0+400, creapta) — 4 Terenul de fundare: este aleatuit din argila ; ccafenie pana la adancimea de 0,20 m dupa care lumeaza argid neagra nisipoasa pana la 0.40 m 5! gla nisipoas catenie pana la adncime: finala de 2,00 m, Nivelul apei subterane: nu s-a interceptat pana la adéncimea final de 2.00 m ‘Tipul pamantulul de fundare: Modul de elasticitate dinamic (,): 65 MPa Cosficientul lui Poisson (y): 0,30 Grad de sensibilitate la inghet: sensibi, f sensibi + Sondajul nr.2 (km 1+100 creapta) Terenul de fundare: este alcatut din 0.20 m risip argos cafenu, urmat de agi cafenie pana la ‘ ‘ad&ncimea de 0,70 m dupa care urmeaea.argia cafenie cenusie pana la adéncimea finala de 2,00 Nivelul apel subterane: nu s- interceptat Tipul pamantului de fundare: P Modul de elasticitate dinamic (E): Cooficientul fui Poisson (,): 0.30 Grad de sonsibilitate a inghet: sensi 5, 0.70 MPa + Sondalulnr.a (km 2+000 dreapta) 0.40 m siestealcdtuit argia neages Terenul de fundare: este alcatut din 0,40 m aigila neagra, peste argidnisipoasa cafenie pana 1.2.00 m. Nivelul apei subterane: nu ss intercept Tipul pamantului de fundare: P; Modul de elastcitate dinamic (E,): 65. 70 MP2 Coeficientul lui Poisson (x) 0,30, 0.42 Grad de sensibiltate la inghet: sensibil, Foarte sensibi + Sondajul nr. 4 (km 3+100 dreapta) Sistemul rutier: are grosimea de 15 om si este alcatuit cin umpiutura de piers Terenul de fundare: este aleatut din nisip argilos cafeniy pnd la 0,80 m dups care urmeaza args risipoasa cafenie pana la 1,10 m si blocun calcaroase pana la adancimea final de 2,00 m Nivelul apei subterane: nu ea interceptat pana la adancimea final de 2,00 m, Tipul pamantului de fundare: P,P, Modul de elasticitate dinamic (E,): 70,100 MPa Coeticientul lui Poisson (x): 0,30. 0.27 Grad de sensibilitate Ia Inghet: Foarte sensi ‘sensi. insensii KULSO KALONDA Este un drum situat in partea S.c8 a comunel, avand pe alocur umpluturt subtii din iets Sondajul nr.1 (km 0+200, dreapta) Sistemul rutier: are grosimea de 0,10 m sieste alcatuit nisip cu pietrig, Terenul de fundare: este alcatut din nisip slab argios cafeniu pana la adancimea de 0,80 m dupa care uimeaza risip cu petig pana la adancimea final de 2.00 m, Nivelul apel subterane: nu sa interceptat Tipul pamantului de fundare:P, P, Modul de elasticitate dinamic (E,):65. 100 MPa Coeficientul lui Poisson (ui): 0,90. 0.27 Grad de sensibilitate la inghet: Foarte sensi Sondaluln.2 (km 3+100 dreapta) Sistemul rutier: are grosimea de 0,10 m gi este alcatuit umplutur de piers. Terenul de fundare: este alcatuit in nisip argos cafeniu pana la adancimea final de 2 00 m Nivelul apel subterane: nu s-ainierceptat pana ia ‘ad&ncimea fala de 2,00 m. Tipul pamantului de fundare: P, Modul de elastictate dinamie (E,):65 MPa Cooficientul lui Poisson (x): 0,30 Grad de sonsibilitate la Inghet: Foarte sensibi NYUGOVO Drum situat in partea SV-c8 a comunei este executat integral pe porfuni cu inierbate, fra umplutur. Acesta pe timp poios poate fi accesabil doar penttu alae cu cal + Sondajul ar.4 (km 0+200, dreapta) orenul de fundare: este aleatuit in risip egilos cafeniu brun pana la adancimea finalé de 1.80 m Nivelul apet subterane: nu s-a nierceptat pana ia ‘adncimea frala de 1.80 m, Tipul pmantului de fundare: Modul de elastcitate dinamic €,):65MPa Coeficientul lui Poisson (x): 0.30 Grad de sensibilitate a inghet: Foevte ens + Sondajul ne.2 (km 0+700 dreapa) Terenul de fundare: este alcatuit din nisip argilos pana la adancimea de-0.80 m dupa care umeacd argia fenie pana la addncimea finala de 2.00 m Nivelul apel subterane: nu s-a interceptat pan la adancimea finala de 2,00 m. Tipul pamantului de fundare: P,P. Modul de elastictate dinamic (E,):65.70 MPa Covficiental ul Polsson (i 0.90. 0.42 Grad de sensibilitate la inghet: Foarte sensibil KALONDA ALJA Este un drum de legaturd din drumul Kulsokalonda spre partea SE-c8 a comunei {a baza dealului Kalonda. Strabate portiuni de faneala, neax'stand umplutur pe drum Este un drum de acces la doua captari de apa poiabila, izveare care sunt legate la ccasele din partes SE-cA a comunel, Din acest drum se desface spre nord drumul de cémp Nylak, care face legatura cu partea $-c8 a comunei — 1 (km 0+500, dreapta) ‘Terenul de fundars: este aleatuit din risip argos ccafeniu brun pana la adancimea finala de 1,80 m Nivelul apei subterane: nu sa interceptat pana la adancimea final de 1,80 m. Tipul pamantulul de fundare: P, Modul de elasticitate dinamic €,):65MPa Coeficientul lui Poisson (y): 0.30 Grad de sensibilitate la nghet: Foarte sensibi Sondajul 2 on 0+€00 droop) rosea do 020 m gi est ala sol vegetal Toren defundare: su soll vgetal 20 em, este agi neagraccafene pana la adéncimea finals oe 200 Nivel ape! subterane: ous erceptat pana la atdicnea inal de 200 pul paméntulul de funder: P. Modul ee elasiciate dina (,),.70 MPa Coeficientul ul Poisson (2.42 Grad de sensiblate a inghet Sondajullne (xm +4360 droapta) Terenul de fundare: este aleatut din args cafenie pana la adancimea final de 2.00 m Nivelul apei subterane: nu 5-2 inleteeptat pana la adancimea finala de 2.00 m Tipul pamantului de fundare: Ps Modul de elastictate dinamic (E;) Cooticientul lui Poisson (ay0.42, Grad de sensibiitate fa Inghet: Foarte sensib sensibi Mee + Sondajul ne. (km 0+500, dreapta) Terenul de fundare: este alcatut din isin. argilos cafeniu brun pana la adancimea finala de 2,00 m Nivelul apei subterane: nu s-aintercepta: pana la adancimea final de 2,00 m Tipul pamantului de fundare: P, Modul de elasticitate dinamic (E,):65MFa Coeficientul lui Poisson (x): 0,30 Grad de sensibilitate la Inghet: Fosrte sensi. CONCLUZIL Drumurile de cémp sunt in general neamenajate, adecvate doar penta traficul cu lractord s-au atelaje trase de cai Astfa gn zona investgata, dea lungultronsoanelat de drum in marea lor majoritate sistemul rutar mu are strat de umplutur, existénd doar stralul de fundare. Pe portunile de drum care fac legatura transversal la D.N.13A. exists ‘umplutut subtir din piatrd sparta, sau pletis, mai ales in zonele cu panta Pe tot cuprinsul zonei investigate, dealungul drumulor de cémp terenul de fundare este aproape uniform alcatuitdint-un strate argiloase, rar arjlerisipoase sau nisi. Aceste pamanturi conform PD 177 - 2001 ze incadreaza in tipul Ps, Ps Datorité existentei in compozitia granulometrica a componentei raf i aril stratele dela suprafata au un grad mai redus de permeabiitate 51 nu pot retine apele din Preciptai, la pe alecuri scurgerea nefind posibiis, caracteisticieterenulu se modifica, acestea se plastiiaza si gi pierd capacitatea portanta, devin moi si chiar curgateare Astel la exploatare faciiteaza ctearea unor gfopl foarte adénci. drumul devenind 'nprectcabil pe unete portuni in acest sens se propune stabihzarea acestul stat cu lat hideout, Din punct de vedere al sensibiltatii la inghet, conform STAS 1709i2.90 pamanturileintercepiate se incadreaza in categoria sensibil. s foarte sensi la inghet Asincimea de inghe| din zona conform STAS 6054-77 este 100. 110.cm Cpe y Ing. Jeo altan aa1ya}008 afepuog @ 001+0 WX y N Is \ vaa4"os 201497008 afepu0g @ 008+0 WS. cs. . vaa¥osTa4 N aa1yaj0a8 alepuog @ O0r+0 WA —9dTYa}0a3 afepuog@® Is 008+0 WY Z CSA _o yepeyezs Md sus WH a aarys}0ag afepu0g@ fs a Is ey" ) ozolusepe/\ ee cn a: ee “oe 99 28Ueq ——e. / OOl4e WM cS e 0CO+Z WX Ss aaqyajoal afepuog @ 0010 WI ISg 001+! WX cs. e Plopjaued LD -esuv}g 99149}008 afepu0g’® aoryojoo5 afepuog @) J — 007+0 WI ® IS. So N OAOSNAN 00+ WY 291491008 afepuog @ es a a 008+0 WH ) Se 00s+0 WY i Ne 2 efjeepuojey / / aaryajeas afepuog @® 00S+0 WO IS yeVIAN erouanno mumiog € || sag aan] “Somat ‘cast || vasa eag| - (2) ov wen roan |] com Sennen 4 g 2 maaan se wereonn| (elm sp ‘eco Eo Wiamased| ‘ean s Tay wepeee Toieets| ‘sum0g| a vale = oon] = T ca eee Aer Ba SMa SANE ODEON as ou co) tae i S aon] * oot san en] 8 5 3 rmerseausa| & ea UREA Lorre wooenzanea oruwuneo8 oe ea ewemmers| AL se AZOUB sa. enams ay] & cs ry acco) ep Sp owed S| ‘60cpu wie) wmtvanraonee] | | Gromer] Es Tear tormenta 7 eur ena [ze tweneoun| x | 8 > ‘eet = ‘fy) enuaysu09| 8 sep 2 Taasesl a ie une] | & 2 ‘ror a | | ‘suadles | = | wey] eS |e i 3] owon|ay | = 5 | as aici : ley a | Paley : [tn 7 “is, ji nize ectien| EE| B avers de ann] ‘amen outer] & tong eruononoosinia put setae Bona wey soreupel| ribs arses (ea) vp we roan oy Semin "a eons aera |e (w)esemua| ae | (8) squod acpi) eas peo aaa ‘ea ‘ry woaae z Bstoes| & FeisOréoy, YS oy males 5 ces pen wales Conga sranaories () Nis elo vat] = we samel aT i ius evcaeo| # : i oe ‘weaces ee nl a a a ee = 4 Gt, |S ee |S | on || , Sige |S 4) i] : 3 3 |& a vvexes| |! la . —— 4 ry eww ces] & | vino maaan] [oa Sontbtoeaetay| [78 ay usa ‘ele ‘x enue (Ga)ww wero “98 Shan @ eagsune sea (eae mun| ae (@) ped oop naa ene Wisersedl Seaoeu Ty wepran Spits sumea| a wea] eb ee = vlep |= 5 males [= = 8 ay |S] = = Nip a 5 eramovtoes| || y | ee ee a & Gay a rveasesuon| & oe 2g S888; |= + . Bei. = 5 i | HEE 22] 2 i i 3 seg, aL oe z Ha |= ial ge LoPAGY \ aay fervonanco ani sso [seovsploet a, gon uel ‘Stortia 1a anaes (63) vp vee ron | cov Sa ©) eau ena| (jesus (2). ac Pi eam arere| ‘Watersee soa Pages So ieeg| ‘nog as se AZOUIB sxe [sires wuceare wooenezanes oman one, 2 AJULUI MR. 300 § | i ie | 8 [# oe “186-1, reste] Sara 1:50 | seacrsiote ian reas sous] - rans ‘aay tise ei cossoa rasa e jeepurjop eed a stopp w6a ‘Seu 3 saa egg (23) 0p ee nea conte Saab (0 zane Ser (menmpun| (6}.908 op Diese S090 lmgeaseal seen. [E Tj worares enmewar| sume] a saaal ee ce nip se AZOUB sx. AJULUI NR. $4 +60 ry res 41 Merexea Cue Bro Mar 0255-34198 seara 1:90 on ros (6) om “les || wales ([ = [= [Le a] sk nama] veanpsiece mun] & pean rerseauson| & im wxomss MN Mh Tang eexeqnso aur ssc yr =} ‘Sen aphauel | bac wt i "Seno | - sa ensues se ror erm og eo ey Semi Ones ()eoemn] % (0) p04 oop oo) soon ~ lapsed] ‘San ay wor pissy seca) a Sy wel ey ‘omn| won 3 * wiles [|e 5 | raley (f= a aos || = = ona (8) Np ouomewines] HE) 8 |B sare 1-5) ovens ote ann] & 5 ress eousog| & | + JULUI NIA. $2 ‘ema T srecwens| | se. AZOUIBsa Vadasmezo ( imag eeucnsoo bur Ws Senoea onal ‘aBgauiée "Shoe oe ees (ea) we corel Sabon exes) sg sere (apeneaonin| ae (6) 2004 Tirana = e208 : Glaaaes ‘he % Ta woperae |__ “Sones suena) sual se, AZOUIB sax | 22uzessoerne wocerzaves oxen ac EUEREAGET on Gombe COMING USETOL ARGHTA FISA SONDAJULUI NA. S1 ransom () a ails sb [| Km 0750 aaley aol “ier aL 9 | sears ateran) & rrmeiseauson| & aig |! | = ale vadasmero ra exopno au vexso4 ‘en Speedo afgon at Sion abu e asses (23) up 98 pan cori St (essa ‘eo (n)eseipun) (6) pos a Tess Seon WaeaKe ‘a Pay wena Se iyoo9 ‘esop9) aaa) el een loewumnea wenani woseRuaRed nua. ne BERESAEALOL BM COMMA CORIO se. AZOUBsa1 2 mun conn 44 Merce Ove Ice gt br ats 066 SHH en a4 S71 a) Compact aE 1) Na | 218 S863, rua eta| Sowa 1:50 2.99 68 reun) reas cous. INR. $2 eeanens S a = Ey & | J eros Saag Son oo soba ‘gona = “suo vide mea reg i (és) 1a wpa Gemrapn (on Sr (meseimun] (@) nyo ap vvagasmez0 laa pera laa ‘pe - (aj wep 3 puso 2 sues) a sei o> Fi wanes pan] walag 8 wel | i roam eon.| Hf & senate an) & ome vrmesseousg| & 1500 Desc fometint "9g - Jpevononco auncns| & esses any " ened bj lea lomo aie wéreimeunsns| {fl 1 Hag \ [ar wo weormonl : Bf lees ena e i 10) Sayan el = (7 eau sea (a)eaapu| Gh [fon Ni (@) p08 ap Wauaaic| [a pera) ‘lars bist] “ames fl suerooa) a ‘sual e> ‘anil ons ono (8) Tse pan va a a a 6-6, sprue asta ‘iemrreode pov] & ed nen eousuo| € (53 Zz oR Moog NZAREA OgMURLOR OE REBESAGICOL Bn COMUNA CORDND, UDETUL RANGATA Deserta ‘oman eaiag ‘ent a9) & We emenanoo airing & 8 sso ru 3 Sen spuued 83 foe ue ¥ ‘Soest “Ede ‘out ensue | { 13] oP rom cont Sm (0) eagauno | sen (ears (e) oped apa ‘ewsgsioa pep lars 302300 * Pay wepnan| [oI “owsaeeg| | F suecea) a sua) o> aan| a | cvander () Ns males =] = aew| 5 |] = = ool sexe 1-50 seams eden) & ane Prves eu| 7 1 SERRE are CoA NOSED rn km Desceren ‘emstint tice Li | ener I T 1 ssune20| = | se AZOUIB san |pmmesere: marcos onmusconce | ‘ag evonsro sing sea a ‘epee os fon usa) aeursa ‘ras amuses (ea) op a wm cor tn Sea 0 ean se (a) esex5un| (eh oped aon Teams ci ieee Beane Tay wep Be eaeeo| ‘suesaoe eS eau Luar. wooenuzanea onumuet oo 2 a s 2 5S S 5S 2 FISA Sere 1:50 kn 24000 Compact ac Tip Cy oy 186-81, | rr ect # ‘aia ge ann imerseauss| enya oy ewucganio se sn [Sess wed a ‘26304 if “ a oas| (23) oP 99 on co) i Sd @ expunge sp era | 2 (wpeaeaoun| a (eh aanpu Pewee 5 pen : gee S| Ti egos ? piesa E ‘src as sual ee anf] | = pan = west T= [ne congotie eee cx) sp ele etfs [a [a 08h -a, wy item aaeo| HH] | Seara 1:50 So pmeseowsos] 2 [2 | JERR CeC BS Suna SND, DOE OSTA kov3e100 — a e 2 5S a 2 S z Ss a s Cy a ‘any 20 se ALOUBsa. se AZOUB se. Kulsokalonda ws ‘unag ewucnsno ig esscg nruaaya eos Sp ewat a ‘joy uta "yore ay cua (6a) wp wee | Geena cor st Sean) § (© expan] | (wenersun| se (e}.aued asap Pens pei lames ‘2 9) wpe pian sxe] ay sue eS wen] es pn a eggs wena wooesnzasea muwuR ono a 441 Marea Cue Seana 1:50 ce sles garni () sp males aw 5 nite eto eH h 8 wears ste penn] romesseausog| & q 4 tes ine ——— =] fs : fon) Seoe/ Sead a aay ab] ‘Siew adie aaasu25 (5) ve ts rn Bison wlan expan cen (w)enmipun] (@).e ap 3 Then sea Glazexse ‘sp Tay women Spies suena Is Kulsokalonda sual o> een ae an wales ‘oreoata vende (8) Ns B mules (el a venetian) Ef seara 1:90 auaers ode enn] & = mens wus] & Peer o coe aha SeaeeeAR Soma como, Deaumgen LcRagn NopeRNZAREA oRUMRLOR DE Eset See Kn 3100 FISA SONDAJULUI NR. S2 se. AZOLIBsa. rg puonann nea lezaes mr sei Se taed | SBR ue “ae | ‘aia a nsves (63) up waren cor Sai (@ enaeunon | (wean % ‘ehound ae290 rrr) ‘peru Mazar ‘pe Pry moana ror Compete ec 0) Ni a Sta & 8 ane] a oe nm a u & a Seiawalt + B ress eeuson| & | a : : 4 i : ee KM 04200 Nyugovo ‘aay lrcuoanucs i sao mpage] [ou eed ‘scan wba oa | a5 oasis | (2a) op wee ree Bear (yr Sen (@) eeu ee (menmoun| 2 (2). ano Y ewan ei Tlagarsed ea Pay weanos Soe ‘sa98| ag sal eS aen[ es pan EC COMA COMIN, ETO RASTA ‘JULU! NR. S2 Sara 1:50 700 wey Compost enn (4) Nab malay aay 3 wersneg| HE siemens ade pann| € ries eouson| & sere. | ‘ cues ‘TM erin Sid Ws ape 5 at 6904 ue Syed a6 ensses (43) wp 8 ep Beane a) San ©) exgeu| am 3 (messin, cana 7 i euaesume ‘speoou (9) eye spe a) wpa : ‘pier i ‘suena swe) e wanfes 2 pan] * Congasta rondo (8) i wey ley te 3 2 | nom oto] EE eae 1:50 seats ie mann] & = sess eousog| | 01500 ese ‘ett | sxexyens} "ag < fesvsnuco rca = |(Sevamere| & son a ai a worewmieoe) (ov Si (0 compan seven | =e (cup wee mean] 2 |e a (wyeneroun| x | (e)ewod ap Tea bia) amie Spare Pap wpm Soiesiee9| a roo9| a 2 saad] e Kalondaalja oan] Compania condones) Nab. whey - relay = vty = isa, no wnson exons Bf a Sera 1:50 sma ce man] & — nesscausag] & |] 3| a (Gea get Rts ULUI NI. rogAbe Ecea ce bv ou cOMno,JUDETOC RAGHTA, scone Eker ‘a ee JAS knoe Deseera ‘ematunt sects SOND, eres sewieno| roi OFM S571 wi — Jeesonanun Soa Spears afte emeal| marcomices] |p (2a) ve 198 rea cov S| coeur ‘ae (a) eae] its] we (@)ed sap Pienaeg toon Glazed ‘pea (7) wopran |__ “Spits sume) a sua) 23 Kalondaalja en| wenlas(s| = wile [al = | shoe wives] s[ = melil Campos ronda (%) Nap € 3 rears ide pon] & ess eusa| & ea get Met 2 0 ‘uni SERRA Un SORA COONS ODEO ura | estonia ESR Raa, NODERMEAREA DRUG = eee ig) 2 a ease 2 ‘en opnewal | 88 goa ua "a9 ‘mide sass (Ga) up 1 FON Fes | wr soy Senin @ exeaner er wheaewnun) = (@)9, asap Pi eam ‘sbi ‘Wace paar % : aaa ) oy vole (8) sp a $ ei a ritamacton| ff scare 1:50 ‘atesers de mann] eau JAJULUI NA. Si kn 0800 eemnens] AIRE LAr MnERNEAREAOsUMURLOR sto, MAOUNB sn | 282A ORL CSRS oe ia } j i