Sunteți pe pagina 1din 19

An colar: 2016 2017 Clasa: a IV-a PROIECTAREA

Unitatea de nvmnt: Semestrul I: 19 sptmni / Semestrul al II-lea: 16 sptmni


Profesor: Manualul utilizat: Geografie. Manual pentru clasa
PE UNITI DE
Aria curricular: Om i Societate a IV-a, autori: Carmen Camelia Rdulescu, Ionu NVARE
Disciplina de nvmnt: Geografie Popa / Editura Art, Bucureti, 2016
Nr. de ore pe sptmn: 1 Semestrul I
UNITATEA 1
Elemente de geografie a orizontului local i apropiat
Nr. ore: 10
NR. DETALIERI COMPETENE NR. DE
ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONINUT SPECIFICE ORE
1. Introducere n geografie. 1.1. - recapitularea sintetic i selectiv a terminolo- 1 materiale T0 (test
(recapitularea unor noiuni 1.2. giei specifice nvate n clasele I-III) Imagini, Fotografii iniial)
dobndite n clasele I-III) 2.3. - explicarea unor termeni nvai i notarea lor Scheme
Orizontul apropiat - identificarea i denumirea elementelor care Manual Evaluare
Clasa, coala, cartierul, definesc orizontul apropiat procedurale oral
localitatea - descrierea unor elemente din orizontul orizon- Observaia
tul apropiat pe baza informaiilor din manual, Explicaia
din experienialul cotidian al elevului Conversaia
Lucrul cu manualul
2. Orientarea i distanele n 1.1. - notarea i explicarea termenilor geografici 1 materiale Evaluare
orizontul apropiat 1.2. desprini din manual/texte complementare/ Imagini oral
2.1. dintr-un mesaj oral Scheme
3.1. - identificarea poziiei obiectelor observate n Instrumente de m-
orizontul apropiat prin raportare reciproc fa sur adecvate (rigl,
de anumite elemente-reper rulet, compas etc)
- utilizarea termenilor geografici nvai n enun- Manual
uri proprii referitoare la elementele observate procedurale
- msurarea distanelor (n clas, n coal etc.) Observaia
cu instrumente de msur adecvate Explicaia
Conversaia euristic
1
NR. DETALIERI COMPETENE NR. DE
ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONINUT SPECIFICE ORE
Problematizarea
Lucrul cu manualul
3. Planul clasei, al colii, 1.1. - notarea i explicarea termenilor geografici 1 materiale Evaluare
locuinei, cartierului i lo- 1.2. desprini din manual/denumii de profesor Imagini oral
calitii 2.1. - definirea, n formulri proprii simple, a sensu- Scheme Autoevalu-
3.1. lui termenilor nvai Planul colii area
3.2. - msurarea distanelor (n clas, n coal etc.) Planul localitii Proiectul
3.4. cu instrumente de msur adecvate Manual
4.1. - realizarea unor planuri simple utiliznd forme procedurale
geometrice simple Conversaia euristic
- construirea planului clasei, al colii, al cartieru- Explicaia
lui Problematizarea
- citirea i nelegerea semnelor convenionale Lucrul cu manualul
utilizate la ntocmirea planului
- identificarea poziiei obiectelor pe planul cla-
sei, planul colii i al localitii
- explorarea unor surse de informare noi i alter-
native pentru lrgirea orizontului de cunoatere
4. Orizontul local 1.2. - utilizarea termenilor geografici de baz n 1 materiale Evaluare
Orizontul, linia orizontu- 1.3. enunuri proprii referitoare la realitatea obser- Imagini oral
lui, punctele cardinale 3.1. vabil n textele din manual sau n experienia- Fotografii din orizon-
lul cotidian al elevului tul local
- completarea unor spaii lacunare cu termeni Scheme
adecvai Manual
- exprimarea poziiei obiectelor din realitatea procedurale
nconjurtoare sau reprezentate pe un suport Observaia
cartografic (plan) cu ajutorul punctelor cardina- Conversaia euristic
le Explicaia
- stabilirea punctelor cardinale cu diferite in- Problematizarea
strumente/mijloace de orientare Lucrul cu manualul
2
NR. DETALIERI COMPETENE NR. DE
ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONINUT SPECIFICE ORE
5. Hri ale orizontului local 1.1. - notarea i redarea, n formulri proprii simple, 1 materiale Evaluare
1.2. a semnificaiei termenilor identificai n manu- Scheme oral
2.1. al/denumii de profesor Hri ale orizontului
3.2. - calcularea unor distane pe hri la scri dife- local
3.4. rite Atlasul geografic
- citirea i nelegerea semnelor i a altor repre- Manual
zentri convenionale utilizate pe hri ale ori- procedurale
zontului local Observaia
- explicarea, n cuvinte proprii, a legturii dintre Conversaia euristic
un element i semnul convenional corespun- Explicaia
ztor Problematizarea
- explicarea unor elemente redate n forme gra- Lucrul cu manualul
fice
6. Caracteristici generale 2.2. - descrierea unor elemente i fenomene din 1 materiale Evaluare
observabile ale orizontu- 2.3. mediul nconjurtor Imagini oral
lui local 4.1. - identificarea unor elemente i fenomene pe Fotografii din orizon-
Relief, hidrografie, vege- baza experienialului cotidian tul local
taie - gruparea elementelor i a fenomenelor studia- Circuitul apei n natu-
te pe baza unor criterii r (blocdiagram)
- explorarea unor surse de informare noi i alter- Manual
native pentru lrgirea orizontului de cunoatere Informaii preluate
a realitii geografice locale din mass-media loca-
l/Internet
Fia de observare a
orizontului local
procedurale
Observaia
Explicaia
Conversaia euristic
Problematizarea
Lucrul cu manualul
3
NR. DETALIERI COMPETENE NR. DE
ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONINUT SPECIFICE ORE
7. Populaie, aezri, activi- 2.1. - descrierea unor elemente i fenomene din 1 materiale Evaluare
ti ale oamenilor 2.2. mediul nconjurtor Imagini oral
2.3. - identificarea unor elemente i fenomene pe Fotografii din orizon- Autoevalu-
baza experienialului cotidian tul local area
- gruparea elementelor studiate/observate pe Manual Portofoliul
baza unor criterii specifice Informaii preluate
- utilizarea unor operaii matematice minime n din mass-media loca-
perceperea unor situaii reale observate l/Internet
Fia de observare a
orizontului local
procedurale
Conversaia euristic
Explicaia
Lucrul cu manualul
8. Modificri observabile i 1.3. - reformularea unor texte, folosind corect ter- 1 materiale Evaluare
repere de timp 2.2. menii corespunztori Imagini oral
Modificri observabile n 2.3. - identificarea modificrilor geografice observa- Fotografii din orizon-
realitatea nconjurtoare bile din realitatea nconjurtoare tul local
- explicarea repartiiei unor elemente geografi- Manual
ce n diferite situaii de spaiu i timp procedurale
- identificarea principalelor elemente observa- Conversaia euristic
bile care formeaz realitatea geografic ncon- Observaia
jurtoare Explicaia
Problematizarea
Lucrul cu manualul
4
NR. DETALIERI COMPETENE NR. DE
ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONINUT SPECIFICE ORE
9. Repere de timp: ora, ziua, 2.1. - realizarea unor calcule aritmetice minimale 1 materiale Evaluare
sptmna, anul, calenda- 2.2. presupuse de parcurgerea coninuturilor oferta- Imagini oral
rul te privind reperele de timp Scheme
- identificarea succesiunii unor fenomene din Calendare
realitatea geografic nconjurtoare n raport cu Manual
anumite repere temporale procedurale
- aplicarea unor cunotine de cronologie la Conversaia euristic
succesiuni de fenomene din realitatea observa- Observaia
t Explicaia
- corelarea unor fenomene observabile cu inter- Problematizarea
vale cunoscute de timp Lucrul cu manualul
10. De la orizontul local la 1.3. - completarea unor texte lacunare cu termeni 1 materiale Autoevalu-
ar 2.1. adecvai Sheme area
Localitatea natal. Regiu- 2.2. - utilizarea diferitelor scri de proporie Colajul Test de
nea nconjurtoare. ara 2.3. - compararea scrilor de proporie De la localitatea na- evaluare
3.2. - gruparea elementelor geografice observate tal la sumativ
pe hri la diferite scri (planul localitii, harta ara mea (T1)
regiunii, harta Romniei) Manual Proiectul
- utilizarea unor algoritmi de prezentare struc- Fie de lucru
turat a realitii geografice observate/ studia- procedurale
te, la diferite scri (orizont local, regiunea ncon- Conversaia euristic
jurtoare, ar) Explicaia
- citirea i nelegerea semnelor convenionale Problematizarea
utilizate pe hri ale orizontului local, regiunii i Lucrul cu manualul
rii
5
UNITATEA 2
Romnia elemente de geografie general
Nr. ore: 7 + 1 or de sintez i evaluare
NR. DETALIERI COMPETENE NR. DE
ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONINUT SPECIFICE ORE
1. Romnia - limite i vecini 1.1. - identificarea termenilor geografici noi, ofertai 1 materiale Evaluare
Limite i vecini 1.2. de coninuturile nvrii (din manual/denumii Scheme oral
2.1. de profesor) Manual
3.1. - definirea, n formulri proprii, a sensului terme- Harta Romniei
nilor geografici identificai procedurale
- utilizarea unor elemente de aritmetic pentru Conversaia euristic
analizarea cantitativ a realitii geografice stu- Explicaia
diate Lucrul cu harta
- identificarea elementelor reprezentate pe su- Lucrul cu manualul
porturile cartografice ofertate, cu ajutorul le-
gendei
2. Romnia - caracteristici 1.3. - reformularea unor enunuri, folosind corect ter- 1 materiale Evaluare
naturale 2.3. menii care reflect realitatea geografic studiat Scheme oral
Relieful. Caracteristici 3.1. - utilizarea unor algoritmi de prezentare a carac- Fie de lucru
generale i trepte de relief 3.2. teristicilor reliefului i a treptelor de relief Manual
3.3. - identificarea elementelor naturale reprezenta- Harta Romniei
3.4. te pe suporturile cartografice, cu ajutorul legen- procedurale
dei Observaia
- precizarea poziiei unor elemente pe suporturi- Explicaia
le cartografice, utiliznd punctele cardinale sau Conversaia euristic
prin raportare reciproc Problematizarea
- citirea i nelegerea unor reprezentri conven- Lucrul cu harta
ionale specifice (altitudini, limite, areale etc.) Lucrul cu manualul
- utilizarea unor reprezentri grafice pentru pre-
zentarea realitii geografice studiate
6
NR. DETALIERI COMPETENE NR. DE
ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONINUT SPECIFICE ORE
3. Clima, apele, vegetaia, 1.2. - utilizarea termenilor geografici de baz n 1 materiale Evaluare
animalele i solurile 2.3. enunuri proprii referitoare la elementele natu- Scheme oral
3.1. rale identificate pe suporturile cartografice din Fie de lucru Autoevalu-
3.2. manual sau ofertate de profesor Manual area
3.3. - identificarea elementelor naturale reprezenta- Harta Romniei
4.2. te pe suporturile cartografice, cu ajutorul legen- procedurale
4.3. dei Observaia
- explicarea repartiiei unor elemente naturale Explicaia
n diferite situaii de spaiu i timp Conversaia euristic
- citirea i nelegerea semnelor convenionale Problematizarea
i a altor reprezentri convenionale utilizate pe Lucrul cu harta
suporturile cartografice ofertate de manual/de Lucrul cu manualul
profesor
- formarea unei atitudini civice referitoare la cu-
noaterea, conservarea i protecia mediului
- prezentarea unor elemente observabile refe-
ritoare la diversitatea natural a spaiului rom-
nesc
4. Romnia caracteristici 1.1. - recunoaterea unor termeni care reflect reali- 1 materiale Evaluare
introduse de om 1.3. tatea geografic studiat n textele din manual/ Imagini oral
Locuitorii i aezrile 2.2. denumii de profesor Scheme
omeneti 2.3. - reformularea unor enunuri utiliznd corect Fie de lucru
3.1. termenii nvai Manual
3.4. - gruparea unor elemente socio-umane n raport Harta Romniei
cu anumite criterii date procedurale
- identificarea unor elemente i fenomene din Conversaia euristic
sfera socio-uman pe baza informaiilor i a ob- Explicaia
servaiilor din experienialul cotidian Lucrul cu manualul
- identificarea unor elemente socio-umane re-
prezentate pe un suport cartografic
- explicarea unor elemente redate n form grafic
7
NR. DETALIERI COMPETENE NR. DE
ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONINUT SPECIFICE ORE
5. Resursele i activitile 1.2. - utilizarea termenilor geografici ofertai de 1 materiale Evaluare
industriale 2.2. coninuturile studiate n enunuri proprii Scheme oral
4.1. - definirea, n formulri proprii, a sensului ter- Fie de lucru
4.2. menilor nvai Manual
- aplicarea unor corelaii referitoare la elemen- procedurale
tele studiate Conversaia euristic
- explorarea unor surse de informare noi i alter- Explicaia
native pentru lrgirea orizontului de cunoatere Problematizarea
- nelegerea necesitii proteciei i conservrii Lucrul cu manualul
mediului
6. Principalele produse 1.1. - recunoaterea unor termeni care reflect reali- 1 materiale Evaluare
agricole 2.2. tatea geografic studiat n textele din manual/ Imagini oral
2.3. denumii de profesor Scheme
- aplicarea unor corelaii referitoare la elemente- Fie de lucru
le studiate Manual
- identificarea unor legturi ntre grupuri de ele- Informaii preluate
mente din mass-media /
Internet
procedurale
Explicaia
Conversaia euristic
Problematizarea
Lucrul cu manualul
8
NR. DETALIERI COMPETENE NR. DE
ACTIVITI DE NVARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. DE CONINUT SPECIFICE ORE
7. Transporturile i cile de 1.1. - recunoaterea unor termeni care reflect reali- 1 materiale Autoevalu-
comunicaie 2.2. tatea geografic studiat n textele din manual/ Imagini area
2.3. denumii de profesor Manual Proiectul
3.1. - aplicarea unor corelaii referitoare la elemente- Informaii preluate Test de
3.2. le studiate din mass-media / evaluare
- identificarea unor elemente reprezentate pe Internet sumativ
un suport cartografic procedurale (T2)
- realizarea unui text cu coninut geografic pe Conversaia euristic
baza citirii suporturilor cartografice i a semne- Explicaia
lor convenionale Lucrul cu manualul
Lucrul cu harta
8. Sintez i evaluare 1.1. 4.3. De la orizontul apropiat i orizontul local la Ro- 1 materiale Test sfrit
mnia (sintez) Fie de lucru sem.I
Suporturi cartografi-
ce mute
procedurale
Lucrul cu manualul
Lucrul cu fie
9