Sunteți pe pagina 1din 11

ASOCIEREA INFRA SYSTEM PROIECT SRL - LUCONSA BM SRL

PTE - 15
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Editia
EXECUTAREA LUCRARILOR DE MONTARE A
CONSTRUCTIILOR DIN OTEL Pag 1 din 5

1. Evidenta modificarilor:
Editia/ Continutul pe scurt al modificarilor Justificare Cine a Data
Revizia dispus modificarii
1/1 Editie noua: Adaptarea procedurii Director
la sistemul de calitate
- detalierea procedurii/completarea cu
management integrat
PCCVI
al societatii
- schimbarea formularului de
redactare a procedurii;
- modificarea structurii procedurii;

2. Lista de difuzare:
Nr. Cod Directia, serviciul, Numele si Semnatura Data
Crt. Dest. compartimentul, santierul prenumele
1 01 QAM
2 02 RTE
3 03 Compartiment CQ
4 04 Laborator
5 05 Responsabil Topo
6 06 Director executiv
7 07 Sef santier
8 08 Beneficiar

3. Aprobari/Avizari:
Elaborat: QAM Verificat: RTE Data intrarii in vigoare
Ing. Ing.

1. SCOP
ASOCIEREA INFRA SYSTEM PROIECT SRL - LUCONSA BM SRL

(1) Prezenta instructiune tehnica de executie contine cerintele necesare montarii constructiilor din
table si profile de otel si constituie documentul de referinta pentru executia, verificarea si Receptia
acestui gen de lucrari.
2. DOMENIU DE APLICARE
(1) Instructiunea tehnica de executie se aplica la montarea unei game largi de constructii din otel
si anume:
- structuri de rezistenta integral metalice cu sau fara poduri rulante;
- acoperisuri metalice pe stalpi din beton armat;
- structuri integral metalice pentru cladiri multietajate;
- constructii metalice interioare (platforme, pasarele, scari);
- schelete metalice pentru sustinerea de utilaje sau instalatii tehnologice;
- inchideri exterioare sau compartimentari interioare la hale industriale;
- schelete metalice pentru constructii provizorii (baraci, soproane, etc.);
- elemente secundare: placi metalice inglobale in beton, console metalice, elemente de completare.
(2) Prezenta instructiune nu se aplica la:
- montarea utilajelor tehnologice;
- montarea constructiilor metalice componente ale utilajelor tehnologice;
- montarea altor constructii metalice supuse prescriptiilor tehnice ISCIR.
(3) De asemenea, instructiunea tehnica de executie nu trateaza executia si imbinarea elementelor
de constructii din otel, care fac obiectul altor instructiunilor tehnice de executie.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
(1) STAS 767/0-88 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Constructii din otel. Conditii
tehnice generale de calitate.
(2) Normativ C 150-84 - Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor
civile, industriale si agricole.
(3) Instructiuni tehnice C 133-82 - Instructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de constructii
cu suruburi de inalta rezistenta pretensionale.
(4) Normativ C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si Receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente Cap. XIX
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
(1) Imbinarea pieselor / elementelor metalice - metoda de legatura rigida/ elastica, demontabila /
nedemontabila a doua piese metalice care formeaza un element de constructie sau a doua sau mai
multe elemente care formeaza o structures / constructie metalica de ansamblu. Se folosesc
urmatoarele tipuri de imbinari; prin sudare, prin suruburi de inalta rezistenta pretensionate si prin
nituire.
5. RESPONSABILITATI
(1) Contractorul raspunde de:
Procurarea si Receptia calitativa a materialelor necesare realizarii lucrarilor.
Executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile si specificatiile documentatiei de executie, ale
prescriptiilor tehnice in vigoare si ale prezentei proceduri.
Asigurarea conditiilor pentru verificarile pe care trebuie sa le efectueze impreuna cu dirigintele de
santier.
ASOCIEREA INFRA SYSTEM PROIECT SRL - LUCONSA BM SRL

Efectuarea remedierii tuturor defectelor constatate prin autocontrol, control intern, extern sau
exterior.
(2) Investitorul, prin dirigintele de santier, raspunde de:
Respectarea tuturor restrictiilor din prezenta procedura.
Avizarea eventualelor derogari solicitale de executant. Calitatea verificarilor efectuate.
Acordul final pentru executia conforma a lucrarii si trecerea la faza urmatoare.
6. MODUL DE LUCRU
6.1. Elemente generale
(1) Realizarea montajului elementelor de constructii din otel la nivelul calitativ prescris impune
cunoasterea si respectarea stricta a urmatoarelor masuri prealabile:
- executarea cu mare precizie a elementelor pe care se monteaza si se fixeaza constructiile
metalice; fundatii, stalpi din beton armat, buloane de ancorare, piese metalice inglobate, etc.;
- verificarea executarii (in unitati industriale de profil, in atelierele proprii ale Contractorului sau pe
santier) a reperelor si elementelor asamblale, cu respectarea stricta a dimensiunilor din desenele de
executie si a calitatii otelurilor utilizate;
- transportul si depozitarea corecta a elementelor metalice confectionate cu mijloace si dispozitive
care sa le asigure integritatea si indeformabilitatea;
- asigurarea protectiei contra actiunii agentilor almosfen'ci prin vopsire, peliculizare sau alte masuri
speciale stabilite prin proiect, precum si a integritatii acestora in toate etapele de montaj.
Nerespectarea acestor masuri poate sa conduca la degradari ale elementelor pana la un nivel care
sa le faca inutilizabile (nepotriviri mari* intre element si sistemul de fixare in structura, deformatii
inacceptabile, coroziune avansata, etc.).
(2) Dupa locul de montaj al elementelor metalice se disting:
- elemente asamblate la sol si montate sub forma unor parti mai mari de constructii;
- elemente montate bucata cu bucata in pozitia finala.
Alegerea uneia din aceste doua variante de montaj se face tinand seama de:
- tipul structurii si al elementelor metalice;
- forma si dimensiunile elementelor metalice;
- greutatea elementelor;
- posibilitatile de asigurare la locul de montaj a utilajelor de ridicat adecvate;
- spatiul de care se dispune in santier pentru depozitare si preasamblarea la sol a partilor de
constructie metalica;
- gradul de calificare si numarul personalului muncitor de care se dispune pentru executarea
operatiilor de montaj;
- tipul si numarul imbinarilor ce trebuiesc executate.
(3) Pregatirea lucrarilor de montaj consta in urmatoarele activitati:
- aprovizionarea si Receptia elementelor de constructii si materialelor necesare montajului in
conformitate cu procedurile si instructiunile specifice, precum si asigurarea depozitarii lor corecte;
- asigurarea mijloacelor de transport special echipale (unde este cazul) pentru transportul de la locul
de confectionare la locul de montaj;
- asigurarea trascelor de transport functie de gabaritul mijloacelor de transport si greutatea
ASOCIEREA INFRA SYSTEM PROIECT SRL - LUCONSA BM SRL

elementelor;
- stabilirea locurilor si modului de depozitare la santier;
- asigurarea utilitalilor necesare: surse de apa, energie electrica;
- elaborarea unei fise tehnologice adecvate pentru executarea montajului prin care sa se prevada
modul de montaj, utilajele necesare pentru manipulare, constructii provizorii necesare la montaj
(daca este cazul), precum si numarul si catificarea personalului muncitor;
- preluarea frontului de lucru pentru montaj, respectiv a elementelor pe care se monteaza si se
fixeaza constructiile metalice de la Contractorul acestora, pe baza procesului verbal de predare-
primire a frontului de lucru. Inceperea montajului nu se poate face pana cand nu au fost eliminate /
solutionaTe impreuna cu proiectantul lucrarii toate neconformitalile constatate cu ocazia verificarii
frontului de lucru pentru montaj,
6.2. Transportul la obiect aI elementelor de constructii metalice
(1) Alegerea tipului de transport - pe cale ferata, cu mijloace auto sau cu alte mijloace speciale se
face in functie de: distanta de transport, greutatea elementului, forma si dimensiunile acestuia, caile
de transport existente sau care urmeaza a se executa. Aceasta alegere trebuie facuta inca din faza
de proiectare, pentru ca elementele foarte mari sa fie corect tronsonate.
(2) Transportul elementelor linlare gabaritice nu ridica probleme deosebite, neimpunand amenajari
speciale ale vagoanelor de cate ferala sau ale mijloacelor auto. Elementele se pachetizeaza, dupa
obiectul de destinatie si dimensiuni si se marcheaza corespunzator, pentru indentificare ulterioara.
(3) Transportul elementelor plane gabaritice impune amenajari ale mijiocului de transport pentru
mentinerea elementelor in pozitia stabilita prin proiectul de executie, pentru a se asigura
nedeformabilitatea. Amenajarile fac obiectul unui proiect special, intocmit de regula de catre
executant si avizat de catre proiectantul structurii metalice si de catre proprietarul mijiocului de
transport.
(4) Transportul elementelor agabaritice impune amenajari speciale studiate si proiectate de catre
executant si avizale in conditiile de mai sus, precum si de catre administratorii constructiilor,
drumurilor si retelelor care pot fi afectate temporar prin acest transport.
6.3. Depozitarea la obiect a elementelor de constructii metalice
(1) Depozitarea la obiect a elementelor de constructii metalice necesita amenajarea la obiect a unor
depozite provizorii, care sa asigure integritalea elementelor pe toata durata depozitarii.
(2) Amenajarile se stabilesc in functie de tipul elementelor care se depoziteaza iar marimea lor se
stabileste in functie de graficul de montaj.
(3) Tipurile de amenajari sunt foarte diferite, in functie de tipul materialelor si elementelor. In cadrul
depozitului, in principiu trebuie sa existe rastele, precum si aparate de reazem care sa asigure
pastrarea in bune conditii a elementelor cu zabrele, a elementelor linlare masive cu greutate mare
(stalpi, grinzi de rulare cu deschidere mare), a elementelor liniare cu greutate relativ mica si
deformabilitate mare (pane, rigle), a elementelor spallale, a elementelor secundare (contravantuiri,
etc.).
(4) La fiecare tip de material / element trebuie sa fie asigurat accesul corespunzator.
(5) Materialele si elementele se depoziteaza pe sortimente si calitati de otel, fiind marcate
corespunzator. La materiale se va indica tipul de laminal si calitatea otelului iar la elementele de
constructii metalice se va indica denumirea conform proiectului, obiectul unde se monteaza si
pozitia in cadrul obiectului.
6.4. Montajul constructiilor metalice - elemente generale
ASOCIEREA INFRA SYSTEM PROIECT SRL - LUCONSA BM SRL

(1) Operatiile de montaj constau in principal in pozitionarea la locurile indicate in proiect a


elementelor de constructii metalice, prinderea provizorie a acestora si imbinarea lor prin procedeele
indicate prin proiect, care pot fi: cu sudura, buloane, suruburi de inalta rezistenta pretensionate si,
mai rar, cu nituri.
(2) Tipurile de imbinari mentionate mai sus impun o executie exacta, tolerantele fiind foarte mici. Din
acest motiv, inaintea inceperii montajului propriuzis, elementele de constructii metalice trebuiesc
verificate lar eventualele neconformitati eliminate prin masuri stabilite cu acordul proiectantului si
beneficiarului.
In acest scop se verifica:
- existenta certificatelor de calitate ale materialelor / elementelor si a buletinelor de control pe faze a
executiei elementelor;
- dimensiunile si aspectul general al elementelor si al imbinarilor;
- axele si cotele elementelor existente pe care urmeaza sa se monteze noile elemente de
constructie metalica si zonele lor de imbinare.
(3) Toate elementele structurilor metalice se monteaza numai pe baza de fisa tehnologica in care
sunt rezolvate in detaliu toate fazele de lucru si operatiile de executat.
(4) In etapa de realizare a lucrarilor pregatitoare montajului se executa conform fisei tehnologice
urmatoarele lucrari:
- montare schele si esafodaje;
- stabilirea trascelor de deplasare si a punctelor de stationare a macaralelor pentru montaj;
-stabilirea si amenajarea acceselor la obiect a mijloacelor de transport al elementelor;
- asigurarea dispozitivelor de ridicare;

- asigurarea echipamentelor, sculelor si dispozitivelor necesare realizarii imbinarilor;


- asigurarea masurilor de protectia muncii si PSI;
- instruirea personalului executant asupra prevederilor proiectului, prezentelor instructiuni si
fiselor tehnologice.
6.5. Montarea stalpilor metalici
La montarea stalpilor metalici se efectueaza:
(1) Lucrari pregatitoare care constau in:
a) pregatirea stalpului - in cadrul careia se realizeaza:
- verificarea dimensiunilor si geometriei statpului conform proiectului;
- verificarea existentei pe stalp a eventualelor piese necesare pentru prinderea in macaraua de
montaj;
- marcarea cu vopsea, pe statp, a axelor pe cele patru laturi.
b) pregatirea fundatiilor, care consta in:
- verificarea pieselor de prindere prevazute in proiect (buloane, placi metalice inglobate in fundatie)
din punct de vedere al axarii pe cele doua directii si a cotelor de nivel; in caz de abateri fata de
proiect, solutiile de remediere se stabilesc de catre proiectantul structurii si se supun acordului
beneficiarului;
- marcarea cu vopsea nelavabila a axelor pe cele doua directii.
ASOCIEREA INFRA SYSTEM PROIECT SRL - LUCONSA BM SRL

(2) Montajul propriuzis - constand in realizarea urmatoarelor operatii:


- cu dispozitivul stabilit, se agata stalpul in macara si se transporta la locul de montaj;
- se prind de stalp ancorajele necesare pentru mentinerea verticalitatii;
- se aseaza stalpul pe pozitia corecta si se axeaza pe cele doua directii;
- se prind ancorajele de piesele special prevazute si cu ajutorul lor se verticalizeaza stalpul;
- se executa imbinarea finala conform proiectului;
- se desprinde stalpul de macara.
Ancorajele se pastreaza pana la prinderea stalpului cu grinzi, portale, etc.
6.6. Montarea grinzilor metalice
La montarea grinzilor metalice se efectueaza:
(1) Lucrari pregatitoare care constau in:
a) pregatirea grinzii in cadrul carela se realizeaza:
- verificarea dimensiunilor si geometriei grinzii conform proiectului;
- verificarea existentei pe grinda a eventualelor piese necesare pentru prinderea in macara;
- marcarea cu vopsea a axelor logitudinale ale grinzilor;
- montarea, conform fisei tehnologice, a sustinerilor pentru grinzi.
b) pregatirea elementelor pe care se monteaza grinzile, constand in:
- verificarea consolelor stalpilor din punct de vedere al axelor pe cele doua directii si al cotelor de
nivel;
- trasarea cu vopsea a pozitiei grinzii pe consola stalpului.
(2) Montajul propriu-zis constand in efectuarea urmatoarelor operatii:
- cu ajutorul dispozitivului corespunzator se agata grinda in macara si se transporta la locul de
montaj;
- se aseaza grinda pe esafodaje;
- se executa imbinarea conform proiectului structurii.
(3) Montarea grinzilor de rulare implica realizarea urmatoarelor masuri speciale:
- se face releveul consolelor ambelor siruri de stalpi si, in functie de rezultatele acestui releveu, se
traseaza pozitia celor doua siruri de grinzi de rulare;
- se verifica si se uniformizeaza cotele pe toata lungimea ambelor siruri de console ale stalpilor;
- se executa montajul grinzilor la fel ca la punctul de mai sus.
6.7. Montarea fermelor metalice
La montarea fermelor metalice se efectueaza:
a) Asamblarea tronsoane lor de ferma
(1) Asamblarea pe santier a fermelor formale din tronsoane este extrem de importanta, deoarece
aceasta trebuie sa conduca la realizarea unor elemente cu o geometrie relaliv complicata in conditii
mai dificile (lipsa unui sablon). Operatia este mult facilitata daca tronsoanele au fost corect
executate ca geometrie si daca, la atelierul de confectionare, au fost asamblate de proba si retusate
corespunzator.
(2) Etapele asamblarii fermei sunt urmatoarele:
ASOCIEREA INFRA SYSTEM PROIECT SRL - LUCONSA BM SRL

- montarea unor stative (capre) pe pozitii anterior determinate prin fisa tehnologica;
- montarea tuturor tronsoanelor pe stative la pozitia fixata;
- verificarea geometriei fermei astfel pregatite (liniaritalea talpilor, contrasageata, daca este cazul,
planeitatea generala a elementului) si fixarea tronsoanelor in aceasta pozitie;
- executarea propriuzisa a imbinarii (acordand multa atentie ordinii sudurilor prevazute in proiect,
pentru pastrarea indeformabilitatii).
b) Montarea fermelor
(3) Montarea fermelor bucata cu bucata se realizeaza astfel:
- se executa un releveu complet al capetelor stalpilor pe care urmeaza sa se monteze ferma;
- se corecteaza capetele stalpilor in functie de rezultatul releveului si se traseaza pozitia fermei;
- se echipeaza ferma cu piesele necesare pentru ridicare;
- se agata ferma in dispozitivul special de ridicare si se transporta cu macaraua la locul si la
inaltimea de montaj;
- se monteaza ferma, executandu-se total imbinarea, conform prevederilor proiectului si ale fisei
tehnologice;
- se ancoreaza ferma cu tiranti pentru a preveni rasturnarea ei sau orice alta deformatie
perpendiculara pe planul ei;
- se desprinde ferma din macara si se continua operatiile cu alta ferma.
(4) Aceasta tehnologie impune o mare atentie la realizarea coliniaritatii nodurilor; in consecinta,
releveul capetelor stalpilor si trasarea corecta a pozitiei fermei sunt absolut necesare, in caz contrar
panele, fie nu se vor mai putea monta coliniare, fie nu se vor monta in nodurile fermei.
6.8. Montarea inchiderilor metalice
(1) Inchiderile metalice sunt formate din stalpi si rigle metalice. Stalpii se monteaza la fel ca si stalpii
metalici ai structurii.
(2) Riglele metalice se monteaza, in principiu, astfel:
- se traseaza pe stalpi pozitia scaunelor;
- se monteaza scaunele pe stalpi;
- se monteaza riglele pe toata lungimea fatadei.
6.9. Montarea plalformelor, pasarelelor si altor elemente metalice
(1) Platformele, pasarelele, estacadele, scarile sunt de obicei formate din elemente gabaritice.
Montajul lor se realizeaza astfel:
- se verifica si se traseaza pozitia de montaj a fiecarei piese;
- se monteaza elementele bucata cu bucata pe esafodaje si se executa imbinarile intre ele, de
obicei prin buloane, dupa care se scot esafodajele de montaj.
7. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI
(1) La executarea lucrarilor care fac obiectui prezentei instructiuni se vor respecta masurile de
securitate a muncii si P.S.I, prevazute in:
- Norme generale de protectia muncii, aprobate prin Ordinul MMPS - MS nr. 548/DB/20,11 si
5480/26.11.1995;
- Norme specifice de protectia muncii la executia constructiilor inalte;
- Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje - IM - 007-
ASOCIEREA INFRA SYSTEM PROIECT SRL - LUCONSA BM SRL

096;
- Norme specifice de protectia muncii la lucrari de montaj utilaje tehnologice si constructii metalice;
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente - C 300-94.
(2) La executarea lucrarilor care fac obiectui prezentei instructiuni se vor respecta masurile de
protectia mediului prevazute in:
- Planurile de gestionare a deseurilor elaborate la nivel de organizatie ;
- Acordul de mediu obtinut de la IPM pentru fiecare proiect;
- Prevederile legale si alte reglementari de protectia mediului specifice pentru lucrarile care fac
obiectul prezentei instructiuni.
8. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR
8.1. Verificarea calitatii la primirea pe santier
(1) La primirea pe santier a elementelor din otel sau a materialelor metalice pentru montare se
efectueaza Receptia potrivit procedurii aprobate.
(2) Verificarea calitatii elementelor din otel / subansamblelor consta din:
a) Verificarea existentei si examinarea continutului documentatiei de atestare a calitatii elementelor
din otel transmise de furnizorul acestora cat si a corespondentei calitatii otelului pieselor si a clasei
de calitate a sudurilor cap la cap cu prevederile proiectului de executie si ale prescriptiilor tehnice.
Documentatia de atestare a calitatii trebuie sa cuprinda:
- certificatele decalitate ale tuturor elementelor din otel livrate;
- confirmarea scrisa a Contractorului elementelor din otel, bazata pe certificatele furnizorilor sai sau
pe incercari proprii, ca toate materialele utilizate corespund proiectului si prescriptiilor tehnice;
- buletinele de verificare nedistructiva pentru toate cordoanele de sudura cap la cap executate in
uzina / atelier si pentru care proiectul prevede astfel de incercari; din buletine trebuie sa rezulte in
mod clar clasa decalitate rezultata prin incercare;
- procesele verbale de receptie a montajului de proba prealabil, daca acesta este prevazut in
proiectul de executie, cu specificarea realizarii contrasagetii prescrise;
- documente privitoare la incercarea prin incarcare a constructiei, daca aceasta a fost prevazuta in
proiectul de executie, in actele de control sau a fost ceruta prin expertiza tehnica;
- schitele cu marcarea si pozitionarea elementelor din otel;
- piesele scrisc si desenale ale proiectului de executie care au suferit modificari si completari pe
parcursul executiei, insotite de aprobarea in sen's a proiectantului si beneficiarului pentru fiecare din
modificari.
b) Verificarea prin incercari directe a calitatii confection a rii elementelor din otel (verificarea vizuala
si prin masurare a formei si dimensiunilor pieselor care alcatuiesc elementul cat si ale elementului in
ansamblu, inclusiv imbinarile), a pregatin'i suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive,
precum si a realizarii stratului de protectie temporara.
c) Incercari directe asupra calitatii materialelor si imbinarilor pentru toate elementele furnizate fara
certificat de calitate, pentru cele care au fost deteriorate inaintea montarii sau care provin din
demontarea unei constructii existente.
(3) Verificarea calitatii materialelor de asamblare consta in:
ASOCIEREA INFRA SYSTEM PROIECT SRL - LUCONSA BM SRL

a) Verificarea existentei si examinarea continutului documentelor de atestare a calitatii materialelor


si a corespondentei cu prevederile proiectului si ale prescriptiilor tehnice;
b) Verificarea prin incercari directe a calitatii materialelor in conformitate cu prevederile
prescriptiilor tehnice corespunzatoare.
Materialele care nu corespund la verificarea calitatii vor fi respinse la receptie.
8.2. Verificarea calitatii lucrarilor la montare
8.2.1. Verificari inainte de inceperea lucrarilor de montare
(1) Montarea elementelor oricarei constructii din otel va putea incepe numai dupa efectuarea
urmatoarelor verificari care sa aleste:
a) intocmirea de catre unitatea care executa lucrarile de montare a proiectului / fiselor tehnologice
de montare care trebuie sa aibe continutul minim prevazut in anexa la prezenta instructiune tehnica;
b) executarea integrala si de buna calitate de catre unitatea furnizoare a completarilor sau
remedierii deficientelor de calitate (daca este cazul), in conformitate cu avizul proiectantului si
prevederile prescriptiilor tehnice;
c) exactitalea axelor principale ale constructiei, precum si ale elementelor in raport cu axele
constructiei;
d) existenta si continutul documentelor de verificare si receptionare a elementelor de constructii
care constituie suporturi sau reazeme pentru constructia metalica si care sa aleste ca sunt
corespunzatoare prescriptiilor proiectului si prescriptiilor tehnice;
e) pozitia in plan ca nivel al reazemelor si al buloanelor de ancorare. Daca buloanele nu sunt
betonate sau sunt lasate in fundatii, gauri, care se vor betona la montare, se va verifica exactitatea
pozitionarii lor, daca au fost bine protejate si daca au adancime suficienta;
f) indreptarea de catre unitatea de montaj a pieselor sau barelor elementelor din otel, deformate in
timpul manipularilor, depozitarii sau transportului pe santier. Indreptarea deformatiilor mai mari decat
Abaterile din STAS 767/0-88 trebuie sa fie executate in conformitate cu solutia aprobata in scris de
catre proiectant;
g) instruirea suficienta si insusirea corecta a tehnologiei de executie de catre echipele care executa
imbinarile cu suruburi pretensionale;
h) existenta si pozitionarea corecta a elementelor provizorii de sustinere, ancorare, etc. Toate
aceste verificari se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarii impreuna cu delegatul
beneficiarului sau al controlorului CQ, conform planurilor de control de calitate, verificari si incercari.
8.2.2. Verificari pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare
(1) In perioada executarii lucrarilor de montare se vor efectua verificari referitoare la:
a) indeplinirea tuturor prevederilor proiectului pentru tehnologia de montare a elementelor din otel;
b) realizarea de buna calitate a lucrarilor de montare, precum si pozitionarea corecta a elementelor
din otel. Verificarea dimensionala si calitativa se face prin incercari directe, in mod permanent pe
parcursul fazelor de montare. Abaterile limita admise la lucrarile de montare sunt cele cuprinse in
STAS 767/0-88;
c) Receptia lucrarilor sau partilor de constructie care devin ascunse (cordoane de sudura care nu
mai sunt accesibile la sfarsitul fazei de lucrari, prelucrarea marginilor pieselor care se imbina prin
sudura la montare, executarea diferitelor straturi de protectie anticoroziva, verificarea calitatii
curatirii elementelor care se imbina prin suruburi pretensionate, etc.).
ASOCIEREA INFRA SYSTEM PROIECT SRL - LUCONSA BM SRL

Rezultatele acestor verificari se consemneaza in procese verbale de receptie calitativa incheiate de


catre executant si dirigintele de santier si conditioneaza inceperea urmatoarelor operatii;
d) verificarea prin incercari nedistructive a calitatii sudurilor cap la cap executate la montare, a
caror verificare este indicata in proiectul de executie;
e) verificarea strangerii suruburilor de inalta rezistenta, precum si realizarea chituirii, grunduirii si
vopsirii imbinarilor controlale.
(2) In cazul constatarii unor defecte de calitate sau depasirii abaterilor admise la lucrarile de
montare, acestea vor fi consemnate in mod detaliat in procesele verbale de constatare, insotite de
relevee. Remedierile sau consolidarile se executa pe baza solutiilor elaborate de catre proiectant si
acceptate de catre beneficiar, efectuarea executarii conforme a acestora trebuind sa fie
demonstrata prin documentele de atestare a calitatii specifice (certificate de calitate, buletine de
incercari, procese verbale de receptie calitativa).
8.2.3. Verificari la terminarea lucrarilor de montare
La terminarea fiecarei faze a lucrarilor de montare, prin care se intelege montarea fiecarei categorii
de elemente din otel pe un sector dat se verifica calitatea lucrarilor executate, care cuprinde:
(1) Examinarea existentei si continutul documentatiei de atestare a calitatii, care trebuie sa
cuprinda:
- certificate de calitate sau buletine de incercari pentru toate piesele si materialele metalice folosite
atat la montare cat si la eventuale refaceri, consolidari sau remedieri executate;
- procesele verbale de receptie calitativa a lucrarilor, inclusiv cele ascunse, buletine de incercare
nedistructiva a sudurilor cap la cap, a caror executare la montare este prevazuta in proiectul de
executie, buletinele unor eventuale incercari dispuse prin dispozitiile de santier ale proiectantului,
prin acte de control, etc.;
- tabelele cu poansonul sudorilor autorizati care au executat sudurile de montare;
- documentele in care au fost consemnate rezultatele controlului efectuat de echipe speciale
atestate, insarcinale cu executia si cu controlul imbinarilor de inalta rezistenta, conform prevederilor
Instructiunilor tehnice C 133-82 (daca este cazul);
- dispozitiile de santier ale proiectantului si beneficiarului date pe parcursul montarii, rezultatele
eventualelor expertize tehnice la care a fost supusa constructia metalica, procesele verbale
incheiate de organele de control in constructii
- procesele verbale de receptie a refacerii, consolidarii sau remedierii tuturor deficientelor de
confectionare si montare constatate in toate etapele;
- piesele scrisc si desenale ale proiectului de executie cu toate modificarile completarile intervenite
pe parcursul montarii, insotite de aprobarea in scris proiectantului si beneficiarului pentru fiecare in
parte.
(2) Verificari directe care se refera la:
- terminarea integrala a lucrarilor de montare din cadrul fazei;
- verificarea dimensionala si calitativa, bucata cu bucata, a imbinarilor si celorlalte lucrari de
montare a elementelor metalice care au fost executate in cadrul fazei respective, inclusiv
eventualele refaceri, consolidari sau remedieri dispuse.
(3) Verificarea calitatii la terminarea fazelor de lucrari de montare se efectueaza de catre
conducatorul tehnic al lucrarii si de catre controlorul CQ. Verificarea lucrarilor ascunse si
ASOCIEREA INFRA SYSTEM PROIECT SRL - LUCONSA BM SRL

inregistrarea rezultatelor se face de catre conducatorul tehnic al lucrarii impreuna cu dirigintele de


santier, care da acordul asupra trecerii la faza de lucru urmatoare.
9. RAPOARTE SI INREGISTRARI
(1) - Registru pentru Receptia calitativa a materialelor, prefabricatelor si elementelor de constructii -
instalatii inainte de introducerea acestora in lucrare;
- Proces verbal de receptie calitativa;
- Certificate de calitate pentru materiale si elemente de constructii.
10. ANEXE
Anexa nr.1 - Tehnologia de montare a constructiilor metalice - continut minim informal
Anexa 1
TEHNOLOGIA DE MONTARE A CONSTRUCTllLOR METALICE
- continut minim de informatii -
ProiectuI tehnologic pentru montare, care se intocmeste de catre executant, trebuie sa contina
obligatoriu urmatoarele elemente:
- masuri privind depozitarea si transporta pe santier a elementelor de constructie din otel;
- organizarea asamblarii in tronsoane, pe santier, a elementelor din otel, cu indicarea mijloacelor de
transport si de ridicat necesare;
- indicarea dimensiunilor a caror verificare este necesara pentru asigurarea realizarii tolerantelor de
montare impuse prin proiectuI de executie si prin prescriptiile tehnice;
- materialele de adaos, metode de prelucrare a marginilor pieselor, procedeul si regimul de sudare,
planul de succesiune a executarii sudurilor de montaj, masurile ce trebuiesc luate pentru evitarea
sau reducerea in limitele admise a deformaliilor si eforturilor remanente produse prin sudurile de
montaj, prelucrarea ulterioara a suprafetelor cordoanelor de sudura la elementele solicitale dinamic,
etc.;
- masuri pentru executia imbinarilor cu suruburi pretensionate;
- verificarea cotelor si nivelelor indicate in proiect pentru elementele montate;
- marcarea elementelor si ordinea fazelor operatiei de montare;
- asigurarea stabilitatii elementelor din otel in fazele operatiei de montare;
- planul operatiilor de control in conformitate cu prevederile proiectului de executie si a prescriptiilor
tehnice;
- metodele si frecventele verificarilor ce trebuie executate pe parcursul si la terminarea fazelor de
lucrari de montaj.