Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

ORASUL BREAZA

Adresa postala: STR. REPUBLICII NR.82B, JUD.PRAHOVA, Localitatea: Breaza, Cod postal: 105400, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Richea - Primar, Tel. +40 0244340508, In atentia: Compartiment Achizitii Publice si Investitii, Email: primariabreaza@yahoo.com, Fax: +40 0244340428, Adresa internet (URL): www.primariabreaza.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)

Altele: Administratie publica locala

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Executie rest ramas de executat lucrari ,,Modernizarea si reabilitarea drumurilor de interes local în orasul Breaza, judetul Prahova,, 23 strazi, în cadrul Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL)

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: oras Breaza, 23 strazi

Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.3)

Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Modernizarea drumurilor, trotuarelor si dirijarea apelor pluviale pe 23 de strazi din orasul Breaza, cu mentinerea traseelor existente, prin programul PNDL, conform documentatie tehnica anexata.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233222-1 Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)

45233253-7 Lucrari de imbracare a trotuarelor (Rev.2)

45233330-1 Lucrari de fundatie pentru drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Fisa de date

Cele 23 de strazi care se vor reabilita/moderniza prin proiectul ,, Modernizarea si reabilitarea drumurilor de interes local în orasul Breaza, judetul Prahova, sunt dupa cum urmeaza:

1. A.I CUZA

2. ARMONIEI

3. BUCEGI

4. BULEVARDUL NOU

5. ALEEA CALUGARENI

6. NAtIUNII

7. ORIZONTULUI

8. SLT. EROU MIHAI OPRIS

9. MORII

10. DUMBRAVA ROSIE 11. GRIVITEI 12. RASARITULUI 13. DUNARII 14. PORUMBARI 15. PANSELELOR 16. PLAIULUI 17. TINERETULUI 18. GURGA 19. PACII 20. PUTNA 21. TUDOR VLADIMIRESCU 22. UNIRII 23. OITUZ

Lungimea totala a acestor strazi este de 12.147,25 m.

Valoarea estimata fara TVA: 11,910,370.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Cuantumul garantiei de participare este de 119.103 lei. Valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Se constituie prin oricare din formele si în conditiile prevazute la art. 36 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Contul în lei în care va fi virata suma este deschis RO68TREZ5225006XXX002748 la Trezoreria Municipiului Campina, cod fiscal 2845486 .Garantia de participare se va posta scanata in SEAP, cu semnatura electronica a ofertantului.Pentru situatia in care garantia de participare este constituita in alta moneda, cursul de referinta leu/alta valuta se va face pentru ziua in care a fost publicata in SEAP invitatia de participare/anuntul de participare simplificat. Se va folosi cursul oficial comunicat de BNR.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din pretul contractului fara TVA. Autoritatea contractanta va accepta orice modalitate de constituire a garantiei de buna executie conform prevederilor art.40 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie în conformitate cu prevederile art. 41 din HG 395/2016.Garantia de buna executie se constituie în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti si se restituie executantului conform prevederilor art. 42 alin. (4) din HG 395/2016.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Programul National de Dezvoltare Locala - PNDL.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016;

Fisa de date

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor

de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 pentru ofertant/asociat/tert

sustinator. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 autoritatea contractanta va accepta în cadrul ofertelor,initial prezentarea de catre ofertanti a DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în locul documentelor solicitate în vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, iar ulterior, ofertantul clasat pe locul intai dupa evaluarea ofertelor prezinta documentele justificative solicitate de autoritatea contractanta pentru confirmarea informatiilor din DUAE. Documentele /Certificatele

solicitate pot fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu DUAE se va prezenta si declaratia de neîncadrare în prevederile art. 60 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016.

Atât subcontractantii cât si tertii sustinatori nu trebuie sa se încadreze în prevederile art. 60, 164, 165 si 167 din Legea achizitiilor publice

nr.98/2016, prezinta DUAE conform art. 170, alin. 3 si art. 183, alin 1 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016. În cazul unei asocieri, fiecare asociat (inclusiv liderul) este obligat sa nu se încadreze în vreuna din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante va prezenta documente justificative respectiv: certificate constatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE cu plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat ( buget local, buget de stat, etc) LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA , •cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; •dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; •alte documente edificatoare, dupa caz. •Si ofertantii straini vor prezenta initial DUAE, urmând ca la solicitarea autoritatii contractante daca este cazul, sa prezinte documente doveditoare. Documentele emise în alta limba decât limba româna, trebuie sa fie însotite de traduceri autorizate în limba româna.

Persoanele ce detin functie de decizie în cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, toate persoanele care aproba/semneaza documentele emise în legatura cu procedura de atribuire sunt:

1. Persoanele cu functie de conducere:

Primar –Gheorghe Richea Viceprimar – Alexandra Bran Secretar – Maria Catalina Goran

Sef Serviciu Financiar Contabil – Elena Sichim

2. Consilieri locali

Anton Madalina Bercaroiu Catalin Bercaroiu Gheorghe Dragos Bogdan Gabriel Brotoiu Gheorghe –Cristian Cartoaje Florin Dutoiu Tonioara Gradinaru Adriana Munteanu Ion Negutescu Evelina Mihaela Postelnicu Vasile Ovidiu

Meseseanu Oliver Constantin Toader Aurelian Tudor Florian Vintiloiu Alexandru Voicu Iulian

3. Comisia de evaluare

Daniela Bunghez - Presedinte comisie cu drept de vot Margareta Dedu –membru Constantin Diaconu –membru Taga Dumitru -membru Geanina Elena Toader –membru Membri de rezerva ai comisiei de evaluare Albert Dulama Ruxandra Mihaela Tudor Cristian Ionut Bedreag Anda Carmen Nicorescu

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Datele trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii documentului/documentelor. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC, sau pentru ofertantii straini document echivalent emis în tara de rezidenta sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Fisa de date

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii privind asocierea (daca este cazul).

Dreptul ofertantului de a

Modul de indeplinire a cerintei: Ofertantul va indica participarea la procedura împreuna cu altii in DUAE la Partea II Sectiunea A. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala. Conf. notificare ANAP nr. 256/08.12.2016 ANAP, ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si acordul de asociere. Se va completa Formularul - Acord de asociere din sectiunea Formulare. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de asociere vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

participa la procedura prin asociere este prevazuta la Art. 53 din Legea nr. 98/2016. Ofertantul va indica participarea la procedura împreuna cu altii in DUAE la Partea II Sectiunea A. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de

capacitate tehnica si profesionala.

Conf. notificare ANAP nr.

256/08.12.2016 ANAP, ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si acordul de asociere. Se va completa Formularul - Acord de asociere din sectiunea Formulare

Informatii privind sustinerea (daca este cazul) Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi, în conformitate cu prevederile art. 182 alin (1) din Legea nr. 98/2016. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja

Modul de indeplinire a cerintei: - Se va completa DUAE de ofertant, în care la Partea IV Sectiunea C. se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Se vor prezenta: - Formularul - Angajament ferm al tertului sustinator din sectiunea Formulare. Odata cu DUAE se va prezenta atat angajamentul tertului sustinator, cat si documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea cestuia/acestora. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin angajamentul/angajamentele ferm/ferme al/ale tertului/tertilor sustinator/sustinatori vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/ acestia a obligatiilor de sustinere

asumate prin angajament.

Se va completa DUAE de ofertant, în care la

Partea IV Sectiunea C. se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor

sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru

a

duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea,

(descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

Odata cu DUAE se

va prezenta atat angajamentul tertului sustinator, cat si documentele anexe

la

angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care

rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza

printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea

principiului tratamentului egal.

Se va completa Formularul - Angajament

ferm al tertului sustinator din sectiunea Formulare.

Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantii vor face dovada ca au realizat în ultimii 5 ani, raportati la termenul limita de depunere al ofertelor, lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier similare din punct de vedere al complexitatii si /sau utilitatii in valoare cumulata de cel putin 10.000.000 lei, (echivalent în lei/alta valuta la cursul mediu anual comunicat de BNR din anul semnarii contractului respectiv). Pentru contracte a caror valoare este în alta valuta, calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei /valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. La nivelul DUAE trebuie precizate informatiile: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea experientei similare. Odata cu depunerea DUAE ofertantii trebuie sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei: certificari/ procese verbale de receptie/contracte/parti din contracte / alte documente ce indica valorile, datele si beneficiarii lucrarilor executate, emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Nota 1) Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime se va lua în calcul numai cota de participare a ofertantului în contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv. 2) Ultimii 5 ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. 3) În cazul unei oferte depuse în asociere, cerinta privind experienta similara poate fi îndeplinita prin cumul de catre asociati. 4) În cazul unei oferte depuse care beneficiaza de sustinerea unui/unor tert / terti cerinta poate fi sustinuta în proportie de maxim 50% din plafonul minimal valoric solicitat

Fisa de date

•2. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) Ofertantii includ informatiile privind subcontractarea unor parti a lucrarilor, precum si

Modalitatea de îndeplinire a cerintei: Pentru îndeplinirea cerintei se va completa DUAE Partea IV. Sectiunea C.8) Conf. Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016, odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta, pentru fiecare subcontractant, si acordul/acordurile de subcontractare. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii completeaza DUAE cu toate informatiile privind îndeplinirea criteriilor de calificare, mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza la motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant (art. 174 din Legea nr. 98/2016).

informatii cu privire la subcontractant/ti în DUAE la Partea II. Sectiunea D si Partea IV. Sectiunea C.10). În conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, daca este cazul, se vor solicita ofertantului, informatii

despre partea din contract pe care doreste sa o subcontracteze.

Conf.

Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016, odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta, pentru fiecare subcontractant, si acordul/acordurile de subcontractare. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare

dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator

de catre fiecare dintre acestia.

Subcontractantii completeaza DUAE cu

toate informatiile privind îndeplinirea criteriilor de calificare, mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea

propusa pentru subcontractare.

Operatorul economic clasat pe primul loc

dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin

prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii

contractante.

Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul

propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza la motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant (art. 174 din Legea nr. 98/2016).

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

Fisa de date

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa

reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in documentatia tehnica si caietele de sarcini.

tehnica va contine :

proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor; b) resurse (personal si instalatii/echipamente). c) programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, in special: a) lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate, b) activitatile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora, dupa caz (daca este inclusa asemenea solicitare in caietul de sarcini); c) secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului; d) denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor

cheie (jaloanele) in executia contractului; e) drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor. 2. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate – minim 60 luni de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din HG nr. 395/2016, Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional, proportional cu valoarea

lucrarilor receptionate.

de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii

10/1995 si a altor legi incidente, precum si ale emitentilor de avize/ autorizatii, daca este cazul.

si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in

acest sens (Formular nr .9);

munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre

asociatul desemnat lider.

obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Propunerea

1. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) care va descrie : a) abordarea din punct de vedere

5. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului

Se vor respecta conditiile de mediu, social

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului de oferta. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract. La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub

efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit. Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de: - executia categoriilor de lucrari prevazute in listele de cantitati, intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare - protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor - procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini. Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti . Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a

lucrarilor si va contine formularele prevazute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008: - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, copletate cu informatii concrete despre utilajele si echipamentele tehnologice efectiv ofertate, cu indicarea producatorului si avand anexate specificatiile tehnice ale producatorului;

- centralizatorul

- devizele oferta;

- lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

-

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Operatorii economici au obligatia de a depune oferta in format electronic pe www.e-licitatie.ro si numai pâna la data si ora limita de

depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare simplificat, în conditiile prevazute la art. 60 din HGR nr. 395/2016.

in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in documentele achizitiei va fi insotita de documentele sau de documentul unic de achizitie European (DUAE), in conformitate cu dispozitiile art. 193—197 din Legea 98/2006 privind achizitiile publice, dupa caz, care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractanta. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura

electronica extinsa (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica) bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si incarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic de catre operatorii economici înregistrati si numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare simplificat. Toate certificatele si documentele vor fi redactate în limba romana. Certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor "Documentul unic de achizitie european" (DUAE), care consta într-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara în locul certificatelor

a)

eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic în cauza îndeplineste urmatoarele conditii:

nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016;

capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta;

impreuna cu celelalte documente ale achizitiei.

capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la tertul sustinator. Tert sustinatorul completeaza DUAE cu toate informatiile privind îndeplinirea criteriilor de calificare. In cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Subcontractantii completeaza DUAE cu toate informatiile privind îndeplinirea criteriilor de calificare, mentionând numarul si data

contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.

operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala. Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi postata in SEAP pana la data limita

stabilita pentru depunerea ofertelor, semnat cu semnatura electronica extinsa.

verificarii documentelor prezentate de catre ofertanti, se solicita acestora sa procedeze la numerotarea tuturor paginilor din cadrul ofertei, astfel incat acestea sa poata fi identificate in mod facil. Împreuna cu propunerea tehnica si propunerea financiara se vor depune si

umatoarele documente:

document;

ofertei este altcineva decât administratorul firmei (traducere autorizata). Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului. Neprezentarea ofertei tehnice si/sau propunerii financiare are ca efect respingerea ofertei. Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completarii de catre operatorii economici interesati: Documentatia de atribuire din Anuntul de participare (sau https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter). Având în vedere ca Dosarul Achizitiei este un document de interes public, ofertantul va marca distict paginile din documentele de calificare care au caracter “CONFIDENTIAL,,.

Oferta elaborata

b) îndeplineste criteriile privind

acesta fiind atasat (in vederea completarii) la anuntul de participare

In cazul în care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare

Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si

- Opisul continând indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste fiecare

- Împuternicire legala – semnata de catre administrator, sau un alt document legal echivalent, în cazul în care semnatarul

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Fisa de date

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII

1. Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completarii de catre operatorii economici interesati: Documentatia de atribuire din Anuntul de participare (sau https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter). 2. Deoarece procedura aleasa este procedura simplificata organizata integral prin mijloace electronice, eventualele clarificari se vor posta numai in SEAP la "Intrebari", iar raspunsurile la clarificarile

solicitate vor fi transmise de Autoritatea Contractanta - Orasul Breaza, numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin operatorului economic. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura

electronica).

evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. În cazul în care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au oferte cu acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare care vor fi transmise electronic in SEAP, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia ofertantilor DUAE in .xml. Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute conform Legii nr 101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul Juridic al Primariei orasului Breaza

Adresa postala: str Republicii, nr. 82B, Localitatea: Breaza, Cod postal: 105400, Romania, Tel. +40 244340508, Email: primariabreaza@yahoo.ro, Fax:

+40 244340428