Sunteți pe pagina 1din 178
PROJECT. 21.04.2017 LEGE - CADRU privind salarizarea personalului plitit din fonduri publice Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale SECTIUNEA 1 Dispozitii comune Art. 1 — Obiectul de reglementare (1)Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului. (2)Prezenta lege creeaz3 cadrul legislativ pentru: a, dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale in sectorul bugetar si de supraveghere a aplicarii acestora; b, dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de baza in sectorul bugetar, in vederea promovarii performanjei individuale; c. remunerarea persoanelor care ocupa functii de demnitate publica. (3)incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin, (1) sunt i rimén in mod exclusiv cele prevazute in prezenta lege. (4)Prin contractele colective de munc’/acordutile colective de munca si contractele e individuale de munca nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natur’ salariala in bani sau in natura care excedeaz sau contravin prevederilor prezentei legi. Art. 2 — Domeniul de aplicare (1)Dispozitiile prezentei legi se aplicé a. personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrafiei publice centrale, autoritati ale administratiei publice locale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, precum si institufiile din subordinea acestora, finanfate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; PROIECT b. personalului din autoritati si institufii publice finanfate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; 6. personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii; d. persoanelor care sunt conducatori ai unor institufii publice in temeiul unui contract, altul decat contractul individual de munca; e. persoanelor care ocupi functii de demnitate publica. (2)Dispozitiile prezentei legi nu se aplicd Bancii Nationale a Roméniei si Autoritatii de Supraveghere Financiar’. (3)Intra in categoria personalului din sectorul bugetar personalul incadrat pe baza contractului individual de munc’, personalul care ocup& functii de demnitate publica numite sau alese si personalul care ocupa functii asimilate funcfiilor de demnitat publica, magistrafii, precum gi personalul care beneficiaz’ de statute speciale, inclusiv functionarii publici si functionarii publici cu statut special. Art. 3 - Gestionarea sistemului de salarizare (1)Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institufiile si autoritafile publice se asigurd de fiecare ordonator de credite. (2)Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institufiile de invayimant preuniversitar si universitar de stat se asigurai de Ministerul Educatiei Nafionale. (3)Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unitijile sanitare publice, din refeaua Ministerului Sandtagii gi a autoritagilor administratiei publice locale se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Sanatatii. (4)Ordonatorii de credite au obligatia si stabileasca salariile de bazi/soldele funcfiilor de bazi/salariile functiilor de bazi/indemnizatiile de incadrare/indemnizafiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale in bani si in naturd prevazute de lege, s& asigi promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in grade in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu. Art. 4 - Controlul apli Controlul aplicérii prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizeazi de catre Guvern, prin Agenfia National a Functionarilor Publici, ministerele si institufiile de aparare, ordine publica si securitate national’, precum si de alte autoritéti publice centrale autonome cu atribufii in domeniu, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor autoritai si institusii publice. Art. 5— Raportul salarial PROIECT fn sectorul bugetar, raportul intre cel mai mic salariu de baz si cel mai mare salariu de baza/soldi a funcfiei de bazA/salariu al functiei_ de baza/indemnizatie de incadrare/indemnizafie lunara este de | la 12. SECTIUNEA a 2-a Principiile sistemului de salarizare Art. 6 — Princip Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baz urmitoarele principii: a) principiul legalitatii, in sensul c& drepturile de natura salariala se stabilesc numai prin norme juridice de forta leg b) principiul nediscriminarii, in sensul eliminarii oricdror forme de discriminare si instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care presteazi aceeasi activitate si are aceeasi vechime in muncé si in functie; c) principiul egalitatii, prin asigurarea de salarii de baz egale pentru munca cu valoare egala; d) principiul importantei sociale a muncii, in sensul cA salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizeaz in raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activitatii si nivelul studiilor; e) principiul stimularii personalului din sectorul bugetar, in contextul recunoasterii gi recompensarii performantelor profesionale obfinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii sia regulamentelor proprii; f) principiul ierarhizarii, pe verticala cat si pe orizontala, in cadrul aceluiasi domeniu, in functie de complexitatea si importanta activitatii desfagurate; g) principiul transparenfei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, in sensul asigurarii predictibilitafii salariale pentru personalul din sectorul bugetar; h) principiul sustenabilititii financiare, in sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel inct si se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite in condifiile legii. SECTIUNEA a 3-a Definitii Art. 7- Termeni Termenii utilizati in prezenta lege au urmatoarea semnificatie: a) salariul de baz reprezinté suma de bani la care are dreptul lunar personalul platit din fonduri publice, corespunziitor functiei, gradului/treptei profesionale, gradatiei, vechimii in specialitate astfel cum este stabilita in anexele la prezenta lege; b) solda de funcfie/salariul de funcfie reprezinté suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, polifistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, stabilita conform anexelor la prezenta lege; c) indemnizatia de incadrare reprezinti suma de bani corespunzatoare funcfiei, gradului, gradatici si vechimii in functie, prevazuta in anexele la prezenta lege; 3 PROIECT 4) indemnizatia lunard reprezinti suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupa functii de demnitate publica sau asimilate acestora, fiind unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei acestora; persoanele care ocupa functii de demnitate publica nu beneficiaza de sporuri permanente, sporuri temporare si/sau de doctorat; e) salariul funcfiei de baz se compune din salariul de funcfie, salariul gradului profesional detinut, gradatii si, dupa caz, salariul de comandi si este echivalent cu salariul de baz; f) solda functiei de baz se compune din solda de functie, solda de grad, gradafii si, dup az, solda de comanda si este echivalenta cu salariul de baz; g) salariul lunar cuprinde salariul de baz ori, dupa caz, indemnizafia lunard sau indemnizafia de incadrare, compensafiile, indemnizatiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum si celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar; h) solda lunari/salariul lunar cuprinde solda functiei de baza/salariul functiei de bazi, indemnizatii, compensatii, sporuri, prime, premii, adaosuri si din alte drepturi salariale 1@ bani; ‘ i) functie similar& reprezinti o functie d autorititi publice, care implica aceleasi condi vechime in functie si conditii de munca. Jj) funetia de demnitate publica este acea functie publica care se ocupa prin mandat obinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, in conditiile legii; k) sporul reprezint& un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la salariul de bazi/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare, in conditiile legii, pentru fiecare categorie de personal; 1) gradatia reprezint& salariul de baz corespunzator functiei acordat in raport cu vechimea in munc, in conditiile prezentei legi; m) treapta profesional reprezinta nivelul de ierarhizare in cadrul funcfiilor cu studi medii; n) gradul profesional reprezint& nivelul de ierarhizare in cadrul funcfiilor cu studii superioare, studii superioare de scurta durati si studi medi, dupa caz, in condifiile legii; ©) venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de baz, soldel@> functiei de baza/salariile functiei de baz, indemnizatiile de incadrare, indemnizatiile lunare si, dup’ caz, compensafiile, indemnizatiile, sporurile, majorarile, adaosurile, primele si premiile, precum si alte drepturi in bani si/sau in natura, corespunzitoare fiecirei categorii de personal din sectorul bugetar. elasi fel din cadrul aceleiasi institutii sau de studii, grad/treapta profesionala, gradatie, SECTIUNEA a 4-a Criterii de performanti Art. 8 - Criterii generale (Dlerarhizarea posturilor in vederea stabilirii salariilor de baz, a soldelor functiilor de baz sau asalariilor functiilor de baz si a indemnizatiilor lunare de incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, are la baz urmatoarele criterii generale: a. cunostinfe si experientai; PROIECT b. complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor; c. _ judecata si impactul deciziilor; d. _responsabilitate, coordonare si supervizare; e. f. dialog social $i comunicare; condifii de munca; g. _ incompatibilitati si regimuri speciale. (2)Criteriile de performanfa generale avute in vedere la promovarea in functie, grade/ trepte profesionale sau avansarea in gradafie a personalului plitit din fonduri publice ori in vederea acordatii unor premii sunt urmatoarele: Rezistenta la stres si adaptabilitate; Capacitatea de asumare a responsabilitatii; i. Integritate gi etica profesionala. (3)Pentru categoriile de personal platite din fonduri publice care beneficiaza de criterii specifice de performanta reglementate prin statute proprii, se aplica acestea din urma. (4)Continutul criteriilor de performanta specifice domeniului de activitate, precum si procedura de evaluare, se stabileste potrivit reglementarilor aplicabile fiecarei categorii de personal. a. Cunostinte profesionale si abilitati; b. — Calitatea, operativitatea si eficienta activi c. — Perfectionarea pregatirii profesionale; d. — Capacitatea de a lucra in echipa; e. Comunicare; f. — Disciplina; B h. CAPITOLUL HI - Salarizarea SECTIUNEA 1 Sistemul de stal baza, indemniz: a salariilor de bazi/ soldelor functiei de bazi/salariilor functiei de ior de incadrare si indemnizatiilor lunare in sectorul bugetar Art. 9 — Salariile de bazi/ soldele functiei de bazi/salariile functiei de baza, indemnizafiile de incadrare si indemnizatiile lunare Salariile de baza, soldele functiei de bazi/salariile functiei de baz, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare, sporurile si alte drepturi salariale specifice fiecdrui domeniu de activitate corespunzator celor 7 familii ocupafionale de functii bugetare, pentru personalul din autoritafile si institufiile publice finanfate integral din venituri proprii precum si pentru functiile de demnitate publica sunt prevazute in anexele nr. I — IX din prezenta lege. Art. 10 - Salariile de bazi si gradatiile (1) Salariile de baz sunt diferentiate pe functii, grade/trepte si gradatii. 5 PROIECT (2) Fiecarei functii, fiectrui grad/treapti profesionala fi corespund cinci gradatii, corespunziitoare trangelor de vechime in munci, cu excepfia functiilor de demnitate publici si functiilor de conducere pentru care gradatia este inclus& in indemnizatia lunard/salariul de baz prevazut pentru aceste funcfii in anexele la lege, precum si a personalului militar, politistior si funcjionarior publici cu statut special din sistemul administrafiei penitenciarelor. (3) Salariile de bazi prevazute in anexele I — VIII din prezenta lege pentru functiile de executie sunt la gradafia 0. (4) Transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si procentele corespunzatoare acestora, calculate la salariul de bazi avut Ja data indeplinirii condifiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta sunt urmatoarele: - gradatia | - de la 3 la 5 ani gi se determina prin majorarea salariului de baz prevazut in anexele la prezente lege cu procentul de 7,5% , rezultand noul salariu de baz’; ~ gradafia 2 - de la 5 la 10 ani gi se determina prin majorarea salariului de baz avut cu @ procentul de 5% , rezultand noul salariu de baz; - gradafia 3 - de la 10 Ia 15 ani si se determina prin majorarea salariului de baz avut cu procentul de 5% , rezultand nou! salariu de baza; - gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani si se determina prin majorarea salariului de baz avut cu procentul de 2,5% , rezultdnd noul salariu de baz; - gradatia 5 - peste 20 de ani gi se determin’ prin majorarea salariului de baz avut cu procentul de 2,5% , rezultand noul salariu de baz, (5) Gradatia obtinuti se acorda cu incepere de la data de intéi a lunii urmitoare celei in care s-au implinit condifiile de acordare. Art. 11 — (1) Pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupafionale ”Administratie” din institufiile si autoritatile publice ale administrafiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pet. 5 si pet. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificarile si completirile ulterioare, cu excepti: institutiilor si autoritatile publice finantate integral din venituri proprii, salariile lunare > stabilesc prin hotarére a consiliului local, a consiliului judejean sau a consiliului general al municipiului Bucuresti, dupa caz. (2) Nomenclatorul functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarei institugii sau autorit’fi publice ale administrajiei publice locale, precum gi ierarhia functiilor sunt prevazute in Anexe VIII, Cap. I, lit. A, pet. IIT si Cap. II, lit. A, pet.IV la prezenta lege. (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizeaz& cu respectarea art. 25 din prezenta lege. (3) Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute la alin. (1), fara a dpi nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar sau, dupa caz, a indemnizatiei lunare a vicepresedintelui consiliului judefean, sau, dup’ caz, a vicepresedintelui consiliului general al municipiului Bucuresti, corespunztor nivelului de organizare: comuna, oras, municipiu, PROIECT sectoarele municipiului Bucuresti, priméria general a Municipiului Bucuresti, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli. (4) Angajarea, promovarea, avansarea in gradafie a personalului prevazut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum gi a celorlalte reglementari specifice funcfionarilor publici si personalului contractual. Art. 12 - Modul de stabilire a salariilor de baz, soldelor functiei de bazi/salariilor functiei de baz, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare (1) Salariile de baza, soldele functiei de bazi/salariile functiei de baz, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare, se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi si Anexelor LIX, astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, s& se incadreze in fondurile-aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, in vederea realizarii obiectivelor, programelor si proiectelor stabilite. (2) incepand cu anul 2023, salariile de baz, soldele de functie/salariile de fanctie, indemnizatiile de fncadrare si indemnizatiile lunare, se stabilesc prin inmultirea coeficientilor prevazufi in Anexele I-VIII la prezenta lege cu salariul de baz minim brut pe jara garantat in plata in vigoare. Art.13 — Modul de stabilire a indemnizatiilor pentru functiile de demnitate publici (1) Indemnizatiile pentru functiile de demnitate publica se determin’ prin inmulfirea coeficientilor din Anexa IX cu salariul de bazi minim brut pe {ard garantat in plata in vigoare. (2) Perioada in care persoanele prevazute la alin. (1) au ocupat functii de demnitate publica constituie vechime in munca si in specialitate. SECTIUNEA a 2-a Alte drepturi salariale Art. 14 - Drepturi salariale pentru definerea titlului stiintific de doctor (1) Personalul care define titlul stiintific de doctor beneficiazi de o indemnizatie lunara pentru titlul stiingific de doctor in cuantum de 50% din nivelul salariului de baz minim brut pe fara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul. (2) Personalul didactic de predare care solicit’ si obfine gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor ordinului ministrului educafiei nationale, nu primeste indemnizafia pentru titlul stiinfific de doctor. Cadrele didactice opteaza in favoarea indemnizatiei pentru titlul stiintific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I. Art. 15 - Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv Personalul care exercitd activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare aacesteia, beneficiazi de o majorare a salariului de baz cu 5%. 7 PROIECT Art. 16 - Drepturi salariale pentru activitatea prestatd in proiecte finantate din fonduri europene (1)Personalul din institutiile si/sau autoritatile publice nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiaza de salarii de baza/solde de functie/salarii de functie/indemnizatii de incadrare/ indemnizatii lunare ale presedinfilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si primarilor/viceprimarilor, mai mari cu pana la 25%, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Aceasta crestere se aplicd proportional cu timpul efectiv alocat realiz&rii activitatilor pentru fiecare proiect. (2)Pentru fiecare proiect contractat in conditiile alin. (1), conducdtorul institutiei/autoritatii publice nominalizeaz, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. (3)Numarul maxim de persoane la nivelul unei institufii sau autoritati dintre cele prevazute, la alin. (1) care pot fi nominalizate in echipele de proiect este cel stabilit de prevederil@) contractului/acordului/ordinului de finantare semnat de catre institutia beneficiaré cu autoritatea finantatoare. (4)Echipa de proiect din institusia beneficiar’ este responsabil de realizarea activitiilor stabilite a fi efectuate in mod direct in graficul de activitati aprobat, precum si a celor care deriva din obligatiile beneficiarului fata de autoritatea finanjatoare, conform contractului/acordului/ordinului de finanjare semnat si in conformitate cu sistemul de management si control inter aplicabil. Activitafile prestate de catre personalul institutiei sau autoritatii publice nominalizat in echipele de proiect in cadrul proiectelor finantate din fondurile prevazute la alin. (1) vor fi reflectate corespunzétor in cuprinsul fisei postului, conform prevederilor legale in vigoare. (5)Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/seful de proiect semneaza fisele de pontaj care atest timpul efectiv lucrat in cadrul fiecarui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate. (6)Procentul de pani la 25% prevazut la alin. (1) se acordi de la data semnacigy contractului/acordului/ordinului de finanjare de cdtre partile contractante, respectit institufia beneficiar’ gi autoritatea finanfatoare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. Acesta se acordi numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilita in contractul/acorduVordinul de finantare semnat, pe rispunderea ordonatorului de credite in cadrul caruia este organizata echipa de proiect. (7)Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile demnitarilor, cu exceptia functiilor de presedinte si vicepresedinte consiliu judetean si primar si viceprimar, si personalului care beneficiaza de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaz fonduri comunitare, cu modificdrile gi completirile ulterioare. (8)Cheltuielile cu salariile de baz’/soldele de functie/salariile de functie/indemnizatiile de incadrare/ indemnizatiile lunare ale personalului din echipele de proiect, inclusiv contributiile salariale aferente , pot fi rambursate de catre autoritatea finanfatoare, in conformitate cu regulile de eligibilitate si procedurile de rambursare aplicabile, precum $i cu procentul de cofinantare stabilit in contractul/acorduV/ordinul de finanfare semnat cu 8 PROIECT autoritatea finanfatoare. Pentru persoanele implicate in mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect in parte, proportional cu timpul efectiv realizat, conform fisei de pontaj. (9) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cadrul institutiilor si/sau autoritatilor publice poate fi incadrat personal cu contract individual de munca pe duraté determinat’, pe posturi in afara organigramei, cu aprobarea ordonatorului de credite. Angajarea se face cu alin. (1), conform prevederilor contractului de finantare semnat de cdtre institutia beneficiari cu autoritatea finantatoare si in limita sumelor . Salarizarea se va face la nivelul de salarizare aplicabil pentru functiile similare in institutia/autoritatea publica unde se desfasoara activitatea, cu suportarea integrala a drepturilor salariale brute, si a contributiilor sociale aferente, dupa caz, din bugetul proiectului finanfat din fonduri europene, conform regulilor privind exigibilitatea cheltuielilor stabilite de autoritatea finantatoare. Cheltuielile cu salariile personalului care isi desfagoard activitatea in cadrul proiectelor finanfate din fonduri externe nerambursabile, pe baz de contract individual de munc& pe durata determinata, se suport din titlul de cheltuieli din care este finantat proiectul, in limita bugetului aprobat. (10) Conducdtorul institutiei/autoritatii publice are obligatia de a asigura respectarea condifiilor gi limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate in cadrul institutiei/autoritatii publice pe care 0 conduce. Art. 17 - Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finanfate din fonduri europene incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, personalul prevazut la art. 1 din Legea nr. 490/204 privind stimularea financiaré a personalului care gestioneazi fonduri comunitare, cu modificarile si completirile ulterioare, pe durata desfasurdrii activitatii in acest domeniu, in loc de majorarea de pana la 25 de clase de salarizare succesive faté de clasa definuta, , beneficiazi de salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare mai mare cu Art. 18 - Indemnizafie de hrand (1) Ordonatorii de credite acorda indemnizatii de hrana anuale la nivelul a doua salarii de baz& minime brute pe fara garantate in plata, cu excepfia personalului Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paz si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, precum si personalului polifiei locale care beneficiazd de drepturi de hrand, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare national, ordine publica si siguran{a national, republicata. (2) Indemnizatiile de hrana anuale prevazute la alin. (1) se acorda cu incadrarea in prevederile alin. (1) al art. 25 din prezenta lege. (3) Personalul care la data intrarii in vigoare beneficiazd de drepturi de hrana potrivit Ordonanjei Guvernului nr. 26/1994 si nu este angajat/incadrat in institutiile si autoritatile 9 PROIECT publice prevazute art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 sau in cadrul politiei locale, beneficiaza exclusiv de indemnizatia de hran& anual’ prevazuta la alin. (1) Art. 19 - Salariul de baza pentru functiile de conducere (1)Salariul de baz’ pentru functiile de conducere se stabileste la incadrarea in functie, de c&tre conducatorul institutiei publice, in raport cu complexitatea activitatii desfagurate in cadrul acesteia. (2)in salariul de baz pentru functiile de conducere atat la gradul I, ct si la gradul II este inclus& gradatia aferentd transei de vechime in munca, la nivel maxim. SECTIUNEA a 3-a Sporuri Art. 20 — Sporul pentru munca de noapte (1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfagoard activitatea intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaz pentru orele lucrate in acest interval de un spor pentru munca prestata in timpul nopfii de 25% din salariul de bazi/solda de functie/salariul functie/indemnizatia de incadrare, dac& timpul astfel lucrat reprezint& cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. (2) Sporul de noapte nu se ia in calcul 1a determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizafiilor prevazute la art.25. Art, 21 —Sporul pentru munca suplimentara (1) Munca suplimentara prestati peste programul normal de lucru, precum si munca prestatii in zilele de sarbitori legale, repaus saptimanal si in alte zile in care, in conformitate cu legea, nu se lucreaz%, se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dup’ efectuarea acesteia. (2) in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in ferment prevazut la alin. (1), munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru va compensati in luna urmatoare cu un spor de 75% din salariul de baza/solda de functie/salariul de fanctie/indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate. (3) in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibilé in termenul prevazut la alin. (1), munca suplimentara prestaté in zilele de repaus siptimanal, de s&rbatori legale si in celealte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreazi, va fi compensati in luna urmatoare cu un spor de 100% din salariul de baza/solda de functie/ salariul de functie/indemnizatia de incadrare, corespunzitor orelor suplimentare efectuate. (4) Plata muncii in conditiile alin. (2) si (3) se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusi de seful ierarhic in scris, far a se depasi 360 de ore anual. in cazul prestirii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii. 10 PROIECT (5) La locurile de munca la care durata normal a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzittor. (6) Prevederile prezentului articol nu se aplicd persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de functii in cadrul aceleiasi institutii sau autoritati publice sau persoanelor angajate cu timp partial. Art. 22 — Sporul pentru persoanele cu handicap Pentru activitatea desfasurata de persoanele cu handicap vizual grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/ salariul de functie/indemnizatia de incadrare. Art. 23- Sporul pentru conditii de munca Locurile de munca, categoriile de personal, m&rimea concreta a sporului pentru condifii de muncé prevazut in anexele nr. I - VIII, precum gi condifiile de acordare a acestuia, se stabilesc, in cel mult 60 de zile de la publicarea legii-cadru in Monitorul Oficial, prin Regulament-cadru elaborat de c&itre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetard, respectiv administratie, santate si asistenta sociala, invajamant, justitie, cultura, diplomatie, de catre institufiile de aparare, ordine publica si securitate nafionala, precum si de catre autoritafile publice centrale autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecdruia dintre ministerele coordonatoare, fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si securitate national sau autorititile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si al Ministerului Finanfelor Publice si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate. Art. 24 — Sporuri si drepturi salariale specifice Limita maxima a sporurilor, compensafiilor, indemnizatiilor, adaosurilor, majorarilor, primelor, premiilor si alte elemente ale venitului salarial specific fiecdrui domeniu de activitate sunt prevazute in prezenta lege gi in anexele nr. I - VIII la prezenta lege. Art. 25 — Limitarea sporurilor, compensafiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizafiilor sia altor drepturi (1) Suma sporurilor, compensafiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de bazi, a soldelor functiilor de baz, a salariilor functiilor de bazi, a indemnizatiilor de incadrare si a indemnizatiilor lunare, dupa caz. (2) incepand cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevazut4 de alin. (1), se includ si drepturile prevazute in Anexa II, Capitolul II, art. 2 alin. (1) si art. 3 din prezenta lege. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplic& personalului trimis in misiune in strainatate. ul PROIECT Art. 26 — Premii si prime (1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelent pentru personalul care a participat direct la objinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiilor sau autorititilor publice, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile in bani aferente personalului previzut in statul de funcjii, sub condifia incadrarii in fondurile aprobate prin buget. (2) Premiile de excelenf se pot acorda in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la objinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei/autoritatii publice sau a sistemului din care fac parte, a participat la activitati cu caracter deosebit, a efectuat lucrari cu caracter exceptional ori a avut un volum de activitate ce depageste in mod semnificativ volumul optim de activitate, in raport de complexitatea sarcinilor, jinandu-se seama de evaluarea criteriilor prevazute la art. 8 alin. (2) din prezenta lege. Sumele neutilizate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar. (3) Premiile de excelent individuale nu pot depasi lunar dou salarii de baz& minim brute pe {ard garatate in plati si se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumel: aprobate in buget cu aceasta destinatie, in condifiile legii, avandu-se in vedere elementel prevazute la alin. (2), cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dup’ caz, cu consultarea reprezentantilor salariafilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizatii sindicale. (4) Ordonatorii de credite acordi prime de vacanfi anuale, sub forma de vouchere de vacant prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanja de urgenfi a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacant, cu modificarile si completarile ulterioare. (5) Incepand cu 1 ianuarie 2018, valoarea anual a voucherelor de vacanti (prime de vacanja) este la nivelul unui salariu de baz minim brut pe fara garantat in plat si se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in cursul anului calendaristic. Capitolul 11 Alte dispozitii Art, 27 — Salarizarea in caz de suspendare a raportului de muncd sau de se e@ (1) Personalul care s-a aflat in concediu plitit pentru cresterea i ingrijirea copilului in varsti de pana la 2 ani, respectiv 7 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si personahil aie c&rui raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluatea activitayi igi pastreaz& gradul sau treapta profesional in care a fost incadrat anterior suspendati. (2) Pentru personalul prevazut la alin. (1), gradatia se stabileste Iudnd in considerare ji perioadele care, conform legilor speciale aplicabile, constituie vechime in munca ce se are in vedere la stabilirea drepturilor salariale. Art. 28 - Stabilirea salarizirii pentru funcfii specifice (1) Autoritafile, institufiile publice si celelalte unitati bugetare pot include in statele de functii si unele functii specifice altor domenii de activitate bugetara, prevazute in anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfagurarii activitati 12 PROIECT (2) Salariile de baza ale personalului incadrat in functii specifice, care nu sunt prevazute in prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, al Ministerului Finantelor Publice, si al Agentici Nationale a Functionarilor Publici pentru funcfionarii publici, prin asimilare cu functiile si salariile de baz prevazute in anexele la prezenta lege si aplicabile categoriei de personal respective. Art. 29 — Cumulul de funcfii pentru unele funcfii specifice (1) in cazuri exceptionale, posturile vacante si temporar vacante aferente funcfiilor didactice de predare, functiilor de specialitate medico-sanitard si asistenta social si functiilor de specialitate artistic’ pot fi ocupate si prin cumul de funcfii de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de functii si a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, in condifiile prevazute la alin. (2). (2) Posturile vacante si temporar vacante aferente functiilor didactice de predare, functiilor de specialitate medico-sanitara si asistent sociala si functiilor de specialitate artistici, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate si numai in condifiile in care programul functiei cumulate nu se suprapune celui corespunzator functiei de baza. in astfel de situafii nu sunt aplicabile prevederile art. 16 din prezenta lege. Art. 30 - Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere se realizeaz prin numirea temporara a unei persoane angajate care indeplineste condifiile specifice pentru ocuparea functiei de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar, pe o perioadd de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel. (2) in mod exceptional, perioada prevazuta la alin. (1) poate fi prelungité cu maximum 6 luni, daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel. (3) In perioadele prevazuta la alin. (1) si (2), persoana beneficiazi de drepturile salariale aferente functiei de conducere respective. Art. 31 —fncadrarea si promovarea unor categorii de personal (1) Pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiaza de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aproba prin hotarare a Guvernului. (2) incadrarea si promovarea personalului platit din fonduri publice pe functii, grade sau trepte profesionale, se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotarari ale Guvernului sau acte administrative al ordonatorului principal de credite, dupa caz. (3) in situatia in care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar in functie, grad sau treapti profesionala, nu este reglementata prin statute proprii, promovarea se face de regul& pe un post vacant existent in statul de functii. (4) in situatia in care nu exist un post vacant, promovarea personalului platit din fonduri publice in functii, grade sau trepte profesionale, se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acestea sunt incadrate intr-unul de nivel imediat superior. 13, PROIECT (5) Promovarea in functii, in grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizeazi pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aproba prin hotirdre a Guvernului, daca nu este reglementata altfel prin statute sau alte acte normative specifice. (6) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel pufin de doua ori in ultimii 3 ani de activitate, de c&tre comisia desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, dupa caz, reprezentanfii salariatilor. (7) Activitatea profesional’ se apreciazi anual, ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale, de c&tre conducatorul institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacdtor” si "nesatisfacator", daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel. (8) Ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe functii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu conditia incadrarii in cheltuielile d@ personal aprobate in buget. Art. 32- Transferul (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant in sistemul bugetar se poate face gi prin transfer, daca se realizeaz de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent. (2) Transferul poate avea loc dup’ cum urmeaza: a) in interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transfera; b) la cererea persoanei, in urma aprobitrii cererii de transfer de catre conduc&torul autorititi sau institutiei publice la care se solicita transferul si de la care se transfera. (3) Prevederile din actele normative specifice domeniului de activitate referitoare la transfer raman in vigoare. (4) Ordonatorul de credite, in raport cu cerinjele postului, stabileste criterii de selectie proprii de transfer in completarea celor prevazute la alin. (1) si alin. (2), cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultare: reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizafii sindicale. e CAPITOLUL IV Dispozifii finale si tranzito Art. 33 — Detasare si delegare (1) Prevederile din actele normative referitoare la acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea si locuinfa raman in vigoare. (2) Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institufiilor publice care indeplineste unele activitati cu caracter temporar, in fara si in strdinatate, inclusiv cu ocazia delegarii sau detagarii, se stabilesc prin hotirare a Guvernului, daca prin prezenta lege sau alte acte normative in vigoare nu se reglementeazi altfel. (3) Pana la data aprobirii actelor normative prevazute la alin. (1) rman aplicabile prevederile din actele normative in vigoare la data aprobarii prezentei legi. 14 PROIECT Art. 34—Caracterul drepturilor salariale Sumele reprezenténd drepturile salariale prevazute de prezenta lege sunt lunare, in forma bruta si supuse impozitarii, potrivit legislatiei in vigoare. Art. 35 — Reincadrarea personalului La data intrarii in vigoare a prezentei legi, reincadrarea personalului se face pe functii, grade/trepte profesionale si gradatia corespunzatoare vechimii in munc¥/vechimii in specialitate avute, cu stabilirea salariilor de bazi/ soldelor functiilor de bazi/salariilor functiilor de baz, indemnizatiilor lunare de incadrare potrivit art. 38 din prezenta lege Art. 36 — Solutionarea contestatiilor (1) Solutionarea contestafiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza/soldelor functiilor de bazi/salariilor functiilor de bazi/indemnizafiilor de incadrare, a sporurilor, a cresterilor salariale, premiilor $i a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite. (2) Contestatia poate fi depusa in termen de 15 zile lucraitoare de la data comunicarii actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite. (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestafiile in termen de 30 de zile lucratoare. (4) impotriva modului de solutionare a contestatiei persoana nemulfumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instanjei judecdtoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunic&rii solutionarii contestatiei. Art. 37 — Aplicarea legii (1) _ Prevederile prezentei legi se aplica etapizat, incepand cu | iulie 2017. (2) incepand cu data de 1 iulic 2017: a, se menfin in plat la nivelul acordat pentru luna martie 2017, pana la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de baz& /indemnizafiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare, precum si cuantumul sporurilor, _indemnizatiilor, compensafiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, , indemnizatia bruta de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoard activitatea in aceleasi condifii; b. prin exceptie de la lit.a, se acorda urmatoarele cresteri salariale: - soldele de functie ale personalului militar, se majoreazi in medie cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna martie 2017; - salariile de functie ale politistilor si funfionarilor publici cu statut special din sistemul administrafiei penitenciarelor, se majoreaza in medic cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna martie 2017; ¢. Stabilirea nivelului concret al majorarilor prevazute la lit.b pe funcfii se face prin ordin comun al ordonatorilor principali de credite din institutiile publice de 15 PROIECT aparare, ordine publica si securitate nationala, fri a depasi nivelul prevazut in anexa nr. VI pentru anul 2022; d. prin exceptie de Ia lit.a, salariile lunare care beneficiaz’ personalul platit din fonduri publice din institutiile si autoritatile publice ale administratiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pet. 5 si pet. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completirile ulterioare, se stabilesc conform prevederilor prezentei legi. e. Prin exceptie de la lit. a, indemnizatiile lunare ale personalului care ocupa functii de demnitate publica se stabilese prin inmultirea coeficientilor din Anexa IX cu salariul de baz minim brut pe fara garantat in plata in vigoare. (3) _ incepand cu data de 1 ianuarie 2018 se acord urmatoarele cresteri salariale: a) salariile de baz de care beneficiaza functiile de medici si asistenti medicali prevazute in Anexa II, Capitolul I, pet. 2 la prezenta lege, se stabilesc la nivelul celor prevazute pentru anul 2022; b) salariile de baz de care beneficiaza personalul didactic din invafamént, se majoreaza @D 50% fafa de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017; c) salariile de baz, soldele de functie/salariile de functie/indemnizafiile de incadrare, ale personalului salarizat potrivit prezentei legi, cu exceptia celui prevazut la literele a), b) si c) se majoreaza cu 25% fafa de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017; d) indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate public’ prevazute in Anexa IX la prezenta lege se stabilesc pe baza coeficientilor si a salariului de baz4 minim brut pe fara garantat in plata in vigoare. (4) in perioada 2019-2022 se va acorda anual o crestere a salariilor de baz, soldelor de functie/salariilor de functie /indemnizatiilor de incadrare, reprezentind % din diferenta dintre salariul de bazi/solda de functie/salariul de functie/indemnizafia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anual a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h) din prezenta lege. (5) _in situatia in care, incepand cu 1 ianuarie 2018, salariile de baz8/soldele functiilor deg bazi/salariile functiilor de baz8/indemnizatiile de incadrare sunt mai mari decat cele prevazute in anexele la prezenta lege pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorarilor se acorda cele prevazute pentru anul 2022. (6) incepnd cu 1 ianuarie 2018, cuantumul sporurilor, majorarilor, indemnizatiilor, compensafiilor, premiilor si celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de prezenta lege, se determina utilizand salariul de bazi/ solda de functie/salariul de functie /indemnizatia de incadrare stabilite conform alin. (2) lit.b, ¢ si d, alin. (3) si alin. (4). (7) Salariile de baz, soldele/salariile de functie si indemnizafiile lunare de incadrare se rotunjesc din leu in leu in favoarea salariatului. Art. 38 — Aplicarea tranzitorie PROIECT (1) Pana Ja aplicarea integral’ a prezentei legi, pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institufie/autoritate public pe functii de acelasi fel, inclusiv pentru personalul promovat in funcfii sau in grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru functii similare. (2) in situafia in care nu exista functie similara in plata, nivelul de salarizare pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institufie/autoritate publica pe functii de acelagi fel se stabileste prin reconstrucjie salariala, pornind de la luna decembrie 2009, cu aplicarea succesiva a actelor normative ulterioare si aplicarea prevederilor alin. (2) al art. 37 din prezenta lege. Art. 39 — Indemniz: ilor judeteni Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. o din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile i completirile ulterioare, in perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021, indemnizatia maxima lunara de care beneficiaz consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinfe este de 10% din indemnizatia lunar a primarului, presedintelui consiliului judefean sau primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz. Art. 40 - Pensiile de serviciu And la aplicarea integral a prevederilor prezentei legi, se suspend temporar actualizarea in functie de majorarea salariilor, soldelor, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare a pensiilor de serviciu ale functionarilor publici parlamentari reglementata de alin. (5) al art. 73°1 din Legea nr. 7/2006, ale membrilor Corpului diplomatic si consular al Roméniei reglementata de alin. (5) al art. 6 din Legea nr. 216/2015, ale judecatorilor, si procurorilor reglementaté de alin. (2) al art. 85 din Legea nr. 303/2004, ale militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare reglementata de art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, ale auditorilor publici externi reglementata de alin. (10) al art. 51 din Legea nr. 94/1992, precum si actualizarea indemnizatiei pentru limita de varst& de care beneficiazi deputatii si senatorii, prevazuta la art. 49 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata. Art. 41 - Echivalarea unor studii in baza art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completirile ulterioare, salarizarea absolventilor ciclului 1 si/sau II (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S). Art. 42 - Raspunderea aplicarii legit incdlcarea dispozifiilor prezentei legi privind stabilirea salariilor de baz sau, dupa caz, a soldelor functiilor de bazi/salariilor functiilor de baz/indemnizatiilor de incadrare, a sporurilor, cresterilor si a celorlalte drepturi salariale, precum gi acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, rispunderea disciplinard, patrimoniala sau penali a persoanelor vinovate, potrivit legii. 7 PROIECT Art. 43 - Abrogarea unor dispozit La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga: a) art. 1? din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare; b) alin. 2 — 5 ale art. 18 din Ordonanfa Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din Romania, publicaté in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 40din 30 ianuarie 1998, aprobati cu modificari si completiri prin Legea nr. 207/1998, cu modificarile si completarile ulterioare c) prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masa salariafilor din sectorul bugetar prevazute de art. 1 din Legea 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas d) alin. 3 al art. 30 din Ordonanfa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata in Monitorul Oficial al Romanieig® Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificérile si completirile ulterioare e) art. 7 din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului registrului Nafional al Informatiilor Secrete de Stat, publicatd in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobat prin Legea nr. 101/2003, cu modificarile si completarile ulterioare f) alin. 3 al art. 10 din Legea nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, republicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010 g) lit. f a art. 36 din Legea nr. 293/2004 privind statutul functionarilor publici cu statut special din Administrafia Nationala a Penitenciarelor, republicata in Monitorul Oficial al Rominici, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, cu modificarile ulterioare h) art. 14 gi art. 15 din Legea nr. 27/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, republicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011, cu modificarile ulterioare j) alin. 2 al art. 13 din Hotfrdrea Guvemnului nr. 1522/2006 privind aprobarea structuri@® organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti- Doping, republicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare j) art. 23 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care igi 4 activitatea in sistemul sanitar-veterinar, publicata in Monitorul Oficial al i, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare n) alin. 11 al art. 16 din Legea organizarii si functionarii statisticii oficiale din Romania, nr. 226/2009, publicata in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare k) Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice; 1) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta social in anul 2015; 18 PROIECT m) art.l-13 din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum gi alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobat& prin modificari si completri prin Legea nr.71/2015; n) alin,(2) al art.8 din Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr.13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice; 5) Ordonanta de urgent a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum gi alte misuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare; ©) art din Ordonanta de urgent’ a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 si pentru completarea art. | din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum gi alte masuri in domeniul cheltuielilor publice; p) art.4 din Ordonanta de urgent a Guvernului nr.32 /2015 privind infiintarea Garzilor forestiere; 1) Legea nr. 185/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenfa sociala in anul 2015; s) Ordonanta Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonantei de urgenté a Guvernului nr, 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice; s) art.I din Ordonanja de urgent a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte; t) alin. (10) al art. 101 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente. }) art. 1- art. 7, art. 8 alin. (2) - (6), art.9, art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanfa de urgenta a Guvemului nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare; u) Art. I din Ordonanta de Urgenfé a Guvernului nr.43/2016 pentru modificarea $i completarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum gi unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale y) Art. I si Art. II din Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitari a personalului platit din fonduri publice, precum gi pentru stabilirea unor masuri fiscal-bugetare w) Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonanfei de urgent a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, 19 PROIECT precum si uncle misuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative x) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate 2) Capitolul I din Ordonanta de Urgenta a Guvernului_ nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare aa) art. | din Ordonanta de Urgenta a Guvernului_ nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal- bugetare, precum $i modificarea si completarea unor acte normative bb)art. 1 — art. 5, art. 17, art. 20 alin. (2), art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative cc) Art. 13 alin. (1), lit. k) si art. 18 alin. (4) din Ordonanja de urgen{i a Guvernului mi 22/2009 privind infiinfarea Autorititii Nationale pentra Administrare si Reglementare Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 13/2010, cu modific&rile si completarile ulterioare dd) Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanjei_de_urgenti a Guvernului_nr. 33/2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004 ee) orice alte dispozitii contrare prezentei legi. Art. 44- Anexele ‘Anexele nr. I- IX fac parte integranta din prezenta lege. Art. 45 — Intrarea in vigoare Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 2017. 20 ‘Anexa nr. FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNC EI BUGETARE "INVATAMANT™ Capitolul | lit, A ~ Salari de baz’ pentru funetile din invayamant 1. Funetile de conducere i wathmnatl superior An ed Setar de] Salut de] Coeficient we Funct Nivelit [par tet | baza le et studio Gndi_| Gaatt | Grit | Gaal 1 [Recor Sasa | saa 2 [Prorecior) S_[ouse [aig | ass [397 3 [Decan*) S| moos [aes | 4a 5.79 4 [Prodecan’ a A S_[Diretor de department S| tomas [aon J a7] 3.62 5 [iretor geerl administaval yrieraats S| 90m [i249] 3.65 [3.30 [Diector genera adjunct minstretv al university ale s | e3 [ tos Tsao [ass ') Salar Ge bea suprind alr de ba afernt unl none icacce ‘Nata Salle de bazaprevazutela radu si gral eupind spol de vechime in mune a nivel maxim 2 Funetile de conducere, de indrumares cont in tavathmdntl preusiversitar An 2022 Ne, f iver | Selarioldebeza-tes | Comet ria on sailor Gaat | Geet | Grat | oaawt 1 finspectorgnlar genera) S| awea | sore [3a | 2 Tinspestorfeolar genera acjune™) FS 3_[Disecir cas corpulu didactic") Senn 9545} 2.49302 $7 [ireior iste de invgimint) —) S965 7am [339-291 3 [Diresor wnt unite de vayama) [ser eset oe 1 Tispectr solr de specials, inspector gla) S_[ ssa oz a2t "Sari de bz cupid gi salar de ba ferent une nome didactce **) Nt: Nivel alarior de bast petra fuel sictce de conde, respect director diretor adjunct in lvl ‘reunivestar deat eva sail prin Nore Metologice aprobste rin Hotirre de Guvein [Not | pentrfunctile didactic de conducere, de Indrumares conta, ocupate cx personal disetic cae a abslvt studi superione de scut drat sari de bza oe vor tbl ein iminuazea cu un procent de 20% srr de bcs revue I funcile deconducere cust operate din abou dal se ‘2 Salarile de bac previzut la gradu si raul Il cuprnd spor de vchime ta mune Inve maxi, 43. Funetiede conducere pentru functie didactic ausiare Be we naa inet | Solari debaxa-tes | ont on sdiloe Gadt_ | Gadi | Gaal | Gadlt Treimdnt superior 7 [Birr conabirael™ Ss sas 3. | seceargf universe *) S| e0 | 146 | as | son 5 |Secrtarse fata Sas ao 26a 6 |setseiin S| | 7 | oa | ose set bir) Sao aass vaya: preoniversiar™) T [Ftv maxi S| aa an [ae 2 (secretagef untae de ivtgmin)-niveimacm |S | sola | 29 | 208 | 299 3 Conabge*)- vel maxim Mo [as [age [ao [36 4 [Secrtr ef wate de ivigiiin®)-nvelmanim | M259 | ase [a0 176 1) Salaried bz cupeing si salar de bos ferent fancied de execute +) Categorie de uit de invtmdnt preanivesiar destin cate se normesz Fanci de conducere nv salar de bss peru acces stables pris norme metodolopceaprobate pin hotrre de Guven ‘Not [pent fanctile didacticeauxire de conduese, de indrumare con, ozupate cu pesona didactic auiar care a abl sti supeiore desert duran salaile deb se vor sail prin diminuiea eu un proce de 20% salaror de bars prevazat a fusctile de condicre esti superaare din abel de ma sus Sali de baza prevzute la grad | i rad Il curing spol de veche in mune nivel maxim 20 RAFT ‘Anexa ar. - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTH BUGETARE "INVATAMANT” 4, Salar de baz tavajamint universtar x einen e sin de * Ymca) | net ie ; sil [MANE Jers | HH an Eo 3 [eo | ase reitwe [S| oss [9108 [36 1 | ehestar [| 15a [7290 [ 290 s [esas | 997[ 28 S| 6a [ses] a35 [ease [a6 [ae 3 | we [oe [a6 | conten —s | ass0an [ssi] 231 uniestar [5 [10 sanh stor] 2p S| ewan [aoe | “ipe S| Sau a0s | go pe25z | sa 208 seta [| sos [ “ae [ “tr 3 | Meer [—s—[isaan ase ae enwesiao [5 Ponsa | aarti So} ena [on] Tis 3 se | axe [i Pee aise s | 1 Saas ear | assere [S830 an a6 [035 onventar [5 [rosa [059190 S| eas | aie | ie S| 36a [a | oer [plas 9150 65 Panels cup post revedeo: Lega, 12011 Lege eae tions meine 5 cmp eowe 1 Sale de aca revue prezeta neat 3 Invabmt sper 94 repeal vel min, nvll maxis abies einen azine 70%, tn ote de sperifid activi desta 9d caisen seein Sum pr cent major ‘ever pil eatin vet pop 2 Tneadre te nite fea pt on eer pote de olde nia A Anexa nr. I - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTI BUGETARE "INVATAMANT" DRAFT 5, Salarii de baz4 invajamdnt preuniversitar | sua ct i dai) | pe S| cei a s ant Ss 221 1 | moter st apeine dohgs Sf BAL ‘dura grad disci 1 sal om s 10-15 ani_| 4600. eee mae , ete ie 2 | Pemysutinnaion tnt |-$—T isso aan? to HES ee ee ee $ Sete $ «5 [up Profesor studi superioare de lung’ - = 1 3 | dura grad didactic defini FS ee $ ais $ ie 3 fee 7 ioe ma aaa oat [dursta debutant 7 = 1.64 oe 4. | eters peru eet om nape ee Se ees a sso [Pe] wae [aay sao aa amet 6 | Prokoer sus peseme dosent [S50 -[ isa aa [485 [ 18 Sa ee Sie ig Sse is mite a ani 4526 173 setinpeiaece wwe SE] Soar aes 7 | Poaaticmetees Tp Tieme Lae { tar ‘S$8D_|T01Sani | 4144 1.66. a SES BH 2 DRAFT Nsw fomine | neces ona | age on ip barman eT Two Tare om § dura debutant bi 1,60 7S" wee | es =cbaier aeOs >| maiseioreat ont ST Bare rr pee eee ee s ani ae 179 eit easrinann [Ep Br Dae ee oe reac eeelear eerie ees eee aaa al ani Bn LIS. kesaguioommer Paar aes u| anmeaie. ES es oe hse es Spee es ae ee a 2 | ud superioare lung dura! debutant S| pina te on a ssp | PAE25¢ | ages nstitutor, maistru instructor an 179 13 | stadii supericare scurtl duratt grad | SSD. $326 13 a 3 Se = ae} 5 ce ee ts «| ei ES ae stideti 38, 4159 [ 168 7 sas = ae ee is| aaa, Pease ee ate Fe se rate See oe 2 DRAFT snl shine we oe NT raed gta dc) | ag IS onc li ss © adi supeoare sir dura dehurane | SS a fate M 475, ovo, snr, maar 17 liso x ai dive hea} gl EE a ane M 1 if Ts imation soatne masts Taba as 18 fn sn devel ee) ead] Nr] Heap a ‘sete [esa [aiat S| evan [a Misa meena M ani a 1,69 Ini sno main [Taos] a 15 liar oad dena ee andl ua [Tecpae | tie {Toe Si cot [safe | ter wf stom [ast ter Mo[“san [amr [ten i, ae, a Eee 7 [sea 131 Me | PRRE25HCT sige mtn aor cscs, [THD agar | ara oy | stoner ume oa AE oor [— tse perenne fone ean) se arr a ef i peat =) Ponce se supa pouvitpreveerlr Legit, 12031 Lega educate nationale 24 DRAFT Anexa nr. 1 - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTI BUGETARE "INVATAMANT 6 Slr de baz pen functie didactce aire smi %] ata eutant tsa [Nt | cca sm seo radayia 0 aaa a ren 7 as [an oul [aes eo = [ori Se soos Se ee eau [ae rn sae [8 co sow [ ss 7 [brite einedcvstmmtgndi | 8 | 5 | agp ra sms ae sa corm sis [se 7 sa at sam [is eal =a 4 rn =o hea sess rerio, ce * educate exragcoaré gradul 1 s 430 ss “sa ars ‘ei =| © | i san | call = [Ts eal [aor a S| 5s 7 [nar pt 30 | ee [gs ail 90 [ wa iss ei $80 | 39095 ‘san Ss0[ ss + [asrmain matcrowemer gant! [88D | 4007 | aay ia wo pa [ss a >| 0056 ba sab [ as [ Tis © [Serer institute unnate ce imvatamant past | SSD | 4087 | 65 ol > [a [ ss Saft $30 [90116 cm sso a0 se 1 go s0_[ sort | Tas cal s0_[ 0036 St sso [ss 7 [sha coat rae educate extrayeolarS gradul I sell | cece Ta eal wars a s80-[ as | Tio 7 faa pi all 80 [000 [ a0 call sso [a | “is c ei ssp | “3900 [156 I spf [ht 2 pRAET Funcfia, gradul sau treapla profesional lee food let | Coeficient ae 4 Ty [hain crepe le teeapta Ill ~[ow 3750, 1,50 C ‘treapta Ut PLM | 3850 154 debutant ~ ™_ | 3610 144 Geel ilar an Hs [> Eerecmmemener Tu [oe Ts rar mort ‘weapta ~ PLM | 3850 1,354 = fart} a ee a wees Salar deta revit a Cap it ALA. i 6 sunt pen gradatia O.Slarile de baza pen gradaile Sse determina prin majrarea salir de br pent prada potriv revedenior at 0 din peerage. ‘Anexa nr, | - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTH BUGETARE ,,INVATAMANT” Capitolul I lit. B— Reglementari specifice personalului didactic din invajamant Art. 1. ~ Pentru functiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesional nu mai apare in aceasti anexi, salariul de bazi se va stabili la gradatia corespunzitoare vechimii in munca de la gradul/treapta profesionala imediat superioara functiei pe care era incadrata persoana, Art. 2. ~ Ministerul Educatiei Nationale, cu consultarea institutiilor, unitigilor de invatimant gi a partenerilor sociali, va stabili gradul funcfiilor de conducere, prin ordin al ministrului, emis in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in functie de urmatoarele criterii: numair de personal, elevi/studenfi, categorii de unitay. Art. 3. — Personalul didactic calificat de predare si conducere care isi desPisoar’ activitatea in Jocalitati izolate primeste o indemnizatie de pnd la 20% din salariul de baz’, in raport cu zona geograficd respectiva. Diferentierea pe zone si localitafi se aprobat prin hotirare a Guvernului. Art. 4. — Personalul didactic din invagimantul special beneficiaza de o majorare cu 15% a salariului de baza. Art. 5. — Personalul didactic din invajimént, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile central-universitare, beneficiazd de gradajie de merit, acordat’ prin concurs. Aceast gradatie se acord’ pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar, respectiv al institufiei de nivel superior, si reprezintd o crestere cu 25% a salariului de baza detinut. Gradafia de merit se atribuie pe o perioada de 4 ani. Art. 6. — Petsonalul didactic desemnat sf conduc si s& realizeze practic& pedagogica pentru pregittirea viitoarelor educatoare si a viitorilor invatatori, institutori gi profesori beneficiaza de un spor de 10-25% din salariul de baz, in raport cu timpul efectiv Iuerat si calculat in raport cu numérul elevilor sau al studentilor practicanfi, potrivit regulamentului de practicd pedagogic& aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, daci nu beneficiazi de reducerea normei didactice cu 2 ore pe siptimand. Art. 7. ~ Personalul didactic care asigura predarea simulta’ la 2-5 clase de elevi/grupe in invafamantul prescolar, primar sau gimnazial primeste o majorare a salariului de baz, dupa cum urmeazs: = pentru 2 clase de elevi/grupe, o crestere cu 7% a salariului de baza definut; - pentru 3 clase de elevi/grupe,’o erestere cu 10% a salariului de baza detinut; pentru 4 clase de elevi/grupe, o restere cu 15% a salariului de baza detinut; - pentru 5 clase de elevi/grupe, o crestere cu 20% a salariului de baza definut. Art. 8. — Personalul didactic care indeplineste functia de diriginte, invaatorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru invaitzimantul primar, profesorii pentru invatimantul prescolar beneficiaza de o majorare de 10% a salariului de baza. Art. 9. ~(1) Pentru personalul din institutiile de invayimant superior, consiliile de administratie pot stabili salarii diferentiate, cu o crestere de pand la 30% a salariului de baza detinut, in functie de specificul activititii desfasurate si de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plati exclusiv din venituri proprii. (2) De prevederile alin. (1) beneficiazt si personalul din invayiméntul preuniversitar care participa direct la realizarea activitatilor finanjate din venituri propri. a Art. 10. — Personalul didactic de predare din invafiméntul superior poate primi un spor pentru conducatorii de doctorat de pind la 1% pentru fiecare student-doctorand dar nu mai mult de 10% din salariul de baz Art. 11. ~ Personalul didactic beneficiaza de dreptul Ia concediul de odihn’, potrivit Legi nr.1/2011, cu modificarile si completacile ulterioare, primind 0 indemnizatie de concediu de odihna calculata conform prevederilor legale aplicabile personslului platit din fonduri publice. Art. 12. — Personalut didactic de predare, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitajile de ‘invajamant, poate fi salarizat si prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr.1/2011, cu modificirile si completirile ulterioare. Caleulul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactica prevazuta la Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Art, 13, — (1) in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, conditii periculoase sau vatimatoare, personalul salarizat poate primi un spor de pind la 15% din salariul de baz, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. (2) Locurile de munca, categoriile de personal, mirimea concret& a sporului, precum condifiile de acordare a acestora se stabilesc de c&tre ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, in limita prevederilor din Regulamentul previzut la art. 23 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dup’ caz, expertizare, emise de cdtre autortitile abilitate in acest sens. 3) Personalul didactic care desfagoara actvitate de predare - invijare - evaluare in sistemul penitenciar primeste un spor de pana la 15% din salariul de baz, Art. 14. Pentru funcgiile didactice auxiliare, care nu se regisesc in prezenta anexi si care au fost reglementate prin acte normative anterioare, se vor utiliza salariile de baza din anexele la prezenta lege, corespunzitor fiecdrui domeniu de activitate din sistemul bugetar, aplicdndu-i-se in mod corespunzitor celelalte prevederi aplicabile personalului didactic. Art, 15, ~ Salarizarea cadrelor didactice icadrate ca profesor pentru invagimantul prescolar, respectiv profesor pentru invatiméntul primar se face la nivelul incadrarii pentru un profesor cu. studii superioare din invajiméntul preuniversitar Anexa nr. I - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNC}H BUGETARE "INVATAMANT” Capitol I - UNITA} DE CERCETARE STINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA $1 PROIECTARE Sli de bana ) Funct de conducere 2022 Salon Salarulde| | ge | Coeficient Ne ty Nivel | yazh lei | pros cn nant studilor bee Grdt [Grad] Grad 1 Grad Director general institut de cerceare*) " |tOrdonatorsecundar de credit S| $0002 | 114061 400 | 4,56 Director general adjunct institu de oreeare |(Ordonator secundar de crete) S| 26st 19880) 5.86 | 435 Director institut de cerceare § |(@rdonatorterfar de crite) S| 268! | 889] 3.86 | 435 Director adjunct instut de cerceare |Ordonator teria de cede) soe | ttoesed | ene | 0.798] 407 [Director centr de cerctare; director sauna de 5 corcetare (Ordonator terior de credit) S| 5 | 78 | 565 | 3.79 Seceetarsintfc institut de cercetar;seartar 6 2 : ‘i s | 912s | o476 sinc secie ASAS (Ondonator teriar de credite) 36s | 379 [Director adjunct centru de corcetar; director adjunct 7 |staxiune de cercetare (Ordonator tear de ereite) ace d |e Secretar sini centru de cercetar; socretar sinifc 5 | staiune de cercetare (Ordonatortertiar de crete) Ee elie 9 [Seflaboratorcerceare S_ [eas [ar [337 [3st *) Nivelul de salrizare este sabilt de cite ordonatoral principal d ordi Nott: 1. Pentru condueatorit de doctoratsalaril de bazi este egal cu cel >entru director adjunet institut de cereetare sau director centru de cereetare 2. Pentru funeile de conducere din eadrul Academiei Romane salariile de baz’ sunt cu 15% mai 43.Salarile de baz prevazute la gradul I si gradul Tl cuprind sporu. de vechime in munes la nivel maxim, ») Funai de exeoutie Ne , [Ssarite de we Funcgia dati b228- tei |Cocfiel \Gradayiao | ent 2022 1_[Cercetitor sinjtic t s_| 7546 [3.02 2 s 3966__| 2,39 3 8 4216 | 1,69 4 s 4130 [1.65 5 [Asistent de csroetaregtinifck s_| 4087 1.63 6 [Asistet de cercetare stinjifica stagiar 3 3950 | 1,58 7 Asistent M_ | aso [ase 8 [Asistene 1 u_| 3750 | 150 9 Asistentstagiar m_| 360 [as Nota 1 Pentru conducatori de doctoratsalaril de baza este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare 2, Pentru furtile de excoutie de corcetare stintfic8 fundamentals din cadrul Academiei Romane salaile de baza sunt cu 15% mai mati 3. Salarile de baz previzute la it) sunt pentru gradaja 0. Salarile de baza pentru gradafile 1-5 se determin& prin ‘majorarea silrilor de bazA pentru gradata 0 potrivit prevederilor a.10 din prezenta lege, 29 RAFT [Anexa ne, = FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTH BUGETARE “INVATAMANT? Capita tm -CULTE Cento UH A Slant de zt perry parolees feat nmi ase rng de exotic — Re Funct wre Nomi | aa. st sri MA, | consent [est oo ‘gata S| [1 pee [390 [16 ety s_| 30 [ase ebuant S| sno | ie ut [ee sti [360 | ein [aso [a Nora 1 Cone de coupe grader profesional se sbiese ri ots Grell Seca de Sat pent Cle est atin st ‘ie asminen nce de aa alte ces dee Said toa sun preva pei bn Serie de bra pen pda 1 se determin pia marae salar de ae pena gra pot premdetor at 1 din presales, 0 Anexa nr, Capitol IT lit. B -Indemnizatile personalului din conducerea cultelorrecunoscute gia unitilor corr ssimilt celui Mneadat pe functi de demnitate publics DRAFT - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTI BUGETARE *INVATAMANT? decal, We Funciia ort JSunral maxim de] Funefia cu eare se asimileaza 1 [Patriarhal Bisericti Onodoxe Romine Pregedintele Senatalui si Presedintle Camerei Deputailar 7 [ArBiepisoop major, mitvopolit Biserca |oriodoxa Romana si Biserica Romano Secreta i Chestorit Senatului si ai Camerei Deputatilor ICatolica 3 |Athiepisiop, of de ult (mitropoli, episcop, mutt, set rabin, presente niune, pesedinte) Ministra F_[Episcop, episcop-viearpatriarhal Vieepresedinjitcomisior permanente ale Senatul Camerei Deputailor 3 |Bpiscop vicar, episcop coalutor, : leiscop auxiliar, arhiereu-vicar ‘Senator, deputasi ‘Capitol Il it C- Personalul din conducerea cltelors 2 unitailor de cult, altul det cel asimilatfanetilor de ‘So nine Se | pacts ait nei dace ces asinine T_ | Viceprejedinte uniune, viear |administrativ patriaral,vicer general, secretar general, consilier patriaral, primerabin [Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I si vechime in invajamant peste 25 Secretar patiaral,Inspactor gmeral bisericese,viear administrativ epaha, vicar episcopal [Profesor eu studi superioare, cu grad Ididacti I si vechime in invasamént intre 20 isi 25 ani 3 |Sesrear Concclara patriarhal, |consiliereparhial, secretar epahial, inspector eparhial, exarh, protopop [Profesor cu studi superioare, cu grad \didactic IT si vechime in invayamant intre 10 si 1S ani [Stare superiors, egumen [Profesor cu studi superioare, cu grad \didactic IT i vechime in invijémAnt tntre 1 si Sani Capitol I it D - Personal clerical angajat in unite cultelor reeunoscute din Roménia Ne. Functia clerical ‘Numirul de rt, posturi pentru care se asiguri | Funcyia didactic& cu care se asimileazi sprijn lunar fa salarizare reat, diacon, pastor, vestor, imam, rabin cantor ®),oficiant de cult T_ [Ou studit superioare: [Profesor ew studii superioare eradul radul didactic | gradul Il radul didactic TT at DRAET Gefintiv] 240 [detintiv debutant) __2261___|debutant 2 |Custdit medi 4281 [nvagator, educator, maistru-instructor eu studi melt gradull| 663 ]gradul didactic 1 gradul | 784 __[gradul didactic definitiv] 1690 [defini debutant] 1144 fdebutant *) Se utilizaza Ia cull mozaic. 32 Anexa nr. | - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE ,,INVATAMANT” Capitolul III lit. E — Reglementitri specifice personalului ck care isi desfisoara activitatea in tard, in cadrul cultelor reli din Romania, recunoscute potrivi Art. 1. ~ (1) Statul roman sprijind cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical (2) Personalul clerical care beneficiaza de prevederile prezentei legi igi pastreaza statutul de angajat al cultului religios recunoscut. SECTIUNEA 1 Sprijinul statului pentru salaricarea personalului clerical Art, 2, — (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care igi desfasoara activitatea in fara, in cadrul cultelor din Romania, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupa cum urmeazi: ) personalul din conducerea cultelor asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica beneficiazé de o indemnizaie Iunara, in cuantum de 65% din indemnizatiile stabilite potrivit legii pentru functiile de demnitate publica, conform asimilarilor. Indemnizafia lunara este unica forma de remunerare pentru personalul respectiv si reprezint& baza de calcul pentru stabilirea drepturilor gi obligatiilor, care se determina in raport cu venitul salarial; ») personalul din conducerea cultelor, altul decét cel prevazut la lit. a), beneficiaza de sprijin lunar la salarizare, potrivit functiilor pe care le ocupa, la nivelul salariilor de baz stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invataméntul preuniversitar de stat, conform asimilarilor; ©) personalul clerical care isi desftigoard activitatea in unitatile de cult beneficiaza de sprijin lunar la salarizare in cuantum de 65% din salariile de baza stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invafamantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional objinut si vechimii in activitatea clericalé detinuti in cadrul cultelor din Roménia, conform asimilarilor. (2) Prin exceptie de Ia prevederile alin. (1) lit. ¢), personalul clerical care isi desfgoard activitatea in unititile de cult eu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar Ia salarizare in cuantum de 80% din salariile de baz stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invagimantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obfinut si vechimii in activitatea clericala detinuta in cadrul cultelor din Romania, conform asimilarilor. (3) Criteriile in baza cérora unitafile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin, 2), se stabilese prin ordin al secretarului de stat pentru culte. (4) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin, (2) in procent de 30% posturilor clericale, pentru care se aloca sprijin la salarizare de la bugetul de stat. (5) Numarul de posturi stabilite potrivit alin. (4) va fi repartizat pe culte, in raport cu numdirul credinciosilor, conform ultimului recensdmant, si cu nevoile reale. (© Unitaqite centrale de cult, in baza numarului de posturi comunicat anual, transmit Secretariatului de Stat pentru Culte propuneri motivate cuprinzénd nominalizarea unitailor de cult pentru al caror personal clerical se doreste acordarea sprijinului lunar prevazut la alin. (2) si care intrunese conditiile gi criteriile prevazute la alin. (2) si (3). (7) Listele unitafilor de cult al cdror personal clerical beneficiaza de sprijin lunar in conditiile alin. 2), precum si modificarea acestora se stabilesc la propunerea unitafilor centrale de cult sise aproba anual prin ordin al secretarului de stat pentru culte, (8) Nu beneficiaza de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unitigile de cult care obfin venituri din inchirierea, arendarea si concesionarea proprietailor. 3 totalul SECTIUNEA a 2-a Alte drepturi ale personalului clerical Art, 3. — Condifiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevazut la art, 2 alin. (1) lit c) din prezenta anex4 se aproba de Secretariatul de Stat pentru Culte, Ia propunerea cultelor recunoscute, Art. 4. — De la bugetul de stat se asigurd, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite in condiiile prevazute la art. 2 din prezenta anexa, inclusiv toate contriburiile stabilite prin lege. Art, 5, — (1) Pentru sprijinirea agezimintelor religioase roménesti din afara granifelor, care desfaisoara activitati deosebite in vederea menfinerii identitagii lingvistice, culturale si religioase a roménilor din afara granifelor, se alocd de la bugetul de stat, prin unitatea centrala de cult din Romania, o suma stabilita prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat. 2) Suma prevazutd la alin. (1) se alocd unitajilor centrale ale cultelor recunoscute de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (3) Destinafiile sumei prevazute la alin, (1) se stabilesc de unitafile centrale ale cultelor recunoscute, impreund cu conducerile unitatilor de cult din afara granifelor, suma urménd a fi utilizat& pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unitati, inclusiv pentru plata tuturor contributilor prevazute de lege. Obligatia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unitagii centrale de cult din Roménia, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevazute de normele legale in vigoare. (4) Suma prevazuta la alin. (1), respectiv echivalentul in lei al acesteia, poate fi modificata anual prin legea bugetului de stat. Art, 6, ~ Drepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare se acorda in continuare personalului angajat in cadrul cultelor religioase din Romania, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi Art. 7. ~ (1) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, si altor organe abilitate de lege. (@) Numarul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat. SECTIUNEA a 3-a Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute Art. 8. ~ (1) Unitatile apartindnd cultelor religioase recunoscute din Romania, precum gi unitagile si institutiile de invayimant teologic autorizate gi acreditate potrivit legii, aflate in subordinea acestora gi neintegrate in invatimantul de stat, respectiv unitafile de formare a personalului clerical, primese de la bugetul de stat si de la bugetele locale un spri asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unitisilor de cult centrale si locale respective. (2) Unitigile si centrelor de cult, potrivit eriteiilor sta Art. 9. — (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase din Romania se asigura, la cerere, in limita prevederilor bugetare anuale, dupa cum urmeaza a) de la bugetele locale: M - 18.951 de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitajile de cult din tard prevazute la art. 8 din prezenta anexa. Cuantumul contributiei lunare se stabileste prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat; - sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contributiilor prevazute de lege; bb) de la bugetul de stat: = 300 de contributii pentru personalul neclerical angajat in unitagile si institugiile de invaimant teologic, respectiv in unitatile de formare a personalului clerical, prevazute la art. 8 din prezenta anexd, Cuantumul contributiei Iunare se stabileste prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat; - 42 de contributii pentru personalul neclerical trimis s& deserveascd asezmintele din strainatate ale Bisericii Ortodoxe Romane. Contributia lunara reprezinta echivalentul in lei a 50% din drepturile in valuta stabilite in cuantum net, prin asimilare cu funcfiile pe care este ineadrat personalul roman trimis sit igi desfisoare activitatea in cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare gi al altor forme de reprezentare a Roméniei in strainatate; ~ sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contribufilor stabilte de lege. (2) Numarul contributiilor prevazute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat (3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat in vederea rarii bugetelor locale se va avea in vedere si alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor (lita). (4) Aprobarea suplimentarii numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Romania, al crui sprijin financiar se asigur& potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de c&tre autoritifile administratiei publice locale, finéndu-se seama de numarul de adepti ai fiecdrui cult religios, si se comunica Secretariatului de Stat pentru Culte. (5) Aprobarea suplimentarii numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unititile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Roménia, al cArui sprijin financiar se asigura potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de catre Secretariatul de Stat pentru Culte. (© Autoritatile administratiei publice locale pot aproba suplimentarea numarului de Posturi pentru personalul neclerical angajat in unitiile ce apartin cultelor religioase recunoscute din Roménia, findnd seama de numarul de adepti ai ult religios, sprijinul financiar urménd a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale. echi 35 Anes r= FAMILIA OCUPATIONALK DE FUNCHI BUGKTARE: "SANRTATE St ASISTENTA SOCIALA® Cope naan, eset cal de leg medi i |. San dee petri de contre =I =a = Simpetenndepans | Syineatn epee eves desabs I P| sexriedeint-| cecen [ieee | cay file dete) am att | aaa | cast | cas | ones] cas] crtt can] casi [oman cost | cn Tis SPS a Sf Se ee Se Thee ee reste ae Pas i © Peon bow | Lan bon es ed bss = we [ae [aa Ts ose o aae —[e Cosr me ar setae = asa e Lr ster | see [san [one | sie [a | oa 9 faerie ra om [5 Las Low Seda evs anon vehi ms sel nn - tncinat Nal nie | Contd Tote senetd | Ceneesaniiesmgut | Ceeer tance spies TontaaalhetDs Teter | "Mose Bang cma Ermer Psi ie| ome eI Tce BINT ctw foie | Cac coatr| cast car [ coat cna] coat] csi coin cnet [eneu} cass] coal ovat] caai| cast] cota ot rete gene ror | 1091 gg rior | 0590 450 | 0102 ast | 776 2 hen : soe | ae sot | aye a | age an | aa Hp mpeg $e per $eSSt Saree poe lemme : seo | an Steer amwas [Strobe sleet nas bres paw Dee pas baer pase bebo wer bor base ‘le bse sl epi pl ce nm nel maven | ae dessedine | a * | Geudt | Groau| coast | Gras eT To [oto Ps Ta 2 fen trencca] | one | xa fy soon ESE « Preeraeie] T wsr | vw | a Fa ors = pe bar Ss feces meica | # foto | 78 | ae farmer | 5 Tse P one [Sera ten os fesaetoetaet FES) aon | aso 3 etc ma “as [ 58 [ae | 200 a a Sa RR "Mit se mnie etc ep ae ms ar net inn pt 2 Darden een neon de tik ale red stair de edi eae bess de wajares tessa detect set 1 Penna de spcoloe meiosaia ate xg hg onder neh dei est Sena decmarns Oe ase each “Slo in spcatsantore pag mete Ia ze ei inc Scent nal ur nie sana ‘apo, ok de me ea sc bs 5 Siesta prez gt plana pode tie me lace | ‘roa care xr fn eminaleaep piad xr ace encieeiae de nerares ‘sla ask sa depier ora Tigres Fewse baa [Deer ewan de fensenarmesisde | 73 [ave eat anttriode ete erm te, foshmet nix 5 lesa ete [ear aoe sae jr oto 2 frciamptmndcende | 75 jason emai pare 7s Taisen nt [tesa eae 4 fea eine » Js ert [ons bor 7 6 [spmmreteagenine | 25 7 tes 3B «|e pig I lspecor eae ses ic » fmiot are os [test et ead races 10 orm {ei ea [age cua same w ese ae 2 fem pe tu ” 12 ade eo a 109% cel ak st ea a at inp pny esutetrafr clio tnt ar a ate di ari espn meri coma deve ‘ie petcometoe operas regerar scape dmeth# celermele DRAFT ‘Anesa nr. H- FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTI BUGEUARE "SANATATE St ASISTENTA SOCIALA" Capitotut ~ Uniti samitae, de asistent social gi de asistenta medico-soealt 2 Salat de bax8_ pentru personall de speciaitate medico-sanitar si auxiiar ‘anita din unitifisamitare sb unitag de asistents medivo-socia Uniti ctinicecuprind: spite cinicejudefene de urge, spite judeene de urgent, spit regional Spit cinice de specaitate de urgena spt clinic, stale de urgent, spite de specialitate, pital Universita de Urgent Elias"), nstiunul National de Senate Publi, institutes centre medicale, institute de medicina legals, conte de wansfuie sanguin judefene ial mancipuliBucres, Central Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatori si Medicina Prevent din subordinea Academict Romine), Institut National de Expert Medical i Recaperare a Capacitai de Munch 2) Salant de bara pentra personal de specilitatemedico-sani 2.1 Uniti ince ‘Unita etiice vet Ne Funeia uo Salar de bas - on flee \Gradaia 0 ad 2002 T [Wedie primar 5 13500) 500 2 [Mea primar Sent D 13500 5.00, 3. |Meat spesiaist, s 3800 395. “4 ]Mesi specialist dente i 3900 3.96 3 [Medic rezident anal VIVIT S 7300 36 [edie evident emul 1V-V. S 7300, 292 [Mei dons reaient aT WV a 7300 292 [Mei exist anul I S 00 2.68 ‘9 [Mesic dentist rezident anal Ut s (5300 2.58 10 [Medic reridet aout T s 6100 Bat 11 [Medic denis rezident anal T S 6100 244 12 [Mee resident anal S 3700- 22 13 Medic dent ezident anal s 30 228 14 IMesic s 6400 36 15 [Medic denis S 6400 236 16 [Farmacis primar 1) s 3528, 221 17 [Farmacist pecalis. s S315 23 8 [Farmacist s aa7s 179 19" [Farmacist eden anal WE S 35s 176, 20 |armoeistrezident an I 5 345, 14 21 [Farmaciserezident aul s 02 12 4819 22 [Fiziokinewtrapent,boinginer medical: principal $ 193 23 [Fiiokinewtrapet, ioingine medical specials] se 2 24 [Fisiokineterapew. boinginer medical s er ss 25 [Fiziokineterapew, bioinginer medial, debuant |S Eel 138 |Asistent matical, tehnician de radiologse gi imagisicaHicetat, sistent medical de aborator sinc tice, tect tn bsineofiiokinetoterapie 5 ecuperare,tenician |sentar licen, asistent medical dentar cesta, |S aus |cician de frmacie cenit, tenician de audilogie i protezare auditiv Koen, sistent medical de profilanie dentar ent, sistent |mediclVicetat in mutes dietetics, mag; 26 [principal 14 a sistent medical, tenisin de ratiologes imagitca enpat, sistent medical de laborator cine ice, cet boincfiiokinetoterapie si recuperare,tetnician entricenta, sistent medical dentar licen, enician 6 frmacie licen, teaician de audlogie iprotezareauditiv cena, assent medical de proilaxie dentara ice, assent medical ientat in tii ditties, moasa 413 26 Asistent medica, tehncian de ratiloge si iagisic ice, sistent medical de aborstor inc ice, legit a bainofiziokineoterapie recuperare, technician dena icant, ssstent medica entices, ehnican de farmacie Hen, tehnician de audiloge si proteare audi cei, asistent eda! de profiaxe dent cenit asitent cial cenit in ate dietetic, mous; Lacouant 3950 138 29 [Dentist principal SD oar Les [Dentist 3900 16 3 [Dents debutant SSD. 3450) ik 2 |Asstent medical assent medical specialist, hetnician superior deimagistia. adologe, radcerpie i raiodiagnostic,cosmetician edie! specialist, sistent medical spcializa, etnician de laorator clini, tehnician de sarmace asstnt de fiziokinetoterape, sistent medical de urgeage medio-chirugicale, assent nsdicosocal, tebnician dena specializt, sistent de proilaxe stmatlopica, sistent isienist penta cabinet somatologc assent pentru somatloye, sistent medical generals, ebnician de raiologie i magia, ebacian de lavdiologes protzare asia ehncian de prtczareocalars, assent medial degeiatri, |zerontlogiesssistenl social pentru virsnc, fsistent medical de igen si snarate publics, iiokinetterapeat,cosmetcian medical, sistent medical muifinist si dieeticia,tehnician deny [pecais,asitent deta, principal ssp 4087 asistent medial, asitent medical specialist, choicien superior de magick radiologic, |asictrmiesradodiagnosti,cosmetiian |cdicl specials, asitent medial specilzat, lemician de laorator clin, tehnician de Famacie assent de ziokinetoterapic assent |edit deurgenge medio-chinsrgicle, assent |modico soca tcician dentar speciaizat, assent de profilaxe stomatologies, sistent seit pera cabinet stomataloat, sistent [penta stomatlope, sistent medical generals, enician de radiologist imagistica, ehncian de |autogie peotzare auditva tehncian de procure ocular, asitent medial de peri, ecronologi si aistena socal pnt vsti, asste medial de gina santa publica, iiokinctoterapet, cosmetician medial, sistent medical nuiinist dietician, tebnican dent speci, assen dent ssp 3900 Ls6 39 Asstent medical, asistent medica! special lemniciansupzior de imazistes, radiologic, |acioterapie si raiodiagrostc,cosmetician medical speciais, assert medical specialzat, lenncian de iborator citi, tcnicin de Farmaci, assent de Rizickineoterapi, assent |meical de urgene medico-chirurgicale, assent nedico-socialtehnician deta specilzat, Jasstent de profilasie stonatologic sistent | SSD 3850 isienst pentru cabinet stematlogc,asitent pentru stomatolope,asisient medical generalist, [tctnician de raiotogie stimagistica ehnician de autiotogie gi proezae alta, tenician de Jpcotezate ocular, assert medical de grit, gerontologie asistencia penta virstnici, asistnt medial de igien i sina public, fxiokinetterapent,cosmetician medical, assent medical nutrijonst i dsteican tehncian dent 234 [specials assent deta, debutant Lt 35 [Asistnt medial principal *2) me ow, sé 36 |Asistent medal *2) PL 3350 1:50 37 [Asstent medial debulat 2] PL "3300 La 38 [sistent medical principal *2) M. 3850) 1S 39 [sistent medical *2) M. 3100) 1s 30 [Asistent medal debutant 2) M. 3610 Lat 1 [Tebnician deat principal *3) M, E50 134 42 [Tetniian deat *3 M 300 138 43 [Tenician dear debotant “3 M 3610 Lae 4 [ors mesial principale *2) 4 3150) 130 “45 [Sork medicals “4) M 3650) 1s 6 [Sora medical boat) M 3510 La 47 [Awiopser principal M. 3750 150 3 [aupsier M 3650 Las 49 [Autopsier Shuts M 3610 La 50 |Staustician medical, registrar medica; principal] _M ead 1,50 31 [Statstician medical repstrator medical M a Las 52 [Statistician medical, reistrator medical: debutant] M au) a4 22 Anatomia puoloict si medicin egal Anatomia patolopiea sf meicina teaala wn Nivel w Fenctia ssi + Iain de bars - ei 6 eee Cocfcient 2022 [Medic primar 3 16250 530 2 [Medic specal s 12570) Sas 3 {Mess eanen anal s 7300, 292. [Medic eet nul it S 00. 2.68 [Medic rezgen anul I s 100 2ae “5 Mee ezient ana s $700) 228 7 [Faxmacist mar 1D A T1865 237 3 [Famacis pecaist s 309, 2.16 9 |Famacist s 335 205; [Asstt mala, ehniian de raioloies 10 | principal s Se 226 11 [Asisent tical ena de raoiogie = Ed ZiT [Asistot medical tehncian de radiologse: 5 eas 12 |aebutane b 205. [asistent wee, sen meen special, 15 [prinepat — ss 23 40 1s [asstentmodicl assent medic ecal —_| SSD [S070 2a Asitent modi, sient medial specials ; 15 Jecbaan ssp | sn 2.00 16 [Assen moti principal *2) PL soo | ats 17 |asistent medial 2) PL. sos 15 18 [Asien mesial debutant *2) aL “sie 19 [asient medial pncipal"2) M SE 230 [asitent eal “2 M aai0 21 [Asien mescl debian 2) Mt 163 2 [Bord medics picipalt *@) Mt 4875 2 [Sor medicals “8 M a785 74 [Sort medial bul M 4095 25 [Awtopse principal a 875 7 famopaer M aris 21 [awopsie debate M wh 28 [sisicin motes, registrar medical pensipal| _M. aa gs 29 [Statistician medical, epszator medial M a 1.90 10 |sutisisin medical, exsraor medical debutant | M = 18 1.3 Servi deambulncomparient ce mice wen: UPU-SMURD, UPU, CPU: Servi deanbutan,compartinent Primi urgente UPU-SMURD, UPU, ve SPU Set! cmpatiente cu par Ct. ‘weal THT, unitate de ransmpet neonatal Ne Pia eso ‘etapa Saal de bt het radia 0 Coetcent ma 1 peti prmar ¥ 3538 cet T ]Modic dentist pimar s 13536 33 3 oedie pease s 10565 a ei dent spa s 10563 425 fied reten enol TVW = 7300 37 foedi recien anu s 6700 Za 7 |Medi ree an S 6100 Bat Joes recden ana S 5700 226 SMe s 6509 2.60 10 edie denise 3 ‘82 25 TT smacst pear) 5 5308 736 1 fresco 5 671 2a 15 [rma ese ann TH s 4682 a7 1 ]Fanmaeisreiden aT = 4636 ma 15 [amas rezien anal s 459 Ls if fFamast S ar ESL 17 [Fiiokineoermpen oingine mei pritcipal|_$ ou 206, 1s [riokineerapen ivigines medial: pails] § ase us 19 Jribknetorapeut tain medical s EL 1H 4215 2 | iriokieterapeut bionginer medica debsant | _§ 1 [Asinent media, tchnician de adiobogie nag cen, asistent medical de abowtor enc cenit tenia in lslacoivikinettrapi i ecuperare ehnician deter ice sent media dena ica, |S 4836 fetnician de farmace ent, ebician de audiclogiesprovezae aut cet, assent nesical de profes dena ieaia, moa, 21 pina as a 2 |Asistert medial, technician de radiologie si magica tice, asisent medical de aborator etnictceiay, ena in [patncofiziokinctoterapies recuperate, teician dentar licen, assent medical deta ena, enician de farmacie eens tebician de auiclogie si proezare auitva liceaya,asistent |medical de profane data lice, moss 23 [Asstent medical, tehnician de ailogie imagistict cenit, asistent medical de laborator cine tice, Hosni in lbaneofziokinetoterape gi ecuperare, tehnician [seta cenit asstent medical dena ion, tehmician de frmacie cenit, technician de audioogi si protezare auitiv ientia, sistent medical de pofilaie dentara cena, moss; \senatant as 169 24 [Dens principal 3 17s Dentist. SSD [Denier bua SSD 6 20 Asistent metic, sistent medical specialist, jetnician superior de imegistc, radiologic, |adiocerapic i radiodiagnstc, cosmetcian medical specials, sistent medical specialize, enician de aborator clinic, tehnician de |armaci, assent de fziokinetoerapie, ssstent |medical de upente medico-chirurgicale,aistent medico-socia,tehnician dent specialza, sistent de profile stomatologica, sistent iienst pentru cabinet stomatologc, sistent pentru stomutclogieasstet medial generale, tenician de radilogie i imagistics,tenician de laudiologie speotezae aii, ehnican de jroteare ocala, asistent medica de grit, eerontologiesasistens socials penta vérsnii, sistent metcal de igiend si sine publica, |iciokinetterapewt,cosmetician medical, sistent Imedical muons i dietician, ehnician denta specials, asstent demar,priseipal ssp 361 La 28 |Acistent matical, asistent medical specialist, jebacian superior de imagisics, radiologic, |adioterapie sradiodiagnosti, cosmetician |medica specialist, sistent medical specialzat, etnician de laborator clinic, ehnician de iarmaci, sistent de fziokineoterapie,aistent medical de argenje medico-chruricale, sistent |medico-socia,ehnician dentar spocialira, assent de profilaxe tomatologcs, sistent Heienist penta cabinet stomatoogic, asst penta stomatologie,asistent medical penerals, reician de adiolope 5 mapstic,tenician de audiclogie i protezreaucitva ebnician de Jroteare ocala, esistent medical de grit, Jberonologie i sistent socal petra vérstnici, sistent medical de igen si snatare publics, feiokineterapet, cosmetcian medica, aistent Imedical puitonst si dicetician,tebnician dent |pecais, asistentdentar ssp 161 16s 2 Asisen medical sistent medics specialist, chnican superior de imagisic, radiologic, |adioterape st radiodiagostic, cosmetcian edie specialist, assem medical specializa itiician de aborator clinic, enician de Frmacie assent de fziokintoterapic, sistent |cdicl de urgenje modio-chirugicae, sistent fedico soca, thnician dentarspeciliza, Jssient de profieiestomatologice assent | SSD ‘08 ics pera cabinet somatoogic, asistnt penta stomatologie, sistent medical eneralis, cian de radiologie i magistc,tehniian de audilogie protezareauditva thnician de pcotezare ocular, asitent medical de geviare, oeronolgie assent socials pentru vartnie, sistent medical de git sina publics, iciokinetoerapent,cosmetican medical, asistet medial nutritionist si dietetczn, enicisn deta 29 [specials asistent dena, debutant 164 50 [Asisten medial principal #2 PL aa 156 31 [Asistent medical 2) PL 00 1,6 32 [Asitent medial debutant) PL soa Ls 37 [Asistent medical paneipal 2) M 108 1st Si [Asistent medical "2 M. 3948 1st 35 [Asistont medial debutant "2 M. 3852 se 36 | Tehnican denfr principal 3) co 08 Le 37 [Tehniciandeniar 3) co 33a 1s Se [Tetoican dent debotaat M. 3852 138 79 [Sork meseals pineal *2 M. oot 1 a0 [Sons medals “4 M. 3895 156 41 [Sora medicals debutant a) M HS? Ls Statistician medical, regsrsio medical, operator “wor 49 registrar de urgent pincipal M. Lo Statistician medical, repstrto eel, opeator se 45 |regisator de urge M. 16 Staustictan medical, reaaior eT, peTaar | ya sa 46 reisravor de urgent: debutant 4 Uniti snitare, cu excpfaclorcuprinse in unit clinic, uni de asistenA medio-sociald Uni smi seni cr cova cee & ita em mtn ™ fe a laut is Gaxino come Te Es a5 +e a 3 ps 3 isi 1 i isis i <[“E 38 fies [a 3 ac Soman 3 ieee) {Sa oi fees et [at 33 ones =| is 1 rsasesen tins mede winspa|_$ im 1 fringes, binge mated. weca|_g | as 1H panos ba mee a rm |Fiziokinetoterapeut, bivinginer medical; debutant |S eae 158, 3 [asistent medica, ebnician de radologie mais lien, sistent medical delaborstor etinic cenit, icentat in lnaincofiziokinetterapies recuperate, thnician |sentar iene, sistent medical dentar cenit, letician de farmacie cena, enicien de Jadicloge si protezare audi lice, asistent Imedical de profiaxie dentar lien, sistent medical licentiat in ntti detec, moss inp ans Los 1s asistemt medial tehncian de radiologic si imagistica licen, asstent motel de Iaborator clinic een, licepiat in baloeofiriokinetoterape i ecuperare, tehnician [ener ienyat, sistent medical dentr licen, tenician de farmacie Henfa,tenician de sudiotogie 5 protezareauditva licen, sistent Jmedical de profile deta cenit, sistent medical cenit tn quite gi dietetic, 4020 1st Asistent media, tebnicin de radiologie gi imagisic cenit, asstent medical de Iaborator cnc cea, cenit in [paineofziokinetoterape i recuperare, ehnician Jacoar ent, esstent medical dentaricentat, |S ehnician de farmacie cenit, tenicin de audiologie si protezare auditv licegiat,asistent medical de protilaxe dents licen, asisent jmedical cenit in mtr i dietetic, moagé: dctucane 3950 58 [ents principal 3b Ba 158 [Dentist SSD. 3900) 136 [Dentist Soba 8D 3850 134 Asstt medical, asistent medical specialist, jeician superior de magic, radiologic, radioterapi i radiodiagastc,cosmetcian medical specials, sistent medical speciairat, | [casiciandelboraor clinic tenicien de rarmeci,asstet de Riziokinetterapi, assent | medical de ugente metic-chiurpeae, sistent Imedico-socil,wehnician dentar specialist, sistent de profilasestomatoogies asstent | SSD igicist penru cabinet stomatologc, sistent [pentru stomatologc,asistent medical generalist, lcci deradiologie i imagisics, tencian de lauiologiesprocezare aviv, whnicin de lnotezate ocular, assent meical de geriatric, lexontologie assent sociala penta vast, Jasstent meal de gina si snitate publics, |Rsiokinetterapout, cosmtiian medical, sitet |medical aurionist si detetcian, ebncian dnta |pecialst, ssisene dena, principal 3950 138 44 2. Asistent medical, sistent medical spesiais tehnician superior de imagiscs, radiologic radiotrape 9 radiodiagnostic,cosmetcian medical specials, sistent medial specaiat, jcician de laborator cite, tehnician de acmace, sistent de fiziokineoerapi,asitent medical de urgente medico-hrurical,aistent Imedico-social,thnician deta specaliza, sssten de profilaiestomatlogct assent eienist pentru cabinet stomatologc, sistent Jpentr tomaologie sistent medical generalist, leknician de radiologe i imapsica tenician de sudilogie i potezareaudtvatenician de proezare ocular, sistent medial de priate, leontologies assent soviala pentru vest, assent medical de igiend sana public, ckinetotrepet,cosmetcin medial, sistent medic! nutionst dietetic, tchmiian dent] |peciali,asistent deatar ssp 2900 1,56 [asistent mesial, sistent medical specialist lctnician supercede imagisica radiologic, tadioerapic i radiodignostic,cosmetician Imedical specialist, sistent medical pecaiza, Icnician de aboratr clinic tebnician de fermace, sistent de fiioknetterape, sitet Imedicl de urgente medico-cirupcale assent Imedice-ocialehnician demtrspecialzt, assent de profane stomatologis,aitent ens pent cabin stmatologic, asistent [entra stomalologie, sistent medial generalist, etnician de aioli simagitic,tehnicien de laudologie i protezare atv, wehniian de prota oul, asstent medical de erate, [erontologiesasiteg socials pentru visti, lassen medical de ions sania publica, ficiokinetoterapout,cosmetician mec, sistent medica! nurs dietician, telnicinn dent specialist, sistent deta. debutant ssp 3850 [Assent medical principal 2) 3500 [Assent medical 2) 3850, [Assent medical debutant 2) 3750, [Assent medical pineal *2) 3850) [Assent medical 2), 3750) [Assent medical debaial " 3510, Fenian dent principal "3 3850, Frebnician denar *3). 3750) Tebnician dentar debutant“ 3510, [Sora medical principal "@) 3750, [sora medicals °4 3700, [Sora medicatédebulat *) 3510, [Aulpsir principal 3750 [autopsier 3700 ={e{I [Autpsier data 3610 staistisian medica regisratr medica, pincpall 3750 cle [Staustician medical regisatr medial Tio 40 |suaisiian medical, reisratr medial, debutant 3610 1 Unita tinise >) Satarii de beza pentra personatul de specialitae dia compartimentele paraciniee meco-sanltare Uni nice «id: 48 ™ ee rial de baa [Gradayao 3 BE Bolo, boss chim fician pri 1. Jesper in fini medicala s ans 1.96 [Bilog,biochmis,chimis, aidan, special, 2, |ivicion medial s a 126 3. [Biolog,biochimis, shania, Rican i ae o [Biolog biochimis,chimist fzictan,Taician s080 4, |modical debutant el 158 Logoped,sosotg, profesor CFR, Knetorarapeat | ™ 5 |asistent soos principal s Ls [Logoped,socoig, profesor CFM, Kincoerapet, rm 6 [asiscent soca s 4.70 [Losoped, soddlog, proves CPM, Kinsioteapea | a 2 Jasistet soca: debutant s 38 ofesor CFM, Biolog, chimist, assent soe, no 8. fpvincipal *5) ssp 1 9 Profesor CPM, biolog,chimist,asistent social *5)| SSD be) 158 [Profesor CFM, bolos,chimist sistent soc ye 40 fdebutant +5 sso 1s4 TL Pstholog penspal S BoE 196 12 Psshologspeialis 5 388 116 13, [Psibologprasicant s 30 16s Pabolog staat S 3350, LS 2 Anatomia patologid g medicina legal , ives] ARs paolo i medicine legals us Functia studio Saarut de bas © fie lcradatia 0 aan 200 iofogiocn Sam Fas pp, — 1 lexpert in ea medica s 2st [Biolog biocumist, cum, Haican Sel, vos 2 |fizician mesial s 228 3 [Biolog biochimi, chim, Taein S BE za [Biolog bioehmistchimsst, zicin, Fcian sas 4 {medica debutant s 205 3_[Psinoog peacipal s a 255 6 [Psiboog specialist s $705 238 77 [Psihologpractiant s 336 Zs sholog sugar s 3135 2.05 13 Servciide anbulans, compatimente de primire urgen: UPU-SMURD, LUPU, CPU, set compartment cu pari de ATU, unitate de transport servi de embulants,compartimente de rimire urgente"UPU-SMURD, UPU, . NiveutfCPU: Sec compartment cu paturi de we ros aeea| ATUTL unitate de transport neonatala © Isat de baz hes ieregy Coefsent py Comeped, mcilog, profesor CFR, netoerapet| a 1 lasisten stil principal s 202 [Lozoped,scilon, profesor CFM, Kinetoerapeu 2, fasisten soil s ies 1 Losoped,scilog, profesor CPV, Kineioerapeur ws 3. fesistent soil: debutant s Lp [Profesor CFM, Biolog, chins, wiser socal. or 4. Jpvincinat 5 ssp fen ais + ptr cyt, iiss sc] 550 ri Par CPM smi an «fata sso| 8 as ‘ice a is Hee ts if tps + ma ifn i ie 4 Vy satay, xc vis mln, de went mat al Ss cea cle aa 7 Niessen mecca ea a edit arial de bara Is ; [Gradagia 0 coe a ong Noatinis iitacen, oper won 1 [estes 5 1 Soe Sean a Ta, Tan = > leet gece 5 1a 4 iota ben a Ta aes is ee bsg dant a Tar 4. |medtical; debutant a 158. eee ‘5. Jasistent social; principal S 4508 1,80 {opel ts ew OT Kaa 6, fasistemt social s ae 1,63, aay po ae 7 7 fatter ae A us es Se tee ane, ane OT = Posen, sso 1s 9. [Protesoe CEM, biotog. chimis, asistent socal *5) ome) 156 Pita ra ee cant se 10, [debutant *5) 3850 154 Tt sae a a is eee ie iz et ae i 1 Tena 0 ig St eb pent pres ear ear . a na nee ls Tata aa BO ae iz + fatter BOD aa ep i aoe 3 fingrjtoare eo 1 pee a i a [st i eso mart = 2 Aun pstge jet ol " Funegia studio on. 7 ‘| Salariul de baz - Is . on con oa av [Rrancarder, bis, nimolar, palnOroRR, care ngrijtoae 13 3 Servei de ambulan, compantmente de primi ugenie: UPU-SMURD, UPU,CPU Servet de ambulan, compartment de] Nivel] Primire urgene:UPU-SMURD, UPU, s Panta ni ow 1 sara ct Coeficient fm e050 we a0 iz ftir st DDD at tig} — 50 ti Ee aaa = aay [a 1 Seer af — 1 $e ry if — ae is c4 Unitiisanitare, cu exceptacelorcuprinse in unital clinic, gi witai de asiseyt medicnsociala Uniti snitare, co except calor cuprine in uni line, sunita de sive sistent medicr-sociald Be Funeia sai c [Satara de bara let eae Coefcient 2022 T[fafnniar, agent DDD. Mme 3330 a 2 [lnfirmiers, agent DDD, debutant MG 3450 1 JBrancardie, bie, nimolar,spalioresi, a9s0 3 fingrijtoare Lis 4 Jucitar 750 Lie 5-|[Sotereutaantara 7) M7, 3850 Ls (6 [Soferautosantars 7 Me 3750 130 11) Se pst iin mun unit sania urane. 2) Se ple fant de asitent arma, asset social educator-percuto fnsructordeenergoteape, niin dena ehnican sania din profile wslje medae optician. prtear nope protecare audi care av sti de acest niet 15) Se plc fantilo de ttniian satin pron’ use meal, optician, prtezare mopeds proterace audi, 14) Se apliegfinilo de ofan medical, aborat cu lice! sania, many, maseu, pa, auopse, ‘inert CPM, nator deduce, asmuctr de egoterape aster socal, educator puncuor 45) Se plicit de educatr-poenculor.assent soils cosmetiian cepa de persoune eae au asovit cu diploma ‘nest superior de Scud doras, cu dura suitor de 2-3 an vad de sau de 3-4 an levi srl sau rs ferent 6) Se ocup prin concurs sau examen de promovare eee personal eae inepineste cone de ncudrrepetFancia ese auosaiars concorde alps mail, motors mainarcao vache de minieun ‘Sani, 3 posed diploma de abolvire a. eusulu de ambulaner pot Oriol Mins Sst ‘38871992 privnd nfimreaScoli de Ambani in cad Sti de Salvare a Municipal ‘Bucs, atl Serva de Ambul al Municip Bucuresti Ion ale servic jean de emboli credit de Minster SE prin odin al mins £7) Seaphetniveanle | I pen slarizarc sofeloraosunitclor din servile de ambula judeee al municipal ‘Bucur, ar nivel de sare II, oer auasanitarlo din alte ui sate NOTA: 1. Nivea eslrzre previut penta ui cinice se api personal de speciaiatecoactua din ete de state public 2 Nivell de salaniareprevieut petra unit lice se pate alice 9 personal de crt cu sui superoare din une cine in “nite cetcle meal, ae este confirma in gral roesionale ea it. 1 ne. em. 1-13, no 16-17, or 19-21 si BT 3 Nivel de si (M) penta fnstile de ambulner oer alosantar eon uma pet readers prmovarea ‘scestr fui servile deambulanseaple leno intr in vigor a rere ey. 1 Anexale a,b of suze pen sansrele medial clo 5. Saar de baz previa a Cap! pe. sunt pentru gradafia 0, Salavie de baza petra gradail 1-5 se determin prin majorareasalarilor de ‘bark pentru gradi 0 porvit prevederr art 10 in prezenta lege. 6, Avexale a4, 4, e4 Se tlizeaa gi pentru personalu din ree ‘Anexa ar. II- FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTIL DRAFT BUGETARE "SANATATE $I ASISTENTA SOCIALA” 3. Unita{i de asistenfa sociali/servicii sociale cu sau fird eazare ), Sala de Baza penne funeti de conduocre 49 2022 Salar de bard Ne ms Nivel | ei Ceeticint on stair Great [Grad] Gradt_| Great a) Uniti de asiteap soealfeente cu personal arid I [Bieter ‘S_| 371 | mm | 232 | 290 2 |Comabirset S_[ sat [oso [207 | 2.0 ') Unita de assent social conte ira prsonlite urgick 3 [Sef ecm s_| sis [see [23 [20 4 |Coordonator personal de specaitate SST oos | sai7 PL ig6_| 27 Waa Salaile de bean prevazate la gradul si radul I eypind sporal de vechims lanive! maxim. 2. Salar de baza pent personal de specalitate din untied aistens social’ cee ct sa fir personaitate juries salarar ac bara | we Funeie eetrat [Coe JGradatia| ent lo mae T [Asisen socal principal S_| ase [asstene social specials S_| 289 [70 [Asstt social pracicant s_ [as [ier [Asistent social debutant S_[ 3950 [se 7 [Psibolog principal S| sor [a2 Psiholg specialise s_| ass [170 Psitoieg practcane s_ [an [ie [shone stair s_| 3980 [ise ILogoped, profesor CFM, interpret i fimbgjul mimo 4, [eestual ial motu specific persoanetor x s | ase ® |surdoceitate, kinetotrapeu,psitopedagos, terapext locupational; principal a lLogoped, profesor CFM, interpret in imibaju mimico| «asta ial imbaju spect persoancir cu s | aos7 surdocecitate,kinetoterapeu,psitopedagoe. terapeut eupasional 163 l-opoped, profesor CEM, interpret in imbajul mimo 5st! al limba specific persoaneor eu s | 3980 |sudocecitate,kintoterapeut,pshopedagog, terepeut locuptional; debutant a 6 [Fisotintorerapeat principal ss Pi 7 [Fiziokintorerapeut specialist S| 200 [1.68 1 [Fiziokinetterapent S| Tie 9” [Fiziokinetorerapeut debutant ‘S_| 3980 [se 1 [ auctor principal S| ae [16s 1 [Sduesor s_[ amo [61 12 [Eduestor debutant s_ [3950 [ise 15 [sistent medical, ehnicion de midologis prteare |S | gioy aucitvs eincipal 16s [Assent medical, chaicin de atiologe i proerare ; ua [ase s | | v6 [Asistnt medica, eniian de audiolgt si proteare "5 Jansiuva; debutant S| ase [Bcatr, profesor CPM, educator pecuor, 6 7 sistent medical: principal *1) ssp | 950 | 6 7 [Educator profesor CPM, educator puta, 7 D | 39 lasstent medical 1) ssp | | 156 (Educator, profesor CFM, educator purricaor, 7 48 | asitent meal; debutant *1) ss | 85 | se [Eaveator, educator pueicutr, sistent medical 9 lpeinipal 1) PL | 3900 | 156 20 [educate educator puericutraistent medical *) | PL | aso | 54 [Edenton educator purl assent medical 21 Jaeouizo 1) Lea Bed ey Educator, educator pueicultor, assent gina, sistent 22 |BFT, optician protzare onopedica si mii asitent]| M3850 fecal; principal I") 14 ductor, educator pueiclor, sistent igiena 25 jasisten BF, optician proezae ontopetia si audiiva| Mm | 3750 assent medical 1") 130 Educator, educator pusiclor, sistent igen, 24 fasizent BFT,optician protezare onopedia si auitva, | M_ | 3610 assent medial debutant 1*) 7m Jrofesor CFM, interpret in limba mic gest sal 25 Himiauli specific persoanelor cu surdoecitate Mf aeoy 26 [lnsuuctr de educa, instructor CFM: principal m | a5} 27 finstractr de caveat, instructor CPM m_ [3750 | 150 28 [Instructor de educa, instructor CPM, debutant M | 300 | va nstracor de expotrape, at terapent, animator socio » PL leucatiy, pedagog de recuperre, principal Ls sono | 156 5p [nstrctr de eanteapic, art tape, animator socio: | py [educa pedagog de ecuperare saso | ase ntact deergoterape, art terapeut, animator scio- 37 Jeducativ,pedage derecuperae; debutant rr ieee 45g [Instr de restr, at terapnt, animator socio educa, pedagog, de recuperate; principal penne 4g [isstctor de rota, teapent, animator socio- | 4g educa, pedagn de recuperate ein tastactr de egoterapic, art erapect, animator socio- u M | 3610 educa, pedagg de recuperme, debutant has 35 [Sera mies, maser, principal M3750 [150 36 [Sort medicals, masoe M_ | 3700 [148 27 [Sort medicals, masr, debutant Mp 3610 [144 26 [Asistent maternal profsionist, MG | 2640 [106 Parine social igrjitr la domi, sistent personal 9? | sistent personal profesionst eet eae 1 [Tenicin proses, iehnician audioprotenis MPL | 3880 [1.58 [Ageatinfoomae rivind eaiera PL 3750 | 130 50 DRAFT sistema pentru unitate asistegs 5 Salar de bara pent personal de Tari social conte ou sau fied persoralitaejuriica Saar ict x Fn ee coe rau} ape 7 Jaret [asso ae 2 [infin aa [50 [38 3 [Bupa de oa of aso Dis 4 [supevegha de oa baa [2500 Too 5 {ingrijtoare, spalatoreas 2950 | 118 6 [over 2990 [8 1) Se pli s umofilor de assent de fzickinetoterapie, assent medico-scial, sistent medial enerals terion de audolgie si protzzare audit, asistent meical de geviaie, gerontologi i aisentsociala pentru vsti, sistent medical de igiend i sinttate public, fiziokintterapeu, mutitons gi ietetician, lncrtcr social, ‘arp in Kinbaal mimicogesua il limbajull specific persoanelr eu surdoceitat, mediator socal. Nota Slaie de baza prevazute la Cap. pct 3 2 gi pot33 sunt petra gradi 0, Salarile de bax pent aradaile 1-5 se dete prin ‘majorarea salarilor de baza pet pradata 0 potrivt prevederitor ar 10 din prezent lege 51 Anexa nr, 1 — FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE , SANATATE SE ASISTENTA SOCIALA” Capitolul II - Reglementari specifice personalului din si medico-sociali si din unitifile de asistentA sociali/servieii sociale Art. 1. ~ (2) in unititile sanitare, de asisten{a sociala si de asisten{i medico-sociala, unde activitatea se desfigoara fara intrerupere, in trei ture, personalul care lucreaz lunar in toate cele trei ture, precum gi personalul care lucreaza in dou ture in sistem de 12 cu 24 poate primi, in locul sporului pentru ‘munca prestati in timpul noptii, prevaizut la art. 20 din prezenta lege, un spor de 15% din salariul de baz pentru orele hucrate in cele trei, respectiv doug ture. (2) Sporul prevazut la alin.(1) nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor prevazute la art.25 din lege. Art. 2, — (1) Munca prestata de personalul din unitayil sanitare, de asistengi sociala si de asistenta medico-sociala, vederea asigurarii continuitagii activitatii, in zilele de repaus saptimanal, de sarbitori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, mu se lucreaz, in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de pana la 100% din salariul de baz al functiei indeplinite. (2) Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator. Art. 3. — (1) Petsonalul sanitar cu pregatire superioara care efectueaz girzi pentru asigurarea continuitiii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de Iueru de la functia de baza se salarizeaza cu tariful orar aferent salariului de baza. (2) Garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioar’ pentru asigurarea i wedicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de ‘baz in zilele lucrétoare se salarizeaz cu un spor de pana la 75% din tariful orar al salariului de baza. (3) Garzile efectuate de personalul sanitar cu pregitire superioara, pentru asigurarea i asistenfei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baz’, in zilele de repaus siptimanal, de sirbaitori legale gi in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucteazi, se salarizeaz cu un spor de pana la 100% din tariful orar al salariului de baza. (4) Procentul concret al sporului prevaizut la alin, (2) si (3) se aproba trimestrial de comitetul continu director. (5) Medicit care nu au contract individual de mune cu unitatea sanitara care organizeazi serviciul de garda si care la nivelul acestei unitati desftisoara activitate numai in linia de garda vor incheia ccu aceasta unitate sanitara public’ un contract individual de munca cu timp partial pentru activitatea prestati in linia de garda si vor beneficia numai de drepturile aferente activitaqii prestate in linia de garda, Stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de baz& se stabileste pentru functia si gradul profesional in care acestia sunt confirmafi prin ordin al ministrului sinatijii, corespunzitor vechimii in munca si se utilizeaza pentru stabilirea tarifului orar. (6) Medici care sunt nominalizati si asigure asistenta medicala de urgenya, prin chemati de la domiciliu, sunt salatizati pentru perioada in care sigur’ garda la domiciliu cu 40% din tariful orar aferent salariului de baz& si numérul de ore cat asigur& garda la domicili liu, Art. 4. — Personalul sanitar cu pregatire superioara eu funefie de conducere care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitagii asistenjei medicale ip afara normei legale de munca si a programului 32 normal de lucru de ta functia de baz va beneficia de drepturile aferente activititii prestate in linia de garda, stabilite conform prevederilor art, 3 din prezenta anex; pentru determinarea tarifului orar se utilizeaza salariul de baz al functiei de executie stabilit pentru functia gi gradul profesional in care acestia sunt confirmati prin ordin al ministrului sanitSi, corespunzitor vechimii in munc&. Art. 5. - (1) In situatia in care medicul de garda la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistengi medical de urgentd la nivelul unitai sanitare publice si nu poate fi contactat sau nu raspunde solicitirii, acesta va fi sanctionat prin diminuarea salariului de baz indivicual cu un procent intre 5-10% pe o perioada de 3 luni, in conditiile legit. (2)Garzile efectuate de medici in afara normei legale de munc& si a programului normal de lucru de la functia de baz in limita a 48 de ore pe siptimand, care reprezint& durata maxim& legal a timpului de muncé, inclusiv orele suplimentare, reprezint& garzi obligatorii (3) Pentru garzile efectuate peste durata prevazuté la alin.(2) in vederea asigurarii contint asistenjei medicale medicii vor incheia cu unitatea sanitari publicd un contract individual de mun imp partial pentru activitatea prestatd in linia de garda si vor beneficia numai de drepturile aferente activitagii prestate in linia de garda, Art. 6. ~ (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfisoara activitate integrata in unitayile sanitare in care functioneaza catedra sau disciplina didactic (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcjioneaza in alte unititi decat cele sanitare este integrat in unitajile sanitare stabilite de Ministerul (3) Cadrele didactice prevazute la alin. (1) si (2), cu exceptia rezidentilor, desfaigoara activitate integrats prin cumul de funcfi in baza unui contract individual de muncé cu 1/2 norma, in limita posturilor normate si vacante (4) La incetarea raporturilor de mune’ cu uni integrate o perioadd mai mare de 5 ani igi pot continua activitatea, cu norma intreaga, in unitaile sanitare in care au fost integrate, in baza contractului individual de munca pe perioada nedeterminata Art. 7. — (1) in raport cu conditiile in care se desfagoara activitatea, pot fi acordate, pentru personalul din unitaile sanitare si unitaqile medico-sociale, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri: a) pentru activitajile care se desfisoara in unitatile de urgenfi neurovasculare, in secfii si compartimente de neurologie si neurochirurgie si care solicit’ o incordare psihica foarte ridicatd, precum ‘si pentru personalul din unitati, sectii si compartimente de boli infectioase, neonatologie, sali de nastere si din laboratoarele de analize medicale, care isi desfasoard activitatea in conditii periculoase, un spor de pana la 25% din salariul de baz’; b) pentru condiii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologica, TBC, SIDA, diali recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular si neurologic, psihiatrie, medicina legal’, asistengd medical de urgenfa si transport sanitar, acordata prin serviciile de ambulanga si structurile de primire a urgenjelor - UPU - SMURD, UPU si CPU -, sectii si compartimente de ATI si de terapie intensiva, sectii si compartimente de ingrijiri paliative, sectii si compartimente de oncologie medical, oncologie pediatric’, radioterapie, unitatea de ingrijire a arsilor gravi, personalul incadrat in blocul operator, in punctele de transfuzii din spital, in laboratoarele de cerdiologie interventionala, in laboratoarele de endoscopic interventionala, transplant de organe, neurologie, neurochirurgie, urgent’ neurovasculara, hematologie oncologic’, genetic’ medical& precum si medicii de specialitate chirurgicala, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sanitatii, cuantumul sporului este de 45 ~ 85% din salariul de baz8, Nivelul sporului se stabileste de conducerea fiectirei unitifi sanitare cu personalitate juridicd de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de 33 munca la nivel de sistem sanitar si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuielis ©) pentru conditii periculoase sau vatimatoare, un spor de pan’ la 15% din salariul de baz, corespunzaitor timpului lucrat la Locurile de munca respective; 4) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baz8, corespunzator timpului tucrat la locurile de munca respective; ) pentru personalul care isi desfiigoard activitatea cu surse de radiajii sau generator de radiagi, un spor pentru conditii periculoase de pana la 30% din salariul de b: radiologic alV. 4, diferenfiat pe categorii de rise fel: 10% la categoria 1, 15% la categoria a Il-a, 20% la categoria a IIl-a si 30% la categoria f) pentru unitifile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sa pana la 15% din salariul de baz; 2) pentru personalul care lucreaz in unititi sanitare aflate in localitiji izolate situate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de p: Ja 20% din salariul de bazi; h) pentru activitati care se desftisoara in conditii deosebite, cum ar fi stres sau rise, un spor de pana la 15% din salariul de baz, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. (2) Localitatile prevazute la alin. (1) lit. g) se stabilese prin ordin al ministrului sinatatii. (3) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreti a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc de citre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau dupa caz, a reprezentanjilor salariafilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat pottivit prezeniei legi, avand la baz buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritiile abilitate in acest sens. (4) Sporurile prevazute la alin.(1) lit. c) si h) nu pot fi acordate cumulat aceleiasi persoane. (5) Personalul din cadrul directiilor de sinatate public& poate beneficia, in raport cu conditiile de munca, de sporurile previzute la alin. (1) lit. a), b), ¢) si e), daca igi desftigoard activitatea in aceleasi conditii cu personalul care beneficiaza de aceste sporur i, un spor de Art. 8, — Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efeetuarea garzilor in unitajile publice din sistemul sanitar se aproba prin ordin al minisirului sinatafii cu consultarea organizafiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramur sanitara Art. 9. ~ Salariile de baz pentru personalul care isi desfisoard activitatea in structuri sanitare care furnizeazi servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilese pe functi profesionale corespunzator vechimii in munca, rade si trepte Art. 10, — (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanjei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si func{ionarea cabinetelor medicale, republicata, cu. modificarile si completitile ulterioare, din asistenta medical primara si ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociete si nu pot fi mai mici decét salariile de bazi pe functii, grade si trepte profesionale, stabilite corespunzator vechimii in munca prevazute pentru unitifi clinice. (2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un numér mai mic de 1.000 de asigurati sau in cazul in care nivelul veniturilor realizate nu permite incadrarea personalului contractual cu norm’ Incadrarea cu fractiuni de norm: reag, poate dispune 54 Art. 11. = (1) in unitaile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea in functii, grade si trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale in vigoare, prin transformarea postului avut intr-un post corespunzator promovarii. (2) Criteriile privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sinatatii, de comun acord cu organizatiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramurd sanitard, Art. 12. ~ Criteriife pentru clasificarea pe categorii a unitijilor si subunitajilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu. functii de conducere, precum si a indemnizafiei pentru indeplinirea unor sarcini, activiti si responsal suplimentare funcfiei de baz’, se stabilesc prin ordin al ministrului sinatati. Art. 13. — Medici angajati ai unitatilor de asistent& socialé/serviciilor sociale cu sau Para cazare si ai serviciilor publice de asistent social’ care administreazA servicii sociale sunt salarizati la nivelul de salarizare din unititile sanitare, altele decat cele clinice. Art. 14, ~ Personalul din unit pe baza de contract individual de munca. de asistengi sociali/centre cu sau fara cazare se incadreaz Art. 15.— (1) in unitagile de asistenya sociald/centre cu sau fird cazare, in raport cu condifiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri: a) pentru conditii deosebit de periculoase, personalul care isi desfgoar’i activitatea in centrele de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica/alte centre rezidentiale pentru persoane cu afectiuni neuropsihiatrice, in module de reabilitare comportamentala precum gi personalul din unititile de asistenta social in care sunt ingrijiti bolnavii cu TBC, SIDA sau cu nevoi de recuperate neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular’d si neurologic, un spor de pan’ la 75% din salariul de baz’, corespunzitor timpului lucrat la locurile de munca respective; b) pentru conditii grele de munc&, un spor de pand ta 15% din salariul de bazA, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective; ) pentru personalul care lucreazi in unitafi de asistenfa sociala aflate in localitati izolate situate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de pana la 20% din salariul de baz’; d) pentru conditii periculoase sau vatmatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat a locurile de mune respective; €) pentru activitati care se desfagoara in condifii deosebite, cum ar fi stres sau rise, un spor de pang la 15% din salariul de baz, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. 4) pentru al II- lea copil dat in plasament, asistentii matemali profesionisti pot beneficia de un spor de pand la 15% din salariul de baz’; g) pentru asigurarea continuitatii in muncé, asistengii matemnali profesionisti pot beneficia de un spor de pana la 7,5% din salariul de baz. (2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreti a sporului, precum si condifiile de acordare a acestuia se stabilesc de c&tre ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baz buletinele de determinare sau, dup caz, expertizare, emise de citre autoritifile abilitate in acest sens, (3) Sporurile prevazute la alin. (1) lit. d) $i e) nu pot fi acordate cumulat aceleiagi persoane. 35