Sunteți pe pagina 1din 25
Srut ExreaTon comragTa a] |stats JUDECATORIA SECT@#ULUI 2 BUCURESTI DOSAR NR: 15556/300/2013 TERMEN: 25.05.2015 EEE LavoroR i Gin | Guu. RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA, jolul I. Introducere Subsemnata BUGA CRISTINA, expert contabil judiciar, cu sediul profesional in localitatea Bucuresti, Bdul. Preciziei, nr.11, sector 6, posesoare 2 ccamnetului de expert contabil cu ar. 34030 A, membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) am fost desemnata de calre Judecatoria Sectorvlui 2 Bucuresti prin incheierea de sedinta din 02.02.2015 sa efectuez expertiza contabils judiciara in dosarul nr. 15556/300/2012 privind pe: +4 CUCU GABRIEL si CUCU CARMEN ANDROMEDA ~ cu domiciliel ales la S.C.A. SORESCU & MATEESCU, Sector 1, Bucuresti, str. Constantin, Daniel, nr. 9 in calitate de RECLAMANTI ++ VOLKSBANK ROMANIA SA ~ cu sediul ales_ls SCP RADULESCU, COSTINESCU & ASOCIATH, Bucuresti, Sector 1, Str, Dr. Mora, nr. 31, in calitate de PARATA, > Obiectul cauzei: Actiune in constatare nulitate elauza abuziva > Obiectivul expertizei: In acest dosar s-a dispus proba cu expertiza contabila judiciara careia i s-a lit urmatoarele object 1, * Sa se stabilensca sumele care au fost achitate de reclamanti pana la raportului de expertiza, cu defalearea acestora pe tipuri pentru principal, comision de risc sau de administrare, alte ‘ Kee (2 BUGA CRISTINA 3] west tipuri de comisioane si indicarea acestora, precum si dobanda achitata cu mentionarea formule de caleul a dobanzii”. 2. * Daca dobanda a suferit modificari pe parcursul perioadei respective”. 3. * Calcularea sumelor reprezentand dobanda care ar fi trebuit achitate de reclamanti, daca ar fi efectuat un calcul al dobanzii, prin raportare a dobanzii la o perioada de 365 zile calendaristice”. 4, Caleularea sumei care ar trebui restituita de parata, daca reclamanti ‘nu ar trebui sa achite comisionul de risc, de administrare si dobanda legala”. > Imprejurarile cau In data de 25.07.2008, intre dl. CUCU GABRIEL, dna. CUCU CARMEN ANDROMEDA si VOLKSBANK ROMANIA SA s-a incheiat Conventia de Credit nr. 0156989/25.07.2008, in valoare de 242.671,31 CHF, pe o perioada de 300 luni. Rata dobanzii curente la data semnarii contractului a fost 3.99%. Contractul prevede la art. 3 0 dobanda fixa, ce va fi revizuita de banca, in cazul aparitiei unor schimbari semnificative pe piata monetara, comunicand imprumutatului noua rata a dobanzii, Clauzele Conventiei de Credit au fost modificate pana in prezent conform urmatoarelor acteaditionale la Conventia de Credit ar. 0156989/25.07.2008: + Actul aditional nr. 1/29.10.2010; + Actul aditional nr. 2/29.10.2010; = Actul aditional nr. 3/27.12.2011. Reclamantii CUCU GABRIEL si CUCU CARMEN ANDROMEDA, solicita instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta, sa dispuna constatarea cearacterului abuziv, al clauzelor cuprinse in Conventia de Credit nr. (0156989/25.07.2008. Instanta incuviinteaza pentru reclamanti, proba cu expertiza contabila, ale carei obiective au fost enumerate mai sus, > In cauza ce face obiectul acestui dosar nu sa mai efectual nici o alta expertiza contabila judiciara, > Lucrarile prezentei expertize contabile s-au efectuat Ia sediul expertului ccontabil in perioada 02.02.2015-19.05.2015. > Documental izata in vederea elaborari raportului de expertiza, Contabila judiciara a fost urmatoarea: 2 Nesan2eis, os ~ Incheierea de sedinta din 02.02.2015; ~ Cererea de chemare in judecata si cererea precizatoare a obiectului cerer ‘de chemare in judecata; = Conventia dz Credit nr. 0156989/25.07.2008; = Actele aditionale nr. 1, nt. 2/29.10:2010 si 3/27.12.2011 la Conventia de Credit 0156989/25.07.2008; ~ Scadentar credit generat la 25.07 2008, 29.10.2010 si 27.12.2011; = Extras de cont CHF perioada 08,08,2008-27.04.2015; = Dobanda legala: www,bar. 13; = Codul de procedura civita Capitolul Il. Desfasurarea Expertizei Contabile Judiciare Conform art. 335 alin. 1 din Codul de procedura civila, pantle_ au fost convocate prin scrisori recomandate in ziua de 20.03.2015 orele 11” la sediul biroului expertului contabil din B-dul, Preciziei nr. 11, sect. 6 Bucuresti ~ conform anexelor I si2. > La convocarea transmisa de expertul contabil pentru data de 20.03.2015, s ‘au prezentat [z sediul expertului contabil dl. Cucu Gabriel, in calitate de reclamant si éna. Chiva lulia, in calitate de avocat, acestia punand la dispozitia expertului contabil documentele necesare intocmirii Raportului de cexpertiza; ca urmare a convocatii a fost intocmit un proces verbal- anexa 3. > La convocarea transmisa de expertul contabil pentru data de 20.03.2015, catre VOLKSBANK ROMANIA SA, nu s-a prezentat niciun reprezentant al Dancii, desi coaformarea de primire a scrisorii de convocare a fost semnata de catre banca, nb Obicctivul expertizel nx. 1: “Sa se stabileasca sumele care au fost achitate de reelamanti pana la data intocmirii raportului de expertiza, cu defalcarea acestora pe tipuri de debit pentru principal, comision de rise sau de administrare, ate tipuri de comisioane si indicarea acestora, precum si dobanda a dobanzii” Raspuns: In anexa nr. 4, expertul contabil a intocmit un grafic lunar privind sumele achitate efectiv de reclamanti, in baza Conventiei de Credit or. '01569989/25.07.2008, de la data de 08.08.2008 si pana in prezent (27.04.2015). Pentru a intocmi aneca 4, expertul contabil a retinut sumele mentionate in extrasul de cont CHR, IBAN ROS8VBBU2511BU2162710501 (al reclamantului CUCU GABRIEL), din data de 08.08.2008 pana in 27.04.2015. ‘Astfel sumele achitate de reclamanti pana la data de 27.04.2015, sunt defaleate in ‘anexa nr. 4 la prezentul Raport de expertiza contabila, dupa cum urmeaza: Total plati efectuate in baza Conventiei de Credit nr. 0156989/25.07.2008; 125.402,94 CHE; Total principal: 41.451,88 CHF; Dobanda cureata: 65.018,72 CHE; Dobanda reesalonata: 544,54 CHI; Comision de rise: 11.524,47 CHF; Comision de administrare: 6.271,86 CHF; Penalizari intarziere, comision penalizator si polita asigurare: 591,47 CHE. KS5666 In anexa nt. 5, expertul contabil a determinat un calcul al dobanzii curente in baza Conventiei de Creditare nr. 0156989/25.07.2008 sia actelor aditionale nr. 1/29.10.2010, 2/29.10.2010 si 327-12.2011 Astfel,caleulul dobanzi a fost efectuat dupa eum wrmeaza: ‘ Pentru perioada 08.08.2008 ~ 24.09.2010, dobanda curenta a fost calculate dupa formula: (Soldul ereditului x Rata dobanzii curente x Numarul fectiv de zile intre scadente)/360 ile, unde rata dobanaii curente a fost 3,99% pe an - dobanda fixa — conform Conditii Speciale ale Conventiei, unctul 3, a). 4 Pentru perioada 26.10.2010 — 07.02.2012, dobanda curenta 2 fost calculata dupa formula: Soldul ereditului x Rata’ dobanzii curente x 30 zie)(360 ile, unde rate dobanzii curente a fost 349% pe an ~ dobanda fixa (Act aditional nr. 2/29.10.2012, Ia Conventia de Credit nr. (0156999/25.07.2008 — art. 1, punetul 3, 1). 4 ‘ Pentru perioada 26.03.2012 - 27.04.2015, dobanda curenta a fost calculata dupa formula: (Soldul ereditului x Rata dobanzii curente x 30 zile)/360 zile, unde rata dobanzii curente a fost 4,93% pe an ~ dobanda fixa (Act aditional nr. 3/27.12.2011, la Conventia de Credit nr. (0156989/25.07.2008 - art. 1, punctul 3, a), i))- Mentionez faptul ca pentru perioada de plata 31.01.2012-21.11.2012, intre calculul efectuat de expertul contabil dupa formula mentionata mai sus, respectiv (Soldul creditului x Rata dobanzii curente x 30 zile)/360 zile si cuantumul dobanzi curente platite efectiv conform extrasclor de cont analizate,a aparut o diferenta de 256,98 CHF. in plus in calculul efectuat de banca. * Objective! expertizei nr. 2: “Daca dobanda a suferit modificari pe arcursul perioadei respect Raspuns: Pe parcursul perioadei analizate, 08.08.2008 ~ 27.04.2015, dobanda curenta a ssuferit modificari conform actelor aditionale la Conventia de Credit 10156989/25.07.2008, respectiv: ® Prin actul aditional nt. 2/29.10.2010, dobanda curenta 3. fost modificata de Ia 3,99% pe an ~ dobanda fixa, Ia 3,49% pe an — sdobanda fixa, timp de 85 luni ‘© Prin actuladitional nr. 3/27.12.2011, dobanda curenta a fost la 4,93% pean — dobandsa fixa, timp de 60 luni. Jn coneluzie, astfel cum reiese din anexa nr. 5, la prezentul Raport de ‘expertiza contabila, in perioada analizata, 08.08.2008-27.04.2015, dobanda ‘curenta utilizata de banca a suferit modificari in baza actelor aditionale la easta perioada rata dobanzii curente a fost fixa, astfel cum a fost modificata prin actele aditionale. + Obicctivul expertizei nr. 3: “Caleularea sumelor reprezentand dobanda hosts. > BUGPERISTINA dobanzii, prin raportare a dobanzi calendaristice” a © perioada de 365 zile Raspuns: Pentru a raspunde acestui obiectiv, expertul contabil a efectuat caleulul ‘dobanzii curemte, prin raportare lao perioada de 365 zile calendaristice. ‘Astfel, in anexa nr 6 la prezentul Raport de expertiza, expertul contabil a efectuat caleulul dobanzii curente utilizand urmatoarea formula de calcul: * (Soldul creditului x Rata dobanzii curente x aumarul efectiv de zile intre scadente)/365 (sau 366 in cazul anului 2012) * Rata dobanzii curente aplicate in calculul efectuat in anexa nr. 6 a fost: - Pentru perioada 08.08.2008 ~ 24.09.2010, 3,99% pe an — dobanda fixa — conform Conditii Speciale ale Conventici, punetul 3. a). Pentru perioada 26.10.2010 ~ 07.02.2012, 349% pe an — dobanda fixa (Act aditional ar. 2/29.10.2012, la Conventia de Credit nr. 0156989/25,07.2008 ~ art. 1, punctul 3, a), ,). - Pentru perioada 26.03.2012 ~ 27.04.2015, 493% ‘pe an — dobanda fixa (Act aditional ar. 3/27.12.2011, la Conventia de Credit nr. 0156989/25.07.2008 ~ art. 1, punctul 3, a), i). In concluzie, dobanda calculata prin raportare In 365 zile calendaristice, pentru perioada 08.08.2008-27.04.2015, este in valoare de 64.480,68 CHF. & Obicctivul expertizei nr. 4: * Calcularea sumei care ar trebui restituita ‘de parata, daca reclamantii nu ar trebui sa achite comisionul de rise, de administrare si dobanda legala” Raspuns: Suma care ar trebui restituita de parata, daca reclamantii: nu ar trebui sa achite comisionul de rise si de administrare, este in valoare de 17.796,33 CHF, din care 11.524,47 CHF reprezinta comision de risc, iar 6.271,86 CHF, comision de adminisiare, comisioane platite de reclamanti in perioads 08.08.2008-27.04.2015. Ce a In anexa nr. 7, expertulcontabil a efectuat caleulul dobanzii legale, pentru suma ce ar trebuirestituita de parata, daca reclamanti nu ar trebui sa ackite comisionul de tise si comisionul de administrare. Astfel, suma ce ar trebui restituita de part, daca reclamantii nu ar trebui sa achite ccomisionul de rise si de administrare, actualizata cu dabanda legala (B.N.R.), este in valoare de 19.998,63 CHF ~ anexa nr. 7, In concluzie, suma ce ar trebui restitulta de pavta, daca vee trebui sa achite comisionul de rise si de administrare, actualizata cu dobanda legala (B.N.R.), este in valoare de 19,998,63 CHF ~ anexa nr. 7. Capitolul IH. Conclu In baza constatarilor prezentate la Capitolului II din Raportul de Expertiza Contabila Judiciara, concluziile expertizei sunt: + Pentru obiectivul expertize’ nr. 1: “Sa se stabileasea sumele care au fost achitate de reclamanti pana la data intocmirii raportului de expertiza, ‘cu defalcarea acestora pe tipuri de debit pentru principal, comision de rise sau de administrare, alte tipuri de comisioane si indicarea acestora, precum si dobanda achitata cu. mentionarea formulei de calcul a dobanzii” In concluzie, sumele achitate de reclamanti pana la data de 27.04.2015, sunt defalcate in anexa nr. 4, 1a prezentul Raport de expertiza contabila, dupa cum urmeaza: S ‘otal plati efectuate in baza Conventiei de Credit ne. 0156989/25.07.2008: 125.402,94 CHF; ‘Total principal: 41.451,88 CHF; Dobanda curenta: 65.018,72 CHF; Dobanda reesalonata: 544,54 CHF; SARK 6 Conair. (F BUGA CERSTINA 3] Penalizariintarziere, comision penalizator si polita ssigurare: 591,47 CHE, [ar calculul dobanzii a fost efectuat dupa cum urmenza: ‘> Pentru perioada 08.08.2008 ~ 24.09.2010, dobanda curenta a fost calculata dupa formula: Numarul efectiv de zile intre scadente)/360 zile, unde rata dobanzii ‘curente a fost 3,99% pe an ~ dobanda fixa — conform Conditii Speciale ale Conventiei, punctul 3.), ‘ Pentru perioada 26.10.2010 - 07.02.2012, dobanda curenta a fost calculata dupa formula: (Soldul ereditului x Rata dobanzii curente x 30 ile)'360 zile, unde rata dobanzii curente a fost 3,49% pe an ~ dobanda fixa (Act aditional nr. 2/29.10.2012, la Conventia de Credit nr. (0156989/25.07.2008 ~ art. 1, punctul 3, a) i). % Pentru perionda 26.03.2012 - 27.04.2015, dobanda curenta a fost calculata dupa formula: (Soldul creditului x Rata dobanzii curente x 30 ile)’360 ile, unde rata dobanzii curente a fost 4,93% pe an ~ dobanda fixa (Act aditional nr. 3/27.12.2011, la Conventia de Credit nr. (0156989/25.07.2008 art. 1, punctul 3, a), i). + Pentru obiectivul experticei nr. 2: “Daca dobanda a suferit modificari pe parcursal perioadei respective” Raspuns: In concluzie, astfel cum reiese din anexa nr. 5, la prezentul Raport de expertiza contabila, in perioada analizata, 08.08.2008-27.04.2015, dobanda curenta utilizata de banca a suferit modificari in baza actelor aditionale la Conventia de Credit 0156989/25.07.2008. Pe toata aceasta perioada rata dobat ‘modifica prin actele aditionale, curente a fost fixa, astfel cum a fost + Peuru_obiectivul expertize! nr. 3: “Caleularea sumelor reprezentand dobanda care ar f rebuit achitate de recamanti, daca ar fi efectuat un prin raportare a dobanzii Ia o perioada de 365 zile In coneluzie, dobanda calculata prin raportare la 365 zile calendaristice, pentru perionda 08 08.2008-27.04.2015, este in valoare de 64.480,68 CHF. 4 Pentru obiectivul expertize’ nr, 4: Caleularen sumei care ar trebui restituita de parata, daca reclamantii nu ar trebui sa achite comisionul de rise, de administrare si dobanda legala” Raspuns: In concluzie, suma ce ar trebui restituita de parta, daca reclamantii nu ar trebui sa achite comisionul de rise si de administrare, actualizata cu dobanda legala (B.N.R.), este in valoare de 19.998,63 CHE ~ anexa nr. 7. “Frezetal ppon de experi Conall conte 8 He WT anoxe sa Tos chev 4 (patty) exemple, near un exemplar penta instanta de judeat, un exemplar Petra part, un exéaplar penta relamaota i unal pent sermaa. Bucuresti 19.05.2015 Bucuresti, Bd Uniti. Dosar ar. 1555630020 “Termen: 30.03.2015 Expert combi BUGA. Bucuresti, Sector3, Su. Cale Mosior, a. $8, 45 Pain prezemta va facem eunoseut ca potrvit inchelerii de sedint din data de 02.02.2015 ‘am fost desea de isaaa Ue julecaa, Judecatoria Sectrului 2 Bucuresti, peut efecto ‘expertizeitehnice-specalatea contabiliate in cauza ce formeaza doserul 18586/300/2012 cu ‘ermen 1 30.43.2018, Penta efectuares si intocmirearaportali de experiza, EXPERTUL VA CONVOACA in ziua de 20.03.2015, ora 11.00, la Biroul experulut ‘contbil din Bucuresti, Bul Preczei, nr. 11, Sector 6, telefon 0729 144899. ‘Va rugam sa ne prezentati, in data mai sus mentionata, toate documentele pe care le ‘considera relevante in souionarea expertizeitehnie ~specialitateacontabilitat. Va gam s3prezentati dovada pl i onorarul de experi. Expert conta, ‘Cristina Bugs ‘Bucurest, Sector 1, Sir. Grigore Mora, er. 31 Prin prezenta va facem cunoscut ca potivitincheieil de sedinta din data de 02.02.2015 ‘am fost desemnata de instana de judecas, Judecatria Sector 2 Buctresti, pentru cfectuerea cexpertizs tence ~ specialitatea conabilitat in cauza ce formeaza dosarul 155563002012 cu ‘ermen Ia 30.03.2018, Penira efectuare si intocmire rapotuli de expetiza, EXPERTUL VA CONVOACA in ziua de 20.03.2015, ora 11.00, la Biol expertlul ‘contabil din Bucuresti, B-dul Precize, nt 11, Sector 6, telefon 0729 144899. ‘Va rugam sa ne prezenati, in data mai sis mentionaa, toate documentele pe care te ‘consderatielevante in solutionarea expertizei tence ~ specialitate contbi “Satta d. -l— thie WR Bbeorrmh cexoRuncurit ‘ : doa, WR 19556 | 200/Aofh TERME 8.03. Lol “PROCES VERA, Peter teri o.08. Dol OReae: It Os wane a, Cadeooivic pall, dic Obpuue Ma. ~ 19856 fsey/sou, fe tiie Ua Ghote Suet &Bheutly el hte Light le a Cats Cobaue fa wt (et ec Colhtehe Gpteot ob stele wedi Calle uta, ten Ache weele {be Colt? celle oh Caceneou tu Womble ee Site cart hoo Hl Coy Gotetdhl, We. eae Sth ache tent tab Diiffee" b,c. Vikleststrtee ROMY 9 fy du cl pelt we ERT lone). Retest toch, taxes Orci Cute BER te fut PM Ctalne talent exe rsebaist wn ss 19¥ULNOD ucnnassran wvS00 Lusninonezininoas vNOL Dan! Tra ies ase — fear wor wove (sorSny-or ta ea far Ta Se lore ait Sere — fT a care lon at Seva — forte ‘Ett Sree ar S97 areas — [arte Se rete jose en SonraT va aoe ‘OFT |so-dag-¢ a feiaeie pom lravakarsa torte aN3] . = = So | urna | yee | WANK | sy uamocios | vivivava eel vanvaoa | a13 vanvaca WIE GSE ANINLIGRD IRIVaHODY VIVE sstozarnnwaV-s002 LSMOAV VaVONIad NIALNANND HZNVEOR WII S7UN YxINV storso'se NAW ziozboeisssst"AN BSOG Lstunonaz ininuooas vmmoLvoaant 3ae Ze wer rE ‘wear ‘wseeee ROPE wie wutrsee ore wc aarsce lass aes xre Seu User mere aS. ‘sense ‘x6re noe. ‘srres'ce zs laze mare Braz. ssaroce eres les Kore Eaod ‘wee 9ce xorE oer ‘Sosera ss sr mere wes. ware 1299, [are mare er 9 ‘SP FRLE sa sors, xore ass eeeer ace ss 960 ore 6S acsevuce [zss0 lace sre Tele oe caeeCe nore sz Bes ace Eas joezse Kore 1S65h Fan [59 joss ore 00S Tetesere [s0z9 fos ous Mere ores aso jaceac (a 6 Zs rover ez eco [econ 66 ros Ze0v et lave lars ese coer, 9c sect forza Kes are Farid feeezz 566 SE ovarster os'008 5008 66 ona ‘oeeiveee ese ese. Prag PrO9S Presse [OeNoe revo. fad S66 zea secure loraesse bore osc 66 ‘ores ‘eos ver 1 [creas [eee 66 Sesy Seosv oer |eomocre cee rene 65 ry oreesset [enone Tar, was reaver fecmive MOsF aoet essereiz [error Era 000 ‘arewere ——ecuntor OF arsis. weenie erRen-oe OT oes uss tic [sree sre “ae e60IS. ‘orsoz'ste [rcoee os “w6F a0 wadse _ leraeuse feces [zeae wy 9908 orrzore —_[evuere 6 eee ovoivere [etait [rose fora eer avait woeecore —_fersearze e5 ra wurac—_fersart laveae lores oa woul ctecate —ernonse e6 Teese ave LI ferme ose fears Poa SEAL sexeceie _fernonret larsce [ps9 a z86F moat ferno-e ca e066 iver fers 38 [one Me ‘scs0r seacere _ferdeste 668 906 es tr ocwweie env 9.006 o3z06 es ewer zrvizere errs, izz06 [06 SOF 106 feneoee —_fevunree 517906 55906 OST reer eoeeroce —_ferten-se fervor esi “me5 ovoer ereav ie Reem ec sue lavow Ta 15 weet [erly Isez06 [evzs x6 orca roweee lsozarr Po ove. ‘oust locere peas %6re 92615 eecicee sess lero x6re S655 seowee [tras Sore ‘orong ‘soceeez | L-RON-@ forse fois Ore eae a oa ozs ere 2998 sriervee ——uenonze awe | ur wie loca loves eer a0 995 read fees feces Pog oan eoreeoe fevees [es eee Meo oriss Parr fessce [este Ea ‘ors e600 fizace cae Ea 298s Damir lavors (eros Res errs Sess Fu cers scene E67 wees seer s0e feosre feos oa 00s ecesysne [ccore za e5 7 hsv isore Poa as fecise ress eer, ees ‘sroce 202 seca sores O57 ZEUS Zea oe [ree farce arose Xe ose ‘rove [orale [scace lecese es) aoe zeae esd v-00 soon jss0ss He ose Zar 60e _|reRneso coe [aces Eoiy 1eees: assoorore —_[rrweecz ore res, a Pros unsoi [era ma 98 a 6s esr Jeraonrse [cose Izzess weer ses oszesrtic feria ler eo wees SeTLTZIE ieseas [seas xe iets oeevziz ae aioe [ORO S668 wor 19 FOS 96C oo-das-ac lat 68 | “ent wat Seva — en set [stone ‘scar ise leone ar ie feo est | “8 cena loose et leer secs | “oe saree —_fartonse—— pt Ja 565 | “ass ecveveae — lars — fer Ize ess | “oat seuurece——Jooweiese fe je eoeet fee | re ree leoasese fr is wets 6 [oF oreavece Joos ——v eae esi so wierire hoa Jp —_— a6 | “er were poor pes 356 | “eer sewe ne fares —— fe swe a6 | “rer ao —_—73 Ss6i | “ee eae poms Ie OSeFATIZ UN-F.2)| * = = E . auzwy [vavinowo | YAY | MEARE | 5 yan aios | YeNaves | a au vanviog SIN VXINV WOES ALG VGHODY VV az sea Vavoniad 0 ¥1 TZNVa0 V IV.LNOIVU Nhu ‘stoe ATINLA-R002 ISADAY VAVORIA NIALNAIND HZNVAO INIA stor svse NAW z1ozhoehssst"AN USOa Lisawadna zininyosDas VRIOLVoaaNt mare 70a zee ree nore 39 cer acsasvee [ens mere vee wuts ere 00 oaevece poy eon Ed ize fero8s ore as sere freunhae xore 0 07. ‘Seres scr los Izzat usr rd pau [sz loses Bere, Zeer Sw 7SCE lz see ue 6099 ‘seser azz ere 2076. U6 ELE le zeus ‘usr ress SV Pad ze oe esse Mare ass ‘eeeer cz ere S662 scseyace ie [pra were TeLst ester ecz te foros mare S17 ana usr 1s 0s ‘Seren iz laces mere 90.065) Tarver ize lovsoc mere ores: wzrs0e ie ieee 6s Zier worore ee (e802 a eros ‘aeoo ie lee ‘soves eee Bro Scere lor [sst90 466 ‘oF one scoram loo Meee See. waite fe e968 CE ora ‘even lee sna 66 Pr Oss: eed Ie [eos 66 er 95 ez cen 65 00's 95 HOE fee secs ee seish se osvisez Ie lores 66 isa greed [an-Ron- Poa wer [os ‘ese | arog sa Es ersig lee esr ‘Weis uss ies xe ‘sts ogsorste_ieranrse lee RO5F 0 levwerae Ise xe 30 ori feo [re Eoag aces. opo1v1e _[e-*ON-s Ios aos erat aeedoie fee le eas x06 ols lernoe 1 “56 elt oe ie [eres S67 Ieee waves ‘ROSIE ez See Seat Pav lac lee [re ESF ar eva az loc [eres roa S058 inise ise es ‘scot lsc lez [ress Poa err feranroe [nz fee leo %o57 eer ernie ete le he ors E67, TFO6P esrovoc —_fersdy-oe lec lsc ipeces Ed ora eps (ore x05) rsa loc lee [Zeer x6 were arene eo oe eae "557 Tr scommice __[aruelse is er ore “rove [ira 3 ore Fiz ‘eooveae 99 lee sree More Did Sect i loc fos Sore Bos 96980 EE is Ore, Oro sore ee o he [eae ore eae aerrevece [eo ie iz 999 ore 295 Tarr co wow wise, recs ee, 50995, wari (av lem [asec oa ‘SL855 oie __erewse fir irene 058 SPI ‘eLoistoe —_fevweiree hseoe. S057) ores eeovon _lsreeise loreos “486 5955 seserPee [arse lesce 06 cd seas [SEAN ease “<6 wets purse [rPoz ezi9e 6 50088 ecoavene —_|ardasse if u08 06 Twa weieroue __fpeinv-se eco S67 ra razon (Ve ano 06 weors sroceaie [rene ferosc. 5 zrvs: ieeane _pemenoe pesca. 5 asses: aroorene ——_|ridy-ae arose nest azoes EELS acer cag ose fieecs So5F Tezes esr esr LOE cece esr, was erie 3 Tess frase esr pees ross Ea ists ici9e esr Bess JUDECATONIASECYORULAN2 BUCURESTE Dosan xeassroqno2 Sa atc bende ep