Sunteți pe pagina 1din 8

Scoala:

Profesor:
Modulul III: ELEMENTE DE CONTABILITATE
Clasa: a X-a
Data:
Tema:IDENTIFICAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE
(Active patrimoniale)
Tipul lecţiei: predare-învăţare-evaluare
Timp de lucru: 50 min.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

COGNITIVE:
OC1 –sa utilizeze termenii specifici domeniului;
OC2 –sa grupeze activele patrimoniale ;
OC3 –sa regrupeze activele imobilizate si activele circulante;
OC4 –sa enumere si sa caracterizeze imobilizarile corporale,necorporale,financiare, ;
OC5 –sa enumere si sa caracterizeze stocurile,creantele,investitiile financiare pe termen
scurt,casa si conturile la banci
OC6-sa identifice prin exemple activele patrimoniale

PSIHO-MOTORII:
OPM1 – să utilizeze în comunicare termenii specifici lecţiei;
OPM2 – să scrie corect notiţele în caiet.

AFECTIVE:
OA1 – să dovedească interes pentru lecţie, manifestat prin participare activă;
OA2 – să conştientizeze importanţa elementelor patrimoniale în viaţa noastră.

STRATEGII DIDACTICE:
a) metode şi procedee: M1 – explicaţia;
M2 – conversaţia;
M3 – observaţia;
M4 – problematizarea;
b) mijloace didactice: m1 – caiet;
m3 – fişe cu suportul lecţiei
m5 – fişe de lucru;
c) forme de activitate: F1 – frontală; dirijată de profesor;
F2 – individuală.
Modalităţi de evaluare:
- tipul de evaluare: continuă/formativă;
- metode de evaluare: E1 – verificare orală;
E2 – observarea sistematică a activităţii elevilor;
E3 – evaluare scrisă.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr. Etapele Obiect. Conţinutul lecţiei Strategia didactică Eva-


crt. lecţiei/timp Operaţ. Activitatea profesorului Activitatea Met. Mijl. Forme luare
elevului
- Activităţi de natură -
1. Organizarea organizatorică: Autoorganizare, F1
colectivului verificarea prezenţei, control propriu,
de elevi asigurarea disciplinei, pregătirea
2 min. pregătirea materialelor materialelor
necesare. necesare.
2. Reactualiza- .Prin dialog frontal se -.Răspund la
rea cunoştin- sintetizează cunoştinţele întrebările
ţelor însuşite OPM1 despre notiunile de adresate E1
anterior patrimoniu,bunuri consolidându-şi F1
10 min. OA1 economice,drepturi,obli cunoştinţele E2
gatii:
• Care sunt elementele
interdependente ale
patrimoniului?
• Ce reprezinta bunurile
economice,drepturile si
obligatiile?

Prin fisa de lucru nr1 se Rezolva


sintetizeaza cunostintele sarcinile din F2 E1
patrimoniu fisa de lucru nr. F1 E2
brut,patrimoniu net,ecuatia 1
de echilibru a
patrimoniului,aplicatii

3. Captarea - Solicită elevilor să -Identifica M2


atenţiei OA1 identifice in sala de clasa materii prime in F1 E1
2 min. diverse materii prime sala de clasa M4
4. Anunţarea - Anunţă titlul lecţiei şi îl - Notează titlul
temei şi a scrie pe tablă; lecţiei F2
obietivelor - Prezintă obiectivele
următite lecţiei.
1 min

5. Transmiterea OC1 Se prezintă conţinutul


noilor OC2 lecţiei:
cunoştinţe gruparea activelor
20 min. OC3 patrimoniale;
regruparea activelor
imobilizate si activelor
circulante;
OC4 enumerarea si M3
caracterizarea m1
imobilizarilor Asculta M1
corporale,necorporale si explicatiile m3 F1 E1
financiare; profesorului si M2
OC5 enumerarea si notează în m4
caracterizarea caiete schema
stocurilor,creantelor,investi lecţiei
tiilor financiare pe termen M5
scurt,casa si conturile la
OC6 banci;
identificarea prin exemple
a activelor patrimoniale.Se
realizeaza schema lectiei
OA1 pa tabla
împarte fişele cu suportul
lecţiei.
6. Fixarea şi -,rezolvă fişa
sistematiza- OPM1 - Prezintă spre rezolvare de lucru nr. 2
rea noilor fişa de lucru nr. 2 din şi o corecteză M1 m5 F1 E2
cunoştinţe lecţia nou predată pe a colegului
min. 12 min OA1 de bancă, M2 F2 E3
OA2 urmărind
rezolvarea
prezentată de
profesor

7. Conexiunea -Evaluarea şi aprecierea -Prezintă


inversă şi OPM1 rezultatelor activităţii importanţa F1 E3
controlul OA2 elevilor elementelor
perfecţionăr patrimoniale
ii elevilor
2 min.
8. Indicarea Conso- - Prezintă tema pentru - Notează tema
temei lidarea ora următoare. în caiet; m1 F1
pentru ora obiec- - Oferă lămuriri cu -. Sunt atenţi la
următoare tivelor privire la tema dată. explicaţiile
1 min. oferite de
profesor.

Bibliografie:
1.Curriculum naţional:Programa pentru clasa a X-a,sit-ul Ministerului Educaţiei,Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
2.Oprea Calin,Ristea Mihai,Bazele contabilitatii,Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti,2003
3.Petre Doina Ana-Maria,Manual pentru clasa a IX-a,profil servicii,Editura Economica
Preuniversitaria,Bucuresti,2004
FIŞĂ DE LUCRU NR. 1

CLASA a X-a

Notiuni de patrimoniu,bunuri economice,drepturi,obligatii,patrimoniu


brut

1 Din continutul patrimoniului se poate deduce ecuatia de echilibru a patrimoniului(patrimoniu


brut).Reprezentati ecuatia de echilibru a patrimoniului.

2. Stiind ca: B=700.000.000 lei


O=300.000.000 lei
(Patrimoniu net)D=?

3. Stiind ca: B=950.000.000 lei


D=500.000.000 lei
(Patrimoniu strain)O=?

4. Se cunosc urmatoarele informatii cu privire la o entitate patrimoniala:

-bani 1000 lei


-mijloace de transport 5000 lei
-marfuri 500 lei

Stiind ca: -banii au fost depusi ca aport de capital de catre proprietar


-mijloacele de transport si marfurile au fost cumparate pe credit comercial

Determinati: ecuatia de reprezentare a patrimoniului

5. Se cunosc urmatoarele informatii cu privire la o entitate patrimoniala:

-bani 500 lei


-marfuri 1000 lei

Stiind ca: -banii au fost depusi in contul de la banca de catre proprietar


-marfurile au fost cumparate pe credit

Determinati: ecuatia de reprezentare a patrimoniului


FISA DE LUCRU NR. 2

CLASA a X-a

Identificarea elementelor patrimoniale

(Active patrimoniale)

1. Incadrati urmatoarele elemente patrimoniale in categoriile corespunzatoare:

1. sume neincasate de la clienti a. imobilizari necorporale

2. cheltuieli de cercetare b. imobilizari corporale

3. terenuri c. imobilizari financiare

4. impozite si taxe neachitate d. active curente

5. avansuri acordate furnizorilor e. datorii pe termen scurt

6. marfuri f. datorii pe termen lung

7. facturi neachitate g. capitaluri proprii

8. TVA de plata h. stocuri

9. interese de participare i.materiale consumabile

10.rechizite j.cheltuieli in avans


11.cimentul
12.marci de fabricatie
13.mobilier
14.combustibili
15.furaje
16.abonament revista

REZOLVARE:
Active Patrimoniale

A. Active imobilizate (bunuri de investitii,active pe termen lung,bunuri immobile)

I. Imobilizari necorporale-
nemateriale destinate sa serveasca activitatea intreprinderii pentru o durata mai mare de un an fara a
imbraca de bunuri material fizice

1. Cheltuieli de constituire-Taxe si cheltuieli de inscriere si inmatriculare

2.Cheltuieli de dezvoltare-cheltuieli cu proiectarea ,constructia si testarea productiei


3.Cheltuieli de achizitionarea ,fabricarea sau realzarea brevetelor, licentelor, marcilor,
drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale
4.Fondul comercial
5.Avansul si imobilizari necorporale in curs de executie

II.Imobilizari corporale-active fizice ,sunt utilizate in productia de bunuri sau prestarea de


servicii,pentru a fi inchiriate sau pentru a fi folosite in scopuri administrative

1. Terenuri si constructii a) terenuri (propriu-zise)


b) amenajari de terenuri

2.Instalati tehnice si masini


3.Alte instalatii, utilaje si mobiliere
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

III.Imobilizari financiare-investitii financiare pe termen lung


1. Actiuni detinute la entitati afiliate
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate
3.Interese de participare(detinerea unei parti din capitalul unei alte parti)
4.Investitii detinute ca imobilizari
5.Alte imprumturi

B.Active circulante

I.Stocuri
a) materii prime-
1.Materi prime si materiale ciment,faina
b) material consumabile-
combustibili,seminte,pies
e de
schimb,furaje,material de
plantat,material pentru
ambalat
c) materiale de natura
obiectelor de inventar

d) ambalajele
22.Productia in curs de
.executie
3
.3.Produse finite si marfuri a) produse finite
b) produse reziduale

c) animale

d) marfuri

II. Creante –reprezinta valori economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu altor
personae fizice sau juridice si pentru care urmeaza sa se primeasca un echivalent valoric(suma de
bani,o lucrare)
1. Creante comerciale a) clienti
b) efecte de platit
2.Sume de incasat de la entitati afiliate
3.Sume de incasat de la entitatile care compania este legata in virtutea intereselor de participare
4.Alte creante
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat

III. Investiti financiare pe termen scurt –cuprind titlurile achizitionate in vederea realizarii unui castig
pe termen scurt
1. Actiuni detinute la entitati afiliate
2. Alte investitii pe termen scurt

IV. Casa si conturile la banci-numerarul aflat in casierie si disponibilitatile aflate in conturi la banci in
lei
1. Conturile la banci
2. Casa

C. Cheltuieli inregistrate in avans


(Contravaloarea abonamentului la o revista