Sunteți pe pagina 1din 10

12/8/2013

Metodologia cercetarii
stiintifice
Curs 2

Calitatea cercetarii stiintifice

• curiozitatea cercetătorului pentru o anumita


problemă
• încercarea de a descrie unele inadvertenŃe
existente între ceea ce se observă şi ceea ce ar
trebui să fie în practica;
• calităŃile de observator şi experienŃa profesională
a cercetătorului;
• abilitatea cercetătorului de a găsi cele mai
eficiente metode de rezolvare a problemelor ivite

1
12/8/2013

CARACTERISTICILE CERCETĂRII ŞTIINłIFICE


(în funcŃie de complexitate şi durată)

1. Îşi are originea într-o întrebare sau o problemă

- reprezintă punctul de plecare al cercetării

2. Necesită o precizare clară a scopului urmărit

- problema ce urmează a se rezolva, fixată clar şi fără


ambiguităŃi

3. Urmează un plan specific

- proiectare logică, precizarea modului cum se poate atinge


scopul

4. Divide problema principală în subprobleme cu care se


manevrează mai uşor
- subproblemele odată rezolvate pot conduce şi la
rezolvarea problemei principale

5. Se ghidează după o problemă specifică, o întrebare sau o


ipoteză
- supoziŃie logică, presupunere rezonabilă

6. Acceptă o serie de presupuneri critice


- presupuneri ce trebuie validate

7. Necesită colectarea şi interpretarea unor date


experimentale, în încercarea de a rezolva problema
iniŃiatoare a cercetării

2
12/8/2013

START

Formularea problemei si a
ipotezelor de lucru

Proiectarea planului de experiente

Refacerea ORGANIGRAMA
Executarea experientelor planului de
experiente METODOLOGIEI
Analiza noilor
DE
informatii si
sinteza cu CERCETARE
Prelucrarea matematica si informatiile
interpretarea datelor matematice anterioare
nu

Raspunsul obtinut este cel urmarit?

da

STOP

Etapele unui studiu de cercetare

1. Documentarea bibliografică
2. Definirea fenomenului
3. Formularea temei de cercetare
4. Aspecte manageriale

3
12/8/2013

Documentarea bibliografică

Cercetarea bibliografică necesită o selectare şi o


evaluare a literaturii de specialitate pe o anumită
problemă prin parcurgerea a trei etape:

1. Identificarea publicaŃiilor
2. lectura critică
3. combinarea datelor din mai multe studii

Identificarea publicaŃiilor

• Cautarea incepe cu ajutorul unui motor


nespecializat (google) - formarea unei idei despre
amploarea problemei de studiat
• Cautarea pe site-uri care permit accesarea de
articole din jurnale sau articole/cărŃi în format
electronic (www.pubmed.org, www.sciencedirect.com,
www.springerlink.com)

• Căutare avansată (Advanced search):


• Limitare arie la un tip de document: …. filetype.doc ( .jpeg, .mpg,
.ppt sau portable data file (.pdf)
• Limitare la regiuni geografice, tări (.ro, .uk, .es, etc.) domenii,
instituŃii.

4
12/8/2013

Identificarea publicaŃiilor

 Cercetarea unei singure baze de date


poate fi insuficientă.

 ContinuaŃi cercetarea bibliografică şi în


alte baze de date, relevante, pentru a
avea o privire de ansamblu, o perspectivă
mai largă asupra subiectului investigat.

Scholarly Web Searching


Scirus
(Free site)

 Cel mai cuprinzător motor de căutare de pe


Internet, pentru domeniul ştiinŃific

 Baze de referinŃe ştiinŃifice, educative


academice, tehnice, medicale

 URL : http://www.scirus.com/

5
12/8/2013

Scholarly Web Searching


Google Scholar
(Free site)

 Furnizeză informaŃie educativ- ştiinŃifică, pe Web.

 Include lucrări recenzate, teze, cărŃi, abstracte şi


rapoarte tehnice de la editori academici, societăŃi
profesionale şi universităŃi

 URL: http://scholar.google.com/

Web Searching
Google Academic
Ce este Google Academic?
 Metodă simplă de a căuta pe scară largă literatură
academică: articole verificate ştiinŃific pentru publicare,
 Google Academic vă ajută să identificaŃi cele mai
relevante cercetări din lumea cercetării academice.

Cum sunt clasate articolele?


Google Academic urmăreşte să sorteze articolele
evaluând textul integral al fiecărui articol, autorul,
publicaŃia în care articolul apare şi cât de des a fost citat
acesta în literatura academică - Cele mai relevante
rezultate vor apărea întotdeauna pe prima pagină.

6
12/8/2013

Identificarea publicaŃiilor

Titlul articolului - dacă titlul este util se va verifica


rezumatul (rezultatele sunt utile? metodele folosite
sunt relevante?

Fişe bibliografice în format electronic:

• sisteme de gestiune a bazelor de date, unde se


folosesc programe speciale pentru organizarea
bibliografiei, sau sunt simple tabele realizate in
Excel

lectura critică

Judeca valoarea publicaŃiilor: calitatea cercetării sau


pertinenŃa rezultatelor publicate:
• publicaŃia este credibilă,
• rezultatele corespund realităŃii
• informaŃiile conŃinute în publicaŃie sunt aplicabile
în practica / în proiectul de cercetare
• informaŃiile se pot generaliza

7
12/8/2013

Formularea unei ipoteze ştiinŃifice

• Ipoteza este o afirmaŃie (nu o întrebare) despre o


posibilă relaŃie între factorii studiaŃi
• Ipoteza va trebui apoi dovedită sau respinsă,
• testul statistic calculează probabilitatea conform
căreia asociaŃia observată este reală sau survine
din întâmplare

Motivarea organizării studiului

Trebuie făcută o motivare corectă legată de


inexistenŃa unor studii referitoare la problema pe
care o va dezbate studiul

8
12/8/2013

Formularea temei de studiu

Se menŃioneaza: obiectivul sau obiectivele şi tipul de


studiu ales pentru cercetarea respectivă

Tipuri de obiective:
• obiective care se referă la evoluŃia unui fenomen, prin
care se încearcă înŃelegerea şi cunoaşterea unor
evenimente ce pot să apară pe parcursul unei intervenŃii

Formularea temei de studiu

Tipuri de obiective:

• obiective care se referă la cauze şi cauzalitate (ex: relaŃia


factor de risc-boală);
• obiective legate de performanŃa unor teste sau , de
interpretarea unui test;
• obiective care se referă la impactul unei intervenŃii -
evaluarea unei intervenŃii.

9
12/8/2013

Culegerea informaŃiei
Se realizează în funcŃie de obiectivele propuse, tipul
studiului, timpul disponibil şi resurse umane şi financiare:
Există două mari posibilităŃi de culegere:
• În funcŃie de elementele studiate.
• Culegerea exaustivă - toŃi subiecŃii populaŃiei pe care dorim
să o studiem (greu de realizat din cauza costurilor foarte
mari sau a alterării populaŃiei de studiu)
• Prin eşantionare
• În funcŃie de durata culegerii.
• Transversală - se studiază un grup la un moment dat.
• Longitudinală. Extinsă in timp:
• Retrospectivă – înregistrări medicale
• Prospectivă – date culese la intervale prestabilite de timp.

PopulaŃia Ńintă
• orice colectivitate întreagă de oameni, animale, plante
sau obiecte de la care putem colecta date
• întregul grup care ne interesează, pe care dorim să-l
descriem sau să tragem concluzii despre el.
• pentru a putea realiza generalizări spre populaŃia Ńintă
deseori folosim un eşantion (selecŃie), care trebuie să fie
reprezentativ pentru populaŃia studiata
• Trebuie definita atent şi complet populaŃia înainte de a
realiza eşantionul, inclusiv descrierea criteriilor de
includere şi excludere în populaŃia de studiu

10