Sunteți pe pagina 1din 6

MODERN METHODS TO DIAGNOSE THE OLEO-PNEUMATIC

OPERATING MECHANISMS TYPE MOP

METODE MODERNE DE DIAGNOSTICARE A MECANISMELOR DE


ACŢIONARE OLEOPNEUMATICE TIP MOP

Ion MANEA Eugen IONESCU Dumitru IRIMIA


ICEMENERG Craiova, str. Gh. Bibescu, nr.1
Tel. 0251.416110, fax. 0251.415202, e-mail: manea53@yahoo.co.uk
Mihai NESTOR Marian FLOREA Florea TRANDAFIR
SC SMART SA Bucharest, SC SMART SA Suc. Piteşti CN TRANSLLECTRICA Suc. Piteşti
Gen. Magheru, nr. 33 str. Fraţii Goleşti, nr.25B str. Fraţii Goleşti,nr.25B
Tel. 021.3035861, Tel. 0248.607300, fax.0248.607309 Tel.0248.607241, fax.0248.607209
E-mail: mnestor@transelectrica.ro E-mail: official@smart.steepit.ro E-mail: official@steepit.ro

Rezumat: Analiza comportării în exploatare a întreruptoarelor cu Abstract: Network behavior analysis of the oil type circuit-breakers
ulei tip IO a evidenţiat că cea mai înaltă rată de căderi o prezintă was showing that the oleo-pneumatic operating mechanism presents
mecanismele de acţionare oleopneumatice. Experienţa a evidenţiat the higher fault rate. The experience bring out that it is very difficult
ca este dificil să se adopte modificări majore în actuala structură a to adopt major modifications in the actual mechanism structure and
mecanismelor, iar schimbarea cu altele mai fiabile este prea costisi- changing with another more reliable is very expensive having in
toare ţinând cont de numărul mare de mecanisme de acţionare aflate mind the grate number of the existing working mecha-nisms. A
în exploatare. O bună idee este de a efectua o diagnosticare perio- good idea is to apply a periodic diagnosis by measuring of some
dică prin măsurarea unui număr minim de parametri care să dea parameters that give the relevant informa-tion about the technical
informaţii relevante despre starea tehnică. Articolul face o scurtă state. The paper achieves a brief presentation of a methodology to
prezentare a unei metodologii de diagnos-ticare a mecanismelor diagnose the oleo-pneumatic operating mechanism. There are
de acţionare oleopneumatice. Se prezintă un experiment efectuat pe presented tests carried out on an operating mecha-nism type MOP-
un mecanism tip MOP-1 al unui întreruptor tip IO 400 kV/2000 A. 1 of one circuit breaker type IO 400 kV/2000 A.

Keywords: Amprentă vibratorie, timpi de acţionare. Keywords: vibratory fingerprint, time action.

1. Introducere 1. Introduction
Întreruptoarele reprezintă elemente de comutare şi de The circuit breakers represent switching and protection
protecţie cu rol vital în funcţionarea sistemului energetic. equipments with a vital role within the power system. Their
Nefuncţionerea sau funcţionarea defectuoasă a lor poate non-functioning or faulty operation can have disastrous
avea efecte dezastruoase asupra echipamentelor din sistemul effects on the electrical network components and on the
energetic sau asupra economiei naţionale în general. Acesta national economy on the hole. This is one of the reasons
este unul dintre motivele pentru care se acordă o importanţă that the special importance is attached to maintaining this
deosebită menţinerii la parametri optimi a acestui tip de type of equipment within the optimum parameters.
echipament. Taking into consideration the fact that maintenance
Luând în considerare faptul că activitatea de mentenanţă activity has an important place within of an electricity com-
are un rol important în activitatea unei companii de electrici- pany, through the great amounts of resources (funds, ma-
tate prin marea cantitate de resurse pe care le implică (fon- terials, personnel) they imply, different maintenance strate-
duri, materiale, personal), în ultima perioadă de timp au gies have been lately experimented in view to optimize the
fost experimentate diverse strategii de mentenanţă în scopul maintenance process, diminishing the costs and increasing
optimizării procesului de mentenanţă, diminuării costurilor safety in operation of the power system.
şi creşterii siguranţei în exploatare a sistemului energetic. These equipment maintenance costs can be decreased
Astfel costurile cu mentenanţa echipamentului pot fi by adopting of a suitable maintenance policy by replacing
reduse prin înlocuirea actualei mentenanţe preventivă, bazată the existing preventive maintenance, based on time, by the
pe timp, cu mentenanţa predictivă bazată pe fiabilitate predictive maintenance based on reliability, consisting in
constând printre altele în monitorizarea şi diagnosticarea the monitoring or diagnosing of the equipment in order to
echipamentului în vederea stabilirii condiţiei reale. establish its real condition.
Astfel costurile cu mentenanţa sunt diminuate deoarece Thus, the maintenance costs are diminished because
intervenţiile se efectuează doar când este necesar. În vederea interventions are required only when it is necessary. In
aplicării mentenanţei predictive este necesară evaluarea order to apply the predictive maintenance, it is necessary to
stării tehnice curente a echipamentului prin metode rapide, assess the actual equipment technical state by means of the
th
348 The 5 International Power Systems Conference

economice şi uşor de aplicat, prin măsurarea un număr quick, economical and relative easy to use measurements of
minim de parametri caracteristici, compararea parametrilor some proper parameters, comparison of those current parame-
curenţi cu aceiaşi parametrii determinaţi în starea de referinţă ters with the same parameters measured in the reference state
şi luarea deciziei privind starea aparatului pe baza abaterilor and taking the decision on the basis of the existing deviations
existente între parametrii corespunzători celor două stări. between the parameters corresponding in the two states.
Această evaluare poate fi efectuată prin monitorizare This assessment can be performed by permanent
permanentă sau prin diagnosticarea periodică a echipamen- monitoring or by a periodical diagnosis of equipment under
tului. Monitorizarea presupune utilizarea unor tehnici de observation. Permanent monitoring presupposes utilizing
măsurare on-line, pe echipament sub tensiune, pe când on-line measurement techniques, on the energized equipment,
diagnosticarea periodică poate fi aplicată atât pe echipament while the periodical diagnosis can be applied both on the
aflat sub tensiune cât şi pe echipament scos de sub tensiune. energized and de-energized equipment.
Un sistem de monitorizare sau de diagnosticare furni- A monitoring or a diagnosis system should provide infor-
zează informaţii despre: mation about:
• Starea actuală a echipamentului; • The actual condition of the equipment;
• Tendinţa echipamentului; • Future tendency;
• Alegerea nivelului optim de mentenanţă pentru a ga- • Choosing the optimum maintenance level during the
ranta şi a-i creşte siguranţa în exploatare. lifetime to guarantee an increased safety level in
Când se alege un tip dat de sistem de monitorizare sau operation.
de diagnosticare sau un sistem de traductoare pentru un When it is chosen a certain type of monitoring or diagno-
tip dat de echipament, se vor avea în vedere avantajele şi sing system or a sensor system for a certain type of equip-
dezavantajele sistemului ales, preţul de cost al echipamentului ment we would have in mind the advantages/disadvantages
de monitorizare/diagnosticare, importanţa în sistem şi timpul of the chosen system, the price of the monitoring equip-
de viaţă rămas al echipamentului monitorizat/diagnosticat. ment, the importance of the monitored equipment within
Este dificil de justificat un sistem de monitorizare the system and its remaining useful life-time.
sofisticat pentru un echipament depăşit sau pentru unul cu It is difficult to justify the choice of a sophisticated
timp foarte mare de funcţionare. O soluţie rezonabilă este monitoring system for overdone equipment, or for equipment
de a adopta o politică de mentenanţă predictivă prin diagnos- that has already been in operation for too long period of
ticare periodică utilizând tehnici off-line. Aceste tehnici time. A suitable solution is to adopt a predicative maintenance
pe lângă preţul rezonabil sunt recomandate prin faptul că policy based on periodical diagnosis by means of off-line
oferă o mare acurateţe şi prin faptul că majoritatea defectelor techniques. Besides its reasonable price this solution is
nu se produc imediat, ci sunt precedate de o serie de manif- desirable due to the fact that the great majority of the
estări premergătoare. faults that may accurse do not occur suddenly.

2. Metodologie pentru diagnosticarea mecanismelor de 2. Methodology to diagnose the operating mechanism


acţionare tip MOP type MOP
Mecanismele oleopneumatice tip MOP sunt dispozitive The oleo-pneumatic operating mechanism type MOP
de manevră ale întreruptoarelor cu ulei tip IO 110-400 kV is the maneuverable device of circuit breakers type IO 110-
care realizează şi pun în execuţie comenzile de acţionare. 400 kV that ensures and puts into execution the operating
Energia de acţionare este acumulată într-un acumulator cu commands. The action energy is accumulates in one accu-
azot sub presiune de 250…300 kgf/cm2 şi transmisă hidra- mulator with nitrogen under a pressure of 250…300 kgf/
ulic la contactele mobile printr-un sistem de două conducte cm2 and hydraulic transmits to the circuit-breaker mobile
de înaltă presiune. El este realizat dintr-un sistem complicat contacts via a system of two high pressure pipelines. It
de pistoane, vale şi electro-valve care trebuie să acţioneze consists in a complicated system of pistons, valves and
într-o ordine strictă. Multe probleme ale mecanismelor de electro-valves that must action in a very strictly order.
acţionare constau în nesincronizarea timpilor de acţionare Many problems of operating mechanism MOP consists
ale pistoanelor, valvelor şi electro-valvelor, sau în uzura in a disorder of action times of pistons, valves and electro-
garniturilor de etanşare. valves or in the garnitures weariness.
Analiza comportării în exploatare a întreruptoarelor cu Network behavior analysis of the oil type circuit-breakers
ulei tip IO a evidenţiat că cea mai înaltă rată de căderi o was shown that the oleo-pneumatic operating mechanism
prezintă mecanismele de acţionare oleopneumatice. presents the higher fault rate.
Experienţa a evidenţiat că este dificil de adoptat modifi- The experience bring out that it is very difficult to adopt
cări majore în actuala structură a mecanismului iar schim- major modifications in the actually mechanism structure and
barea cu altul mai fiabil este neeconomică având în vedere changing with another more reliable is very expensive having
numărul mare al celor aflate în exploatare in mind the grate number of the existing working mechanisms.
O bună idee este de a aplica o diagnosticare periodică A good idea is to apply a periodic diagnosis by
prin măsurarea unui număr limitat de parametri care dau measuring of some parameters that give the relevant
informaţii relevante despre starea tehnică a mecanismului. information about the technical state.
Parametrii cei mai utilizaţi pentru diagnosticarea The most frequently used parameters to diagnose the
mecanismelor de acţionare oleopneumatice sunt: oleo-pneumatic operating mechanism are:
• Curentul prin bobinele de comandă; • Currents through the coil circuits;
• Presiunea în acumulatorul de înaltă presiune; • Pressure in the high pressure accumulator;
06-07.11.2003, Timişoara, Romania 349

• Presiunea în circuitele ce închidere şi deschidere, la • Pressures in the closing and opening circuit at the
nivelul mecanismului cu dublu efect; level of double effect mechanism;
• Vibraţii ale electro-valvelor de închidere/deschidere; • Vibrations of closing and opening electro-valves;
• Timpi de acţionare la închidere/deschidere. • Closing and operating action times.
Fiecare dintre aceşti parametri dau informaţii despre tipul Each of them gives information about typical failing
de defect al mecanismului. of operating mechanism.
• Curenţii prin bobinele de comandă sunt folosiţi ca ori- • Currents through the opening and closing coil circuits
gine pentru calculul timpilor de acţionare şi dau infor- are used as origin for action time’s calculation and
maţii despre starea bobinelor; they gives information about coils state;
• Presiunea în acumulatorul de înaltă presiune dă infirmaţii • Pressure in the high pressure accumulator gives
despre starea pompei de înaltă presiune şi despre pier- information about state of the high pressure pump
derile de ulei din circuitele de închidere şi deschidere; and about oil pressure leakages on closing and
• Presiunea în circuitele de închidere şi deschidere, la opening circuits;
nivelul mecanismului cu dublu efect, evidenţiază presi- • Pressure in the closing and opening circuit at the level
unea şi energia disponibile pentru efectuarea operaţiilor of double effect mechanism shows available pressure
de închidere/deschidere, precum şi starea tehnică a and energy for closing and opening operations and
mecanismului cu dublu efect; technical state of double effect mechanism;
• Vibraţiile electro-valvelor de închidere/deschidere dau • Vibrations of closing and opening electro-valves give
informaţii despre starea pistoanelor, valvelor, electro- information about state of pistons, valves and electro-
valvele şi despre timpii de acţionare ale acestora. valves and time action of them.

3. Experiment de diagnosticare a unui mecanism de 3. Experiment to diagnose of one operating mechanism


acţionare MOP. Interpretarea rezultatelor MOP. Results interpretation
În continuare se prezintă un experiment efectuat pe un In the following it is presented an experiment carried
mecanism de acţionare tip MOP-1 al unui întreruptor tip out on an operating mechanism type MOP-1 of one circuit
IO 400 kV/2000 A utilizând metodologia prezentată. breaker type IO 400 kV/2000 A using the above presented
Pentru achiziţia datelor s-a utilizat un echipament por- methodology.
tabil, realizat în cadrul ICEMENERG Craiova constituit For data acquisition it was used a portable type equip-
dintr-un notebook echipat cu interfaţă de achiziţie date ment, achieved within ICEMENERG Craiova, compound
tip webDAQ100 şi traductoare de măsură. Echipamentul by a notebook equipped with data acquisition card type
poate fi configurat pentru a satisface diverse necesităţi de webDAQ100 and measurement transducers. The equipment
conectare între module şi dintre module şi echipamentul can be configured to satisfy different needs of the connec-
de încercat. Echipamentul poate fi adaptat pentru o gamă tions between the modules and between the modules and
largă de măsurători şi încercări (ex. diagnosticarea generală the equipment to be tested. The equipment can be adapted
off-line a echipamentului de comutaţie, analiză modală, to satisfy a wide game of measurements and tests (ex: gene-
măsurători generalizate de curenţi, tensiuni, presiuni, forţe) rally off-line diagnosis of the circuit-breakers, modal analy-
având intrări separate de tensiune în domeniul + 10 V, pentru sis, generally current, voltage, pressures, forces measure-
semnale de tensiune furnizate de traductoarele primare. ments) having separate voltage inputs within the + 10 V
Echipamentul poate fi utilizat pentru diagnosticarea com- range for the voltage signals from the transducers of primary
plexă a tuturor tipurilor de întreruptoare de medie şi înaltă quantities. The equipment can be utilized for generally off-
tensiune atât la producătorul de echipament, in cadrul încer- line diagnose of the medium and high voltage circuit brea-
cărilor de tip sau de lot, cât şi la utilizator, in reţea, pentru kers at the equipment manufacturer, during the type and
a stabili timpul optim pentru aplicarea programului de series tests, as well as in network, to establish the optimum
mentenanţă. time for applying the maintenance program.
Figura 1 prezintă schema de principiu a mecanismului The fig.1. presents the principle schema of operating
de acţionare tip MOP-1 şi locul de amplasare a traductoa- mechanism type MOP-1 and emplacement place of measu-
relor de măsură. ring transducers.
Figura 2 arată caracteristicile originale determinate în The fig.2. shows the original characteristics determined
timpul unei manevre de închidere. În partea inferioară a in one closing operation. In the inferior part of figure there
figurii există o serie de display-uri care indică valorile para- are some displays that indicate the values of characteristic
metrilor caracteristici la momente selectate prin cele două parameters at the moments selected by the two cursors.
cursoare. In the fig. 2.b. it is represented one zoom related to
În fig.2.b. este reprezentat un zoom relativ la fig. 2.a. fig. 2.a in view of useful information extract. There are
în vederea extragerii informaţiilor utile. Sunt reprezentate represented the characteristic moments of operating mecha-
momentele caracteristice funcţionării mecanismului. nism function.
Prin apăsarea butonului de închidere BI-fig.1. (momentul By pressing of the closing button BI-fig.1 (T0I moment)
T0I) se pune sub tensiune electromagnetul de închidere I. it is putting under tension the closing electromagnet I. This
Această comandă poate fi menţinută până la întreruperea command can be maintained up to closing of the closing
circuitului de închidere prin acţionarea dispozitivului de circuit through action of the DS signalize device. The
semnalizare DS. Întreruperea circuitului electric de închidere closing of the closing circuit mane in time of circuit breaker
se face în timpul închiderii întreruptorului. Electromagnetul closing operation. The electromagnet depress on button 1
th
350 The 5 International Power Systems Conference

Fig.1. Schema de principiu a mecanismului de acţionare MOP 1


Legenda: P_D/I – Presiune în circuitul de închidere/ deschidere; P_Acc - Presiune în acumulatorul de înaltă preciune; V_EVD/EVI-
Vibraţii ale electro-valvelor de închidere/deschidere.
Fig.1. Principle schema of the operating mechanism type MOP-1
Legend: P_D/I - Pressure on closing/opening circuit; P_Acc - Pressure on high pressure accumulator;
V_EVD/EVI – Vibrations of closing/opening electro-valves.
06-07.11.2003, Timişoara, Romania 351

apasă pe butonul 1 al valvei de VI care începe să obtureze of the VI valve that begin to obtrude the orifice 2 for
orificiul 2 de comunicare cu rezervorul, apoi deschide bila 3 communication with the reservoir and then open the bile
(momentul T1I corespunde apariţiei vibraţiilor la nivelul 3 (the T1I moment corresponds to apparition of vibrations
corpului valvei VI datorită lovirii şi deschiderii clapetei 3). at the electro-valve VI body due to percussion and opening
Uleiul sub presiune care soseşte prin conducta 4, ocolind of valve 3). The oil under pressure that arrives through
bila 3, trece pe de o parte în conducta 6 pentru a elimina pipeline 4, rounding the bile 3, in the pipeline 6 with a
comanda de deschidere eventuală (în curs de desfăşurare în view of eliminates the eventual opening command and,
cazul reînchiderii rapide) şi pe de altă parte, traversează on other hand, get across valves 7 and 5 (the last allows
clapetele 7 şi 5 (aceasta din urmă nu permite trecerea uleiului the crossing of oil only if the pipeline that get to the circuit
decât dacă în conducta ce duce la întreruptor a blocului de breaker of the opposed electro-valve bloc is not under
valve opus nu mai este presiune). Momentul T2I corespunde pressure). The moment T2I corresponds to opening of the
momentului deschiderii clapetelor 7 şi 5 şi începutului scăderii valves 7 and 5 and to begin of decreasing of the oil pressure
presiunii în acumulatorul de înaltă presiune, curentul prin in the high pressure accumulator. It is generated the first
bobină fiind ajuns deja pe palierul orizontal. Este generat un group of high level vibrations. The oil under pressure
prim grupaj de vibraţii de amplitudine mai mare. Uleiul sub actions the piston 9 that depress on valve 12 and close the
presiune pe de o parte acţionează pistonul 9 care apasă clapeta orifice 10 for linkage with reservoir sitting down on its
12 şi închide orificiul 10 de legătură cu rezervorul aşezându-se seat.11 (moment T3I) and on the other hand it sit down on
pe scaunul său 11 (momentul T3I), iar pe de altă parte prin their seats valves 35 and 34 throw pipeline 8. In the
intermediul conductei 8 aşează pe scaunele lor clapetele 35 şi following the pressure (that arrives throw pipeline 13), throw
34. În continuare sub presiunea (care soseşte prin conducta 13), the orifice unbound by valve 12, bring under pressure the
prin orificiul eliberat de clapeta 12 pune sub presiune conducta pipeline 14 to valve 34 and press the piston 18 that, on one
14 spre clapeta 34 şi împinge pistonul 18, care pe de o parte hand, open the valve 19 and on other hand sits down on
deschide clapeta 19, iar pe de altă parte se aşează pe scaunul its seat.16 (moment T4I) and close the communication of
său 16 (momen-tul T4I) şi taie comunicaţia înaltei presiuni the higher pressure with chamber 15. The higher pressure
cu camera 15. Uleiul de înaltă presiune care soseşte prin oil that arrives throw pipeline 20, round valve 19 and cater
conducta 20, ocoleşte clapeta 19 şi alimentează mecanismul for the double effect mechanism DP (moment T5I) and
cu piston cu dublu efect DP (momentul T5I) şi dispozitivul DS signalize device throw pipeline 21 and 22.
de semnalizare DS prin intermediul conductelor 21 şi 22. The same interpretation can be performed for the ope-
Interpretare asemănătoare se poate face pentru comanda de ning command too.
deschidere.

Fig.2a. Caracteristici originale determinate la o manevră de închidere a mecanismului de acţionare


Fig.2a. Original characteristics determined in a closing operation of operating mechanism
th
352 The 5 International Power Systems Conference

Fig.2b. Zoom relativ la fig.2a


Fig.2b. Zoom related to fig.2a

4. Concluzii 4. Conclusions
Metoda de diagnosticare prezentată anterior constituie The diagnosis method above presented are precisely
un instrument precis şi economic pentru stabilirea stării and economical instrument for establishing the technical
tehnice a mecanismelor de acţionare MOP. state of the operating mechanisms MOP.
O evaluare corectă şi precisă presupune dezvoltarea unei A conclusive and precise assessment presupposes
bănci de date care să includă starea de referinţă şi istoria existent and development of a data bank, including the
mecanismului MOP. reference state and history of the equipment
.
Bibliografie (References)
1. *** CIGRÉ WG 13.09 User Guide for the Application Of Monitoring and Diagnostic Techniques for Switching Equipment for Rated
Voltages of 72.5kv and Above.
2. M. Runde, Vibration Analysis For Diagnostic Testing of Circuit-Breakers. IEEE Trans. Power Delivery, vol. 11, p.1816-1823, 1996.