Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea “POLITEHNICA”din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Aerospaţială


Documentele financiare utile unei înteprinderi
Notiţe de curs

Analiza activităţii financiare a unei întreprinderi este o activitate continuă şi necesară


unităţii de management a întreprinderii în următoarele situaţii:
- în cadrul activităţiilor de coordonare şi control cu impact pe termen scurt,
- în planificarea activităţilor şi deciziilor pe termen lung.
În cazul activităţilor curente este necesară o analiză a îndeplinirii sarcinilor de producţie
trasate pe termen scurt către structura executivă. Această analiză pleacă cel mai adesea de la
indicatorii de productivitate stabiliţi pentru fiecare departament în parte şi de la indicatorii de
calitate atinşi prin standardele de calitate implementate în întreprindere.
Sunt câteva elemente esenţiale stabilite de orice structură de conducere pe care trebuie să
le deţină periodic sub forma unui tablou de bord prezentate sintetic, măcar săptămânal.
Alături de aceste aspecte apar, ocazional (o dată pe lună sau trimestrial) şi câţiva
indicatori financiari care prezintă situaţia firmei. Analiza acestora conduce, cel mai adesea, la
luarea unor decizii care să:
- conducă la îmbunătăţirea nivelului de producţie în raport cu cererea existentă,
- reducerea rebuturilor şi a produselor neconforme cu specificaţiile tehnice,
- planificarea profitabilităţii firmei pe baza rezultatelor obţinute şi propuse spre
îndeplinire,
- stabilirea politicii de preţuri în raport cu preţul de cost, dar şi cu cel al pieţei,
- stabilirea unei politici de acordarea a dividentelor din anul în curs sau pe termen lung.
Prezentarea sintetică a acestor indicatori poate să prezinte interes şi pentru terţe părţi cum
ar fi:
- pentru furnizorii de materii şi materiale în raport cu politica adoptată de aceştia de a
credita pe termen scurt întreprinderea. Pentru o companie care nu prezintă credibilitate din punct
de vedere al lichidităţii, cel mai probabil condiţiile de livrare a materialelor vor fi condiţionate de
plata la livrare sau de un termen foarte scurt de plată (max. 15 zile). Lucru foarte important
pentru fluxul de numerar al întreprinderii.
- pentru investitorii pe termen lung cum ar fi băncile şi fondurile de investiţii, aceşti
indicatori prezintă interes în stabilirea capacităţii de rambursare a creditelor şi de creştere a
activelor.
În cele ce urmează ne vom ocupa de stabilirea unor indicatori financiari care sub o formă
sau altă prezintă situaţia financiară a întreprinderii într-un mod sintetic, rapid şi uşor de evaluat.
Fiecare manager în funcţie de interesul manifestat faţă de o anumită latură a problemei analizate
sau de uşurinţa în gestionare a imaginii financiare îşi structurează tabloul de bord bazat pe
următoarele elemente esenţiale:
- valoarea indicatorilor financiari din domeniul de activitate,
- valoarea indicatorilor financiari din perioada anterioară şi relevantă pentru tipul de
analiză efectuat,
- un număr fix de indicatori cheie şi unul variabil (în funcţie de situaţia dată) pe care îi
are periodic.
În general, în literatura de specialitate, există o serie de indicatori care prezintă aspecte
ale activităţii financiare. Dintre cele mai importante categorii se disting următoarele:
- profitabilitate,
- lichiditate,
- solvabilitate,
- investiţie,
- specifici domeniului aeronautic.

1
Universitatea “POLITEHNICA”din Bucureşti
Facultatea de Inginerie Aerospaţială
a) Indicatorii de profitabilitate – prezintă capacitatea întreprinderii de a genera profit cu
ajutorul mijloacelor de producţie de care aceasta dispune. Aceşti indicatori sunt importanţi atât
pentru acţionari, cât şi pentru potenţialii investitori.

profitul brut din vanzar i


marja profitului brut  * 100 (1)
total vanzari
profitul net din vanzar i
marja profitului net  * 100 (2)
total vanzari
Arată capacitatea întreprinderii de a realiza profit înainte de impozitare şi de plata
dobânzilor (1) sau după plata acestora (2) pe baza bunurilor comercializate.

profitul net
rentabilit atea capitalulu i actionaril or  * 100 (3)
capitalul propriu
Arată eficienţa cu care a fost utilizat capitalul investit de către acţionari.

b) Indicatorii de lichiditate – arată capacitatea unei întreprinderi de a dispune de o


rezervă de lichiditate pentru a face faţă unor cheltuieli curente (cunoscute) şi neprevăzute (ca
urmare unor situaţii de criză). În general, este bine ca o întreprindere să dispună în casa sau în
contul curent de o rezervă de lichiditate, dar dacă aceasta este mică (în raport cu plăţile curente)
există risc de insolvenţă, dacă este mare înseamnă că resursele financiare se irosesc prin
nefolosirea acestora. Banii trebuie să circule şi să producă beneficii.

active circulante
rata lichiditat ii curente  * 100 (4)
datorii pe termen scurt
Exprimă echilibrul financiar pe termen scurt pe care o întreprindere îl dobândeşte pe baza
activelor curente dobândite, de a le transforma în disponibilităţi băneşti într-un timp scurt. Se
recomandă ca valoarea acestui indicator să fie cuprinsă între 2 şi 2.5, dar depinde foarte mult de
indicele caracteristic domeniului de activitate.

active circulante - stocuri


rata de lichiditat e imediata (testul acid)  * 100 (5)
datorii pe termen scurt
Exprimă capacitatea întreprinderii de a face faţă unor situaţii financiare în care nevoia de
lichiditate este imediată, pe baza unor bunuri cu o exigibilitate ridicată (uşor vandabile). Se
recomandă ca valoarea acestui indicator să fie curinsă între 0.8 şi 1.0.

c) indicatori de solvabilitate – exprimă capacitatea unei întreprinderi de a-şi susţine


activitatea curentă prin propriile resurse financiare şi capitalizate sub formă de investiţii în raport
cu datoriile cumulate în timp.

total datorii
rata solvabilit atii generale  * 100 (6)
total active
Exprimă măsura în care activele întreprinderii contribuie la finanţarea tuturor datoriilor
sale.

total datorii
gradul de indatorare generala  * 100 (7)
capitalul propriu
Acest indicator arată capacitatea întreprinderii de a-şi finanţa datoriile sale pe baza
capitalului de care dispune. O reducere a acestuia sub 50% ar trebui să reprezinte o îngrijorare

2
Universitatea “POLITEHNICA”din Bucureşti
Facultatea de Inginerie Aerospaţială
pentru manager deoarece reduce din capacitatea de autofinanţare, arată o dependenţă faţă de
împrumuturi.

d) indicatori de investiţie – sunt în general utili managerilor pentru a exprima


performanţa acestora către acţionari, dar şi celor care doresc să investească într-o companie, dar
care nu sunt implicaţi în activitatea acesteia, sunt orientaţi către câştiguri financiare.

dividentul actiunii
randamentu l actiunii  * 100 (8)
valoarea de piata a actiunii
Exprimă măsura în care acţionarii pot câştiga în urma investiţiei făcute prin achiziţia de
acţiuni la o anumită companie, prin raportarea venitului adus de acţiunile deţinute la costul de
achiziţie al acestora. Investitorii utilizează acest indicator pentru a analiza veniturile aduse de
investiţiile făcute în acţiuni deţinute la companii din acelaşi sector de activitate sau diferit,
precum şi din investiţii făcute în alte instrumente financiare (dobânzi bancare, deţinerea unor
titluri de stat etc.). Pentru manageri acest indicator prezintă interes doar în măsura în care se
urmăreşte satisfacerea acţionarilor.

valoarea acordata dividentel or


rata de plata a dividentel or  * 100 (9)
profitul net
Arată cât la sută din câştigul net se alocă acordării de dividente şi cât investiţiilor.

profitul net
castigul pe actiune  (10)
nr. de actiuni emise
Exprimă randamentul unei acţiuni, prin prisma profitului pe care acţiunea îl aduce într-un
exerciţiu financiar şi permite investitorului să compare rezultatele obţinute de firmă pentru a
decide dacă păstrează, lichidează sau majorează pachetul de acţiuni deţinut.

e) indicatori specifici domeniului aeronautic


- viteza de deplasare a aeronavelor şi capacitatea pusă pe piaţă (tradusă în număr de
locuri) determină productivitatea companiilor. În acest sens avem un indicator de performanţă a
întreprinderii exprimat în productivitate, vezi figura 1.

Fig. 1 Productivitatea aeronavelor

- gradul de încărcare al aeronavelor în raport cu autonomia maximă a acestora, costul


alocat pentru serviciile la bord faţă de fiecare pasager în parte. Toate aceste aspecte trebuie
analizate în funcţie de flota de care dispunem şi de rutele pe care vrem să le operăm, vezi fig. 2.

3
Universitatea “POLITEHNICA”din Bucureşti
Facultatea de Inginerie Aerospaţială

Fig. 2 încărcarea aeronavelor şi autonomia acestora

- operarea pe anumite destinaţii sau stabilirea unei politici privind tipul de operare (scurt
curier, mediu curier, lung curier), alături de capacitatea pusă pe piată poate influenţa structura
costurilor de operare. Este foarte important ca un operator să-şi dimensioneze afacerea în raport
cu tipul de operare şi să controleze strict costurile companiei. În acest sens, în figura 3 se
prezintă poziţionarea câtorva companii aeriene pe piaţa transportatorilor aerieni ţinânt cont de
costul alocat fiecărui loc pe km operat şi lungimea medie a segmentelor.

Fig. 3 Influenţa lungimii segmentelor operate asupra costului unitar

- gradul de încărcare al aeronavei, cost per loc/km, lungimea medie a segmentelor,


numărul de locuri per aeronavă, vezi figura 4.

Fig. 4 Indicatori importanţi pentru companiile aeriene