Sunteți pe pagina 1din 7

Avizat

Director,

Avizat
Şef catedră,

Liceul “Benjamin Franklin”


Disciplina :Matematica
Profesor : FLOREA CERASELA SIMONA
Clasa a XI-a D ( Șt. Nat)
Număr ore /săptămână: 3 + 1
Anul şcolar 2020 - 2021

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ELEMENTE DE CALCUL MATRICEAL ŞI SISTEME LINIARE

UNITATEA COMPETENŢE NR.


DE SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPTĂMÂN OBS.
ÎNVĂŢARE ALOC A
ATE
Recapitulare: Funcții si ecuații 2 S1
14.09-18.09
2 S2
21.09-25.09
Test de evaluare initiala 2 S3
28.09-02.10
1) Matrice -8ore 1. Identificarea unor situaţii practice Tabel de tip matriceal.Matrice, mulţimi de 2 S4
concrete, care necesită asocierea unui matrice (def, exemple) 5.10-9.10
tabel de date cu reprezentarea Operaţii cu matrice: adunarea (scăderea) 2 S5
matriceală a unui proces specific Înmulţirea, înmulţirea unei matrice cu un scalar, 12.10-16.10
domeniului economic sau tehnic proprietăţi 2 S6
2. Asocierea unui tabel de date cu 19.10-23.10
1
reprezentarea matricială a unui Aplicații 2 S7
proces 26.10-30.10
Înmulțirea matricelor, proprietăți 2 S8
02.11-06.11
Înmulțirea matricelor aplicații 1 S9
09.11-13.11
Evaluare 1 S9
09.11-13.11
2)Determinanţi 1. Transpunerea unei situaţii Determinantul unei matrice pătratice de ordin 3 S10
- 7ore cotidiene în limbaj matematic, cel mult 3 16.11-20.11
rezolvarea problemei obţinute şi S11
interpretarea rezultatului. 23.11-27.11
2. Aplicarea algoritmilor de calcul Determinanți - proprietăţi. 2 S11
cu matrice în situaţii practice 23.11-27.11
3. Optimizarea rezolvării unor S12
probleme sau situaţii-problemă prin 02.12-04.12
alegerea unor strategii şi metode Determinanti - Aplicatii 2 S12
adecvate (de tip algebric, vectorial, 02.12-04.12
analitic, sintetic) S13
07.12-11.12
Recapitulare pentru teză. 1 S13
Teza. 07.12-11.12
Discutarea tezei. 1 S14
14.12-18.12
1 S15
11.01-15.01
Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de 1 S15
două puncte distincte 11.01-15.01
Aplicații: aria unui triunghi şi coliniaritatea a 1 S16
trei puncte în plan 18.01-22.01
Evaluare 1 S16
18.01-2201
Recapitulare : matrice, determinanți. Probleme 2 S17
recapitulative de tip bacalaureat 25.01-29.01
3)Sisteme de 1. Rezolvarea unor sisteme utilizând Matrice inversabile din Mn (C), n=2,3 1 S1 Semestr
ecuaţii liniare - algoritmi specifici 08.02-12.02 ul II
2
8 ore 2. Stabilirea unor condiţii de Matrice inversabile din Mn (C), n=2,3- aplicații 2 S2
existenţă şi/sau compatibilitate a unor 15.01-19.01
sisteme şi identificarea unor metode S3
adecvate de rezolvare a acestora 22.01-26.01
Ecuaţii matriceale 2 S4
3. Transpunerea unei situaţii 01.03-05.03
cotidiene în limbaj matematic, S5
rezolvarea problemei obţinute şi 08.03-12.03
interpretarea rezultatului Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma 1 S6
matriceală a unui sistem liniar. 15.03-19.03
Aplicații 1 S7
22.03-26.03
Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda 3 S8
Cramer, metoda Gauss 29.03-01.04
S9
12.04-16.04
S10
19.04-23.04
Aplicaţii 2 S11
26.04-29.04
S12
10.05-14.05
Recapitulare pentru teză. 1 S13
17.05-21.05
Teza. 1 S14
24.05-28.05
Discutarea tezei. 1 S15
31.05-04.06
Recapitulare finală , probleme recapitulative de 1 S16
tip bacalaureat. 07.06-11.06
1 S17
14.06-18.06

3
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ELEMENTE DE ANALIZĂ MATEMATICĂ

UNITATEA COMPETENŢE NR.


DE SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPTĂMÂN OBS.
ÎNVĂŢARE ALOC A
ATE
Recapitulare 2 S1
14.09-18.09
2 S2
21.09-25.09
1. Caracterizarea unor funcţii Noţiuni elementare despre mulţimi de puncte pe 1 S3 Sem. I
1) Limite de utilizând reprezentarea geometrică a dreapta reală: intervale, mărginire, vecinătăţi 28.09-02.10
funcţii- 26 ore unor cazuri particulare Dreapta încheiată, simbolurile +∞ şi -∞.
2. Interpretarea unor proprietăţi ale Aplicații 1
funcţii cu ajutorul reprezentărilor Limite de funcţii: interpretarea grafică a limitei 1 S4
grafice într-un punct utilizând vecinătăţi. 05.10-09.10
3..Aplicarea unor algoritmi specifici Limite laterale pentru: funcţia de gradul I, 1
calculului diferenţial în rezolvarea funcţia de gradul al II-lea,
unor probleme Aplicații
4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor Limite de funcţii: interpretarea grafică a limitei 1 S5
de limită, continuitate, într-un punct utilizând vecinătăţi, limite laterale 12.10-16.10
derivabilitate, monotonie, a unor pentru:funcţia logaritmică, exponenţială
proprietăţi cantitative şi calitative Aplicații 1
ale unei funcţii Limite de funcţii: interpretarea grafică a limitei 1 S6
5. Utilizarea reprezentării grafice a într-un punct utilizând vecinătăţi, limite laterale 19.10-23.10
unei funcţii pentru verificarea unor pentru funcţia putere (n=2, 3), funcţia radical
rezultate şi pentru identificarea unor (n= 2, 3)
proprietăţi Aplicații
6. Determinarea unor optimuri Limite de funcţii: interpretarea grafică a limitei
situaţionale prin aplicarea calculului într-un punct utilizând vecinătăţi, limite laterale 1 S6
diferenţial în probleme practice pentru funcţia raport de două funcţii cu grad cel 19.10-23.10
mult 2.
Aplicații
1 S7

4
26.10-30.10
Calculul limitelor pentru funcţia de gradul I, 1 S7
funcţia de gradul al II-lea 26.10-30.10
Aplicații
Calculul limitelor pentru funcţia logaritmică, 2 S8
exponenţială, funcţia putere (n = 2, 3), funcţia 02.11-06.11
radical (n = 2, 3)
Aplicații
Calculul limitelor pentru funcţia raport de două 1 S9
funcţii cu grad cel mult 2 09.11-13.11
Aplicații 1
Calculul limitelor pentru cazuri exceptate la 1 S10
calculul limitelor de funcţii: 0/0, ∞/∞, 0.∞ 16.11-20.11
Aplicații 1 S10
16.11-20.11
Asimptotele graficului funcţiilor studiate: 1 S11
verticale 23.11-27.11
Asimptotele graficului funcţiilor studiate: 1 S11
orizontale 23.11-27.11
Asimptotele graficului funcţiilor studiate: 1 S12
oblice. 02.12-04.12
Aplicații 3 S12
02.12-04.12
2 S13
07.12-11.12
1 S14
14.12-18.12
Recapitulare pentru teză. 1 S14
14.12-18.12
Teza. 1 S14
14.12-18.12
2) Funcţii 1. Caracterizarea unor funcţii Interpretarea grafică a continuităţii unei funcţii, 2 S15
continue -8 ore utilizând reprezentarea geometrică a operaţii cu funcţii continue. 11.01-15.01
unor cazuri particulare 1 S16
2. Interpretarea unor proprietăţi ale 18.01-22.01

5
funcţii cu ajutorul reprezentărilor Recapitulare semestrială 3 S16
grafice 18.01-22.01
3..Aplicarea unor algoritmi specifici S17
calculului diferenţial în rezolvarea 25.01-29.01
unor probleme Semnul unei funcţii continue pe un interval de 2 S1 Sem al
4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor numere reale utilizând consecinţa proprietăţii lui 08.02-12.02 II-lea
de limită, continuitate, Darboux
derivabilitate, monotonie, a unor Aplicații 1 S1
proprietăţi cantitative şi calitative 08.02-12.02
ale unei funcţii Aplicaţii sinteza 2 S2
5. Utilizarea reprezentării grafice a 15.02-19.02
unei funcţii pentru verificarea unor Evaluare formativă 1 S2
rezultate şi pentru identificarea unor 15.02-19.02
proprietăţi
6. Determinarea unor optimuri
situaţionale prin aplicarea calculului
diferenţial în probleme practice

1. Caracterizarea unor funcţii Tangenta la o curbă. Derivata unei funcţii într-un 3 S3


3) Funcţii utilizând reprezentarea geometrică a punct; derivate laterale. 22.02-26.02
derivabile -17 ore unor cazuri particulare Aplicații. 1 S4
2. Interpretarea unor proprietăţi ale Functii derivabile pe o multime ; functia 01.03-05.03
funcţii cu ajutorul reprezentărilor derivata. 2 S4
grafice 01.03-05.03
3..Aplicarea unor algoritmi specifici Derivatele funcțiilor elementare. 3 S5
calculului diferenţial în rezolvarea Operaţii cu funcţii care admit derivată. 08.03-12.03
unor probleme Reguli de derivare. S6
4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor Aplicații 1 15.03-19.03
de limită, continuitate, Calculul derivatelor de ordin I şi II pentru 2 S6
derivabilitate, monotonie, a unor funcţiile studiate. 15.03-19.03
proprietăţi cantitative şi calitative Aplicații 1 S7
ale unei funcţii 22.03-26.03
5. Utilizarea reprezentării grafice a Derivatele funcțiilor compuse 1 S7
unei funcţii pentru verificarea unor Aplicații 1 22.03-26.03
rezultate şi pentru identificarea unor
proprietăţi Regulile lui l’Hospital pentru cazurile: 0/0, ∞/∞. 3 S8
6
6. Determinarea unor optimuri 29.03-01.04
situaţionale prin aplicarea calculului Aplicații 2 S9
diferenţial în probleme practice 12.04-16.04
Aplicaţii sinteza 1 S9
12.04-16.04
Evaluare formativă 1 S10
19.04-23.04
4)Studiul 1. Caracterizarea unor funcţii Rolul derivatei de ordinul I în studiul funcţiilor: 2 S10
funcţiilor cu utilizând reprezentarea geometrică a monotonie, puncte de extrem 19.04-23.04
ajutorul unor cazuri particulare Aplicații 2 S11
derivatelor- 2. Interpretarea unor proprietăţi ale 26.04-29.04
11ore funcţii cu ajutorul reprezentărilor Rolul derivatelor de ordinul al II-lea în studiul 2 S11
grafice funcţiilor: concavitate, convexitate. 26.04-29.04
3..Aplicarea unor algoritmi specifici S12
calculului diferenţial în rezolvarea 10.05.14.05
unor probleme Aplicatii 2 S12
4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor 10.05-14.05
de limită, continuitate, Recapitulare pentru teză. 2 S13
derivabilitate, monotonie, a unor Teza. 17.05-21.04
proprietăţi cantitative şi calitative 1 S14
ale unei funcţii 24.05-28.05
5. Utilizarea reprezentării grafice a Grafice de functii 2 S14
unei funcţii pentru verificarea unor 24.05-28.05
rezultate şi pentru identificarea unor Aplicații 2 S15
proprietăţi 31.05-04.06
6. Determinarea unor optimuri Evaluare formativă 1 S15
situaţionale prin aplicarea calculului 31.05.04.06
diferenţial în probleme practice

Recapitulare Probleme recapitulative de tip bacalaureat. 3 S16


finală Test final; discutarea testului 07.06-11.06
3 S17
14.06-18.06