Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny ” Turt Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Prof.
Calificarea profesională: Tehnician Mecatronist
Modulul: M2 - ACȚIONAREA SISTEMELOR MECATRONICE
Nr de ore/an: 56 (28 săptămâni)
Nr. ore/săptămână: 2 din care: T:1 (1x28=28); LT:1 (1x28=28); IP: 0
Clasa: a XII-a B Avizat,
Profesor: ing. Gedeon Anna Maria Șef catedră
Plan cadru aprobat prin OMECI nr 3412 din 16.03.2009, Anexa 1 Prof.: ing. Pop Rodica
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN: 3500/29.03.2018, Anexa 2
SPP-uri aprobate prin OMECS nr. 4121 din 13.06.2016, Anexa 4
Programa aprobata prin OMEN: 3501/29.03.2018, Anexa 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An școlar 2019-2020
Nr. inregistrare 1766/25.09.2019
Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Conținuturile Nr. ore Săptămâna
URÎ 13: Acționarea electrică, hidraulică ți pneumatică a sistemelor mecatronice
Obs.
crt. învățării
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1
13.1.1. Scheme de 13.2.1. Identificarea 13.3.1. Respectarea 1 1 S1 S1
1. Scheme de acționare
acţionare electrică a componentelor schemelor de procedurilor de lucru
acţionare electrică a sistemelor 13.3.2. electrică a sistemelor
sistemelor mecatronice
mecatronice Interrelaţionarea la mecatronice
(elementele componente
1 şi rolul funcţional al 13.2.2. Realizarea unor scheme de locul de muncă 1 1 S22 S2
1.1. Elementele
schemelor de acţionare acţionare electrică a sistemelor 13.3.3. Asumarea componente şi rolul
electrică a sistemelor mecatronice, ţinând cont de initiative în rezolvarea funcţional al schemelor
mecatronice; funcţionarea cerinţe problemelor specifice de acționare electrică a

1
schemelor de acţionare 13.2.3. Pregătirea locului de locului de muncă sistemelor mecatronice;
electrică a sistemelor muncă pentru realizarea 13.3.4. Respectarea 1 1 S33 S3
mecatronice; parametrii schemelor de acţionare electrică a disciplinei la (locul de 1.2. Funcționarea
tehnico-funcţionali ai sistemelor mecatronice muncă schemelor de acționare
sistemelor de acţionare 13.2.4. Realizarea unor circuite de 13.3.5. Respectarea electrică a sistemelor S44 S4
electrică a sistemelor alimentare electrică a sistemelor precizărilor din mecatronice; 2 1 S55 S5
mecatronice; mecatronice pe baza unor scheme documentaţia tehnică 1.3. Parametrii tehnico-
documentaţia tehnică date la verificarea funcționali ai sistemelor
specifică întreţinerii 13.2.5. Verificarea parametrilor parametrilor tehnico- de acționare electrică a
sistemelor de acţionare tehnico-funcţionali ai sistemelor funcţionali ai sistemelor mecatronice; 1 1 S66 S6
electrică; condiţii impuse de acţionare electrică a sistemelor sistemelor de acţionare
de mediul de lucru; mecatronice electrică, hidraulică şi 1.4. Documentația
norme de SSM, de 13.2.6. Utilizarea documentaţiei pneumatică a tehnică specifică 1 1 S77 S7
protecţia mediului şi PSI tehnice specifice întreţinerii sistemelor mecatronice întreținerii sistemelor de
specifice acţionării sistemelor de acţionare electrică 13.3.6. Asumarea acționare electrică;
electrice a sistemelor 13.2.7. Aplicarea normelor de rolurilor care îi revin 1 1 S88 S8
1.5. Condiții impuse de
mecatronice) SSM, de protecţia mediului şi PSI în cadrul echipei de
mediul de lucru;
specifice sistemelor de acţionare lucru
electrică 13.3.7. Colaborarea cu 1.6. Norme de SSM, de
13.2.22. Explorarea bazelor de membri echipei pentru protecția mediului și PSI
date de pe internet îndeplinirea riguroasă specifice acționării
13.2.23. Întreţinere unei baze de a sarcinilor electrice a sistemelor
date pe calculator şi pe intenet 13.3.8. Respectarea mecatronice.
13.2.24. Completarea pe normelor de SSM, de
calculator a formatelor de protecţia mediului şi

2
prezentare a informaţiilor, care PSI specifice acţionării
includ text, numere şi imagini sistemelor mecatronice
13.2.25. Utilizarea tehnicilor de 13.3.9. Raportarea
căutare adecvate surselor de rezultatelor verificării
informaţii şi întreţinerii
13.2.26. Folosirea metodelor de coordonatorului
schimb de informaţii prin internet 13 .3 .10. Respectarea
13.2.27. Folosirea eficientă a termenelor de realizare
materialelor şi energiei a sarcinilor
13.2.28. Autoevaluarea
corectitudinii operaţiilor
tehnologice executate
13.2.29. Utilizarea corectă a
vocabularului comun şi a celui de
specialitate în limba română şi în
limba maternă
13.2.30. Utilizarea corectă a
vocabularului comun şi a celui de
specialitate într-o limbă modernă
13.2.31. Comunicarea/ raportarea
rezultatelor activităţii profesionale
desfaşurate în limba română şi în
limba maternă
13.2.32. Comunicarea/ raportarea
rezultatelor activităţii profesionale
desfăşurate într-o limbă modernă
13.1.2. Scheme de 13.2.8. Identificarea 13.3.1. 1 1 S99 S9
acţionare hidraulică a componentelor schemelor de 13.3.2. 2. Scheme de acționare
sistemelor mecatronice acţionare hidraulică a sistemelor 13.3.3. hidraulică a sistemelor
2 (elementele componente mecatronice 13.3.4. mecatronice 1 1 S1010 S10
şi rolul funcţional al 13.2.9. Realizarea unor scheme de 13.3.5. 2.1. Elementele
schemelor de acţionare acţionare hidraulică a sistemelor 13.3.6. componente şi rolul
hidraulică a sistemelor mecatronice, ţinând cont de 13.3.7.

3
mecatronice; funcţionarea cerinţe 13.3.8. funcţional al schemelor
schemelor de acţionare 13.2.10. Pregătirea locului de 13.3.9. de acționare hidraulică a 2 2 S1111 S11
hidraulică a sistemelor muncă pentru realizarea 13.3.10. sistemelor mecatronice; S1212 S12
mecatronice; parametrii schemelor de hidraulică a
tehnico-funcţionali ai sistemelor mecatronice 2.2. Funcționarea
sistemelor de acţionare 13.2.11. Realizarea unor circuite schemelor de acționare
hidraulică a sistemelor de alimentare hidraulică a hidraulică a sistemelor 1 1 S1313 S13
mecatronice;documentați sistemelor mecatronice pe baza mecatronice;
a tehnică specifică unor scheme date 2.3. Parametrii tehnico-
sistemelor de acționare 13.2.12. Verificarea parametrilor funcționali ai sistemelor
hidraulică; condiții tehnico- unc ionali ai sistemelor de acționare hidraulică a 1 1 S1414 S14
impuse de mediul de de sistemelor mecatronice;
lucru; norme de SSM, de acţionare hidraulică a sistemelor
protecţia mediului şi PSI mecatronice 2.4. Documentația 1 1 S1515 S15
specifice acţionării 13 .2.13. Utilizarea documentaţiei tehnică specifică
hidraulice a sistemelor tehnice specifice întreţinerii sistemelor de acționare
mecatronice) sistemelor de acţionare hidraulică hidraulică; 1 1 S1616 S16
13.2.14. Aplicarea normelor de
2.5. Condiții impuse de
SSM, de protecţia mediului şi PSI
mediul de lucru;
specifice sistemelor de acţionare
hidraulică 2.6. Norme de SSM, de
13.2.22. 13.2.23. 13.2.24. 13.2.25. protecția mediului și PSI
13.2.26. 13.2.27. 13.2.28. 13.2.29. specifice acționării
13.2.30. 13.2.31. 13.2.32. hidraulice a sistemelor

4
mecatronice.

Recapitulare și evaluare finală Teste de evaluare; Aplicații - scheme de acționare 1 1 S1717 S17
13.1.3. Scheme de 13.2.15. Identificarea 13.3.1. 1 S1818 S18
acţionare pneumatică a componentelor schemelor de 13.3.2. 3. Scheme de acționare
sistemelor mecatronice acţionare pneumatică a sistemelor 13.3.3. pneumatică a sistemelor
(elementele componente mecatronice 13.3.4. mecatronice 1 S1919 S19
şi rolul funcţional al 13.2.16. Realizarea unor scheme 13.3.5. 3.1. Elementele 1 S2020 S20
schemelor de acţionare de acţionare pneumatică a 13.3.6. componente şi rolul
pneumatică a sistemelor sistemelor mecatronice, ţinând 13.3.7. funcţional al schemelor
mecatronice; funcţionarea cont de cerinţe 13.3.8. de acționare pneumatică a
schemelor de acţionare 13.2.17. Pregătirea locului de 13.3.9. sistemelor mecatronice; 2 S2121 S21
3 pneumatică a sistemelor muncă pentru realizarea 13.3.10. S2222 S22
mecatronice; parametrii schemelor de acţionare 3.2. Funcționarea
tehnico-funcţionali ai pneumatică a sistemelor schemelor de acționare
sistemelor de acţionare mecatronice pneumatică a sistemelor
pneumatică a sistemelor 13.2.18. Realizarea unor circuite mecatronice; 1 S2323 S23
mecatronice; de alimentare pneumatică a
3.3. Parametrii tehnico-
documentaţia tehnică sistemelor mecatronice pe baza
funcționali ai sistemelor
specifică sistemelor de unor scheme date
de acționare pneumatică a
acţionare hidraulică; 13.2.19. Verificarea parametrilor 1 S2424 S24

5
condiţii impuse de mediul tehnico-funcţionali ai sistemelor sistemelor mecatronice;
de lucru; norme de SSM, de acţionare pneumatică a
de protecţia mediului şi sistemelor mecatronice 3.4. Documentația 1 S2525 S25
PSI specifice acţionării 13.2.20. Utilizarea documentaţiei tehnică specifică
pneumatică a sistemelor tehnice specifice întreţinerii sistemelor de acționare
mecatronice) sistemelor de acţionare hidraulică; 1 S2626 S26
pneumatică 3.5. Condiții impuse de
13.2.21. Aplicarea normelor de mediul de lucru;
SSM, de protecţia mediului şi PSI
specifice sistemelor de acţionare 3.6. Norme de SSM, de
pneumatică protecția mediului și PSI
13.2.22. 13.2.23. 13.2.24. 13.2.25. specifice acționării
13.2.26. 13.2.27. 13.2.28. 13.2.29. pneumatică a sistemelor
13.2.30. 13.2.31. 13.2.32. mecatronice.

Teste de evaluare; Aplicații: realizarea de scheme S2727 S27


4 Recapitulare și evaluare finală
de acționare electrică, hidraulică, pneumatică S2828 S28

S-ar putea să vă placă și