Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala:

Profesor:
Clasa: anul I - scoala profesionala, domeniul mecanic,Calificarea –mecanic auto
Modulul: 2 Lacatuserie generala
Unitatea de învăţare: Gaurirea si prelucrarea gaurilor
Lecţia: Gaurirea
Tipul lecţiei: formare de priceperi si deprinderi
Durata lecţiei: 100 minute
Loc de desfăşurare: Atelierul de lacatuserie
Data: 28.03.2017, ora 11.10-13.00

PROIECT DIDACTIC
Scopul lecţiei: - Formarea de priceperi si deprinderi practice la gaurire;

I. CONŢINUT TEMATIC
1. SDV-uri utilizate la operatia de gaurire.
2. NTSM la operatia de gaurire.
3. Tehnologia operatiei de gaurire.
4. Executarea operatiei de gaurire.

II. COMPETENŢA SPECIFICĂ


Executa operatia de gaurire a semifabricatului

III. COMPETENŢE DERIVATE


CD1: Identificarea SDV-urilor la operatia de gaurire si rolul acestora;
CD2: Respectarea normelor de protectie a muncii la operatia de gaurire.
CD3: Descrierea tehnologiei de executie a operatiei de gaurire;
CD4: Executarea operatiei de gaurire;

IV. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


A1 - exerciţii de identificare a SDV-urilor utilizate la operatia de gaurire;
A2 - exerciţii de aplicare a normelor de protectie a muncii ;
A3 - exerciţii de prezentare a tehnologiei de executie a gauririi ;
A4 – executarea operatiei de gaurire ;

V. RESURSE DIDACTICE (condiţii prealabile)


1. Metode şi procedee didactice
 expozitiv – euristice : conversaţia ( introductivă, de comunicare, de sistematizare, fixare şi
evaluare ), dialog, asalt de idei .
 exercitiul practic.

2. Forme de organizare ale instruirii


 Forma de repartizare a sarcinii: individuală şi frontală ;
 Forma de lucru a elevilor: pe grupe, individual;
 Forma de participare a elevilor: dirijată şi individual.

3. Mijloace de instruire
 Unelte si scule-burghie elicoidale de diferite diametre, cu coada cilindrica sau conică, ac de trasat,
punctator, ciocan,
 Dispozitive – bucșe de reducție Morse, mandrine, menghina pentru mașini-unelte, prisme,.
 Instrumente de măsura: șubler, micrometre, calibre tampon;
 Mașina de găurit verticala cu coloană;
 Semifabricate 40x40x6 mm

Bibliografie

1. Aurel Ciocârlea-Vasilescu, Mariana Constantin –Sisteme de transmitere a miscarii, Manual pentru clasa a
XI-a, Editura CD PRESS, 2007;

2. Ruxandra Noia, Liliana Tenescu- Organe de masini si mecanisme, Manual pentru clasa a XI-a, Editura
Sigma 2003

3. Ion Moraru, s.a.- Organe de masini (Modulul 2), Manual pentru Scoala de Arte si Meserii, clasa a X-a, EDP
RA 2006
VI. STRUCTURA LECŢIEI
N ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE FORME DE RESURSE

TIMP
r ETAPELE ORGANI-
C
C ACTIVITATE ZARE A EVALUARE
LECŢIEI D ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ DESFĂŞU-
r ÎNVĂŢĂ- METODE MIJLOACE
t DE PROFESOR RATĂ DE RII
ELEVI
        
- scurtă conversaţie de acomodare,  condiţiile
verificarea prezenţei, a - răspund activitate conversaţia materiale şi Observaţia
Organizarea echipamentului de protectie,anunţarea solicitărilor frontală  dialogul ambientale din curentă
1. clasei 5’
atelierul de
activităţii ce urmează a se desfăşura. profesorului. sistematică
lacatuserie,
catalogul
-verifică nivelul de cunoştinţe - îşi concentrează
dobândite în lecţiile anterioare prin atenţia asupra  analiza Examinare
Verificarea adresarea următoarelor întrebări: activităţii din activitate comparativă Caietul de orală
cunoştinţelor - Definiti operatia de pilire clasă, raspund: frontală  observaţia notite
2. din lecţia -Cum se clasifica pilele? -se concentrează şi dirijată Observaţia
precedentă -Cum alegem pilele? răspund cerințelor activitate 3’  explicaţia curentă
date de profesor individuală sistematică

- captează interesul elevilor pentru - observa piesele Activitate


lecţia nouă. prezentate; frontală Piese cu gauri
- arată elevilor mai multe repere cu -prezinta care sunt Observaţia
găuri străpunse, înfundate, în trepte. deosebirile dintre curentă
gaurile ce sunt activitate 77’ conversaţia sistematică a
- anunţă titlul lecţiei : ,,Gaurirea” şi practicate in piese individuală  învăţarea elevilor
3 Formare de obiectivele urmărite. prin
priceperi si -Reactulizeaza cunostintele necesare - urmăresc descoperire Burghie de
deprinderi desfasurarii lucrarii practice prin prezentarea diferite tipuri,
prezentarea unei game variate de profesorului cu Examinare
burghie, mandrine explicaţii (5’) orală
-După descrierea lor se arată că
acestea folosesc la prinderea sculei Mandrine,
în arborele principal al mașinii de bucse de
găurit. reductie
-Solicita elevii sa identifice care - elevii concentrează
burghie se fixează cu bucșele de şi răspund solicitarilor (2’)
CD1
reducție Morse și pentru ce fel de conversaţia
burghie se folosesc mandrinele, în - colaborează cu  învăţarea
vederea realizării legăturii între profesorul pentru a
prin
arborele principal al mașinii de descoperire
găurit și burghie. realiza diferite
conexiuni.
- confirma si apreciaza raspunsurile activitate
elevilor, face observatii si corectii frontală
daca este cazul

-Reaminteste NTSM la operatia de -isi insusesc activitate


CD2 gaurire individuală (2’)
NTSM
Formare de
priceperi si -Precizeaza ca inainte de a executa
deprinderi operatia de gaurire, trebuie sa se - urmăresc
execute urmatoarele operatii prezentarea
pregatitoare:curatarea profesorului cu
semifabricatului, debavurarea (3’)
explicaţii
muchiilor dupa debitare, control Observaţia
dimensional, trasarea centrului curentă
gaurii, punctarea centrului gaurii. sistematică a
 conversaţia elevilor
- elevii solicitati se
-Adreseaza intrebari referitoare la euristică
concentrează şi
SDV-urile necesare executarii activitate
răspund cerințelor
acestor operatii.Solicita elevii sa frontală
date de profesor
enumere operatiile pregatitoare.  analiza
comparativă
-Prezinta tehnologia de executie a activitate (5’)
CD3
gaurilor: individuală  observaţia
-se verifica daca masina de gaurit - colaborează cu dirijată Examinare
CD3 este in stare de functionare, se profesorul pentru a  explicaţia orală
porneste in gol; realiza diferite
-Se alege burghiul la diametrul conexiuni.
indicat in desenul de executie.
-Se fixeaza burghiul in dispozitiv si
apoi in axul masinii
-Se porneste masina in gol pentru a
vedea daca burghiul este prins
corect.
-se curata de aschii dispozitivul de
prindere a piesei. conversaţia
-se prinde piesa in dispozitiv, se  învăţarea
coboara burghiul pt a verifica daca prin
varful acestuia se aseaza in centrul descoperire
gaurii.
-se porneste masina, se apropie
burghiul de piesa, la inceput cu o
forta mai mica pana cand burghiul
patrunde complet in material;
-dupa executarea gaurii se scoate
burghiul din piesa si se opreste
masina, se desprinde piesa din
dispozitiv, si se controleaza daca
gaura a fost corect executata.
- Imparte elevii in 5 grupe .Se alege
cate un sef de grupa al elevilor care,
dupa demonstratia profesorului va
demonstra la randul sau procedeul -fiecare grupa activitate  conversaţia Observaţia
de lucru echipei sale. primeste cate doua frontală euristică curentă
semifabricate Semifabricat sistematică a
-executa in fata elevilor operatia de pentru a executa (5’) 40X40x6mm elevilor
gaurire. operatia de gaurire, activitate  analiza Schita piesa
Imparte materialele necesare -fiecare elev individuală comparativă Fisa de lucru
executarii operatiei de gaurire celor intocmeste fisa de (5’) Subler, echer,
5 grupe : desen, fisa de lucru pentru lucru cu traseul  observaţia ac de trasat,
stabilirea traseului tehnologic, tehnologic dirijată punctator,
semifabricate, scule.  explicaţia ciocan, mengina
de banc, Observaţia
Fiecare sef de
-solicita fiecarei echipe sa realizeze (50’) menghina de curentă
grupa va executa
cate 2 operatii de gaurire masina, masina sistematică a
gaurirea in fata
de gaurit elevilor
colegilor de grupa;
-Pe parcursul desfășurării vertucala,
grupele se rotesc
instructajului curent se urmărește :  conversaţia burghiu
pana cand fiecare
- Mânuirea corectă a euristică elicoidal 6,5
grupa va executa 2
dispozitivelor de prindere și piese.
mm, mandrina
fixare a burghielor în arborele
principal al mașinii de găurit  analiza
și a piesei pe masa mașinii; comparativă
- Centrarea corectă a burghielor;
- Poziția corectă de lucru;  observaţia
- Realizarea corectă a operației dirijată Observaţia
de găurire;  explicaţia curentă
- Respectarea normelor de sistematică a
activitate elevilor
tehnica securității muncii
frontală
privind ținuta vestimentară la
lucrul cu mașinile de găurit
acționate electric. activitate
-Se fac unele observații privind individuală Examinare
calitatea lucrărilor executate și orală
comportamentul la locul de muncă.
-Realizarea feed-back-ului: - se concentrează şi
Profesorul va solicita încetarea răspund cerințelor activitate  explicaţia fișă de lucru Evaluare orala
lucrului și adunarea grupei; date de profesor frontală  analiza Piesa executata Evaluare
- Va strânge lucrările de la comparativă Fisa de evaluare practica
fiecare elev; activitate
- Va realiza o analiză individuală problematizare Observarea
amănunțită a activității a curentă
fiecărui elev din grupa sistematică
Analiza controlând piesele executate
rezultatelor și făcând aprecieri privind
4 activitatii/ precizia dimensională, 10’
elaborarea abaterile de forma și poziția
concluziilor suprafețelor realizate, calitatea
suprafețelor prelucrate,
încadrarea în timpul de
execuție fixat la începutul
lucrării;
-profesorul discuta cu elevii
rezolvarea fisei de lucru.
- intocmeste fisa de evaluare pentru
executia reperului;”Placuta de fixare”
Se cere elevilor : Notează în caiete activitate explicaţia Caietul de Observarea
Transmiterea tema propusă retin
-să dea trei exemple de piese la care frontala 3’ Notiţe curentă
5 sarcinii de este necesar sa se execute operatia precizarile sistematică
lucru profesorului.
de gaurire si scopul acestora.
- face aprecieri asupra instruirii. - sunt atenţi la
- evidenţiază elevii activi aprecierile Observaţia
profesorului şi activitate  expunerea curentă
Încheierea aşteaptă cu frontală  explicaţia  fisa de Punctaj
6 activităţii nerăbdare notele
2’
 conversaţia evaluare obtinut/note
- îşi manifestă
deschis şi liber
părerea