Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza SWOT s a spitalului privat

Puncte Forte Puncte Slabe


A. Subsistemul metodologico-managerial A.Subsistemul metodologico-managerial
-Neindeplinirea anumitor obiective sau relizarea
-Posibilitatea elaborarii unei strategii pe termen partiala, incorecta, incompleta a acestora;
lung datorita deciziilor fundamentate temeinic; -Alocarea ineficienta a resurselor financiare disponibile,
-Patrunderea pe piata a spitalului privat pe baza necorelate cu strategia si obiectivele unitatii medicale;
unor noi idei revolutionare; -Detinerea si implementarea unui management
-Implementarea managementului bazat pe defectuos, cu o aplicare haotica, ignorand cerintele
cunostinte si implicarea activa a personalului in teoretice;
crearea si generarea de noi idei; B.Subsistemul decizional
-Crearea unui climat de munca placut; -Imposibilitatea de a patrunde pe segmentele de clienti
B.Subsistemul decizional ale spitalelor concurente;
-Cresterea operativitatii deciziilor raportata la -Riscul eliminarii inovarii complet din politica si
pregatirea profesionala a factorilor decizionali; strategia organizatiei;
-Cresterea eficientei si eficacitatii organizationale -Crearea unui mediu incert in randul salariatilor;
prin orientarea catre procesele importante in -Imposibilitatea conducerii de a reactiona in conditii de
cresterea profitabilitatii spitalului; siguranta la factorii externi imprevizibili care
-Posibilitatea de a repartiza cazuri de malpraxis si a pericliteaza desfasurarea activitatilor medicale;
incidentelor ce creaza o imagine nefavorabila -Posibilitatea limitata de a practica munca in echipa si
spitalului unei comisii specializate; astfel indeplinirea cu dificultate a obiectivelor generale
-Crearea unui mediu ambiant favorabil pentru o ale spitalului;
munca in echipa care satisface nevoile pacientilor; C.Subsistemul informational
-Neincrederea in randul clientilor in serviciile -Grad redus de satisfacere a clientilor datorita lipsei
medicale oferite de catre spital; aparaturii medicale performante;
-Tratarea integrala a functiunilor firmei; -Ingreunarea activitatii la nivelul institutiei prin
C.Subsistemul informational utilizarea documentelor informationale doar in
-Diminuarea treptata a cheltuielilor departamentul de contabilitate;
corespunzatoare salariatilor si redirectionarea -Furnizarea informatiilor de calitate inferioara catre
resurselor financiare catre investitii in documentele posturile de management si executie;
informationale din contabilitate; -Lipsa unei abordari sistematice privind sistemul
-Informatizarea sistemului prin utilizarea unor informational si nealocarea informatiilor indispensabile
aplicatii informatice specializate care sa faciliteze fiecarui post din spital;
munca executantilor din departamentul de -Deficienta sistemului informational de a se fundamenta
contabilitate; pe echipamente moderne pentru calcul;
D.Subsistemul organizatoric -Dificultatile managerilor de a autoevalua performantele
-Extinderea parteneriatelor cu tertii in vederea componentelor informationale si de a sugera noi
dotarii cu aparatura medicala performanta a modalitati de eficientizare a acestora;
spitalului; D.Subsistemul organizatoric
-Orientarea salariatilor catre activitati de -Suprasolicitarea spitalului prin reducerea numarului de
cercetare-dezvoltare la nivelul pietei cu scopul de paturi cu 5%;
a obtine avantaj competitiv. -Implementarea defectuoasa a standardelor ISO prin
instruirea a doar doi angajati privind aceste standarde de
calitate;
-Scaderea fluxului de pacienti datoria mediului
concurential acerb;
-Cresterea costurilor prin gradul ridicat de risc peste
nivelul admisibil.
Oportunitati Amenintari
-colaborarea cu autorităţile locale; -finanţarea insuficientă;
-receptivitate mai mare din partea mediului -desfiintarea unor secţii şi compartimente;
economic local; -cresterea ratei somajului;
-amplasarea de celule fotovoltaice care va reduce -migrarea fortei de munca, cresterea fluctuatiilor
consumul de gaz metan si curent; numarului de angajati;
-posibilitatea cooptării de intervenții în echipe -necesitatea spitalului de a se adapta la standardele
mixte de specialiști în vederea abordării unei europene de acreditare;
cazuistici -concurență din partea altor spitale private care
complexe și de mare rafinament medical; prin servicii hoteliere de lux pot atrage pacientul
-sansa colaborărilor la nivel national si (uneori chiar și în detrimentul unei performanțe
international; medicale de excepție);
-implementarea parteneriatului public privat în -reducerea ofertei de competențe medicale
vederea dezvoltării actului medical; pe piața muncii;
-atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea -riscul neîncadrării în standardele de calitate
infrastructurii, cresterea nivelului tehnic al necesare obținerii autorizației sanitare de funcționare
echipamentelor, instruirea personalului in utilizarea fără conformitate ca prim pas spre acreditarea
echipamentelor de ultima generatie; spitalului;
-intensificarea colaborarii cu alte departamente si -subfinanțarea actului medical , oferta de servicii
sectii, atat pentru programe de screening (cancer medicale contractabile fiind mult peste nivelul
genitomamar sau altele), cat si pentru informare/ valorii de contract acceptate de CAS;
consiliere in probleme de contraceptie, infertilitate, -pierderea unui segment de pacienti datorita lipsei
sanatatea reproducerii, sanatatea gravidei; furnizarii complete de servicii in ambulatoriu (de
-posibilitatea realizarii de cursuri de aprofundare a exemplu colposcopie, ecografie
cunostintelor pentru personalul medical (superior si obstetricala/ginecologica, mamografie, analize decontate
mediu), atat pe tematica planificarii familiale, cat de CNAS), servicii oferite de competitori dezvoltati in
si pe cea a prevenirii/consilierii infectiilor cu zona (centre private cu/fara contract cu
transmitere sexuala ori a prevenirii imbolnavirii CNAS);
personalului medical prin aplicarea precautiilor -deficiente in implementarea unui sistem unitar de
universale, prin intermediul sistemului de educatie evidenta a pacientilor la nivelul programului national
medicala continua; (model de fisa national inexistent, soft pentru evidenta
-proiectarea unui sistem de management pacientilor), alaturi de lipsa sistemului informatic local
performant, axat pe managementul prin obiective, ingreuneaza realizarea unor statistici comparative si a
bugete, centre de cost; cercetarii in domeniu;
- posibilitatea obtinerii acreditarii ISO 15189 -nivel ridicat de instabilitate legislativa;
pentru laboratorul de analize medicale; -nivelul de trai scazut datorita ratei mari a somajului;
- colaborari cu alte clinici de specialitate ; -tendinta migrarii personalului medical catre tarile UE
-adresabilitate crescuta a unei comunitati bine sau alte clinici private din Romania;
conturate; -perspectiva asigurarilor private de sanatate;
-adresabilitate fara restrictii pentru asiguratii -inertia personalului la schimbare, reticenta salariatilor
CNAS; vechi fata de conceptul de cercetare-dezvoltare-inovare
-crearea de saloane private conform normelor (conditie sinecvanon pentru dezvoltarea serviciilor
europene care să permită condiţii hoteliere optime; spitalului in urmatorii ani);
-proiectarea unui sistem de management -subfinantarea prelungita a serviciilor prestate si lipsa
performant axat pe managementul prin obiective, fondurilor de investitii pentru continuarea lucrarilor de
bugete, centre de cost/profit; reabilitare / modernizare pana in prezent afecteaza nu
-posibilitatea realizării parteneriatelor reale public doar capacitatea de adaptare la normele europene, ci
– privat, parteneriate dintre ONG - uri, autorităţi insasi desfasurarea curenta a actului medical (calitatea
publice şi alte părţi interesate în vederea oferirii de acestuia);
servicii de calitate; -posibilitate redusă de recrutare a personalului
-colaborare eficienta cu medicii de familie; cu înaltă pregătire profesională datorită îngrădirii
-conditii de climat si de mediu favorabile tratarii nivelului de salarizare prin legislaţia în vigoare;
afectiunilor neuropsihiatrice. -capacitate limitată de a face faţă unor incidente
majore;
-majorarea inopinanta a preturilor la utilitati,
medicamente, hrana;
-amenintari din partea sindicatelor ce apartin spitalelor
clinice publice;
-timp îndelungat de adaptare la noile condiţii de lucru;
-structura pavilionară a spitalului: circuit dificil al
bolnavilor interclinici, promptitudine scăzută la
consulturile interdisciplinare;
-scaderea nivelului de participare la manifestări
ştiintifice interne şi internationale;
-cresterea costurilor asistentei medicale;
-noul sistem de clasificare al unitatilor sanitare.