Sunteți pe pagina 1din 2

EFT

Criticile dure pe care un partener le adreseazaă celuilalt, îîn timp ce acesta din urmaă
are nevoie saă fie de fapt iubit au asupra creierului saă u un efect asemaă naă tor cu cel pe care îîl
provoacaă durerea fizicaă . Cercetaă torii spun caă „atunci când criticăm partenerul sau suntem
duri sau îl respingem, fără a ţine cont sau fără a ne acorda la nevoia sa de a fi iubit, este ca şi
cum i-am lovi şi învineţi creierul!”. Raă spunsul natural al acestuia, de a evita pericolul sau
durerea, va fi acela de a se îînchide.
Atunci caî nd suntem iubiţi, îînflorim <3.

Noi suntem „Homo vinculum” – fiinţe care formeazaă şi au nevoie saă formeze legaă turi
emoţionale îîntre ele.

Deci, este într-adevăr iubirea lucrul cel mai important şi cel mai puternic din
lume?
Iar Dr Sue Johnson raă spunde ferm, clar şi convingaă tor: DA! Este!
Dar uneori aceastaă putere a iubirii este folositaă îîn mod negativ, din paă cate – atunci caî nd îîi
transmitem partenerului, îîn orice fel, sub orice formaă sau îîi daă m numai de îînţeles caă , pe
undeva, el nu este tocmai exact cum ne dorim noi saă fie – acest lucru este interpretat şi
decodat de creierul saă u ca un mesaj de pericol real şi foarte intens, ca o ameninţare directaă
la adresa supravieţuirii (pentru caă ştim caă pentru noi, oamenii, conexiunea emoţională este
la fel de importantă ca şi oxigenul pe care îl respirăm). Deci caî nd noi credem caă numai îîi daă m
nişte sfaturi partenerului (intenţia noastraă fiind bunaă ) sau îîncercaă m saă îîl ajutaă m cumva, tot
evidenţiindu-i unde greşeşte, trebuie saă ne daă m seama caă mesajele noastre ar putea fi
interpretate ca fiind mesaje de neacceptare, iar la nivel fiziologic acestea sunt resimţite de
organism ca nişte lovituri directe, dureroase. Expresia „mă doare! când îmi spui
asta” sau „mă doare! când simt că nu mă înţelegi/accepţi/placi” nu este deloc, absolut deloc
îîntaî mplaă toare! Atunci caî nd îîncepem saă îînţelegem caă dragostea are cu adevărat sens, caî nd
îîncepem saă îînţelegem cum funcţioneazaă iubirea la vaî rsta adultaă , care sunt lucrurile bune pe
care putem saă le facem şi punctele forte ale acestui tip special de legaă turaă pe care putem saă
le valorificaă m pentru a ne transforma relaţia îîn sursaă de creştere şi, caî nd pe de altaă parte,
îîncepem saă îînţelegem cum putem greşi faă raă saă vrem, care sunt punctele slabe ale
funcţionaă rii noastre îîn cuplu, pe care saă le evitaă m, atunci putem începe să iubim inteligent
şi înţelept <3
Şi caî nd ne gaî ndim la efectele pozitive ale iubirii vedem caă acestea sunt susţinute de
cercetaă rile ştiinţifice: o iubire bunaă , o legaă turaă emoţionalaă siguraă ne ajutaă saă îînţelegem ce
suntem ca indivizi, saă avem îîncredere îîn noi, ne protejeazaă de efectele stresului, ne
îîncurajeazaă saă exploraă m lumea şi astfel saă ne dezvoltaă m, ne face mai puternici şi ne daă
profunzime sufletului.O relaţie bunaă este oaza noastraă de linişte şi siguranţaă care ne
permite saă îînfruntaă m orice provocare a vieţii.
Noi avem nevoie de iubire, iar iubirea este magică pentru noi <3
http://www.yourtango.com/2014248533/how-being-love-affects-your-brain-says-science-
video