Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL

PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Curs nr.1
Master nivel II
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Proiectarea si managementul programelor educaţionale


reprezintă un domeniu strategic al formării iniţiale şi
continue a managerilor şcolari şi cadrelor didactice, al
politicilor de dezvoltare a instituţiilor şcolare [1]
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Clarificări conceptuale:

Proiectare managerială – proiectarea programelor


educaţionale

Program – proiect
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Clarificări conceptuale:

Proiectarea managerială:

• o funcţie a managementului instituţional şi al clasei


de elevi;

• un proces de anticipare a demersului managerial,


orientat către realizarea obiectivelor instituţionale şi
curriculare; [3]
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Clarificări conceptuale:

Proiectarea programelor educaţionale - o activitate


anticipativă multidimensională, rezultand:

• componenta structurală – variabile ale programelor şi relaţiile


dintre acestea;

• componenta procesuală – etape, strategii şi metodologii ale


managementului de proiect/program;

• componenta produselor – integrarea celor două componente


in cadrul proiectelor si programelor educaţionale [4]
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Clarificări conceptuale:

Proiectarea programelor educaţionale - o activitate


anticipativă multidimensională, rezultand componenta
structurală , procesuală si a produselor.

Managementul programelor educaţionale – o strategie de


proiectare, implementare, coordonare, monitorizare, evaluare
şi reglare continuă a setului de activităţi, în vederea realizării
la un nivel înalt de performanţă a obiectivelor stabilite [5]
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Clarificări conceptuale:
Program – proiect

Programul educaţional:
set de activităţi sau de proiecte, orientate către un
obiectiv-set de obiective, în care resursele umane,
materiale, financiare sunt organizate pentru a genera
schimbări sau ameliorări ale mediului educaţional, ca
răspuns la numite nevoi.
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Clarificări conceptuale:
Program – proiect

Programul educaţional – ciclu de viaţă

INIŢIERE

EVALUARE PROIECTARE

MONITORIZARE IMPLEMENTARE
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Clarificări conceptuale:
Program – proiect

Proiectul:
set de intenţii generale, vizând dezvoltarea individuală, a
unui colectiv uman, a unei organizaţii scolare, reţele
instituţionale [1]
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Clarificări conceptuale:
Program – proiect

Proiectul educaţional: în procesul educaţional, sensul de bază al


termenului de proiect este cel didactic, desemnând realităţi
pedagogice diferite:

1. metodă de învăţare, bazată pe principiul “learning by doing“;

2. instrumentul curricular, elaborat de profesor, care concretizează


demersul anticipativ al procesului instructiv – educativ la nivelul
unei unităţi de învăţare sau unităţi de conţinut;

3. metodă alternativă de evaluare, care constă în elaborarea de către


elevi a unei lucrări aplicative de cercetare în care este prefigurat
demersul investigativ, de la faza pregătitoare până la cea de
finalizare, de valorificare a rezultatelor; [2]
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Clarificări conceptuale:
Program – proiect

Proiectul educaţional:

grup de activităţi, care trebuie realizate în mod secvenţial,


logic, pentru atingerea unui set de obiective prestabilite.

Proiectul este prima subdiviziunea a programului (Comisia


Europeană)
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Clarificări conceptuale:
Program – proiect

Proiectul educaţional – ciclu de viaţă

INIŢIERE

EVALUARE PROIECTARE

MONITORIZARE IMPLEMENTARE
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Similitudini structurale
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Diferenţe generale
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor


Umane, finanţate prin Fondul Social European (2007-2013)
În funcţie de axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie
în vigoare: Proiecte educaţionale din:

Axa prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul


creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere,
încadrate în următoarele domenii majore:
- Domeniul 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională
iniţială de calitate;
- Domeniul 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie
şi formare profesională;
- Domeniul 1.4. Calitate în formarea profesională continuă;
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor


Umane, finanţate prin Fondul Social European (2007-2013)
În funcţie de axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie
în vigoare: Proiecte educaţionale din:

• Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu


piaţa muncii, din domeniile majore:
- Domeniul 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă;
- Domeniul 2.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a
şcolii;
- Domeniul 2.3. Acces şi participare la formarea profesională
continuă;
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Categoriile de programe şi direcţii strategice ale Comisiei


Europene, din cadrul Lifelong Learning Programme:

- proiecte educaţionale din cadrul Programului Sectorial


Comenius, adresat instituţiilor de învăţământ preuniversitar;

- proiecte educaţionale aparţinând Programului Erasmus,


bazat pe cooperarea multilaterală în cadrul învăţământului
superior european;
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Programe educaţionale – tipuri

Programele educaţionale derulate la nivelul unei instituţii de


învăţământ, se grupează în funcţie de:

domeniul funcţional

grupul ţintă
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Programe educaţionale – tipuri


Domeniul funcţional

• programe de dezvoltare curriculară la nivel formal si


nonformal;
• programe de dezvoltare a bazei materiale şi achiziţionare de
echipamente;
• programe de dezvoltare a resurselor umane;
• programe de dezvoltare a parteneriatelor scolare;
• programe de dezvoltare a relaţiilor scolii cu factori ai
comunităţii locale.
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Programe educaţionale – tipuri


Grupul ţintă

• programe pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;


• programe de intervenţie educaţională (pentru elevi cu
dificultăţi de învăţare/cu aptitudi înalte;
• programe de asistenţă psihopedagogică specializată a elevilor;
• programe în cadrul instruirii pe baza noilor tehnologii de
informare şi comunicare;
• programe pentru educaţia adulţilor;
• programe pentru educaţia părinţilor
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Programe educaţionale – Metodologie

1. Analiza nevoilor educaţionale ale grupului ţintă


Nevoie = situaţie actuală – situaţie dorită

2. Stabilirea scopului şi obiectivelor programului educaţional

3. Stabilirea tematicii programului, în acord cu obiectivele


stabilite
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Programe educaţionale – Metodologie

4. Analiza, stabilirea resurselor necesare

Umane – responsabilii pentru efectuarea sarcinilor, echipa de


management

Materiale – dotările necesare pentru derularea etapelor


programului, bugetul programului

De timp- repartizarea volumului de timp pe etape ale derulării


programului, sarcini etc.
PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE

Programe educaţionale – Metodologie

5. Stabilirea rezultatelor aşteptate şi a indicatorilor de


performanţă

6. Anticiparea oportunităţilor şi obstacolelor privind


implementarea planului operaţional
Bibliografie

[1] Bunăiaşu C. (2009). Proiectarea si managementul programelor educaţionale.


Craiova: Editura Universitaria

[2] Bunăiaşu C. (2012). Elaborarea şi managementul proiectelor educaţionale.


Bucureşti: Editura Universitară

I[3] ucu, R.B. (2000). Managementul si gestiunea clasei de elevi. Fundamente


teoretico-metodologice. Iasi: Editura Polirom

[4] Joiţa, E. (2000). Management educaţional. Profesorul manager: roluri si


metodologie. Iasi: Editura Polirom

[5] Maciuc, I. (1998). Formarea formatorilor. Modele alternative si programe


modulare. Bucuresti: Editura Didactică si Pedagogică,