Sunteți pe pagina 1din 4

Către,

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

COMUNICARE
privind începerea execuŃiei lucrărilor

Subsemnatul(1)___________________________________CNP __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ cu
municipiul
domiciliul (2 ) orasul
în judeŃul______________ _______________________________________
sediul ( 2 ) comuna
satul_________________sectorul_____cod poştal______ strada _________________________________
nr._____bl._____sc.___et.___apt.____telefon / fax _________________e-mail _____________________
titular al AutorizaŃiei de construire / desfiinŃare nr. ________ din ______/______ 20 ______, emisă
pentru executarea lucrărilor de construcŃii privind construirea / desfiinŃarea construcŃiilor şi
amenajărilor(3)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________în
valoare de _____________________________ lei.

Aduc la cunoştinŃă
(4)
Că la data de ____/____/______ora ______vor începe lucrările de construcŃii autorizate
pentru imobilul – teren şi / sau construcŃii – situat în judeŃul _____________________________
municipiul
orasul ________________________________ satul__________________ sectorul_______
comuna
cod poştal______ strada ____________________________nr.___bl.____sc.___et.___ ap.___.
Cartea funciară
Fisa bunului imobil ______________________________________________________________.
sau nr.cadastral
Data _______________ Semnătura, (5)
LS.
________________________
PRECIZARI privind completarea formularului:
(1) Titularul autorizaŃiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice – inclusiv calitatea
acestuia)
(2) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
(3) Se înscriu datele de identificare din autorizaŃie (denumirea lucrării, capacitatea si categoria de lucrări din autorizaŃie)
(4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunŃata cu minim 10 zile înainte
(5) Se aplica sigiliul, in cazul persoanelor juridice
Notă: - formularul pentru ÎnştiinŃarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaŃia de
construire/desfiinŃare in doua exemplare.
- titularul autorizaŃiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei instiintari, cu numărul si data înregistrării la
emitent.

FP-40-11-ver.01
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Municipiului Craiova, potrivit notificării nr.17169, în conformitate cu Legea nr.677/2001, în scopul îndeplinir ii atribuŃiilor
legale de înregistrare a notificărilor şi statistică. Datele pot fi dezvăluite unor terŃi în baza unei temei legal justif icat. Vă puteŃi exercita drepturile de acces, de intervenŃie şi de opoziŃie în
condiŃiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităŃii.
Către,
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

COMUNICARE
privind încheierea execuŃiei lucrărilor

Subsemnatul(1)__________________________________ CNP __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/


municipiul
domiciliul (2 ) orasul
cu în judeŃul_____________ ______________________________________
sediul ( 2 ) comuna
satul________________sectorul_____cod poştal______ strada ________________________________
nr._____bl._____sc.___et.___apt.____telefon / fax _________________e-mail ___________________
titular al AutorizaŃiei de construire / desfiinŃare nr. ________ din ______/______ 20 ______, emisă
pentru executarea lucrărilor de construcŃii privind construirea / desfiinŃarea construcŃiilor şi
amenajărilor(3)__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________în
valoare de _____________________________ lei.

Aduc la cunoştinŃă
(4)
Că la data de ____/____/______ora ______au fost finalizate lucrările de construcŃii
autorizate pentru imobilul – teren şi / sau construcŃii – situat în judeŃul _______________________
municipiul
orasul ________________________________ satul__________________ sectorul_______
comuna
cod poştal______ strada ____________________________nr.___bl.____sc.___et.___ ap.___.
Cartea funciară
Fisa bunului imobil _____________________________________________________________.
sau nr.cadastral
Data ______________________ Semnătura, (5)
LS.
________________________
PRECIZARI privind completarea formularului:
1) Titularul autorizaŃiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice – inclusiv calitatea
acestuia)
2) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
3) Se înscriu datele de identificare din autorizaŃie (denumirea lucrării, capacitatea si categoria de lucrări din autorizaŃie)
4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunŃata cu minim 10 zile înainte
5) Se aplica sigiliul, in cazul persoanelor juridice
Notă: - Formularul pentru ÎnştiinŃarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaŃia de
construire/desfiinŃare in doua exemplare.
- Titularul autorizaŃiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinŃări, cu numărul si data
înregistrării la emitent.

FP-40-12-ver.01
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Municipiului Craiova, potrivit notificării nr.17169, în conformitate cu Legea nr.677/2001, în scopul îndeplinirii atribuŃiilor
legale de înregistrare a notificărilor şi statistică. Datele pot fi dezvăluite unor terŃi în baza unei temei legal justif icat. Vă puteŃi exercita drepturile de acces, de intervenŃie şi de opoziŃie în
condiŃiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităŃii. 2 2 2
2
3 2 4

/5

 
  !"#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%
PXQLFLSLXO
GRPLFLOLXO 
 &$$$$$$$$$$$$$$ RUDVXO $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
VHGLXO 
FRPXQD
"$$$$$$$$$$$$$$$$$"$$$$$'$$$$$$"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
($$$$$!($$$$$"($$$($$$($$$$) % ) $$$$$$$$$$$$$$$$$*# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 + " % ") ( $$$$$$$$ $$$$$$%$$$$$$ ,- $$$$$$ #"
  " " % ") " '
#&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(

'


   $$$$%$$$$%$$$$$$ $$$$$$  " +
#!.'%""."&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
PXQLFLSLXO
RUDVXO $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "$$$$$$$
FRPXQD

'$$$$$$"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$!($$$$"($$$($$$($$$(
 
 
 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(

 

 +  6  -78  + 
)#  9 ( :-%7;;7 +  
"!#)'#(

 /$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   #
       

 
0
#)#1
4    ! "  # 
 # 
  $  # 

 # 
 %  & 
' 
 
3 ( #) # 
   # 
% 
1 *
 
 
 !
  $ # +  
 !
5 ,*
# -    

! 
. *


.# + $
  # 
 % 
1RWă )RUPXODUXO SHQWUX ÌQúWLLQĠDUHD SULYLQG vQFHSHUHD H[HFXWăULL OXFUăULORU DXWRUL]DWH VH DQH[HD]ă OD DXWRUL]DĠLD GH
FRQVWUXLUHGHVILLQĠDUHLQGRXDH[HPSODUH
 7LWXODUXO DXWRUL]DĠLHL HVWH REOLJDW Vă SăVWUH]H SH úDQWLHU XQ H[HPSODU DO DFHVWHL vQúWLLQĠăUL FX QXPăUXO VL GDWD
vQUHJLVWUăULLODHPLWHQW 2 2 2
2
3 2 4

/5

 
 
6

 !"# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%$$%
PXQLFLSLXO
GRPLFLOLXO 
 &$$$$$$$$$$$$$$ RUDVXO $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
VHGLXO 
FRPXQD
"$$$$$$$$$$$$$$$$$"$$$$$'$$$$$$"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
($$$$$!($$$$$"($$$($$$($$$$) % ) $$$$$$$$$$$$$$$$$*# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 + " % ") ( $$$$$$$$ $$$$$$%$$$$$$ ,- $$$$$$ #"
  " " % ") " '
#& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(

'

    $$$$%$$$$%$$$$$$ $$$$$$ )" )+  "
+#!.'%""."&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
PXQLFLSLXO
RUDVXO $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "$$$$$$$
FRPXQD

'$$$$$$"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$($$$!($$$$"($$$($$$($$$(
&DUWHD IXQFLDUă
)LVD EXQXOXLLPRELO $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(
VDXQUFDGDVWUDO

+  6  -78  + 
)#  9 ( :-%7;;7 +  
"!#)'#(

 /$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   # 
     /6
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 
0
#)#1
 7LWXODUXODXWRUL]DĠLHL 1XPHOHVLSUHQXPHOHSHUVRDQHLIL]LFHVDXDOUHSUH]HQWDQWXOXLSHUVRDQHLMXULGLFH±LQFOXVLYFDOLWDWHD
DFHVWXLD 
 $GUHVDSRúWDOă DSHUVRDQHLIL]LFHVDXDVHGLXOXLVRFLDODOSHUVRDQHLMXULGLFH 
 6HvQVFULXGDWHOHGHLGHQWLILFDUHGLQDXWRUL]DĠLH GHQXPLUHDOXFUăULLFDSDFLWDWHDVLFDWHJRULDGHOXFUăULGLQDXWRUL]DĠLH 
 'DWDvQFHSHULLH[HFXWăULLOXFUăULORUWUHEXLHDQXQĠDWDFXPLQLP]LOHvQDLQWH
 6HDSOLFDVLJLOLXOLQFD]XOSHUVRDQHORUMXULGLFH
1RWă )RUPXODUXO SHQWUX ÌQúWLLQĠDUHD SULYLQG vQFHSHUHD H[HFXWăULL OXFUăULORU DXWRUL]DWH VH DQH[HD]ă OD DXWRUL]DĠLD GH
FRQVWUXLUHGHVILLQĠDUHLQGRXDH[HPSODUH
 7LWXODUXO DXWRUL]DĠLHL HVWH REOLJDW Vă SăVWUH]H SH úDQWLHU XQ H[HPSODU DO DFHVWHL vQúWLLQĠăUL FX QXPăUXO VL GDWD
vQUHJLVWUăULLODHPLWHQW

S-ar putea să vă placă și