Sunteți pe pagina 1din 31

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA

SALILOR AGLOMERATE CU VIZITATORI


CERIN'.fE UTILIZATORI
INDICATIV NP 006-96

3
NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA
INDICATIV
SALILOR
- AGLOMERATE CU VIZITATORI
NP 006-96
CERIN'.fE UTILIZATORI

I'>

1. GENERALI'FA'fI ,B?.) ,}, riit·,

1.1. OBIECT

1.1.l. Prczenba reglemenitiare tehnica staibile� valorile


a<lmisibil� ale parametrilor ce defi:inesc cerintele de
calitate a salilor aglomeraite deSiti'nillte diiverselor acti-
1 j" ; It Vitati JU CaJI'€ :
1i1:.< f, - controlul afiluxuluri de vizifatori este limilta:t;
Jrn(_b•)�. r - numarul vizi:tJa'torilor mtruniti simultan esite in-
. fr" i constant pe parcursulJ. prograimului de functionare
�i nu au locuri dinainte stabilite ;
I. ··•,. r , '· ,: _ durata s.ta�ionarii este va.Tiabila, functie de optiu-
·.', nea izitatorului ;
• 11 - oaccesiu.1 viziltator.hlor esie limi,talt la spati1t1l salii
(salilor) .agLomeriarte �i a spatiiloc de �·egaitura (in­
clusiv d� evacuare).
1.1.2. Cerimtele ce :trebuie asiguraite prin proiedtarea (in-
• clusiv verifica.rea) executarea l?i explooitaorea salilor
n, · r a:glomer.aite cu vizi.tatori, s,unit cele stabilite prin
Legea 10/1995, privind calitatea constr,uctiilor.
11.3. · P.rezentiul norma.tiv cuprinde exclusiv aspecte refe-
ri.toare la s,ala (salile) aglomerate, indusiv spatii'le
de legaitura ale'1aceS'tora. Penttru cladirea ce va ada­
posti sala aglomer.ata, se vor stabili conditiile nece­
sare asigurarii calitatii cladirii in ansamblul ei, func­
tie <le situatia conoreta.