Sunteți pe pagina 1din 24

SUMAR

• Mesaje de ziua armei

• Jandarmeria Română armă de glorioasă tradiţie în


istoria modernă şi contemporană a României

• Învierea Domnului- sărbătoarea luminii

• Dezacordul şi conflictul în cadrul grupului

• Decalogul educaţiei în spirit de fair-play

• Criterii de influenţare a performanţei în organizţiile


militare – rolul liderului performant –

• Sistemul e-Learning. Eficienţă, standardizare,


performanţă de învăţare, în desfăşurarea activităţilor de
pregătire a jandarmilor băcăuani

• In memoriam

• “Ţara mea”

1
MESAJ
adresat cu prilejul Zilei
Jandarmeriei Române

Apreciez eforturile depuse de personalul


Jandarmeriei pentru a-şi îndeplini
atribuţiile şi am încredere că şi de acum
încolo acestea vor fi executate cu cel
mai înalt nivel de profesionalism. Am
încredere că Jandarmeria va fi, în
continuare, o instituţie ce va garanta
pentru siguranţa românilor, pentru
democraţie şi ordine.

Sunt convins că fiecare jandarm îşi


poartă uniforma cu mândrie şi aştept,
din partea fiecăruia, să îşi facă datoria
Jandarmeria Română este o instituţie cu cu maximum de profesionalism şi
tradiţie, un pilon al statului de drept. dăruire. Fiecare dintre dumneavoastră
Jandarmii deţin un rol cheie în asigurarea reprezintă un garant al ordinii
protecţiei cetăţenilor şi a liniştii sociale. constituţionale şi am încredere că, ori de
Mai mult decât misiunile îndeplinite pe câte ori vă aflaţi în mijlocul
teritoriul României, jandarmii români au evenimentelor, veţi asigura liniştea
rezultate deosebite şi în misiuni comunităţilor cu onoare şi devotament.
internaţionale, demonstrându-şi
profesionalismul şi contribuind la imaginea La acest ceas de sărbătoare pentru
pozitivă a Ministerului Administraţiei şi Armă, vă urez, jandarmi români, un
Internelor. sincer La mulţi ani!

Ministrul Administraţiei şi Internelor


Gabriel BERCA

2
3
162 de ani în slujba
României
- tradiţii si perspective ale
Jandarmeriei- Jandarmeriei, după căderea
regimului comunist, acum 22 de
ani, ne-a adus un plus important
de credibilitate, atât pe plan
naţional, cât şi în rândul
partenerilor externi. Eficienţa
serviciului public, tot mai bine
prestat în folosul cetăţenilor, a
constituit piatra de temelie a
prestigiului nostru social, iar
potenţialul uman, profesional şi
logistic acumulat - datorită şi unei
colaborări speciale cu Jandarmeria
Naţională Franceză, ne-a asigurat
accederea şi consolidarea poziţiei
Ziua de 3 aprilie 1S50 reprezintă
în organisme internaţionale care
un reper în istoria militară modernă
anterior păreau imposibil de
a României, care a pătruns deja în
abordat Statutul câştigat în cadrul
conştiinţa publică. La acea dată.
F/EP, organizaţie multinaţională a
semnând Ofîşul domnesc prin care
forţelor de poliţie cu statut militar,
promulga Anafomua Divanului
ori în cadrul EUROGENDFOR - Forţa
obştesc al Moldovei, domnitorul
de Jandarmerie Europeană, precum
Grigore Alexandru Ghica a reaşezat
şi în cei 10 ani de operaţiuni
pe baze noi Corpul Slujitoresc
derulate sub autoritatea EULEX, în
dislocat la Iaşi, orientând juridic
Kosovo, sau în anul care a trecut
instituţia nou-înfiinţată - Corpul
de când acţionăm ca instructori ai
Jandarmilor - spre asigurarea
Forţelor de Securitate din
libertăţilor cetăţeneşti şi a ordinii
Afganistan, sub egida NATO.
de drept în stat. izvorâtă din
reprezintă, azi, un element de
vâltoarea spiritului european al
onoare al blazonului bleu-jandarm
vremii, reforma Jandarmeriei era
şi. implicit, al României.
doar un pas dintr-un context mai
Pentru că suntem într-un moment
amplu al prefacerilor legislative
aniversar. în care trebuie să
care au precedat Unirea
evocăm tradiţiile şi evoluţia Armei,
Principatelor Române, la 1859, şi
se cuvine să privim în istorie,
obţinerea independenţei de stat. la
amintind faptul că, la 1 septembrie
1877.
1893, prin Decretul Regal nr.
Astăzi, după 162 de ani de la
2.919. era promulgată Legea
fondare, putem afirma că Arma
Gendarmeriei Rurale, instituţie de
noastră a devenit o componentă
inspiraţie franceză, menită a
puternică şi stabilă a Sistemului de
veghea la „siguranţa publică,
Apărare. Ordine Publică şi
menţinerea or dinei şi executarea
Siguranţă Naţională. Renaşterea
legi/or". In anii 1908 şi 1929. noi
Legi ale Jandarmeriei Rurale
statuează locul si rolul instituţiei,

4
organizarea Corpului de de la distanţă, atunci când există
Jandarmerie, autoritatea solicitări legale de intervenţie -.
ministerelor asupra Jandarmeriei, deşi opinez că realitatea timpului
atribuţiile de politie Judiciara si de ar impune revizuirea cadrului
poliţie administrativă, stabilind ca juridic existent.
principale îndatoriri „o O altă latură subsumată culturii
supraveghere activă, neîntreruptă organizaţionale este imaginea
şi o acţiune preventivă ". instituţiei, pe care trebuie să o
Şi azi există perspective bune de păstrăm între valorile noastre de
evoluţie, iar între priorităţile patrimoniu, mai ales că, în ultima
operative pe termen scurt, avem în perioadă, încrederea cetăţenilor în
vedere; o activitate preventivă mat Jandarmerie a ajuns ia ce/e mar
dinamică şi adaptarea la realitatea fnafte cote de după 1990. In
fenomenului antisocial; rândul comunităf/j, al societăţii
profesionalism şi eficienţa pe civile, ea derivă nu doar din
segmentul de ordine publică, în activitatea specialiştilor în relaţii
special pentru asigurarea şi publice şi presă, din sondaje ori din
restabilirea acesteia Ia activităţile mass-media. ci mai ales din
cu public numeros; eficienlizarea comportamentul profesionist,
intervenţiei şi a timpului de reacţie, dublat de justeţea faptelor, adică
pentru a ne încadra în intervalul de din modul în care beneficiarii
5-15 minute, prevăzut de Indexul serviciului pe care îl prestăm ne
de cooperare „112"; apropierea de percep în viaţa de zi cu zi. Chiar
spaţiul şcolar, vulnerabil în faţa dacă, prin natura profesiei, uneori
infracţionalităţii violente, iar ca un instalăm bariere de protecţie între
corolar, putem afirma că „liniştea noi şi cetăţeni, sau avem o reacţie
cetăţii este obiectivul nostru mai fermă, pentru restabilirea
numărul 1". In acest context, cred ordinii publice, suntem datori să o
că este nevoie să ne concentrăm facem in limitele şi în spiritul legii,
mai mult atenţia spre mediul rural, spre a dobândi credibilitate şi
acolo unde, în prezent, ordinea respect.
publică, siguranţa cetăţenilor şi a Aniversarea a 162 de ani de la
avutului acestora, dar şi punerea în fondarea Armei noastre îmi oferă
aplicare a unor decizii ale plăcuta şi onoranta ocazie de a
autorităţilor statului şi transmite întregului personal şi
Administraţiei locale, sunt afectate familiilor jandarmilor, pe această
de competenţa materială parţială a cale, gândurile mele de bine şi
Jandarmeriei. Chiar şi în situaţia succes în viitor!
aceasta, avem datoria de a ne La mulţi ani Jandarmeriei Române!
intensifica eforturile. în vederea
acoperirii zonelor rurale prin INSPECTOR GENERAL
misiuni punctuale - efectuate, de Colonel
regulă, prin deplasarea efectivelor Costel GAVRILĂ

5
MESAJUL PREFECTULUI CU
OCAZIA ZILEI JANDERMERIEI
ROMÂNE

an, unităţile de jandarmi din cadrul


Inspectoratului Judeţean de
Jandarmerie Bacău şi al
Brigăzii Mobile de Jandarmi au
susţinut peste 2000 de misiuni şi
intervenţii, în sprijinul societăţii
civile.
Acest eveniment imi oferă
bucuria să mă număr printre cei care
vă adresează , cu profund respect şi
preţuire, cele mai calde felicitări,
multă sănătate, viaţă îndelungată
plină de bucurii alături de familie,
noi succese în activitatea
Cu prilejul Zilei Jandarmeriei dumneavoastră şi împlinirea tuturor
Române am deosebita plăcere să vă aspiraţiilor personale.
transmit cele mai bune gânduri şi La mulţi ani!
urări de succes în activitate.
Sărbătorim azi 162 ani de la
semnarea ofisului domnesc de
înfiinţare a Jandarmeriei Române de
către domnitorul Grigore Alexandru
Ghica. Domnitorul a aprobat Cu deosebită consideraţie,
hotarârea Divanului obştesc, Prefect,
semnând "Legiuirea pentru CONSTANTIN SCRIPĂŢ
reformarea Corpului slujitorilor în
jandarmi". Prin aceasta lege, s-a
acordat statut juridic armei
Jandarmeriei şi i s-au stabilit
principiile de organizare şi
funcţionare. Până astăzi, această
armă naţională a suferit modificări,
reorganizări şi o reală modernizare,
căpătând vocaţie europeană.
Vă felicit, în primul rând,
pentru eforturile depuse în
îndeplinirea atribuţiilor funcţionale,
pentru îmbunătăţirea indicatorilor de
performanţă şi, implicit, pentru
asigurarea unui climat de ordine,
siguranţă şi pace socială în
comunitatea noastră. Numai în acest

6
MESAJUL ȘEFULUI
INSPECTORATULUI DE
POLIŢIE JUDEŢEAN BACĂU

pentru extinderea şi amplificarea


colaborării fructuoase existente
între POLIŢIE şi JANDARMERIE şi
admirăm rezultatele pe care le-aţi
obţinut în urma transformărilor
organizatorice, structurale şi
conceptuale.
Personalul Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Bacău vă
apreciază profesionalismul, vă
împărtăşeşte bucuria şi vă
adresează rugămintea să primiţi
urările noastre de sănătate, de
Jandarmeria Română
împliniri personale şi profesionale,
îmbracă strai de sărbătoare, la
precum şi multă putere de muncă
fiecare început de aprilie, trăind
în activitatea de mare răspundere
efervescenţa festivităţilor dedicate
ce o desfăşuraţi permanent pentru
Zilei Armei.
şi în sprijinul comunităţii.
Jandarmeria a fost înfiinţată
în Moldova, de către domnitorul
Grigore Alexandru Ghica, prin
La mulţi ani!
promulgarea, la 3 aprilie 1850, a
Legiuirii pentru Reformarea
Corpului Slujitorilor în Jandarmi.
Structură de ordine publică şi
ŞEFUL INSPECTORATULUI
reper important al sistemului
Comisar şef de poliţie
militar românesc, Jandarmeria a
OPRIŞAN VASILE
evoluat în timp şi şi-a adaptat
structurile şi modul de acţiune în
funcţie de realităţile societăţii
româneşti, misiunile îndeplinite cu
profesionalism dându-i dreptul de fi
subiectul aprecierii pozitive a
cetăţenilor .
Astăzi, la aniversarea a 162
de ani de activitate, vă asigurăm
de întreaga noastră disponibilitate

7
MESAJUL ȘEFULUI
INSPECTORATULUI pentru
SITUAŢII DE URGENŢĂ
„MAIOR CONSTANTIN ENE” al
JUDEŢULUI BACĂU
o desfăşuraţi, cât mai multe realizări şi împliniri,
atât profesionale cât şi personale.
Ziua de 3 aprilie 2012, zi solemnă pentru
dumneavoastră, aminteşte an de an de înalta misiune
de apărare a ordinii şi liniştii publice, factor
indispensabil al democraţiei, al aplicării drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului, pe care o
îndeplineşte Jandarmeria Română.
Îmi exprim convingerea că, în continuare,
Cu ocazia aniversării a 162 de ani de la
legătura între instituţiile noastre va rămâne
înfiinţarea Jandarmeriei Române, vă rog
statornică şi consistentă, pentru a contribui cu succes
să-mi permiteţi să vă adresez cele mai sincere
la asigurarea unui climat de linişte şi siguranţă pe
felicitări, atât dumneavoastră cât şi personalului din
teritoriul dat în competenţă, prin acţionarea în mod
subordine.
unitar şi integrat pentru prevenirea şi gestionarea
Aniversarea Zilei Jandarmeriei Române
situaţiilor de urgenţă.
reprezintă un moment solemn, ocazie ce îmi conferă
La ceas sărbătoresc, vă felicit pentru
onoarea şi plăcutul prilej de a vă adresa
profesionalismul de care daţi dovadă în îndeplinirea
dumneavoastră, instituţiei pe care o conduceţi,
misiunilor şi vă adresez cele mai sincere urări de
tuturor jandarmilor, cele mai respectuoase gânduri,
sănătate, împliniri şi satisfacţii în activitatea
deosebita noastră consideraţie, împreună cu urările de
profesională, împreună cu urarea de a onora pe mai
activitate îndelungată şi la fel de fructuoasă în
departe frumoasa voastră carte de vizită.
slujba comunităţii.
„La mulţi ani!”
Totodată, cu onoare şi deosebit respect vă
Cu deosebit respect,
transmit din partea comenzii, a personalului
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior
INSPECTOR ŞEF al
Constantin Ene” al Judeţului Bacău, dumneavoastră
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
şi colegilor dumneavoastră, salutul şi urările de bine,
„Maior Constantin Ene” al judeţului Bacău
însoţite de calde aprecieri cu privire la rezultatele
activităţii deosebit de importante şi complexe pe care General de brigadă,
SIMIONESCU MIHAI

8
JANDARMERIA ROMÂNĂ

ARMĂ DE GLORIOASĂ TRADIŢIE ÎN


ISTORIA bune rânduieli şi ducerea la îndeplinire a
MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ A legilor. ”
ROMÂNIEI Aşadar Legea Jandarmeriei din 1850 şi
Regulamentul Jandarmeriei de Oraş din 1865
reprezintă documentele de căpătâi, în baza
cărora, timp de 50 de ani au fost reglementate
statutul, structurile si atribuţiile jandarmeriei
de început si care au constituit izvorul noilor
reglementari în perioada ce a urmat.
Perioada a culminat cu adoptarea Legii
de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei
Rurale în 1893, pentru o perioadă găsindu-se
faţă în faţă „ o jandarmerie organizată pe
escadroane de jandarmi si companii de
jandarmi pedeştri, parte a armatei permanente
subordonată nemijlocit Ministerului de Război
şi o jandarmerie rurală subordonată
Ministerului de Interne pentru asigurarea
serviciului administrativ în mediul rural, de
nivelul unei companii pentru fiecare judeţ. ”
Începutul secolului XX aduce evoluţia
Istoria forţelor de ordine din România se incontestabila a Armei prin creşterea
caracterizează prin faptul că permanent efectivelor, aproape în fiecare comună se
acestea au existat în toate cele trei Provincii, înfiinţează câte un post de jandarmi, iar
având denumiri diferite (curteni, ispravnici, instruirea si pregătirea jandarmilor se
dorobanţi, miliţii, jandarmi, poliţie etc.), dar desfăşoară în mod intensiv la cel mai înalt
cu „atribuţiuni” asemănătoare. Începând cu nivel.
anul 1850, în toate cele trei Ţări Române apar În timpul celor două războaie mondiale,
legi în care întâlnim în mod expres termenul România îşi constituise o forţa armată cu
de jandarm – termen ce avea rădăcinile în efective sporite considerabil şi bine pregătite,
franţuzescul „ gens d’armes ”, adică oameni cele ale
de arme. Astfel, în Muntenia, la 30 iunie 1850,
în timpul domnitorului Barbu Ştirbei, a fost
promulgată „ Legiuirea pentru reorganizarea
dorobanţilor satelor ”, iar în Moldova,
domnitorul Grigore Alexandru Ghica a
decretat un ofis domnesc prin care Divanul
obştesc a votat la 3 aprilie 1850 Legiuirea
pentru reformarea Corpului slujitorilor în corp
de jandarmi cu sarcina de „ a priveghea
siguranţa publică, ţinerea unei jandarmeriei constituind aproape 30% din
armata operativă, detaşamentele de jandarmi
de pe lângă marile unităţi operative asigurând
poliţia frontului, paza şi apărarea punctelor de
comandă, asigurarea circulaţiei în sprijinul

9
unităţilor militare, asigurarea politiei în spatele generat cadrul normativ necesar prin care s-au
frontului etc. stabilit competenţe si s-au adaptat structurile
Perioada interbelica defineşte de ordine si siguranţă publică, specificului
Jandarmeria ca fiind şi trebuind sa rămână un noilor misiuni.
organ al statului, un Locul si rolul
element al forţei Jandarmeriei
publice, poate cel mai Române în cadrul
important, singura Sistemului Naţional
investită de lege spre a de Ordine si
folosi forţa pentru a Siguranţă Publică, ca
stabili ordinea, atunci structura militară
când aceasta a fost specializată în
încălcată. furnizarea climatului
De la Grigore de ordine şi linişte
Alexandru Ghica, publică, au drept
făuritorul Jandarmeriei obiective protecţia
Naţionale la 3 aprilie 1850, Alexandru Ioan cetăţenilor, garantarea drepturilor
Cuza, semnatarul Regulamentului fundamentale si a libertăţilor individuale ale
Jandarmeriei de Oraş, considerat cea de-a acestora, protejarea si promovarea intereselor
doua lege de organizare a Jandarmeriei, naţionale, deziderate ce constituie astăzi
Lascăr Catargiu, om politic si ministru de realitatea democratică incontestabilă, acea
interne al României care a elaborat si pus în arhitectură de stabilitate care acţionează
aplicare una din principalele legi ale potrivit legii, pe baza unor principii
Jandarmeriei Rurale, punând bazele celei mai incontestabile de profesionalism, echidistanţă,
moderne forme de organizare a poliţiei la sate, performanţă şi credibilitate, atât pe teritoriul
Jandarmeria, la Comandamentul Trupelor de naţional cât si în afara frontierei.
Pază şi Ordine, respectiv Comandamentul Drumul parcurs de la înfiinţare şi până
Trupelor de Jandarmi, Legea 116 / 1998, în prezent a constituit pentru cadrele
ulterior Legea 550 / 2004 privind organizarea Jandarmeriei Române o provocare continuă.
si funcţionarea Jandarmeriei Române, Cu un blazon scăldat în sânge şi onoare,
Asociaţia Forţelor de Politie şi Jandarmerie Jandarmeria Română este, în prezent, unul
Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar dintre pilonii de existenţă ai democraţiei,
(FIEP) şi Forţa de Jandarmerie Europeană, impunându-se în conştiinţa cetăţenilor ca
misiunile sub egida O.N.U. şi EULEX din structura militară cu cele mai importante
Kosovo şi Afganistan, istoria a dăruit izvoare pârghii de menţinere, asigurare şi restabilire a
nesecate. De aici ne tragem astăzi seva ordinii publice, când a fost grav tulburată.
respectului, ne cinstim eroii cărora le găsim
scris numele pe monumentele istorice şi
traducem tradiţia în cultură organizaţională. INSPECTOR ŞEF AL
Se consemnează astfel în timp, INSPECTORATULUI DE
adevărul potrivit căruia societatea nu poate JANDARMI JUDEŢEAN BACĂU
exista şi progresa în afara stării de ordine
generală. Colonel
Noile provocări la adresa ordinii Enache Vasile
publice, care s-au făcut simţite după
Revoluţia din decembrie 1989, au surprins
oarecum sistemul naţional de ordine publică.
Puse în faţa acestora, componentele
Ministerului Administraţiei si Internelor au

10
Învierea Domnului- sărbătoarea luminii

Toate sărbătorile sunt de altfel importante, căci


fără Naşterea, Botezul ori Patimile Domnului nu
am fi putut vorbi despre Înviere.
Însă durerea şi deznădejdea din
sufletele Apostolilor şi creştinilor ce l-au urmat pe
Hristos, până la cruce, au fost spulberate definitiv
prin evenimentul care trece peste legile firii, care
confirmă cu certitudine pe Iisus ca Dumnezeu
adevărat. El este Cel care are stăpânire peste
viaţă şi peste moarte.
De la Învierea lui Hristos în anul 33 şi
până astăzi, de la Paşti şi până la Înălţare, timp
de 40 de zile, creştinii înlocuiesc formulele
obişnuite de bineţe, cu salutul plin de
semnificaţie „Hristos a înviat ! ”.
An de an creştinii aşteaptă plini de Creştinii primelor veacuri, electrizaţi de
emoţie să primească lumina sfântă a Învierii. bucuria acestui eveniment salvator al credinţei
Se şi pregătesc pentru aceasta în păstrate în adâncul fiinţei lor, se salutau tot
perioada de post şi rugăciune ce precede timpul anului cu această formulă creştinească.
Învierea Domnului. De fapt, Învierea lui Hristos, este în ultima
Prezenţa creştinului la biserică în
noaptea Sfintei Învieri, e semn că s-a împlinit
pregătirea sa personală şi acum, totul e gata
pentru a se primi Sfânta Lumină. Aprinde
candela lăuntrică a sufletului său.
Tocmai cuvântul „Paşti”, înseamnă
,,trecere’’ şi, odată cu aceasta ne marchează
fiinţial semnificaţia învierii lui Hristos. Este poartă
de trecere a celor pătrunşi lăuntric de lumina
sfântă. Omul trece de la întunericul păcatului la
lumina vieţii.
Sărbătoarea Paştilor este de departe
cea mai importantă şi frumoasă sărbătoare a
instanţă substanţa vitală a existenţei şi dăinuirii
creştinătăţii. Acest caracter îl conferă însăşi
creştinismului.
semnificaţia pe care o are : Învierea lui Hristos
În acest sens dorim să-l cităm pe Sfântul
din morţi, reprezintă totodată bucuria creştinilor
Pavel supranumit şi „apostolul neamurilor”: „dacă
pentru biruinţa repurtată de Domnul lor asupra
Hristos n-ar fi înviat, zadarnică ar fi credinţa
morţii. În acelaşi timp este chezăşia existenţei
voastră, zadarnică şi propovăduirea noastră”.
vieţii veşnice după uşa mormântului. Acestea fac
Pregătirea şi mai apoi participarea activă
plină de speranţă practica iubirii lui Dumnezeu şi
a creştinilor la măreţul praznic al Învierii
a semenilor de către creştini ca şi merite
Domnului, constituie o cale prin care se
necesare deschiderii uşii spre veşnicie.
dezvăluie participanţilor tainele credinţei, ocazie

11
cu care se primeşte plata acestei credinţe. Stingerea luminilor în biserică ne descoperă infim
Roadele Domnului sfânt care se oferă creştinilor nefericirea celor aflaţi în întunericul Iadului. Mai
sunt : dragostea, bucuria, pacea, îndelungă apoi, aprinderea lumânărilor simbolizează
răbdarea, facerea de bine, credinţa, blândeţea . importanţa primirii şi păstrării cu sfinţenie a
Acestea au menirea de a face din omul credinţei flăcării credinţei.
nu un individ existent ci un trăitor autentic în trup Îndemnul preotului „Veniţi de primiţi lumină !”,
şi în duh, punându-şi amprenta personalităţii sale este chemarea lui Hristos pentru toţi discipolii Săi
asupra timpului şi spaţiului în care trăieşte. din toate timpurile, de a-I primi şi urma învăţătura
Sărbătoarea Învierii este cea care în Sa plină de lumină.
fiecare primăvară trezeşte la viaţă atât natura cât El Însuşi spune: „Eu sunt lumina lumii, cel ce vine
şi umanitatea . E sărbătoarea deplinei bucurii. la Mine nu va umbla întru întuneric ci va avea
Oameni de toate vârstele se umplu de lumina vieţii veşnice”.
sărbătoare şi lumină. Iubirea şi iertarea sunt Nu este om pe pământ mai nefericit decât cel
acum mai prezente decât oricând, scăldând pe care nu are lumina ochilor. Tot astfel, nu este om
toţi. mai nefericit ca cel care nu are în sufletul său
lumina credinţei.
Să primim în sfintele biserici lumina
învierii lui Hristos şi să luminăm cu ea casele
noastre, mormintele străbunilor, pe semenii noştri
pe care îi întâlnim venind să ia lumină.
Flacăra, lumina credinţei noastre, să n-o
abandonăm îndată după noaptea sfântă a Învierii
ci cu mare grijă să o păstrăm în candela
sufletului nostru, ca chezăşie a trăirii noastre
întru lumină şi ca imbold al deplasării noastre
permanente spre veşnicie. Acolo este Lumina
cea fără de sfârşit - Hristos Soarele dreptăţii.
A Lui este lumina pe care o primim de
De la firul ierbii până la păsările cerului şi Paşti, a Lui este lumina sufletelor noastre, a Lui
razele mult mai luminoase ale soarelui, întreaga este lumina veşniciei spre care permanent
natură tresaltă şi cântă imn de slavă deodată cu năzuim.
îngerii şi sfinţii de deasupra noastră. Să fim fii ai luminii, trăind în pace cu toţi oamenii
Pacea are acum binecuvântarea Cerului de pe pământ !
să se aştearnă ca o plapumă peste pământul Să dăruim celui de lângă noi nu doar de Paşti ci
locuit. toată viaţa noastră şi, nu focul ce-l ţinem în
Cuprinşi fiind de fiorul mişcărilor ce se petrec de mâini, ci lumina ce-o purtăm în noi !
Paşti, poeţii noştri au vibrat sensibil penelul pe Sărbătoarea Sfintei Învieri să vă umple
coala de hârtie. Iată ce zice Coşbuc: timpul şi spaţiul în care trăiţi de Hristos – lumina
„Prin pomi e ciripit şi cânt luminii!
Văzduhu-i plin de-un roşu Hristos a înviat!
Câmpiile sunt numai floare
E pace-n cer şi pe pământ”
Bisericile sunt pregătite să primească tot sufletul
creştinesc care vine să-L întâmpine la uşa Preot militar col.
mormântului pe Hristos înviat. Ichim Iulian - Gabriel

12
DEZACORDUL ŞI CONFLICTUL
ÎN CADRUL GRUPULUI - scopuri diferite;
- idei , valori, credinţe sau filozofii
Viaţa cotidiană ne pune deseori în diferite;
ipostaza, deloc dorită, de a intra în poziţie de - percepţii diferite asupra aceleiaşi
dezacord cu semenii noştri, la nivel de realităţi;
individ sau grup. - comportamente diferite de abordări
Primul pas în vederea reducerii a unei situaţii date;
intensităţii dezacordurilor şi implicit în - informaţii diferite cu privire la
prevenirea transformării acestora în conflicte situaţia conflictuală
îl constituie cunoaşterea elementelor care - resurse limitate;
definesc conţinutul şi evoluţia acestora. - amplificarea de roluri,
Aşadar de la dezacord la conflict nu responsabilităţi şi limite insuficient
este decât un pas, acela al apariţiei şi de clar definite.
escaladării tensiunii între părţi, manifestată Conflictele şi dezacordurile pot apărea
sub definite forme. la nivelul interpersonal, în cadrul unui grup,
Definiţia conflictului îşi are rădăcinile între grupuri diferite sau la nivel superior de
etimologice în termenul latinesc manifestare, în cadrul unei naţiuni sau între
„conflictus”, care exprimă, sensual, a ţine naţiuni.
împreună cu forţa, neînţelegere, dezacord,
antagonism, ceartă, diferend între doi
indivizi sau două grupuri.
Structural constatăm că dezacordul,
alături de problema (subiectul) disputei,
relaţia existentă între părţile implicate şi
tensiunile existente între cei implicaţi,
constituie elementele definitorii ale
conflictului.
Conform definiţiei uzuale conflictul
este dezacordul între două sau mai multe
părţi care produce tensiune între persoanele
implicate. În contextul managementului
Conflictul, în general, începe ca o conflictelor există o linie subţire între
diferenţă de opinie asupra unei probleme definirea nevoilor şi cea a valorilor, putând
comune iar ulterior îşi manifestă parametrii, vorbi de un conflict de nevoi, atunci când
în sens crescător, prin apariţia incidentelor, disputa priveşte proprietatea, banii, timpul,
raportarea la alte persoane şi recrutarea sănătatea, sau un conflict de valori ori idei,
acestora ca şi aliaţi, exprimarea deschisă a atunci când dezacordul se referă la aspecte
ostilităţii şi culminând cu separarea totală, mai puţin tangibile, generalizate sau
diametral opusă a părţilor implicate. psihologice.
Sursele conflictului pot fi diverse, de Nevoia constituie motivantul principal
cele mai multe ori se regăsesc cumulate sau al acţiunii şi comportamentului uman iar
întrepătrunse, putând enumera următoarele: izvorul acesteia se regăseşte la nivelul
- instinctului de conservare iar aceasta se
schimbă pe măsura creşterii, evoluţiei

13
persoanei şi dobândirii de către adult a unor dispusă să satisfacă interesele celeilalte
noi deprinderi de viaţă. părţi, în dauna propriilor interese, fie pentru
Conform clasificării motivaţionale a a obţine un credit din partea celeilalte părţi,
lui Abraham Maslow, succesiunea de nevoi fie pentru că armonia şi stabilitatea sunt
cuprinde următoarele nevoi: vitale în relaţia respectivă.
- fiziologice, indispensabile pentru a Forţarea, este utilizată îndeosebi în
supravieţui: a mânca, a bea, a cazul în care individul doreşte, cu orice preţ,
dormi; obţinerea rezultatelor pentru sine, fără a
- de siguranţă şi securitate: a casei, avea consideraţii faţă de aşteptările, nevoile
familiei, locului de muncă; şi sentimentele celorlalţi, se bazează pe
- de dragoste şi apartenenţă: de forţa de constrângere a persoanei, care
prieteni, familie, grup; utilizează abuziv sursele de putere pe care le
- de autorealizare: fructificarea deţine asupra celeilalte părţi implicate.
potenţialului uman la nivelul Compromisul, presupune concesii
cunoştinţelor dobândite, împlinirea reciproce, ambele părţi obţinând parţial
de sine. satisfacţie, dar este aceasta este o soluţie
Soluţionarea conflictelor presupune superficială, care presupune sacrificarea
strategii diferite, adoptate de fiecare individ convingerilor şi uneori a raţionalităţii.
în parte, modul de acţiune într-un conflict Confruntarea, este o abordare care ia în
fiind influenţat decisiv de importanţa considerare atât nevoia de rezultate cât şi
obiectivelor şi reacţiei personale. relaţiile cu părţile implicate, constituind
singura cale tranşantă, de rezolvare
definitivă a conflictului .
Studiile efectuate reliefează faptul că în
cadrul entităţilor cei mai eficace manageri
abordează iniţial conflictul prin confruntare
iar apoi se axează pe aplanare, compromis ,
forţare şi doar ca ultimă soluţie retragere.

Locotenent Colonel

Date fiind aceste preocupări în cadrul BĂDIŢĂ


unei relaţii putem spune că sunt utilizate CONSTANTIN
următoarele strategii de bază pentru
soluţionarea conflictului:
Retragerea, arată o preocupare redusă
atât pentru rezultat cât şi pentru relaţiile
interpersonale, o amânare a asumării
responsabilităţii, ignorarea situaţiilor şi
persoanelor, a conflictului, în speranţa că
acesta va dispărea de la sine.
Aplanarea, se rezumă la încercările
personale de a mulţumi toate părţile
implicate în conflict prin supraevaluarea
relaţiilor interpersonale şi neglijarea
aspectelor „tehnice”, una dintre părţi fiind

14
DECALOGUL
EDUCAŢIEI ÎN SPIRIT DE FAIR –
PLAY
3. Fair-play-ul trebuie trăit şi
învăţat, cizelat şi aplicat individual,
presupune ca oamenii să aibă, dezvolte şi
să promoveze calităţi ca moralitatea,
atenţia, cinstea, încrederea, consideraţia,
capacitatea de a pierde şi empatia.
4. Calităţile trebuie să se
manifeste şi să fie promovate într-un spirit
de deschidere faţă de ceilalţi, camaraderesc,
de înţelegere şi parteneriat.
5. Principiului succesului,
exprimat în termeni de concurenţă, de
victorie sau înfrângere, trebuie să i se
înlăture duritatea şi să fie cultivate şi scoase
în evidenţă bunăstarea, activitatea în
comun, calitatea acesteia şi trăirile
interioare.
„ Fiecare este atent ca vecinul să nu-l
6. Nu numai ce facem este
înşele. Dar va veni şi ziua când omul va
important, ci mai ales cum o facem.
începe să fie atent ca el să nu-şi înşele
7. Noi suntem modelele, nu
vecinul .”
cuvintele noastre, felul în care soluţionăm
problemele şi interacţionăm cu semenii.
8. Un comportament moral
Fair-play înseamnă respectarea
trebuie să aibă mereu la bază autonomia şi
regulilor, renunţarea la avantajele obţinute
responsabilitatea personală.
pe nedrept, egalitatea de şanse,
9. Spiritul de fair-play trebuie
comportamentul preventiv, respectarea
cultivat şi promovat, pornind de la vârstele
adversarilor şi acceptarea celorlalţi.
fragede ale copilăriei.
Fair-play-ul, ca atitudine morală
10. Arbitrul principal şi cel mai
fundamentală, este ameninţat în lumea
obiectiv al competiţiei trebuie
concurenţială de astăzi dar poate oferi reale
„transplantat” în fiecare dintre noi.
alternative de orientare în această
contemporaneitate dacă sunt respectate
principiile educaţiei în spirit de fair-play.
1. Fair-play-ul este expresia
unei atitudini umane, care presupune un
comportament caracterizat de consideraţie
Locotenent Colonel
faţă de sine, de ceilalţi şi mediul
înconjurător.
BĂDIŢĂ
2. Fair-play-ul este o trăsătură
CONSTANTIN
definitorie pentru relaţiile interumane, în
care interdicţiile sau sancţiunile nu trebuie
să constituie mijloacele care să-l impună
într-o sferă largă şi de durată.

15
CRITERII DE INFLUENŢARE A
PERFORMANŢEI
ÎN ORGANIZAŢIILE MILITARE
- ROLUL LIDERULUI PERFORMANT -

Performanţa atât individuală cât şi


Auzim tot mai des în viaţa noastră, colectivă este influenţată de o serie de
insidios de-a dreptul, termenul de dimensiuni psihologice, unele ţinând de
performanţă. La muncă ni se cere să fim personalitatea individuală, altele de contextul
performanţi, în familie dorim să avem o relaţie organizaţional.
performantă, (adică de anduranţă, bazată pe o A stabili factorii ce predicţionează
comunicare deosebită), copiii noştri să fie cât performanţa într-o organizaţie este un lucru
mai performanţi, încât ne întrebăm la un dificil datorită diversităţii tipurilor de
moment dat ce este cu adevărat această personalitate ale membrilor. Una din
performanţă şi cum putem să o atingem. Din dimensiunilor importante este considerată a fi
nefericire abordăm performanţa în termeni conştiinciozitatea, deoarece implică o serie de
mult prea, ne apreciem ca indivizi performanţi dimensiuni cum ar fi: competenţa, ordinea,
sau ba, dar rareori raportăm această simţul datoriei, dorinţa de realizări,
performanţă la ceilalţi, la grup, (facem aici autodisciplina şi este asociată prin prisma
abstracţie de echipele sportive), omiţând faptul rezultatelor, cu perseverenţa, cantitatea de
că o performanţă este în raport cu ceva sau cel
mai adesea cu cineva, cu o organizaţie. De
aceea pentru a putea vorbi despre performanţă,
se impun o serie de criterii distincte din care
vom folosi aici: trăsăturile de personalitate
care vin în sprijinul susţinerii performanţei,
abilitatea (stilul de conducere al managerului
de a îndeplini condiţii de leadership pentru
stimularea performanţei, precum şi rolul,
formarea pentru performanţă a echipei pe care
o conduce un lider.
Cuvântul performanţă ne trimite cu
gândul la rezultate foarte bune şi succes atât
individual cât şi la nivel de organizaţie. Fiinţa muncă şi orientarea spre realizări (aspecte ale
umană în unicitatea ei, în mod intrinsec va implicării în muncă). Un alt factor important
accepta mai uşor dorinţa de performanţă este extraversiunea care poate influenţa
înlănţuită cu dorinţa de recunoaştere, câştig, pozitiv eficienţa în muncă. Persoanele
prestigiu, orgoliu, arareori luând în calcul extraverte sunt mai optimiste în ceea ce
performanţa la nivel de organizaţie sau de priveşte rezultatele obţinute în urma
grup profesional. Ni se pare firesc să gândim programelor de formare şi cred mai mult în
„Eu sunt (îmi doresc să fiu ) cel mai bun”, capacitatea de a duce un lucru la bun sfârşit un
decât „Noi suntem (vrem să fim ) cei mai lucru. Au mai multă încredere în ei şi în
buni.” Funcţionând într-o organizaţie, capacitatea de a aplica ceea ce au învăţat.
rezultatele se răsfrâng şi se apreciază la nivel Optimismul şi autoevaluările favorabile pe
global şi nu individual. Din acest aspect, care şi le fac îi determină să se simtă
aparent uşor de trecut cu vederea se întâmplă îndreptăţiţi să-şi îmbunătăţească
adesea să ne confruntăm cu comportamente performanţele.
neperformante. Există şi o serie de factori secundari
care influenţează comportamentul

16
organizaţional cu un impact cert asupra - nevoia de putere, specifică persoanelor care
rezultatelor muncii: au dorinţa internă de a-i influenţa şi de a-i
- stima de sine: Această opinie se dezvoltă dirija pe alţii, ca şi de a controla mediul. Ei îşi
prin evaluarea pe care individul se referă la pot dori una din cele două forme de putere:
opinia pe care o au oamenii despre propria puterea personală (simt nevoia de a-i domina
persoană). Această opinie se dezvoltă prin pe alţii şi de a-şi ataşa loialitatea în mod
evaluarea pe care individul o face asupra independent de organizaţie, sau putere
comportamentelor sale, a inteligenţei sale şi a organizaţională, cei care fac dovada loialităţii
accesului social. O stimă de sine înaltă are pentru organizaţii, încurajându-i pe ceilalţi să
influenţă asupra randamentului, cei care o facă la fel. Aceştia creează un climat eficace
posedă sunt mai puţin sensibili şi nu se vor pentru muncă şi din rândul lor se ridică liderii
demoraliza la critici, îşi fixează scopuri înalte eficienţi.
şi sunt gata să depună efort pentru atingerea
obiectivelor; Rolul liderului în creşterea performanţei
- locul controlului – face referire la credinţa pe Un alt criteriu important în obţinerea
care o persoană o are faţă de influenţa unor rezultate performante îl reprezintă stilul
deţinută asupra evoluţiei propriei vieţi. Cei cu de conducere al liderilor formali.
locul controlului intern cred că ei sunt Particularităţile stilului de muncă al acestuia
principalii responsabili ai propriei deveniri, va induce buna funcţionare a organizaţiei,
manifestă mai mult control rezultatele
asupra comportamentului, performante ale
sunt mai activi din punct acesteia. Teoriile
de vedere fizic social, ne arată că un
influenţând conducător
comportamentul şi sociabil, adaptabil,
aprecierile celorlalţi, politicos, stăpân
orientaţi către realizarea de pe sine, corect,
sine şi a obiectivelor pe dinamic, uman,
care şi le-au propus. Cei cu echitabil, exigent,
locul controlului extern încrezător în
cred că norocul sau forţele sale şi ale
hazardul şi consecinţele grupului va obţine
comportamentelor rezultate mult mai
celorlalţi sunt cauza succesului sau eşecului bune în activitatea sa decât un altul nesociabil,
lor, sunt mai uşor influenţabili de factori nepopular, instabil, subiectiv, gălăgios în
situaţionali şi de regulă preferă un şef vorbe şi mărunt în fapte ce se crede singurul
structurat şi directiv; apărător şi deţinător al adevărului. Foarte
- adaptare - inovare: stilul adaptativ sau multe variabile dar care în esenţă nu oferă
inovativ este dat de stilul cognitiv prin care reţeta succesului, iar organizaţiile militare,
individul îşi rezolvă problemele, ia decizii sau fiind structuri mult mai complexe sub aspectul
creează. Adaptativii sunt oameni mai puţin managementului recomandă direcţii de
originali, dar de o mare eficienţă. Ei se comportament managerial pentru
definesc prin precizie, spirit metodic, îmbunătăţirea performanţelor.
soliditate, prudenţă, disciplină şi conformitate. Un manager eficace :
Inovativii sunt mai puţin eficienţi, dar mai - Se întreabă „ Ce trebuie făcut?”; (
originalo.. sunt percepuţi de către ceilalţi ca stabileşte priorităţile şi nu se abate de
ilogici, nepractici, dar foarte utili în perioadele la ele)
de criză la nivel de organizaţie sau microgrup - Se întreabă „ Ce este bine pentru
profesional; unitate?”

17
- Elaborează planuri de acţiune; - fii competent din punct de vedere
- Îşi asumă responsabilitatea adoptării tehnic – trebuie cunoscute aspectele
deciziilor; tehnice ale postului personal şi ale
- Îşi asumă răspunderea de a comunica; subordonaţilor;
- Se concentrează asupra ocaziilor - caută să-ţi asumi responsabilităţi şi să
favorabile, nu asupra problemelor; răspunzi de acţiunile tale – ţinteşte
- Organizează şedinţe productive; sus! Dar când lucrurile nu merg bine,
- Gândesc şi spun „noi” în loc de „eu” nu da vina pe alţii; analizează situaţia,
Primele două practici contribuie la ia măsuri corective şi treci la
obţinerea informaţiilor necesare. următoarea sarcină;
Următoarele patru a îl ajută să transforme - ia decizii bine fundamentate la timpul
aceste informaţii în acţiuni eficace.
Ultimele două îl asigură de faptul că
organizaţia se consideră răspunzătoare şi
conştientă.
Un manager eficient este o persoană pe
care subordonaţii săi o ascultă şi o urmează în
vederea îndeplinirii scopurilor organizaţiei. A
considera că un om ascultă de şeful său dacă
este legat sufleteşte de el, înseamnă a lua în
calcul proverbul românesc „Omul sfinţeşte
locul” ( a se citi organizaţia), dar ce se
întâmplă când omul pleacă din acel loc? totul potrivit – utilizează metode şi
se năruieşte , rămâne „nesfinţit”. Există multe instrumente bune de rezolvare a
situaţii în care un şef avansează, trece în problemelor, luare a deciziilor şi
rezervă, sau se transferă în altă garnizoană, planificare;
ceea ce ne-ar duce cu gândul că o perioadă - fii un exemplu – angajaţii nu trebuie
următoare de timp până oamenii s-ar lega numai să audă ce trebuie să facă,
sufleteşte de noul şef organizaţia ar deveni trebuie să şi vadă cum se face;
disfuncţională. Dar o organizaţie care - cunoaşte-i pe oameni şi ai grijă de
funcţionează ca o echipă sudată de către un bunăstarea lor – cunoaşte natura
manager bun, va funcţiona şi după schimbarea umană şi importanţa pe care trebuie s-
unuia din şefi (indiferent dacă este vorba de o ai pentru aceştia;
unitate, subunitate sau serviciu). Performanţa - informează-ţi colaboratorii – învaţă să
la nivelul unităţii (organizaţiei ) de jandarmi comunici adecvat cu toţi membrii
apare atunci când sunt îndeplinite cu succes organizaţiei;
misiunile sale, cu un consum minim suficient - dezvoltă un sens al responsabilităţii –
de resurse. va ajuta subordonaţii să-şi
Studii efectuate în domeniul îndeplinească mai bine sarcinile.
organizaţiilor militare ne oferă o serie de - asigură-te că sarcinile sunt bine
direcţii de urmat din perspectiva înţelese, monitorizate şi îndeplinite –
managementului cu scopul îmbunătăţirii comunicarea este cheia succesului,
performanţelor organizaţionale. În secţiunea - formează o echipă – angajaţii au
„Military Leadership”, US Army Handbook obiective comune, lucrează performant
recomandă aplicare următoarelor principii cu împreună şi le place acest lucru şi
privire la lider: produc rezultate de calitate superioară;
- cunoaşte-te pe tine însuţi şi încearcă - utilizează la maxim capabilităţile
permanent să te perfecţionezi; organizaţiei prin dezvoltarea spiritului
de echipă.

18
Tot US Army Handbook furnizează o serie fi determinată de calitatea relaţiei dintre
de atribute cheie ale liderului performant: colaborator şi manager.
- fii un profesionist – loial organizaţiei, Pentru a crea o dinamică necesară
responsabilitate, servicii aduse altora; progresului, managerul coach îl incită pe
- fii un profesionist care posedă trăsături colaborator să înveţe şi să se angajeze în
de caracter pozitive – onestitate, punerea în practică a unor comportamente şi
competenţă, implicare, integritate, metode noi. Conducerea întrevederilor este
curaj, imaginaţie, una din bazele asistării. Chestionarea şi
- cunoaşte cei patru factori ai reformularea servesc la construirea derulării.
lidershipului: cei care te urmează, Pentru a progresa cu adevărat, punerea în
liderul, situaţia, comunicarea; practică în timpul şi după întrevedere
- cunoaşte-te pe tine însuţi – puncte tari constituie pivotul demersului.
şi puncte slabe ale caracterului, Talentul managerului de a obţine
cunoaşterii şi deprinderilor/abilităţilor; feedback este decisiv. De această capacitate va
- cunoaşte natura umană – nevoi, depinde buna desfăşurare a procesului de
emoţii, modul cum oamenii răspund la asistare, graţie conştientizării, din partea
stres; colaboratorilor, a punctelor fort şi a nevoilor
- cunoaşte-ţi postul – fii competent şi de dezvoltare. Această capacitate de a oferi
capabil să-i formezi pe alţii; feedback constituie o pricepere fundamentală
- cunoaşte-ţi organizaţia – unde să a managerului coach la fiecare etapă a relaţiei
apelezi pentru ajutor, climatul cultura, cu colaboratorul său. Feedback-ul e sprijină pe
care sunt liderii informali; fapte şi nu pe interpretarea lor. A oferi
- furnizează direcţii – fixare de feedback înseamnă a oferi un aviz asupra
obiective, rezolvarea problemelor, manierei de a acţiona şi asupra
luarea deciziilor, planificare, comportamentului, şi nu o opinie asupra
- implementează : comunicarea, calităţile intrinseci ale persoanei. Aceasta
coordonarea, presupune ca mesajul să fie pregătit, eliberat la
monitorizarea/supervizare, evaluare; momentul oportun şi într-un loc adecvat şi să
- motivează: dezvoltă moralul şi spiritul se prelungească pe un plan de acţiune. O
organizaţional, formează, sfătuieşte, fii exprimare clară şi nuanţată suscită deschiderea
mentor. din partea celuilalt, dorinţa de a şti mai mult şi
Pentru a contura şi mai mult ideea de de a vorbi.
manager performant apelăm la conceptul de În momentul feedback-ului managerul
manager coach : acesta este responsabil de o coach este angajat afectiv, intelectual şi fizic
anumită stare de spirit, atitudini sau în relaţia cu subordonatul său. Această
comportamente/demersuri, cu scopul de a mări puternică implicare cere luarea unei distanţe
competenţele colaboratorilor. Obiectivul sau vizavi de emoţiile sale, dar şi atenţie în
este de a ajuta colaboratorii să se adapteze la privinţa modului de exprimare.
exigenţele funcţiilor pe care le deţin şi la Dar managerul nu doar induce un standard
evoluţia organizaţiei. Are particularitatea de a de performanţă echipei sale ci are şi datoria de
fi responsabil ierarhic şi în acelaşi timp a măsura şi aprecia performanţele
coach-ul echipei sale. Ele este centrat atât pe subordonaţilor săi. Perceperea performanţei
rezultatele pe termen scurt, obţinute de din perspectiva managerilor se constată
colaboratorii săi, cât şi de sprijinirea acestora influenţe ale numeroaselor variabile externe
în timp, întrucât este partenerul dezvoltării legate de activitatea specific managerială ( de
competenţelor pe care le au. Constrângerile exemplu fragmentarea activităţii care
impuse de cadrul ierarhic în care se desfăşoară presupune frânturi de observaţii) cât şi de
demersul de management dau un caracter factori interni cum ar fi eroarea fundamentală
aparte procesului de asistare, a cărui reuşită va de atribuire (tendinţa oamenilor de a vedea

19
comportamentul celorlalţi ca fiind determinat
de caracteristici interne stabile cum sunt
factorii de personalitate, iar propriile - individul cu mult bun simţ, mereu
răspunsuri ca fiind circumstanţe din mediul preocupat să facă pe plac celorlalţi, iar
extern. Percepţia performanţei debutează atunci când nu-şi onorează termenele
subiectiv cu încadrarea subordonatului într-un limită se scuză de mii de ori faţă de
anumit prototip, explicabil prin faptul că persoana lăsată baltă, dar care în mod
impresiile oamenilor despre alţii sunt paradoxal este capabil să-şi păstreze
inconştient influenţate de factori ce oferă respectul şi simpatia colegilor;
anumite informaţii frapante sau proeminent - individul workaholic, poate anxios care
din câmpul perceptual. Prototipul este folosit vorbeşte puţin şi doar când are ceva
pentru a se sprijini pe stocul de informaţii pe important de spus, atent, lucrează
termen lung. Exemple de prototipuri folosite suplimentar fără să se plângă, îşi
în evaluarea subiectivă: asumă de bună voie responsabilitatea
- tipul fratern – este activ fizic, pentru calitatea lucrărilor, alături de
convenţional în comportament, poate alte sarcini neatractive, lăsate de
fi de multe ori gânditor profund; izbelişte de către alţii;
- tipul adolescent înfocat – ambiţios, - controlerul, fanatic al detaliului tratând
anxios, dornic să-şi impresioneze sarcinile ca şi cum ar fi personale,
superiorii; nelăsând să-i scape nimic;
- tipul fulg – cu potenţial ridicat, - supraspecializatul, lucrează mult să
neconvenţional în ţinută şi maniere, construiască relaţii, chiar dacă destul
imprevizibil; de superficiale cu toţi colegii săi pe
- tipul timid – adeseori mic de statură, care îi şi etichetează, fără vorbe ca
cu voce blândă, predispus la anxietate, fiind inferiori, simţindu-se singura
nerevendicativ. persoană calificată din cadrul
- specialistul solitar: foarte bine pregătit organizaţiei
cu soluţii oportune dar funcţionează Managerii îşi modifică impresia cu
solitar, sarcastic faţă de erorile privire la performanţele angajaţilor doar
celorlalţi; dacă performanţele deviază univoc de la
prototip şi nu apare o explicaţie simplă
pentru această deviere.

Autor
Ofiţer psiholog
Berbece Iozefina

20
Sistemul e-Learning.
Eficienţă, standardizare,
performanţă de învăţare, în
desfăşurarea activităţilor de
pregătire a jandarmilor băcăuani sistemul îi încurajează pe cursanţi să privească
studiul ca pe un proces continuu şi să se
perfecţioneze în practica şi problematica cea mai
Pentru mulţi dintre cei care o folosesc, e- actuală din sfera lor de activitate, pe o
Learning este o noţiune confuză. Este evident că infrastructură modernă informatică şi de
"e" nu înseamnă "electronic". "e" din e-Learning comunicaţii. În esenţă, platforma e-Learning care
trebuie asociat unor noţiuni precum evoluţie, va asigura operaţionalizarea procesului de instruire
extindere, dezvoltare, creştere. al cadrelor unităţii, este alcătuită sub aspect
Procesul de e-Learning înglobează metode şi structural dintr-o serie de module:
tehnici tradiţionale sau moderne de transmitere a - Cursurile reprezintă una dintre cele mai
cunoştinţelor. Folosind tehnologii IT&C (procesare importante componente ale activităţii de e-
multimedia şi comunicare asincronă sau sincronă), Learning. Organizarea unui curs presupune
el permite persoanei care îl utilizează să înţeleagă folosirea unor materiale educaţionale de generaţie
şi să stăpânească cunoştinţe şi îndemânări într-un recentă, grupate într-un număr de secvenţe care să
domeniu al cunoaşterii. se constituie într-o succesiune de lecţii.
e-Learning reprezintă un mediu de educaţie cu „Transferarea" acestora în mediul on-line pe suport
tendinţă continuu ascendentă, un proces media, necesită folosirea unor forme diversificate
colaborativ, orientat spre creşterea performanţei de prezentare, de tip simulări, animaţii şi
individuale şi organizaţionale. În esenţă, succesul exemplificări de aplicaţii. În procesul de instruire,
său rezultă din accesul prietenesc şi eficient la atât cursanţii, cât şi instructorii se pot referi la un
informaţiile şi cunoştinţele cele mai noi, la formele suport de curs coerent, cu finalizare explicită.
cele mai evoluate de prezentare, de asimilare şi de - Biblioteca digitală, care reuneşte ansamblul
evaluare a cunoştinţelor, asigurând acces suporturilor de curs, pentru fiecare disciplină
diferenţiat celor mai diverse categorii de cursanţi, inclusă în
adresare către cele mai diverse categorii de largă curricula
instruire şi formare permanentă, folosirea unor programului
instrumente precum: platforme web, sisteme de de
comunicare, elaborare de documente şi pregătire
managementul cunoştinţelor. continuă.
În contextul reformei formării profesionale De aici,
a personalului din Jandarmeria Română, cursanţii (
organizatorii acestui program de pregătire au personalul
orientat modul lui de desfăşurare în direcţia unităţii ) pot
satisfacerii necesităţii de perfecţionare a consulta în
personalului, fără ca aceştia să fie constrânşi ca format
spaţiu şi timp de învăţare. Astfel, aprofundarea electronic,
unor cunoştinţe şi dobândirea altora cu caracter de lecţiile de referinţă în domeniul de interes, având şi
noutate de către fiecare cursant, va fi susţinută de posibilitatea "navigării" cu diverse motoare de
ansamblul tehnicilor specifice platformei e- căutare, pentru a identifica si alte referinţe din
Learning. Prin particularităţile sale, literatura de specialitate;
- Biblioteci de teste de autoevaluare, care sunt
structurate pe discipline şi oferă cursantului
posibilitatea unei evaluări proprii si obiective. Astfel
de teste pot fi regăsite la sfârşitul fiecărei lecţii

21
parcurse sau după fiecare capitol, fiind diferenţiate factorului de reţinere a cunoştinţelor cu până la
după gradul de dificultate, timpii de răspuns etc. 50%, faţă de instruirile conduse de profesor.
Avantajul folosirii acestor tehnici de autoevaluare - Flexibilitate. Deoarece e-Learning-ul este
este legat în primul rând de factorii psihologici si disponibil utilizatorului final oricând doreşte acesta
motivaţionali, cursantul beneficiind de un mediu şi practic de oriunde, atâta timp cât există o
"intim" (el şi calculatorul) pentru a-şi testa nivelul conexiune la Intranet, profesorii ( şefii nemijlociţi )
cunoştinţelor; au acum la îndemână un mijloc modern şi flexibil
- Testele de evaluare, grupate de asemenea, pe pentru transmiterea efectivă şi în timp real a
discipline, permit realizarea interacţiunii între informaţiilor către cursanţi. e-Learning-ul ajută la
profesor ( şeful nemijlocit ) si cursant, printr-un atingerea obiectivelor educaţionale într-un interval
proces flexibil care înlătură anumite restricţii clasice de timp mai scurt decât instruirile clasice, reducând
aflate în cadrul activităţilor de examinare. Sub timpul în care cursantul parcurge materialele de
aspect funcţional, platforma e-Learning studiu.
implementată în cadrul programului de pregătire Începând cu data de 27.12.2011, "Sistemul
continuă a personalului unităţii oferă o multitudine Informatic e-Learning" este operaţional la nivelul
de funcţii, tratarea lor exhaustivă depăşind însă tuturor unităţilor din Jandarmeria Română. Noul
limitele prezentului articol. sistem informatic este destinat perfecţionări
Folosirea e-Learning-ului pentru instruire, asistate de calculator a personalului. Avantajele
formare şi dezvoltare a diverselor abilităţi folosirii unei soluţii de instruire asistată de
profesionale este marcată de câteva dimensiuni calculator, complementară instruirii clasice, sunt:
fundamentale: - posibilitatea de instruire accelerată a unui număr
- Eficientă. Majoritatea cursanţilor nu au timpul mare de jandarmi;
necesar şi nici motivarea respectivă pentru a se - completarea instruirii clasice cu instruire prin
forma ca autodidacţi. Studiul individual după cursuri calculator, la distanţă, asigură o pregătire de
tipărite distrage, de multe ori, atenţia calitate şi în timp scurt. Accesul la informaţie prin e-
cititorului şi nu focalizează suficient de bine Learning este foarte rapid şi este posibil de accesat
concentrarea spre scopul final al instruirii. Cu de mase mari de personal;
siguranţă, e-Learning-ul va funcţiona mult mai - în plus, după finalizarea instruirii, jandarmii pot
eficient decât simpla citire a unui manual. reveni asupra aspectelor studiate, în funcţie de
- Standardizare. În mod firesc, modul de învăţare necesităţi.
şi de comportament al cursanţilor este diferit şi ca - prin e-Learning, cursantul are şi posibilitatea de a
urmare, nivelul de cunoştinţe asimilate pe parcursul studia de la distanţă, în ritmul propriu, folosirea
instruirii clasice este extrem de eterogen. Sistemul acestui sistem pentru instruire determinând
e-Learning standardizează nivelul de informaţii atingerea rapidă a obiectivelor operaţionale şi
transmise cursantului si oferă tehnici prin care scăderea timpilor neproductivi.
cantitatea de cunoştinţe asimilate este evaluată - e-Learning-ul permite reducerea deplasărilor
obiectiv. asociate instruirii prin cursuri/examene de carieră
- Performanţă mare de învăţare. S-a demonstrat organizate în instituţiile de învăţământ ale
faptul că instruirea asistată de calculator este mai Jandarmeriei Române, generând şi avantaje
puţin intimidantă pentru cursant decât metodele economice.
clasice. Grijile si stresul de a nu face greşeli în faţa
colegilor şi a profesorului sunt eliminate. Simulările
pentru folosirea diverselor aplicaţii oferă cursantului
posibilitatea de a exersa, fără riscul distrugerii Ofiţer specialist II Formare Profesională
sistemului şi fără teama de a nu greşi - ceea ce, în Maior Lupu Ştefan - Liviu
situaţia clasică, ar conduce la rezultate negative.
Prin e-Learning cursanţii pot învăţa independent si
în propriul lor ritm, ceea ce conduce la o creştere a

22
De Mindirigiu Cristi ne amintim cu
IN MEMORIAM drag, ca fiind o persoană modestă,
disciplinată, distins în tot ce făcea, de nădejde
acolo unde misiunea l-a chemat, chiar dacă,
doar aparent, erai tentat să crezi că natura nu a
procedat corect cu el, creând un bărbat în locul
unei fine domnişoare şi la care profesia de
jandarm contrasta cu blândeţea şi
sensibilitatea sa.
În memoria lor a fost ridicat un
monument la sediul Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Bacău, care ne va aminti
veşnic de cei doi colegi, eroi, care au murit
pentru o singură ,,vinovăţie” - DE A-ŞI FI
FĂCUT ÎNTOTDEAUNA CONŞTIINCIOS
DATORIA.

Se întâmpla într-o zi de toamnă, mai


exact pe 23 octombrie 2000, zi în care slt.(pm)
URSACHE CODRIN CRISTIAN şi slt.(pm)
MINDIRIGIU CRISTIAN executau, ca de
atâtea nenumărate, ori o misiune de pază şi
protecţie a unui transport de valori aparţinând
B.C.R. Bacău.
A fost suficient gestul unui şofer
iresponsabil care, pătruns pe contrasens cu
autovehiculul de mare gabarit pe care îl
conducea, a lovit frontal autovehiculul aflat în
misiune, impactul fiind unul ucigător,
curmând, fulgerător şi fără nici cea mai mică
şansă vieţile celor doi jandarmi.
Au trecut ani de atunci dar ne încearcă
încă un sentiment de nedreptate, de revoltă Nimic nu va putea înfrânge durerea familiilor
interioară, întrebându-ne şi acum cum a fost celor doi jandarmi şi a noastră, camarazii de
posibil ca două fiinţe, aflate la vârsta la care arme, iar noi toţi cei care i-am cunoscut
idealurile lor trebuiau să capete împlinire, nutrim sentimente de onoare şi preţuire, de
pline de viaţă, fără cea mai mică vină sau dorinţă ca ruga noastră a tuturor să se facă
posibilitate de apărare în faţa sorţii să fie auzită şi împlinită:
doborâte şi viitorul lor să devină trecut.
De Ursache Codrin, poreclit de colegi - Dumnezeu să-i odihnească în pace –
,,Carlos”, omul acela puternic şi vesel, dăruit
de Dumnezeu cu bunătatea şi generozitatea Locotenent colonel
celor aleşi, gata oricând să ofere un umăr de
sprijin celor din jurul său nu poţi să nu-ţi SOFRON CRISTIAN
aminteşti decât cu respect şi preţuire.

23
Col. (R) Plămadă Eugeniu

24