Sunteți pe pagina 1din 32
MONITORUL OFICIAL ROMANIEI PARTEA | ‘Anul 184 (XXVIII) — Nr. 1061 LEGI, DECRETE, HOTARARI SI ALTE ACTE 29 decembrie 2016 SUMAR Ne Pagina HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIE! 907. —Hotarére privnd etapele de elaborare gi continutul cadru al documentailor tehnico-economice aferente ‘obiactivelor/proiectelor de investi finanjate din fondu publice 228 [AGTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE CENTRALE (986)2.905. — Ordin al ministrulul agrculturi gi dezvaltri rurale si al ministrului fnantelor publice privind aprobarea cuantumului taxei pentru aprobarea ‘organismelor de inspectie gi certficare tn agrcultura ecologic a 28 1.530, — Ordin al ministrului mediulul, apelor si pdurilor privind aprobarea Planului de management si a Regulamentuuisituli Natura 2000 ROSCI0269 Varna Veche — 2 Mai 30 ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA 121, — Hotdrare privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentantilor aueitorlorfinanciar la Conteris ftinara @ Camerei Audtotlor Financiari din Romania organizata tn anul 2017 31-32 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 1061/29.XI1.2016 HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI GUVERNUL ROMANIE! HOTARARE privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice tn temeiul art. 108 din Constituia Roménie, republicat, si al art. | din Ordonanta de urgenta a Guvernulul nr. 80/2016 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Guvernul Romaniei adopt prezenta hotarare. CAPITOLUL! Dispozitii generale Art. 1. — (1) Prezenta hotarare reglementeaza etapele de laborare si continutul-cadru al documentatilor tehnico- economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiji in domeniul constructilor, a lucrarlor de intervenfi la constructii existente sia altor lucriri de investi, denumite in Continuare obiectve de investi, ale céror cheltiel, destinate realizar de active fixe de natura domeniului public sisau privat al statuluiunitati administrativertoriale ori ‘de natura domeniuiui privat al persoanelor fizice si/sau juridice, se finanjeazé total sau partial din fonduri publice, respectv din bugetele provazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 50/2002 privind finanfele publice, cu modificarile gi completarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificarle si completarie ulteroare. (2) Documentatiile prevazute la alin. (1) se elaboreaza, pe tape, astfe: 2) in etapa |: (i) nota conceptual’ (i) toma de proiectare; b)in etapa a lla (i) studiul de prefezabilitate, dupa caz; (i) studi de fezabiltate sau documentajia de avizare @ lucratilor de interventi, dupa caz; ¢)n etapa a ila: (i) proiect pentru autorizarealdesfintarea executari tucrarlor: 6) in etapa a V-a (i) prolectul tehnic de executi. ‘Act 2. — In sensul prezentei hotarari,termeni si expresille de mai jos au urmatoarele semniticati a) obiectiviproiect de investi — rezultatul scontat 1a investirea de capital pe timp limita, ca urmare a realizarii unui ‘sau mai multor obiecte de investi, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asiqura satistacerea cerintelor formulate de beneficarulinvestito si de investi; In sintagma ,obiectv de investiti” se cuprinde, dupa caz, obiectivul nou de investi obiectivul mixt' de investiti sau interventio la. constructie existenta; b) obiect de investitii — parte @ obiectivului de investitii, cu functionalitate distincta in cadrul ansamblului acostuia, care consta in cra de construct pentru realizarea unr obiecte noi de investi sau in lucrar de interventi la construc existent: ¢) objectiv/proiect mixt de investitii — obiectiv de investitii care cuprinde luerari de construct pentru realizarea unuialmai multor obiecte noi de investiti, precum gi luerari de interventi supra uneialmai multor constructi existente, 4) obiectiviproiect major de investitii — obiectiv de investiti a carui valoare totala estimata depageste echivalentul a 75 milioane euro in cazul investitilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructuri rejelelor majore sau echivalentul a £50 milioane euro in cazulinvesiiilor promovate in alte domeni: ©) interventio la constructie existenta — rezultatul scontat obtinut ca urmare a realizari de lucrdri de interventii asupra uneia/mai multor constructii existente, inclusiv instalatile aferente, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construc, republicata, efectuate in scopul asigurari, ‘mentineri sisau imbunatatiri cerinfelor fundamentale aplicabile constructiior, potrivit destinatiei acestora 4) investitie publica — totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, initiale sau ulterioare, destinate realizar de active fixe de natura domeniului public si/sau privat al statului/unitatit administrativ-teritoriale, inclusWv Tnlocuirea activelor fixe uzate, precum si cheltuielle dcazionate de inlocuirea acestora, care se finan{eazé total sau partial din fondurile publice prevazute la art. 1; s@ considera investtie publica si totalitatea cheltuielilor de investi, inijale sau ulterioare, destinate realizarii de active fixe de natura proprietati private a persoanelor fizice si/sau juridice, inclusiv inlocuirea activelor fixe uzate, precum $i Cheltuielle ocazionate de inlocuirea acestora, care se finanteaza total sau partial din fondurile publice prevazute la ant 1; g) investitor — entitate public’, persoana juridica sau fizica, cce efectueaz’ cheltuieli de investfi care se finanteaz& total sau. partial din fondurile publice prevazute la art. 1, avand drept rezultat realizarea de obiective/proiecte de investi h) beneficiar a! investitie’ — entitate publicd, persoana juridica sau fizica, ce are un drept de executie a lucranlor de constructii potrivit prevederilor Legii_ nr. 50/1991 privind autorizarea executanil lucrarilor de constructi, republicata, cu modificarile si completérile ulterioare; i) consiructie — cladire, lucrare de geniu civil sau luerare special de constructi, respectiv orice lucrare de ingineriecivila, a cére| realizare consta in orice structura fixaté in sau pe pamant, conceputa si executaté pentru indeplinirea ori mentinerea unor functil tehnice, economice, sociale sau ‘ecologioe, indiferent de specificul, importanta, categoria siclasa de importanta, inclusiv utilajele, echipamentele si instalatile tehnologice gi functionale aferente; }) constnictie existent — constructie pentru care a fost adimisa receptia la terminarea lucrarilor seu constructie care a {ost inscrisa in cartea funciara; k) construcfie nefinalizatd — constructie in diferite stadii de execulie pentru care a fost sistata execulia lucrarlor $i neefectualé receptia la terminarea luorairilor gia caret finalizare Jmplica un rest de executat,fizic si valoric: I) Ssolutie tehnicd — parte a scenariului/optiunii tehnico- econemic(e) din studiul do fozabiltate, respect din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnic, constructy, tehnologic si functional-arhitectural, a principalelor lucrari pentru investitia de aza, corelala cu nivelul tehnic, calitatv si de performanta ce rezulla din indicatoriltehnico-economict propusi: 'm) durata de executie a obiectivului de investti—perioada, cexprimata tn luni, cuprinsa intre data stabilta de investitor pentru ‘inceperea lucrarilor de execute si comunicata executantului si data Incheieril procesului-verbal privind admiterea recepiiel la terminarea lucravilor, MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 1061/29.XI1.2016 3 1n) durata de realizare a obiectivului de investiti — perioada ‘cuprinsd intre data aprobariiindicatorilor tehnico-economici ai investiiei si data procesului-verbal privind admiterea receptiel finale; °0) durata de implementare a objectivului de investi’ — perioada exprimata in luni cuprinsa intre data aprobarii notei conceptuale si dala incheierii procesului-verbal privind admiterea receptiei finale, CAPITOLUL II Nota conceptuala gi tema de proiectare ‘Ad. 3. — (1) Nota conceptuala este documentatia intocmita de beneficiarul investiie! in scopul justiicarii necesitaii si ‘oportunitai realizar unui obiectiv de investi, finanfat total sau partial din fonduri publice. (2) Prin nota conceptuala se evidentiaza datele preliminare necesare implementarii obiectivului de investi propus si se prezinta informatii cu privire la estimarea suportabilitati investitei publice (3) Continutul-cadru al notei conceptuale este prevazut in anexa nr, 1 ‘Art. 4. — (1) Toma de proiectare exprima intentile investitionale si nevoile functionale ale beneficiaruluiinvestiie evidentiate in nota conceptuala, determinand conceptia dé realizare a oblectivului de investi, in functie de conditionarile tehnice, urbanistice generale ale amplasamentuiui, de protectic ‘a mediuiui natural sia patrimoniului cultural sau alte conditionari spectfice obiectivuiui de investi (2) Tema de proiectare se elaboreazé de catre beneficiarul investitiei sau, dupa caz, de catre proiectantilconsuitanti care presteaza servicii de proiectare/consultanta in domeniu si se aproba de catre beneficiar. {3) Continutul temei de proiectare este prevazut in anexe nr.2. si se adapteazé de catre beneficiar, in functie de specificuicategoria si clasa de importanja, precum gi de complexitatea obiectivulu de investi propus. CAPITOLUL It Documentatille tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finanfate din fonduri publice SECTIUNEA 1 Prevederi comune Art. 5. — (1) Documentalile tehnico-economice se elaboreaza pe faze de proieciar, astet a) in cazul obiectivelor nol de investi (i) studiu de prefezabiitate, dupa caz; (i) studiu de fezabiitate; (il) proiect pentru auiorizarealdesfinjarea executari iucraior; (iv) proiecttéhnic de execute; ) In cazulinterventilr la constructi existente: (i) documentatio de avizare a lucrailor de interventi (i) proiect pentru cutorizareaidesfintarea executéni tucralor; (il) proiect tehnic de execute; ¢) In cazul obiectivelor mixte de investi: (i) studiy de prefezabiltate, dupa caz: (i) studis “de Tezabiltate, completa cu elementele Specifice din documentatia de avizare a lucrarllor de interventi (ii) proiect pentru autorizarealdestinjarea executari lucrafior (iv) proiect tehnic de execute. (2) Elaborarea studiului de prefezabiltate, dupa caz, a studiuli de fezabiitate ori a documenta de avizare a lucrarior 4o interventi este conditionata de aprobarea prealabila de catro beneficiarul investtiei a notei conceptuale gi a temei de proiectare, prevazute la art. 3 314 (3) Documentatile tehnico-economice prevazute ta alin. (1) se elaboreaza de catre operatori economici sau persoane fizice autorizate care presteaza servcli de proiectare in domeni (4) Elaborarea proiectului tehnic de executie este condifionata de aprobarea prealabila a indicatorilor tehnico- economici si emiterea autorizaliei de construire/desfinjare a executarillucrarilor. SECTIUNEA a 2-0 ‘Studlul de prefezabilitate Art, 6. — (1) Studiul de prefezabiltate este documentafia prin, care, fara a se limita la datele gi informatie cuprinse in nota conceptuald si in tema de proiectare, se analizeaza, preliminar, necesitatea si oportunitatea realizar obiectivului de investi, se identifica scenarivopliuni tehnico-economice posibile si se selecteaza un numar limitat de scenariloptiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investi (2) Studiul de prefezabilitate se elaboreaz’ pentru obiectivelproiecte majore de investiti, cu exceptia cazurilor in care necesitatea si oportunitatea realizarii acestor abiective de investiti au fost funéamentate in cadrul unor strategit, unor master planuri, unui plan de amenajare a tertoriului of in cadrul Uunor planuri similare in vigoare, aprobate prin acte normative. (3) Studiul de prefezabiltate se aproba de cate ordonatorul principal de credit, in cazul administratiei publice centrale, fespecti de catre autontatle deliberative, in cazul programelor de investti publice locale. (4) Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevazut in anexa nr. 3, SECTIUNEA a 3-2 ‘Studiul de ferabittate Art. 7. — (1) Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economica prin care proiectantul, fara a se limita la datele gi informatile cuprinse fh nota conceptual gi in tema de proiectare si, dupa caz, in studiul de prefezabilitate, analizeaza, fundamenteaza si propune minimum doua scenariiicptiunt tehnico-economice diferite, recomandand, justificat $i documentat, scenariul/optiunea tehnico-economic(a) optim(a) pentru realizarea obiectivului de investi (2) Sceneriul/Optiunea tehnico-economic(a) recomandat(a) potrivit alin. (1), cuprinde: a) solutia tehnica, ») principalil indicator tehnico-economici aferenti obiectivulul de investi, ©) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utiitilor, precum i avize, acorduri si studi specitice, ‘dupa caz, in functie de speciticul obiectivului de investi; {) strategia de implementare, exploatare/operare si de Intretinere a investitei. (3) In cazul obiectivelor de investifii a caror functionare implica procese tehnologice specitice, componenta tehndlogica a solutiel tshnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investi, la faza de proiectare — protect tehnic de execulie, in conditile at. 12 alin, (1). (A) Indicator tehnico-economici prevazutl la alin. (2) lt. b) ‘cupring: ') indicatori maximali, respectiv valoarea totala @ obiectului de investiti, exprimata tn lei, cu TVA gi, respectiv, fara TVA, din care constructi-menta) (C+M) in conformitate cu devizul general; ») indicatori minimal, respectiv indicatori de performanta elemente fizice/capacitat fizice care sa indice alingerea {intel obiectivului de investiti — si, dupa caz, calitatvi, n conformitate cu standardele, normativele gi reglementarile tehnice in vigoare; ¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabil in functie de specficul gi tinta flecérui obiectiv de investi opim(a), 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 1061/29.XI1.2016 4) durata ostimata de executie a obiectivului de investi, exprimata in luni (8) Pentru indicator tehnico-economici prevazutla alin. (4) lit. €), proiectantul indica, in cadrul studivlul de fezabilitate, valonie admisibile s intervalele in care se pot incadra acestea, In functie de specifcul obiectivului de investi sim conformitate cu normele si reglementarile tehnice in vigoare. (6) In situatia in care, dupa aprobarea indicatorilor tehnico- economic aparschimbér care determina modicarea in pus a vaiorilor maximale siisau modificarea in minus a valorlor minimale ale indicatoriior tehnico-economici aprobali_ ori depasirea intervalelor prevazute la alin. (5), sunt necesare refacorea corespunzatoare a documentalil tehnico-economice probate greluarea proceduri de aprobare a nallor indicator, cu exceplia situatilor de actualizare a acestora prevazute in Legea nr, §00/2002, cu modifcarile gi completarieulterioare. (7) Studiul de fezabiltate se aproba potrivit competentelor stablite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarle si completarlo Ulterioare, si Legea nr. 273/2006, cu modificarle si completarile Uterioare (8) Continutul-cadru al studiulul de fezabiltate este provazut Inanexa nr. 4. ‘Act 8. — (i) In cazul obiectivulu mixt de investi, studiul de fezablitate se elaboreazé cu respectarea conlinutului-cadru prevazut in anexa nr. 4, completat cu elementele specifica din continutul-cadru al documentatiet de avizare a lucrarior de intorventi prevazut ia anexa nv. 5 {2} Elerentele spectice prevazute la alin. (1) cuprind solutile tehnice si masurle din expertiza’ tehnica la constructia/constructile existentlexistente si, dupa caz, ale auditului energetic la cladirealciadirie. existenta/existente, precum si ale studilor, auditurlor ori analizelor rolevante realizate. ‘SECTIUNEA a 4-0 Documentatia de avizare a Jucrérilor de interventii Art. 9. — (1) Documentatia de avizare a lucrairilor de interventii este documentatia tehnico-economica, similara studiului de fezabilitate, elaborata pe baza expertizei tehnice 2 constructiei/constructilor existente si, dupa caz, a studilor, auditurlor ori analizelor de specialitate in raport cu specificul investi (2) Scenariul/Optiunea tehnico-economic(4) _optim(a) recomandat(a) cuprinde datele si informatie prevazuto la art. 7 aii.) (3) In cazul objectivelor a caror functionare implicd procese tehnologice specifice, component tehnologic’ a solujel tehnice poate fi defintivata ori adaptata tehnologillor adecvate aplicabile pentru realizarea investitei, la faza de proiectare — proiect tehnic de execute, In conditile art. 12 alin (1). (4) Documentajia de avizare a lucrdrior de interven{ii se proba potrivit competentelor stabilte prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (5) Confinutul-cadru al documentatiel de avizare a lucr&rilor de interventi este prevazut in anexa nr. 5 SECTIUNEA 2 5. Devizul genera! $i devizul pe obiect Art. 10. — (1) Devizul general este partea componenta a studiului de fezabiitate sau a documentaliel de avizare a lucrarilor de interventi, prin care se stabileste valoarea totala estimativa, exprimata in lei, a cheltuielilor necesare realizarii nui obiectiv de investi (2) Devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de chet, In carat fecérlcaptoVsubcaptol de chet se inscriucheltuieliie estimate aferente—_realizarii obiectuluilobiectelor de investitie din cadrul obiectivulul de investifi (3) Devizul pe obiect stabileste valoarea estimativa a obiectului din cadrul obiectivului de investiti si se obtine prin ‘nsumarea valorlor categorilor de lucrari ce compun oblectul (4) Devizul general intocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitale in cazul obiectivului noulmixt de investi si, respectiv, la faza documentalie de avizare a lucrarilor de interventii in cazul interventiei Ia constructie existenta se actualizeaza prin grja beneficiarului investitieVinvestitorulu, on de cate or este necesar, dar in mod obligatoriu in urmatoarele situati a) la data supunerii spre aprobare a studiului_ de fezabilate/documentaliel de avizare a lucranilor de interventi b) la data solictari autorizatei de construire; ) dupa finalizarea procedurior de achizitie publica, rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investi d) la data tntocmiril sau modificdrii de catre ordonatorul principal de credite, potrivit lei, alistei obiectivelor de investi, ‘anexa la bugetul de stat sau la bugetul local (5) Pe parcursul executiei obiectivului de investi, devizul general se poate revizui_ prin _gtja__benefciarulul investiie¥vinvestitorufui, prin compensarea cheltuieliior intre capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intré in componenta Iucrailor de constructi-montaj din devizul general, cu Incadrarea in valoarea totalé de finantare (6) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (6), in stualia {in care punerea in aplicare a unor noi prevederi legale fiscale influenteaza valoarea investitei, aceasta se reface prin gia $i pe réspunderea beneficiaruluiinvesttievinvestitorulu, fara a fi necesaré reluarea procedurii de aprobare a noii valor rezultate. (7) Metodoogia de elaborare a devizului general $i a devizului pe object este previzuta in anexa nr. 6. (8) Devizul general si devizul pe obiect se elaboreaza cu respectarea continuturior-cadru prevazute in anexa nt. 7 gi, respectiv in anexa nr. 8 SECTIUNEA a 6-2 Prolectul pentru autorizarealdestiintarea executirillucrévlor ‘$! prolectul tehnic de executie Art_11. — (1) Proiectul pentru autorizarea/desfintarea ‘execultari lucranior este parte a documentatiei pentru erriterea autorizatiei de construire/desfintare, reglementaia prin Legea nr. 50/1991, republicaté, cu modificarile si completarile ulterioare (2) Continutulcadru al. proiectului. pentru autorzarea ‘execull lucréilor de construire, continutul-cadru al protect pentru autorizarea executai lucrarilor de desfintare, precum si Ccontinutul-cadn al proiectului de organizare a execute! lucranlor sunt cele prevazute in anexa nr. 9 si se adapteaza de catre ‘operatorii economici care presteazé servicil de proectare in domeniu, In conformitate cu speoificul investi. Art. 12. — (1) Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza si, dupa caz, optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(@) in cadrul studiului de fezabiltate/documentaliei de avizare a lucrarilor de interventi, componenta tehnologica a solute tehnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologillor adecvatte aplicabile pentru realizarea obiectivului de investi, fa faza de proiectate — proiect tehnic de executie, in conditile respectariiindicatorlor tehnico-economici aprobati $i @ autorizatie’ de construireAdestintare. (2) Proiectul tehnic de execulie contine parti scrise si pari desenate, necesare pentru executia obiectivului de investi (3) Partile scrise cuprind date generale privind investitia, descrierea generala a lucrarior, memori tehnice pe specialtai, caiote de sarcini liste cu canttaile de lucrar, graficul general de realizare a investiiei (4) Parfile desenate cuprind plange de ansamblu, precum si plange.aferente speciaitatior: planse de arhitectura, de siructura, de instalati, de utile gi echipamente tehnologice, inclusiv pianse de dota MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 1061/29.XI1.2016 5 (5) Detalile de executio se elaboreaza, de regula, odata cu proiectul tehnic de executie, constituind parte intagranta a acestuia, si expliciteazé solutille de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni_ privind parlv/elemente de consiructie ori de instalatii aferente acesteia gi care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele ‘constructive structurale nestructurale ale obiectivului de investi (6) Prin exceptie de la prevederie alin. (5), anumite detalii de execute se pot elaboraldefintiva, in functie de complexitatea proiectulul si de natura luerarilor de intervenfi, precum sin cazul obiectivelor de investiti a caror functionare implica procese tehnologice specifice, pe parcursul executiei Iucrarilor la obiectivul de investiie. (7) Proiectul tehnic de executie, inclusiv detalile de executie se verifica de catre specialist verificatori de proiecte atestali pe domenii/subdomenii de constructi si specialtati pentru instalati, In scopul verifcari indepliniri cerinfelor fundamentale aplicabile constructilor, pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societaiti sia mediului gi pentru asigurarea sanatafi gi sigurantel persoanelor implicate, pe intregul ciclu de vial 2 onstructlor. (8) Continutul-cadru al proiectului tehnic de executie este ce! prevazut in anexa nr. 10 gi se adapteaza de catre operatori economic care presteaza Servicii de proiectare in domeniu, conformitate cu specificul investtiel CAPITOLULIV Dispozifii tranzitori gi finale Ad. 13. — Elapele de elaborare a documentatilor tehnico- economice aferente obiectivelorproiectelor de investi fnantate din fonduri publice sunt prevazute in anexa nr. 11. Art. 14. — (1) Pentru executarea lucrélor in prima urgenta, pentru care autorizatia de construireldestintare se emite imediat in conditile Legit nr. 50/1991, republicata, cu modificrile si completarile _ullerioare, documentalia _tehnico-economics prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. b) Se elaboreazé si se aproba pana la receptia la terminarea lucrarilor de intervengi in prima Urgenta, dar nu mai tarziu de 6 luni de la deschiderea finantari slincoperea execullei lucrior. (2) Prin exceptie dela prevederie art. 4, in cazul lucranior in prima urgenfé prevazute la alin. (1), raportul de expertiza tehnica, intocmit de cate expert tehnic atestat, cu respectarea reglementarilortehnice in vigoare aplcabile, constitu tema de proiectare. La elaborarea raportulul de expertza tehnica se iau In considerare datele gi informatile din procesul-verbal de constatare a pierderiior provocate de fenomene meteorologice ericuloase si de alfi factori vatamatori, intocmit conform prevederilorlegaie in vigoare. (3) Pentru executarea lucrarilor in prima urgenta, proiectantul dezvolta solutia tehnica recomandata prin raportul de expertiza tehnica prevazut la alin. (2) (4) Pentru lucrarile de interventie efectuate pentru Iniaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitaji naturale, cuprinse la art. 38% alin. 2) lit. d) din Legea nr. §00/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la aprobarea documentatiel de avizare, se aproba deschiderea finantarii $1 Inceperea executieilucrarilor pe baza de liste de lucrari estimate cantitaiv si valoric. (5) Pentru lucrarile executate prevazute la alin. (4), decontarea se va face pe baza situafilor de lucrari Isusite de beneficiar. Art. 15, — Prezenta hotirare nu se aplica obiectivelor! proiectelor de investi a) aflate in curs de executie la data intrarii i vigoare a prezentei hotarari si care se supun prevederilor actelor ormative in vigoare la data aprobarii indicatorilor tehnico- b) pentru ale caror_proiecte _tehnice/studli de {fezabiitate/documentatii de avizare a lucrarilor de interventii au {ost iniate procedurile de achizitie publica pana la data intrari {in vigoare a prezentei hotarar, prin transmiterea spre publicare 4 anuntului de participarelemiterea invitaliel de participare, Tespectiv ale caror proiscte tehnice/studii de tezablitatel documenta de avizare a lucrarilor de interventii au fost depuse spre aprobare; ©) pentru care a fost aprobaté finantarea, Art. 16, — Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentel hotarari, Ministerul. Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu consultarea autoritatilor publice centrale responsabile pentru implementarea obiactivelor/proiectelor de investiti, emite instructiuni, care se aproba prin ordin al ministrului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |. Art. 17. — Anexele nr. 1—11 fac parte integranté din prezenta hotarare. Art. 18. — (1) Prevederile prezentel hotrari intra in vigoare la 60 de zile de la data publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea | (2) La data intrart in vigoare a prezentei hotarari se abroga: a) Hotérérea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea cconfinutului-cadru al documentatje! tehnico-economice aferente investitilor publice, precum si a structurii gi metadologiei de elaborare a devizuiui general pentru obiective de investti $1 lucrari de interventi, publicata in Monitorul Oficial al Roménie!, Partea |, nr. 48 din 22 ianuarie 2008; b) Ordinul _ministrului dezvoltiri, lucrarilor publice gi locuinjolor nr, 863/208 pentru aprobarea .Instrucfiunior de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 26/2008, pprivind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico- ‘economice aferente investilitor publice, precum sia slructuri gi metodologie! de elaborare a devizului general pentru obiective de investiti si lucrari de interventi’, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 524 din 11 iulie 2008, cu modifcarile si completirile ulterioare, PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOS Contrasemneaza: Viceprim-ministru, ‘ministrul dezvoltril regionale $1 administrafel publice, Vasile Dincu Vieeprim-ministru, rministrul economiei, comer{ului gi relailor cu mediul de afaceri Costin Grigore Bore Ministrul fondurilor europene, Dragos Cristian Dinu Bucuresti, 29 noiembrie 2016. Nr. 907. P.Ministrul mediului, apetor si padurilor, Erika Stanciu, secretarde stat . Ministrul cultur, Oana Bogdan, secretar de stat Ministrul transporturilor, Petru Sorin Buse Ministrul finanjelor publice, ‘Anca Dana Dragu 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 1061/29.XI1.2016 Beneficiar Nt cvseul ANA Ne 1 Aprob (numele, fungi semnatu Ls. NOTA CONCEPTUALA —centinut-eadru— 1. Informatii generale privind ebiectivul de investi propus 1.1. Denumirea obiectvului de investi 112: Ordonator principal de creditelinvestitor 1'3. Ordonator de credite (secundantertiar) 1.4. Beneficiarulinvesttet 2. Necesitatea $i oportunitatea obiectivului de investiil propus 2.1. Scurté prezentare privind a) deficionte ale situate’ actuale; b) efectul pozitv previzionat prin realizarea obiectvului de investi ¢) impactul negativ previzionat in cazul nerealizar obiectivului de investi 2.2. Prezentarea, dupa caz, a obiectvelor de invest aceleagi functiuni sau functiun simile cu obiectivul de investi propus, existente in zona, in vederea justiicérii necesita realizaii obiectivului de investi propus 2.3. Existenta, dupa caz, a unelstrategll, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, cadrul carora se poate incadra obiectivul de investi propus 2.4. Existenta, dupa caz, @ unor acordur'intemationale ale statului care obliga partea roménd la realizarea obiectivului de investi 2.5. Obiective generale, preconizate a flatinse prin realizarea investi 3. Estimarea suportabilitiilinvestitiei publice 3.1. Estimarea cheltuellor pentru executia obiectivului de investi, luandu-se in considerare, dupa caz: —costurile unor investi similare realizate; —standarde de cost pentru investi simitare 3.2, Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivulul de investi, precum si pentru elaborarea ator studi de specialtate Im functie de specificul obiectivului de investi, inclusiv cheltuilie necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatilor si acorduilor prevazute de lege 3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuiclilor estimate (in cazul fnantarii nerambursabile se va mentiona programul ‘operational/axa corespunzatoare, identiicata) 4. Informati privind regimul juridie, economic gi tehni al torenului gi/sau al constructoi existente Data: 5, Particularitafi ale amplasamentulul/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investi a) descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan); 'b) relatile cu zone tnvecinate, accesur existente si/sau cal de acces posibile; ) surse de poluare existente in zona; ¢) particulartati de relie ) nivel de echipare tehnico-edilitaré a zonei si posibiliat de asigurare a utiitatior; 4) existenta unor éventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, In masura in care pot fi identificate; 4g) posibile obtigafi de servitute; h) conditionari constructive determinate de starea tehnica gi de sistemul constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra cdrora se vor face lucrari de interventi, ‘dupa caz; i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatillor de urbanism aprobate — plan urbanistic ‘goneraliplan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; }) existenta de monumente istorice/de arhitectura sav situri atheclogice pe amplasament sau tn zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice In cazul existentel unor zone protejate 6. Descrierea succinta a oblectivulul de investitil propus, din punet de vedere tehnic si functional: a) destinatie sifunctiuni: b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate; c) durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/funcfiunilor propuse; {¢) nevoilsolicitari functionale specifics 7. Justificarea necesitatii elabor — studiviul de prefezat majore de investi — expertizel tehnice gi, dupa caz, a auditului energetic ori a altor studi de specialtate, aucitur sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventilor la construct existente; ‘unui studiy de fundamentare a valori resursei cuturale teferitoare la restictile si permisivitatile asociate cu obiectivul de investi, n cazulinterventilor pe monumente istorice sau in zone protejate. i, dupa caz, a tate, in cazul obiectivelor/proiectelor intoomit (oumele, func, compartment 9 semnatur) MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 1061/29.XI1.2016 7 Beneficiar/Proiectant/Consultant Nb TEMA DE PROIECTARED 1 i generale 41. Denumirea oblecivulu de investi 1.2. Ordonator principal de crelteinvesttor 1'3. Ordonator de credte (secunder, teria) 4114 Benefilarlinvesijel 15, Elaboratorl tome de proiectare 2: Date de Identificare a oblectivulul de investi 2.1. informa privnd regimul jurgie, economic gi tehnic al terenuiui gisau ‘al constructel existente, documentatie cadastrala 2.2. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentetor propus/propuse pentru realizarea obleclvulu de investi, dupa az: 2) descrierea succiné a amplasamentli/amplasamentelor propusipropuse (localizare, suprefaa terenulul, dimension In pian): 0) relaile cu zone iavecinate, accesui existente gisau cdi do acces posibite: €) sure de poluare existente in zona 4) partculantat de reli @) nivel de echipare tenico-ediltaré al zone i posibiitt de asigurare a vsltatior, 1) existenta unor eventualerejele ediitare in amplasament care ar necesita relocarelprotejare, in masura in care pot identiicate 9) posibie obigafi de servtute h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul ‘constructiv al unor “constucliexistente 1 prob Beneficiar, amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventi, dupa caz; i) reglementariurbanistice aplicabile zonei_conform documentatilor de urbanism aprobate — plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; }) existenfa de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinalai cexistenfa conditionarilor specitice in cazul existenei unor zone protejate sau de protect. 2.3. Descrierea succinta a obiectivulul de investi propus din punet de vedere tehnic gi functional a) destinale si functiuni; b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate; ©) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructil in conformitate eu cerinjele functonale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu gi de mediu in vigoare; d) numar estimat de utilizatori: e) durata minima de functionare, apreciata corespunzator destinatieifuncfiunilor propuse; 1) nevoi/solictari functionale specifice; g) corelarea solutilor tehnice cu conditionérile urbaristice, de protectie a mediului si a patrimoniului; h) stabllrea unor criteri clare in vederea solutionérii nevoll beneficiarului 2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezua din aplicarea acestuia ‘Luatta cunostinta Investitor, (rumete unctia gi sermnatura autorzata) Intocmit Beneficiar/Proiectant/Consultant, "Contin emel de proictare se adapteazé de cate ber cbiectivul de invest propus car, In funetio de specteuleategoria i clasa de important, precum side compleiatea 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 1061/29.XI1.2016 Projectant (enumires persoane! juve s!datle de identfeare) Nt sud STUDIU DE PREFEZABILITATE — confinut-cadrut) — | PIESE SCRISE 1. Informatii generale privind obiectivul de invest 1.1, Denumirea obiectivului de investi 1.2. Ordonator principal de crediterinvestitor 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 1.4. Beneficiarul investijie! 1.5, Elaboratorul studiului de profezabilitate existenta gi necesitatea realizarii obiectivulul 2.1. Prezentarea contextulul: politi, strategil, legislate si acordui relevante, structur insttutionale gi financiare 2.2. Analiza situalici existente identfcarea deficientelor 2.3. Analiza corer de bunur si servci,inclusiv prognoze pe termen medi silung privind evolutia cere, in scopuljustificai necesita si dimensionarii obiectivului de investi 2.4, Obiective preconizate af atinse prin realzarva investtoi publice 3. Identificarea si prezentarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea obiectivului de investiti 3.1. Particularitatl ale amplasementulul a) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan’ cextravilan, suprafata terenuli, dimensiuni in plan, regi juridio — natura proprietdti sau till de proprietate, servitut, drept de preempliune, zona de ulate publica, informatilobligati! constranger extrase din documentatile de urbanism, dupa Caz) b) relat cu zone fnvecinate, accesuri existente si'sau cai de acces posible, €) orientéri propuse fa de punctele cardinale i fafa de punctele de interes naturale sau construite 4) surse de poluare existente in zonds @) date climate si pariculatati de reli {)existenta unor: refele edilitare in amplasament care ar necesita relocareiprotejare, in masura in care pot identicate; —posibile nte-ferente cu monuments istorcelde arhitecturé sau situri arheologice pe ampiasament sau Tn zona imediat Invecinata; existenta condiionsior specifice in cazulexistentei tunor zone protejate; — terenuri care apartin unor institull care fac parte din sistomul de aparare, ordine publica siguranté najonalé 9) caracteristici geoizce ale terenului din amplasament — ‘extras din studiu geotehnic preliminar, cuprinzand: (i) date privind zonarea seismica; (i) date preliminare asupra naturi terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim ai apelortreatic Date 1) Conjnstu-cadr a studi de petezabitate poate adapta, in funele de specie complex 2 Stil de pre‘ezabirate va avea prevazuta,ca pagina de capat, pagina de serinatu pin ca 4 solutile propuse, care va conjne cel pun urmatoaree date: (ji) date geologice generale; (iv) date geotehnice obtinute din: planuri_ cu amplasamentul forajelor,fige complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz; incadrarea in zone de rise (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare; (vi) caracteristci din punct de vedere hidralagie stabilte jn baza studilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografc. 3.2, Date tehnice gi functionale ale obiectivului de investi a) destinatie si functiuni: ) caracteristci, parametri, nivel de echipare $i de dotare, date tehnice specifice, preconizate; ©) durata minima de funcfionare apreciata corespunzator dostinatiei/functiunilor propuse; ) nevoilsolicitar functionale specific, dupai caz. 3.3, Aspecte sociale si de mediu 3.4, Aspecte institutionale gi de implementare 3.8, Rezultatele preconizate 3.6. Costurile de investite estimate prin raportare la obiective de investiti similare 3.7. Costurile de exploatare $i Intretinere estimate prin raportare la obiective de investi similare 3.8. Analiza preliminaré privind aspecte economice si financiare ‘4, Solufii fezabile pentru realizarea obiectivului de 4.1, Propunerea unui numérlimitat de scenarillaptiunidintre cele identificate care vor fi analizate la faza de stuciu de fezabilitate 4.2, Identifcarea surselor potentiale de finantare a investitiet ppublice: fonduri propri, ctedite bancare, alocafi de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 4.3. Concluzii 4.4 Recomandari privind dezvoltarea scenarilor/optunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru afi studiate ulterior in cadrul studiului de fezabilitate ', PIESE DESENATE 1. pian de amplesare in zona 2, plan de situatie. ” Proiectant®, (num, funetia gl sernatra auterizats) 10 abet de investi propos ‘laberstor acestuia I Insuyeste si aauma datele data contract, rurete si prenumele n clr ale proectanior pe special, ale persoarel Fesponsable de proiect — get de proiectirector de price, nels semnaturie acestra si slampl MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 1061/29.XI1.2016 9 ANEXA Ne & PROIECTANT (enumirea persoane jrcice i datele de identifeare) Ne ol STUDIU DE FEZABILITATE —centinut-eadrut) — A PIESE SCRISE a (il) date geologice generale; 1. Informatii generale privind obiectivul de invest (iv) date” geotehnice obtinute din: planuri_ cu 4.1. Denumirea obiectivului de investi 1.2. Ordonator principal de creditelinvestitor 1.3, Ordonator de credite (secundaritertiar) 1.4. Beneficiarul investiie! 1'5. Elaboratorul studiului de fezabiltate 2. Situafia existenta gi necesitatea obiectivului/proiectului de investitil 2.1. Concluzille studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat In prealabil) privind situafia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarit obiectivului de investiti si ‘Scenarillefoptiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategi, legislatie, acorduri relevante, structur!institutionale si financiare: 2.3. Analiza situatiei existente ¢1 identificarea deficientelor 2.4. Analiza cererii de bunuri si servic, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cereril, In scopuljustificari necesitaii obiectivulul de investi 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investite! publice 3. Identificarea, propunerea $i prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiti2) Pentru flecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta: 3.1. Particularitati ale amplasamentul a) descrierea —amplasamentului (localizare— — intravilanfextravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic — natura proprietati' sau 'titlul de proprietate, servituli, drept de preempliune, zona de utlitate publica: informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatile de urbanism, dupa caz): ») relaiii cu zone Invecinate, accesuri existente silsau cai de acces posibile: ©) orientéri propuse fafé de punctele cardinale si fat de punctele de interes naturale sau construit 4d) surse de poluare existente in zona; ©) date climatice gi particulaitat de relief, f) existenta unor: = elele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate; —posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturé sau situri arheologice pe amplasament sau Th zona imax invecinata; existenta conditionairilor specifice 1h eazul existentei Uunor zone protejale sau de protectie; — terenuri care apartin unor institut care fae parte din sistemul de aparare, ordine publica si sigurania nafionala, 9) caracteristici geofizice ale terenulul din amplasament — extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand: (i) date privind zonarea seismica; (ii) date preliminare asupra naturiiterenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala gi nivelul maxim al apelor freatice; realizar 7 Conjnit-cadr al studi de fezabiltate poate adapt, in functe de specie comle 2hIncazul in eare anterior prezertulul stud fost elaeral un ctu de ire cole selectate ca fevable la fazastulu de prefezebilate amplasamentul forajelor, fige complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz; (v) Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatli) in conformitate cu reglementarile tehnice In vigoare; caracteristici din punct de vedere hidralogic stabilite In baza studilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografc. 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: — caracteristci tehnice si parametri specific! obiectivului de investi — Varianta constructiv de realizare a investitel, cu justificarea alegerii acesteia; —echiparea si dotarea specifica functiunil propuse. 3.8, Costurle estimative ale investi — costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiti, cu luarea in considerare a costurilor unor investi similare, ori a unor standarde de cost pentru investi similare corelativ cu. caracteristicle tehnice $1 parametrii specific! obiectivului de investi; — costurile estimative de operare pe durata normaté de viajalde amortizare a investiliel publice. 3.4, Studi de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructilor, dupa caz: — studiu topografic; — studiu geotehnic gisau studi de analiza gi de stabiltate a terenului: — studiu hidrologic, hidrogeologic; —studiu privind’ posibilitatoa utiizarii_unor_sisteme alternative de eficienta ridicaté pentru cresterea performantei energetico; — studiu de trafic gi studiu de eirculatie; — raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprieti, pentru obiectivele de investiti ale cAror _amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utiitate publica; — stuciu peisagistic In cazul obiectivelor de investi care se referd la amenajéri spafi verzi i peisajere; — studiu privind valoarea resursei culturale; — studii de specialitate necesare in functie de specificul investi. 3.8, Gratice orientative de realizare a investiie! 4. Anatiza fiecdruiffiecdrei scenariuoptiuai tehnico- economic(e) propus(e) 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadel de referinta si prezentarea scenariulul de referinta 4.2. Analiza vulnerabilitajior cauzate de factori de isc, antropic! i naturali, inclusiv de schimbari cimatice, ce pot afecta investija| wi) toa obit de invest propus zabstate, 5 vor prezenta minimum doud seenarlopfunitehnico-economice 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 1061/29.XI1.2016 4,3, Situata ulitatilor gi analiza de consum —necesarul de ullita gi de relocarelprotejare, dupa caz; soluti pentru asigurarea ullitatlor necesare 4.4, Sustenabiltatea realizar obiectivului de investi 2) impactul social si cultural, egalitatea de sanse; b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea invest: in faza de realizare, in faza de operare; ¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biociversitai ga siturlor proteate, dupa caz: 4) impactul obiectivului de investite raportat la contextul natural $i antropic in care acesta se integreaza, dupa caz. 4.8. Analiza cererii de bunuri si servici, care justificd dimensionarea obiectvului de investi 48, Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorlor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata intoma de rentabiitato; sustenabiltatea financiara 47. Analiza economica®, inclusivcalcularea indicatorlor de performanta economicé: valoarea actualizaté neta, rata interna de rentabiltate gi raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate 4.8. Analiza de senzitvitate®) 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenireldiminuare a riscurllor 5. ScenariullOptiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 5.1. Comparatia scenarilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabiltai si riscurilor 5.2. Selectarea gi justifiarea scenariuuiloptiunit optim(e) recomandat(e) 5.3. Descrietea scenariuiu/optiunii optim(e) recomandat(e) prvind 2a) objinerea si amenajarea terenulu ®) asigurarea utiitafilor necesare functionariobiectivlu ¢) solutia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructv,tehnic,functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelatd cu nivelul cali, tehnic si de performanta ce rezultd din indicator tehnico-economici propusi; 4) probe tehnologice si teste. 5.4, Principalii indicator obiectivulul de investi: 8) indicatori maximali,respectiv valoarea totalé a obiectului 4e investi, exprimata in lei, cu TVA gi, respectv, faré TVA, din care constructi-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general b) indicator minimal, respectiv indicator de performants — elemente fizicelcapacitali fizice care s& indice atingerea tintei biectivului de investi — si, dupa caz, calla, n conformitate cu standardele, normativele si reglementarie tehnice in vigoare: ©) indicatori financial, “socioeoonomici, de impact, de rezultatoperare, stbili in functe de specicul si tintaflecérui obiectiv de investi; tehnico-economici _aferenti Data: d) durata estimata de execufie a obiectivului de investi exprimata in luni 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice funcfiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerinfelor fundamentale aplicabile construcfiel, conform gradulul de detaliere al propunerilor tehnice 5.6. Nominalizarea surselor de finanjare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri propril credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constitute. 6. Urbanism, acorduri gi avize conforme 6.1. Cerlificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 8.3. Actul administrativ al autoritii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de ‘compensare, modalitatea de integrare @ prevederlor accrdului de mediu in documentatia tehnico-economica 6.4, Avize conforme privind asigurarea utlitailor 6.5, Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliar’ 6.6, Avize, acorduri gi studi specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investiti gi care pot conditiona solufile tehnice 7. Implementarea investitie! 7.4. Informatii despre entitatea implementarea investi 7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: dureta de implementare a obiectivului de investiti (In luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare 2 investiiei, esalonarea investitei pe ani, resurse necesare 7.3. Strategia de exploatare/operare $i intrefinere: etape, matade gi resurse necesare 7.4, Recomandari privind asigurarea capacitatiimanaceriale si institutionale 8. Coneluzii si recomand ©. PIESE DESENATE In funciie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investi, piesele desenate se vor prezenta la scari relevante Jn raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand: 1. plan de amplasare in zona; 2. plan de situate: 3. planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura cotate, scheme de principiu pentru rezistenta si instalati, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupa caz: 4, planuri generale, profile longitudinale gi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, dupa caz. responsabila cu Proiectant’) (cum, funcia gi ermtra persoanelautorizate) Ls. 1 Prin excoptic de a prevederie pet. 4.7 $i 4.8, In eazulobiechveor de investi a cor valare lola estat nu depageste pragu! pentry care boreaza analiza costefcactate abit tehviea-econotricd se apr pan holarkre a Guvermul, poi prevederor Leg 80072002 prvi franle public, eu meted 3 complete ‘va avea prevazut ca pagina de capa, pagina do semnatus, prin are elaborate! acestuia il nsusesto gi asum datele 5 soltile propuse, gi eare va canine cel pun urmatarele date: rv. dala corivac, numele prenumele in ela ale proiectanjlor pe spec alii) ale persoanei responsable de proiet —gef de proleciirector de proet, inelusv semnaturieacestra si siaml. MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Nr. 1061/29.XII.2016 " PROIECTANT, (Gerusires persoane! juice i datele de identfeare) Nb cb DOCUMENTATIE DE AVIZARE ‘a lucrarilor de interven —confinut-cadrut) — | PIESE SCRISE 1. Informatii generale privind obiectivul de investifi 1.1, Denumirea obiectivului de investi 1.2. Ordonator principal de creditefinvestitor 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 1.4, Beneficiarul investiie! 1.8. Elaboratorul documentatiel de avizare a lucrarilor de interventie 2. Situafia existenta gi necesitatea realizarii lucrarilor do interventii 2.1. Prezentarea contextului: poliici, strategi, legisiatie, acorduri relevante, structuriinstitutionale si financiare 2.2. Analiza situatici existent $i identificarea necesitailor gi a deficienielor 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investite! publice 3. Descrierea constructiel existente 3.4, Particulartati ale amplasamentului a) descrierea amplasamentului_ (localizare— — intravitanvextavilan, supratata terenului, dimensiuni in plan); ») relatle cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; ©) datele seismice $i climatice; 4d) studi de teren: () studiu geotehnic pentru solutia de consolidere @ infrastructurii conform reglementérilor tehnice in vigoare; (ii) studii de specialitate necesare, precum studi topografice, geologice, de stabilitate ale terenului hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz: €) situatia utilitatilor tehnico-ediltare existente; f) analiza vulnerabiltailor cauzate de factor de risc, antropici sinalurali inclusiv de schimbairi climatice ce pot atecta investiia; 9) informatii privind posibile interferente cu. monumente istorice/de arhitectura sau situri arheolagice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existena conditiondiilor specifice in cazul existentel unor zone protejate. 3.2. Regimuljuridic: a) natura proprietatii sau titul asupra construct inclusiv servituti, drept de preemptiune; ») destinatia constructiel existente; ©) includerea constructiel existente in listele monumentelor Istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si In zone consiruite protejate, dupa caz; 4) informati/obligati/constrangeri extrase din documentatille de urbanism, dupa caz, 3.3. Caracterstici tehnice si parametri specific: a) categoria $1 clasa de important ) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; ¢) anJanifperioade de construire pentru fiecare corp de construct; 4) suprafata construita; existent, " Continutu-endru al documentapel a propus. 2 Studile de dagnosticaro pot f: sti de identifeare a alcatuilor constructive co ul patti conformal spat Istrice, pentru monumento ge er publi, stun arheoiogice analiza v2arealueraror de nterverti poate 1 adapta, In uneye de specfiul comple €) suprafata construita desfasurata f) valoarea de inventar a construcfel 9) ali parametr, in funcie de specificul $i natura constructiel existente. 3.4. Analiza star constructiei, pe baza concluzilor expertizel tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului athitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric gi al imobilelor aflate {in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau tn zone construite protejate. Se vor evidenjia degradarile, precum $i ccauzele principale ale acestora, de exemplu: degrade produse do cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica. 3.5. Starea tehnic&, inclusiv sistemul structural i analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legit 3.6. Actul daveditor al fortei majore, dupa caz. 4. Concluziile expertizel tehnice $i, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studillor de diagnosticare?) a) clasa de risc seismic; b) prezentarea a minimum doua soluti de interventio; ©) solutile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiel de avizare a lucrarilor de interven d) recomandarea interventilor necesare pentru asigurarea {unctionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate. 5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a acestora 5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnalogic, construetiv, tehnic, funcfional-arhitectural si ecoromic, ccuprinzand: ') descrierea principalelor lucrari de interventie pentru — consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansambiului structural; — protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz; — interventi de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz; — demolarea partial’ a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/féra modificarea configuratiei sisau a functiuni existente a constructie — introducerea unor elemente structurale/nestructurale ‘suplimentare; —introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea ispunsuiui seismic al constructiel existence, ') descrierea, dupa caz, si a altor categoril de lucrariincluse In solufia tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolafi, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatilor/echipamentelor aferente constructiei, demontariimontari, debrangaribransari, 1 obectivlu de inves sazh substan nocive, suai specifice penttu monumente cli exstento cu nermetespecsiee fanelun gi amasu In care aceasta raspunde cerinjoar de cata, studs pelsagistie sau sua, stable pin tema de prolectar, 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 1061/29.XI1.2016 finisaje la interiorfexterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionaiiati constructei reabiliate 6) analiza vuinerabiltitlor cauzate de factor de risc, antropic si natural, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investi 4) informatii privind posibile interferente cu. monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice In cazul existenfei unor zone protejate: €) caracteristicile tehnice gi parametrii specific! investiie rezultate in urma realizar lucrarilor de interventie. 5.2. Necesarul de utiitati rezultate, inclusiv estimari privind depagirea consumurlor initiale de utiitai si modul de asigurare ‘a consumurilor suplimentare 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a investi detalat pe etape principale 5.4. Costurile estimative ale investi! —costurie estimate pentru realzarea investi, cu luarea in, considerare a costurilor unor investi similare;, — costurle estimative de operare pe durata normata de viatalamortzare a investi 5.5, Sustenabilitatea realizar investitic: a) impactul social si cultural; b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizares investitei jn faza de realizare, in faza de operare; ¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitai sia siturilor protejate, dupa caz. 5.6. Analiza financiara si economicd aferenta realizar lucrarlor de interventie: a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta; b) analiza cererii de bunuri si servicii care juslifica necesitatea si dimensionarea investi, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung; ) analiza financiard; sustenabilitatea financiara; 4) analiza economica; analiza cost-eficacttate; e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare @ riscurilor. 6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(s) optim(a), recomandat(a) 6.1. Comparatia scenarilorioptiunilor propus(e), din punct de vedere tehnie, economic, financia, al sustenabiltatisiriscurlor 6.2. Selectarea $i justificarea scenariului/optiunit optim(e), recomandat(e) 6.3, Principaii indicator tehnico-economici aferent investi: a) indicaton maximal, respectv valoarea totala a obiectivului de investti, exprimata in lei, cu TVASi, respectv, fara TVA, din care constructi-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general b) indicatori minimal, respectiv indicatori de performantsi — element fizice/capacttati fizice care 4 indice atingerea {intel obiectivului de investii— si, dupa caz,calitatvi, in conformitate cu standardele, normativele gi reglementarile tehnice in vigoare; ©) indicatori financiari, ‘socioeconomici, de impact, de rezultatioperare, stabil in functie de specificul g)tinta flecarul obiectiv de investi: Data d) durata estimata de executie a obiectivului de investi exprimat fn luni 6.4. Prezentarea modului tn care se asigura conformarea cu reglementarile specitice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurariituturor cerinjelor fundamentale aplicabile Constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri propri, credite bancare, alocalii de la bugetul de staVbugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constitute 7. Urbanism, acorduri si avize conforme 7.4. Cerlificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliara 7.3. Extras de carte funciara, cu excepiia cazurilor speciale, coxpres prevazute de loge 7.4, Avize privind asigurarea utiitatior, in cazul suplimentari capacitati existente 7.5. Actul administrativ al autoritajii competente pentru protéctia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de ‘compensare, modalitatea de integrare a prevederilor accrdulu cde mediu, de principiu, in documentatia tehnico-econo’ 7.6. Avize, acorduti si studii specifice, dupa caz, care pot ‘congitiona solute tehnice, precum: a) studiu privind posiblitatea utlizéri unor sisteme altemative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice; ») studiu de trafic si studiu de circulate, dupa caz; ©) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventilor tn situr arheologice: 4) studiv istoric, in cazul monumentelor istorice; e) studli de specialitate necesare in funotie de specificul investtiel ' PIESE DESENATE In functie de categoria gi clasa de importanta a objectivului de investi, piesele desenate se vor prezenta la scarirelevante in raport cu caracteristice acestuia, cuprinzand: 41. Constructia existenta: a) plan de amptasare In zona: ») plan de situatie: c)releveu de aritectura si, dupa caz, structura si instalaii — planuri, sectuni, fatade, cotate; 4) piange speciice de analiza si sinteza, tn cazulinterventilor pe monumente istorice si in zonele de protecte aferente. 2. ScenariulOptiunea tehnico-economic(a) optima, recomandat(a} ‘) plan de amplasare tn zon; ») plan de situatie; ©) planuri generale, fajade si secliuni caracteristice de arhitecturs, cotate, scheme de principlu pentru rezistenta gi instalaii, volumetii, scheme functionale, izometrice sau planur specifioe, dupa caz: d) planuri generale, profile longitudinale st transversale ‘caracteristice) cotate, planuri speciice, dupa caz. Proiectant3, (umole, tune gi semnatra persosne!auterzate) Ls. 9 Decurentatia do avzare a luerrior de interven va avea prevézuta, ca pagind de capét, pagina de semndtur, pin care elaboratorul acoseia Ii inaugese si asuma daele gi soluhie propre, si care va confine cel putin urmatoaele date: nr. Jdaté contact, rumele i prenu proiecaniler pe specaliay, ale persoanei responsable de proleet — ge de proieclarectar de prot, nelusiv semnature acestora gi sampla,