Sunteți pe pagina 1din 4

Lucia Castraveț dr. Conf. Ore de serv.

324

Temele

1. Introducere în fiscalitate
2. Sistemul fiscal al RM
3. Accizele
4. Taxele vamale
5. Taxa pe valoarea adăugată
6. Impozitul pe venit
7. Taxele locale
8. Taxele rutiere
9. Impozitul pe bunurlile imobiliare , impozitul pe avere
10. Calendarul obligațiunillor fiscale

Elementele tehnice ale impozitelor. Evaziunea fiscală.metode de impunere și percepere,principiileâ

Bibliografie

1. Codul fiscal RM în vigoare


2. Sfs.md
3. Codul vamal
4. Nr1149-XIV 2002
5. Legea cu privire la tariful vamal nr.1830 2007
6. Legea bugetului de stat pe anul 2017-2018 nr 279
7. Legea privind asig. Soc. De stat 2017-2018 nr.286
8. Legea fondurilor de asig. Oblig. De asist. Medicală 2017-2018 nr.285
9. Legea cu privire la asig oblig de asist medicala nr 1585-XIII 1998
10. Legea privind sistemul public asig sociale nr .489 2000
11. Legea cu privire la marimea ,modul și termenii de achitate a primelor de asigurare obligatorii de asitenta
medicală nr.1593-XV 2003
12. Legea fondului rutier nr.720-XIII 2010
13. Brezeanu Petre Fiscalitate. Concepte, metode, practici , București, 1999
14. Voinea Gheorghe Impozite ,taxe și contribuții ,Junimea, Iași , 2005
15. Resurse periodice
Tema 2. Sistemul fiscal al RM
Subiectul I. Sistemul fiscal-abordare teoretica

Subiectul II. Sistemul de impozite si taxe in RM

Subiectul III. Cadrul juridic si procedural privind asezare si perceperea impozotelor,taxelor si contributiilor

Subiectul IV. Administrarea impozitelor, taxelor si contributiilor

Subiectul I

In conformitatea cu titlu I Cod Fiscal . sistemul fiscal al RM reprezinta totalitatea impozitelor si taxelor , a principiilor
si formelor si metodelor de stabilire, modificare si anulare a acestora prevazute de codul fiscal precum si totalitatea
masurilor ce asigura achitarea lor. Din punct de vedere teoretic sistemul fiscal cuprinde urmatoarele elemente:

1. Legislatia fiscala;
2. Sistemul de impozite si taxe;
3. Organe fiscal.

Conform articulului 3 ,titlu I, legislatia fiscala a RM este compusa din: codul fiscal, alte acte normative si tratate
internationale.

Codul fiscal al RM a fost adoptat la 24.04.1997 si a intrat in vigoare la 01.01.1998, adoptat prin legea cu nr. 1163-XIII
republicat in 2001,2005,2007.

Codul fiscal este alcatuit di 10 titluri[ 379 articole ]:

1. Dispozitii generale
2. Impozitul pe venit
3. Taxa pe valoarea adaugata
4. Accize
5. Administrarea fiscala
6. Impozitul pe bunurile imobiliare

6(1). Impozitul pe avere

7. Taxe locale
8. Taxe petru resurse naturale
9. Taxe rutiere
10. Alte reguli fiscale.

Alte acte normative pot fi elaborate si adoptate de catre Guvern ,MF, Serviciul fiscal de Stat, Serviciul Vamal de pe
linga MF, de catre late autoritati de specialitate lae adminstratie publice si APL. Aceste acte nu trebuie sa contravina
prevederilor codului fiscal si in acelesi sa nu depaseasca limitele acestul cod.

RM pe directia sitemului fiscal are incheiate 48 tratate internationale cu privire la evitare dublei impuneri .

Conform structurii sitemulul de administrare a RM , sistemul de impozite si taxe este prezentat de 2 nivele:

Se percep impozite si taxe le nivel de stat si la nivel locale.

1. Impozite si taxe de stat:


2. Iozitul pe venit
3. Taxa pe valoarea adaugat
4. Accizele
5. Impozitul privat
6. Taxa vamala
7. Taxele rutiere
8. Impozitul pe avere.(01012016)
9. Impozitul unic de la rezidentii parcurilor pentru tehnologia informatiei(04082017)
Sistemul de impozite si taxe locale include;

1. Impozitul pe bunurile imobiliare


2. Imozitul privat
3. Taxele petru resursele naturale
4. Taxa pentru amenajarea teritoriului
5. Taxa de organizare a lecitatiilor si loteriilor pe teritoriul UAT
6. Taxa de plasare/amplasare a publicitatii, reclamei
7. Taxa de aplicare a simbolicii locale
8. Taxa pentru unitatile comerciale si/sau prestari de servicii
9. Taxa de piata
10. Taxa pentru cazare
11. Taxa balneara
12. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe rutile municipla, orasenesti si satesti
13. Taxa pentru parcare
14. Taxa pentru posesori de ciini
15. Taxa pentru parcaj
16. Taxa pentru salubrizare
17. Txa pentru dispozitivele de publicitate.

Conform articlolului 7 titlu I, impozitele si taxele de stat si locale se stabilesc , se modifica sau se anuleaza doar prin
modificarea si completarea codului fiscal.

SFS intra in componenta organelor de control ale statului:

1. Agentia nationala pentru siguranta alimentelor;


2. Agentia pentru protecita consumatorilor si supravegherea pietii;
3. Agentia pnetru supravegherea tehnica;
4. Agentia nationale pentru sanatatea publica;
5. Inspectoratul pentru protectia mediului;
6. Serviciul vamal;(respectarea masurilor de politica economica , a drepturilor de export/import la introducerea
si la scoaterea buburilor de pe teritorilul RM, respectarea legislatiei vamale la in/out bunurilor din destinatia
vamala;
7. Serviciu fiscal de stat( domeniul fiscal, respectarea regulelor pecuniare fata de bugetul public national in
limita competentii stabilite de lege, fata de bugetul asigurarilor sociale de stat si calcularea corecta si virarea
in termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala).
8. Agentia nationala transport auto;
9. Autoritatea aeronautica civila;
10. Agentia navala;
11. Centru national de protecie a datelor cu caracter personal;
12. Inspectoratul de stat al muncii;
13. Agentia national de asigurare a calitatii in invatamintul profesional;

In conformitate cu articolul 9 ,titlu I, administrarea fiscala reprezinta activitatea organelor de stat imputernicite si
responsabile de asigurarea colectarii de prime si la termen a impozitelor si taxelor , a penalitatilor si amenzelor in
bugetele de toate nivelele precum si de efectuarea a actiunilor de urmarire penala in caz de existenta a unor
cirscumstante ce atesta comitere infractunilor fiscale. Administrarea fiscala este organizata si reglamentata de
legislatia fiscala a Republicii Moldova inclusiv tratatele internationale . in conformitate cu articolul 131 ,cap I, titlu V,
Organe cu atributii de administrare fiscala in RM sunt:

1. Serviciu Fiscal de Stat;


2. Organele vamale;
3. Serviciile de colectare si taxelor din cadrul primariilor;
4. Alte organe abilitate conform legislatiei.