Sunteți pe pagina 1din 20

IncasSo

Cuprins:

1.Ce înseamnă incaso documentar;


2. Care sunt tipurile de incaso;
3.Ce rol au părţile implicate;
4.Ce riscuri şi avantaje are incaso documentar;
5.Cum pot fi reduse riscurile plăţii prin incaso
documentar
Definiţia incaso-ului
 Prin incasou se înțelege tratarea de către bănci, potrivit
instrucțiunilor primite, a documentelor comerciale şi
financiare în scopul:
• De a obţine acceptarea sau plata;
• De a remite documente comerciale contra acceptării şi / sau
după caz contra plată;
• De a remite documente în alte condiţii.
Caracteristici

• Operaţiunea este iniţiata întotdeauna de câtre exportator.


• Aceasta modalitate de decontare ce se bazează, in esenţa, pe
obligaţia de plata a cumpărătorului, asumata prin contractul
comercial, fără a comporta nici un angajament de plata din
partea băncilor implicate in derulare.
• Scopul operaţiunii este transmiterea documentelor comerciale
si/sau financiare de la beneficiarul plaţii la plătitor contra
plata/acceptare sau in alte condiţii.
Tipuri de incaso
• simplu – remitere de
documente financiare
(cambii, bilete la ordin,
cecuri, chitanţe)
• documentar – remitere de
documente comerciale
(facturi,documente de
transport, documente de
asigurare, alte documente)
insoţite sau nu de
documente financiare
Modalitatea de eliberare a documentelor
• documente contra plată -
eliberarea documentelor de către
banca trasului se realizează după
efecuarea plăţii de către tras
• documente contra acceptare- în
acest caz documentele comerciale
sunt însoţite de o cambie plătibilă
la termen, eliberarea
documentelor de către banca
trasului făcandu-se dupa
acceptarea cambiei de către tras
(importator)
Mecanismul incaso-ului “documente contra
plată”
Mecanismul incaso-ului “documente contra
acceptare”
Părţile implicate în plata prin incaso
documentar

A. Ordonatorul: în persoana exportatorului este cel care


încredinţează băncii sale operaţiunea de încasare a exportului;
B. Banca remitentă: este banca exportatorului care primeşte şi
execută ordinul de încasare primit de la clientul său;
C. Banca însărcinată cu încasarea: orice altă bancă ce intervine
în mecanismul de încasare;
D. Banca prezentatoare: banca ce prezintă documentele
importatorului contra plăţii sau acceptării unei cambii;
E. Trasul: persoana căruia i se face prezentarea documentelor
potrivit ordinului sau dispoziţiei de încasare dat de ordonator
9
(importatorul în cazul de faţă).
SCHEMA DE DERULARE A INCASSO-
ULUI DOCUMENTAR
• 1-a etapă.Importatorul şi exportatorul convin prin contract
termenii operaţiunii şi plata prin incaso.

• A 2-a etapă.Exportatorul expediază mărfurile în conformitate cu


termenii contractuali, obţine documentele care atestă
îndeplinirea obligaţiilor de livrare şi prezintă băncii sale (banca
remitentă) setul de documente comerciale şi/sau financiare,
însoţit de ordinul de plată la incaso (cuprinzînd ordinul clar
privind eliberarea documentelor contra plată/acceptare/alte
condiţii).
• A 3-a etapă.Banca remitentă (a exportatorului) transmite
documentele băncii prezentatoare (a importatorului),
însoţite de o scrisoare de remitere, în care sunt preluate
instrucţiunile primite de la exportator.
• A 4-a etapă. Banca prezentatoare (a importatorului)
avizează importatorul despre primirea documentelor.
• A 5-a etapă. În funcţie de instrucţiunile primite la incaso,
banca prezentatoare eliberează importatorului documentele,
fie contra plăţii, fie contra acceptării unei trate/ emiterii unui
bilet la ordin; în baza documentelor de livrare, importatorul
preia marfa.
• A 6-a etapă. După încasarea contravalorii documentelor de
la importator, banca prezentatoare transferă suma băncii
remitente sau, după caz, îi remite efectul de comerţ
acceptat/emis sau îi confirmă acceptarea acestuia.
• A 7-a etapă. Banca remitentă notifică exportatorul despre
încasarea exportului sau acceptarea tratei/ emiterii biletului
la ordin şi, după caz, îi crditează contul sau îi remite efectul
de comerţ.
Costurile operaţiunii de plată prin incaso
• Sunt reţinute de banca remitentă la ordonator de regulă
pentru serviciile prestate pentru acesta;
• Comisioanele pentru incaso-urile simple sunt:
• 0,15% pentru avizare, remitere, încasare / acceptare;
• Minim: 25 Euro;
• Maxim: 500 Euro.
• Comisioanele pentru incaso-urile documentare sunt:
• 0,2% pentru avizare, remitere, încasare / acceptare;
• Minim: 25 Euro;
• Maxim: 500 Euro.
Avantajele incasoului
• utilizarea incasao-ului este mai sigura decât utilizarea ordinului de
plata simplu, conferind o anumita certitudine partenerilor privind
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul comercial încheiat;

• implica costuri mai mici fata de acreditiv;


• in cazul incasao-urilor ce prevăd eliberarea documentelor contra
acceptare, trasul are posibilitatea de a vinde marfa si de a obţine
disponibilităţi înaintea plaţii;

• nu necesita blocarea disponibilităţilor importatorului.


Riscurile derulării plăţilor prin incaso documentar

Riscul de întârziere la plată: circuitul documentelor este


imprecis ca durată (uneori importatorul poate tergiversa el
însuşi plata documentelor din motive legate de piaţă, situaţia
sa financiară);

Riscul de neplată din partea importatorului: importatorul îşi


asumă riscurile de întrerupere a raporturilor contractuale
cu exportatorul în speranţa altor avantaje (neplata atrage
arbitrarea litigiului în instanţa comercială sau civilă pentru
recuperarea pagubei);
Riscurile derulării plăţilor prin incaso documentar

Riscul diminuării încasării generat de:


• Scăderea valorii contractului ca urmare a
deprecierii mărfii generată de întârzieri;
• Efectuarea de cheltuieli suplimentare (redirijarea
mărfii către o altă destinaţie)
• Plata de către exportator a unor dobânzi de
refinanţare a operaţiunii neluate în calcul.
Riscul pierderii mărfurilor: poate interveni în
două situaţii:

• - În cazul în care marfa este expediată direct pe adresa unui


cumpărător de rea credinţă care şi-o însuşeşte, o înstrăinează şi
refuză apoi plata (situaţii rare urmate de obicei de dizolvarea
firmei comerciale partenere sau de falimentul acesteia);

• - Atunci când perioada de staţionare a mărfii în antrepozite sau


pe mijlocul de transport depăşeşte reglementările vamale în
vigoare sau dacă costurile de stocare şi protecţie depăşesc
valoarea mărfurilor, sau în situaţia în care în urma staţionării
apare degradarea mărfurilor.
Modalităţi de diminuare a riscurilor asociate plăţii
prin incaso documentar
• Practicarea plăţii prin incaso doar cu parteneri cunoscuţi şi
siguri care s-au dovedit a avea o seriozitate clară;
• Obţinerea unor clauze de garantare a plăţii prin incaso
(scrisoarea de garanţie bancară);
• Diversificarea partenerilor comerciali de piaţa de export;
• Solicitarea unui avans de la importator;
• Solicitarea de plăţi în tranşe în corelaţie cu livrările, urmând ca
la cea mai mică problemă să se folosească acreditivul
documentar.
Mulțumesc pentru atenție!