Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

FACULTATEA___________________________

CERERE DE ÎNSCRIERE
în anul universitar 2016/2017

NUMELE ȘI PRENUMELE studentului/masterandului, cu inițiala tatălui (din certificatul de naștere)

NUMELE ȘI PRENUMELE actual, dacă e cazul, după căsătorie/înfiere/modificare la cerere, cf. actului doveditor

Cod numeric personal (CNP)/nr.permis


de ședere

Act de identitate (CI/Pașaport) seria nr.

Domiciliul

Adresă email Nr.telefon

Sunt student/masterand al Universității ”Ovidius” din Constanța

Anul de studiu

Specializarea

Forma de învățământ (IF, ID, IFR)

Statutul academic la finele anului universitar anterior (începând cu anul 2) *este:

(* promovat/promovat pe credite/întrerupere de studii/prelungire de școlaritate/exmatriculat)

Tip loc ocupat în anul universitar precedent (fără taxă/cu taxă/străin bursier/cpnv/cpl/cpv - începând cu anul 2)

Tip loc ocupat în anul universitar curent (fără taxă/cu taxă/străin bursier/cpnv/cpl/cpv - începând cu anul 2)

Situația financiară a anului universitar precedent (începând cu anul 2),

achitat integral/parțial taxa de școlarizare în cuantum de:

In anul universitar prezent, mă angajez, în conformitate cu Contractul de studii încheiat, să achit taxele aferente școlarizării.

Menționez că fac parte din medii dezavantajate socio-economic:


persoane care provin din plasament (orfani)
care aparțin grupurilor etnice dezavantajate (rromi)
cu domiciliul în mediul rural sau orașe cu sub 10.000 de locuitori.

Data Semnatură student/masterand