Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul Național de Comerț al ASEM

Catedra: “Comerț, Merceologie, Tehnologie”

Studiu individual
la disciplina „Infrastructura întreprinderii comerciale”

Tema: ,,Etapizarea recepției construcțiilor comerciale’’

A efectuat: Negruța Constantin


grupa MER-141

A verificat:
Sadovici Oxana
profesor CNC al ASEM

Chișinău,
Recepția se
efectuează în două
etape:

Recepția la
terminarea Recepția finală la
lucrărilor expirarea perioadei
de garanție

Recepția la terminarea lucrărilor de construcție se efectuează de către o comisie


desemnată de către investitor. Antreprenorul este obligat să informeze investitorul
despre data finalizării tuturor lucrărilor prevăzute în contract în formă scrisă. În
componența comisiei de recepție a construcțiilor trebuie să fie cel puțin 5
persoane. Membri ai comisiei pot fi:

Reprezentantul Specialiștii notari


Reprezentantul
administrației din domeniul
investitorului
publice locale vizat.

Investitorul va fixa data începerii recepției în maximum 15 zile calendaristice de la


finalizarea lucrărilor de construcție aducînd-o la cunoștință

Membrilor
comisiei de Executantului Proiectantul
recepție
Reprezentanții executorului și cei ai proiectlui nu fac parte din comisia de
recepție, ei au statut de invitați. Responsabilii de proiect vor întocmi și vor
prezenta comisiei de recepție un raport privind realizarea de facto a construcției.

Investitorul prezintă comisiei de recepţie avizele serviciilor de pompieri şi


sanitare, avizele Departamentului Protecţia Mediului Înconjurător şi ale altor
organe de control privind execuţia de facto a construcţiei.

Comisia de recepţie verifică:

• respectarea prevederilor ce ţin de autorizaţia de construire


(examinează obiectul, analizează documentele conţinute în Cartea
Tehnică a construcţiei)
• avizul întocmit de proiectant, cu privire la modul în care a fost
executată lucrarea
• termenele şi calitatea definitivării tuturor lucrărilor prevăzute de
contractul încheiat între investitor şi executant, precum şi de
docu mentaţia anexată la contract.
• executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului
de antrepriză şi ale altor tipuri de documentaţie

După examinare, comisia îşi va nota obiecţiile şi concluziile într-un proces verbal
privind recepţia lucrărilor conform formei prestabilite. În decurs de 3 zile
lucrătoare procesul-verbal urmează a fi prezentat investitorului succedat de
recomandări concrete:

se acceptă cu
sau fără
obiecţii

se propune se
amânarea respinge
Pe de altă parte, investitorul adoptă o hotărâre privind acceptarea, amânarea sau
respingerea recepţiei, informând oficial executantul despre hotărârea sa, în termen
de 3 zile lucrătoare şi anexând la ea un exemplar al procesului-verbal. Data
recepţiei se consideră data semnării de comisia de recepţie a procesului-verbal, cu
sau fără obiecții. După terminarea lucrărilor de construcţie procesele-verbale de
recepţie se expediază de către investitor:

executantului:
proiectantului:
organului administraţiei
publice locale
inspecției de stat în
construcții
organelor financiare
locale

Recepția finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea
perioadei de garanție, care este prevăzută obligator în contract.

La recepția finală participă:

Reprezentantul împuternicit al investitorului

Comisia de recepție desemnată de investitor

Reprezentantul proiectantului

Reprezentantul executorului
Comisia de recepție finală se întrunește pe data, la ora și locul fixat și examinează:

Ambele procese-verbale de recepție după terminarea lucrărilor

Lichidarea obiecțiilor indicate în procesul-verbal anterior

Concluzia investitorului privind comportarea construcțiilor în


perioada de garanție

După încheierea recepției , comisia întocmește procesul-verbal de recepție


finală. Acest document este prezentat investitorului în termen de 3 zile lucrătoare
cu recomandări concrete: ,,acceptat” cu sau fara obiectii, se presupune o
,,amanare” si in definitive ,,se respinge”.

Investitorul ia o decizie privind aprobarea rezultatelor recepției finale și


informează executantul despre hotărîrea sa în termen de 3 zile din momentul cînd i
s-a pus la dizpoziție procesul-verbal de recepție finală. Data recepției finale se
consideră data aprobări de către investitor a hotărîrii despre aprobarea recepției
finale.

Procesul-verbal de recepție finală se expediază de către investitor pe adresele:

Executant-
ului

Organului
administrației
publice locale
Organului
local al
statisticii de
stat