Sunteți pe pagina 1din 585

LIB

RA
RIA
SO
PHI
A.R
O
Titlu Autor Editura Pret
(RON)

Societa
tea de
difuzar
e
SUPER
GRAPH

CF
R80900
09,
cont
RO 52
BACX
0000
0030
0312
2000,

Banca
UNICR
EDIT -
TIRIAC
S.A.,
sucurs
ala
Norilor

Bucure
sti, str.
Ion
Minule
scu nr.
36,
sect. 3,
031216

tel.
021-
320611
9 fax.
021-
319108
4, e-
mail:
comen
zi@libr
ariasop
hia.ro,
www.li
brarias
ophia.r
o

*
Valoare
a
minima
a
comen
zii este
30 RON

*
Pentru
comen
zi mai
mari de
200
RON
se fac
reducer
i de
10%

*
Pentru
comen
zi mai
mari de
400
RON
se fac
reducer
i de
20%

Nr.Crt.
Pachet
1. Dragob *** Sophia 90,00
ete 3
2. Pachet *** Sophia 80,00
Dragob
ete 2
Pachet
3. Dragob *** Sophia 60,00
ete 1
Antrop
ologia
teologi
că a
Sfântul
ui
Maxim Thunbe
4. Sophia 60,00
Mărturi rg, Lars
sitorul.
Microc
osmos
și
mediat
or
Principi
i
ortodo
xe de
creşter
ea
copiilor Mamala
5. . kis, Sophia 30,00
Educar Philip
ea lor
pentru
Împărăț
ia lui
Dumne
zeu
Ce faci
când Semeni
6. nu mai k, Sophia 28,00
vrei să Dmitry
trăieşti
Dialogu Grigori
ri e cel
7. Sophia 16,00
despre Mare,
moarte sf.
Carte
de
rugăciu Efrem
8. ni către Sirul, Sophia 5,00
Maica sf.
Domnu
lui
Despre
Teofan
biruirea
9. Zavorat Sophia 5,00
păcatul
ul, sf.
ui
10. Icoana. Briggs, Sophia 15,00
O Georgi
povest a
e
despre
puterea
credinț
ei
Cum să
fii
fericită Moskal
în enko,
11. Sophia 25,00
dragost Valenti
e şi na
căsător
ie
Romani
Păcatul
des,
12. strămo Sophia 38,00
Ioannis
șesc
, pr.
Înviatul
din
Nazaret
.
Convor Cornea
biri ,
13. Sophia 28,00
duhovn Luminiț
iceşti a
cu †
Ioan al
Banatul
ui
Pe
cărarea
raiului.
Convor
Cornea
biri
,
14. duhovn Sophia 28,00
Luminiț
iceşti
a
cu †
Ioan al
Munțilo
r
Sfaturi
Macari
pentru
e de la
15. viața Sophia 12,00
Optina,
de zi cu
sf.
zi
Gheorg
hiu,
Spioan
16. Consta Sophia 35,00
a
ntin
Virgil
17. O Hieroth Sophia 15,00
noapte eos
în Vlacho
pustia s,
Sfântul mitrop.
ui
Munte.
Convor
bire cu
un
pustnic
despre
Rugăci
unea
lui
Iisus
Viața
Sfintei
Matron
a din
Mosco
18. *** Sophia 7,00
va
povesti

pentru
copii
Viaţa,
acatist
ul şi
paracli
19. sul *** Sophia 5,00
Sfîntul
ui Mare
Muceni
c Mina
Sufletul
adoles
centulu
i. Ghid
20. *** Sophia 25,00
antistre
s
pentru
părinţi
Inimă
zdrobit Şcerbin
ă. in,
21. Sophia 25,00
Destinu Vladimi
l unui r
tată
Cartea Lorgus,
22. despre Andrei, Sophia 15,00
fericire pr.
Familia Gumer
– mica ov,
23. Sophia 15,00
biseric Pavel,
ă pr.
Viaţa Sofroni
Sfintei e al
24. Maria Ierusali Sophia 5,00
Egiptea mului,
nca sf.
Cuvinte
despre Porfirie
boală Kavsok
25. Sophia 6,00
și alyvitul
mângâi , sf.
ere
26. Dimineț Trifon, Sophia 39,00
i cu stareț
Dumne
zeu.
365
îndrum
ări de
folos
duhovn
icesc
pentru
fiecare
zi din
an
Iosif Ignatie
cel Brianci
27. Sophia 5,00
preafru aninov,
mos sf.
Pollyan
Lummi
na, flori
s
28. de Sophia 15,00
Smith,
portoca
Harriet
l
Despre
sfintele Nectari
pomeni e de
29. Sophia 20,00
ri și Eghina,
parasta sf.
se
Sfântul
Efrem
cel Nou

Dăruito
30. r al *** Sophia 5,00
credinț
ei și al
înnoirii
lăuntric
e
Scrisor
i către
o
începăt
Taisia,
31. oare pe Sophia 10,00
stareta
calea
vieții
întru
Hristos
Îndrept
ar Ignatie
despre Brianci
32. Sophia 5,00
patimi aninov,
și sf.
virtuți
Carte
de
rugăciu
33. *** Sophia 5,00
ni
pentru
familie
Memori Gheorg
i. hiu,
34. Martor Consta Sophia 60,00
ul Orei ntin
25 Virgil
Calea
inimii.
Capete
Ciocan,
despre
35. Tudor, Sophia 9,00
rugăciu
pr.
nea
neîncet
ată
Rugăci
unile
amvon
ului –
după
cele
mai
vechi
36. *** Sophia 45,00
manus
crise
liturgic
e de
limbă
greacă
(sec.
VIII-XII)
Sufletul
copilul
ui
vostru.
Răspun
37. *** Sophia 36,00
suri la
întrebă
ri ale
părinţil
or
Carte
de
rugăciu
38. *** Sophia 5,00
ni
pentru
bolnavi
Învățăt
uri și
pravile
Dimitri
de
e al
39. rugăciu Sophia 10,00
Rostov
ne.
ului, sf.
Calea
împărăt
ească
Știința
medici
nei
duhovn Hieroth
icești. eos
40. Practic Vlacho Sophia 60,00
a s,
psihote mitrop.
rapiei
ortodo
xe
Viaţa
Mitropo
litului
Antoni
e de
Suroj –
41. Omul *** Sophia 20,00
care
L-a
văzut
pe
Dumne
zeu
Frumus
ețea Caragi
42. lucruril u, Sophia 10,00
or Florin
ultime
Kaleda,
Biseric
Gleb,
43. a din Sophia 15,00
pr.
casă
prof.
Cele
mai Tihon
frumoa din
44. Sophia 6,00
se Zadons
rugăciu k, sf.
ni
Cum să
ne
purtăm
creștin Pestov,
45. Sophia 10,00
ește cu N.E.
aproap
ele
nostru
Burmis
Enerva trova,
46. Sophia 12,00
rea Ecateri
na
Nunta
de
taină a
sufletul
Theodo
ui.
rit al
47. Tîlcuire Sophia 15,00
Cirului,
la
fer.
Cîntare
a
Cîntăril
or
David
Porter,
și
48. Eleanor Sophia 18,00
vioara
H.
lui
49. Cum să Fontes, Sophia 25,00
te David
prețuie L.
ști pe
tine
însuți
și cum
să îți
prețuie
ști
aproap
ele. În
fața lui
Dumne
zeu
Noul
Materic
.
Cuvinte
de
suflet
folosito
are,
50. uitate Sophia 24,00
sau
necuno
scute,
despre
femei
preacin
stite și
sfinte
Bucătă
ria cu
îngeri. Serghei
Stareța Lebede
51. Sophia 12,00
Rahila, v,
văzătoa arhim
rea cu
duhul
O
istorie Schme
a mann,
52. Sophia 35,00
Biserici Alexan
i de der, pr.
Răsărit
Ce ne
împiedi
Zorin,
că să
53. Konsta Sophia 20,00
fim cu
ntin V.
Dumne
zeu
Întârzie
rile şi
Krasnik
promisi
54. ova, Sophia 15,00
unile
Olga
neînde
plinite
55. Bizanti Babus, Sophia 40,00
ni, Emanoi
latini și l, pr. dr.
musul
mani în
perioad
a
cruciad
elor
Taina
iubirii.
Sfințeni
a unirii
conjug Evdoki
56. ale în mov, Sophia 25,00
lumina Paul
Tradiție
i
ortodo
xe
Daruril
e
rugăciu
nii – de
la
Serafim
ostenel
57. Alexiev, Sophia 10,00
ile
arhim.
trecăto
are la
roadele
cele
veșnice
Gheorg
Dumne hiu,
58. zeu la Consta Sophia 20,00
Paris ntin
Virgil
Consta
ntin
Virgil
Cubles
Gheorg
an,
59. hiu – Sophia 25,00
Consta
aventur
ntin
a unei
vieți
literare
Depășir
ea
anxietă
Kolpak
ții. Cum
ova,
60. se Sophia 14,00
Marian
naște
na
pacea
în
suflet
Sfaturi
despre
Porfirie
creșter
Kavsok
61. ea și Sophia 6,00
alyvitul
educar
, sf.
ea
copiilor
Cuvinte
Porfirie
despre
Kavsok
62. viața Sophia 13,00
alyvitul
duhovn
, sf.
icească
Cuvinte
despre Porfirie
rugăciu Kavsok
63. Sophia 8,00
ne și alyvitul
pocăinț , sf.
ă
Stareți
ruși ai
zilelor
noastre
:
64. *** Sophia 25,00
Învățăt
uri,
sfaturi,
proroci
i
Tatăl Antoni
nostru. e
65. Nu Plămăd Sophia 8,00
suntem eală,
singuri mitrop.
Sfântul
Efrem
cel Nou

Ocrotit
66. orul *** Sophia 5,00
familiei
și al
celor
aflați în
nevoi
Pregăti
rea
pentru
spoved
anie și Teofan
67. pentru Zavorat Sophia 15,00
Sfânta ul, sf.
Împărtă
șanie.
Predici
la Triod
Antoni
Doamn
e de
68. e, fii cu Sophia 15,00
Suroj,
noi!
mitrop.
69. Picături *** Sophia 15,00
din
dragost
ea lui
Dumne
zeu.
Sfinţii
și
dragost
ea lor
faţă de
lumea
înconju
rătoare
Minunil
e
icoanei
Maica
Domnu
70. *** Sophia 8,00
lui
„Caută
la
smeren
ie”
Suferin
Hinsha
ța și
w,
71. natura Sophia 28,00
Daniel
vindec
B.
ării
Amurg
în
mănăst
ire.
72. Viața *** Sophia 15,00
Cuvioa
sei
Starețe
Taisia
Elemen
Șehovț
te de
ova,
psiholo
73. Larisa; Sophia 30,00
gie
Zenko,
ortodo
Iuri

Porfirie
O să vă Kavsok
74. Sophia 30,00
spun... alyvitul
, sf.
Ciocioi,
Ghidul Gheorg
mănăst hita;
irilor Vlad,
75. Sophia 35,00
din Diana;
Români Dragne
a ,
Amalia
Catehe
ze
Gordon
pastora
, Vasile,
le pe
76. pr. Sophia 35,00
înțeles
prof.
ul
dr.
tuturor.
vol. II
Elceani
Jurnalu
nov,
77. l unui Sophia 13,00
Aleksa
preot
ndr, pr.
78. Sfântul Larchet Sophia 15,00
Gavriil , Jean-
Ivirean Claude
ul cel
nebun
pentru
Hristos
Gheorg
Viața
hiu,
lui
79. Consta Sophia 38,00
Mahom
ntin
ed
Virgil
Sfântul
Efrem
cel Nou

Ajutăto
rul
celor
80. aflați în *** Sophia 5,00
căutare
a unui
servici
u sau a
unei
locuinț
e
Spoved Porfirie
ania Uspens
81. unui ki, Sophia 6,00
păcăto episco
s p
Deprim
area și
tămădu Spirido
irea ei nos
82. în Logoth Sophia 7,00
învățăt etis,
ura arhim.
Biserici
i
Vieţi și
cuvinte
de
învăţăt
ură ale
83. Bătrâni *** Sophia 12,00
lor
contem
porani
din
Grecia
Casian
a.
Învăţăt Nicolae
ură Velimir
84. Sophia 9,00
despre ovici,
iubirea sf.
în
Hristos
85. Isihie și Hieroth Sophia 50,00
teologi eos
e. Vlacho
Calea s,
tămădu mitrop.
irii
omului
în
Biseric
a
Ortodo

Apa
vieţii.
300 de
istorioa
86. *** Sophia 20,00
re cu
tâlc
duhovn
icesc
Sfantul
Efrem
cel Nou
-
Izbăvit
orul
celor
nedrept
ățiți și
87. al celor *** Sophia 5,00
care se
află în
proces
e.
Mărturii
și
rugăciu
ni de
folos
Sfântul
Maslu
şi alte
slujbe
Petru
de
Prutea
88. vindec Sophia 25,00
nu,
are -
ierom.
istorie
şi
actualit
ate
Nectari
e de
Despre
Eghina,
pocăinţ
sf.;
89. ă şi Sophia 13,00
Simeon
spoved
Noul
anie
Teolog,
sf.
Cum să Semeni
90. biruim k, Sophia 15,00
frica Dmitry
91. Muceni *** Sophia 18,00
cia și
faptele
minuna
te ale
Sfântul
ui
Gheorg
he
Sfântul
Efrem
cel Nou

Lumină
torul
celor
care
92. *** Sophia 5,00
învață
sau au
de
trecut
exame
ne ori
încercă
ri
Andrei,
sf.,
Tîlcuire Arhiepi
la scopul
93. Sophia 20,00
Apocali Cezare
psă ei
Capado
ciei
Să ne
rugăm
15 zile Brottier
cu ,
94. Sophia 12,00
Sfântul Lauren
Ioan ce
Gură
de Aur
Hristod
La
ul
apusul
95. Aghiori Sophia 10,00
libertăți
tul,
i
ierom.
Cuvinte
pentru
viața
sufletul
Ioan
ui.
Maxim
96. Predici Sophia 14,00
ovici,
și
sf.
îndrum
ări
duhovn
icești
97. Sfântul *** Sophia 20,00
Efrem
cel
Nou.
Mărturii
ale
minunil
or
săvârşi
te în
zilele
noastre
. Vol. 2
Noi
minuni
ale
98. Sfântul *** Sophia 8,00
ui Luca
al
Crimeei
Pocăinţ
a.
Ospăţu
l
creştin
Pestov,
99. ului Sophia 8,00
N.E.
împreu
nă cu
Părintel
e
Ceresc
Lupta
cu
patimil
e–
100. metode *** Sophia 32,00
ascetic
e şi
psiholo
gice
Căsăto
ria,
cale
spre Ford,
sfințeni David;
101. Sophia 30,00
e. Ford,
Viețile Mary
sfinților
căsător
iți
Psihan
aliza și
teologi
a
ortodo
Loudov
xă.
ikos,
102. Despre Sophia 18,00
Nikolao
dorință,
s pr.
univers
alitate
și
eshatol
ogie
103. Femeia Evdoki Sophia 30,00
şi mov,
mântuir Paul
ea
lumii
Harta
mănăst
irilor şi
104. schituri *** Sophia 8,00
lor din
Români
a
Krasnik
Singur
105. ova, Sophia 20,00
ătatea
Olga
Să ne
rugăm
15 zile
cu
Evdoki
Antoni
106. mov, Sophia 12,00
e
Michel
Bloom,
Mitropo
lit de
Suroj
Tâlcuir
Serafim
ea
107. Alexiev, Sophia 12,00
Crezulu
arhim.
i
Pollyan
na, Porter,
108. jocul Eleanor Sophia 15,00
bucurie H.
i
Călăuz
ă
duhovn
icească
.
Sfaturi
ale
109. *** Sophia 18,00
nevoito
rilor
ortodo
cşi din
veacul
al
XX-lea
Învăţăt
uri
despre Teofan
110. mersul Zavorat Sophia 9,00
la ul, sf.
biseric
ă
111. Familia Kozlov, Sophia 20,00
- Maxim,
ultimul pr.
bastion
.
Răspun
suri la
întrebă
ri ale
tinerilo
r
Ține
candel
a inimii
aprinsă
Larchet
.
112. , Jean- Sophia 13,00
Învățăt
Claude
ura
părintel
ui
Serghie
Suta de
Nicolae
capete
Velimir
113. de la Sophia 9,00
ovici,
Liubost
sf.
inia
Despre
felurite
proble
me de
credinţ
ă şi
viaţă. Teofan
114. Leacuri Zavorat Sophia 18,00
pentru ul, sf.
tulbură
ri,
luminăr
i pentru
nedum
eriri
Sfântul
Efrem
cel Nou
-
115. *** Sophia 20,00
Minuni
în
Români
a. Vol. 2
Minunil
e
icoanei
"Maica
116. Domnu *** Sophia 8,00
lui
Potirul
neseca
t"
Proble
mele
psiholo
gice:
Semeni
obstac
117. k, Sophia 12,00
ol pe
Dmitry
calea
vieţii
duhovn
iceşti
118. Pași pe White, Sophia 14,00
calea
sfințeni
ei. Cum

crește Elizabe
m copii th
iubitori
de
Dumne
zeu
Sfântul
Efrem
cel Nou
-
marele
mijlocit
or
119. *** Sophia 5,00
pentru
dobând
irea de
copii și
pentru
sănătat
ea lor
Minunil
e
icoanei
Maica
120. *** Sophia 10,00
Domnu
lui „a
Semnul
ui”
Nici
prea
devrem
e, nici
prea
târziu.
Faros,
Experie
Filothe
nța
u, pr.;
121. necesa Sophia 18,00
Sigalos

,
pentru
George
o mai
profun

înțeleg
ere a
vieții
La
jumătat
ea
drumul Faros,
122. ui. Filothe Sophia 18,00
Criza u, pr.
vârstei
de
mijloc
123. Patriar Larchet Sophia 17,00
hul , Jean-
Pavle
al
Serbiei.
Un
Claude
sfânt al
vremuri
lor
noastre
Călăuz
a
rugător
ului
ortodo
x.
Piedici,
Serafim
ispite
124. Alexiev, Sophia 10,00
și
arhim.
apropie
rea de
Dumne
zeu pe
calea
rugăciu
nii
Minunil
e
icoanei
Maica
125. Domnu *** Sophia 7,00
lui de
la
Baciko
vo
Viața
Sfântul
ui
Boris
Mihail
Serafim
de la
126. Alexiev, Sophia 10,00
Pliska
arhim.
cel
întocm
ai cu
Aposto
lii
Nervozi Avdeev
tatea la ,
127. copii și Dmitri, Sophia 12,00
adoles prof.
cenți dr.
Un Nectari
portret e de
128. Sophia 30,00
al Eghina,
omului sf.
Viaţa, Antoni
boala, e de
129. Sophia 10,00
moarte Suroj,
a mitrop.
130. Necuno Gheorg Sophia 24,00
scuţii hiu,
din Consta
Heidelb ntin
erg Virgil
Sfântul
Efrem
cel Nou

Tămăd
uitorul
celor
cuprinș
i de
131. *** Sophia 5,00
patima
droguri
lor ori a
beției.
Mărturii
și
rugăciu
ni de
folos
Când
Sisova,
copilul
132. Tatiana Sophia 20,00
nu
L.
ascultă
Cum să
ne
crește
m
copiii. Pestov,
133. Sophia 12,00
Calea N.E.
spre
desăvâ
rșita
bucurie
Pollyan
Porter,
na
134. Eleanor Sophia 15,00
domniș
H.
oară
Trecân
d cu
bine
marea
vieţii. Rafail
135. Răspun Karelin, Sophia 30,00
suri la arhim.
dilemel
e lumii
de
astăzi
Mireas
ma
sfințeni
ei.
Palmer,
Povesti
136. Consta Sophia 28,00
ri dintr-
ntina
o
mănăst
ire de
maici
Sfântul
Efrem
cel
Nou,
vindec
ătorul
137. *** Sophia 5,00
celor
care
suferă
de boli
incurab
ile
Viața
Serafim
de
138. Alexiev, Sophia 40,00
după
arhim.
moarte
Dacă
puterile
sunt pe
sfârşite
. Zorin,
139. Război Konsta Sophia 20,00
ul şi ntin V.
pacea
omului
cu el
însuşi
Despre
lucrare
a
virtuțilo
r și
lupta
Nil
împotri
140. Sinaitul Sophia 25,00
va
, sf.
patimil
or
Către
Agathie
monah
ul
Sfântul
Efrem
cel Nou
-
Izbăvit
orul
141. celor *** Sophia 5,00
cuprinș
i de
întrista
re ori
depresi
e
142. Rugăci Chiril al Sophia 12,00
uni Turovul
pentru ui, sf.
fiecare
zi a
săptăm
ânii şi
canoan
e de
pocăinţ
ă
Meșteș
Serafim
ugul
143. Alexiev, Sophia 10,00
rugăciu
arhim.
nii
Admini Faros,
144. strarea Filothe Sophia 23,00
iubirii u, pr.
Istoria
Biserici
i
Ortodo
xe
145. *** Sophia 14,00
Bulgar
e–
scurtă
introdu
cere
Vindec
area
lăuntric
ăa Chryss
omului. avgis,
146. Sophia 16,00
Arta John,
îndrum pr.
ării
duhovn
icești
THEOT
OKARI
ON.
Rugăci
Nectari
uni în
e de
147. versuri Sophia 40,00
Eghina,
închina
sf.
te
Maicii
Domnu
lui
El și
ea. În
căutare Gumer
a ov,
148. Sophia 16,00
armoni Pavel,
ei pr.
conjug
ale
Prințes MacDo
149. a și nald, Sophia 18,00
Curdie George
150. Tîlcuire Teofilac Sophia 70,00
a t al
Epistol Bulgari
elor ei, sf,
către
Tesalon
iceni,
Timotei
, Tit și
Filimon
Introdu
cere în
Lossky,
teologi
151. Vladimi Sophia 15,00
a
r
ortodo

Vremea
lucrării.
Chipul
lăuntric
Hieroth
al
eos
Tradiție
152. Vlacho Sophia 50,00
i
s,
ortodo
mitrop.
xe:
teologi
e și
viață
Cum să
trăim în
ziua de
astăzi. Nikon
Scrisor Vorobio
153. Sophia 25,00
i v,
despre cuvios
viaţa
duhovn
icească
Arta
icoanei
.O Evdoki
154. teologi mov, Sophia 30,00
ea Paul
frumus
eţii
Pe
cărarea
Raiului.
Convor
biri
duhovn
Cornea
iceşti
,
155. cu Sophia 20,00
Luminiț
Înaltpre
a
asfinţit
ul Ioan,
Arhiepi
scop al
Munțilo
r
Început
ul unei
Irineu,
156. vieți în Sophia 12,00
arhim.
rugăciu
ne
157. Poporu Gheorg Sophia 22,00
hiu,
l
Consta
nemurit
ntin
orilor
Virgil
Cuvinte
le fiilor
158. lui *** Sophia 10,00
Brânco
veanu
Sfântul
Nectari
e din
Eghina:
159. viața, *** Sophia 5,00
acatist
ul,
paracli
sul
Aposta
zia și
Antihri
stul
după
160. *** Sophia 18,00
învățăt
ura
Sfințilo
r
Părinți
Ghimp
ele din
trup.
Aspect
e
practic Zorin,
161. e ale Konsta Sophia 20,00
învăţăt ntin V.
urii
creştin
e
despre
boală
Materic
.
Învățăt
urile
Avvei
Isaia
162. către *** Sophia 15,00
preacin
stita
Teodor
a
monahi
a
163. Puterea Serafim Sophia 8,00
și Alexiev,
ajutorul arhim.
sfinţilor
- cu trei
vieți
inedite
de
sfinți:
Sfântul
Onufrie
din
Gabrov
o
Sfântul
Gheorg
he din
Serdica
Sfânta
Zlata
din
Meglen
ia
Călăuz
a. Anasta
Îndrum sie
164. Sophia 60,00
ar Sinaitul
hristolo , sf.
gic
Cum să
ne
îmbogă
Teofan
ţim
165. Zavorat Sophia 8,00
viaţa
ul, sf.
prin
rugăciu
ne
Pateric
ul Rilei.
Părintel
e Pavel
înainte-
văzător Serafim
166. ul şi Alexiev, Sophia 13,00
alţi arhim.
nevoito
ri din
veacul
al XX-
lea
Minunil
e
icoanei
Maica
Domnu
lui "Eu
167. sunt cu *** Sophia 7,00
voi şi
nimeni
împotri
va
voastră
"
168. Sfântul *** Sophia 9,00
Teodos
ie,
marele
făcător
de
minuni
din
Caucaz
. Viaţa,
minunil
e,
acatist
ul
Făcând
Antoni
din
e de
169. viață Sophia 10,00
Suroj,
rugăciu
mitrop.
ne
Depend
ența de
comput
Zorin,
er, de
170. Konsta Sophia 16,00
jocuri,
ntin V.
de
nicotin
ă
Doamn
a Maria
Brânco
veanu -
171. Tainica *** Sophia 18,00
biruință
a
lacrimil
or
Coresp
ondenț
a cu
Sfântul
Nicodi
m de la
Tisman
a,
Mitropo
litul
Antim Eftimie
al de
172. Sophia 10,00
Ungrov Tarnov
lahiei, o, sf.
Monah
ul
Ciprian
, viitor
mitrop
olit al
Kievulu
i şi al
întregii
Rusii
173. După *** Sophia 10,00
faptă și
răsplat
ă.
Povesti
ri
creștin
e
pentru
copii
Dragos
tea -
cum să
o
Semeni
dobând
174. k, Sophia 18,00
im,
Dmitry
cum să
o
păstră
m
CuvInte
și
învățăt Clemen
uri de t din
175. Sophia 7,00
folos Ohrida,
pentru sf.
orice
creștin
Biseric
a
Trupul
lui Larchet
176. Hristos , Jean- Sophia 30,00
. II. Claude
Relațiil
e dintre
Biserici
Prelege
Zizioul
ri de
as,
dogmat
177. Ioannis Sophia 39,00
ică
,
creştin
mitrop.
ă
Sfântul
Amfilo
hie de
la
178. Poceae *** Sophia 8,00
v. Viața
și
minunil
e
Tâlcuir
e la
Rugăci
Luca al
unea
179. Crimeei Sophia 6,00
Sfântul
, sf.
ui
Efrem
Sirul
180. Despre Vasile Sophia 50,00
feciorie al
Ancyrei
;
Pseudo-
-Atanas
ie al
Alexan
driei
Cele
opt
păcate
de
moarte
Gumer
şi lupta
ov,
181. cu ele, Sophia 13,00
Pavel,
Ascetic
pr.
a
ortodo

pentru
mireni
Martiriu
l
Sfințilo
182. *** Sophia 50,00
r
Brânco
veni
Şcoala
Ortodo
xiei
pentru
începăt
ori.
Poveţe
183. *** Sophia 18,00
ale
sfinţilor
pentru
toate
împreju
rările
vieţii
130 de
capete
care
cuprind
pe
scurt
toată Antioh
184. învățăt Pandec Sophia 45,00
ura tul, sf.
Scriptu
rilor de
Dumne
zeu
insuflat
e
185. Carte Nicoles Sophia 15,00
pentru cu,
îndrăgo Costio
stiții n
care
vor să
se
împriet
eneasc
ă
Nicolae
Piramid
Velimir
186. a Sophia 9,00
ovici,
Raiului
sf.
Acolo
unde
Nikolao
Dumne
s,
zeu nu
mitrop
se
olit de
187. vede. Sophia 20,00
Mesog
Asuma
heea si
rea
Lavreot
suferinț
iki
ei și a
bolii
Calea
rătăciril
or.
Adevăr
și
Serafim
minciu
188. Alexiev, Sophia 14,00

arhim.
despre
viața
de
după
moarte
Învățăt
uri din
Evangh
elie
pentru
omul
Vasile
modern
al
189. . Sophia 20,00
Kineşm
Tâlcuiri
ei, sf.
la
Evangh
elia
după
Marcu -
vol. 2
Semnul
Andreo
Crucii.
poulos,
190. Gest, Sophia 15,00
Andrea
taină,
s, pr.
istoric
191. Unde Sophia 10,00
sălăşlui
eşte
Dumne
zeu.
Povesti
ri
pentru
copii,
părinţi
şi
bunici
Criza
vârstei
de
Faros,
mijloc.
192. Filothe Sophia 18,00
Provoc
u, pr.
ări și
perspe
ctive
Pateric
Andrei
ul
Aghiori
193. Sfântul Sophia 50,00
tul,
ui
monah
Munte
Sfântul Gheorg
Ambro hiu,
194. zie al Consta Sophia 25,00
Milanul ntin
ui Virgil
Educar
ea
copilul
ui.
Sfaturi
ale
195. *** Sophia 9,00
duhovn
icilor
şi psih
ologilor
ortodo
cşi
Știu un
om
întru
Hristos
: Hieroth
Starețu eos
196. l Vlacho Sophia 65,00
Sofroni s,
e, mitrop.
isihast
ul şi
theolog
ul
Serafim
al
Despre
197. Dmitro Sophia 9,00
îngeri
vului,
sf.
Învățăt
uri
Rafail
despre
198. Karelin, Sophia 20,00
Taina
arhim.
Căsăto
riei
199. Descop Serafim Sophia 6,00
erirea Rose,
lui ierom.
Dumne
zeu
inimii
omului
Minunil
e
Sfântul
ui
200. Sophia 20,00
Efrem
cel Nou
în viața
noastră
Minunil
e
icoanei
Maica
201. *** Sophia 8,00
Domnu
lui de
la
Tihvin
Starețu
Teoclit
l meu,
Dionisi
202. Gavriil Sophia 18,00
atul,
Dionisi
monah
atul
Ce li se
ascund
e
tinerilor
Zorin,
.
203. Konsta Sophia 15,00
Ispitele
ntin V.
şi
bolile
acestui
veac
Ceasuri
le de
dinaint
ea
plecării
sufletul Serafim
204. ui de Alexiev, Sophia 10,00
pe arhim.
pământ
. Viaţa
de
după
moarte
Fericita
Xenia
din
Sankt-
205. Sophia 10,00
Petersb
urg -
Noi
minuni
206. Învățăt Vasile Sophia 25,00
uri din al
Evangh Kineşm
elie ei, sf.
pentru
omul
modern
.
Tâlcuiri
la
Evangh
elia
după
Marcu -
vol. 1
Conflic
tele
familial Gumer
e. ov,
207. Sophia 18,00
Preveni Pavel,
re şi pr.
rezolva
re
Omul
fără
chip.
Faros,
Înstrăin
208. Filothe Sophia 20,00
area
u, pr.
ethosul
ui
creştin
Plamad
Trei
eala,
209. ceasuri Sophia 30,00
Antoni
în iad
e
Minunil
e
icoanei
Maica
210. *** Sophia 7,00
Domnu
lui de
la
Kazan
Sfântul
Efrem
cel Nou
-
211. *** Sophia 20,00
Minuni
în
Români
a. vol. 1
Iubirea
nebună Evdoki
212. a lui mov, Sophia 22,00
Dumne Paul
zeu
213. Despre Vasile Sophia 13,00
educar cel
ea Mare,
copiilor sf.;
. De la Plutarh
desăvâ
rșirea
clasică
la
împlinir
ea
creștin
ă
Comun
iune şi
alteritat
Zizioul
e.
as,
Fiinţare
214. Ioannis Sophia 45,00
a
,
person
mitrop.
al-
eclesial
ă
Îndrum Gheorg
ar he din
215. pentru Zadons Sophia 5,00
spoved k,
anie staret
Cum să
biruim
iubirea
de
arginți.
Banii și
216. *** Sophia 15,00
mântuir
ea din
perspe
ctiva
Biserici
i
Carte
de
bucate Mănăst
mănăst irea
ireşti, Bura;
217. Sophia 40,00
însoţită Psarro
de u,
câteva Paola
file de
Pateric
Postul
Schme
Mare.
mann,
218. Paşi Sophia 20,00
Alexan
spre
der, pr.
Înviere
Cuvinte
Ioan de
la
219. Kronst Sophia 14,00
Postul
adt, sf.
Mare
Thicara
. Laude
şi Thicara
rugăciu ,
220. Sophia 10,00
ni către preacu
Preasfâ vios
nta
Treime
221. Abisuri Iustin Sophia 35,00
le
gândirii
şi
simţirii Popovi
umane. ci, sf.
Studii
teologi
ce
Carte
de
căpătâi
despre
moarte Serafim
222. şi Alexiev, Sophia 14,00
înviere. arhim.
Viaţa
de
după
moarte
Liturgh
ia
ortodo Petru
xă. Prutea
223. Sophia 40,00
Istorie nu,
şi ierom.
actualit
ate
Nihilis
mul.
Rădăci
na Serafim
224. Revoluţ Rose, Sophia 12,00
iei în ierom.
epoca
modern
ă
Reţetar
duhovn
icesc
sau
Doctori Ieremia
225. e Zavorat Sophia 9,00
duhovn ul, PS
icească
adunat
ă din
lume
Carte
de
rugăciu
226. Sophia 10,00
ni
pentru
copii
227. Fiecare Sophia 24,00
zi, un
dar al
lui
Dumne
zeu.
366
cuvinte
de
folos
pentru
toate
zilele
anului
Mântuir
ea în Teofan
228. viaţa Zavorat Sophia 7,00
de ul, sf.
familie
Prinţes MacDo
229. a şi nald, Sophia 18,00
goblinii George
Sfântul
Nicolae
,
făcător
ul de
230. Minuni. Sophia 5,00
Viaţa,
Canon
ul,
Acatist
ul
Puterea
rugăciu
nii
copiilor
231. . Sophia 10,00
Povesti
ri
creştin
e
Biseric
a
Krivose
soborni
in,
232. cească. Sophia 18,00
Vasili,
Texte
arhiep.
ecleziol
ogice
Răspun
suri la
întrebă Spirido
ri ale nos
233. tinerilor Logoth Sophia 20,00
. etis,
Ortodo arhim.
xia şi
lumea
Euharis
Schme
tia.
mann,
234. Taina Sophia 25,00
Alexan
Împărăţ
der, pr.
iei
235. Sfântul Sophia 5,00
Luca al
Crimeii
: viaţa,
canonu
l,
acatist
ul
Cunoaş
te-te pe
Nectari
tine
e de
236. însuţi Sophia 30,00
Eghina,
sau
sf.
Despre
virtute
Gheorg
hiu,
A doua
237. Consta Sophia 35,00
şansă
ntin
Virgil
Moarte
a şi
doliul.
Faros,
O
238. Filothe Sophia 32,00
teologi
u, pr.
ea
nădejdi
i
Cum
indrum
ăm White,
239. copilul Elizabe Sophia 8,00
în viaţa th
duhovn
icească
Către
sufletul
Lazar,
împovă
Abasid
240. rat de Sophia 14,00
ze,
duhul
arhim.
întristă
rii
Cum să
citim
Biblia
în Paulin,
241. învăţăt Lecca, Sophia 10,00
ura arhim.
Sfinţilo
r
Părinţi
Cum să
îmbună
tăţim
242. Sophia 15,00
relaţiile
cu
părinţii
243. Îndelet Evghen Sophia 70,00
nicire ie
iubitoar Vulgari
e de s,
Dumne arhiep.
zeu. Astrah
Tîlcuiri anului
la
Pentate
uh
Proble
me şi
dificult
ăţi în
educar
Sisova,
ea
244. Tatiana Sophia 30,00
copiilor
L.
.
Îndrum
ar
pentru
părinţi
În
căutare
Zorin,
a
245. Konsta Sophia 20,00
fericirii
ntin V.
conjug
ale
Minunil
e
icoanei
Maica
246. Sophia 9,00
Domnu
lui din
Vladimi
r
Cum ne
mântui
eşte
Dumne
zeu. Ioan de
247. Sfaturi Kronst Sophia 15,00
de adt, sf.
urmat
pentru
toată
vremea
Armele
războiu
lui Ignatie
nevăzu Brianci
248. Sophia 15,00
t aninov,
Scrisor sf.
i către
monahi
Cum să
supravi
eţuim
duhovn Serghie
249. iceşte Meciov, Sophia 14,00
în sf.
lumea
de
astăzi
250. Dragos Sophia 18,00
tea
adevăr
ată.
Taina
dragost
ei
înainte
şi după
căsător
ie
Sfântul
Efrem
cel
Nou.
Viaţa,
acatist
ele,
251. Sophia 5,00
paracli
sul,
rugaciu
ni la
felurite
trebuin
ţe
Ce se
întâmpl
ă cu
sufletul
din
ceasul
Serafim
morţii
252. Alexiev, Sophia 12,00
până în
arhim.
ziua a
40-a.
Viaţa
de
după
moarte
Sofroni
Viaţa şi e al
253. scrieril Ierusali Sophia 30,00
e mului,
sf.
Despre
proble
mele Thermo
vieţii s,
254. Sophia 24,00
creştin Vasilio
e s, pr.
contem
porane
255. Sfântul Sophia 24,00
Mare
Muceni
c şi
Cuvios
Efrem
cel
Nou.
Mărturii
ale
minunil
or
săvârşi
te în
zilele
noastre
. vol. 1
Catehe
ze
Gordon
pastora
, Vasile,
le pe
256. pr. Sophia 30,00
înţeles
prof.
ul
dr.
tuturor
- vol. I
Bolile
suflete
şti şi
vindec
area lor
Lazare
în
257. scu, Sophia 15,00
scrieril
Ovidiu
e
Sfântul
ui Ioan
Gura
de Aur
Vremea
Chiril al
postulu
Alexan
258. i şi a Sophia 60,00
driei,
înfrânâ
sf.
rii
Drumul
spre
cunoaş
terea
de
Rafail
sine.
259. Karelin, Sophia 16,00
Convor
arhim.
biri
despre
viaţa
duhovn
icească
Despre
bolile Lazar,
tainice Abasid
260. Sophia 15,00
ale ze,
sufletul arhim.
ui
Sfântul
Luca al
Nectari
Crimeii
e
-
261. Antono Sophia 20,00
minunil
poulos,
e
arhim.
contem
porane
262. Casnici Faros, Sophia 25,00
a- Filothe
dificult u, pr.;
Kofinas
ăţi şi ,
soluţii Stavros
, pr.
Iconaru Larchet
263. l şi , Jean- Sophia 25,00
artistul Claude
Judeca
ta de
apoi. Serafim
264. Viaţa Alexiev, Sophia 12,00
de arhim.
după
moarte
Minunil
e,
vedenii
le şi
cuvinte
le
Preacu
viosulu Nil
i Cavsoc
265. Sophia 25,00
părintel alivitul,
ui sf.
nostru
Nil
Izvorât
orul de
Mir
Cavsoc
alivitul
De la
întrista
rea
inimii
la Ignatie
mângâi Brianci
266. Sophia 14,00
erea lui aninov,
Dumne sf.
zeu.
Scrisor
i către
mireni
Pateric
267. Egypte Sophia 65,00
an
268. Fericita Sophia 10,00
Pelaghi
a,
ucenic
a
Sfântul
ui
Serafim
de
Sarov.
Viaţa
unei
sfinte
nebune
pentru
Hristos
Princip
esă şi
monahi
e:
Cooke,
269. Domniţ Sophia 30,00
Bev.
a Ileana
- Maica
Alexan
dra
Papadi
Povesti
amandi
ri de
270. s, Sophia 30,00
Craciu
Alexan
n
dros
Dumne
zeu in
Tihon
impreju
din
271. rarile Sophia 30,00
Zadons
vietii
k, sf.
de zi cu
zi
Gheorg
hiu,
Condot
272. Consta Sophia 20,00
iera
ntin
Virgil
Pentru
o
inteleg
ere a Thermo
adoles s,
273. Sophia 16,00
centei. Vasilio
Primav s, pr.
ara
innegur
ata
Psihiatr Avdeev
ia ,
274. pentru Dmitri, Sophia 14,00
duhovn prof.
ici dr.
Enigme
le
ereditat
ii.
Pacatel Zorin,
275. e Konsta Sophia 20,00
stramo ntin V.
silor si
genele
urmasil
or
276. Vesnici Serafim Sophia 8,00
a, Alexiev,
amara arhim.
sau
fericita
- Viata
de
dupa
moarte
Divortu
l: cum
il
preveni
277. Sophia 15,00
m, cum
il
depasi
m
Minuni
ale
278. Sophia 10,00
vremii
noastre
Fericita
Maria Nicodi
de m,
Olonet, episco
279. Sophia 9,00
pustnic pul
a din Belgor
codrii odului
Rusiei
Maica
Teosem
ni,
ucenic
a
Parintel
ui
280. Porfirie Sophia 12,00
.
Cuvinte
de
invatat
ura si
marturi
i
Povesti
ri de
Pasti.
Papadi
Cantec
amandi
ele lui
281. s, Sophia 25,00
Dumne
Alexan
zeu si
dros
alte
povesti
ri
282. Cartea Sophia 30,00
asculta
rii.
Cuvinte
pentru
asculta
re
adunat
e de la
multi
sfinti si
dumne
zeiesti
parinti,
spre
folosul
celor
ce vor
sa se
mintuia
sca
Criza
283. Sophia 18,00
familiei
Runcea
Predici
nu,
284. popular Sophia 16,00
Nicolae
e
, pr.
Psihiatr
ia
ortodo
xa in
intreba
Avdeev
ri si
,
raspun
285. Dmitri, Sophia 20,00
suri. De
prof.
vorba
dr.
cu un
psihiatr
u
ortodo
x
Cum să
educă
m
ortodo
x
copilul.
300 de
sfaturi
286. înţelept Sophia 12,00
e
pentru
părinţi
de la
sfinţi şi
mari
duhovn
ici
Talcuir
e la
Rugaci
Serafim
unea
287. Alexiev, Sophia 35,00
Sfantul
arhim.
ui
Efrem
Sirul
Antoni
Talcuri
e
noi la
288. Plămăd Sophia 55,00
texte
eală,
vechi
mitrop.
Psaltire
sau
cugetar
i
evlavio
ase si
rugaciu
ni
scoase
din
Teofan
facerile
289. Zavorat Sophia 12,00
Sfantul
ul, sf.
ui
Efrem
Sirul si
asezate
dupa
randuia
la
Psalmil
or lui
David
Cum să
întemei
em o
familie
ortodo
xă. 250
de
sfaturi
înţelept
290. Sophia 10,00
e
pentru
soţ şi
soţie
de la
sfinti si
mari
duhovn
ici
Despre
Larchet
iubirea
291. , Jean- Sophia 30,00
crestin
Claude
a
Ambro
Invatat
zie de
uri
292. la Sophia 25,00
duhovn
Optina,
icesti
sf.
Gheorg
Casa
hiu,
de la
293. Consta Sophia 25,00
Petrod
ntin
ava
Virgil
294. Fericita Sophia 10,00
Eufemi
aa
Serbiei.
Viata
unei
starete
apostol
ice
Dialogu
l in
Faros,
psihote
295. Filothe Sophia 20,00
rapia
u, pr.
ortodo
xa
Sfantul
Ioan de
Rila,
facator
ul de
296. minuni. Sophia 10,00
Viata,
testam
entul,
acatist
ul
Cum sa
biruim
mandri
a.
Lectii
de
vindec
297. are a Sophia 10,00
mandri
ei din
sfaturil
e
Sfintilo
r
Parinti
Nicolae
Razboi
Velimir
298. ul si Sophia 16,00
ovici,
Biblia
sf.
Margari
tare.
Cuvinte
ale
Sfintul Ioan
ui Ioan Gura
299. Sophia 35,00
Gura de Aur,
de Aur sf.
si ale
multor
Sfinti si
Dascali
Fericita
Priklon
Athana
sky,
300. sia si Sophia 10,00
Alexan
idealul
der
pustiei
301. Vitamin Coniari Sophia 25,00
e s,
duhovn Anthon
icesti y M.
pentru
inimile
ranite.
Zi de zi
cu
Hristos
de-a
lungul
anului
biseric
esc.
vol. 2
Iata
duhovn
icul:
parintel
302. Sophia 30,00
e
Arsenie
Papaci
oc
Femeia
si
Avdeev
proble
,
mele
Dmitri,
ei:
prof.
303. perspe Sophia 9,00
dr.;
ctiva
Besedi
psihiatr
na,
ului
Ioana
ortodo
x
Vasile
cel
Mare,
sf.;
Randui Pahomi
elile e cel
304. vietii Mare, Sophia 40,00
monah sf.;
ale Ioan
Casian,
sf.;
Benedi
ct, sf.
Familia
ortodo
xa -
sfaturi,
Sestun,
cuvinte
305. Evghen Sophia 12,00
de
i, pr.
invatat
ura,
rugaciu
ni
306. Traditie Plamad Sophia 35,00
si eala,
libertat Antoni
e în e
spiritua
litatea
ortodo
xa
Vietile
Sfintilo
307. Sophia 70,00
r
Proroci
Zece
Nectari
cuvant
e de
308. ari la Sophia 13,00
Eghina,
Postul
sf.
Mare
Lucrare
a de
taina a
309. Sophia 10,00
Rugaci
unii lui
Iisus
Meditat
Grecea
ii la
310. nu, Sophia 35,00
Evangh
Olga
elii
Plinsuri
le
Efrem
Sfintul
311. Sirul, Sophia 5,00
ui
sf.
Efrem
Sirul
Experie Ignatie
nte Brianci
312. Sophia 50,00
ascetic aninov,
e sf.
Mari
stareţi
ruşi.
Vol. 2:
vieţile,
313. minunil Sophia 40,00
e,
îndrum
ari
duhovn
iceşti
Cum sa
traim
crestin
este.
Pilde Teofan
314. din Zavorat Sophia 10,00
faptele ul, sf.
si
cuvinte
le lui
Hristos
315. Povesti Vasiles Sophia 13,00
ri cu,
pentru Ileana
copii
dupa
traditia
ortodo
xa
Crestin
ul in
fata Larchet
316. bolii, , Jean- Sophia 24,00
suferint Claude
ei si
mortii
Viata
317. de Sophia 10,00
familie
Introdu
cere in Schme
teologi mann,
318. Sophia 25,00
a Alexan
liturgic der, pr.
a
Bucuri
a
sarbato
rilor.
Povesti
319. Sophia 10,00
ri
crestin
e
pentru
copii
Noi
minuni
ale
Sfantul
320. Sophia 10,00
ui
Serafim
de
Sarov
Schme
Tatal mann,
321. Sophia 8,50
nostru Alexan
der, pr.
Viata si
minunil
e
Sfantul
322. Sophia 6,00
ui
Calinic
de la
Cernica
Vietile
sfintilor
323. Sophia 14,00
apostol
i
324. Izbavir Serafim Sophia 10,00
ea de Alexiev,
pacate. arhim.
Talcuir
e la
Rugaci
unea
Sfantul
ui
Efrem
Sirul
Antoni
Scoala
e de
325. rugaciu Sophia 10,00
Suroj,
nii
mitrop.
Curatia
.
Talcuir
e la
Serafim
rugaciu
326. Alexiev, Sophia 6,00
nea
arhim.
sfantul
ui
Efrem
Sirul
Despre
smeren Serafim
327. ie si Alexiev, Sophia 10,00
mandri arhim.
e
Dumne
zeu
este
Iubire.
Mărturi Larchet
328. a , Jean- Sophia 27,00
Sfântul Claude
ui
Siluan
Athonit
ul
Serafim
Leacul
329. Alexiev, Sophia 7,00
uitat
arhim.
Teofan
330. Predici Zavorat Sophia 32,00
ul, sf.
Viata si
minunil
e
Sfantul
331. Sophia 10,00
ui
Kuksa
de
Odessa
Mari
stareţi
ruşi.
Vol. 1:
vieţile,
332. minunil Sophia 70,00
e,
îndrum
ări
duhovn
iceşti
333. Catehis Filaret, Sophia 10,00
mul sf.,
ortodo mitrop.
Mosco
x
vei
Viata și
minunil
e
Sfintei
334. Sophia 10,00
Matron
a din
Mosco
va
Pustia

cetatea
lui
Dumne
zeu. O
introdu
cere in
studiul
Chitty,
monahi
335. Derwas Sophia 30,00
smului
J.
egiptea
n si
palesti
nian
din
timpul
Imperiu
lui
crestin
Latcu-
Teodos
336. Poezii Sophia 16,00
ia,
Zorica
Din apa
si din
Duh.
Schme
Un
mann,
337. studiu Sophia 25,00
Alexan
liturgic
der, pr.
al
botezul
ui
Sfaturi
pentru
o Thermo
crester s,
338. Sophia 20,00
e Vasilio
sanato s, pr.
asa a
copiilor
Luca al
339. Predici Crimeei Sophia 35,00
, sf.
340. Inconst Larchet Sophia 30,00
ientul , Jean-
spiritua Claude
l sau
Adancu
l
nestiut
al
inimii
Indrum
ar
crestin
pentru
vremuri
le de Iurasov
azi. ,
341. Sophia 20,00
Convor Ambro
biri cu zie, pr.
Parintel
e
Ambro
zie. vol.
2
Akedia,
fața
duhovn
icească
a
342. Sophia 15,00
deprim
ării.
Cauze
și
remedii
Talcuir
ea
Crezulu
i. Nicolae
Credint Velimir
343. Sophia 10,00
a ovici,
poporu sf.
lui lui
Dumne
zeu
Sfantul
Simeon
Ilarion
Noul
Alfeyev
Teolog
344. , Sophia 35,00
si
mitrop
traditia
olit
ortodo
xa
Sa ne
rugam
15 zile
Evdoki
cu
345. mov, Sophia 10,00
Sfantul
Michel
Serafim
de
Sarov
Luca al
Puterea
346. Crimeei Sophia 12,00
inimii
, sf.
347. Pacatel Zorin, Sophia 13,00
e Konsta
tineretii ntin V.
si
sanatat
ea
familiei
Vitamin
e
duhovn
icesti
pentru
intarire
a
Coniari
sufletul
s,
348. ui. Zi Sophia 28,00
Anthon
de zi cu
y M.
Hristos
de-a
lungul
anului
biseric
esc.
vol. 1
Viaţa,
arătăril
e,
minunil
e,
acatist
ul şi
paracli
sul
Sfântul
ui
349. Sophia 25,00
Efrem
cel
Nou,
grabnic
ul
ajutător
şi
marele
facator
de
minuni
Talcuir
ea
Teofilac
Sfintei
t al
350. Evangh Sophia 40,00
Bulgari
elii de
ei, sf.
la
Marcu
Sfanta Spetsie
Fotinia ris,
351. Sophia 12,00
de la Ioachi
Iordan m, pr.
Rugaci
unile
Efrem
Sfantul
352. Sirul, Sophia 20,00
ui
sf.
Efrem
Sirul
353. Psihiatr Meleho Sophia 10,00
ia si
proble
v,
mele
Dmitri,
vietii
prof
duhovn
icesti
Ghid
pentru
doband
irea
Mack,
armoni
354. John, Sophia 24,00
ei in
pr.
familiil
e
ortodo
xe
Arțarul
neascu
ltător -
istorisir
355. i Sophia 6,00
creștin
e
pentru
copii
Boala
si
tamadu Hieroth
irea eos
356. sufletul Vlacho Sophia 10,00
ui in s,
traditia mitrop.
ortodo
xa
Sfaturil
e unui Mordas
preot ov,
357. Sophia 15,00
pentru Valenti
enorias n, pr.
ii lui
Dumne
zeu nu
Larchet
vrea
358. , Jean- Sophia 15,00
suferint
Claude
a
omului
Indrum Iurasov
ar de ,
359. Sophia 7,00
spoved Ambro
anie zie, pr.
Barbat
ul si
femeia
in
viziune Ford,
360. Sophia 25,00
a David
Sfantul
ui Ioan
Gura
de Aur
In
cautare
a
bucurie
i.
Povesti
361. Sophia 12,00
ri
pentru
copii,
parinti
si
bunici
Minuni
ale
362. Sfântul Sophia 18,00
ui
Nicolae
Marturii
despre
Sfantul
363. Sophia 15,00
Ioan de
Kronst
adt
Cuvinte
de
nadejd
364. e celor Sophia 12,00
fara de
nadejd
e
Viata si
minunil
e
Sfantul
ui
Nicolae
365. Sophia 45,00
- carte
pentru
copii,
parinti
si
bunici
Am
Luca al
iubit
366. Crimeei Sophia 10,00
patimir
, sf.
ea
Talcuiri
din
Sfanta
Scriptu Teofan
367. ra Zavorat Sophia 15,00
pentru ul, sf.
fiecare
zi din
an
368. Viata si Damas Sophia 65,00
lucraril chin,
e ierom.
Parintel
ui
Serafim
Rose
Musafir
369. ul din Sophia 8,00
cer
Bizantu
l intre
Occide
ntul
crestin Babus,
370. si Emanoi Sophia 35,00
Orientu l, pr. dr.
l
islamic
(sec.
VII-XV)
Randui
Serafim
eli de
de
371. viata Sophia 6,00
Sarov,
crestin
sf.
a
Traditia
ortodo
xa
Larchet
despre
372. , Jean- Sophia 30,00
viata
Claude
de
dupa
moarte
Dreapt
a
cinstire
Ioan
a
Maxim
373. Nascat Sophia 8,00
ovici,
oarei
sf.
de
Dumne
zeu
Rugaci
unile
Sfintilo
374. r Sophia 35,00
Parinti
(Apant
hisma)
Cat de
mare
este
dragost
375. ea lui Sophia 12,00
Dumne
zeu
pentru
oameni
376. Raspun Teofan Sophia 12,00
suri la Zavorat
intreba ul, sf.
ri ale
intelect
ualilor.
Vol. 1
Raspun
suri la
intreba Teofan
377. ri ale Zavorat Sophia 12,00
intelect ul, sf.
ualilor.
Vol. 2
Mici
Arsenie
indemn
Papaci
378. uri spre Sophia 8,00
oc,
mantuir
arhim.
e
Antoni
Taina e de
379. Sophia 10,00
iubirii Suroj,
mitrop.
Serafim
Fericitu
Rose,
l Ioan
ierom.;
Maxim
Gherm
380. ovici - Sophia 20,00
an
viata si
Podmo
minunil
senski,
e
ierom.
Vietile
sfintilor
-
Vasiles
povesti
381. cu, Sophia 16,00
ri
Ileana
pentru
copii.
Vol. 1
Credint
a
sfintilor
. Nicolae
Catehis Velimir
382. Sophia 10,00
mul ovici,
Biserici sf.
i
Ortodo
xe
Palmel
e
oameni
Nicules
lor,
cu,
383. minuni Sophia 13,00
Luminit
spuse
a-Irina
si
nespus
e
384. Apocali Averchi Sophia 16,00
psa e
Sfantul Tausev,
ui Ioan arhiep.
- un
coment
ariu
ortodo
x
In
Ioan de
lumea
385. Kronst Sophia 9,00
rugaciu
adt, sf.
nii
Iuliania
Truda
,
386. iconaru Sophia 29,00
monahi
lui
e
Ignatie
Cuvant
Brianci
387. despre Sophia 20,00
aninov,
moarte
sf.
Viața Teofan
388. lăuntric Zavorat Sophia 15,00
ă ul, sf.
Scoală-
te și
umblă: Zorin,
389. pași Konsta Sophia 20,00
spre ntin V.
însănăt
oșire
Despre
Nectari
ingrijire
e de
390. a Sophia 12,00
Eghina,
sufletul
sf.
ui
Sufletul
dupa
moarte.
Experie
nte
contem
porane
Serafim
de
391. Rose, Sophia 15,00
dupa
ierom.
moarte
in
lumina
invatat
urii
ortodo
xe
Despre
Ignatie
vedenii
Brianci
392. , duhuri Sophia 12,00
aninov,
și
sf.
minuni
Sfântul
Ioan de
Kronst
Alexan
adt:
dru,
393. viața, Sophia 18,00
episco
învățăt
p
ura,
minunil
e
394. Sfantul Teoclit Sophia 19,00
Nectari Dionisi
e din
Egina,
facator
ul de
minuni. atul,
Viata, monah
invatat
uri,
predici,
scrisori
Rabdar
ea.
Talcuir
e la
Serafim
rugaciu
395. Alexiev, Sophia 9,00
nea
arhim.
sfantul
ui
Efrem
Sirul
Vedere
a
pacatel
or
noastre
.
Serafim
Talcuir
396. Alexiev, Sophia 15,00
e la
arhim.
rugaciu
nea
Sfantul
ui
Efrem
Sirul
Sfanta
Nina
cea
intocm
ai cu
397. Aposto Sophia 9,00
lii si
luminat
oarea
Georgi
ei
Cum sa
biruim
398. Sophia 10,00
deprim
area
399. Duhov Vorobie Sophia 8,00
nicul si v,
ucenic Vladimi
ul. r, pr.
Vesnici
a,
bolile
suflete
sti si
proble
mele
crestini
lor de
astazi
Avdeev
Cand
,
sufletul
400. Dmitri, Sophia 15,00
este
prof.
bolnav
dr.
Cartea
Facerii,
crearea Serafim
401. lumii si Rose, Sophia 45,00
omul ierom.
inceput
urilor
De ce Zorin,
402. sufera Konsta Sophia 12,00
copiii ntin V.
Noi
minuni
ale
403. *** Sophia 15,00
Sfântul
ui
Nicolae
Vietile
sfintilor
-
Vasiles
povesti
404. cu, Sophia 16,00
ri
Ileana
pentru
copii.
Vol. 2
Nicolae
Simbol
Velimir
405. uri si Sophia 10,00
ovici,
semne
sf.
Serafim
406. Scrieri Rose, Sophia 80,00
ierom.
Vrajba
Serafim
si
407. Alexiev, Sophia 7,00
impaca
arhim.
re
Ignatie
Brianci
408. Predici Sophia 28,00
aninov,
sf.
Preacu
vioasa
409. Dositei Sophia 8,00
a de la
Kitaev
Nicodi
Despre
m
410. vrajitori Sophia 8,00
Aghiori
e
tul, sf.
411. Nervozi Avdeev Sophia 12,00
tatea - ,
cauze, Dmitri,
manife prof.
stari,
remedii
dr.
duhovn
icesti
Pelerin
412. Sophia 9,00
ul rus
Uspens
Calauzi ky,
ri in Leonid;
413. Sophia 70,00
lumea Lossky,
icoanei Vladimi
r
Darul
ingerul
ui.
Povesti
414. Sophia 6,00
crestin
e
pentru
copii
Atanasi
Spoved
e
ania.
415. Anasta Sophia 8,00
Indrum
siou,
ar
arhim.
Despre
tulbura
Ioan de
rile
416. Kronst Sophia 9,00
lumii
adt, sf.
de
astazi
Mancar
417. uri de Sophia 12,00
post
Terape
utica Larchet
418. bolilor , Jean- Sophia 60,00
spiritua Claude
le
Raspun
suri la
intreba Nicolae
ri ale Velimir
419. Sophia 14,00
lumii ovici,
de sf.
astazi
vol. 1
Raspun
suri la
intreba Nicolae
ri ale Velimir
420. Sophia 14,00
lumii ovici,
de sf.
astazi
vol. 2
Boala
Teofan
si
421. Zavorat Sophia 7,00
moarte
ul, sf.
a
422. Maica Sophia 15,00
Arsenia
. Calea
spre
vindec
area
inimii
Metodo
logia
cerceta
rii Benga,
423. stiintifi Daniel, Sophia 20,00
ce in pr.
teologi
a
istorica
Indrum
ar
crestin
pentru
vremuri
le de Iurasov
azi. ,
424. Sophia 15,00
Convor Ambro
biri cu zie, pr.
Parintel
e
Ambro
zie. vol.
1
Sa ne
rugam
15 zile Egger,
425. Sophia 10,00
cu Maxime
Sfantul
Siluan
Idealul
educaţi
onal în
pedago
gia
creştin
ă:
Clemen
t din Benga,
426. Alexan Cristin Sophia 24,00
dria, a
Sfântul
Ioan
Gura
de Aur,
Fericitu
l
August
in
427. Cosmol Petcu, Sophia 16,00
ogia Lucian-
crestin Razvan
a si , pr.
teoriile
fizicii
modern
e
Depresi Avdeev
a ca ,
428. patima Dmitri, Sophia 12,00
si ca prof.
boala dr.
Cuvioa
sa
Macari
Duraso
a,
v,
429. mangai Sophia 14,00
Ghena
etoarea
die
celor
suferin
zi
Viata Ioan de
430. mea in Kronst Sophia 35,00
Hristos adt, sf.
Arsenie
Singur
Papaci
431. Ortodo Sophia 10,00
oc,
xia
arhim.
Cea
mai
scurta
cale
Serafim
catre
432. Alexiev, Sophia 10,00
rai. Nu
arhim.
judeca
si nu
vei fi
judecat
Talcuir
ea Teofilac
Sfintei t al
433. Sophia 55,00
Evangh Bulgari
elii de ei, sf.
la Luca
Erminia
Dionisi
picturii
434. e din Sophia 60,00
bizanti
Furna
ne
Practic
a Thomp
picturii son,
435. Sophia 18,00
in Daniel
temper V. jr.
a
Tinerii
vremuri
lor de
pe Marler,
urma - J.,
436. ultima monah, Sophia 14,00
si Wermut
adevar h, A.
ata
razvrati
re
Educati
a
religioa Irineu
sa. de
437. Invatat Ekateri Sophia 15,00
uri nburg,
pentru sf.
copii si
tineri
Stiinta Teofan
438. rugaciu Zavorat Sophia 10,00
nii ul, sf.
Bizantu
l,
Babus,
istorie
439. Emanoi Sophia 40,00
si
l, pr. dr.
spiritua
litate
O zi de
viata
sfanta.
Sfaturi Grigori
practic e al
e Sankt
440. Sophia 10,00
pentru Petersb
organiz urgului,
area mitrop.
vietii
crestin
ului
Cele
mai
frumoa
se 153
de
istorisir
441. i Sophia 45,00
minuna
te
adunat
e de la
Sfintii
Parinti
Terape
Larchet
utica
442. , Jean- Sophia 18,00
bolilor
Claude
mintale
Cale
Teofil
spre
443. Paraian Sophia 25,00
bunatat
, arhim.
e
Ortodo
xia si Serafim
444. Religia Rose, Sophia 15,00
Viitorul ierom.
ui
445. Talcuir Teofilac Sophia 60,00
ea t al
Sfintei Bulgari
Evangh ei, sf.
elii de
la Ioan
Păcatel
e
Zorin,
părințil
446. Konsta Sophia 12,00
or și
ntin V.
bolile
copiilor
Dragos
tea.
Talcuir
e la
Serafim
rugaciu
447. Alexiev, Sophia 10,00
nea
arhim.
Sfantul
ui
Efrem
Sirul
Teoria
muzicii
psaltic
e
pentru Ionasc
Semina u,
448. riile Stelian, Sophia 24,00
teologi pr.
ce si prof.
Scolile
de
cantare
ti
Talcuir
ea Teofilac
Sfintei t al
449. Sophia 60,00
Evangh Bulgari
elii de ei, sf.
la Matei
Iata
duhovn
icul:
parintel
450. e Sophia 8,00
Arsenie
Papaci
oc. Vol.
3
Imagin
e,
icoana,
iconom
ie. Mondz
Sursele ain,
451. Sophia 35,00
bizanti Marie-
ne ale Jose
imagin
arului
contem
poran
452. Puterea Nicolae Sophia 8,00
lui Velimir
Dumne
zeu in
minuni
marturi
ovici,
site de
sf.
Sfantul
Nicolae
Velimir
ovici
Genele
și cele
șapte
păcate
capital
e. Ce
ți-e
scris, Zorin,
453. în Konsta Sophia 18,00
frunte ntin V.
ți-e
pus. Se
poate
schimb
a
aceasta
...
Sfantul
Iov de
la
Poceae
v. Viata.
454. Cuvinte Sophia 7,00
de
invatat
ura.
Acatist
ul
Diction
ar
onoma
stic Balan-
crestin. Mihailo
455. Sophia 79,00
Repere vici,
etimolo Aurelia
gice si
martiro
logice
Ce este
fericire
a. Noua
istorioa
re
456. minuna Sophia 13,00
te
pentru
parinti,
copii,
bunici
457. Despre Nectari Sophia 12,00
preotie e de
Eghina,
sf.
Minunil
e
Sfântul
458. ui *** Sophia 12,00
Serafim
de
Sarov
Minunil
e
icoanei
„Maica
459. Domnu Sophia 8,00
lui de
la
Poceae
v“
Mai
Nicolae
presus
Velimir
460. de Sophia 8,00
ovici,
Rasarit
sf.
si Apus
Iconari
în
Otopen
461. i. 40,00
Album.
Ediţia a
III-a
Arca
Noetică
462. de la *** 125,00
Alba
Iulia
Frescel
e
Mănăst
463. *** 280,00
irii
Drago
mirna
Acatist
ul şi
paracli
sele
464. *** 1,50
Părintel
ui
Arsenie
Boca
Rugăci
uni
foarte
465. *** 1,00
folosito
are de
suflet
466. Am Marcu, 16,00
cunosc Lelia
ut un
sfânt:
Arsenie
Boca
Iconari
in
467. *** 45,00
Otopen
i II
Iconari
în
468. *** 40,00
Otopen
iI
Omul Simeon
cel Noul
469. 10,00
întâi- Teolog,
zidit sf.
August
in N.
Flori
Kandio
470. înmires 21,00
tis,
mate
episco
p
KIRIAK
ODRO
MION
AUGUS August
TINIAN in de
471. 35,00
- 92 Florina,
predici mitrop.
la
dumini
ci
Noi
pagini
472. de *** 9,00
Sinaxar
I
Noi
pagini
473. de *** 9,00
Sinaxar
II
Noi
pagini
474. de *** 9,00
Sinaxar
III
Scara
475. Prislop *** 10,00
ului
De la
prieteni Tanase,
476. e la Nicolae 3,50
iubire - , pr.
extras
Din
Tibet in
Sfantul
Kotzab
Munte
477. asis, 35,00
la
Ioannis
Batran
ul
Paisie
Axa.
Revista
de
oceano
478. 15,00
grafie
ortodo
xa. Nr.
51
Harala
Ecume
mbie D.
nismul
479. Vasilop 10,00
fara
oulos,
masca
arhim.
Acatist
ul
marturi
sitorulu
480. 1,50
i
Valeriu
Gafenc
u
Canoan
ele
Biserici Floca,
i Ioan N.,
481. Ortodo arhid. 55,00
xe. prof.
Note si dr.
coment
arii
Istorioa
re
duhovn
482. icesti 3,00
pentru
copii.
vol. 2
Seman Bratu,
483. 35,00
atorul Lelia
Orasul
infiat,
orasul
inviat. Drago
Un mir,
484. portret Maria 107,91
de Cosmin
cetate a
vazut
de
copii
Coresp
ondenţ
ă cu Sofroni
Protoie e
Accent
485. reul Saharo 23,00
Print
Gheorg v,
he arhim.
Florovs
ki
486. Scrisor Sofroni Accent 21,00
i către
familia e
protoie Saharo
Print
reului v,
Boris arhim.
Stark
Arsenie
Epistol Papaci Accent
487. 15,00
e oc, Print
arhim.
Duhov
nicul
de
Peana,
taină. Accent
488. Ioan, 15,00
Părintel Print
pr.
e
Arsenie
Boca
Între
timp și
veșnici
e. Viața
Alpetri, Accent
489. părintel 15,00
Sorin Print
ui
Arsenie
Papaci
oc
Sofroni
Taina
e
vieții Accent
490. Saharo 35,00
creștin Print
v,
e
arhim.
Am
auzit
un
sfant
Sofone
vorbind Accent
491. a, Ioan, 16,00
: Print
pr.
Parintel
e
Arsenie
Boca
Vom
vedea Sofroni
pe e
Accent
492. Dumne Saharo 35,00
Print
zeu v,
precum arhim.
este
Cuvios Sofroni
ul e
Accent
493. Siluan Saharo 45,00
Print
Athonit v,
ul arhim.
Cuvant Sofroni
ari e
Accent
494. duhovn Saharo 30,00
Print
icesti. v,
Vol. 2 arhim.
495. Cuvant Sofroni Accent 35,00
ari e
duhovn Saharo
Print
icesti. v,
Vol. 1 arhim.
Audiob
ook:
Cum ne Ioan de
Act și
496. mântui Kronst 54,00
Politon
eşte adt, sf.
Dumne
zeu
Audiob
ook:
Luca al
Am Act și
497. Crimeei 49,00
iubit Politon
, sf.
pătimir
ea
Audiob Antoni
ook: e de Act și
498. 26,00
Taina Suroj, Politon
iubirii mitrop.
Audiob
ook: Scovel
Ușa Shinn, Act și
499. 26,00
secretă Florenc Politon
către e
succes
Codul Teodos
Bibliei. ie
Semnăt Parasc Adeniu
500. 28,00
ura lui hiv, m
Dumne protosi
zeu nghel
Sfinți
martiri
și
mărturi Bujore
Adeniu
501. sitori anu, 36,00
m
români Anca
din
secolul
X
Maxime
și
cugetăr Teodos
i ie
patristi Parasc Adeniu
502. 28,00
ce. hiv, m
Sfântul protosi
Ioan nghel
Gură
de Aur
Carte
Nicodi
foarte
m Adeniu
503. folosito 19,00
Aghiori m
are de
tul, sf.
suflet
504. O inima Virtosu, Adeniu 29,00
de Gheorg m
broscut he
a.
Tomul
2.
Primii
pasi
spre
maturit
ate
(benzi
desena
te)
Maxime Teodos
si ie
cugetar Parasc Adeniu
505. 35,00
i hiv, m
filocali protosi
ce nghel
Sfarsit
ul
omului.
Zosima
Cules Adeniu
506. Pascal, 22,00
din m
monah
Sfintele
Scriptu
ri
Binecu Ungure
vântare anu,
Adeoda
507. , nu Mihail 7,00
tus
bleste Adeoda
m tus, pr.
Povesti Vatră,
508. ri Mihaela Agapis 2,50
morale , prof.
Educaţi
a Ioan de
creştin- la
509. Agapis 15,00
ortodo Rarau,
xă a pr.
copiilor
Înmorm
ântarea Nicodi
şi m
510. parasta Mandit Agapis 3,50
sele a,
cuvenit protos.
e
Psaltire
a Maicii
Domnu
lui (cu
511. *** Agapis 6,00
scris
mare,
necarto
nată)
512. Carte *** Agapis 80,00
de
rugăciu
ni scris
normal,
fermoar
, legată
în piele
Carte
de
rugăciu
ni scris
513. *** Agapis 80,00
mare,
fermoar
, legată
în piele
Psaltire
a Maicii
Domnu
lui
(legata
514. Agapis 80,00
in
piele,
cu
fermoa
r)
Calea
Carții.
Povesti
ri din
viață Radule
515. Părintel scu, Agapis 4,50
ui Mihai
Nicodi
m
Măndiț
ă
Cele
zece
porunci
Nicodi
explica
m
te pe
516. Mandit Agapis 9,50
înţeles
a,
ul
protos.
tuturor.
Porunc
a a X-a
Cele
zece
porunci
explica Nicodi
te pe m
517. înţeles Mandit Agapis 9,50
ul a,
tuturor. protos.
Porunc
a a IX-
a
518. Cele Nicodi Agapis 9,50
zece m
porunci Mandit
explica a,
te pe protos.
înţeles
ul
tuturor.
Porunc
a a VIII-
a
Cele
zece
porunci
explica Nicodi
te pe m
519. înţeles Mandit Agapis 9,50
ul a,
tuturor. protos.
Porunc
a a VII-
a
Mărturi
a.
Povest
ea
Rebenc
zguduit
520. iuc, Agapis 8,00
oare a
Daniela
unei
tinere
emigra
nte
Despre
avort.
Motive,
521. *** Agapis 10,00
traume,
consec
inţe
Cele
zece
porunci
explica Nicodi
te pe m
522. înţeles Mandit Agapis 9,50
ul a,
tuturor. protos.
Porunc
a a VI-
a
Starețu
l iubirii.
Viața
Cuvios
Goume
ului
nopoul
523. Paisie Agapis 9,50
ou,
Aghiori
Maria
tul
povesti

copiilor
524. Pelerin *** Agapis 27,00
aj în
Țara
Sfântă.
Pe
urmele
Mântuit
orului
Iisus
Hristos
Cele
zece
porunci
Nicodi
explica
m
te pe
525. Mandit Agapis 9,50
înţeles
a,
ul
protos.
tuturor.
Porunc
a a V-a
Cele
zece
porunci
Nicodi
explica
m
te pe
526. Mandit Agapis 9,50
înțeles
a,
ul
protos.
tuturor.
Porunc
a a IV-a
Cele
zece
porunci
Nicodi
explica
m
te pe
527. Mandit Agapis 9,50
înțeles
a,
ul
protos.
tuturor.
Porunc
a a III-a
Cele
zece
porunci
Nicodi
explica
m
te pe
528. Mandit Agapis 9,50
înțeles
a,
ul
protos.
tuturor.
Porunc
a a II - a
Sfântul
Consta Bănică
529. ntin Vatră, Agapis 2,50
Brânco Mihaela
veanu
Viaţa si
minunil
Ioasaf
e
530. de Agapis 3,50
Sfintei
Vidin
Filoftei
a
531. Cele Nicodi Agapis 9,50
zece m
porunci Mandit
explica a,
te pe protos.
înțeles
ul
tuturor.
Porunc
aI
Viata
Sfintei Eftimie
Cuvioa de
532. Agapis 3,50
se Tarnov
Parasc o, sf.
heva
Psaltire
a Maicii
Domnu
lui
533. *** Agapis 10,00
(carton
ata,
scris
mare)
Sfantul
Dimitri
e cel
Nou,
patron
ul
Bucure
stilor.
Insemn
Ciocioi,
arile
534. Gheorg Agapis 4,00
ultimul
hita
ui
sihastr
u de la
Basara
bovo.
Adevar
si
legend
a
Povesti
ri din
copilari
a
tatalui Marcu,
535. Agapis 6,50
meu si Vasile
din
viata
mamei
Floarea
Psaltire
a Maicii
536. Agapis 4,50
Domnu
lui
Roza
de
537. Agapis 6,00
Tanneb
urg
Bauber
Tanarul
ger,
538. din Agapis 6,00
Wilhel
Nysa
m, dr.
539. Luxul Nicodi Agapis 8,50
si
impodo m
birile Mandit
ruineaz a,
a protos.
sufletul
Randui
ala
540. sfintei Agapis 2,50
imparta
sanii
Viata
noastra Mitrofa
541. Agapis 3,00
dupa n, pr.
moarte
Carte
de
rugaciu
ni
(scris
542. Agapis 6,00
mare,
brosata
)-
AGAPI
S
Carte
de
rugaciu
ni
543. Agapis 6,00
(scris
normal,
brosata
)
Carte
de
rugaciu
ni
544. Agapis 12,00
(scris
mare,
cartona
ta)
Carte
de
rugaciu
ni
545. Agapis 10,00
(scris
normal,
cartona
ta)
Indrept Nicodi
ar m
546. pentru Mandit Agapis 1,50
spoved a,
anie protos.
Nicodi
Despre
m
pacatul
547. Mandit Agapis 4,50
injuratu
a,
rilor
protos.
548. Urcus Agapis 5,00
duhovn
icesc.
Culege
re de
texte
crestin
ortodo
xe
culese
si
coment
ate de
Andrei
Draguli
nescu
Pravila
zilnica
a
549. crestin Agapis 2,50
ului
ortodo
x
Sfantul
Serafim
de
Lazaru
Sarov.
s
550. O Agapis 17,00
Moore,
biografi
arhim.
e
spiritua
la
Sfantul
Nectari
Fontrie
e din
r,
551. Eghina. Agapis 7,50
Ambroi
Schita
se, pr.
biografi
ca
Nicodi
Viata
m
Maicii
552. Mandit Agapis 13,50
Domnu
a,
lui
protos.
Ce sa
facem
si ce
nu Nicodi
trebuie m
553. sa Mandit Agapis 2,50
facem a,
in protos.
Sfanta
Biseric
a
Nicodi
Minunil
m
e Maicii
554. Mandit Agapis 18,00
Domnu
a,
lui
protos.
555. Viata Tautu, Agapis 4,50
Genove
vei de
A.
Braban
t
Invatat Nicodi
uri m
556. despre Mandit Agapis 4,50
rugaciu a,
ne protos.
Nicodi
Dai
m
vointa
557. Mandit Agapis 6,00
iei
a,
putere
protos.
Nicodi
Capcan m
558. ele Mandit Agapis 4,50
iadului a,
protos.
Judeca
ta
particul
ara a
Nicodi
sufletul
m
ui
559. Mandit Agapis 15,00
omene
a,
sc
protos.
dupa
iesirea
din
trup
Roadel
e
Duhulu
i Sfânt -
Dragos
Dragne
tea.
560. , Agaton 4,50
Carte
Amalia
de
colorat,
cu
multe
de aflat
Roadel
e
Duhulu
i Sfânt -
Bucuri Dragne
561. a. Carte , Agaton 4,50
de Amalia
colorat,
cu
multe
de aflat
562. Mângâi Dionisi Agaton 5,00
etorul e
celor Roman,
întristaţ arhim.
i,
bolnavi
şi
bătrâni
Rugăci
uni şi
sfaturi
privind
locul
de
563. *** Agaton 5,00
muncă
şi
găsirea
unui
rost în
viaţă
Carte
de
564. rugăciu *** Agaton 5,00
ni
zilnice
Abeced
arul
bucurie
i. Un
Siluana
altfel
Vlad,
565. de Agaton 28,00
monahi
catehis
e
m cu
Maica
Siluana
Vlad
Dicţion
ar de
Benesc
gânduri
u,
566. aproap Agaton 14,00
Sorin,
e
pr.
teologi
ce
În drum
spre
Ierusali
m.
Povesti
ri
duhovn
icești
cu
Dunca,
monahi
567. Liviu Agaton 7,00
și
Ştefan
mireni
din
vremuri
le
noastre
, care
caută
mântuir
ea
568. Ghid *** Agaton 4,50
de
Spoved
anie cu
rânduia
la de
rugăciu
ne
pentru
Sfânta
Împărtă
șanie
Sfinţeni Stanes
a ca o e,
569. Agaton 20,00
aventur Alexan
ă dru
Redesc
operire
a
moşten
irii
ortodo
xe a
570. Occide *** Agaton 21,00
ntului.
Interviu
ri,
mărturi
i,
revelaţi
i
Un
părinte
cu
viaţă
sfântă.
Zosima
Ieromo
571. Pascal, Agaton 27,00
nahul
monah
Simon
Arvanit
is
(1901-
1988)
Minunil
e
Sfintei
Ana
revarsa
te
asupra Serafim
572. familiil Dunia, Agaton 4,00
or fară ierom.
de
prunci.
Paracli
sul
Sfintei
Ana
573. Comen Chiril al Agaton 9,00
tariu la Alexan
Epistol driei,
a către sf.
Romani
a
Sfântul
ui
Aposto
l Pavel
Sfântul
Ierarh
Iosif
cel Nou
de la
574. Partoș *** Agaton 4,00
viața,
minunil
e și
acatist
ul
Hristos
Florea,
575. - Pomul Agaton 14,00
Sandu
Vieţii
Rugăci
unea Florea,
576. Agaton 7,00
curată Sandu
a inimii
Război
Daniel
ul
de la
577. creştini Agaton 12,00
Rarău,
lor cu
pr.
diavolii
Părintel
e
Arsenie
Boca - Întuneri
578. De la c, Agaton 9,00
Vaţa de Daniel
Sus
spre
Prislop
Dialog
cu un
necredi
ncios.
Despre
existen
ţa lui
Vasiliu,
Dumne
579. Bogda Agaton 24,00
zeu şi
n-Ioan
despre
care
religie
este
cea
adevăr
ată
580. Au fost Parasc Agaton 13,00
odată… hiv
Mărturii Cleopa,
şi ierod.
convor
biri cu
mari
duhovn
ici
Ghid
pentru
o
581. căsnici *** Agaton 16,00
e
implinit
ă
Stanes
e,
Alexan
Povest
dru;
582. ea lui Agaton 14,00
Stănes
Mieluț
e,
Carme
n
Dincolo
de
gânduri Cotici,
și Marilen
emoții. a;
Povești Marink
583. Agaton 22,00
terapeu ovic,
tice Ana-
pentru Georgi
copii și ana
preadol
escenți
Carte
de
rugăciu
ni și
584. *** Agaton 20,00
Îndrum
ător de
spoved
anie
Comen
tarii la
Chiril al
profeții
Alexan
585. mici. Agaton 8,00
driei,
Prooro
sf.
cul
Maleahi
În
mijlocu
l
tinerilor
.
Repere
pentru Nicau,
586. îndrum Nicolae Agaton 15,00
area Pr.
grupuri
lor de
tineret
în
Biseric
ă
587. Semnifi Visario Agaton 14,00
cația
marilor
sărbăto
ri
creștin
n
e.Călăt
Joanta,
orie
arhim.
spre
Împărăț
ia lui
Dumne
zeu
Rugaci
unea
de
toată
vremea
. Cea
mai
588. *** Agaton 27,00
puterni

rugaciu
ne și
cea mai
ușor de
zis
Tradiție
bizanti
nă și
Corîu,
influenț
589. Daniel, Agaton 9,00
e
pr.
apusen
e în
Erminie
Puterea
rugăciu
nii -
590. *** Agaton 13,00
pateric
pentru
copii
Jurnalu
l
suflețel
ului
meu.
Gurgui
Mica
atu,
591. agendă Agaton 13,00
Andree
duhovn
a
icească
pentru
copiii
de 6-11
ani
Evangh
elia în Haşu,
culori. Ioana;
592. Sfinții, Pal, Agaton 8,00
prieteni Luminiţ
i noștri. a
vol. I
Evangh
elia în Haşu,
culori. Ioana;
593. Sfinții, Pal, Agaton 8,00
prieteni Luminiţ
i nostri. a
vol. II
Nădejd Daniel
ea de la
594. Agaton 11,00
creștin Rarău,
ă pr.
Din
întuneri
cul
tulbură
Grigori
rilor
595. u, Agaton 14,00
psihice
Izabelle
către
Lumina
Vindec
ării
Saracia
,
suferint
a si
dragost
ea. Trei
cruci
pe
Ilchevic
Golgot
i
596. a mea Agaton 18,00
Breazu,
si a
Aurelia
neamul
ui meu.
Memori
i,
marturi
i,
multum
iri
Vreau
sa
schimb
lacrimil
e
voastre
in
bucurie
.
597. Antolo *** Agaton 26,00
gie de
cuvinte
duhovn
icesti
ale
Parintel
ui
Arsenie
Boca
598. „De *** Agaton 10,00
dincolo
am sa
va ajut
mai
mult!".
Marturii
despre
Parintel
e
Arsenie
Boca
Cocalar
ul si
vinul Stefan,
599. Agaton 8,00
sfintit. Bruno
Povesti
ri
Draguli
nescu,
Cu
Andrei,
pelerin
lector
ul rus
univ.
pe
600. dr.; Agaton 7,50
calea
Draguli
rugaciu
nescu,
nii lui
Ana-
Iisus
Maria
Claudia
Sa
gandim
Teofil
frumos
601. Paraian Agaton 28,00
ca sa
, arhim
traim
frumos
Credint
a Daniel
lucrato de la
602. Agaton 14,00
are si Rarău,
marturi pr.
sitoare
Ioan
Diavolu
Gura
603. l si Agaton 8,00
de Aur,
magia
sf.
Pustnic
ii
nevazu
ti ai Vlasie
Athosu Aghiori
604. Agaton 15,00
lui - tul,
taina monah
pustiei
athonit
e
Sfintii
Daniel
Ingeri.
de la
605. Sfantul Agaton 5,00
Rarău,
Inger
pr.
Pazitor
606. Staretu Cleopa Agaton 18,00
l Daniil
de la
Parasc
Rarau
hiv,
si
ierod.
Rugul
Aprins
Smeren
ia si
asculta
rea.
Smeren
ia -
temelia
tuturor
virtutilo
Daniel
r si
de la
607. singura Agaton 16,00
Rarău,
cale de
pr.
mantuir
e.
Asculta
rea -
aratare
a in
fapte a
smeren
iei
Duhul
lumesc
. Cum
scapa
m de
Daniel
grijile
de la
608. lumii. Agaton 13,00
Rarău,
Grija
pr.
pentru
mantuir
ea
sufletul
ui
Daniel
Curatia de la
609. Agaton 22,00
inimii Rarău,
pr.
Bucuri
e si
mangai
ere.
Predici
la Teofil
610. cununii Paraian Agaton 10,00
, , arhim
inmorm
antari
si
sarbato
ri
611. Parintel Corlea Agaton 48,00
e n,
Arsenie Natalia
Boca.
O viata
inchina
ta
schimb
arii
vietii
noastre
-
coperta
cartona
ta
Convor
biri
duhovn
icesti Nicau,
612. cu Nicolae Agaton 10,00
monah Pr.
ul
Proclu
Nicau
Apocali
psa.
Planul
Mina
de
613. Dobzeu Agaton 15,00
salvare
, arhim.
a lumii
in 7
etape
Parintel
e
Arsenie
Boca.
Un om
mai
614. Agaton 14,00
presus
de
oameni
(Martur
ii - vol.
4)
De la
prieteni
e la
iubire.
Tanase,
Casato
615. Nicolae Agaton 21,00
ria -
, pr.
taina
iubirii
crestin
e
616. Sa nu-l Tanase, Agaton 16,00
rastigni Nicolae
m , pr.
iarasi
pe
Hristos
.
Predici
si
conferi
nte
Intoarc
erea
partiza
nului.
Motoc,
617. Brazii Agaton 16,00
Violeta
Fagara
sului
vorbes
c
Lupta
pentru
Nicau,
smeren
618. Proclu, Agaton 8,00
ie si
pr.
pocaint
a
Martiri
si
marturi
sitori
romani
din
secolul Seiche,
619. Agaton 50,00
XX. Fabian
Inchiso
rile
comuni
ste din
Romani
a
Marturii
din
iadul Puscas
620. inchiso u, Agaton 10,00
rilor Mihai
comuni
ste
621. Buruie Agaton 2,50
ni
crescut
e la
umbra
Biserici
i.
Vedenii
,
prooro
cii si
epistol
e
neadev
arate.
Uraciu
nea
vrajitori
ilor si a
obiceiu
rilor
pagane
sti
Dialogu
ri
despre
facerea
lumii.
Legatur Popovi
a ci,
622. Agaton 6,00
spiritua Platon,
la pr.
dintre
pamant
,
univers
si om
Maica
Domnu
lui
ocrotit
oarea
celor
prigoni
Aioanei
ti de
623. , Agaton 5,00
comuni
Neculai
sti.
Marturi
sirile
unui
conda
mnat la
moarte
Pravila
alba.
Sfaturi Arsenie
624. pentru Boca, Agaton 2,50
cei parinte
casator
iti
Lumina
lui
Hristos
vine
numai
la
ortodo Seiche,
625. Agaton 13,00
csi. Fabian
Sfanta
lumina
de la
Morma
ntul
Sfant
Cu fata
spre Teofil
626. vesnici Paraian Agaton 13,00
a , arhim.
fericita
627. Sarbat Teofil Agaton 20,00
ori Paraian
fericite. , arhim.
Predici
la
praznic
e si
sarbato
ri
Mestes
ugul
bucurie
i. Cum
doband
Siluana
im
Vlad,
628. bucuria Agaton 21,00
monahi
deplina
e
, ce
nimeni
n-o va
lua de
la noi
Rugaci
unea -
piatra
de Teofil
629. incerca Paraian Agaton 15,00
re a , arhim.
tuturor
lucruril
or
Lupta
duhovn
iceasca
cu Arsenie
630. lumea, Boca, Agaton 10,00
trupul parinte
si
diavolu
l
Hristos
sau
idolii
secolul Tanase,
631. ui XXI. Nicolae Agaton 15,00
Tinerii , pr.
la
rascruc
e
632. Cum Teofil Agaton 35,00
putem Paraian
deveni , arhim.
mai
buni.
Mijloac
e de
imbuna
tatire
suflete
asca.
Indrum
ator
ortodo
x
Calea
spre
fericire.
Scrisor
i Gafenc
633. trimise u, Agaton 2,50
din Valeriu
inchiso
are
celor
dragi
Credint
a
lucrato
are prin
iubire. Teofil
634. Predici Paraian Agaton 36,00
la , arhim.
dumini
cile de
peste
an
Ridicar
ea
casator
iei la
inaltim Arsenie
635. ea de Boca, Agaton 12,00
Taina - parinte
indrum
ator
duhovn
icesc
Marturii
din
Tara
Fagara
sului
636. Agaton 9,00
despre
parintel
e
Arsenie
Boca
Noi
marturi
i
despre
637. Agaton 9,00
parintel
e
Arsenie
Boca
638. Sufletul Seiche, Agaton 15,00
dupa Fabian;
moarte Cismile
si pana anu,
la Ioan
inviere.
Salvare
a din
iad a
mortilo
r nostri
Marele
extermi Gheorg
nator si hiu,
639. Marele Consta Agaton 12,00
Sinod ntin
Ortodo Virgil
x
Alte
marturi
i
despre
640. Agaton 9,00
Pr.
Arsenie
Boca.
Vol. III
Sfanta
Cruce
si cele
Seiche,
641. trei Agaton 7,00
Fabian
cruci
ale
omului
La
limita
reziste
nţei. Un Boicu,
642. Agnos 10,00
martiro Dragoş
logiu
alternat
iv
Necula,
Bucuri Consta
643. a ntin Agnos 10,00
darului Valer,
pr.
Necula,
Bucuri
Consta
a
644. ntin Agnos 20,00
însingu
Valer,
rării
pr.
Vindec
ările lui Necula,
Hristos Consta
645. şi ntin Agnos 10,00
vindec Valer,
area pr.
noastră
Părintel
e
Valeria
n
Petrasc
Grecu.
646. iuc, Agnos 12,00
Monah
Romeo
ul din
livada
cu
sfinţi
Necula,
Consta
ntin
Bucuri
Valer,
a
647. pr.; Agnos 20,00
credinţ
Muntea
ei
nu,
Cristia
n, pr.
Zâmbet
ul
sfinţilor
. File
Ene,
de
648. Romeo, Agnos 10,00
pateric
pr.
rural-
urban
contem
poran
Creştin Necula,
649. de Consta Agnos 10,00
ocazie ntin, pr.
Iisus
Hristos Necula,
650. , Consta Agnos 10,00
curajul ntin, pr.
nostru
Părintel
e
Arsenie
Boca în
arhivel
e
securit
ății. Bichir,
Alunga Florian;
rea din Petrasc
monahi iuc,
651. sm, Romeo Agnos 40,00
calomn ;
iile şi Toderel
filajul. ,
Bucure Raluca
şti -
Drăgăn
escu
(1960-
1989) -
Sinaia.
Vol. III
200 de
întâmpl
ări
Petrasc
nostim
652. iuc, Agnos 20,00
e din
Romeo
viaţa
Părinţil
or
653. Pedago Necula, Agnos 18,00
gia Consta
poveşti
ntin, pr.
i
Înţeles Muntea
uri ale n,
654. Agnos 20,00
Evangh Cristia
eliei n, pr.
Dumini
Necula,
ci de
655. Consta Agnos 20,00
fiecare
ntin, pr.
zi
Mihoc,
Lumina Vasile,
656. Evangh pr. Agnos 35,00
eliei prof.
dr.
În drum Necula,
657. spre Consta Agnos 20,00
Emaus ntin, pr.
Pe cine
incomo
dează
ora de
religie.
Necula,
Între
658. Consta Agnos 15,00
datul
ntin, pr.
legii şi
darul
lui
Dumne
zeu
Ortodo
Kennet
xia,
659. h, Agnos 10,00
drumul
Klaus
regal
Necula,
Anato
Consta
mia
660. ntin Agnos 10,00
sufletul
Valer,
ui
pr.
În Necula,
aștepta Consta
661. rea ntin Agnos 20,00
zorilor Valer,
de lună pr.
De ce
Necula,
eşti
Consta
trist,
662. ntin Agnos 15,00
Popor
Valer,
al
pr.
Învierii
Profun
zimi și
suprafe
țe. Taifas,
663. Conștii Bogda Agnos 15,00
nța și n, pr.
ținutul
curat al
inimii
664. Cum să Necula, Agnos 10,00
ieșim
din Consta
medioc ntin, pr.
ritate
Părintel
e Teofil,
orbul
care L-
a văzut
pe
Dumne
zeu. Bichir,
665. Agnos 22,00
Dosaru Florian
l de
securit
ate al
duhovn
ivului
bucurie
i
Necula,
Consta
Farmac ntin,
666. ia de pr.; Agnos 20,00
cuvinte Rusu,
Alexan
dru
Cine
Necula,
este
667. Consta Agnos 10,00
Iisus
ntin, pr.
Hristos
Marele
exame
n. Un
manus Arsenie
668. cris al Boca, Agnos 8,00
Maicii parinte
Magdal
ena
Ivan
Lăsați-
vă în
grija lui
Dumne
zeu. Petrasc
669. Mărturii iuc, Agnos 12,00
despre Romeo
Părintel
e
Arsenie
Boca
670. Părintel Bichir, Agnos 50,00
e Florian;
Arsenie Petrasc
Boca în iuc,
arhivel Romeo
e ;
securit Toderel
ății. ,
Anchet Raluca
ele,
canalul
și
persec
uția.
Vol. II
Icoane
671. pentru *** Agnos 19,00
suflet
Mihoc,
Credinţ
Vasile,
ă şi
672. pr. Agnos 20,00
înţeleg
prof.
ere
dr.
Parintel
e
Craciu
n Opre
-
Petrasc
Marturi
673. iuc, Agnos 12,00
sitorul
Romeo
cu
nume
de
Sarbat
oare
Parintel
e
Bichir,
Arsenie
Florian;
Boca in
Petrasc
arhivel
iuc,
e
674. Romeo Agnos 30,00
securit
;
atii.
Toderel
Opis de
,
docum
Raluca
ente.
Vol. 1
Portile
cerului.
Catehe Necula,
675. ze Consta Agnos 30,00
radio- ntin, pr.
difuzat
e
Fiti
ingadui
tori cu
neputin
tele
oameni
676. lor. Agnos 12,00
Marturii
despre
Parintel
e
Arsenie
Boca
677. Ce va Necula, Agnos 15,00
da Consta
omul in
schimb
pentru ntin, pr.
sufletul
sau
Parintel
e
Arsenie
Boca.
Petrasc
Fost-a
678. iuc, Agnos 12,00
om
Romeo
trimis
de
Dumne
zeu
Parintel
e
Arsenie
679. Boca - Agnos 12,00
Sfantul
Ardeal
ului
Propov
aduind Necula,
680. Evangh Consta Agnos 12,00
elia ntin, pr.
iertarii
Voicu,
Botezul
Consta
in
ntin,
681. traditia Agnos 15,00
arhid.
patristi
prof.
ca
dr.
O barfa Taifas,
682. nespov Bogda Agnos 9,00
edita n, pr.
Oameni
iubiti Stoia,
683. de Nicolae Agnos 15,00
Dumne , pr.
zeu
Crestin
Necula,
ism de
684. Consta Agnos 12,00
vacant
ntin, pr.
a
Iubirea Necula,
685. care ne Consta Agnos 12,00
urneste ntin, pr.
Zei,
idoli,
guru.
Marile
religii
Kennet
ale
686. h, Agnos 12,00
lumii
Klaus
vazute
prin
ochii
crestini
smului
Sfantul
Spirido Simeon
687. n Metafra Agnos 10,00
Taumat stul, sf.
urgul
Ogorul
cu Necula,
ingeri - Consta
688. povesti ntin Agnos 12,00
, Valer,
povesti pr.
ri
Viata
Sfantul
ui
Ierarh
Nicolae Necula,
689. , Consta Agnos 15,00
facator ntin, pr.
ul de
minuni,
daruito
rul
Doua
milioan
e de
kilomet Kennet
690. ri in h, Agnos 15,00
cautare Klaus
a
adevar
ului
Gandur Necula,
691. i si Consta Agnos 15,00
miride ntin, pr.
Necula,
Consta
Sfantul
ntin,
Daniil
692. pr.; Agnos 9,00
Stalpni
Tampa
cul
nariu,
Elena
Marcell
ino, o Necula,
693. minune Consta Agnos 9,00
de ntin, pr.
băiețel
Indumn
Necula,
ezeirea
694. Consta Agnos 20,00
maidan
ntin, pr.
ului
Din
Ioanice
abeced
scu,
695. arul Aius 30,00
Ioan,
credinţ
pr.
ei
696. N. Roatis, Aius 30,00
Steinha Florian
rdt în
interviu
ri
Povete
697. Alcor 2,00
sfinte
Costu
mul Isfanon
romane i,
698. sc de Doina; Alcor 101,00
patrimo Popoiu,
niu RO- Paula
EN
Icoane
pe
sticla.
Rosu,
Glass
699. George Alcor 81,00
icons
ta
(editie
bilingv
a)
Capod
opere
din
Evul
Mediu
700. Alcor 89,00
Roman
esc
(editie
bilingv
a)
Litote.
Eseu
vizual Dumitr
Anasta
701. asupra escu, 158,00
sia
codific Sorin
ării
iconice
Intelect
Buta,
uali Anasta
702. Mircea 32,00
îmbiser sia
Gelu
iciţi
Yannar
Libertat
as, Anasta
703. ea 32,00
Christo sia
moralei
s
Ioan
Putul
Gura Anasta
704. (Vol. I 70,00
de Aur, sia
si II)
sf.
Omilii Grigore
Anasta
705. (Vol. I, Palama 72,00
sia
II şi III) , sf.
Yannar
Contra as, Anasta
706. 35,00
religiei Christo sia
s
707. Sfintii Alexan Anasta 32,00
ingeri dra sia
(Princi
pesa
Ileana a
Romani
ei),
maica
Jurnal
intarzia
t.
Simtiri
din Rosei, Anasta
708. 110,00
afara Samuil sia
sistem
ului (2
volume
)
Intampl
ari Tanase,
minuna Petroni Anasta
709. 9,00
te din u, sis
vremea protos.
noastra
Sotul
Tanase,
ideal, Anasta
710. Nicolae 12,00
sotia sis
, pr.
ideala
Predici.
28 de
omilii
la Antim
Andrea
711. diferite Ivirean 25,00
s Print
sărbăto ul, sf.
ri
biseric
eşti
Facere Ţârlesc
a lumii u,
pe Cristin Andrea
712. 23,00
înţeles a, s Print
ul prezbit
copiilor era
Iubirea,
prezent
continu Gherm
u. an
Dragos Bălălău Andrea
713. 19,00
te, , s Print
credinţ Luminiţ
ă şi a
suferinţ
a în doi
Medici
Harghe
na
l,
iubirii.
Cristia
Cum să
n, dr.; Andrea
714. ne 27,00
Harghe s Print
vindec
l,
ăm prin
Adrian,
credinţ
dr.
ă
715. Căsăto Antoni Andrea 15,00
ria de os s Print
la taină Kalliger
la is,
instiuţi protopr
e ezbiter
Neiubir
ea.
Drumul
spre
iad. Un Ion, Andrea
716. 12,00
suflet Mihaela s Print
stăpâni
t de
întuneri
c
Suspin
Ion, Andrea
717. ul din 12,00
Mihaela s Print
altar
Rugăci
unile
Sfințilo
r Trei
Ierarhi:
Vasile
cel
Mare, Andrea
718. *** 10,00
Ioan s Print
Gura
de Aur
și
Grigori
e
Teolog
ul
Sa
invata
m
religie.
Culege Chiaga,
re de Adrian,
jocuri pr.
Andrea
719. si prof.; 14,00
s Print
exerciti Chiaga,
i Cristin
crestin- a, prof.
ortodo
xe.
Clasele
I-IV
Viata
Sfantul
ui
Marcu
Porfirie Andrea
720. Diacon 13,50
, s Print
ul
Episco
pul de
Gaza
721. Viata, Tarlesc Andrea 13,00
Paracli u, Ion s Print
sul si Andrei,
Slujba pr.
Sfantul
ui Ioan
Colibas
ul sau
saracul
.
Ocrotit
orul
saracil
or si al
zidarilo
r
Amintir
i
despre
Parintel
e
Damas
chin
Stefan, Ion, Andrea
722. 13,00
un Mihaela s Print
mare
duhovn
ic al
manast
irii
Caldar
usani
Amintir
i
despre
Parintel
e
Nicodi
m
Bujor,
Ion, Andrea
723. autorul 13,00
Mihaela s Print
acatist
ului
Sfantul
ui
Ierarh
Calinic
de la
Cernica
Caluga Ion, Andrea
724. 19,00
rul Mihaela s Print
Rugaci
uni din
credint
a
ortodo Tarlesc
xa. u, Andrea
725. 8,00
Culese Cristin s Print
din a Elena
manus
crise si
carti
vechi
726. Despre Cuv. Andrea 13,00
suflet. Nichita s Print
Despre Stithat
crearea
ingerilo
r, a
lumii
vazute
si
nevazu
te,
crearea
omului,
fiinta
sufletul
ui si
starea
lui
dupa
moarte
a
trupulu
i
Amintir
i
despre
Mitropo Ion, Andrea
727. 13,00
litul Mihaela s Print
Bartolo
meu
Anania
Fiul
Omului
. Viata
lui
Meni,
Iisus Andrea
728. Alexan 20,00
Hristos s Print
dr
, bazata
pe
Evangh
elie
Colinde
. Poezii
de
iarna.
Strigat Andrea
729. 6,50
uri. s Print
Obiceiu
ri de
sarbato
ri
730. Viata, Andrea 9,00
Invatat s Print
urile si
Paracli
sul
Sfantul
ui
Voievo
d
Neagoe
Basara
b,
Domn
al Tarii
Roman
esti
Viata si
profetiil
e
Gorain
Sfantul Andrea
731. ova, 12,80
ui s Print
Irina
Serafim
de
Sarov
Calauz
a. O
carte
despre
dragost Ion, Andrea
732. 8,50
e, Mihaela s Print
suferint
a si
credint
a
Gandur
i pentru Ion, Andrea
733. 8,00
cei ce Mihaela s Print
sufera
Buna-
cuviint
a in
educati Ignatie, Andrea
734. 13,50
a monah s Print
crestin
aa
copiilor
Noile
minuni Nicolae
ale , Andrea
735. 7,00
Sfantul Gheorg s Print
ui Ioan he, pr.
Rusul
Culege
re de
vechi
intampl
ari
Andrea
736. duhovn 10,00
s Print
icesti
ziditoar
e de
credint
a
Cu
Hristos
in Ion, Andrea
737. 11,00
spatele Mihaela s Print
gratiilo
r
Mana Ion, Andrea
738. 6,00
din cer Mihaela s Print
739. Din Ion, Andrea 7,00
tainele
Manast
irii Mihaela s Print
Pasare
a
Mitropo
litul
Antoni
e
Plamad
eală,
diplom
at
creştin. Briciu,
Andrei
740. Contrib Alexan 35,00
ana
uţii la dru, dr.
dezvolt
area
dialogu
lui
teologi
c
internaţ
ional
Biseric
a şi
dreptul.
Studii
de
drept
Stan,
canoni Andrei
741. Liviu, 21,00
c ana
pr.
ortodo
x.
Fragme
nte de
curs.
Vol. VIII
Din
exilul
păcatul
ui la
Masa
Împărăț Laurent
iei: II. iu
Andrei
742. Pelerini Streza, 12,00
ana
cu mitrop.
Hristos dr.
spre
Inviere,
prin
Postul
Mare
Teologi
e Sârbu,
Andrei
743. Funda Corneli 25,00
ana
mental u
ă
744. Călător Visario Andrei 7,00
ie spre n ana
Împărăţ
ia lui
Dumne
zeu.
Preoţia Joanta,
: Har şi arhim.
dar de
la
Dumne
zeu
Fruma,
Proces
Ioan;
ul Andrei
745. Marcu, 23,00
Mântuit ana
Grigori
orului
e T.
Carte
de
rugăciu
Andrei
746. ni *** 10,00
ana
pentru
vârstni
ci

Citire!
Predici
si
meditaţ
ii la Necula,
apostol Consta
Andrei
747. ul de ntin 18,00
ana
peste Valer,
an. pr.
Scrisor
i către
profeso
rii de
religie
Biseric
a si
dreptul.
Studii
de
drept
canoni
c
ortodo Stan,
Andrei
748. x. Liviu, 21,00
ana
Relaţiil pr.
e
externe
ale
Biserici
i.
Ecume
nismul.
Vol.7
749. Îndrum *** Andrei 25,00
ător ana
biseric
esc pe
anul de
la
Hristos
2017
Ortodo Muntea
xia n, Andrei
750. 20,00
romanti Cristia ana
că n, pr.
Întâlnir
e cu
Taina.
Bartolo
O
meu,
prezent
Patriar Andrei
751. are 20,00
h ana
contem
Ecume
porană
nic
a
Ortodo
xiei
Carte
de
rugăciu Andrei
752. *** 5,00
ni ana
pentru
tineri
Reglem
entări
canoni
ce
privind
cântare
Buta,
a
Ioan- Andrei
753. liturgic 17,00
Eugen, ana
ă în
pr.
Biseric
a
Ortodo

Român
ă
Istoria
Branist
arhitect
e, Ene,
urii Andrei
754. pr. 22,00
biseric ana
prof.
eşti la
dr.
români
Epistol
a1
Petian, Andrei
755. către 32,00
Mihai ana
Corinte
ni
Carte
de
rugăciu
Andrei
756. ni şi *** 10,00
ana
cântari
religioa
se
757. Biseric Stan, Andrei 28,00
a şi Liviu, ana
dreptul.
Studii
de
drept
canoni
c
ortodo pr.
x.
Ortodo
xia
române
ască.
Vol. 6
Călăuzi
ri spre
"înţelep
ciune". Gafton,
Andrei
758. O carte Vasile, 10,00
ana
pentru pr.
tineri,
şi nu
numai
Din
exilul
păcatul
ui la
Masa Laurent
Împărăț iu
Andrei
759. iei: I. Streza, 12,00
ana
Călător mitrop.
ie cu dr.
Hristos
spre
Postul
Mare
Explica
rea
tainelor
de
iniţiere.
Botezul
Branist
,
e, Ene,
Mirung Andrei
760. pr. 17,00
erea şi ana
prof.
Sfânta
dr.
Euharis
tie în
literatu
ra
creştin
ă
Cărtura Pacura
ri riu,
sibieni Mircea, Andrei
761. 50,00
de pr. ana
altadat prof.
ă dr.
762. Cuvioși Colțea, Andrei 50,00
i Gheorg ana
pustnic he, pr.
i din
Bucegi.
Epopee
a
sfinților
Pentru
unitate.
Dialogu
l
teologi
c dintre Chaillot
Biseric ,
Andrei
763. a Christi 20,00
ana
Ortodo ne,
xă și coord.
Biserici
le
Vechi
Orienta
le
Emilian
Preot,
os
parohie Andrei
764. Timiadi 17,00
, ana
s,
înnoire
mitrop.
Înviere
și viață.
Eshatol
ogia în Georgi,
Andrei
765. învățăt Porphy 16,00
ana
ura Sf. rios, pr.
Grigori
e
Palama
Moarte
a,
pragul
dintre Gafton,
Andrei
766. vieți. Vasile, 10,00
ana
Gândur pr.
i
despre
moarte
Profetu
l Ilie și Oancea
narațiu , Andrei
767. 19,00
nea Consta ana
despre ntin
secetă
768. Biseric Stan, Andrei 25,00
a și Liviu, ana
dreptul. pr.
Studii
de
drept
canoni
c
ortodo
x.
Proble
me
canoni
ce
actuale
. Vol. 5
Pacura
Dicțion
riu,
arul
Mircea, Andrei
769. teologil 50,00
pr. ana
or
prof.
români
dr.
Îngerul
Siloam
ului.
Teologi Meghe
a șan, Andrei
770. 20,00
mistag Dumitr ana
ogică a u
Aghes
mei
mari
Reflecți
i critice
asupra Pavel,
Andrei
771. misiuni Aurel, 20,00
ana
i pr.
creștin
e. Vol. 1
Mitropo
litul
Antoni
e
Plămăd
eală și
Timotei
amintir Andrei
772. Aioanei 20,00
ea unei ana
, arhim.
prieteni
i.
Vederi
şi
imagini
. Vol. 2
Spoved
ania.
Proba Gafton,
Andrei
773. maturit Vasile, 9,00
ana
ății pr.
duhovn
icești
774. „Vreme Branist Andrei 35,00
a este a e, Ene, ana
face pr.
Domnu prof.
lui…". dr.
Studii
de
teologi
e
liturgic
ă și
artă
creștin
ă. Vol. 2
Bucuri
a
sfințito
are a
Branist
Liturgh
e, Ene,
iei. Andrei
775. pr. 35,00
Studii ana
prof.
de
dr.
teologi
e
liturgic
ă. Vol. 3
„Preoții
Tăi
Doamn
e, se
vor
îmbrăc
a întru
dreptat Branist
e…" e, Ene,
Andrei
776. Studii pr. 40,00
ana
de prof.
teologi dr.
e
pastora
lă,
predici
și
cuvânt
ări
Anafor
aua
Euharis
tica a Streza,
Andrei
777. Sfantul Ciprian 40,00
ana
ui Ioan
Vasile
cel
Mare
Fericitu
l
August
in.
Aspect
e Sicoe,
Andrei
778. teologi Tudor, 24,00
ana
ce cu pr. dr.
referire
special
a la
Triadol
ogie
779. Cultul Botezat Andrei 27,00
divin si u, ana
imagin Bogda
ea. n, dr.
Teologi
a si
functia
liturgic
aa
Icoanei
Biseric
a si
dreptul.
Studii
de
drept
canoni
c
Stan,
ortodo Andrei
780. Liviu, 18,00
x. ana
pr.
Structu
ra,
organiz
area si
membri
i
Biserici
i Vol. 4
Liturgh
ia -
Sufletul
etern al
Ortodo
Branist
xiei in
e, Ene,
rugaciu Andrei
781. pr. 41,00
ne. ana
prof.
Studii
dr.
de
teologi
e
liturgic
a. Vol. 1
Mitropo
litul
Antoni
e
Plamad
eala si
Timotei
amintir Andrei
782. Aioanei 34,00
ea unei ana
, arhim.
prieteni
i.
Scrisor
i
inedite.
Vol.1
783. Misiun Anasta Andrei 24,00
e pe sie ana
urmele Yannou
lui latos,
Hristos arhiep.
Tiranei
si al
intregii
Albanii
O viata
inchina
ta
biserici
Streza,
i si
Laurent Andrei
784. neamul 42,00
iu ana
ui.
mitrop.
Sfantul
Ierarh
Andrei
Saguna
Comen
tarii la Scarlat,
simbol Gina Andrei
785. 24,00
urile de Luminit ana
credint a
a
Duc in
altum.
Iesiti in
Necula,
larg. O Andrei
786. Consta 24,00
introdu ana
ntin, pr.
cere in
catehet
ica
Mitropo
litul
Antoni
e
Plamad Plamad
eala. eala,
Detalii Mihai; Andrei
787. 15,00
biografi Petcu, ana
ce. Adrian
Partea I Nicolae
-
Dosarel
e nu
stiu tot!
Propov
aduire
Necula,
si Andrei
788. Consta 17,00
educati ana
ntin, pr.
e
sociala
Traditia
Torocz
patristi
kai, Andrei
789. ca in 23,00
Ciprian ana
modern
Iulian
itate
790. Biseric Stan, Andrei 17,00
a si Liviu, ana
dreptul. pr.
Studii
de
drept
canoni
c
ortodo
x.
Principi
ile
dreptul
ui
canoni
c Vol. 3
Biseric
a si
dreptul.
Studii
de
drept
canoni
c
Stan,
ortodo Andrei
791. Liviu, 35,00
x. ana
pr.
Izvoare
le
dreptul
ui
canoni
c
ortodo
x Vol. 2
Biseric
a si
dreptul.
Studii
de
drept
canoni Stan,
Andrei
792. c Liviu, 19,00
ana
ortodo pr.
x.
Teologi
a
dreptul
ui Vol.
1
Valente
le
duhovn
Patsav
icesti
os, Andrei
793. ale 12,00
Lewis ana
sfintelo
J.
r
canoan
e
Diction
Branist
ar de
e, Ene,
cunosti Andrei
794. pr. 27,00
nte ana
prof.
religioa
dr.
se
795. Tratat Bria, Andrei 37,00
de Ion, pr. ana
teologi prof.
e dr.
dogmat
ica si
ecume
nica
(doua
volume
)
Viata Grigori
fericitei e de Andrei
796. 6,00
Macrin Nyssa, ana
a sf.
Sfanta
si
Dumne
zeiasca
Liturgh
ie a Andrei
797. 9,00
Sfantul ana
ui Ioan
Gura
de Aur
in 6
limbi
Daruri
Teofil
din Andrei
798. Paraian 20,00
darurile ana
, arhim.
primite
Cugeta
Ioan
ri si
Iacob Andro
799. simtiri 25,00
Hozevit meda
Dumne
ul, sf.
zeesti
Vinovăţ
ia
bucurie
Papado
i.
poulos,
Clădind
800. Harala Anestis 7,00
surâsur
mbos,
i într-o
pr.
viaţă
durero
asă
O
carticic
ă de
801. suflet *** Anestis 2,00
pentru
cei
micuţi
802. Naştere *** Anestis 2,50
a
Domnu
lui
Iisus
Hristos
.
Crăciu
nul.
Colinde
de
Crăciu
n.
Legend
ele lui
Moş
Crăciu
n.
Povest
ea
Pomulu
i de
Crăciu
n
Puterea
celor
40 de
liturghii
şi
parasta
803. sele. *** Anestis 1,50
Din
învăţăt
urile
părintel
ui
Cleopa
Carte
de
rugăciu
804. ni şi *** Anestis 6,00
poezii
pentru
copii
Viaţa şi
minunil
e celui
între Biskini
sfnţi s,
805. Anestis 5,50
părintel Antoni
e os
nostru
Dionisi
e
Athana
Ethosul sie de
806. biserici Lemes Anestis 5,00
i os,
mitrop.
Athana
Un alt
sie de
răspun
807. Lemes Anestis 8,00
s la
os,
criză
mitrop.
Sfântul
Dionisi
e-
Konom
Sfântul
808. os, Anestis 6,00
ocrotit
Dinos
or al
Zakynt
hosului
Carte
de
rugăciu
ni
809. *** Anestis 7,00
(scris
normal,
necarto
nată)
Lupta
cea
întru
Filothe
Hristos
u
în
810. Grigori Anestis 5,00
aposta
atul,
zia
ierom.
vremuri
lor
noastre
Proble
Gheorg
me de
hios
eclesiol
811. Kapsan Anestis 20,00
ogie și
is,
pastora
arhim.
ție
Euharis
tia în
scrieril
e
Sfinţilo
r Grigori
812. Părinţi e, Anestis 12,00
ai ierom.
Biserici
i şi
Sfânta
Scriptu

Marele
Pateric.
Virtuoşi
părinţi
Moise
aghiorit
Aghiori
813. ici din Anestis 35,00
tul,
secolul
monah
XX. vol.
1:
1901-
1955
Psaltire
a cu
814. *** Anestis 10,00
scris
mare
Pomeln
ic la
815. Sfânta *** Anestis 1,00
Liturgh
ie
816. Descop *** Anestis 1,50
erirea
Sfintei
Liturgh
ii.
Minunil
e care
se
petrec
in
timpul
Sfintei
Liturgh
ii
Randui
ala
pregati
rii
pentru
817. Anestis 2,50
sfanta
spoved
anie si
imparta
sanie
Pateric
ul Teofan
818. Lavrei Zavorat Anestis 9,00
Sfantul ul, sf.
ui Sava
Hristos
in
mijlocu
l
819. nostru. Anestis 3,00
Mic
catehis
m
liturgic
Viata,
Minunil
e si
820. Acatist Anestis 6,00
ul
Sfintei
Xenia
Despre
nestiut
ele Cleopa
821. judecat Ilie, Anestis 2,00
i ale lui arhim.
Dumne
zeu
Viata si
minunil
e
Sfantul
822. Anestis 10,00
ui Ioan
Iacob -
pentru
copii
823. Îndrum Popa, Anestis 12,00
ar Mihai
pentru
restabil
irea
sănătăț
ii
Nicolae
Taina si
Velimir
semnifi
ovici,
catia
824. sf.; Anestis 6,00
bataliei
Iustin
de la
Popovi
Kosovo
ci, sf.
Cantari
ortodo
xe
825. -brosat Anestis 5,00
a
-Ed.An
estis
Carte
de
rugaciu
ni cu
acatist
826. ele Anestis 9,00
zilelor
saptam
anii
(carton
ata)
Drumul
Cleopa
sufletul
827. Ilie, Anestis 2,00
ui dupa
arhim.
moarte
Cum
Cleopa
inseala
828. Ilie, Anestis 2,00
diavolu
arhim.
l pe om
Carte
de
rugaciu
829. ni cu Anestis 5,00
sapte
Acatist
e
Ignatie
Despre
Brianci
830. inselar Anestis 9,00
aninov,
e
sf.
Sfanta
Liturgh
ie in
invatat
ura
831. Anestis 2,00
Biserici
i si a
Sfintilo
r
Parinti
832. Taina Anestis 1,50
Sfantul
ui
Maslu
Despre
patima
833. Anestis 1,50
fumatul
ui
Despre
vraji si
834. Anestis 1,50
bleste
me
Randui
ala
inmorm
antarii
si
835. parasta Anestis 1,50
sele
pentru
cei
adormit
i
Pravilio
ara cu
836. Anestis 14,00
scris
mare
Despre
patima
betiei.
Alcooli
smul, o
837. fiara Anestis 1,50
care
inghite
barbati,
femei
si copii
Sfântul
Ioan de
Shangh
ai şi Le
vremea Caro, Aposto
838. 45,00
sa Bernar lia
(copert d
ă
cartona
tă)
Sfântul
Ioan de
Shangh
ai şi Le
vremea Caro, Aposto
839. 35,00
sa Bernar lia
(copert d
ă
necarto
nată)
840. Paracli *** Aposto 2,50
sul și lia
Viața
Sfântul
ui Ioan
Maxim
ovici
Arta
Darden
impatur
ne,
841. irii Aquila 15,00
Amandi
servete
ne
lelor
Bizantu
l-
842. Aquila 18,00
REDUC
ERE
Pentru
trecere Dulghe
Arca
843. a zarii ru, 17,50
Invierii
si alte Elena
poeme
Scara
Raiului
in
cinema
: Dulghe
Arca
844. Kusturi ru, 27,00
Invierii
ca, Elena
Tarkov
ski,
Paradja
nov
Tarkov
ski -
Dulghe
filmul Arca
845. ru, 27,25
ca Invierii
Elena
rugaciu
ne
Vlahiia.
Satul
Poveşti Areopa
846. *** 60,00
lor. Joc g
de
familie
Vlahiia.
Vasile, Areopa
847. Puterea 25,00
Danion g
iubirii
Viaţa şi
minunil
e
Sfântul
ui
Areopa
848. Gheras *** 5,00
g
im,
izgonit
orul
demoni
lor
Viaţa
Sfântul
ui Areopa
849. *** 20,00
Ignatie g
Brianci
aninov
Comor
nic.
Acatist
e şi Areopa
850. *** 20,00
canoan g
e de
rugăciu
ne
Cum să
ne
creşte
m
copiii.
Canon Vasile, Areopa
851. 12,00
de Danion g
rugăciu
ne
pentru
copilul
bolnav
Justini
Colind
an Areopa
852. ul vieţii 7,00
Chira, g
mele
ÎPS
Pe
mine
m-a
Areopa
853. operat *** 10,00
g
Sfântul
Nectari
e
Doctor
Vasile, Areopa
854. ul de 10,00
Danion g
poveşti
Ne
vorbeşt
e
Părintel
Serafim
e Areopa
855. Rose, 13,00
Serafim g
ierom.
Rose.
Scrisor
i. Ediţia
a III-a
Pilde si
istorisir
i pentru
Areopa
856. copiii *** 10,00
g
crestini
. Editia
a doua
Pateric
ul pe
Vasile, Areopa
857. inteles 8,00
Danion g
ul
copiilor
Lungul Mateci
drum uc, Areopa
858. 3,00
către Bogda g
Acasă n
Viața
Sfântul
ui Danileț, Areopa
859. 9,00
Alexie Iurie g
Carpati
nul
Sensei.
Infracto
r.
Călugăr Giurăs
.O cu, Areopa
860. 15,00
spoved Emanui g
anie l, pr.
non-
confor
mistă
La tine
mi-e
nădejd
ea. Din
copilări Volkov
Areopa
861. a a, 2,50
g
Sfântul Maria
ui
Teofan
Zăvorât
ul
Viața
Cuvioa
sei
Starețe Evsin, Areopa
862. 5,00
Pelaghi I.V. g
a din
Zaharo
vo
Talita
Fermo,
Kumi.
Monica
Înviind
(Monah Areopa
863. pe 15,00
ia g
drumul
Ecateri
Damas
na)
cului
Vino și
vezi!.
Peripeți
ile unui
Vonica, Areopa
864. ortodo 15,00
M.I. g
x în
lumea
contem
porană
Doctor
ul Vasile, Areopa
865. 20,00
animal Danion g
elor
866. Povești Vasile, Areopa 20,00
religioa Danion g
se.
Povest
ea
icoanei
mele
Schimo
nahia
Nila
Kolesni
kova. Areopa
867. *** 11,00
Viata. g
Sfaturil
e
proroci
rile
Sfintii
de
langa
noi.
Voicila, Areopa
868. Intampl 11,00
Ciprian g
ari,
portret
e,
reflectii
Lângă
Valeriu
Anasta
Gafenc
sescu, Areopa
869. u, 8,00
Octavia g
sfântul
n
închiso
rilor
Avva
Justin
Parvu -
Marturii Areopa
870. *** 11,00
, g
amintiri
,
minuni
Ciocarl
Romani Areopa
871. an, 11,00
a furata g
Sergiu
Jertfa
unui
preot
muceni Ciocarl
Areopa
872. c. an, 9,00
g
Miercur Sergiu
ea
patimil
or
Despre
parintel
Voicila, Areopa
873. e 8,00
Ciprian g
Macari
e
874. Viata si *** Areopa 6,00
minunil g
e
Sfantul
ui
Alexie
de la
Golose
ev
(1840-
1917)
Proloa
gele de
la
Pecers
Petru
ka. Areopa
875. Movila, 8,00
Minuni g
sf.
din
secolul
al XVII-
lea
Despre
alegere
a
Brousa
duhovn
lis, Areopa
876. icului. 6,00
Justus, g
Ezitari
pr.
si
poticnir
i
Am
văzut
Raiul.
Mărturi
a unei
Calciu,
femei Areopa
877. Ada 10,00
care a g
Mihaela
stat trei
săptăm
âni în
moarte
clinică
Acatist
ul
noilor
muceni
ci si
marturi Areopa
878. 3,50
sitori g
din
temnite
le
comuni
ste
Capra,
iezii si
lupul
bucluc
as.
Povest Vasile, Areopa
879. 20,00
ea Danion g
lupului
crescut
de
Marele
Urs
880. Viata si Karago Areopa 9,00
minunil
e
Parintel
ui
din,
Petru
Vladimi g
Boiarsk
r
i, noul
muceni
c 1973-
1993
Minuni
si
lacrimi Polski,
Areopa
881. din Mihail 6,50
g
Rusia prot.
insang
erata
Luptan
d cu
Areopa
882. depend 3,00
g
enta de
droguri
Minunil
e
Sfantul
ui
Areopa
883. Nectari 10,00
g
e din
Eghina
Roman
easca
Viata,
Minunil
e si
Acatist
ul Areopa
884. 5,00
Cuvios g
ului
David
din
Evvia
Pateric
ul Vasile, Areopa
885. 15,00
mirenil Danion g
or
886. Supravi Rosca, Areopa 10,00
etuitor Nutu g
ul.
Drumul
spre
minune
.
Autobi
ografia
unui
om
care a
fost
lovit de
tren,
declara
t mort,
apoiâ
�¦
Noii
martiri
ai
Rusiei. Areopa
887. 30,00
Protoie g
reul
Mihail
Polski
Noi
minuni
ale
Sfantul
ui
Spirido
n; Areopa
888. 8,00
Sfantul g
Atanasi
e din
Paros:
Judeca
ta
cerului
Minuni
Areopa
889. contem 10,00
g
porane
Spoved
ania
unui
Areopa
890. monah 3,00
g
de la
Muntel
e Athos
Cartea
nuntii.
Cum
Vasile, Areopa
891. sa-mi 15,00
Danion g
intemei
ez o
familie
Din
temnite
Areopa
892. spre 12,50
g
sinaxar
e
Palatul
Areopa
893. povesti 25,00
g
lor
894. Mărturi Areopa 17,00
sitorii g
din
închiso
rile
comuni
ste.
Minuni.
Mărturii
.
Repere
Sfantul
Nectari
e.
Areopa
895. Minuni 14,00
g
in
Romani
a
In
lagarel
e
japone
Moss, Areopa
896. ze. 10,00
Olga g
Minuni
din
secolul
XX
Din
cuvinte
Arhiepi
le
scopia
duhovn
Suceve
897. icesti 15,00
i si
ale
Radauti
Sfintilo
lor
r
Parinti
Tereza
Castelu
din Ars
898. l 20,00
Avila, Longa
interior
sf.
Psaltire
a foarte
mică
(legată
Artemi
899. în *** 50,00
s
piele,
cu
fermoa
r)
Viaţa Lascar
creştin ov Artemi
900. 12,00
ă în Moldov s
pilde anu, Al.
Bucură Vamvul
-te escu, Artemi
901. 7,00
Arsenie Petru, s
Boca pr.
Minunil
e lui
Arsenie Vamvul
Boca. escu, Artemi
902. 9,00
Văzute Petru, s
și pr.
nevăzu
te
903. Viața Vamvul Artemi 5,00
lui escu, s
Arsenie Petru,
Boca. pr.
Fapte
inedite
Carte
de
rugaciu
ni
(scris Artemi
904. 5,00
mare, s
cartona
ta) -
ARTEM
IS
Acatist
ul si
Paracli
sul Artemi
905. *** 4,00
Parintel s
ui
Arsenie
Boca
Psaltire
a
(format
Artemi
906. mic, 4,00
s
7x11,
cartona
ta)
Carte
de
rugaciu
ni Artemi
907. 5,00
(carton s
ata) -
ARTEM
IS
Flori
duhovn
icesti Ceausu
Artemi
908. din , Ion 10,79
s
gradina Gh., pr
ortodo
xiei
Dalaru
Dumne
n, Artemi
909. zeu si 27,14
Jacque s
femeia
s
Carte
de
rugaciu
ni si Artemi
910. 5,00
indrum s
ari
crestin
e
Religia
Granet, Artemi
911. chinezil 10,00
Marcel s
or
912. Indrum Safta, ASA 30,00
ator Gheorg
liturgic. he, pr.
Editie
adaugit
a si
revizuit
a
Aspect
e
apolog Lemeni
913. Asab 19,62
etice , Adrian
contem
porane
Cunoas
terea
lui
Dumne Citiriga
914. Asab 21,26
zeu , Vasile
prin
rugaciu
ne
Lemn.
Biserici
din
nordul Asociat
915. 60,00
Olteniei ia 37
(editie
bilingv
a)
Ofrand
ă Asociat
maistor ia
ului Byzanti Cultura
916. 25,00
Ioan on la
Cucuze Byzanti
l (CD on
audio)
Asociat
Lumina ia
Crucii Byzanti Cultura
917. 25,00
(CD on la
audio) Byzanti
on
Cântări
bizanti
Asociat
ne din
ia
tezauru
Byzanti Cultura
918. l 25,00
on la
ortodo
Byzanti
xiei
on
(CD
audio)
Asociat
Concer
ia
t în
Byzanti Cultura
919. Cracovi 25,00
on la
a (CD
Byzanti
audio)
on
920. Sfânta Byzanti Asociat 35,00
Liturgh on ia
ie a Cultura
Sfântul la
ui Ioan
Gură
Byzanti
de Aur
on
(CD
audio)
Asociat
Imne
ia
bizanti
Byzanti Cultura
921. ne II 25,00
on la
(CD
Byzanti
audio)
on
Paracli Asociat
sul ia
Maicii Byzanti Cultura
922. 25,00
Domnu on la
lui (CD Byzanti
audio) on
Acoper
amântu
l Maicii Asociat
Domnu ia
lui. Byzanti Cultura
923. 34,00
Vecerni on la
a și Byzanti
Utrenia on
(CD
audio)
Asociat
Imne
ia
bizanti
Byzanti Cultura
924. ne I 25,00
on la
(CD
Byzanti
audio)
on
Religia Asociat
ca ia
925. recurs *** Cultura 17,00
la pace la
- DVD Libris
Asociat
ia
Rugaci Ieromo
926. uni nah 2,00
alese Arsenie
Boca -
Arad
Marturii
despre Asociat
Argatu,
parintel ia
927. Alexan 17,00
e Ilarion
dru, pr.
Ilarion Argatu
Argatu
928. Inter. Asociat 25,00
Revista ia Inter
romana
de
studii
teologi
ce si
religioa
se nr.
1-
2/2007
Grupul Asociat
Arca psaltic ia
bizanti Nectari Nectari
929. 33,00
nă - CD e e
audio Protop Protop
saltul saltul
Paracli
sul
Cuvios Asociat
ului ia
Paisie Nectari
930. *** 2,00
Aghiori e
tul Protop
făcător saltul
ul-de-
minuni
Paracli
sul
Asociat
Sfântul
ia
ui
Nectari
931. Marelui *** 2,00
e
Muceni
Protop
c
saltul
Panteli
mon
Cântări
bizanti Grupul Asociat
ne la psaltic ia
Naştere Nectari Nectari
932. 23,00
a e e
Domnu Protop Protop
lui - CD saltul saltul
audio
Utrenia
praznic
ului
Grupul Asociat
Sfințilo
psaltic ia
r
Nectari Nectari
933. Muceni 42,00
e e
ci
Protop Protop
Brânco
saltul saltul
veni -
CD
audio
Slujba
paracli Grupul Asociat
sului psaltic ia
icoanei Nectari Nectari
934. 23,00
"Panta e e
nassa" Protop Protop
(CD saltul saltul
audio)
935. Paracli *** Asociat 2,00
sul ia
Sfântul Nectari
ui e
Ierarh Protop
Calinic saltul
de la
Cernica
Paracli
sul
Asociat
Sfințilo
ia
r
Nectari
936. Împăraț *** 2,00
e
i
Protop
Consta
saltul
ntin și
Elena
Paracli
sul
Sfântul Asociat
ui ia
Ierarh Nectari
937. *** 2,00
Spirido e
n, Protop
făcător saltul
ul de
minuni
Paracli
sul
Asociat
Sfântul
ia
ui
Nectari
938. Voievo *** 1,70
e
d
Protop
Ștefan
saltul
cel
Mare
Paracli
sul Asociat
Sfintei ia
Marii Nectari
939. *** 2,00
Muceni e
țe Protop
Ecateri saltul
na
Slujba
paracli
Grupul Asociat
sului
psaltic ia
Sfântul
Nectari Nectari
940. ui Ioan 23,00
e e
Maxim
Protop Protop
ovici
saltul saltul
(CD
audio)
Paracli
sul
Asociat
Sfântul
ia
ui
Nectari
941. Ierarh *** 2,00
e
Nicolae
Protop
făcător
saltul
ul-de-
minuni
942. Paracli *** Asociat 2,00
sul de- ia
minuni- Nectari
făcătoa e
rei
icoane Protop
Pantan saltul
assa
Slujba
Grupul Asociat
Vecerni
psaltic ia
ei
Nectari Nectari
943. Icoanei 23,00
e e
Prodro
Protop Protop
miţa -
saltul saltul
CD
Paracli
sul
Sfantul Asociat
ui ia
Ierarh Nectari
944. *** 2,00
Nectari e
e Protop
facator saltul
ul de
minuni
Paracli
sul
Marelui
Asociat
-
ia
Muceni
Nectari
945. c 2,00
e
Gheorg
Protop
hie
saltul
purtato
rul de
biruinta
Paracli
sul
Nou- Asociat
aratatul ia
ui Nectari
946. 2,00
Muceni e
c Efrem Protop
facator saltul
ul de
minuni
Slujba
paracli
sului
Grupul Asociat
nefăcut
psaltic ia
ei de
Nectari Nectari
947. mână 23,00
e e
icoane
Protop Protop
Prodro
saltul saltul
miţa
(CD
audio)
948. Cântări Grupul Asociat 23,00
din psaltic ia
slujba Nectari Nectari
sfinţilor e e
Chiril şi Protop Protop
Metodi saltul saltul
e-
Aposto
lii
Slavilor
(CD
audio)
Paracli
sul Asociat
Cuvios ia
ului Nectari
949. 2,00
Antoni e
e de la Protop
Iezerul saltul
Valcii
Paracli Asociat
sul ia
Muceni Nectari
950. 2,00
cilor e
Branco Protop
veni saltul
Paracli
Asociat
sul
ia
Sfantul
Nectari
951. ui 2,00
e
Marelui
Protop
Muceni
saltul
c Mina
Slujba
paracli
sului
sfântul
Grupul Asociat
ui
psaltic ia
marelui
Nectari Nectari
952. muceni 23,00
e e
c Mina,
Protop Protop
făcător
saltul saltul
ul de
minuni
- CD
audio
Paracli
Asociat
sul
ia
Cuvioa
Nectari
953. sei 2,00
e
Teodor
Protop
a de la
saltul
Sihla
Paracli
sul mic Asociat
al ia
Nascat Nectari
954. 1,70
oarei e
de Protop
Dumne saltul
zeu
955. Paracli Asociat 1,70
sul ia
Sfantul Nectari
ui Ioan e
Rusul Protop
facator saltul
ul de
minuni
Paracli Asociat
sul ia
Sfantul Nectari
956. 2,00
ui Ioan e
Botezat Protop
orul saltul
Utrenia
Praznic
ului
Sfântul
ui
Grupul Asociat
Grigori
psaltic ia
e
Nectari Nectari
957. Palama 23,00
e e
,
Protop Protop
Arhiepi
saltul saltul
scopul
Tesalon
icului
(CD
audio)
Antolo
gie de
cantari Asociat
psaltic ia
e. Pann, Nectari
958. 42,00
Tomul Anton e
al III- Protop
lea. saltul
Paresi
mier
Slujba
paracli
sului
sfinţilor
slăviţil
or de
Dumne Grupul Asociat
zeu - psaltic ia
încunu Nectari Nectari
959. 23,00
naţilor e e
voievoz Protop Protop
i şi saltul saltul
muceni
ci
Brânco
veni
(CD
audio)
960. Slujba Grupul Asociat 23,00
paracli psaltic ia
sului Nectari Nectari
Sfântul e e
ui Protop Protop
Ierarh saltul saltul
Nectari
e din
Eghina
(CD
audio)
Slujba
Paracli
sului Grupul Asociat
Sfântul psaltic ia
ui Nectari Nectari
961. 23,00
Ierarh e e
Grigori Protop Protop
e saltul saltul
Palama
(CD)
Asociat
ia
Familia pentru
ortodo aparare
962. xă - *** a 8,50
februar familiei
ie 2018 si
copilul
ui
Asociat
ia
pentru
Familia
aparare
ortodo
963. *** a 8,50
xă. Nr.
familiei
1/2018
si
copilul
ui
Asociat
ia
pentru
Familia
aparare
ortodo
964. *** a 8,50
xă. Nr.
familiei
12/2017
si
copilul
ui
Familia
Asociat
ortodo
ia
xă.
pentru
Colecți
aparare
a
965. *** a 35,00
anului
familiei
2017.
si
Lunile
copilul
ianuari
ui
e-iunie
Familia
ortodo Asociat
xă. ia
Colecți pentru
a aparare
966. anului *** a 35,00
2016. familiei
Lunile si
iulie- copilul
decem ui
brie
Familia
ortodo Asociat
xă. ia
Colecți pentru
a aparare
967. anului *** a 30,00
2016. familiei
Lunile si
ianuari copilul
e-iunie ui

Familia
ortodo Asociat
xă. ia
Colecți pentru
a aparare
968. anului *** a 35,00
2015. familiei
Lunile si
iulie- copilul
decem ui
brie
Familia
Asociat
ortodo
ia
xă.
pentru
Colecți
aparare
a
969. *** a 35,00
anului
familiei
2015.
si
Lunile
copilul
ianuari
ui
e-iunie
Familia
ortodo Asociat
xă. ia
Colecți pentru
a aparare
970. anului *** a 35,00
2014. familiei
Lunile si
iulie- copilul
decem ui
brie
Familia
Asociat
ortodo
ia
xă.
pentru
Colecți
aparare
a
971. *** a 35,00
anului
familiei
2014.
si
Lunile
copilul
ianuari
ui
e-iunie
972. Familia *** Asociat 35,00
ortodo ia
xa. pentru
Colecti aparare
a a
anului familiei
2013. si
Lunile
copilul
ianuari
ui
e-iunie
Familia
ortodo Asociat
xa. ia
Colecti pentru
a aparare
973. anului a 35,00
2012. familiei
Lunile si
iulie- copilul
decem ui
brie
Familia
Asociat
ortodo
ia
xa.
pentru
Colecti
aparare
a
974. a 35,00
anului
familiei
2012.
si
Lunile
copilul
ianuari
ui
e-iunie
Asociat
Familia ia
Ortodo pentru
xa - aparare
975. Colecti a 60,00
a familiei
anului si
2011 copilul
ui
Asociat
Familia ia
ortodo pentru
xa. aparare
976. Colecti a 60,00
a familiei
anului si
2010 copilul
ui
Vecerni
Grupul Asociat
a
psaltic ia
Nașterii
Macari pentru
977. Maicii 21,00
e muzica
Domnu
Ieromo si arta
lui CD
nahul sacra
audio
Îndumn
ezeirea
omului
după
învățăt Petcu, Astra
978. ura Liviu, Museu 60,00
Sfântul pr.dr. m
ui
Grigori
e de
Nyssa
Herme
neutica
Ortodo Mosoiu
xa ca , Astra
979. dezvolt Nicolae Museu 40,00
are , pr. m
teologi conf.
ca in
Traditie
Lumea
- opera Delaboi
Astra
iubirii a,
980. Museu 30,00
Preasfi Gamali
m
ntei el
Treimi
Cunoas
tere si
Torocz
sfinteni Astra
kai,
981. e la Museu 16,50
Ciprian
Vladimi m
Iulian
r
Lossky
Viata si
minunil
e
staretul
ui Iona
din
Hristod
Kiev,
982. oulos, Axa 6,00
ucenic
arhim.
ul
Sfantul
ui
Serafim
de
Sarov
Sfaturi
privind
taina
mortii.
Cum
983. Axa 7,00
putem
salva
sufletel
e din
iad
Minuni
din
vremea
984. noastra Axa 6,00
. Viata
dupa
moarte
985. Mustrar Pimen Axa 5,00
i si Vlad,
mangai monah
eri
pentru
romanii
plecati
in
strainat
ate
Teodori
Un
di,
986. inger Axa 10,00
Nikita
ranit
T.
Un
Agapit
leagan
987. os, Axa 9,00
in
Iosif D.
zapada
Ier. Nil
Doroba
ntu - Nil
Petru Doroba
988. de la nțu, Babel 14,00
Maglavi ierosch
t. im.
Teofani
e
Ier. Nil
Doroba
ntul Nil
-Veroni Doroba
989. ca de la nțu, Babel 14,00
Vladimi ierosch
reşti. im.
Teofani
e
Ier. Nil
Nil
Doroba
Doroba
ntul -
990. nțu, Babel 30,00
Teofani
ierosch
ile din
im.
Pateric
Din
învățăt
urile
părintel
ui
Arsenie
991. *** Babel 10,00
Boca
despre
chemar
ea lui
Dumne
zeu
Nil
Ier. Nil
Doroba
Doroba
992. nțu, Babel 21,00
nti -
ierosch
Mistică
im.
Nil
Hristos Doroba
993. în nțu, Babel 2,00
școală ierosch
im.
994. Ierosch Adam, Babel 18,00
imonah Ionel
ul Nil Dumitr
Doroba
nțu
"nebun
pentru
Hristos
" și
u, pr.
flacără
vie a
monahi
smului
secolul
ui XX
Poezia Filip,
995. închiso Cristia Babel 13,00
rilor n
Din
învățăt
urile
Părintel
ui
996. Arsenie *** Babel 12,00
Boca
despre
darurile
duhovn
icești
Din
învățăt
urile
Părintel
ui
997. Arsenie *** Babel 12,00
Boca
despre
sufletul
după
moarte
Din
învățăt
urile
Părintel
ui
Arsenie
998. Boca. *** Babel 2,50
Vol. 1.
Despre
vrăjma
șii
mântuir
ii
999. Din *** Babel 2,50
învățăt
urile
Părintel
ui
Arsenie
Boca.
Vol. 2.
Despre
leacuri
pentru
mântuir
e
Din
învățăt
urile
Părintel
ui
Arsenie
Boca.
1000. *** Babel 2,50
Vol. 3.
Despre
fărădel
egea
vorbirii
cu
morții
Din
învățăt
urile
Părintel
ui
Arsenie
1001. *** Babel 2,50
Boca.
Vol. 4.
Talanții
- daruri
duhovn
icesti
Din
învățăt
urile
Părintel
ui
Arsenie
Boca.
Vol. 5.
1002. *** Babel 2,50
Preoții
-
iconom
ii
tainelor
lui
Dumne
zeu
Din
învățăt
urile
Părintel
ui
Arsenie
Boca.
1003. *** Babel 2,50
Vol. 6.
Carmui
rea
neamur
ilor tot
de sus
se face
1004. Din *** Babel 2,50
învățăt
urile
Părintel
ui
Arsenie
Boca.
Vol. 7.
Calator
ia
sufletul
ui dupa
moarte
Din
învățăt
urile
Părintel
ui
Arsenie
1005. *** Babel 2,50
Boca.
Vol. 8.
Despre
plata
păcatul
ui
Din
învățăt
urile
Părintel
ui
Arsenie
1006. Boca. *** Babel 2,50
Vol. 9.
Despre
înviere
a
morțilo
r
Mântuir Arsenie
1007. ea: dar Boca, Babel 8,00
şi luptă parinte
Minune
a
pogorâ
rii
Sfintei
Lumini Zugrav,
1008. la Teodor Babel 2,50
Mormâ a
ntul
Mântuit
orului
Iisus
Hristos
1009. Iadul Stănes Babel 5,00
comuni cu,
st a Teodor,
continu monah
at
pentru
deținuți
i
politici
și după
eliberar
e
Copilăr
Crainic,
ie și
1010. Nichifo Babel 2,00
sfințeni
r
e
Ghidul
mamei
1011. *** Babel 2,00
creștin
e
Tanase,
Noapte
1012. Nicolae Babel 2,00
a nuntii
, pr.
Muntel
e sfant Derden
1013. din a, Mihai Babel 16,00
Maced Stere
onia
Dreapt
Pop,
a
1014. Vasile, Babel 1,50
credint
pr.
a
Ioan
Iacob
1015. Poezii Babel 2,00
Hozevit
ul, sf.
Mustrar
i si
mangai
eri
Pimen
pentru
1016. Vlad, Babel 1,50
romanii
monah
plecati
in
strainat
ate
Noul
Testam
ent
pentru
1017. Babel 1,50
copii
ilustrat
si de
colorat
Parintel
e
Marturi
sitor
Ilie
1018. Lacatu Babel 1,00
su.
Viata,
acatist
ul,
minuni
1019. Despre Vladuc Babel 2,00
aliment a, Ioan
atie
Parintel
e
Justin
Parvu
de la
manast
1020. irea Babel 1,50
Petru
Voda.
Cuvinte
le
Intelept
ului
Despre
ganduri
le
despati
Popa,
mitoare
Artemi
1021. si Babel 17,00
e
rostul
ierom.
lor
pentru
mantuir
e
Catehis
Irineu,
mul
Mihalce
1022. crestin Babel 2,00
scu
ortodo
mitrop.
x
Istorioa
re
morale.
Dobres
Din
cu,
1023. intelep Babel 1,50
Valeriu,
ciunea
pr.
poporu
lui
roman
Imn
pentru Maxim,
1024. Babel 25,00
crucea Virgil
purtata
PSB 17
- Ioan
Scrieri Damas
în chin,
Basilic
1025. apărare sf.; 50,00
a
a Teodor
Sfintelo Studitu
r l, sf.
Icoane
1026. Învăţăt *** Basilic 56,00
ura a
despre
Sfintele
Icoane
reflecta
tă în
Teologi
a
Ortodo

Român
ească.
Studii
şi
articole
. Vol. III
Carte
Armaşi, Basilic
1027. de 14,00
Anca a
colorat
Biseric
a
Ortodo

Basilic
1028. Român *** 34,00
a
ă şi
Marea
Unire
Vol.2
Biseric
a
Ortodo

Basilic
1029. Român *** 34,00
a
ă şi
Marea
Unire
Vol.1
De la
Sfântul
Nicolae
la
Sfântul
Ioan
Botezat
orul -
Mica
Pascu, Basilic
1030. enciclo 70,00
Ana a
pedie a
sărbato
rilor
creştin
e şi a
tradiţiil
or
române
şti
Sfântul
Evangh
elist
Luca
ne Basilic
1031. *** 40,00
povest a
eşte
faptele
Aposto
lilor
1032. Sfânta Colotel Basilic 10,00
Liturgh
ie,
izvorul
neseca
t al
desăvâ
rşirii.
Consid o,
eraţii Dumitr a
privind u, pr.
istoria
şi
semnifi
caţia
Sfintei
Liturgh
ii
Poezii
religioa
Basilic
1033. se *** 80,00
a
române
şti
Imnul
lui
Alexan
Consta Basilic
1034. dru, 20,00
ntin a
Ioan
Brânco
veanu
Taina
Fiului
Omului
:
Studiu
exegeti
c-
teologi
c al
Chişcar
prevest Basilic
1035. i, Ilie, 85,00
irilor a
pr. dr.
Pătimil
or şi
Învierii
în
Evangh
eliile
sinopti
ce. Vol.
II
Daniil
Versuri, de la
cugetăr Rarau Basilic
1036. 23,00
i, (Sandu a
eseuri Tudor),
ierom.
1037. Pelerin *** Basilic 80,00
a a
Bucare
st -
guide a
l'usage
des
visiteur
s
Învăţăt
ura
despre
Sfintele
Icoane
reflecta
tă în
Teologi
Basilic
1038. a *** 60,00
a
Ortodo

Român
ească.
Studii
şi
articole
. Vol. II
Învăţăt
ura
despre
Sfintele
Icoane
reflecta
tă în
Teologi
Basilic
1039. a *** 60,00
a
Ortodo

Român
ească.
Studii
şi
articole
. Vol. I
Bucuri
a
daruril
Şerbăn
or / La
escu,
joie
Monica
des
-
present
Valenti
s. Carte
na; Basilic
1040. de 10,00
Ionesc a
colorat.
u-
Ediţie
Berech
bilingv
et,
ă
Cristin
româno
a
-
francez
ă
1041. Jurnal Busuio Basilic 26,00
de c, Ani- a
călători Eliza
e la
Sfânta
Liturgh
ie
Teologi
a Buchiu,
Dogma Ştefan,
Basilic
1042. tică pr. 28,00
a
Ortodo prof.
xă Vol. dr.
1
Buchet
de
cuvânt
Sofian
ări: Basilic
1043. Boghiu 17,00
Predici a
, arhim.
şi
meditaţ
ii
Eşti
ceea ce
trăieşti:
Câteva
date
recente
Mihalac
din
he,
neuroşt Basilic
1044. Adrian 22,00
iinţe şi a
Sorin,
experie
diac.
ntele
duhovn
iceşti
ale
Filocali
ei
Taina
Fiului
Omului
:
Studiu
exegeti
c-
teologi
c al
Chişcar
prevest Basilic
1045. i, Ilie, 85,00
irilor a
pr. dr.
Patimil
or şi
Învierii
în
Evangh
eliile
sinopti
ce. Vol.
I
1046. Lumina Nester Basilic 85,00
de la uk, a
Răsărit Alexei
-
Teologi
e,
ştiinţă
şi
tradiţie
ortodo

răsărite
ană
Clemen
t
Alexan
drinul;
Vasile
cel
PSB 16 Mare,
- sf.;
Scrieri Ioan
cu Gura Basilic
1047. 65,00
tematic de Aur, a
ă sf.;
pedago Grigori
gică e
Teolog
ul, sf.;
August
in, fer.;
Ieronim
, sf.
Belu,
Dumitr
Despre Basilic
1048. u, pr. 21,00
iubire a
prof.
dr.
Omilia
despre
predica
Sfântul
ui Ioan
Gură
de Aur
-
Studiu
Bulacu,
omileti Basilic
1049. Mihail, 10,00
c a
pr.
analitic
şi
compar
ativ cu
predica
modern
ă şi
contem
porană
Ne
jucăm
şi Busuio
Basilic
1050. despre c, Ani- 18,00
a
Dumne Eliza
zeu
aflăm
1051. Împotri Irineu Basilic 18,00
va de a
ereziilo Lyon,
r:
combat
ere şi
răsturn
are a
gnozei sf.
cu
nume
mincin
os -
Cartea I
Evangh
elia
Daniel,
slavei
Patriar
lui
hul
Hristos
Biserici
- Basilic
1052. i 33,00
Predici a
Ortodo
la
xe
Dumini
Roman
cile de
e
peste
an
Voicu,
Patrolo
Consta
gie vol.
ntin, Basilic
1053. III 40,00
arhid. a
(ediția
prof.
2015)
dr.
Voicu,
Patrolo
Consta
gie vol.
ntin, Basilic
1054. II 40,00
arhid. a
(ediția
prof.
2015)
dr.
Voicu,
Patrolo Consta
gie vol. ntin, Basilic
1055. 40,00
I (ediția arhid. a
2015) prof.
dr.
Teologi
a
energiil
or
dumne
zeieşti: Larchet
Basilic
1056. de la , Jean- 65,00
a
origini Claude
până la
Sfântul
Ioan
Damas
chin
1057. Monahi *** Basilic 335,00
smul a
Ortodo
x
Român
esc,
vol. II -
Istorie,
Contrib
uţii şi
Repert
orizare
Sinaxar
ul Cada,
sfinţilor Narcisa Basilic
1058. 50,00
români - a
pentru Mihaela
copii
Chipul
evangh Stanilo
elic al ae, Basilic
1059. 50,00
lui Dumitr a
Iisus u, pr.
Hristos
Sfântul
Ierarh
Martir
Antim
Ivirean
ul.
Ctitor
de
limbă
şi Basilic
1060. *** 50,00
cultură a
române
ascâ.
Vol. I -
Mărturi
sitor al
credinţ
ei prin
predică
şi tipar
Sfântul
Ierarh
Martir
Antim
Ivirean
ul.
Ctitor
de
limbă
şi
Basilic
1061. cultură *** 50,00
a
române
ască.
Vol. II -
Promot
or al
scrisul
ui şi
artelor
biseric
eşti
1062. PSB 15 Ioan Basilic 60,00
- Omilii
la
Evangh Gura
elia de Aur, a
după sf.
Ioan.
Vol. I
Lumina
Celui
Nevăzu
t: O
privire
teologi
că în
Mihalac
raţional
he,
itatea Basilic
1063. Adrian 57,00
Creaţiei a
Sorin,
şi
diac.
teoriile
ştiinţifi
ce
recente
despre
Univers
. Vol. II
Lumina
Celui
Nevazu
t: O
privire
teologi
că în
Mihalac
raţional
he,
itatea Basilic
1064. Adrian 35,00
Creaţiei a
Sorin,
şi
diac.
teoriile
ştiinţifi
ce
recente
despre
Univers
. Vol. I
Sfântul Verzan,
Basilic
1065. Aposto Sabin, 25,00
a
l Andrei pr. dr.
Dumne
zeieştil
Antim
e şi Basilic
1066. Ivirean 60,00
Sfintele a
ul, sf.
Liturgh
ii
1067. PSB 14 Ioan Basilic 70,00
- Gura a
Predici de Aur,
la sf.
sărbăto
ri
împărăt
ești și
Cuvânt
ări de
laudă
la sfinți
Sfântul
Ioan
Gură
de Aur
mare
Basilic
1068. mision *** 135,00
a
ar al
biserici
i. Vol.
I+ Vol.
II
Liturgic
a
general
ă cu
noțiuni Branist
de artă e, Ene,
Basilic
1069. biseric pr. 50,00
a
ească, prof.
arhitect dr.
ură și
pictură
creștin
a. Vol. II
Gordon
, Vasile,
Omileti Basilic
1070. pr. 35,00
că a
prof.
dr.
Ioan
Despre Gura Basilic
1071. 20,00
preoție de Aur, a
sf.
Viața Larchet
Basilic
1072. sacram , Jean- 65,00
a
entală Claude
PSB 13
-
Predici
August Basilic
1073. la 67,00
in, fer. a
marile
sărbăto
ri. Vol. I
Daniil
de
Kesaria
Slujirea
ni;
episco
Vyrona Basilic
1074. pului în 17,00
ssi, a
Biseric
mitrop;
ă
Ymittos
,
mitrop.
1075. PSB 12 Macari Basilic 67,00
- e a
Scrieri Eghipte
duhovn
anul,
icești și
sf.
omilii
Părintel
e
Arsenie
Papaci
oc:
1914- Basilic
1076. *** 120,00
2014. a
100 de
ani de
la
naștere
.
Spoved
ania și
Euharis
tia -
izvoare
ale
vieții
creștin
e. Vol. I Basilic
1077. *** 60,00
- Sfânta a
spoved
anie -
Taina
pocainț
ei și a
iertării
pacatel
or
Spoved
ania și
Euharis
tia -
izvoare
ale
vieții
Basilic
1078. creștin *** 60,00
a
e. Vol. II
- Sfânta
Euharis
tie -
Arvuna
vieții
veșnice
Viața și
faptele
Domnu
Popesc
lui Țării
u,
Român
Niculae Basilic
1079. ești 85,00
M., pr. a
Consta
prof.
ntin
acad.
Vodă
Brânco
veanu
1080. Vocație Branist Basilic 30,00
și
respon
e, Ene,
sabilita
pr.
te în a
prof.
slujirea
dr.
preoțea
scă
Așeză
mintele
Timotei
române Basilic
1081. Aioanei 30,00
ști din a
, arhim.
Țara
Sfântă
Branist
Cuvânt e, Ene,
Basilic
1082. ări şi pr. 29,00
a
predici prof.
dr.
Apolog
etica
Lemeni Basilic
1083. ortodo 30,00
, Adrian a
xă vol.
II
Monahi
smul
ortodo Basilic
1084. *** 335,00
x a
romane
sc vol. I
Schme
Liturgh
mann, Basilic
1085. ie si 17,00
Alexan a
viata
der, pr.
Schme
mann, Basilic
1086. Cred 17,00
Alexan a
der, pr.
Istoria
Pacura
Biserici
riu,
i
Mircea, Basilic
1087. Ortodo 67,00
pr. a
xe
prof.
Roman
dr.
e
Omul
cel
tainic Zaharia
al (Zaharo Basilic
1088. 20,00
inimii u), a
(1 arhim.
Petru
3,4)
PSB 9 -
Fericitu
l
Ieronim Basilic
1089. Ieronim 67,00
, sf. a
-
Epistol
e. Vol. 1
1090. PSB 5 - Vasile Basilic 71,00
Scrieri
morale cel
si Mare, a
ascetic sf.
e
Chipul
nemurit
or al lui
Stanilo
Dumne
ae, Basilic
1091. zeu. 60,00
Dumitr a
Opere
u, pr.
comple
te. Vol.
5
Apolog
etica
Lemeni Basilic
1092. ortodo 20,00
, Adrian a
xa. Vol.
1
Despre
Sfintele
Taine
ale
Biserici
i
Ortodo
xe.
Basilic
1093. Antolo 42,00
a
gie de
articole
si
studii
din
revista
Ortodo
xia
Viata
imparat
ului Eusebi
Consta u de Basilic
1094. 71,00
ntin si Cezare a
alte ea
scrieri.
PSB 8
1095. Cruce Basilic 60,00
si a
misiun
e.
Sfintii
imparat
i
Consta
ntin si
Elena
promot
ori ai
libertati
i
religioa
se si
aparato
ri ai
Biserici
i. Vol. I
Sfintii
Imparat Cada,
i Narcisa Basilic
1096. 25,00
Consta - a
ntin si Mihaela
Elena
Invatat
uri ale
lui
Neagoe
Basara
b catre Basilic
1097. 35,00
fiul sau a
Teodos
ie -
Povesti
te
copiilor
Cultura
si
duhovn Stanilo
icie. ae, Basilic
1098. 85,00
Opere Dumitr a
comple u, pr.
te. Vol.
3
Cultura
si
duhovn Stanilo
icie. ae, Basilic
1099. 85,00
Opere Dumitr a
comple u, pr.
te. Vol.
2
Cultura
si
duhovn Stanilo
icie. ae, Basilic
1100. 85,00
Opere Dumitr a
comple u, pr.
te. Vol.
1
Teofan
Cronog
Marturi Basilic
1101. rafia - 71,00
sitorul, a
PSB 7
sf.
Pastora
tia
persoa Negru,
Basilic
1102. nelor Iulian, 12,00
a
depend pr.
ente de
alcool
1103. Despre Haraka Basilic 22,00
viata si s, a
mantuir Stanley
e.
Talcuir
e la
S.
lecturil
e
biblice
Pentru
viata
Schme
lumii.
mann, Basilic
1104. Sfintele 17,00
Alexan a
Taine si
der, pr.
Ortodo
xia
Sfarsit
crestin
esc
vietii
Larchet
noastre Basilic
1105. , Jean- 42,00
fara a
Claude
durere,
neinfru
ntat, in
pace…
Beaure
Rugati-
gard,
va Basilic
1106. Costa 29,00
neincet a
de, M-
at
A, pr.
PSB 4 -
Sfantul
Vasile
cel Vasile
Mare - cel Basilic
1107. 71,00
Scrieri Mare, a
dogmat sf.
ice si
exegeti
ce
Simbol
ul de
Credint
Basilic
1108. a pe 17,00
a
inteles
ul
copiilor
Adevar
si Lemeni Basilic
1109. 22,00
comuni , Adrian a
une
O faclie
de
inviere.
Sfanta
Manast
Basilic
1110. ire 80,00
a
Antim
din
Bucure
sti.
Album
Despre
credint
a
Basilic
1111. ortodo 24,00
a
xa si
despre
erezii
Inviere
a
Mantuit
orului
in Preda,
Basilic
1112. memori Consta 30,00
a
a ntin, pr.
narativ
aa
Evangh
eliilor
Misiun
e Daniel,
pentru Patriar
mantuir hul
e. Biserici
Basilic
1113. Lucrare i 94,00
a
a Ortodo
Biserici xe
i in Roman
societa e
te
PSB 1 -
Sfantul
Vasile
cel
Basilic
1114. Mare - 71,00
a
Omilii
si
cuvant
ari
PSB 3 -
Sfantul
Vasile
Basilic
1115. cel 71,00
a
Mare -
Epistol
e
PSB 2 -
Sfantul
Vasile
cel
Mare - Basilic
1116. 71,00
Comen a
tariu la
cartea
Profetu
lui Isaia
1117. Foame Daniel, Basilic 30,00
si sete Patriar a
dupa hul
Dumne Biserici
zeu - i
inteles
Ortodo
ul si
xe
folosul
Roman
postulu
e
i
Liturgic
a
special Branist
a- e, Ene,
Basilic
1118. pentru pr. 35,00
a
facultat prof.
ile de dr.
teologi
e
Studia
Basilia
na, vol.
I.
Sfantul
Vasile Basilic
1119. 100,00
cel a
Mare.
Inchina
re la
1630
ani
Studia
Basilia Basilic
1120. 100,00
na, vol. a
II
Studia
Basilia Basilic
1121. 100,00
na, vol. a
III
Euharis
tia -
Taina
unitatii
Biserici Ispas,
i. Gheorg Basilic
1122. 16,00
Aspect he, pr. a
e dr.
teologi
ce si
practic
e
Acatist
ul
Sfântul
Moise, Bichis
ui
1123. Marian, Global 14,00
Ierarh
psalt Group
Nicolae
- CD
audio
1124. Acatist Moise, Bichis 14,00
ul Marian, Global
Sfântul psalt Group
ui
Serafim
de
Sarov -
CD
audio
Acatist
ul Sf.
Mare Moise, Bichis
1125. Muceni Marian, Global 14,00
c Mina psalt Group
- CD
audio
Paracli
sul
Moise, Bichis
Maicii
1126. Marian, Global 14,00
Domnu
psalt Group
lui - CD
audio
Acatist
ul
Moise, Bichis
Sfintei
1127. Marian, Global 14,00
Ecateri
psalt Group
na - CD
audio
Acatist
ul
Sfântul
ui
Moise, Bichis
Nectari
1128. Marian, Global 14,00
e
psalt Group
Taumat
urgul -
CD
audio
Acatist
ul
Sfinţilo
r Moise, Bichis
1129. Ciprian Marian, Global 14,00
şi psalt Group
Iustina
- CD
audio
Acatist
ul
Sfântul
ui Duh
Moise, Bichis
pentru
1130. Marian, Global 14,00
luminar
psalt Group
ea
minţii -
CD
audio
1131. Acatist Moise, Bichis 14,00
de Marian, Global
mulţum psalt Group
ire
Slavă
lui
Dumne
zeu
pentru
toate -
CD
audio
Acatist
ul
Maicii
Domnu
Moise, Bichis
lui
1132. Marian, Global 14,00
grabnic
psalt Group
ajutăto
are -
CD
audio
Acatist
ul
Sfântul
ui
Acoper Moise, Bichis
1133. ământ Marian, Global 14,00
al psalt Group
Maicii
Domnu
lui - CD
audio
Acatist
ul
Domnu
Moise, Bichis
lui
1134. Marian, Global 14,00
Iisus
psalt Group
Hristos
- CD
audio
Psaltire
a Maicii
Domnu Biseric
lui a
(copert Ortodo
1135. *** 4,00
a xa -
necarto Alexan
nată, dria
scris
normal)
Psaltire
a Maicii
Biseric
Domnu
a
lui (cu
Ortodo
1136. scris *** 6,50
xa -
mare,
Alexan
copertă
dria
cartona
tă)
Sunt
Biseric
sectele
a
în
Agapie, Ortodo
1137. acord 2,50
monah xa -
cu
Alexan
Scriptu
dria
ra
1138. Rătăcir Agapie, Biseric 3,00
ea monah a
Ortodo
advent xa -
ă Alexan
dria
Psaltire
Biseric
a
a
prooro
Ortodo
1139. cului și *** 9,00
xa -
Împarat
Alexan
ului
dria
David
Canon
ul cel
Mare al
Sfantul
ui
Biseric
Andrei
a
Critean
Ortodo
1140. ul si 4,50
xa -
cele 7
Alexan
Plansur
dria
i ale
sfantul
ui
Efrem
Sirul
Sfantul
Nectari
e din
Eghina.
Viata,
Biseric
acatist
a Sf.
ul,
1141. Spirido 4,50
paracli
n-
sul si
Spital
slujba
Sfantul
ui
Nectari
e
Biseric
Despre
a Sf.
avort si
1142. Spirido 4,00
contrac
n-
eptie
Spital
Viața și
minunil
e Biseric
Sfântul a
1143. *** 10,00
ui Sfantul
Serafim Nifon
(Sobole
v)
Biseric
Calator
a
1144. ie la 3,00
Sfantul
Sarov
Nifon
1145. Pentru Antim Biseric 2,50
pocaint Ivirean a
a in ul, sf. Sfantul
scurt si
invatat
Nifon
ura de
folos
Sfantul
Mare
Muceni
c
Panteli
mon,
Biseric
doctor
a
1146. ul 6,00
Sfantul
doctoril
Nifon
or.
Viata,
minunil
e si
Acatist
ul
Melchis
edec
Istoria
Stefane Blassc
1147. icoanel 18,00
scu, o
or
episco
p
Poezie
c-un
strop Bonifac
1148. *** 15,00
de iu
duhovn
icie
Canoan
ele
Bonifac
1149. Maicii *** 20,00
iu
Domnu
lui
Colinde
. Într-o
iesle de Bonifac
1150. 18,53
lumină iu
- CD
audio
Poezie
cu
Bonifac
1151. parfum *** 15,00
iu
de
isihie
7
Cuvinte
.
Povest
Negoiță
ea unui
Zagoro Bonifac
1152. biruitor 40,00
dnâi, iu
.
Andrei
Gheorg
he
Calciu -
DVD
1153. Din Bonifac 35,00
inaltul iu
cer.
Colinde
si
cantec
e din
inchiso
ri pe
notatie
psaltic
a
(contin
e CD)
Sfanta
Elisabe
ta
Feodor
ovna a Millar, Bonifac
1154. 35,00
Rusiei. Lubov iu
Un crin
in vaile
muceni
ciei
Intoarc
erea la
Hristos
-
Ianolid Bonifac
1155. Docum 30,00
e, Ioan iu
ent
pentru
o lume
noua
Maria
Sa
Neagoe
Basara
b.
Insemn
arile
monahi
Bonifac
1156. ei 35,00
iu
Platoni
da,
Doamn
a
Despin
a a Tarii
Roman
esti
Poezii
cu iz de Bonifac
1157. 15,00
Filocali iu
i
Acatist
ul
sfintilor
Bonifac
1158. romani 1,50
iu
din
inchiso
ri
1159. Lacrim Bonifac 14,00
a si
har.
Preotul
martir iu
Consta
ntin
Sarbu
Sfanta
Elisabe
ta,
mare
ducesa Bonifac
1160. 9,00
a iu
Rusiei.
Viata si
patimir
ea
Acatist
ul
Sfantul
ui Ioan
Evangh
Daniil
elistul.
de la
Alcatui
Rarau Bonifac
1161. re a 9,00
(Sandu iu
Preacu
Tudor),
viosulu
ierom.
i
Parinte
Daniil
de la
Rarau
Calciu-
Dumitr
Cuvinte Bonifac
1162. easa, 35,00
vii iu
Gheorg
he, pr.
Icoana
noilor
martiri
ai Bonifac
1163. 70,00
pamant iu
ului
romane
sc
Fericiti
cei
prigoni
ti.
Martiri Bonifac
1164. 70,00
ai iu
temnite
lor
romane
sti
1165. Viata Bonifac 30,00
parintel iu
ui
Gheorg
he
Calciu
dupa
marturi
ile sale
si ale
altora
Parasc
Suflet heva, Bonifac
1166. 9,00
de crin monahi iu
e
Parasc
Suflet
heva, Bonifac
1167. de 9,00
monahi iu
copil
e
Detinut
Ianolid Bonifac
1168. ul 14,00
e, Ioan iu
profet
Semnifi
catia
marilor
Radule
sarbato
anu, Bonifac
1169. ri 15,00
Boris, iu
crestin
pr.
e.
Predici.
Vol. 1
Teodor
M.
Popesc
u si Lungu, Botosa
1170. 17,00
meditat Pavel ni
iile
despre
preotie
Viata
Sfantul
ui
Nicodi
m cel Vacariu
Sfintit , Ion-
1171. Brumar 15,00
de la Viorel,
Tisman pr.
a
povesti
ta
copiilor
Viata
Sfantul
ui
Siluan
Grecu,
1172. Athonit Brumar 10,00
Ilie, pr.
ul
povesti
ta
copiilor
Buga,
Secolul
1173. Ion, pr. Brumar 27,00
mistic
prof.
1174. Cartea Foarta, Brumar 35,00
Psalmil Serban
or. Pre
stihuri
Cu
picioar
ele pe Riteș, Bucure
1175. 25,00
pământ Ionuț sti
. Ediţie
extinsă
Psaltire Dimitri
a Maicii e al Bunave
1176. 6,00
Domnu Rostov stire
lui ului, sf.
Închina
re la
Patimil Bunave
1177. *** 2,50
e stire
Mântuit
orului
Un
sfânt
din
vechim
e viu Meletio
printre u- Bunave
1178. 8,00
noi. Makri, stire
Sfântul Maria
Parteni
e din
Lamps
akos
Ilie Grigori
Tezvite e de
anul Nazian Bunave
1179. 7,00
prooro z stire
cul de (Teolog
foc ul), sf.
Ioan
Texte
Gura Bunave
1180. alese. 14,00
de Aur, stire
Vol. 1
sf.
Cuvinte
si Efrem
Bunave
1181. invatat Sirul, 20,00
stire
uri. Vol. sf.
4
Cuvinte
si Efrem
Bunave
1182. invatat Sirul, 20,00
stire
uri. Vol. sf.
3
Vestea
cea
Bunave
1183. buna 14,00
stire
pentru
copii
1184. Sfantul Cavarn Bunave 6,00
Cosma os, stire
Etolian Consta
ul. ntine
Viata,
invatat
uri si
profetii
Parintel
e
Porfirie
: Fapte Bunave
1185. 14,00
minuna stire
te si
invatat
uri
Sfantul
Serafim
de
Sarov. Cavarn
Tamad os, Bunave
1186. 7,00
uitor, Consta stire
mangai ntine
etor si
povatui
tor
Din
intelep
ciunea
Sfintilo
r
Parinti
Chiril, Bunave
1187. ai 14,00
ierom. stire
Biserici
i si a
vechilo
r
filozofi
greci
Urmare
a lui Bunave
1188. 10,00
Hristos stire

Despre Ioan
crester Gura Bunave
1189. 2,50
ea de Aur, stire
copiilor sf.
Intoarc
erea
Marcu, Bunave
1190. talharul 12,00
Vasile stire
ui
Daniel
Parintel
e
Timotei
Tanis
duhovn
icul. O
Bunave
1191. floare 10,00
stire
frumos
-
mirosit
oare a
Biserici
i
Slujba
si
Acatist
Bunave
1192. ul 3,50
stire
Sfintilo
r
Romani
Explica
rea Grigori
Bunave
1193. dumne e, 17,00
stire
zeiestii ierom.
liturghii
Minciu
na, Mitrea,
viclenia Elena Bunave
1194. 8,50
si Ramon stire
fatarnic a
ia
Predici
August Bunave
1195. la 8,50
in, fer. stire
Inviere
Buchet
de flori Ioannik
din ios
Bunave
1196. gradina Kotson 10,00
stire
Maicii is,
Domnu ierom.
lui
Viata
Sfantul
ui
Grigori
e
Bunave
1197. Palama 5,00
stire
,
arhiepi
scop al
Tesalon
icului
Gradin
a de
Bunave
1198. flori 15,00
stire
duhovn
icesti
Castitat
ea si
casator Niewia
Bunave
1199. ia. domsky 8,50
stire
Carte , N.E.
pentru
tineri
Sfantul
Munte
Athos, Pimen
Bunave
1200. gradina Vlad, 11,00
stire
Maicii monah
Domnu
lui
1201. Adevar Serafim Bunave 17,00
uri Man, stire
traite.
Invatat
uri arhim.
folosito
are
Cantari
si
colinde
ortodo
Bunave
1202. xe. O 5,50
stire
ce
veste
minuna
ta
Istorioa
re de
suflet Bunave
1203. 3,00
folosito stire
are,
vol.3
Istorioa
re de
suflet Bunave
1204. 3,00
folosito stire
are,
vol. 1
Flacara
dumne
zeiasca
pe care
a
aprins- Agapie, Bunave
1205. 6,00
o in monah stire
inima
mea
parintel
e
Porfirie
Sfantul
Nectari
e, Hondro
Bunave
1206. sfantul poulos, 19,00
stire
secolul Sotos
ui
nostru
Nicodi
Privegh
m
iul Bunave
1207. Mandit 8,50
crestin stire
a,
esc
protos.
1208. Un Bunave 8,50
staret stire
sfant.
Fericitu
l
parinte
Iacov,
egume
n al
sfintei
manast
iri
«Cuvio
sul
David»
Cuvinte
si Efrem
Bunave
1209. invatat Sirul, 22,00
stire
uri. Vol. sf.
1
Cuvinte
si Efrem
Bunave
1210. invatat Sirul, 22,00
stire
uri. Vol. sf.
2
Minuni
ale Bunave
1211. 8,50
sfintilor stire
ingeri
Minune Daniil
a Gouvali Bunave
1212. 8,50
credint s, stire
ei arhim.
Pateric Ioannik
Bunave
1213. ul ios, 17,00
stire
atonit arhim.
Parintel
e
Porfirie
Ioannid
. Bunave
1214. is, 15,00
Marturii stire
Klitos
si
experie
nte
Viata
Sfantul
ui
Vasile
cel
Nou. Grigori
Bunave
1215. Vamile e, 10,00
stire
vazduh cuvios
ului si
infricos
ata
judecat
a
Biruint
a
Bunave
1216. asupra 12,00
stire
desfran
arii
Fapte
de Bunave
1217. 10,00
miloste stire
nie
1218. Vedeni Bunave 1,50
a unui stire
om al
lui
Dumne
zeu
pentru
sfarsitu
l lumii
Randui
ala
Bunave
1219. Sfintei 2,00
stire
Imparta
siri
Folosul
Sfintei
Liturgh
Bunave
1220. ii 2,00
stire
pentru
morti si
vii
Invatat
uri Bunave
1221. 3,50
crestin stire
esti
Predici
la Ioan
Dumini Gura Bunave
1222. 17,00
ci si de Aur, stire
sarbato sf.
ri
Invatat
uri si
scrisori
Dorotei Bunave
1223. de 10,00
, avva stire
suflet
folosito
are
Parintel
e
Porfirie
-
Antolo Bunave
1224. 20,00
gie de stire
sfaturi
si
indrum
ari
Usa
Bunave
1225. pocaint 15,00
stire
ei
Pustnic
Agarbi
ul si Bunave
1226. ceanu, 8,50
ucenic stire
Ion
ul sau
Daniil
Minunil
Gouvali Bunave
1227. e 9,00
s, stire
creatiei
arhim.
Valoare
Cleopa
a Bunave
1228. Ilie, 8,50
sufletul stire
arhim.
ui
1229. Langa Yannits Bunave 16,00
parintel iotis,
e Konsta stire
Porfirie ntinos
Parintel
e
Porfirie
,
stravaz
Kalliats Bunave
1230. atorul, 9,00
os, A. I. stire
inainte
vazator
ul,
tamadu
itorul
Amintir Tzavar
i as,
despre Anasta Bunave
1231. 8,50
Batran sios stire
ul Sotirio
Porfirie s
Viata
Sf.Eust
Marcu, Bunave
1232. atie 9,00
Vasile stire
Plachid
a
Preacin
stirea Nichita
Bunave
1233. Maicii Porfirie 11,00
stire
Domnu , ierom.
lui
Explica
rea
evangh
Popesc
eliilor
u,
dumini
Simeon Bunave
1234. cale si 15,00
, pr. stire
ale
prof.
sarbato
dr.
rilor
imparat
esti
Din
minunil
Agapie, Bunave
1235. e Maicii 10,00
monah stire
Domnu
lui
Aparitii
si
minuni
Bunave
1236. ale 8,00
stire
Maicii
Domnu
lui
1237. Batran Kroust Bunave 8,50
ul alakis, stire
Porfirie Gheorg
, hios S.
Parinte
duhovn
icesc si
pedago
g
Calutul
Necula,
lui
Consta
Dumne Bunave
1238. ntin 4,00
zeu - stire
Valer,
povesti
pr.
ri
Isaia
Asketic Bunave
1239. Pustnic 10,00
onul stire
ul, cuv.
Noapte
Ioan al
a Carmeli
1240. Crucii, 20,00
întunec tana
sf.
ată
Căile
cunoaș
terii lui
Dumne
zeu.
Teologi
a lui Stein, Carmeli
1241. 15,00
Dionisi Edith tana
e
Areopa
gitul.
Opere
comple
te 17
Ființa
finită și
ființa
Stein, Carmeli
1242. eternă. 60,00
Edith tana
Opere
comple
te 11/12
Stiința
Crucii.
Un
studiu
despre Stein, Carmeli
1243. 22,00
Ioan al Edith tana
Crucii.
Opere
comple
te 18
Cartea
Sicari,
sfinților Carmeli
1244. Antoni 20,00
carmeli tana
o Maria
tani
Opere
Elisabe
comple
ta a Carmeli
1245. te. 22,00
Sfintei tana
Volumu
Treimi
lI
Opere
Elisabe
comple
ta a Carmeli
1246. te. 25,00
Sfintei tana
Volumu
Treimi
l II
Opere
minore.
Inițiere
în Ioan al
Carmeli
1247. mistica Crucii, 12,00
tana
Sfântul sf.
ui Ioan
al
Crucii
Portret
e ale
sfinților
1. Sicari,
Carmeli
1248. Sfinții Antoni 12,00
tana
biblici o Maria
și din
secolel
e IV-VI
Portret
e ale
sfinților
Sicari,
2. Carmeli
1249. Antoni 12,00
Sfinții tana
o Maria
din
secolel
e XI-XV
Portret
e ale
sfinților
3. Sicari,
Carmeli
1250. Sfinții Antoni 20,00
tana
din o Maria
secolel
e XVI-
XVIII
Portret
e ale
sfinților
Sicari,
4. Carmeli
1251. Antoni 22,00
Sfinții tana
o Maria
din
secolul
XIV
Portret
e ale
sfinților
Sicari,
5. Carmeli
1252. Antoni 22,00
Sfinții tana
o Maria
din
secolul
XX
Portret
e ale
sfinților
6. Sicari,
Carmeli
1253. Sfinții Antoni 22,00
tana
din o Maria
secolel
e XX-
XXI
Se
întorc
Ciomaz
morții
ga,
acasă + Cartea
1254. Cornel 75,00
Lucrare Actuala
Consta
a
ntin
(casetă
)
Ciomaz
Se
ga,
întorc Cartea
1255. Cornel 40,00
morții Actuala
Consta
acasă
ntin
Ciomaz
ga,
Lucrare Cartea
1256. Cornel 40,00
a Actuala
Consta
ntin
Studiu
al Tenney, Cartea
1257. Noului Merrill Crestin 50,00
Testam C. a
ent
Viaţa şi
Canon
ul
Sfinţilo
r
Părinţi
Ioachi
m şi Cartea
1258. Ana *** Ortodo 2,50
(pentru xa
naştere
de
prunci).
Paracli
sul
Sfintei
Ana
Părintel
e
Patriar
h Stan, Cartea
1259. Justini George Ortodo 20,00
an , dr. xa
Marina.
Ediţia a
doua
Credinţ
Nicodi
a,
m Cartea
nădejd
1260. Mandit Ortodo 25,00
ea şi
a, xa
dragost
protos.
ea
1261. Viaţa şi *** Cartea 2,50
Paracli Ortodo
sul xa
Sfântul
ui
Muceni
c
Dimitri
e,
izvorât
orul de
mir
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfintei
Iuliana
din Cartea
1262. Lazare *** Ortodo 2,50
vo, xa
ocrotit
oarea
celor
căsător
iţi
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfinţilo
r Petru
si
Fevroni
a,
Cartea
protect
1263. *** Ortodo 2,50
orii
xa
familiei
şi
model
de
căsător
ie
creştin
ă
Teologi
Stan, Cartea
e şi
1264. George Ortodo 12,00
bioetic
, dr. xa
ă
Viaţa şi
Paracli
sul
Sfântul
ui
Muceni
c
Modest
Cartea
,
1265. *** Ortodo 2,50
vindec
xa
ator de
boli,
înmulţit
or şi
ocrotit
or al
dobitoa
celor
Viaţa şi
Canon
ul
Sfântul
ui Cartea
1266. Muceni *** Ortodo 2,50
c Ioan xa
cel Nou
de la
Suceav
a
Canon
ul
dumne
zeieştil
or
Cartea
patimi
1267. *** Ortodo 2,50
ale
xa
Domnu
lui
nostru
Iisus
Hristos
Canon
către
Maica
Domnu
lui
(alcătui
t de
Sfântul
Teodor
Studitu
l);
Cartea
Canon
1268. *** Ortodo 2,50
ul catre
xa
Maica
Domnu
lui (la
vreme
de
primejd
ie şi
războir
ea
vrăjma
şilor)
Nicodi
m Cartea
Cheia
1269. Mandit Ortodo 23,00
Raiului
a, xa
protos.
Mica
Pravilio
ară cu
Cartea
scris
1270. *** Ortodo 220,00
mare
xa
(legată
în
piele)
Povesti
re
durero
asă
despre
mulţim
ea
pătimiri
lor Cartea
1271. Domnu *** Ortodo 2,50
lui xa
nostru
Iisus
Hristos
.
Adeveri
rea
Sfintei
Învieri
Nicodi
Lupta
m Cartea
împotri
1272. Mandit Ortodo 10,00
va lui
a, xa
Satan
protos.
Ioan
Varlaa Cartea
Damas
1273. m şi Ortodo 8,00
chin,
Ioasaf xa
sf.
Înviere
a lui
Hristos Daniel
Cartea
- de la
1274. Ortodo 15,00
temelia Rarău,
xa
credinţ pr.
ei
noastre
Longhi Cracea, Cartea
1275. n Flora Ortodo 7,00
sutaşul N. xa
Ioan
Poezii Cartea
Iacob
1276. religioa Ortodo 5,50
Hozevit
se xa
ul, sf.
Paracli
sul
Maicii
Domnu
lui la Cartea
1277. Icoana *** Ortodo 2,50
Mângâi xa
etoarea
de la
Vatope
du
1278. Mica *** Cartea 37,00
Pravilio Ortodo
ară cu xa
sinaxar
ul
îndrept
at, cu
noii
sfinţi
canoni
zaţi -
Cu
scris
mare
Despre
Cartea
rugăciu
1279. *** Ortodo 8,00
nea lui
xa
Iisus
Carte
de
rugăciu
Cartea
ni
1280. *** Ortodo 6,00
(scris
xa
normal,
necarto
nată)
Buchet
de
rugaciu
ni
Cartea
(legata
1281. *** Ortodo 80,00
in
xa
piele,
cu
fermoa
r)
Ne
vorbeşt
e
Daniel
Părintel Cartea
de la
1282. e Ortodo 13,50
Rarău,
Daniel xa
pr.
de la
Rarău.
Vol. 2
Minuni
ale
Maicii Cartea
1283. Domnu *** Ortodo 12,00
lui din xa
zilele
noastre
Nicodi
Vârtejul m Cartea
1284. rătăciril Mandit Ortodo 18,00
or a, xa
protos.
Lucrare
a
Cartea
rugăciu
1285. *** Ortodo 2,00
nii
xa
mântuit
oare
1286. Bărbat Ioan de Cartea 13,00
ul şi la Ortodo
femeia. Rarau, xa
Însoţire
pr.
a lor
Îndrept
Nicodi
ar de
m Cartea
spoved
1287. Mandit Ortodo 3,50
anie
a, xa
îmbogă
protos.
ţit
Ne
vorbeşt
e
Daniel
părintel Cartea
de la
1288. e Ortodo 13,50
Rarău,
Daniel xa
pr.
de la
Rarău.
Vol. 1
Ioan
Texte Cartea
Gura
1289. alese. Ortodo 13,00
de Aur,
Vol. 5 xa
sf.
Alfavita Cartea
1290. suflete *** Ortodo 10,00
ască xa
Micul
Ceaslo
v (legat
Cartea
în
1291. *** Ortodo 80,00
piele,
xa
cu
fermoa
r)
"Eu
sunt
Lumina
lumii" Stan, Cartea
1292. (Ioan 9, George Ortodo 20,00
5). , dr. xa
Istorisir
i
biblice
Sufletul
şi
Nicodi
lumea
m Cartea
în
1293. Mandit Ortodo 5,00
cumpă
a, xa
na
protos.
dreptăţi
i
Despre Nicodi
înfricoș m Cartea
1294. ata Mandit Ortodo 8,00
judecat a, xa
ă protos.
Robia
păcatul Ioan
Cartea
ui și Buliga,
1295. Ortodo 6,00
bucuria protosi
xa
eliberăr nghel
ii
Explica Nicodi
rea m Cartea
1296. Sfintei Mandit Ortodo 25,00
Liturgh a, xa
ii protos.
Sfânta
Nicodi
Tradiție
m Cartea
, mama
1297. Mandit Ortodo 5,00
Sfintei
a, xa
Scriptu
protos.
ri
Buchet
de
rugăciu
ni către
Domnu
l nostru
Cartea
Iisus
1298. *** Ortodo 6,00
Hristos
xa
și către
Maica
Domnu
lui -
necarto
nat
Nicodi
Creştin m Cartea
1299. i ori Mandit Ortodo 7,00
păgâni a, xa
protos.
Pecetlu
Cartea
irea Spirido
1300. Ortodo 10,00
lăuntric n, pr.
xa
ă
Sfânta Nicodi
Cruce, m Cartea
1301. arma Mandit Ortodo 7,00
creștini a, xa
lor protos.
Taina
Cartea
Sfântul
1302. *** Ortodo 5,00
ui
xa
Maslu
Taina
Cartea
sfântă
1303. *** Ortodo 4,00
a
xa
preoției
Taina
sfântă Cartea
1304. a *** Ortodo 5,00
pocăinț xa
ei
Micul
Ceaslo Cartea
1305. v *** Ortodo 13,00
(necart xa
onat)
Taina Cartea
1306. sfântă *** Ortodo 4,00
a nunții xa
Taina
Cartea
Sfintei
1307. *** Ortodo 5,00
Împărtă
xa
şanii
Taina
Sfântul
ui Cartea
1308. Botez *** Ortodo 5,00
și Taina xa
Mirung
erii
Între rai
si iad.
Mărturii
despre
viața Cartea
1309. sufletul *** Ortodo 12,00
ui in xa
viața
de
dincolo

Noul
Tarlesc
Evergh Cartea
u, Ion
1310. etinos. Ortodo 22,00
Andrei,
Pe xa
pr.
teme
Intampl Tarlesc
Cartea
ari u,
1311. Ortodo 22,00
minuna Cristin
xa
te a Elena
Cuvinte
Isaac Cartea
despre
1312. Sirul, Ortodo 22,00
nevoint
sf. xa
a
Paracli
sele
Maicii
Domnu
Cartea
lui si
1313. *** Ortodo 2,50
rugaciu
xa
ni
folosito
are de
suflet
Psaltire
a
Prooro
cului şi Cartea
1314. Împărat *** Ortodo 30,00
ului xa
David
(scris
mare)
Ioan
Texte Cartea
Gura
1315. alese. Ortodo 14,00
de Aur,
Vol. 2 xa
sf.
1316. Pateric Cartea 9,00
ul Ortodo
cipriot.
83 de
Sfinti
cu
purtare
a lor au
xa
luminat
duhovn
iceste,
stravec
hea
insula
Unul
este
legiuito
rul si
judecat
Zugrav, Cartea
orul.
1317. Teodor Ortodo 2,50
Parintii
a xa
Biserici
i
despre
neosan
dire
Familia
crestin
a.
Aseza
mant
Stan, Cartea
dumne
1318. George Ortodo 10,00
zeiesc
, dr. xa
si
temelia
vietii
de
obste
Sfantul
Sava
cel Nou
- Cavarn
Cartea
vindec os,
1319. Ortodo 10,00
atorul Consta
xa
trupulu ntine
i si al
sufletul
ui
Atitudi
nea
Biserici
lor
Traditio Muresa
Cartea
nale n, Radu
1320. Ortodo 80,00
Europe Petre,
xa
ne fata pr.
de
prozelir
ismul
advent
1321. Carari Vlasie, Cartea 6,00
si Mihai Ortodo
ganduri
xa
vol. 1
Carari
Cartea
si Vlasie,
1322. Ortodo 6,00
ganduri Mihai
xa
vol. 2
Vietile
sfintilor Cartea
1323. de Ortodo 37,00
peste xa
tot anul
Savatie
Noţiuni Bastov
le de oi,
suflet ierom.;
şi Paules
1324. Cartex 15,00
Dumne cu,
zeu în Consta
fiziolog ntin,
ie Nicolae
, dr.
Islamul
pe Ben
1325. inteles Jelloun Cartier 17,00
ul , Tahar
copiilor
Dumne
zeu pe Duques
inteles ne,
1326. Cartier 17,00
ul Jacque
nepotil s
or mei
Kebra
Nagast.
1327. Biblia Cartier 36,00
etiopia
na
Ghid
de Gyorff,
1328. Casa 39,90
iconogr Aniko
afie
Puzzle
biblic -
povesti Casa
1329. *** 34,00
ri cartii
despre
Isus
Puzzle
biblic -
povesti Casa
1330. *** 34,00
ri cartii
despre
eroi
Puzzle
biblic - Casa
1331. *** 34,00
povesti cartii
ri alese
1332. Puzzle *** Casa 34,00
biblic - cartii
povesti
ri
îndrăgit
e
Marque
Copii
s, Casa
1333. din 38,00
Cristin cartii
Biblie
a
Biblia
micilor Casa
1334. *** 41,00
explora cartii
tori
Căutân
du-l pe
Allah,
L-am
găsit
pe
Isus. Quresh
Casa
1335. Călător i, 37,00
cartii
ia spre Nabeel
Cristos
a unui
musul
man
cucerni
c
Teologi George
a , Casa
1336. 55,00
reform Timoth cartii
atorilor y
Un
Quresh
singur Casa
1337. i, 37,00
Dumne cartii
Nabeel
zeu
Luther.
Omul şi
Bainto
reform
n, Casa
1338. atorul. 57,00
Roland cartii
O
H.
biografi
e
Jocuri
biblice Casa
1339. *** 30,00
pentru cartii
copii
Atlas
istoric
Dowley, Casa
1340. al 59,00
Tim, dr. cartii
Reform
ei
1341. Introdu Tatu, Casa 70,00
cere în Silviu cartii
studiul
Vechiul
ui
Testam
ent:
Pentate
uhul și
cărțile
istorice
Marea
carte
de Dowley, Casa
1342. 25,00
activită Tim, dr. cartii
ţi
biblice
Comen
tariu
cultural
-istoric
Walton, Casa
1343. al 110,00
John H. cartii
Vechiul
ui
Testam
ent
O
istorie
ilustrat Walker, Casa
1344. 55,00
ăa Peter cartii
Țării
Sfinte
In
cautare
Baucha
a Casa
1345. m jr., 27,00
ginerel cartii
Voddie
ui
potrivit
Biblia
Joslin, Casa
1346. in 365 55,00
Mary cartii
de zile
Noua
Beaum
enciclo Casa
1347. ont, 90,00
pedie a cartii
Mike
Bibliei
Biblia
Ribbon
primilo Casa
1348. s, 28,00
r cartii
Lizzie
anisori
Wright,
Sally
Biblia Ann;
pentru Bertoli Casa
1349. 27,00
prichin ni cartii
dei Grudin
a,
Paola
Femeil
e
Bibliei,
prin Barrs, Casa
1350. 33,00
ochii Jerram cartii
lui
Dumne
zeu
Manual Casa
1351. 115,00
biblic cartii
1352. Diction Casa 137,00
ar de cartii
imagini
si
simbol
uri
biblice
Cetatea Carling
Casa
1353. bleste , John 31,00
cartii
mata R.
Dougla
Camas
s, Casa
1354. a lui 40,00
Lloyd cartii
Cristos
C.
Ben- Wallace Casa
1355. 40,00
Hur , Lewis cartii
Povesti
ri si
activita
ti
Lane, Casa
1356. biblice 28,00
Leena cartii
pentru
copii
peste 7
ani
Povesti
ri si
activita
ti
Box, Casa
1357. biblice 30,00
Su cartii
pentru
copii
sub 7
ani
Cuvinte
pe care
trebuie Staal, Casa
1358. 15,00
sa le David cartii
auda
copiii
Biblia
clasica Casa
1359. 37,00
pentru cartii
copii
Biblia Casa
1360. 27,00
piticilor cartii
Nastere
a
Domnu Casa
1361. 27,00
lui - cartii
Carte
puzzle
Arca lui
Noe - Casa
1362. 25,00
Carte cartii
puzzle
Hoffme
Arheol
ier, Casa
1363. ogia 69,00
James cartii
Bibliei
K.
1364. Atlas Lawren Casa 100,00
de ce, cartii
istorie Paul
biblica
Ghid al
Hill,
istoriei Casa
1365. Jonath 137,00
crestini cartii
an
smului
Valeriu
Gafenc
u. O
biografi
Casa
e
Ţene, cărţii
1366. teologi 27,00
Ionuţ de
că a
ştiinţă
Sfântul
ui
închiso
rilor
A iubi Savatie
înseam Bastov Cathis
1367. 30,00
nă a oi, ma
ierta ierom.
Învățăt
urile
unei
prostit
Savatie
uate
Bastov Cathis
1368. bătrîne 30,00
oi, ma
către
ierom.
fiul său
handic
apat -
ed. 2
Dumne
zeu
Savatie
povesti
Bastov Cathis
1369. t pe 30,00
oi, ma
înțeles
ierom.
ul unei
femei
La
porțile
disperă
Bațu-
rii, Cathis
1370. Ichim, 20,00
început ma
Florica
ul
speranț
ei
Antipar
enting.
Savatie
Sensul
Bastov Cathis
1371. pierdut 33,00
oi, ma
al
ierom.
paternit
ății
Tu știi Ichim,
Cathis
1372. că te Dumitr 20,00
ma
iubesc u
1373. Învățăt Savatie Cathis 35,00
urile Bastov ma
unei oi,
prostit ierom.
uate
bătrîne
către
fiul său
handic
apat
Savatie
Cartea
Bastov Cathis
1374. despre 25,00
oi, ma
femei
ierom.
Sindro
mul
„cesăfa
c”.
Cum
să-ți
alegi
Savatie
calea în
Bastov Cathis
1375. viață în 20,00
oi, ma
funcție
ierom.
de
darurile
pe care
ți le-a
dat
Dumne
zeu
Carte
de
despărț Savatie
ire - Bastov Cathis
1376. 100,00
ediție oi, ma
de ierom.
colecți
e
Nebun Savatie
ul - Bastov Cathis
1377. 35,00
audiob oi, ma
ook ierom.
Carte Savatie
de Bastov Cathis
1378. 20,00
despărț oi, ma
ire ierom.
Români Savatie
a Bastov Cathis
1379. 12,00
îngerilo oi, ma
r ierom.
La
Leskov, Cathis
1380. capatul 18,00
Nikolai ma
lumii
Iepurii
nu mor.
Pentru
Savatie
copiii
Bastov Cathis
1381. sovieti 30,00
oi, ma
ci care
ierom.
au
crescut
mari
1382. Fuga Savatie Cathis 23,00
spre Bastov
cimpul oi, ma
cu ciori ierom.
Povesti
ri Cehov, Cathis
1383. 25,00
Ortodo Anton ma
xe
Savatie
Cronici
Bastov Cathis
1384. incomo 15,00
oi, ma
de
ierom.
Diavolu Savatie
l este Bastov Cathis
1385. 20,00
politic oi, ma
corect ierom.
Singuri Savatie
in fata Bastov Cathis
1386. 13,00
libertati oi, ma
i ierom.
Micul
Pateric.
Povesti
t si
ilustrat
Savatie
pentru
Bastov Cathis
1387. copii 10,00
oi, ma
de
ierom.
parintel
e
Savatie
Bastov
oi
Audien
ta la un
demon
mut.
Roman
istorico
-
Savatie
fantasti
Bastov Cathis
1388. c 23,00
oi, ma
despre
ierom.
soarta
Biserici
i în
vremuri
le de
pe
urmă
Dragos
Selafiil,
tea
parintel
care nu Cathis
1389. e de la 15,00
cade ma
Noul
nicioda
Neamt
ta
Calciu-
Suferin
Dumitr
ta ca Cathis
1390. easa, 8,00
binecu ma
Gheorg
vantare
he, pr.
Despre
Antoni
credint
e de Cathis
1391. a si 25,00
Suroj, ma
indoial
mitrop.
a
A iubi Savatie
inseam Bastov Cathis
1392. 15,00
na a oi, ma
ierta ierom.
Nicolae
Tarimul
Velimir Cathis
1393. inacces 12,00
ovici, ma
ibil
sf.
Duhov
Spirido
nicul Cathis
1394. n, 20,00
inchiso ma
arhim.
rilor
Cind Savatie
pietrele Bastov Cathis
1395. 20,00
vorbes oi, ma
c ierom.
Ortodo
Savatie
xia
Bastov Cathis
1396. pentru 25,00
oi, ma
postmo
ierom.
dernisti
Savatie
Nebun Bastov Cathis
1397. 15,00
ul oi, ma
ierom.
Intre Savatie
Freud Bastov Cathis
1398. 15,00
si oi, ma
Hristos ierom.
Hristol
ogie și
Aposto
mistică Cetatea
lache,
1399. în de 49,00
Ioniță,
teologi scaun
diac. dr
a
siriană
Teologi
e și
slujire
pastora Aposto
lă în lache,
viața și Ioniță,
opera diac. Cetatea
1400. mitrop dr; de 49,00
oliților Dindiri scaun
Firmilia că,
n Marin Lucian,
și dr.
Nestor
Vornice
scu
1401. Ortodo Croitor Cetatea 90,00
xia şi u, Ion I. de
apusul scaun
în
tradiţia
spiritua
lă a
românil
or, vol.
II
Ortodo
xia şi
Apusul
în
Cetatea
tradiţia Croitor
1402. de 90,00
spiritua u, Ion I.
scaun
lă a
românil
or, vol.
I
Grecia
creştin Balan-
ă. Ghid Mihailo Charis
1403. 45,00
de vici, ma
pelerin Aurelia
aj
Arsenie
Living Charis
1404. Boca, 135,00
words ma
parinte
Path to
Arsenie
the Charis
1405. Boca, 150,00
Kingdo ma
parinte
m
Jutabel
-Ben-
Grecea
Eber Charis
1406. nu, 20,00
din ma
Olga
Capern
aum
Parintel
e
Paisie
Olaru
sau Petrica, Charis
1407. 11,00
acolo Ion, pr. ma
unde
salaslui
a
iubirea
Biseric
a de la
Dragan
escu,
„Capel
Arsenie
a Charis
1408. Boca, 200,00
Sixtina ma
parinte
“a
ortodo
xiei
romane
sti
1409. Carare Arsenie Charis 110,00
a Boca, ma
Imparat parinte
iei
Părintel
e
Arsenie
Boca.
Omul
Stoene
îmbrăc
scu,
at în Charis
1410. Daniil, 150,00
haină ma
episco
de in și
p
Îngerul
cu
cădelni
ță de
aur
Arsenie
Cuvinte Charis
1411. Boca, 110,00
vii ma
parinte
Dumne
zeiasca
Liturgh
ie a
daruril Chilia
or mai «Buna-
înainte Vestire
sfinţite »-
1412. *** 40,00
numită Schitul
şi a Sf.
sfântul Dimitri
ui e-Lacu
Grigori
e
Dialogu
l
Dumne
zeiasca
Liturgh
Chilia
ie a
«Buna-
celui
Vestire
între
»-
1413. sfinţi *** 40,00
Schitul
părintel
Sf.
ui
Dimitri
nostru
e-Lacu
Ioan
Gura
de Aur
1414. Dumne *** Chilia 50,00
zeiasca «Buna-
Liturgh Vestire
ie a »-
celui Schitul
intre Sf.
sfinţi Dimitri
părintel e-Lacu
ui
nostru
Ioan
Gură
de Aur
(ediţie
bilingv
ă)
Dumne
zeiasca
Liturgh
Chilia
ie a
«Buna-
celui
Vestire
între
»-
1415. sfinţi *** 40,00
Schitul
părintel
Sf.
ui
Dimitri
nostru
e-Lacu
Vasile
cel
Mare
Dumne
zeiasca Chilia
Liturgh «Buna-
ie a Vestire
sfantul »-
1416. 31,00
ui Ioan Schitul
Gura Sf.
de Aur- Dimitri
format e-Lacu
mic
Carte Chilia
de «Buna-
rugaciu Vestire
ni »-
1417. 46,00
cartona Schitul
ta, Sf.
legata Dimitri
in piele e-Lacu
Cinema
-ul: O
lectură
îmbiser
icită. Daniel
Pentru Cornea Christi
1418. 20,00
o , ana
teologi monah
e
ortodo
xă a
culturii
1419. Ortodo Chirilă, Christi 15,00
xia ca Pavel, ana
stil de prof.
viaţă univ.
dr.;
Teofan
Muntea
nu,
ierom.;
Popesc
u,
Mădăli
na, dr.;
Matei,
Dragoş
, dr.
Vechiul
Testam
ent în
tâlcuire Usca,
a Ioan Christi
1420. 25,00
Sfinţilo Sorin, ana
r pr.
Părinţi.
Ieremia

Gilceav
a
draculu
i cu
lumea
sau de Codres
Christi
1421. ce este cu, 18,00
ana
dracul Razvan
chiar
aşa de
negru
cum
pare
Daniil
de la
Ce e Rarau Christi
1422. 20,00
omul (Sandu ana
Tudor),
ierom.
Rugăci
uni de
Christi
1423. rostit *** 5,00
ana
neîncet
at
O
introdu Codres
Christi
1424. cere în cu, 40,00
ana
creştini Razvan
sm
Martirii
ortodo
Spirido
xiei.
n, Christi
1425. Teologi 35,00
Bilalis, ana
a
arhim.
martiri
ului
Două
zeci de
paşi
Chelar
spre Christi
1426. u, 20,00
mîntuir ana
Mirela
e în
basmul
creştin
Dida,
Valea Christi
1427. Corneli 30,00
Nistrei ana
u
1428. Principi *** Christi 30,00
ile
concep
tului de
psihote ana
rapie
ortodo

Shoenf
eld,
Yehuda
Vaccin
;
urile şi
Agmon Christi
1429. autoim 45,00
-Levin, ana
unitate
Nancy;
a
Tomlje
novic,
Lucija
Isaia.
Vechiul Usca,
Testam Ioan
ent în Sorin,
Christi
1430. tâlcuire pr.; 30,00
ana
a Usca,
Sfinţilo Ana,
r prof.
Părinţi
Calciu-
Cuvinte Dumitr
Christi
1431. le către easa, 10,00
ana
tineri Gheorg
he, pr.
Miracol
ul în
viaţa
omului
modern Beloiu,
.O Valenti Christi
1432. 40,00
monog n- ana
rafie Lucian
sociolo
gică a
pelerin
ajului
Fața
Gheorg
nevăzu
he,
tă a Christi
1433. Virgiliu; 15,00
homos ana
Dîrlău,
exualit
Andrei
ății
Manual
de
Richar
psihote
ds, P.
rapie și Christi
1434. Scott; 45,00
diversit ana
Bergin,
ate
Allen E.
religioa

1435. Sic Codres Christi 15,00
credo. cu, ana
Mărturi Razvan
siri
dialoga
le
Dezgro
parea
Parintel
ui Christi
1436. *** 10,00
Calciu - ana
Dosaru
l unui
abuz
Arhiepi
scopia
Tomisu
lui si
Arhiepi
scopia Maraci
Justini neanu, Christi
1437. 25,00
ana Ion pr. ana
Prima. dr.
Studiu
juridico
-
canoni
c
Tanatol
ogia
crestin
a intre
istorie,
ritualul
inmorm
antarii,
Valica,
simboli Christi
1438. Emanu 20,00
sm si ana
el, pr.
actualit
ate.
Aborda
re
liturgic
o-
pastora
la
Taina
veacul
ui ce va
sa fie.
Viata si
nevoint
ele
Cuvios Meskov Christi
1439. 20,00
ului a, Lidia ana
Parintel
ui
nostru
Antipa
de la
Calapo
desti
1440. Rost de Codres Christi 12,00
doina.
Cintece cu,
ana
fara Razvan
stapin
Omul si Stoicul
Christi
1441. criteriil escu, 10,00
ana
e Puiu
Teofan
Muntea
Psiholo
nu,
gia in
ierom.;
textele Christi
1442. Chirilă, 35,00
Sfintei ana
Pavel,
Scriptu
prof.
ri
univ.
dr.
De
veghe
la
cumpa
na Andron
vremilo escu, Christi
1443. 25,00
r. Demost ana
Articol ene
e,
cronici,
marturi
i
Paradiz Nita,
iaca Alexan Christi
1444. 19,00
expedit dru ana
ie Mihail
Prigoa
na cea
dinaunt
ru.
Incerca Christi
1445. 12,00
rile ana
dreptilo
r in
Biseric
a lor
Cumpli
te
incerca
ri,
Doamn
e! Anii Petriso
Christi
1446. de r, 35,00
ana
muceni Marcel
cie ai
temnite
lor
comuni
ste
1447. Principi Badesc Christi 15,00
ile u, Ilie, ana
cerceta prof.
rii dr.;
martiro Chirilă,
Pavel,
prof.
logice
univ.
dr.
Introdu
cere in
omileti
Popesc
ca
u, Christi
1448. Parintel 12,00
Lucian ana
ui
D.
Gheorg
he
Calciu
Crucile
Codres
pustiei. Christi
1449. cu, 13,00
Poeme ana
Razvan
neptice
Conditi
ile
admini
strarii
casator Consta
iei. ntinesc
Biseric u,
a si Iulian
Christi
1450. instituti Mihai 18,00
ana
a L.,
casator lector
iei. univ.
Studiu dr.
juridico
-
canoni
c
«Zeul
tolerant
ei» si
descre
stinare
a
Christi
1451. crestini 30,00
ana
smului.
O
perspe
ctiva
ortodo
xa
Ortodo
xia pe
litere -
indrept
ar de
Platon, Christi
1452. fundam 18,00
Mircea ana
entalis
m
literar -
REDUC
ERE 50
1453. Spitalul Chirilă, Christi 20,00
crestin. Pavel, ana
Introdu prof.
cere in univ.
medici dr.;
na Valica,
pastora Mihai,
la pr.
Lauda
Astelia
Sfintei Christi
1454. n, 10,00
Fecioar ana
Raluca
e
Vechiul
Testam
ent in
Usca,
talcuire
Ioan
a
Sorin,
Sfintilo Christi
1455. pr., 25,00
r ana
Traia,
Parinti.
Ioan,
Cartile
prof.
lui
Solomo
n
Iisus
Hristos
Mijlocit
orul.
Sensul
Ocolea
diacon
nu, Christi
1456. al al 20,00
Picu, ana
eticii
pr.
sociale
ortodo
xe -
REDUC
ERE 50
Liturgh
ia
Porunc
ilor
Divine.
Proleg Ocolea
omene nu, Christi
1457. 25,00
teologi Picu, ana
ce la o pr.
noua
cultura
a legii -
REDUC
ERE 50
Paralip
omena.
Vechiul
Testam Usca,
ent în Ioan Christi
1458. 20,00
talcuire Sorin, ana
a pr.
Sfintilo
r
Parinti
1459. 3-4 Usca, Christi 20,00
Regi.
Vechiul
Testam
ent in Ioan
talcuire Sorin, ana
a pr.
Sfintilo
r
Parinti
Daniil
Acatist de la
e- Rarau Christi
1460. 30,00
REDUC (Sandu ana
ERE 50 Tudor),
ierom.
In jurul
Codres
lui Christi
1461. cu, 10,00
Emines ana
Razvan
cu
Rugaci
une de
fiecare
Christi
1462. zi din 5,00
ana
Sfintele
Scriptu
ri
Rasarit
enele
iubiri.
Codres
Fals Christi
1463. cu, 6,50
tratat ana
Razvan
de
dezlum
ire
Iosua.
Vechiul
Testam
Usca,
ent in
Ioan Christi
1464. talcuire 10,90
Sorin, ana
a
pr.
Sfintilo
r
Parinti
Principi
i de
Chirilă,
bioetic
Pavel,
a. O Christi
1465. prof. 25,00
aborda ana
univ.
re
dr.
ortodo
xa
Grigori
e
Mantuit
Sandu,
oarea
ierom. Christi
1466. frica de 25,00
(Sandu, ana
Dumne
Gh.,
zeu
prof.
dr. ing.)
1467. Ghid Codres Christi 25,00
cu,
pascal ana
Razvan
Depend
Draguli
enta in
nescu,
cultura
Andrei, Christi
1468. si 20,00
lector ana
civilizat
univ.
ia
dr.
mortii
Chirilă,
Pavel,
Vindec Christi
1469. prof. 25,00
area ana
univ.
dr.
Valica,
Mihai,
pr. dr.;
Teologi
Chirilă, Christi
1470. e 20,00
Pavel, ana
sociala
prof.
univ.
dr.
Ezdra.
Neemia
.
Estera.
Vechiul Usca,
Testam Ioan Christi
1471. 20,00
ent in Sorin, ana
talcuire pr.
a
Sfintilo
r
Parinti
Ioasaf
Clepsid
1472. Evocari Popa, 16,00
ra
arhim.
Biblia
povesti Compa
1473. 20,00
ta celor nia
tineri
Compa
Să fii Puric,
1474. nia Dan 20,00
român! Dan
Puric
Suflet Compa
Puric,
1475. Român nia Dan 20,00
Dan
esc Puric
Compa
Fii Puric,
1476. nia Dan 20,00
demn Dan
Puric
Despre Compa
Puric,
1477. omul nia Dan 22,00
Dan
frumos Puric
1478. Credinț Suciu, Comun 14,00
a azi. Dan, itatea
Întrebă pr.; Sfântul
ri ale Lechne Ioan
credinc r,
ioșilor Johann
și es, pr.
necredi
ncioșil
or
despre
credinț
ă
Părintel
e
Marie- Suciu,
Domini Dan, Comun
que pr.; itatea
1479. 17,00
Philipp Melin, Sfântul
e. 100 Martin, Ioan
de ani pr.
de la
naștere
Gandur
i
Constii
despre Ciachir,
1480. nta 25,00
Nae Dan
Cartii
Ionesc
u
Literatu
ra în Ciocarl
1481. lumina an, Coresi 70,00
Ortodo Sergiu
xiei
În
impărăţ Henore
1482. Coresi 50,00
ia l, Nica
icoanei
Istoricu
l Andron
1483. mănăst ic, Coresi 27,00
irii arhim.
Neamţ
Are
evoluțo
nismul Bute, Corgal
1484. 16,00
dovezi Ioan Press
știintifi
ce?
Ochii
prin
care
vedea
m
cerul.
În Corgal
1485. *** 25,00
memori Press
a
părintel
ui
Arsenie
Papaci
oc
1486. Frumus Ioan Corgal 20,00
eţea Bute, Press
care va ierom.
salva
lumea
Religie.
Cultul
Ortodo
x-
Achim,
Caietul
Mihaela
1487. elevulu Corint 9,90
; Ioniţă,
i clasa
Dragoş
a IV-a,
semest
rul al II-
lea
Ciucă,
Sfântul Sorina;
1488. Corint 9,90
Andrei Ioniţă,
Dragoş
Ciucă,
Sfântul Sorina;
1489. Corint 9,90
Nicolae Ioniţă,
Dragoş
Sfântul Ciucă,
Ioan Sorina;
1490. Corint 9,90
Botezăt Ioniţă,
orul Dragoş
Puterea
rugăciu
nii.
Miracol Cosânz
1491. *** 9,90
e trăite eana
şi
povesti
te
Ioan Credinţ
Texte
Gura a
1492. alese. 13,00
de Aur, ortodo
Vol. 6
sf. xă
Ioan Credinţ
Texte
Gura a
1493. alese. 15,00
de Aur, ortodo
Vol. 7
sf. xă
Ioan Credinţ
Texte
Gura a
1494. alese. 12,00
de Aur, ortodo
Vol. 4
sf. xă
Ioan Credinţ
Texte
Gura a
1495. alese. 15,00
de Aur, ortodo
Vol. 3
sf. xă
Pr.
Arsenie
Boca -
Arsenie
Alte Cristim
1496. Boca, 6,00
povesti puri
parinte
ri
duhovn
iceşti
1497. Cărare *** Cristim 15,00
a puri
Împărăţ
iei şi
Psaltire
a lui
David
vol. 4,
Psalmii
101-150
Andrei
ana.
Sfinţi Serban,
Cristim
1498. purtăto Cristia 5,50
puri
ri ai n
numelu
i Andrei
Arsenia
na.
Sfinti
Serban,
purtato Cristim
1499. Cristia 6,00
ri ai puri
n
numelu
i
Arsenie
Nestem
ate
duhovn
icești. Serban,
Povesti Cristia
Cristim
1500. ri n; 10,00
puri
pentru Serban,
întreag Claudia
a
familie.
Vol. 4
Cărare
a
Împărăţ
iei şi
Arsenie
Psaltire Cristim
1501. Boca, 12,00
a lui puri
parinte
David
vol. 3,
Psalmii
61-100
Povesti
Arsenie
ri Cristim
1502. Boca, 6,00
duhovn puri
parinte
icești
Rugăci
unea
Tatăl Serban,
Cristim
1503. nostru Cristia 4,50
puri
explica n

copiilor
1504. Părintel Serban, Cristim 10,00
e Cristia puri
Arsenie n
Boca.
Rugăci
une și
har la
mijloc
de veac
Cărare
a
Împărăţ
iei şi
Arsenie
Psaltire Cristim
1505. Boca, 12,00
a lui puri
parinte
David
vol. 2,
Psalmii
31-60
Naștere
Serban,
a
Cristia
Domnu Cristim
1506. n; 5,00
lui puri
Serban,
Iisus
Claudia
Hristos
Cărare
a
Împărăţ
iei şi
Arsenie
Psaltire Cristim
1507. Boca, 12,50
a lui puri
parinte
David
vol. 1,
Psalmii
1-30
Nestem Serban,
ate Cristia
Cristim
1508. duhovn n; 12,00
puri
icesti Serban,
vol. 3 Claudia
Sanato
riul Serban,
Cristim
1509. viselor Cristia 15,00
puri
pierdut n
e
Parintel
e
Arsenie
Boca -
Darul Muntea
lui nu, Cristim
1510. 9,00
Dumne Panteli puri
zeu mon
pentru
poporu
l care
striga
1511. Cele Serban, Cristim 10,00
doua Cristia puri
surori. n
Teatru
de
papusi
cu
tematic
a
ortodo
xa
Părintel
e
Arsenie Serban,
Cristim
1512. Boca. Cristia 10,00
puri
Taina n
Căsăto
riei
Filocali
a
Serban,
pentru Cristim
1513. Cristia 12,00
copii si puri
n
tineri
vol. II
Invata
m
literele Preda, Cristim
1514. 6,00
si Laura puri
colora
m
Parintel
e
Arsenie
Boca.
Marturi Cristim
1515. 8,00
a puri
Parintel
ui
Panteli
mon
Marinar
ul cel
lenes /
Serban,
The Cristim
1516. Cristia 10,00
lazy puri
n
sailor
(contin
e CD)
Carte
de
rugaciu
ni Cristim
1517. 3,50
pentru puri
copii -
CRISTI
MPURI
Povest
ea
primulu Serban,
Cristim
1518. i colind Cristia 12,00
puri
(contin n
e CD
audio)
Viata
Serban,
Maicii Cristim
1519. Cristia 14,00
Domnu puri
n
lui
1520. Nestem Serban, Cristim 12,00
ate Cristia puri
duhovn n;
icesti.
Povesti
ri
pentru Serban,
intreag Claudia
a
familie.
Vol. 1
Dumne
zeu
vorbeșt Chapm
Curtea
1521. e an, 34,00
Veche
limbaju Gary
l iubirii
tale
Marile
intreba
ri din Ward, Curtea
1522. 28,00
stiinta Keith Veche
si
religie
Univers
Gingeri
ul lui Curtea
1523. ch, 20,00
Dumne Veche
Owen
zeu
Un
pamant
nou.
Trezire Tolle, Curtea
1524. 30,00
a Eckhart Veche
constii
ntei
umane
Intre
sperant
Poli,
a si Curtea
1525. Robert 24,00
respon Veche
o
sabilita
te
Univers
Nester
ul in Curtea
1526. uk, 30,00
comuni Veche
Alexei
une
Adevar
sau
credint
a slaba.
Girard,
Convor
Rene; Curtea
1527. biri 16,00
Vattimo Veche
despre
, Gianni
crestini
sm si
relativi
sm
Asceza Badilita
si , Curtea
1528. 32,00
copilari Cristia Veche
e n
1529. Quarci, Polking Curtea 20,00
haos si horne, Veche
crestini
John
sm
Sfaturil
e
evangh
elice in
Biseric Ioasaf
Curtea
1530. a Popa, 15,00
Veche
Ortodo arhim.
xa
dupa
Sfintii
Parinti
Dumne
zeul
naturii.
Knight,
Intrupa Curtea
1531. Christo 24,00
rea si Veche
pher C.
stiinta
contem
porana
Darul
lui
Darwin Ayala,
Curtea
1532. catre Francis 20,00
Veche
stiinta co J.
si
religie
Stiinta,
dragost
e,
credint
Badilita
a.
, Curtea
1533. Convor 22,00
Cristia Veche
biri cu
n
patrolo
gi
europe
ni
Credint
a
biologi
Pollack
ei si Curtea
1534. , 22,00
biologi Veche
Robert
a
credint
ei
Turn
inclinat
.
Fragme Bacons
Curtea
1535. nte de ky, 28,00
Veche
arheolo Teodor
gie
profetic
a
1536. Sfinții Bucur, Cuvant 20,00
Martiri Ioan ul
Brânco Ortodo
veni. x
Icoana
vechii
lumi
române
ști
Crestin
ul in
lumea
modern Cuvant
Vulcan
a. Raul ul
1537. escu, 9,00
veacul Ortodo
Mircea
ui si x
criza
biserici
i
Scrisor
i din
Siberia
Bunelul Cuvant
meu ul
1538. *** 7,00
din Ortodo
vecinici x
e-
Pr.Selaf
iil
Monogr
afia Coman,
Parohie Consta
i Sfânta ntin N.,
Cuvant
1539. Treime- pr.; 36,00
ul Vietii
Ghence Gradin
a din cea,
Bucure Ion, pr.
şti
Drumul Steinha
1540. catre rdt, Dacia 24,00
isihie Nicolae
Dumne
zeu,
acest
necuno
scut. Roscan
1541. Dacia 6,50
Apofati u, Radu
smul
Biserici
i de
Rasarit
Zidire
suflete
asca. Morusc
Cuvant a,
1542. ari, Pompei Dacia 90,00
cronici, (Policar
publici p)
stica.
Vol. I
Otto,
1543. Sacrul Dacia 20,00
Rudolf
1544. Sacru Baciut, Dacia 16,00
si Nicolae
profan
in Tara
Sfanta
Opera
omnia.
Vol. III:
De August
1545. Dacia 35,00
musica in, fer.
/
Despre
muzica
Opera
omnia.
Vol. IV:
Contra
acade
micieni
lor. August
1546. Dacia 45,00
Despre in, fer.
ordine.
Despre
cantitat
ea
sufletul
ui
Monolo
Steinha
gul
1547. rdt, Dacia 15,00
polifoni
Nicolae
c
Calator
ia la
Negoes
Locuril
cu-
1548. e Dacia 27,00
Hagi,
Sfinte.
Ioan pr.
Ierusali
m 1908
Mazilu,
Nicolae
Ştiinţa
;
1549. ca Dacia 30,00
Porum
păcat
breanu,
Mircea
Spidlik,
Tomas,
Credint cardina
1550. a si l; Dacia 26,00
icoana Rupnik,
Marko
Ivan
Eu
Steinha
insumi
1551. rdt, Dacia 26,00
si alti
Nicolae
cativa
Povesti
Dacia
1552. de 11,00
XXI
Pasti
1553. Carte *** de 5,00
de Suflet
rugăciu
ni și
pilde
pentru
copii
Sfinţii
Părinţi
despre
folosul de
1554. *** 9,00
și Suflet
puterea
postulu
i
Cum și
când
ne
împărtă Vasilio
şim. s
de
1555. Învățăt Bacoia 10,00
Suflet
ura nis,
Sfântul arhim.
ui Ioan
Gură
de Aur
Sfinţii
Părinţi
despre de
1556. *** 10,00
taina Suflet
rugăciu
nii
Cum să
dobând
im de
1557. *** 10,00
bucuria Suflet
duhovn
icească
Mama
ortodo
xă.
Dezvolt
area
fizică și
duhovn
de
1558. icească *** 25,00
Suflet
a
copilul
ui de la
naștere
la
adoles
cență
Abc-ul
tămădu
irii
creștin
de
1559. uluI. *** 9,00
Suflet
Păcat,
boală,
vindec
are
1560. Căsăto Vasilio de 9,00
ria. s Suflet
Secrete
le
alegerii
,
secrete
Bacoia
le
nis,
bucurie
arhim.
i,
secrete
le
trăinici
ei
Sfinţii
Părinţi
despre de
1561. *** 10,00
biruirea Suflet
necazu
rilor
Minuni,
semne
cereşti
şi
tămădu
iri
de
1562. petrecu *** 12,00
Suflet
te cu
oameni
obişnui
ţi ai
zilelor
noastre
Cum să
înțeleg
de
1563. em *** 8,00
Suflet
bătrâne
țea
Un dar
neprețu
it –
Bujdei, de
1564. povesti 7,00
Dorin Suflet
re
pentru
copii
Cum să
ne
purtăm de
1565. *** 7,00
cu fiul Suflet
adoles
cent
Adevăr
ul
despre
artele
Dimitri
marţial de
1566. adou, 35,00
e. O Suflet
Maria
perspe
ctivă
ortodo

1567. Taine și Vasilio de 30,00
descop
eriri în s
Evangh Bacoia
Suflet
eliile nis,
dumini arhim.
cilor
Cum să
ne
purtăm de
1568. *** 8,00
cu fiica Suflet
adoles
centă
Ce ar
trebui
să știe
tinerii
de
1569. despre *** 8,00
Suflet
nuntă
și viața
de
familie
Ce ar
trebui
de
1570. să știe *** 7,00
Suflet
fiecare
mamă
Cum să
ne
spoved
im
după
Ioan
îndrept
Krestia de
1571. arul 15,00
nkin, Suflet
celor
arhim.
Zece
Porunc
i şi al
Fericiril
or
Cum să
dobând
im
răbdare
a.
Sfinții
Părinţi
şi marii
stareţi de
1572. *** 7,00
ai Suflet
Biserici
i
despre
răbdare
a
necazu
rilor
vieții
1573. Marea Vasilio de 12,00
minune s Suflet
a Bacoia
arhiere
nis,
ului
arhim.
Meletie
Sfinții
Părinți
de
1574. despre *** 9,00
Suflet
slava
deșartă
Cum să
ne
mărturi
sim la
duhovn de
1575. *** 7,00
ic. Suflet
Despre
pocăinț
ă și
iertare
Sfinţii
Părinţi
de
1576. despre *** 10,00
Suflet
pocăinţ
ă
Înșelări
diavole
ști -
cum să Vasilio
ne s
de
1577. ferim Bacoia 9,00
Suflet
de ele, nis,
cum să arhim.
luptăm
împotri
va lor
Hristos
Necuno
scut. Vasilio
Ceea s
de
1578. ce nu Bacoia 10,00
Suflet
știam nis,
despre arhim.
Iisus
Hristos
Cum să
ne
rugăm
ca să
ne de
1579. *** 10,00
asculte Suflet
Dumne
zeu
rugăciu
nea
1580. Cum Vasilio de 9,00
abordă s Suflet
m tema Bacoia
sexuali nis,
tății. O arhim.
perspe
ctivă
ortodo

asupra
relaţiilo
r
conjug
ale,
preconj
ugale
şi
extraco
njugale
Povățui Ioan
ri pe Krestia de
1581. 17,00
drumul nkin, Suflet
crucii arhim.
Vorbele
pot
Vasilio
rani.
s
Cum sa de
1582. Bacoia 9,00
nu Suflet
nis,
gresim
arhim.
prin
cuvant
Sufletul
după
moarte.
Călător Vasilio
ia s
de
1583. sufletul Bacoia 12,00
Suflet
ui după nis,
moarte arhim.
a
trupeas

Spoved
ania
copiilor
.
Sfaturi
de
1584. practic 7,00
Suflet
e
pentru
preoti,
parinti
si copii
Invatat
uri
folosito
are de de
1585. 9,00
suflet Suflet
pentru
fiecare
crestin
1586. Nu te Vasilio de 8,00
mai s Suflet
suport. Bacoia
Arta nis,
impaca arhim.
rii cu
tine
insuti
si cu
ceilalti
Cum
poti fi
smerit.
Sfaturi
Tica,
practic de
1587. Serban, 10,00
e Suflet
pr.
pentru
vremuri
le de
azi
Cand si
cum
incepe
m sa-i
vorbim de
1588. 6,00
copilul Suflet
ui
despre
Dumne
zeu
Vasilio
Necazu s
de
1589. rile Bacoia 10,00
Suflet
vietii nis,
arhim.
Carui
sfant
sa ne
rugam.
Leacuri
le si
darurile
sfintilor
de
1590. in 6,00
Suflet
bolile
suflete
sti, in
bolile
trupesti
si in
nevoile
vietii
Cum sa
traiesti Vasilio
o viata s
de
1591. lunga Bacoia 8,00
Suflet
si nis,
binecu arhim.
vantata
Vasilio
Viața
s
Maicii de
1592. Bacoia 10,00
Domnu Suflet
nis,
lui
arhim.
1593. În Teodor Deisis 39,00
apărare Studitu
a
sfintelo
l, sf.
r
icoane
Dumne
zeul
creştini
Brague
1594. lor. Deisis 28,00
, Remi
Câteva
clarific
ări
Sfântul
Grigori
e Ica,
Decapo Ioan I.,
1595. Deisis 27,00
litul — jr.,
dosar diac.
hagiogr
afic
Euharis Căciulă
1596. tia ca , Olimp Deisis 30,00
jertfă N., dr.
Scriptu
ra și
autorita
Wright,
tea lui
Nichola
Dumne
1597. s Deisis 28,00
zeu —
Thoma
cum să
s
citim
Biblia
astăzi
Monah
ul sau
Evagrie
Făptuit
1598. Ponticu Deisis 30,00
orul
l, avva
(Praktik
os)
Creștin
pur și
Wright,
simplu
Nichola
— de
1599. s Deisis 35,00
ce are
Thoma
sens
s
creștini
smul
Mânia
şi
terapia
ei după
avva
Evagrie
Ponticu Bunge,
1600. Deisis 18,00
l sau Gabriel
Vinul
dracilor
şi
pâinea
îngerilo
r
Rugăci
unea în
Duh și
Adevăr
-
filozofi
a și
teologi
a
capitol
elor
Bunge,
1601. Despre Deisis 45,00
Gabriel
rugăciu
ne ale
avvei
Evagrie
Ponticu
l și
spiritua
litatea
Părințil
or
pustiei
Dionisi
e
Golitzin
Areopa
,
gitul
Alexan
1602. mistag Deisis 38,00
der,
ogul - o
Episco
lectură
p
monah
ală
Dialogu
ri la Teoclit
Athos - Dionisi
1603. Deisis 35,00
între atul,
cer și monah
pământ
Iisus
pur si
simplu.
O noua
Wright,
viziune
Nichola
despre
1604. s Deisis 35,00
cine a
Thoma
fost, ce
s
a facut
și de ce
contea

Despre
raţional
itatea
Revelaţ Marion,
1605. iei şi Jean- Deisis 24,00
iraţiona Luc
litatea
credinc
ioşilor
1606. Autobi Paisie Deisis 35,00
ografia
și
Viețile
unui
stareț - Velicik
urmate ovski,
de sf.
Așeză
minte
și alte
texte
Origen.
Person
ajul —
exeget
ul —
Crouzel
1607. omul Deisis 28,00
, Henri
duhovn
icesc

teologu
l
Explică
ri la
dumne
Cabasil
zeiasca
1608. a, Deisis 40,00
Liturgh
Nicolae
ie.
Scrieri
II
Teogno
sia -
sinteză
dogmat
ică și
duhovn
icească Calinic,
1609. Deisis 38,00
a ierom.
părintel
ui
Dumitr
u
Stănilo
ae
Embrio
nul şi
sufletul
lui la
sfinţii
Părinţi
Congo
şi în
urdeau,
1610. izvoare Deisis 49,00
Marie-
le
Helene
filozofi
ce şi
medica
le
greceşt
i
1611. Paracli Teolipt Deisis 9,00
sul şi
al
Acatist
Filadelf
ul
iei;
Sfântul
Nicodi
ui
m
Nume
Aghiori
al lui
tul, sf.
Iisus
Certitu
Marion,
dini
1612. Jean- Deisis 29,00
negativ
Luc
e
Ortodo
xia –
Nellas,
divino-
1613. Panayo Deisis 25,00
umanis
tis
m în
acţiune
Calist
Catafyg
hiotul -
misticu
l
Avramo
contem
1614. va, Deisis 28,00
plativ
Sofia
al
Filocali
ei
bizanti
ne
Paterni
tatea şi
îndrum
area
Haushe
duhovn
1615. rr, Deisis 25,00
icească
Irenee
în
Răsărit
ul
creştin
Dumne
zeiasca
liturghi
Milosev
e.
ici,
1616. Centrul Deisis 18,00
Nenad
cultului
S.
în
ortodo
xie
1617. Povesti *** Deisis 20,00
rile
unui
pelerin
în
căutare
a
rugăciu
nii
neîncet
ate.
Textul
integral
al
redacți
ei
Optina
Isaac
Sirianul
-
asceza Chiala,
1618. singura Sabino, Deisis 35,00
tică şi monah
mila
fără
sfârşit
Joachi
m
Jeremi
as,
arhim.;
Vasilio
s
Gondik
akis, P.
Marko
Ivan
Cartea Rupnik,
fiului Nicolae
1619. Deisis 12,00
risipito Steinha
r rdt
(monah
ul
Nicolae
Delaro
hia),
Jean-
Luc
Marion,
Consta
ntin
Noica
Provoc
ări ale
gândirii
Calinic,
1620. şi vieţii Deisis 16,00
ierom.
ortodo
xe
astăzi
Îmbiser
icirea
elevilor
pentru
Kogoul
o
is,
1621. educaţi Deisis 18,00
Ioannis
e
V.
religioa

liturgic
ă
1622. De la Ica, Deisis 65,00
Dionisi
e
Areopa
gitul la
Simeon
al
Tesalon
Ioan I.,
icului -
jr.,
Integral
diac.
a
coment
ariilor
liturgic
e
bizanti
ne
Viaţa în
Emilian
Duh.
os
Catehe
1623. Simono Deisis 19,00
ze şi
petritul,
cuvânt
arhim.
ări
Fenom
Lacost
enalitat
e,
1624. ea lui Deisis 25,00
Jean-
Dumne
Yves
zeu
Gradin
a ca
parabol
ă
teologi
că.
Meditaţ
ii
despre
grădină
Guroia
rit cu
1625. n, Deisis 16,00
un
Vigen
epilog
filocali
c
despre
Gradin
a
sufletul
ui
contem
plativ
1626. Cuvioa Deisis 16,00
sa
Melania
Roman
a
Binefac
ătoarea
sau
cum
devin
bogaţii
sfinţi
Ascultâ
nd
Cuvânt
ul
pentru
lectura
Bianchi
1627. duhovn Deisis 10,00
, Enzo
icească
a
Scriptu
rii în
Biseric
ă
Cursuri
le de
mistică
: I.
Teologi Crainic,
1628. e Nichifo Deisis 65,00
mistică r
; II.
Mistica
german
ă
Cuvânt
ările
teologi
ce: la
Cabasil
Iezechi
1629. a, Deisis 18,00
el -
Nicolae
Hristos
-
Fecioar
a Maria
Pateric Tsamis,
1630. ul Dimitri Deisis 18,00
sinait os
Tomas
Spidlik
-O
Ica,
viaţă şi
Ioan I.,
1631. o Deisis 12,00
jr.,
teologi
diac.
e din
toată
inima
Sfântul
martir Tataru-
Iustin Cazaba
1632. filosofu n, Deisis 15,00
l. O Bogda
introdu n
cere
1633. În luptă Evagrie Deisis 19,00
cu Ponticu
gânduri l, avva
le.
Despre
cele
opt
gânduri
ale
răutăţii
şi
Replici
împotri
va lor
Liturgh
ia -
cerul
pe
pământ
.
Cugetă
Ioan de
ri
1634. Kronst Deisis 18,00
mistice
adt, sf.
despre
Biseric
a şi
cultul
divin
ortodo
x
Iubirea
nebună
de
aproap
ele:
viaţa şi
1635. Deisis 16,00
învăţăt
urile
maicii
Maria
Skobto
va
Ortodo
xie la
Oxford. Copace
1636. Te-am anu, Deisis 13,00
găsit, Mihai
Doamn
e
Iubesc,
deci
exist.
Saharo
Teologi
v,
a
1637. Nichola Deisis 18,00
arhima
s,
ndritul
ierom.
ui
Sofroni
e
1638. Cuvinte Isaac Deisis 35,00
către Sirul,
singura sf.
tici.
Partea
a II-a
recent
descop
erită
Cuvinte
către
singura
tici. Isaac
1639. Partea Sirul, Deisis 16,00
a III-a sf.
recent
regăsit
ă
Cartea
cuvinte
lor
bune
de
mâncat Alves,
1640. sau Rubem Deisis 14,00
Bucătă A.
ria ca
parabol
ă
teologi

Împărta
şirea
continu
ă cu
Sfintele
Taine.
Dosaru
1641. Deisis 26,00
l unei
controv
erse,
mărturi
ile
Traditie
i
Rugăci
unea
lui Stanilo
Iisus şi ae,
1642. Deisis 12,00
experie Dumitr
nţa u, pr.
Duhulu
i Sfânt
Stanilo
ae,
Mica Dumitr
dogmat u, pr.;
ică Costa
1643. vorbită. de Deisis 18,00
Dialogu Beaure
ri la gard,
Cernica Marc-
Antoin
e, pr.
1644. Catehe Simeon Deisis 26,00
ze. Noul
Scrieri Teolog,
II sf.
Akedia.
Plictise
ala şi
terapia
ei după
avva
Evagrie
Bunge,
1645. Ponticu Deisis 18,00
Gabriel
l sau
sufletul
în lupta
cu
demon
ul
amiezii
Omul -
Nellas,
animal
1646. Panayo Deisis 18,00
îndumn
tis
ezeit
Hristos
după
gratii.
Calea
Siluan,
1647. mea de Deisis 16,00
Dan
la
delincv
ent la
iconar
Scrisor
i din
exil -
despre Ioan
deprim Gura
1648. Deisis 15,00
are, de Aur,
suferinţ sf.
ă şi
provide
nţă
Viaţa şi
învăţăt
ura
stareţul
ui
Siluan
Athonit
1649. ul, Deisis 15,00
scrise
de
ucenic
ul său
arhim.
Sofroni
e
1650. Sfinţii Kalomi Deisis 16,00
Părinţi ros,
despre Alexan
originil dros,
e dr.
cosmo
sului şi
omului
Nastere Maxim
a, Viata Marturi
si sitorul,
Adormi sf.;
rea Simeon
1651. Maicii Metafra Deisis 20,00
Domnu stul,
lui. Trei sf.;
Vieti Epifani
bizanti e,
ne monah
Athos,
muntel
Bies,
1652. e Deisis 18,00
Jean
transfig
urat
Sfaturi
pentru
o
educati Magdal
1653. e ena, Deisis 12,00
ortodo maica
xa a
copiilor
de azi
Cum să
comuni
căm
copiilor
credinţ
a Magdal
1654. ortodo ena, Deisis 20,00
xă. maica
Convor
biri,
reflecţii
şi alte
sfaturi
Icoana
Sfintei
Treimi
a
cuvios
ului
Bunge,
1655. Andrei Deisis 15,00
Gabriel
Rubliov
sau
«Celăla
lt
Paracle

1656. Funda Engelh Deisis 48,00
mentel ardt,
e Tristra
bioetici m H., jr.
i
creştin
e-
perspe
ctiva
ortodo

Tatal
Gheorg
meu,
hiu,
preotul,
1657. Consta Deisis 12,00
care s-
ntin
a urcat
Virgil
la cer
Rugăci
unea, Sofroni
experie e
1658. nţa Saharo Deisis 15,00
Vieţii v,
Veşnic arhim.
e
Dogma
tica
experie
nţei
eclezial
e.
Înnoire Felmy,
1659. Deisis 20,00
a K.C.
teologi
ei
ortodo
xe
contem
porane
Între
iadul
deznăd Siluan
1660. ejdii şi Athonit Deisis 15,00
iadul ul, sf.
smeren
iei
Ica,
Gândir
Ioan I.,
ea
jr.,
socială
1661. diac.; Deisis 45,00
a
Marani,
Biserici
Germa
i
no
Viaţa
cotidia
nă a
Părinţil
Regnau
or
1662. lt, Deisis 22,00
deşertu
Lucien
lui în
Egiptul
secolul
ui IV
1663. De la Felmy, Deisis 18,00
Cina de Karl
Taină la Christi
Dumne an
zeaisca
Liturgh
ie a
Biserici
i
Ortodo
xe. Un
coment
ariu
istoric
Triodul
explica
Makari
t.
os
Mistag
1664. Simono Deisis 49,00
ogia
petritul,
timpulu
ierom.
i
liturgic
Imne,
Epistol
Simeon
e şi
Noul
1665. Capitol Deisis 30,00
Teolog,
e.
sf.
Scrieri
III
Gură Gheorg
de Aur, hiu,
1666. atletul Consta Deisis 16,00
lui ntin
Hristos Virgil
Eclezio
logia
organic
ăa
mitrop
olitului
Andrei
Şaguna Schnei
1667. şi der, Deisis 20,00
fundam Johann
entele
ei
biblice,
canoni
ce şi
modern
e
Sfântul
Simeon
Noul
Teolog:
1668. Deisis 26,00
Viaţa şi
epoca.
Scrieri
IV
Discurs
uri Simeon
teologi Noul
1669. Deisis 35,00
ce şi Teolog,
etice. sf.
Scrieri I
Fecioar
a Maria
şi Petru
Athonit
ul -
prototi
Grigori
puri ale
e
1670. vieţii Deisis 29,00
Palama
isihast
, sf.
e şi alte
scrieri
duhovn
iceşti -
Scrieri
II
Eu sunt
Adevar
ul.
Pentru
Henry,
1671. o Deisis 20,00
Michel
filosofi
ea
crestini
smului
Vieţile
sfintelo
r care
mai
înainte
au fost
desfrân
Ward,
ate.
1672. Benedi Deisis 12,00
Despre
cta
puterea
căinţei
în
monahi
smul
timpuri
u
Didacti
Religia
Opris, ca si
1673. si 25,00
Dorin Pedago
Scoala
gica
Viața Larchet
Doxolo
1674. liturgic , Jean- 65,00
gia
ă Claude
Cuvios
ul
Doxolo
1675. Dionisi *** 19,00
gia
e de la
Colciu
1676. Filosofi Cavarn Doxolo 16,00
greci os, gia
creștini Consta
modern ntine
i
despre
sufletul
omene
sc
Corupe
rea
omului
și a
naturii.
O
investi Sherrar
Doxolo
1677. gație a d, 22,00
gia
originil Philip
or și a
consec
ințelor
științei
modern
e
Zile cu
sfinţi.
Sinaxar
e,
însemn
ări,
Negres
cântări,
cu, Doxolo
1678. lecturi 24,00
Sever, gia
şi
pr.
gânduri
filocali
ce pe
luna
decem
brie
Tu ești
darul Tawn
Doxolo
1679. lui Bergre 20,00
gia
Dumne n, Lisa
zeu
Lumina
Care
străluc
ea în Antoni
întuneri e de Doxolo
1680. 17,00
c. Suroj, gia
Ultimel mitrop.
e
cuvânt
ări
Pe
malul
râului
dumne
zeiesc.
Nilus, Doxolo
1681. Însemn 18,00
Serghei gia
ările
unui
ortodo
x vol.
IV
1682. Taina Stehlin, Doxolo 22,00
căsător Anthon gia
iei și y
contrac
epția.
Proble
ma
contrac
epţiei
din
perspe
ctiva
tradiţiei
dogmat
ice
creştin-
ortodo
xe
Lumină
lină şi
tainică Athana
Doxolo
1683. în sie, 24,00
gia
negura arhim.
zilelor
noastre
Clerici
şi
mireni
mărturi
sitori
din
Arhiepi
Petcu,
scopia Doxolo
1684. Adrian 25,00
Iaşilor gia
Nicolae
în
închiso
rile
comuni
ste
(1945-
1964)
În
multe
rânduri
şi în
multe
chipuri.
O Mihaila,
Doxolo
1685. scurtă Alexan 32,00
gia
introdu dru
cere
ortodo
xă în
Vechiul
Testam
ent
"Simt
boala Tesu,
ca Ioan C.,
Doxolo
1686. iubire a pr. 16,00
gia
lui prof.
Hristos dr.
"
Celălalt
Soljeniţ
în.
Rostire
a
adevăr
Mahon
ului
ey, Doxolo
1687. despre 29,00
Daniel gia
un
J.
scriitor
şi
gândito
r
neînţel
es
Arta de
a
vedea.
Parado Maxim
x şi os
Doxolo
1688. percepţ Consta 48,00
gia
ie în s,
iconogr arhim.
afia
ortodo

1689. Dogma Ioja, Doxolo 39,00
tică și Cristin gia
dogmat el
iști.
Proleg
omena
privind
aprofu
ndarea
Teologi
ei
Dogma
tice
Ortodo
xe în
Români
a în a
doua
jumătat
ea
secolul
ui al
XX-lea
şi
început
ul
secolul
ui al
XXI-lea.
Ediţia a
II-a
revizuit
ă şi
adăugit
ă
Cuvinte
Macari
ascetic
e
e și Doxolo
1690. Eghipte 43,00
epistol gia
anul,
e (Vol.
sf.
II)
Binefac
erile
Sfintei
Cuvioa
se
Parasc Doxolo
1691. *** 24,00
heva. gia
Mărturii
ale
închină
torilor.
Vol.3
Viaţa şi
minunil
e
Sfintei
Întâi
Doxolo
1692. Muceni *** 12,00
gia
ţe şi
întocm
ai cu
Aposto
lii Tecla
Mantza
Tradiţie
ridis, Doxolo
1693. şi 25,00
Georgi gia
înnoire
os I.
Imperiu
şi
sacerd
oţiu.
Dinami
ca
raportu
Chifar,
rilor
Nicolae
Biseric Doxolo
1694. , pr.; 65,00
ă-Stat gia
Boicu,
în
Dragoş
Imperiu
l
Roman
o-
Bizanti
n (306-
867)
Gheron
De la
da Iosif Doxolo
1695. moarte 15,00
Vatope gia
la viaţă
dinul
1696. Cuvinte Macari Doxolo 48,00
ascetic e gia
e şi Eghipte
epistol anul,
e. Vol. 1 sf.
Ateism
ul: O
amăgir
e.
Hart,
Revoluţ Doxolo
1697. David 46,00
ia gia
Bentley
creştin
ă şi
advers
arii ei
A
deveni
om.
Meditaţ
ii de
antrop Behr,
Doxolo
1698. ologie John, 36,00
gia
creştin pr.
ă în
cuvânt
şi
imagin
e
Eikon.
Imagin
ea în
discurs
Vasiliu, Doxolo
1699. ul celor 34,00
Anca gia
trei
Părinţi
Capado
cieni
Credinţ
ă şi
raţiune.
Dialogu
Neamtu Doxolo
1700. ri, 24,00
, Mihail gia
contrad
icţii,
împăcă
ri
Micul
Ceaslo
Doxolo
1701. v *** 18,00
gia
(carton
at)
Despre
August Doxolo
1702. înfrâna 10,00
in, fer. gia
re
1703. Cuvânt Cantem Doxolo 17,00
Panegir ir, gia
icesc Dimitri
de e
laudă
Marelui
Muceni
c
Dimitri
e din
Tesalon
ic
(1719)
Maica
Vieții.
Învățăt
ura
Cunnin
ortodo Doxolo
1704. gham, 20,00
xă gia
Mary B.
despre
Maica
Domnu
lui
Omilii
la
Schimb
area la
Calist I, Doxolo
1705. Față, 29,00
sf. gia
împotri
va lui
Gregor
as
Doamn Siluana
e, Vlad, Doxolo
1706. 27,00
unde-i monahi gia
rana e
Nicolae
Dacă ,
există mitrop.
viață, Mesog Doxolo
1707. 22,00
vreau hiei si gia
să al
trăiesc Lavreot
ichiei
Teologi
e şi
pedago
gie.
Identita
te
specifi
că şi Doxolo
1708. *** 36,00
respon gia
sabilita
te
comun
ă în
actul
educaţi
ei
1709. Pentru Chryss Doxolo 59,00
o avgis, gia
ecologi John,
ea pr.;
transfig Foltz,
urării. Bruce
Perspe V.
ctive
creştin-
ortodo
xe
asupra
mediul
ui,
naturii
şi
creaţiei
Paisian
ismul
în
context
ul
cultural
şi
Pelin,
spiritua Doxolo
1710. Valenti 39,00
l sud- gia
na
est şi
est
europe
an
(secole
le XVIII-
XIX)
Arta Cavarn
sacră os, Doxolo
1711. 12,00
bizanti Consta gia
nă ntine
Dogma
tica
empiric
ă după
învățăt Ierotei
urile Vlahos,
prin viu Mitrop. Doxolo
1712. 86,00
grai ale de gia
Părintel Nafpakt
ui os
Ioannis
Romani
dis.
Vol. II
Părintel
e
Ionesc
Proclu
u,
așa Doxolo
1713. Răzvan 9,00
cum l- gia
Andrei,
am
pr.
cunosc
ut
Sfântul
Ilarie
de Henne,
Doxolo
1714. Poitiers Philipp 24,00
gia
.O e
introdu
cere
1715. Căutați Guirgui Doxolo 15,00
căile s, gia
cele de James,
demult. pr.

descop
erim
adevăr
atul
rost al
Biserici
i
Din Hodoro
Doxolo
1716. umbra abă, 10,00
gia
satelor N.V., pr.
Creştin
ul în
cetate. Papaha
Doxolo
1717. Manual gi, 20,00
gia
de Adrian
supravi
eţuire
Totul
îşi are
Pomaz
timpul
anski, Doxolo
1718. şi locul 29,00
Mihail, gia
său.
pr.
Scrieri
alese
Şterger
Gheras
ea Doxolo
1719. im, 54,00
urmelo gia
Paul
r
Sinaxar
ul mare
Doxolo
1720. al lunii *** 135,00
gia
octomb
rie
Sfântul
Rafail,
Episco
p de
Brookli
n
"Păstor Essey, Doxolo
1721. 24,00
ul cel Basil gia
bun al
oilor
pierdut
e în
Americ
a"
1722. Să Damick Doxolo 24,00
facem , gia
cunoşti Andrew
nţă cu Stephe
Dumne n, pr.
zeu.
Întâlnir
ea cu
divinul
în
creştini
smul
ortodo
x
Răsărit
ul şi
apusul.
O
Chadwi
istorie Doxolo
1723. ck, 57,00
a gia
Henry
scindăr
ii
creştin
ătăţii
Miride Mihail
si Daniliu Doxolo
1724. 23,00
merind c, gia
e arhim.
Isihia.
Prezenţ
a lui Chumle
Dumne y, Doxolo
1725. 24,00
zeu în Norris gia
liniştea J.
sufletul
ui
Gândit
ori
ortodo
cşi
Louth,
modern Doxolo
1726. Andrew 62,00
i. De la gia
, pr.
Filocali
e până
în
prezent
Biseric Gheras
Doxolo
1727. a lui im, 53,00
gia
Hristos Paul
"Avva,
spune-
mi un
cuvânt!
"
Dinami Lemeni
ca , Doxolo
1728. 26,00
îndrum Daniel, gia
ării lect. dr.
spiritua
le la
Părinţii
deşertu
lui
Pnevm
atologi
Kavvad
a Doxolo
1729. as, 42,00
Sfântul gia
Nestor
ui Isaac
Sirul
1730. Pe Nilus, Doxolo 13,00
malul Serghei gia
râului
dumne
zeiesc.
Însemn
ările
unui
ortodo
x. Vol.
III
Dogma
tica
Iustin
Biserici Doxolo
1731. Popovi 100,00
i gia
ci, sf.
Ortodo
xe vol. I
Copilăr
ia
Sfântul Creang
Doxolo
1732. ui a-Caia, 29,00
gia
Paisie Olguta
Velicik
ovski
Canoan
e la
dumne
zeiasca Kamari
Doxolo
1733. Schimb otis, 23,00
gia
are la Matei
Față a
Mântuit
orului
Duhov
nicul.
Poeme
dedicat
e Turcea, Doxolo
1734. 20,00
Părintel Daniel gia
ui
Arsenie
Papaci
oc
Iconogr Cavarn
afia os, Doxolo
1735. 10,00
ortodo Consta gia
xă ntine
Vechea
și Noua
Romă.
Ierotei
De la
Vlahos,
Tradiția
Mitrop. Doxolo
1736. ortodo 65,00
de gia
xă la
Nafpakt
tradițiil
os
e
Apusul
ui
1737. Viziune Papani Doxolo 26,00
a morții colaou, gia
în Theodo
lumina re, pr.
Sfințilo
r
Părinți
ai
Biserici
i
Dicțion Petrach
Doxolo
1738. ar de e, 26,00
gia
nume Tatiana
Cele
șapte
cuvânt
ări
Ioan
encomi
Gura Doxolo
1739. astice 34,00
de Aur, gia
în
sf.
cinstea
Aposto
lului
Pavel
Căsăto
rie și
feciorie
în Trenha
gândire m, Doxolo
1740. 39,00
a Josiah gia
Sfântul B., pr.
ui Ioan
Gură
de Aur
Omul –
ținta Zaharia
cercetă (Zaharo Doxolo
1741. 25,00
rii u), gia
dumne arhim.
zeiești
Teologi
a
chenoti
că a lui
Antoni
e
Bloom, Rytsar,
Doxolo
1742. Mitropo Roman, 37,00
gia
litul pr.
Surojul
ui, din
perspe
ctivă
antrop
ologică
Despre
minunil Grigori
e e cel Doxolo
1743. 15,00
Părințil Mare, gia
or sf.
italieni
1744. „Iată, Rico, Doxolo 35,00
Fecioar Christo gia
a va lua phe
în
pântec
e și va
naște
Fiu”
(Isaia 7,
14).
'Almâ
și
Parthe
nos, un
nou
punct
de
vedere
exegeti
co-
lingvist
ic
Omilii Neofit
la Zăvorâ
Doxolo
1745. Maica ul din 9,00
gia
Domnu Cipru,
lui sf.
Pagini Filaret,
de sf.,
Doxolo
1746. coresp mitrop. 28,00
gia
ondenț Mosco
ă vei
Dicțion Ionesc
ar de u,
Teologi Răzvan
Doxolo
1747. e Andrei, 29,00
gia
Ortodo pr.;
xă și Lemeni
știință , Adrian
1748. Scrieri Neofit Doxolo 48,00
V. Zăvorâ gia
Tâlcuir ul din
e la Cipru,
canoan sf.
ele
celor
douăsp
rezece
praznic
e
împărăt
ești.
Cuvinte
.
Despre
arhieria
lui
Hristos
.
Despre
Duhul
Sfânt și
la
Sfânta
Cincize
cime.
Cartea
minunii
dumne
zeiești.
Epistol
e
Scrieri
IV.
Tâlcuir
e la
Hexaim
eron.
Tâlcuir Neofit
e la Zăvorâ
Doxolo
1749. Psaltire ul din 56,00
gia
și la Cipru,
Ode. sf.
Tâlcuir
e la
Cântar
ea
Cântări
lor
Neofit
Scrieri
Zăvorâ
III. Doxolo
1750. ul din 73,00
Panegir gia
Cipru,
ice
sf.
Scrieri
II.
Neofit
Catehe
Zăvorâ
ze. Doxolo
1751. ul din 59,00
Testam gia
Cipru,
entul
sf.
tipicon
al
Kallisto
Îndrum
s Ware,
area
episco
duhovn
p; Doxolo
1752. icească 25,00
Speake gia
în
,
Muntel
Graha
e Athos
m
Sfântul
Paisie Doxolo
1753. *** 16,00
Aghiori gia
tul
Ofrand
ă
mirilor. Duca,
Doxolo
1754. Scurtă Gabriel 20,00
gia
tâlcuire pr.
a Tainei
Nunții
1755. Nevoinț Averchi Doxolo 17,00
a e gia
pentru Tausev,
virtute.
Asceza
într-o
societa
te arhiep.
modern
ă
secular
izată
Iosafat,
o
von
istorie
Schmid
de la Doxolo
1756. , 11,00
început gia
Christo
urile
ph
creştini
smului
Părinţii
Pateric
Petcu,
ului Doxolo
1757. Liviu, 22,00
despre gia
pr.dr.
pocăinţ
ă
Unui
fiu Ioan
duhovn Krestia Doxolo
1758. 17,00
icesc nkin, gia
necuno arhim.
scut
Valoare
a
Dron,
actuală Doxolo
1759. Consta 18,00
a gia
ntin pr.
canoan
elor
Credinţ
a
uitată.
Vechi
adevăr
LeMast
uri din
ers,
Răsărit Doxolo
1760. Philip 24,00
ul gia
pr.
creştin
prof.
pentru
creştini
i
contem
porani
Tărâmu
Tihon, Doxolo
1761. l celor 10,00
ierom. gia
vii
Sfântul
Gheron
Neofit
da Iosif Doxolo
1762. Zăvorât 10,00
Vatope gia
ul din
dinul
Cipru
1763. Puterea Lascar Doxolo 13,00
crucii. ov gia
Povesti Moldov
ri
creştin anu, Al.
e
Ascetis
m şi
antrop
ologie
la
sfântul Behr,
Doxolo
1764. Irineu John, 34,00
gia
de pr.
Lyon şi
Clemen
t
Alexan
drinul
Despre
rânduia
la
fecioar
Leandr Doxolo
1765. elor şi 27,00
u, sf. gia
dispreţ
uirea
celor
lumeşti
Trăind
în
creaţia
lui
Dumne
Theokri
zeu.
toff, Doxolo
1766. Perspe 29,00
Elizabe gia
ctive
th
ortodo
xe
asupra
ecologi
ei
Copilăr
ia
Părintel
Creang
ui Doxolo
1767. a-Caia, 20,00
Cleopa gia
Olguta
-
Creang
a
Pe
malul
râului
dumne
zeiesc. Nilus, Doxolo
1768. 22,00
Însemn Serghei gia
ările
unui
ortodo
x. Vol. II
Legend
Bostan,
e din Doxolo
1769. Consta 21,00
Ceahla gia
ntin
u
Pentico
starul -
Calinic
Cincize
Botosa Doxolo
1770. cimea 45,00
neanul, gia
Învierii.
ep. v.
24 de
Predici
Viaţa şi
opera
teologi
că a lui
Grigori
e al II-
lea
Cipriot
ul,
Patriar Larchet
Doxolo
1771. hul , Jean- 39,00
gia
Consta Claude
ntinopo
lului.
Cu
traduce
rea
integral
ăa
tratatel
or
Studii
despre
Biseric
ă,
despre
tradiţie,
despre Nectari
dumne e de Doxolo
1772. 34,50
zeieştil Eghina, gia
e Taine sf.
şi
despre
slujirea
în duh
şi
adevăr
Pateric
ul Ioanich
mănăst ie Doxolo
1773. 35,00
irilor Balan, gia
nemţen arhim.
e
1774. Flori Siluan Doxolo 9,50
duhovn Antoci, gia
iceşti ierom.
în
pustiul
comuni
st.
Mărturi
sitorii
botoşă
neni.
Vol. I
Rugaci
unea
vameş
ului.
Părinţii Lucas,
Doxolo
1775. deşertu Joseph 15,00
gia
lui , pr.
despre
îndrept
area
omului
Veniam
Canon in,
ul cel Acojoc Doxolo
1776. 7,50
Mare în ăriţei, gia
versuri protosi
nghel
Taina
artei. A
deveni
Jackso
artist
n, Doxolo
1777. după 20,00
Jonath gia
chipul
an
lui
Dumne
zeu
Rugăci
unea – Ilarion
Întâlnir Alfeyev
Doxolo
1778. e cu , 15,00
gia
Dumne mitrop
zeul cel olit
Viu
Comen
tariu la Ioan
Faptele Gura Doxolo
1779. 32,00
Aposto de Aur, gia
lilor sf.
vol. I
Glas de
laudă.
Cântări
le
Harl,
biblice Doxolo
1780. Margue 34,50
din gia
rite
rugăciu
nea
liturgic
ă
1781. Crucea Behr, Doxolo 18,00
lucreaz John, gia
ă în pr.
lume.
Omilii
pentru
perioad
ele
liturgic
e de
peste
an
„Hrana
vieţii
fericite
”a
monahi
lor.
Funda
mente
biblice,
Diacon
patristi
u, Doxolo
1782. ce şi 30,00
Luca, gia
canoni
arhim.
ce
despre
aliment
aţia
vegetar
iană şi
lacto-
vegetar
iană
Povesti Anasta
ri sie Doxolo
1783. 24,00
duhovn Sinaitul gia
iceşti , sf.
Porunc
i celor
care s-
au
lepădat Isaia
Doxolo
1784. de Pustnic 28,00
gia
lume. ul, avva
Cuvinte
de
nevoinț
ă
Tradiție
și
teologi
Casida
e în
y, Doxolo
1785. scrieril 49,00
August gia
e
ine
Sfântul
ui Ioan
Casian
Tâlcuir
e cu
de-
Teofilac
amănu
t al Doxolo
1786. ntul la 25,00
Bulgari gia
epistol
ei, sf,
ele
soborni
cești
1787. Sfântul Sahas, Doxolo 29,00
Ioan Daniel gia
Damas J.
chinul
despre
Islam
Har și
libertat
e în
Tseleng
tradiția
hidis, Doxolo
1788. patristi 25,00
Dimitri gia
că a
os
secolul
ui al
XIV-lea
Sinaxar
ul Mare Doxolo
1789. *** 135,00
al lunii gia
iunie
Sfântul
Cuvios
Porfirie
Patapio
Kavsok
s
alivitul. Doxolo
1790. Kavsok 10,00
Sfințeni gia
alivitul,
a în
monah
secolul
al XXI-
lea
Lacrimi
le
pocăinţ
ei.
Experin
Katigas
ţele
, Doxolo
1791. unui 22,00
Athana gia
taxime
sios
strist.
Întâmpl
ări
adevăr
ate
Naştere
Poenar
a Doxolo
1792. u, 24,00
Domnu gia
Gabriel
lui
Sinaxar
ul Mare
Doxolo
1793. al lunii *** 180,00
gia
decem
brie
Amfilo
hie de Doxolo
1794. Scrieri 29,00
Iconiu gia
m, sf.
1795. Sfinţii Serafim Doxolo 20,00
printre , gia
noi: de mitrop.
la
Paisie
Olaru
la
Rafail
Noica.
Duhov
nici pe
care i-
am
cunosc
ut
Lascar
Despre
ov Doxolo
1796. smeren 20,00
Moldov gia
ie
anu, Al.
Pe
malul
râului
dumne
zeiesc. Nilus, Doxolo
1797. 20,00
Însemn Serghei gia
ările
unui
ortodo
x
Învăţăt
ura
despre
îndumn Russell
ezeire , Doxolo
1798. 69,00
în Norma gia
tradiţia n
patristi

greacă
"Adu-ţi
aminte
de
dragost
ea cea
dintâi
(Apoc.
2, 4-5)".
Cele
trei Zaharia
perioad (Zaharo Doxolo
1799. 25,00
e ale u), gia
vârstei arhim.
duhovn
iceşti
în
teologi
a
Părintel
ui
Sofroni
e
1800. Arta Mircea, Doxolo 25,00
predică Laurea gia
rii. n, diac.
Exigenț
e
pentru
mileniu
l al III-
lea
Teatru
şcolar
Nistor,
pe Doxolo
1801. Vasile, 8,00
teme gia
pr.
religioa
se
Sfânta
Mirono
siță
Maria
Magdal Poenar
Doxolo
1802. ena, u, 5,00
gia
cea Gabriel
întocm
ai cu
Aposto
lii
Tezaur Teogno Doxolo
1803. 34,00
ul st, cuv. gia
Scrieri
I. Zece
cuvinte
despre Neofit
porunci Zăvorâ
Doxolo
1804. le lui ul din 65,00
gia
Hristos Cipru,
. sf.
Cincize
ci de
capete
Athos.
Însemn Radesc
ările u, Doxolo
1805. 22,00
netăcut Alexan gia
elor dru
cărări
Vicova
n, Ion
pr.;
Comun Hârlăoa
iune nu,
euharis Paul-
Doxolo
1806. tică și Cezar, 34,00
gia
trăire pr.;
filocali Roman,
că Emilian
-
Iustinia
n
1807. Teologi Ionesc Doxolo 40,00
e u, gia
ortodo Răzvan
xă și Andrei,
știință. pr.
Conflic
t,
indifere
nță,
integra
re sau
dialog
Pastora
ție și
politică
.
Răspun
suri
teologi
ce ale Coresci
Sfântul uc, Doxolo
1808. 24,00
ui Roger, gia
Grigori pr.dr.
e
Palama
la
dilemel
e
contem
porane
Semnel
e
vremii
noastre
Alui
.7
Gheorg Doxolo
1809. întâlniri 13,00
he, gia
cu
Adrian
Părintel
e
Justin
Pârvu
Convor
biri,
taifasur
i, Ilisei, Doxolo
1810. 29,00
divanur Grigore gia
i,
portret
e
Canoan
e de
mângâi
ere la
Domnu
l Iisus
Ioan
Hristos Doxolo
1811. Mavrop 28,00
și la gia
ous, sf.
Preasfâ
nta
Născăt
oare de
Dumne
zeu
1812. Sfânta Theolo Doxolo 25,00
Maria gos gia
Magdal Simono
ena. petritul,
Sfântul ierom.
odor al
Mănăst
irii
Simono
s
Petras
Părintel
e
Hrisost
om Calinic
Dănilă - Botosa Doxolo
1813. 25,00
Matem neanul, gia
atician ep. v.
ul vieții
trăite în
Hristos
Adierea
duhului
. Antoni
Purtare e de Doxolo
1814. 45,00
a de Suroj, gia
grijă mitrop.
față de
suflete
Cunun
a
binecu
vântată
a
anului
Placide
creștin.
Deseill Doxolo
1815. Predici 49,00
e, gia
la
arhim.
dumini
cile și
sărbăto
rile
anului
liturgic
Cuvânt
despre
dreapta
credinț
ă;
Ioan
Despre
Damas Doxolo
1816. Sfânta 25,00
chin, gia
Treime;
sf.
Despre
Cântar
ea
Trisagh
ionului
1817. Conștii Nathani Doxolo 29,00
nța el, gia
dogmat Neacșu
ică și , ierom.
viața
duhovn
icească
în
gândire
a
părintel
ui
Sofroni
e
Saharo
v
Părinții
Biserici
i
despre Dâscă, Doxolo
1818. 25,00
război Dragoș gia
și
stagiul
militar
Sfântul
Metodi
e al
Consta
ntinopo Bithos,
Doxolo
1819. lului. George 33,00
gia
Studiu Peter
asupra
vieții și
scrieril
or sale
Psiholo Baloya
gie nnis, Doxolo
1820. 20,00
pastora Stavros gia
lă I.
Rana
Danila,
mea, Doxolo
1821. Catalin 12,00
suferinț gia
a
a Lui
Starețu
l
Anatoli Doxolo
1822. *** 12,00
e II de gia
la
Optina
Lascar
ov Doxolo
1823. Tătunu 15,00
Moldov gia
anu, Al.
Lumina
lui Stanilo
Hristos ae, Doxolo
1824. 6,00
lumine Dumitr gia
ază u, pr.
tuturor
1825. Învățăt *** Doxolo 3,50
urile și gia
omiliile
Sfântul
ui
Gavriil,
duhovn
icul
mănăst
irii
"Șapte
lacuri"
Popor
ortodo Macari
x, tu os
Doxolo
1826. ești Simono 4,00
gia
purtăto petritul,
rul pr
vieții
Viața Emilian
monah os
Doxolo
1827. ală în Simono 3,50
gia
Sfântul petritul,
Munte arhim.
În
memori
a
copilul
ui
desculț Arăpaș
Doxolo
1828. . File u, 11,00
gia
din Mihai
viața
Patriar
hului
Teoctis
t
Copilăr
ia
Creang
Patriar Doxolo
1829. a-Caia, 20,00
hului gia
Olguta
Teoctis
t
Tâlcuir
e la
Epistol
ele
Sfântul Teodor Doxolo
1830. 33,00
ui et, fer. gia
Aposto
l Pavel.
Volumu
lI
Trupul
omului
- potir Siluana
al Vlad, Doxolo
1831. 10,00
trupulu monahi gia
i e
Domnu
lui
Vinul.
Dar al
Vatama
lui
nu,
Dumne Doxolo
1832. Catalin, 16,00
zeu și gia
diac.
Euharis
dr.
tie a
creației
1833. Ajutor! Smith, Doxolo 20,00

plictise
David
sc în gia
R. pr.
Biseric
ă
Asceza Antoni
și e de Doxolo
1834. 19,00
căsător Suroj, gia
ia mitrop.
Simeon
,
Mitropo
litul
Epistol Epivate
e lor; Doxolo
1835. 15,00
ascetic Pustnic gia
e ul,
Ioan;
Malein
os,
Vasile
Rugăci
unea
lui Mathew
Iisus. es-
Doxolo
1836. Călăuz Green, 20,00
gia
a inimii Frederi
către ca
Dumne
zeu
Starețu
l
Doxolo
1837. Antoni *** 18,00
gia
e de la
Optina
Apocali
psa
Sfântul
ui Ioan
Skiadar
Teolog
eisis, Doxolo
1838. ul. Cele 38,00
Ioannis gia
dintâi
, pr.
și cele
de pe
urmă în
dialog
Omilii
la Grigori
profetu e cel Doxolo
1839. 56,00
l Mare, gia
Iezechi sf.
el
Reflecți
i. O Antoni
călători e de Doxolo
1840. 15,00
e Suroj, gia
duhovn mitrop.
icească
1841. Sfântul Cavarn Doxolo 5,00
Fotie os, gia
cel
Mare,
Consta
filosof
ntine
și
teolog
Petraru
Dimens
,
iunea
Gheorg
peniten
he, pr.
țială și
prof. Doxolo
1842. euharis 39,00
univ. gia
tică a
dr.;
vieții
Petcu,
creștin
Liviu,
e
pr.dr.
Sfânta
Evangh
elie pe Doxolo
1843. *** 58,00
înțeles gia
ul
copiilor
Lascar
Biseric
ov Doxolo
1844. a 15,00
Moldov gia
năruită
anu, Al.
Întoarc
erea
Lascar
părintel
ov Doxolo
1845. ui 25,00
Moldov gia
Andrei
anu, Al.
Pătrașc
u
Starețu
l
Isaachi Doxolo
1846. *** 9,00
e II de gia
la
Optina
Dicțion
ar de McGuc
teologi kin, Doxolo
1847. 49,00
e John gia
patristi A., pr.

Sfințeni
a- Cavarn
Rostul os, Doxolo
1848. 8,00
suprem Consta gia
al ntine
omului
Sfântul
Petru
Damas
chinul -
monah Peters, Doxolo
1849. 34,00
bizanti Greg gia
n și
teolog
duhovn
icesc
Introdu
cere în
Louth,
teologi Doxolo
1850. Andrew 29,00
a gia
, pr.
ortodo

Rugăci
Antoni
unea
e de Doxolo
1851. care 15,00
Suroj, gia
aduce
mitrop.
roade
Sinaxar
ul mare
Doxolo
1852. al lunii 190,00
gia
septem
brie
Taina
credinț
ei.
Introdu Ilarion
cere în Alfeyev
Doxolo
1853. teologi , 32,00
gia
a mitrop
dogmat olit
ică
ortodo

Marin,
Dionisi
Buchet Doxolo
1854. e, 35,00
muzical gia
ierodia
con
Scenet
Stoica,
e
Stan
versific
Sever,
ate Doxolo
1855. pr.; 6,00
după gia
Stoica,
pildele
Gabriel
evangh
a
elice
Tineret
Costa
ul
de
ortodo
Beaure
x și Doxolo
1856. gard, 3,00
societa gia
Marc-
tea
Antoin
modern
e, pr.
ă
Iubirea
de
aproap
Teofil
ele - Doxolo
1857. Paraian 5,00
ajutor gia
, arhim
pentru
bucuria
vieții
1858. Viața Mihoc, Doxolo 13,00
Sfântul Ioan, gia
ui Ioan pr.
Iacob prof.;
Păvăle
anu,
Vasile,
Hozevit
pr.
ul -
prof. ;
pentru
Laiu,
tineri
Viorel,
pr.
prof.
Teologi
a
Prilipce
numelo
anu,
r divine Doxolo
1859. Cristia 34,00
din gia
n, pr.
Vechiul
dr.
Testam
ent
Undeva Lascar
, într-o ov Doxolo
1860. 6,00
sihastri Moldov gia
e... anu, Al.
Starețu
l Iosif Doxolo
1861. *** 26,00
de la gia
Optina
Imnele
Sfințilo
Alexan
r Doxolo
1862. dru, 30,00
martiri gia
Ioan
Brânco
veanu
Pocainţ
a în
antichit
atea
târzie.
Asceza
la
parinţii
Torranc
răsărite Doxolo
1863. e, 38,00
ni şi gia
Alexis
organiz
area
vieţii
crestin
e (cca
400 -
650
d.Hr.)
Stareţu
l Lev Doxolo
1864. *** 33,00
de la gia
Optina
24 de
cuvinte Simeon
despre Noul Doxolo
1865. 34,00
viața Teolog, gia
duhovn sf.
icească
1866. Filantro Consta Doxolo 33,00
pia
bizanti
ntelos,
nă și
Demetr gia
asisten
ios J.
ța
socială
Fericitu
l stareț
Cavarn
Filotei
os, Doxolo
1867. Zervak 13,00
Consta gia
os
ntine
(1884-
1980)
Lumea
duhovn Ilarion
icească Alfeyev
Doxolo
1868. a , 39,00
gia
Sfantul mitrop
ui Isaac olit
Sirul
Rugăci
unea
lui
Iisus în
Kallisto
scrieril
s Ware, Doxolo
1869. e 4,00
episco gia
Sfantul
p
ui
Grigori
e
Sinaitul
Copilăr
ia
Sfintei Creang
Doxolo
1870. Parasc a-Caia, 29,00
gia
heva Olguta
de la
Iași
Teogno
Cuvinte
st, cuv.;
despre
Amfilo Doxolo
1871. pocainț 13,00
hie de gia
ă si
Iconiu
moarte
m, sf.
Viata
Sfantul
Spatar
ui Doxolo
1872. u, 4,00
Serafim gia
Dionis
de
Sarov
1873. Viata *** Doxolo 56,00
Sfantul gia
ui
Simeon
Stalpni
cul din
Muntel
e
Minuna
t; Viata
Fericite
i Marta,
mama
Sfantul
ui
Simeon
Stalpni
cul din
Muntel
e
Minuna
t
Sa
cobora
Gianna
m cerul
kakis, Doxolo
1874. in 3,50
Eusebi gia
inimile
u, pr.
noastre
!
Mai
aproap
e de Antoni
Hristos e de Doxolo
1875. 14,00
. Suroj, gia
Spoved mitrop.
ania si
iertarea
Spiritu
alitate
creștin
ă și
rigoare
științifi
că: Prelipc
notele ean, Doxolo
1876. 70,00
de Alexan gia
subsol dru
ale
filocali
ei
române
ști vol.
II
Spiritu
alitate
creștin
ă și
rigoare
științifi
că: Prelipc
notele ean, Doxolo
1877. 76,00
de Alexan gia
subsol dru
ale
filocali
ei
române
ști vol.
I
1878. Mic Nicoles Doxolo 29,00
tratat
de
iubire.
Urmat cu,
de alte Costio gia
iubitoar n
e studii
si
eseuri
"Inger
pamant
esc si
om
ceresc"
-
Parintel Doxolo
1879. *** 37,00
e gia
Eusebi
u
Gianna
kakis
(1910-
1995)
Pastrati
-ma in
inimile
voastre
!
Parintel
e
Doxolo
1880. Paisie *** 9,00
gia
de la
Secu.
Viata si
lucrare
a
mision
ara
Randui
ala
Doxolo
1881. Sfintei *** 5,00
gia
Imparta
siri
Staretu
l
Doxolo
1882. Isaachi *** 12,00
gia
e I de la
Optina
Staretu
l Ilarion Doxolo
1883. *** 17,00
de la gia
Optina
Staretu
l Moise Doxolo
1884. *** 17,00
de la gia
Optina
1885. Tie, Latcu- Doxolo 14,00
Doamn Teodos gia
e, iti ia,
voi Zorica
canta
Nectari
Morala
e de Doxolo
1886. crestin 44,00
Eghina, gia
a
sf.
Stihirar
ul.
Tomul Visario
Doxolo
1887. al II-lea n, 56,00
gia
(ianuari ierom.
e-
august)
Invatat
uri Nicodi
despre m de la
Doxolo
1888. Rugaci Karulia, 4,00
gia
unea schimo
lui nah
Iisus
Totul
este
rugaciu
ne. A
Vasilio
trai in
s
lume Doxolo
1889. Gondik 4,50
ca si gia
akis,
cum
arhim.
am trai
la
Sfantul
Munte
Viaţa
Părintel
ui
Cleopa
1912-
Doxolo
1890. 1998 *** 30,00
gia
(Audio
book,
două
CD-uri
mp3)
1891. Monahi Deseill Doxolo 35,00
smul e, gia
ortodo Placide
x. , pr.
Principi
ile de
baza si
practic
a urmat
de
Tipicon
ul
manast
irii
„Sfantu
l
Antoni
e cel
Mare"
din
Franta
Omiliile
Sfântul
ui
Grigori Coresci
e uc, Doxolo
1892. 44,00
Palama Roger, gia
. pr.dr.
Analiză
omileti

Tatăl
nostru.
Învățăt
ură de
credinț
Doxolo
1893. ă *** 4,00
gia
ortodo
xă pe
înțeles
ul
copiilor
Cele
zece
porunci
.
Învățăt
ura de Spatar
Doxolo
1894. credinț u, 4,00
gia
ă Dionis
ortodo
xă pe
înțeles
ul
copiilor
Sfantul
Simeon
Stalpni
cul din
Muntel
e Doxolo
1895. *** 7,50
Minuna gia
t. Viata
si
cuvinte
de
folos
Sfantul
Epifani
e al
Salami Bigam,
Doxolo
1896. nei in Stepha 31,00
gia
controv n
ersa
iconocl
asta
1897. Plansul Hunt, Doxolo 43,00
de- Hannah gia
bucurie
-
facator.
Lacrimi
lie de
pocaint
a in
scrieril
e
Parintil
or
sirieni
si
bizanti
ni
Petre
Tutea.
Spirido
Intre
n, Doxolo
1898. filosofi 9,00
Cassia gia
e si
n Maria
teologi
e
Duhov
Nichifo
nicia Doxolo
1899. r Horia, 26,00
Pateric gia
arhim.
ului
Parintel
e
Justin
Parvu -
Alui
O
Gheorg Doxolo
1900. misiun 18,00
he, gia
e
Adrian
crestin
a si
romane
asca
Cleopa
Lumina Ilie,
si arhim.;
Doxolo
1901. faptele Ioanich 24,00
gia
credint ie
ei Balan,
arhim.
Viaţa
Preasfi
ntei
Născăt
oare de
Dumne Doxolo
1902. 135,00
zeu şi gia
purure
a
Fecioar
ei
Maria
1903. In Eusebi Doxolo 12,00
mijlocu u gia
l Gianna
durerii, kakis,
la
capatai
ul celor arhim.
suferin
zi
Deschi
de Siluana
cerul Vlad, Doxolo
1904. 12,00
cu monahi gia
lucrul e
marunt
Cruce
si
Inviere
Galeriu
in
, Doxolo
1905. credint 6,00
Consta gia
a si
ntin, pr.
viata
ortodo
xa
Galeriu
Taina
, Doxolo
1906. zilei a 6,00
Consta gia
8-a
ntin, pr.
Viziune
a
teologi Koure
ca a mbeles
Doxolo
1907. sfantul , 29,00
gia
ui Ioannis
Roman G.
Melodu
l
Urme
in
vesnici
e.
Daniel Doxolo
1908. 48,00
Ilie gia
Turcea.
Volum
biografi
c
Vanghe
Isprăvil
li, Doxolo
1909. e lui 40,00
Spirido gia
Guguţă
n
Sfantul
Maxim
Marturi Larchet
Doxolo
1910. sitorul. , Jean- 42,00
gia
O Claude
introdu
cere
Cineva
ma
Iordach
cauta Doxolo
1911. ioaia, 27,00
prin gia
Marius
viata
mea
Sfintele
Pasti in Teofil
Doxolo
1912. cultul Paraian 4,50
gia
ortodo , arhim
x
Inviere
a lui
Hristos Teofil
Doxolo
1913. , Paraian 5,00
gia
innoire , arhim
a vietii
noastre
Rugaci
unea, Teofil
Doxolo
1914. pelerin Paraian 5,00
gia
aj catre , arhim
cer
Rugaci
unea,
izvor
Bartolo
de
meu Doxolo
1915. putere 5,00
Anania, gia
in
mitr.
incerca
rile
vietii
Copilar
ia
Creang
Sfintei Doxolo
1916. a-Caia, 20,00
Teodor gia
Olguta
a de la
Sihla
Versuri
despre Cleopa
Doxolo
1917. Maica Ilie, 5,00
gia
Domnu arhim.
lui
Comen
Ioan
tariu la
Gura Doxolo
1918. Isaia. 37,00
de Aur, gia
Omilii
sf.
la Ozia
Patimir
ea
Dumne
zeului
nepati Gavrili
Doxolo
1919. mitor. uyk, 38,00
gia
Dialecti Paul L.
cile
gandirii
patristi
ce
Acatisti
erul
Doxolo
1920. lunii 38,00
gia
decem
brie
1921. Imnele Roman Doxolo 38,00
Sfintei Melodu gia
Scriptu
l, sf.
ri
Sfintii
Rafael,
Nicolae
si Irina
Cavarn
din
os, Doxolo
1922. Lesbos 12,00
Consta gia
. Viata,
ntine
minunil
e si
invatat
urile
Cantari Marin,
la Dionisi
Doxolo
1923. vecerni e, 29,00
gia
e si ierodia
utrenie con
Staretu
l
Doxolo
1924. Macari 30,00
gia
e de la
Optina
Trei Calist
tratate Angelic Doxolo
1925. 34,00
isihast oudes, gia
e sf.
Omilii
inedite. Vasile
Doua cel Doxolo
1926. 38,00
cuvinte Mare, gia
despre sf.
botez
Acatisti
erul
Doxolo
1927. lunii 31,00
gia
octomb
rie
Uimiri, Siluana
rostiri, Vlad, Doxolo
1928. 9,00
pecetlu monahi gia
iri e
Acatisti
erul
Doxolo
1929. lunii 49,00
gia
noiemb
rie
Carte
de
rugaciu
Doxolo
1930. ni (80 4,00
gia
pag) -
DOXOL
OGIA
Gheron
Dialogu
da Iosif Doxolo
1931. ri la 16,00
Vatope gia
Athos
dinul
1932. Acatisti Doxolo 28,00
erul gia
lunii
septem
brie
Sfantul
Maslu. Bissias
Doxolo
1933. Taina , David 22,00
gia
vindec G., pr.
arii
Acatisti
erul Doxolo
1934. 34,00
lunii gia
august
Staretu
l
Doxolo
1935. Anatoli 26,00
gia
e de la
Optina
Acatisti
erul Doxolo
1936. 42,00
lunii gia
iulie
Sfantul
Cavarn
Macari
os, Doxolo
1937. e al 10,00
Consta gia
Corintu
ntine
lui
Intreba Maxim
ri si Marturi Doxolo
1938. 36,00
nedum sitorul, gia
eriri sf.
Acatisti
erul Doxolo
1939. 28,00
lunii gia
aprilie
Acatisti
erul Doxolo
1940. 30,00
lunii gia
iunie
Cuvioa
sa
Parasc
heva,
Sfanta Vicova
popular n, Ion
aa pr.;
Doxolo
1941. Ortodo Adumit 54,00
gia
xiei in roaie,
istoria Catalin,
si pr.
evlavia
poporu
lui
roman
Acatisti
erul Doxolo
1942. 31,00
lunii gia
mai
Imne Roman
Doxolo
1943. teologi Melodu 35,00
gia
ce l, sf.
Ioan
Comen
Gura Doxolo
1944. tariu la 28,00
de Aur, gia
Iov
sf.
Siluana
Scrisor
Vlad, Doxolo
1945. i catre 14,00
monahi gia
parinti
e
Rugaci
uni si
Psalmi
in
limba Badea,
Doxolo
1946. latina Gheorg 34,00
gia
pentru he
elevii si
student
ii
teologi
Noul
Theoto
karion -
Canoan Nicodi
ele m Doxolo
1947. 46,00
aghiorit Aghiori gia
e ale tul, sf.
Maicii
Domnu
lui
Acatisti
erul Doxolo
1948. 16,00
lunii gia
martie
Acatisti
erul
Doxolo
1949. lunii 22,00
gia
februar
ie
Ritualul
ortodo
x al Ungure
inmorm anu,
Doxolo
1950. antarii Mihail 12,00
gia
pe Adeoda
inteles tus, pr.
ul
tuturor
Binefac
erile
Sfintei
Cuvioa
se
Doxolo
1951. Parasc 15,00
gia
heva.
Marturii
ale
inchina
torilor
1952. Acatisti Doxolo 30,00
erul gia
lunii
ianuari
e
Melchis
Teologi edec
a Stefane Doxolo
1953. 49,00
pastora scu, gia
la episco
p
Sfantul
Cavarn
Nicodi
os, Doxolo
1954. m 11,00
Consta gia
Aghiori
ntine
tul
Staretu
l
Varsan
ufie de
Doxolo
1955. la 15,00
gia
Optina.
Viata si
minunil
e
Cunoas
te-l pe Siluana
Domnu Vlad, Doxolo
1956. 16,00
l Cel monahi gia
Viu, pe e
viu!
Psiholo
gia
existen Hieroth
tialista eos
Doxolo
1957. si Vlacho 14,50
gia
psihote s,
rapia mitrop.
ortodo
xa
Staretu
l Nicon
de la
Doxolo
1958. Optina. 28,00
gia
Viata si
minunil
e
Spoved
Hieroth
ania si
eos
vindec Doxolo
1959. Vlacho 6,50
area gia
s,
sufletul
mitrop.
ui
Triodul
-
Golgot Calinic
a Botosa Doxolo
1960. 45,00
pocaint neanul, gia
ei. 33 ep. v.
de
predici
1961. Opere Ioan Doxolo 42,00
Iacob
comple
Hozevit gia
te
ul, sf.
Sanatat
Milica,
e din
Consta
pomul
ntin; Doxolo
1962. Domnu 41,00
Anghel, gia
lui. Vol.
Roxana
1-
Mihaela
Arbori
Carte
de
rugaciu
Doxolo
1963. ni (168 8,00
gia
pag) -
DOXOL
OGIA
Spoved
Geama
anie Doxolo
1964. nu, 24,00
netermi gia
Gena
nata
Diction
ar grec-
roman
si
roman-
grec al Badea,
Doxolo
1965. celor Gheorg 20,00
gia
trei he
sfinte
si
dumne
zeiesti
liturghii
Noapte
a de Bujdei, Doxolo
1966. 7,00
Sfantul Dorin gia
Nicolae
Carte
de
rugaciu
ni Doxolo
1967. 15,00
(carton gia
ata) -
DOXOL
OGIA
Canon
ul cel
Mare al
Sfantul Doxolo
1968. 6,00
ui gia
Andrei
Critean
ul
1969. Diction Dumas, Doxolo 25,00
ar de Felicia gia
termeni
religios
i
ortodo
csi
roman-
francez
Diction
naire
bilingu
e de
termes
religieu
Dumas, Doxolo
1970. x 25,00
Felicia gia
orthod
oxes
francai
s-
roumai
n
Introdu
cere in
teologi Semen,
Doxolo
1971. a Petre, 21,00
gia
profetil pr.
or
scriitori
Dumini
cile -
Peceti
ale
Invierii. Calinic
40 de Botosa Doxolo
1972. 43,00
Predici neanul, gia
la ep. v.
Dumini
cle
Octoih
ului
Sfantul
Maxim
Marturi
Larchet
sitorul. Doxolo
1973. , Jean- 32,00
Mediat gia
Claude
or intre
Rasarit
si Apus
Flori de
rai. 300
de Sidorea
intreba c, Doxolo
1974. 12,50
ri din Petru, gia
Biblie pr.
pentru
copii
Hotarul
cu
cetati. Bejan,
Doxolo
1975. Cum se Dimitri 17,00
gia
distrug e, pr.
e un
Neam
1976. Viata. Ioan Doxolo 29,00
Poezie. Iacob gia
Invatat Hozevit
ura ul, sf.
Cosa,
Carte
Anca
de Doxolo
1977. Mihaela 8,00
colorat gia
; Cosa,
icoane
Adrian
Ghiduri
practic
e
Doxolo
1978. pentru 6,00
gia
proiect
e in
parohii
Sarbat
orile -
Calinic
Daruri
Botosa Doxolo
1979. ale 43,00
neanul, gia
Invierii.
ep. v.
30 de
predici
Daruin
du-ne, Siluana
intram Vlad, Doxolo
1980. 17,00
in monahi gia
bucuria e
Lui
Sparge
tacerea
. Siluana
Adevar Vlad, Doxolo
1981. 14,00
uri monahi gia
despre e
care nu
vorbim
Talcuir
e la
Psalmu
l 9.
Despre
Ioan
incerca
Gura Doxolo
1982. rile 7,00
de Aur, gia
omului
sf.
si
ajutorul
lui
Dumne
zeu
Calea
Bujdei, Doxolo
1983. unui 6,50
Dorin gia
tanar
Povest
e Bujdei, Doxolo
1984. 7,00
adevar Dorin gia
ata
1985. Teofani Gheata Doxolo 41,00
a. u, gia
Scurta Mihail,
incursi ierom.
une
biblica
si
artistic
a in
istoria
icoanei
Botezul
Domnu
lui
Sfintii -
mladite Calinic
din Botosa Doxolo
1986. 43,00
Hristos neanul, gia
. 51 de ep. v.
predici
Viata si
minunil
e
Sfantul
Dionisi
ui Luca
os
Doctor Doxolo
1987. Anthop 14,00
ul, gia
oulos,
Arhiepi
arhim.
scopul
Simfer
opolulu
i
Viata Ioanich
Parintel ie Doxolo
1988. 25,00
ui Balan, gia
Cleopa arhim.
Cuvinte
folosito
are ale
sfintilor Doxolo
1989. 21,00
batrani gia
cei fara
de
nume
Staretu
l
Ambro Doxolo
1990. 28,00
zie de gia
la
Optina
Staretu
l
Doxolo
1991. Nectari 16,00
gia
e de la
Optina
1992. Talcuir Ioan Doxolo 5,50
e la Gura gia
Psalmu de Aur,
l 8. sf.
Slava
lui
Hristos
-
raspun
s
contra
iudeilor
Cuvinte
si Paisie
scrisori Velicik Doxolo
1993. 27,00
duhovn ovski, gia
icesti. sf.
Vol. 2
Cuvinte
si Paisie
scrisori Velicik Doxolo
1994. 22,00
duhovn ovski, gia
icesti. sf.
Vol. 1
Omilii
la
Vasile
facerea
cel Doxolo
1995. omului. 9,00
Mare, gia
Omilie
sf.
despre
Rai
Talcuir
e la
Psalmu
l 7.
Judeca Ioan
ta lui Gura Doxolo
1996. 7,00
Dumne de Aur, gia
zeu - sf.
dreptat
e si
milosti
vire
Carte
de
rugaciu
ni Doxolo
1997. 10,00
pentru gia
copii -
DOXOL
OGIA
Urcus Cleopa
Doxolo
1998. spre Ilie, 30,00
gia
Inviere arhim.
Parintel
Ioanich
e
ie Doxolo
1999. Paisie 15,00
Balan, gia
duhovn
arhim.
icul
Usile
pocaint
ei.
Meditat Tanase,
ii Petroni Doxolo
2000. 10,00
duhovn u, gia
icesti la protos.
vremea
Triodul
ui
2001. Invatat Doxolo 30,00
ura de
credint
a gia
ortodo
xa
Predici Filaret,
și sf.,
Doxolo
2002. cuvânt mitrop. 35,00
gia
ări Mosco
alese vei
Mestes Siluana
ugul Vlad, Doxolo
2003. 18,00
bucurie monahi gia
i - vol. II e
Ayako,
Ilinca şi Doxolo
Lungu,
2004. prinţul gia 26,00
Dan
fermec Junior
os
Înviere
Poenar Doxolo
a
2005. u, gia 20,00
Domnu
Gabriel Junior
lui
Silvestr
Doxolo
Copiii u,
2006. gia 15,00
cerului Aurelia
Junior
n
Istoria Socrate
Ecclesi
2007. biseric Scolast 30,00
ast
ească icul
Misiun
Damas
e
chin
printre Ecclesi
2008. Grigori 27,00
vrăjitori ast
atul,
i din
monah
Africa
Reîncre
ştinare
a
Albanie
Veronis
i. Ecclesi
2009. , Luke, 30,00
Misiun ast
pr.
e şi
înviere
în
Albania
Rusia,
Meyen
ritual și Ecclesi
2010. dorff, 28,00
reform ast
John
ă
Se
colindă Ecclesi
2011. *** 27,00
Ceruril ast
e - CD
2012. Viata Lallem Ecclesi 17,00
Sfintei ant, ast
Genove Pierre,
va, pr.
ocrotit
oarea
Parisul
ui si a
Frantei
Mosten
irea
Imrenyi
ortodo Ecclesi
2013. , Tibor, 20,00
xa a ast
pr.
Ungari
ei
Implini
nd
Legea
Dragos
tei in
adancu
l inimii. Birzu,
Spiritu Vasile, Ecclesi
2014. 33,00
alitatea protos. ast
isihast as. dr.
a la
Sfantul
Diadoh
al
Foticee
i
Biblia
impotri
va
Protest
antism
ului.
Respin Antoni
Ecclesi
2015. gerea e, 21,00
ast
ereziilo ierom.
r
protest
ante
prin
versete
biblice
Un
englez
la
curtea
Tarului. Benagh
O , Ecclesi
2016. 20,00
cronica Christi ast
a ne
martiri
ului
familiei
tariste
2017. Viata Lallem Ecclesi 20,00
Sintei ant, ast
Genove Pierre,
va, pr.
ocrotit
oarea
Parisul
ui si a
Frantei
- editie
bilingv
a,
francez
a-
romana
Nadejd
ea
noastra
.
Dudko,
Convor Ecclesi
2018. Dimitri 20,00
biri ast
e, pr.
duhovn
icesti
antiatei
ste
Lumina
din
Rasarit
ul
Crestin Payton,
Ecclesi
2019. .O James 22,00
ast
introdu R. jr.
cere la
Traditia
Ortodo
xa
Sfanta
Liturgh
Pop,
ie in Ecclesi
2020. Ioan, 27,00
viata ast
pr. dr.
credinc
iosilor
Monah
ul -
Episco
Sterk, Ecclesi
2021. p in 30,00
Andrea ast
antichit
atea
tarzie
Intoarc
erea
Acasa.
De ce
se
Gillquis
convert Ecclesi
2022. t, Peter 21,00
esc ast
E.
clericii
protest
anti la
Ortodo
xie
2023. Imi Dudko, Ecclesi 20,00
strig Dimitri ast
credint e, pr.
a cu
timp si
fara
timp.
Suferin
tele
unui
preot
ortodo
x in
Rusia
sovieti
ca
Viata
Sfantul
Isaia,
ui Ecclesi
2024. monah 14,00
Simon ast
ul
Athonit
ul
Ortodo
xia.
Curajul
de a fi Matejic,
Ecclesi
2025. diferit, Metaja, 11,00
ast
puterea pr.
de a
ramane
acelasi
Metafizi
ca
energiil
or
Bradsh
divine Ecclesi
2026. aw, 30,00
si ast
David
schism
a
biserici
i
Adevar
atul
Graal:
Un
raspun
s
ortodo
x la
minciu
nile lui
Dan Bishoy, Ecclesi
2027. 22,00
Brown mitrop. ast
din
romane
le
Ingeri
si
demoni
si
Codul
lui Da
Vinci
2028. Uimit Bernst Ecclesi 27,00
de ein, ast
Hristos James
. A., pr.
Calator
ia mea
de la
Iudais
m la
Ortodo
xie
Dogma
tica
patristi
ca Romani
ortodo des, Ecclesi
2029. 27,00
xa. O Ioannis ast
expune , pr.
re
concis
a
Credint
a. Sa
inteleg
em Carlton Ecclesi
2030. 22,00
crestini , Clark ast
smul
ortodo
x
Amintir
Agatan
ile mele
ghel Ecclesi
2031. despre 13,00
Kalafati ast
papa-
, ierom.
Tihon
Adevar
ul
ortodo
xiei
fata de
catolici
sm. Ce
ar
trebui Carlton Ecclesi
2032. 27,00
sa stie , Clark ast
fiecare
romano
-catolic
despre
Biseric
a
Ortodo
xa
2033. Calea Carlton Ecclesi 27,00
de la , Clark ast
protest
antism
la
ortodo
xie.
Marturi
sirea
de
credint
aa
unui
baptist
convert
it la
Ortodo
xie
Cât
suporţi
adevăr
ul.
Vasilia
Sfaturi
dis, Egume
2034. terapeu 15,00
Grigori nita
tice
s
despre
suflet
şi
relaţii
Vasile
Postire cel Egume
2035. 1,50
a Mare, nita
sf.
Princip
alele Nicodi
porunci m Egume
2036. 1,50
ale Aghiori nita
Evangh tul, sf.
eliei
Uită-te
în
inima
ta.
Ioan de
Biograf
la Egume
2037. ia şi 14,00
Valaam nita
scrisori
, cuv.
le
cuvios
ului
Ioan
Despoti
Sfinţii
s, Egume
2038. Epirulu 8,00
Konsta nita
i
ntinos
Îndrăgo
stirea, Lorgus,
Egume
2039. iubirea, Andrei, 14,00
nita
depend pr.
enţa
Despre Ioan de
Egume
2040. rugăciu Kronst 14,00
nita
ne adt, sf.
Întrebă
ri
Macari
incomo
e
de şi Egume
2041. Marchi 12,00
răspun nita
ş,
suri
ierom.
imparţi
ale
2042. Gheron Kroust Egume 20,00
da alakis, nita
Efrem
Katuna
kiotul.
Teolog Gheorg
ul şi hios S.
pedago
gul
pustiei
Scrieri,
studii...
Texte
de Metalli
experie nos, Egume
2043. 8,00
nță Gheorg nita
pastora hios D.

ortodo

Grădin
a din Konan
adânc. os, Egume
2044. 16,00
Treceri Andrea nita
nevăzu s, pr.
te 3
Sfântul
Vasile
de
Ostrog.
Minuni Egume
2045. *** 9,00
contem nita
porane
(după
anul
1968)
Dragos
te,
Chryss
sexuali
avgis, Egume
2046. tate și 8,00
John, nita
Taina
pr.
Cununi
ei
Iubeşte
-mă! Pastou
(Sfântu rmadzi Egume
2047. 16,00
l s, nita
leproşil Maria
or)
Filosofi
a
ascetic
ă
Maxim
potrivit
Aghiori Egume
2048. Sfintei 20,00
tul, nita
Scriptu
ierom.
ri şi
Sfinţilo
r
Părinţi
2049. Mărturii *** Egume 13,00
patristi nita
ce
despre
moarte.
Judeca
tă și
Înviere,
viața
veșnică
și
parasta
sele
Tâlcuir
ea
apocali
psei
dumne
zeiescu
lui
evangh Egume
2050. *** 14,00
elist nita
Ioan
Teolog
ul,
alcătuit
ă de
Oecum
enius
Darul
tatălui.
Lorgus,
Carte Egume
2051. Andrei, 6,00
despre nita
pr.
paternit
ate
Cuvânt
la
Naștere
a
Preasfi
ntei Theodo
Stăpân r Egume
2052. 4,00
ei Studitu nita
noastre l, sf.
, de
Dumne
zeu
Născăt
oarea
Să-l
cunoaş
tem pe
Părintel
e Egume
2053. *** 9,00
Filotei nita
Zervak
os
(1884-
1980)
2054. Slava Ioan Egume 1,50
deșartă Sinaitul nita
, trufia , sf.
și
cugetul
smerit
Nu Dorotei Egume
2055. 1,50
judeca! , avva nita
Suflete
înrudite
Rojniov Egume
2056. si alte 25,00
a, Olga nita
povesti
ri
Pregăti
rea
pentru
Dumne
zeiasca
Benedi
cumine
ct
care Egume
2057. Aghiori 28,00
sub nita
tul,
îndrum
ierom.
area
Părințil
or
Biserici
i
A fost
odată
și
poate Chiaga,
va mai Adrian,
fi - Vol pr.
Egume
2058. 2. prof.; 10,00
nita
Povesti Chiaga,
ri Cristin
ilustrat a, prof.
e din
vietile
sfintilor
Părintel
e
Gheras
im
Mikragi
annanit Mihalas Egume
2059. 8,00
ul. , Tasos nita
Omul,
monah
ul,
imnogr
aful
Cuvioa
sa
Elena Egume
2060. *** 5,00
de la nita
Diveev
o
2061. Ce ar Graciov Egume 10,00
trebui , nita
să ştie Alexie,
orice pr.
băiat
sau
convor
biri
duhovn
iceşti
despre
ce este
cel mai
importa
nt în
viaţă
Tâlcuir
e la
Sfântul
Maxim
Emilian
Mărturi
os
sitorul- Egume
2062. Simono 16,00
Capete nita
petritul,
despre
arhim.
dragost
e
(necart
onată)
Rolul
mamei
în
educaţi
a
copiilor
Egume
2063. . *** 5,00
nita
Educaţi
a după
Sfântul
Porfirie
Kavsok
alivitul
Ce este
Sfânta Sava,
Liturgh Aghiori Egume
2064. 7,00
ie şi tul, nita
cum să ierom.
o trăim
Ce ar
trebui
să ştie
orice
fată
sau
convor Graciov
biri , Egume
2065. 10,00
duhovn Alexie, nita
iceşti pr.
despre
ce este
cel mai
importa
nt în
viaţa
2066. Izvorul Antoni Egume 12,00
virtuţilo e, nita
r. Omilii
despre
ierom.
rugăciu
ne
Cuvinte
de aur.
Ioan
Vol. XI -
Gura Egume
2067. Feciori 12,00
de Aur, nita
a şi
sf.
monahi
smul
Bucură
-te, cea
plină
de har!
Simeon
Cuvinte
Koutsa Egume
2068. la 15,00
s, nita
Praznic
mitrop.
ele
Maicii
Domnu
lui
Dragos
Konan
te
os, Egume
2069. pentru 16,00
Andrea nita
totdeau
s, pr.
na
Protoc
oalele
evadaţi
lor din
lagărul
Ciocarl
experi Egume
2070. an, 16,00
mental nita
Sergiu
Zion.
Mărturii
terifiant
e 2011-
2016
Picături
de pe
acoperi
Antoni
şuri.
e
Capitol Egume
2071. Romaio 6,00
e de nita
s,
cugetar
ierom.
e
teologi

Cuvânt
viu de
Ioan de
înţelep Egume
2072. Kronst 6,00
ciune nita
adt, sf.
duhovn
icească
2073. Cuvinte Ioan Egume 23,00
de aur. Gura nita
Vol. X - de Aur,
Biseric sf.
a şi
Taina
Sfintei
Preoţii
Cuvinte
de aur.
Vol. IX - Ioan
Sfârșit Gura Egume
2074. 12,00
ul lumii de Aur, nita
și sf.
veșnici
a
Diaman
O
toloulo
mică…
u-
inimă Egume
2075. Tsimou 10,00
mare, nita
ri,
Sfântul
Katerin
Tarsizie
a
Despre
Efrem
credinț
Filothei Egume
2076. ă și 6,00
tul, nita
mântuir
arhim.
e
Doamn
e și
Stapân Macari
ul vieții e,
mele... episco Egume
2077. 7,00
Texte p de nita
de Hristou
trezvie polis
duhovn
icească
Adevăr
uri
mari, în
Kallinik
cuvinte
os
simple. Egume
2078. Karous 10,00
Ghid nita
os,
de
mitrop.
viață
duhovn
icească
De la
Nicolae
lumea
,
vieții
mitrop.
cotidie
Mesog Egume
2079. ne la 11,00
hiei si nita
adevăr
al
ul
Lavreot
veșnici
ichiei
ei
Ioachi
Cănd m
cei doi (Parr), Egume
2080. 20,00
devin schiarh nita
una imandri
t
2081. Mărturi Tadeu, Egume 12,00
a M. nita
convert
irii unui
fost
deținut:
Părintel
e
Paisie,
sfântul
şi
dascăl
ul meu
Carte
de
Ioan
căpătâi
Krestia Egume
2082. pentru 20,00
nkin, nita
călugăr
arhim.
i şi
mireni
Viața Varsan
Schimo ufie,
Egume
2083. nahului stareţ 5,00
nita
Nicolae de la
(Turcul) Optina
Ne
vorbes
c Egume
2084. *** 15,00
Stareţii nita
de la
Optina
Artistul Pastou
lui rmadzi Egume
2085. 12,00
Dumne s, nita
zeu Maria
Taina Sava,
Sfintei Aghiori Egume
2086. 6,00
Spoved tul, nita
anii ierom.
Să fii
cu
Dumne
Ioan
zeu!
Krestia Egume
2087. Este 6,00
nkin, nita
lucrul
arhim.
cel mai
importa
nt
Adevăr Vasilio
atul s
Egume
2088. înţeles Papada 16,00
nita
al ki,
iubirii arhim.
Vigopo
Tainele ulou, Egume
2089. 12,00
Koniței Mersin nita
e
2090. Rolul Sava, Egume 5,00
Biserici Aghiori nita
i: tul,
Vindec ierom.
area
sufletul
ui
Serafim
Cugetă de Egume
2091. 1,50
ri alese Sarov, nita
sf.
Ascetul
Tatsis,
de la Egume
2092. Dionisi 7,00
Panagu nita
e, pr.
da
Sunetul
paşilor
dumne
zeieşti. Ioannis
Egume
2093. Din Kostof, 11,00
nita
văile arhim
rătăcirii
la
Hristos
Sfânta
Marina
din
Andros
. Istoria
mănăst
irii.
Viaţa.
Minuni. Egume
2094. *** 5,00
Icoane. nita
Moaşte
.
Paracli
sul
Sfintei
Marina
din
Andros
Folosul
Sfintei Egume
2095. *** 2,00
Liturgh nita
ii
Întăreşt Konan
e-ţi os, Egume
2096. 15,00
sufletul Andrea nita
! s, pr.
Biseric
Iankos,
a Egume
2097. Varnav 15,00
păcăto nita
a, pr.
şilor
Sinaxar Benedi
ul ct
Egume
2098. secolel Aghiori 25,00
nita
or XIX- tul,
XX ierom.
Vitalis,
Iată de Egume
2099. Miltiadi 5,00
ce nita
s G.
2100. Pateric Chiaga, Egume 7,00
ul Adrian, nita
copiilor pr.
prof.;
-
Chiaga,
volumu
Cristin
l III
a, prof.
Paisie
La
de la
dumne Egume
2101. Hilanda 9,00
zeiasca nita
r,
strajă
arhim.
Clonele
învăţă
mântul
ui
române Ciocarl
Egume
2102. sc – un an, 16,00
nita
experi Sergiu
ment al
urii faţă
de
valori
Efrem
A doua Egume
2103. Sirul, 1,50
venire nita
sf.
Explica
rea Nicolae
Egume
2104. Sfintei Cabasil 1,50
nita
Liturgh a, sf.
ii
Înviere Chiril al
a Ierusali Egume
2105. 1,50
morţilo mului, nita
r sf.
Cuvios
ul
vameş
şi
sfântul Moise
risipito Aghiori Egume
2106. 9,00
r - şase tul, nita
omilii monah
de ieri
pentru
vremea
de azi
Tăcere
Moise
a cea
Aghiori Egume
2107. bine 9,00
tul, nita
grăitoa
monah
re
2108. A fost Chiaga, Egume 12,00
odată Adrian, nita
şi pr.
poate prof.;
va mai Chiaga,
fi. Cristin
Povesti a, prof.
ri
ilustrat
e din
vieţile
sfinţilor
. Vol. 1
-
Septem
brie
Chiril al
Pocaint Alexan Egume
2109. 1,50
a driei, nita
sf.
Predici Ioan
la Krestia Egume
2110. 10,00
Postul nkin, nita
Mare arhim.
Să nu
Ioachi
preferi
m
nimic
(Parr), Egume
2111. iubirii 20,00
schiarh nita
lui
imandri
Hristos
t
. Vol. 2
Dacă Pastou
nu rmadzi Egume
2112. 11,00
veneai s, nita
Tu… Maria
Mersul Ioan
la Gura Egume
2113. 1,50
biseric de Aur, nita
a sf.
Îngerul
Crăciu
nului.
Egume
2114. Povesti *** 6,00
nita
ri
pentru
copii
Străjeri
i
Ortodo
xiei.
Vasilio
Luptele
s
monahi Egume
2115. Papada 25,00
lor nita
ki,
pentru
arhim.
apărare
a
Ortodo
xiei
Să nu
Ioachi
preferi
m
nimic
(Parr), Egume
2116. iubirii 16,00
schiarh nita
lui
imandri
Hristos
t
. Vol. 1
2117. Moarte Dimitri Egume 20,00
a și os nita
viața Athana
de siou,
dincolo protopr
de esbiter
mormâ
nt
Bătrân
ul
Eftimie
Aghiori
tul.
Unul Sava,
dintre Aghiori Egume
2118. 6,00
ultimii tul, nita
părinți ierom.
asceți
ai
Sfântul
ui
Munte
Maxim
Marturi Egume
2119. Iubirea 1,60
sitorul, nita
sf.
Arta
feciorie
i.
Căsăto
ria și
necăsă Zizis,
Egume
2120. toria în Theodo 20,00
nita
lucrăril ros
e
patristi
ce
despre
feciorie
Cuvinte
de aur.
Ioan
Vol VIII.
Gura Egume
2121. Durere 23,00
de Aur, nita
a
sf.
omene
asca
Maxim
-
Ritsou, Egume
2122. Mărturi 11,00
Aleka nita
sitor și
sfânt
Semnul
Egume
2123. Sfintei *** 1,60
nita
Cruci
2124. Plăcere Evsevi Egume 16,00
a și os Vitti, nita
durerea arhim.
.
Curațir
ea
minții
de
patimi.
Depășir
ea
cerculu
i vicios
plăcere
-
durere.
Vol. 2
De ce
sunt un Ciocarl
Egume
2125. elev an, 6,00
nita
imperti Sergiu
nent
Evloghi
te! Un
Nectari
ghid al
a Egume
2126. pelerin 30,00
McLees nita
ului în
, maica
Grecia.
Vol. I
Domnu
l l-a
trimis
la tine
pe cel
sărman Teofan
Egume
2127. . Zavorat 1,60
nita
Atitudi ul, sf.
nea
creștin
ului
față de
avere
Când
ești Zosima Egume
2128. 1,60
nedrept , avva nita
ățit
Fiți
desăvâ
rșiți!
Tihon
Pateric
(Secret Egume
2129. ul 15,00
ariov), nita
Lavrei
arhim.
Peșteril
or de la
Pskov
Adevăr Vasilio
ul s
Egume
2130. despre Papada 5,00
nita
"deochi ki,
" arhim.
Sakella
Călător
ri, Egume
2131. ie spre 10,00
Margar nita
Lumină
eta
Ioachi
Convor m
biri pe (Parr), Egume
2132. 16,00
pământ schiarh nita
rusesc imandri
t
2133. Starea *** Egume 9,00
corectă nita
a
duhului
(smere
nia,
atenția,
rugăciu
nea).
Din
scrieril
e
Sfântul
ui
Ignatie
Brianci
aninov
Ceruril
Sarajis
e Egume
2134. hvili, 14,00
deschi nita
Maria
se
Epistol Paisie
Egume
2135. e și alte Aghiori 25,00
nita
texte tul, cuv.
Cuvinte
de aur.
Mângâi
erea
celor
Ioan
îndurer
Gura Egume
2136. ați 14,00
de Aur, nita
(despre
sf.
moarte,
doliu,
parasta
se).
Vol.VII
Grânar
ul
vieții.
Vistieri Afanasi
Egume
2137. e ev, 17,00
nita
duhovn Victor
icească
de la
Optina
Despre
Inoche
păcat
ntie al Egume
2138. și 8,00
Odesse nita
urmăril
i, sf.
e sale
Sfântul
lacrimil
or.
Sfântul
Efrem Egume
2139. *** 5,00
Sirul. nita
Viața -
Învățăt
ura -
Minuni
2140. Ce să Nicodi Egume 2,50
facem
și ce
nu
trebuie m
să Mandit
nita
facem a,
în protos.
Sfânta
Biseric
ă
Sfânta
Întâia-
muceni
ţă
Tecla, Egume
2141. *** 5,00
cea nita
întocm
ai cu
Aposto
lii
Rugăci
unea.
Comun
icarea
tainică
cu Tatsis,
Egume
2142. Dumne Dionisi 8,00
nita
zeu şi e, pr.
alte
texte
folosito
are de
suflet
Lacrim
ând
neîncet
Efrem
at. Egume
2143. Sirul, 5,00
Despre nita
sf.
plânger
e şi
lacrimi
Poemul Ciocarl
Egume
2144. iubirii an, 7,00
nita
veşnice Sergiu
Scopul Serafim
vieții de Egume
2145. 2,50
creștin Sarov, nita
e sf.
Puterea
celor
40 de
liturghii
și
parasta Egume
2146. *** 1,50
se. Din nita
învățat
urile
părintel
ui
Cleopa
Chiaga,
Adrian,
Pateric
pr.
ul Egume
2147. prof.; 7,00
copiilor nita
Chiaga,
vol. II
Cristin
a, prof.
Părintel
e Marous
Egume
2148. Porfirie iotis, 8,00
nita
mi-a Ioannis
spus...
Buchet
de nu- Bogatâ
mă-uita rev, Egume
2149. 23,00
și alte Alexan nita
povesti dru
ri
Prieteni
a Egume
2150. *** 7,00
minuna nita

Lecţiile
tatălui
meu.
Viaţa şi
pătimiri
le Ansimo
noului v, Egume
2151. 16,00
muceni Gheorg nita
c he
protoie
reul
Pavel
Ansimo
v
Dicțion Nicolae
arul Velimir Egume
2152. 25,00
vieții ovici, nita
veșnice sf.
Rolul şi
lucrare Metalli
a nos, Egume
2153. 6,00
Ortodo Gheorg nita
xiei hios D.
astăzi
Pastou
rmadzi Egume
2154. Sfantul 11,00
s, nita
Maria
2155. Plăcere Vittis, Egume 14,00
a şi Evsevi nita
durerea os,
. arhim.
Îndoitul
rod al
simţuril
or. Axul
existen
ţial si
abuzar
ea lui.
Vol. 1
Taramu
l
Tkacev,
minunil
Andrei, Egume
2156. or si 14,00
protop nita
alte
op
povesti
ri
Antoni
Vindec
e I.
ari ale Egume
2157. Stiliana 14,00
demoni nita
kis,
zatilor
arhim.
Cuvinte
de aur.
Pocaint
a,
Spoved Ioan
ania, Gura Egume
2158. 18,00
Postul de Aur, nita
Dumne sf.
zeiasca
Imparta
sanie.
Vol.VI
Urcare
bucuro
asă pe
Golgot
a-
Sfântul Egume
2159. *** 13,00
Mărturi nita
sitor
Varnav
a,
Episco
p
Cei ce
tanjesc
dupa Sipov,
Egume
2160. ceruri Iarosla 16,00
nita
si alte v
povesti
ri
Despre
evitare
a
rangulu
i de
Epifani
arhiere
e
u. Egume
2161. Teodor 6,00
Marturi nita
opulos,
sire de
arhim.
taina
catre
un fiu
duhovn
icesc
Epistol
e. Vol. 1 Isidor
Egume
2162. (epistol Pelusio 16,00
nita
ele 1- tul, sf.
500)
Raiul
din
Sipov,
cătune Egume
2163. Iarosla 18,00
și alte nita
v
povesti
ri
Pacatul
:
vinovat
ie sau
intrista
Theofil
re. O
Lemont
trecere Egume
2164. zi, 10,00
prin nita
arhim.d
tragism
r.
ul
existen
tei
omene
sti
Cuvinte
de aur.
Rugaci
Ioan
unea,
Gura Egume
2165. taria si 16,00
de Aur, nita
puterea
sf.
sufletul
ui. Vol.
V
Semnel
e
vremuri
lor din
urma.
Marturii Paisie, Egume
2166. 5,00
le pr. nita
monahi
lor si
ale
inchina
torilor
Sfintii
melozi
si
imnogr
afi Ioan
Egume
2167. Damas 6,00
nita
chinul
si
Cosma
Melodu
l
2168. Pateric Chiaga, Egume 8,00
ul Adrian, nita
copiilor pr.
. Vol. 1 prof.
Nesfinți
i sfinți
Tihon
și alte
Sevkun Egume
2169. povesti 30,00
ov, nita
ri -
arhim
editie
brosata
Stavru-
Mihalsk
i,
Prescu Dimitra
Egume
2170. ra si ; 14,00
nita
artos Stamati
,
Stavrul
a
Cuvinte
de aur.
Ioan
Miloste
Gura Egume
2171. nia, 15,00
de Aur, nita
inima
sf.
virtutii.
Vol. IV
Au fost
candva
copii: Iacov, Egume
2172. 15,00
Cuvios Ana nita
ul
Paisie
Au fost
cândva
copii - Iacov, Egume
2173. 15,00
Părintel Ana nita
e
Porfirie
Cuvinte
de aur.
Nunta,
Ioan
familia
Gura Egume
2174. si 17,00
de Aur, nita
proble
sf.
mele
lor. Vol.
III
Iliotropi
on sau
Acordu
l dintre Ioan
voia Maxim Egume
2175. 15,00
omului ovici, nita
si voia sf.
lui
Dumne
zeu
2176. Din Vigopo Egume 15,00
cetatea ulou, nita
lui Tu Mersin
in e
cetatea
Cerului
Sfantul
Nectari
e al
Tatsis,
Pentap Egume
2177. Dionisi 6,00
olei. nita
e, pr.
Invatat
uri
alese
Cuvinte
de aur.
Smeren
ia,
mandri
Ioan
a,
Gura Egume
2178. ingamf 14,00
de Aur, nita
area,
sf.
slava
desarta
si
lauda.
Vol. 2
Cuvinte
de aur.
Credint
Ioan
a,
Gura Egume
2179. nadejd 19,00
de Aur, nita
ea,
sf.
dragost
ea. Vol.
1
In
cuptor
ul
suferint
elor. Se Egume
2180. 7,00
intampl nita
a
minuni
si
astazi
Efrem
Sfaturi
Filothei Egume
2181. duhovn 6,00
tul, nita
icesti
arhim.
Vasilio
Mandri
s
a si Egume
2182. Papada 4,00
smeren nita
ki,
ia
arhim.
105 Nicolae
Capete Velimir Egume
2183. 4,00
despre ovici, nita
minuni sf.
2184. Pacatul Vasilio Egume 4,00
judecar s nita
ii Papada
aproap ki,
elui si a arhim.
slujitori
lor
sfintiti
Pazest Goncea
e-ti rov, Egume
2185. 16,00
casa de Evghen nita
rau ie
Pocaint
a fiului Grigori
Egume
2186. si e, 4,00
nita
iubirea ierom.
tatalui
Pagini
necuno
Egume
2187. scute 4,00
nita
de
pateric
Anecdo
te
duhovn Epifani
icesti e
Egume
2188. cu Teodor 4,00
nita
parintel opulos,
e Ioil arhim.
Ianako
pulos
Sfantul
Vasile
al
Ostrog
ului.
Viata si
minunil
Egume
2189. e. 14,00
nita
Tamad
uitorul
celor
cu
mintile
bolnav
e
Calea
Teofan
spre Egume
2190. Zavorat 14,00
mantuir nita
ul, sf.
e
Cantari
si
Egume
2191. colinde 5,50
nita
ortodo
xe
Cadere
a
Angliei
ortodo
Moss,
xe. Egume
2192. Vladimi 14,00
Cronici nita
r
, sfinte
moaste
,
minuni
2193. Viata si Egume 5,00
minunil
e
Sfintei
Irina
Hrisova
lantou,
care a
primit
mere
din rai.
nita
Viata
Sfintei
Cuvioa
se
Muceni
ce
Anisia
din
Tesalon
ic
Deserta
ciunile
Ioan
lumii. Egume
2194. Buliga, 20,00
Editie nita
ierom.
integral
a
Sfantul
Gheras
im
Kefalon
itul,
izgonit
Gkeli,
orul Egume
2195. Consta 7,00
diavolil nita
ntin, pr.
or.
Viata.
Minunil
e.
Acatist
ul
Prima
spoved
anie.
Istorisir
Maleag Egume
2196. e 6,00
hin, V. nita
folosito
are
pentru
copii
Hristoit
ia
Nicodi
(Bunul
m Egume
2197. moral 22,00
Aghiori nita
al
tul, sf.
crestin
ului)
Evergh
etinosu Egume
2198. 44,00
l. Vol I- nita
II
Nicodi
m
Drumul Egume
2199. Mandit 7,00
crucii nita
a,
protos.
Razboi Nicodi
ul m Egume
2200. 9,00
nevazu Aghiori nita
t tul, sf.
Psaltire Efthimi
a in e
talcuiril Zigabe
e n, cuv.; Egume
2201. 45,00
Sfintilo Nicodi nita
r m
Parinti. Aghiori
Vol. 1 tul, sf.
1000 de
intreba
ri si
raspun
Egume
2202. suri 10,00
nita
despre
viata
duhovn
iceasca
Psaltire
a,
Paracli
sul si
Egume
2203. Prohod 5,00
nita
ul
Maicii
Domnu
lui
Rugaci
unile Egume
2204. 6,00
Postulu nita
i Mare
Proloa
gele de
Nicolae
la
Velimir Egume
2205. Ohrida. 30,00
ovici, nita
Vol. 1:
sf.
ianuari
e-iunie
Vedenii
si
istorisir
i de
Egume
2206. folos 8,00
nita
despre
viata
de
dincolo
2207. Psaltire Efthimi Egume 45,00
a in e nita
talcuiril Zigabe
e n, cuv.
Sfintilo
r
Parinti.
Vol. 2
Noi
minuni
ale
Sfantul
ui
Efrem.
Egume
2208. Minuni 9,00
nita
cu
copii
nascuti
si
nenasc
uti
Sfantul
Serafim
de
Sarov - Egume
2209. 15,00
Un nita
serafim
printre
oameni
Acuzat
ul ZEK-
18376.
Un Arsenie
Egume
2210. sfant in , 15,00
nita
lagarel parinte
e
comuni
ste
Carte
de
rugaciu
ni
(scris
normal,
Egume
2211. necarto 6,00
nita
nata) -
IPS
CALINI
C,
EGUME
NITA
Carte
de
rugaciu
ni
(scris
mare,
Egume
2212. necarto 6,00
nita
nata) -
IPS
CALINI
C,
EGUME
NITA
2213. Pateric Egume 12,00
ul
Georgi nita
an
Ioan
Proble
Gura Egume
2214. mele 14,00
de Aur, nita
vietii
sf.
Invatat
ura
Sfintilo
r
Parinti
Egume
2215. despre 4,00
nita
boala.
Rugaci
uni
pentru
bolnavi
Sfaturi Teofan
Egume
2216. intelept Zavorat 16,00
nita
e ul, sf.
Ne
vorbest
e
Staretu
l Efrem
Egume
2217. Filothei 12,00
nita
tul.
Mestes
ugul
mantuir
ii
Carte
de
rugaciu
ni
(scris
normal,
Egume
2218. cartona 8,00
nita
ta) -
IPS
CALINI
C,
EGUME
NITA
Predici
ale
Sfintilo
r
Parinti Egume
2219. *** 30,00
la nita
dumini
cile de
peste
an
Abeced Dimitri
ar e al Egume
2220. 5,00
duhovn Rostov nita
icesc ului, sf.
2221. Lasati Egume 9,00
copiii
sa vina
la Mine.
Povesti
nita
ri
despre
copiii
martiri
Hristos
in
temnite
le
Siberiei Spirido Egume
2222. 6,00
. n, pr. nita
Marturii
ale
detinuti
lor.
Talcuiri Ambro
la zie cel Egume
2223. 10,00
Facere. Mare, nita
Vol. 3 sf.
Calauzi
re catre Teofan
Egume
2224. viata Zavorat 9,00
nita
duhovn ul, sf.
iceasca
Viata
duhovn
iceasca
Teofan
si cum Egume
2225. Zavorat 12,00
o nita
ul, sf.
putem
doband
i
Sfantul
Arhiepi
Nectari
scop
e
Luca, Egume
2226. Antono 15,00
chirurg nita
poulos,
ul fara
arhim.
de
arginti
Canoan
ele
Egume
2227. Maicii 20,00
nita
Domnu
lui
Proloa
gele de
la Nicolae
Ohrida. Velimir Egume
2228. 35,00
Vol. 2: ovici, nita
Iulie- sf.
Decem
brie
Mantuir
ea Egume
2229. 16,00
pacato nita
silor
Lanturil
e Egume
2230. 7,50
droguri nita
lor
Predici Hieroth
la eos
Egume
2231. marile Vlacho 16,00
nita
sarbato s,
ri mitrop.
Carte
foarte
folosito
Nicodi
are de
m Egume
2232. suflet. 8,00
Aghiori nita
Sfatuir
tul, sf.
e catre
duhovn
ic
Minuni
si
descop
eriri din Egume
2233. 5,00
timpul nita
Sfintei
Liturgh
ii
Ammo
Mireas na,
Egume
2234. ma avva; 6,00
nita
pustiei Zosima
, avva
Sfantul Morlov
Nectari a,
Egume
2235. e Nicusor 9,00
nita
Taumat , diac.
urgul drd.
Comori
duhovn
icesti
din
sfantul
Munte
Athos Egume
2236. 14,00
culese nita
din
scrisori
le si
omiliile
Avvei
Efrem
2237. Mama, Irineu Egume 4,00
ai grija! de nita
Calauzi Ekateri
ri nburg,
pentru sf.
crester
ea si
educar
ea
ortodo
xa a
copiilor
Paza Nicodi
celor m Egume
2238. 15,00
cinci Aghiori nita
simturi tul, sf.
Pateric
despre
Egume
2239. visuri 12,00
nita
si
vedenii
Iacob,
Imnolo
Laurent Egume
2240. ghion 70,00
iu, nita
Liturgic
diacon
Descop
erirea
Sfintei
Liturgh
ii.
Minunil
e care Egume
2241. 2,50
se nita
petrec
in
timpul
Sfintei
Liturgh
ii
Sfantul
Teofil Znosko
cel , Egume
2242. 8,00
nebun Vladimi nita
pentru r
Hristos
Sfanta
Xenia
cea
smerita Egume
2243. 9,00
si nita
nebuna
pentru
Hristos
Cauta
si vei
afla. Eustrat
Raspun ie
Egume
2244. suri la (Golov 8,00
nita
intreba anski),
rile Avva
crestini
lor
Mitul Faros,
Egume
2245. bolii Filothe 10,00
nita
psihice u, pr.
2246. Despre Nectari Egume 2,50
farmec e nita
e si Moulat
cum sioti,
pot fi arhim.
ele
dezlega
te
Teofan
Rugaci Egume
2247. Zavorat 7,00
unea nita
ul, sf.
Ne
vorbest
e Egume
2248. 15,00
parintel nita
e
Porfirie
Comoa
ra
duhovn Tihon
iceasca din Egume
2249. 25,00
, din Zadons nita
lume k, sf.
adunat
a
Mica Paisie
Egume
2250. Filocali Aghiori 8,00
nita
e tul, pr.
Îndrept
ar de
credinţ
Gagea,
ă
2251. Pavel Eikon 20,00
creştin
M.
ă
ortodo

Între
moarte
a
politicii
și
moarte
a lui
Dumne Frunza,
2252. Eikon 25,00
zeu - Sandu
Eseuri
despre
literatu
ră,
religie
și
politică
Parado
xuri și
îngenu
nchieri.
Meditaț
Turcan,
2253. ii Eikon 20,00
Nicolae
despre
filosofi
e și
credinț
ă
2254. Murmu Sava, Eikon 35,00
rul Manuel
gratiilo
r-
Bărbați
și
a
femei
Cameli
în
a
închiso
rile
comuni
ste
Simetrii
le Tat,
înțelep Alin:
ciunii- Martian
Studii , Sorin
2255. Eikon 25,00
de de (coord)
filosofi ;
e și Turcan,
teologi Nicolae
e
Sandu
Tudor
şi
asociaţ
iile
Ciorne
studenţ
a,
2256. eşti Eikon 35,00
Carme
creştin
n
e din
Români
a
interbel
ică
Rasboi
ul
nevăzu
Sterian,
2257. t al lui Eikon 30,00
Paul
Paisie
cel
Mare
Comen
tarii la
"Poem
ele
filocali
Todiraş
ce"
2258. cu, Eikon 29,00
scrise
Ştefan
de
Alexan
dru
Mirone
scu
Mic
tratat
de
Ursach
2259. estetic Eikon 40,00
e, Petru
a
teologi

2260. Izvoare Hemmi Eikon 25,00
ngs,
în
Jonath
deşert
an, pr.
Experie
nţa
religioa
să în
gândire
a lui
Frunza,
2261. Dumitr Eikon 25,00
Sandu
u
Stănilo
ae. O
etică
relaţion
ală
O
antrop
ologie
mistică
.
Introdu
Frunza,
2262. cere în Eikon 20,00
Sandu
gândire
a
Părintel
ui
Stănilo
ae
În
dialog.
Studii
de
filosofi
e
Cordon
creştin
2263. eanu, Eikon 29,00
ă,
Ion
teologi
e
politică
şi
istoria
religiei
Exilul.
Pedeap
să şi
binecu
Butean
2264. vântare Eikon 20,00
u, Ioan
. Cartea
prooro
cului
Ieremia
Comen
tarii la
Todiraş
Evangh
2265. cu, Eikon 25,00
elia
Ştefan
după
Ioan
2266. Biseric George Eikon 29,00
a scu,
Ortodo

Român
Bogda
ă şi
n
puterea
Costin
comuni
pr.
stă
(1945-
1964)
Vasile
Vasilac
hi. De
2267. la *** Eikon 19,50
Antim
la
Pocrov
Admira
bila
tăcere.
Jurnal Mirone
(2 iulie scu,
2268. Eikon 29,00
1967 - Alexan
29 dru
septem
brie
1968)
Dulcan,
Dumitr
Somnul
2269. u Eikon 30,00
raţiunii
Consta
ntin
Stiinta
raului -
Degene
rarea Plesca,
2270. Eikon 25,00
indivizil Liviu
or si
popoar
elor
Daniil
Univers de la
alism Rarau
2271. Eikon 20,00
romane (Sandu
sc Tudor),
ierom.
2272. Duhov Cosma Eikon 25,00
nicii Giosan
Sihastri u,
ei sub ierom.
cenzur
a
comuni
sta.
Filantro
pia
cuvant
ului si
a faptei
la
Manast
irea
Sihastri
a in
perioad
a
comuni
sta
Mistere
le Bartolo
oriental meu
2273. Eikon 25,00
e si Anania,
crestini mitr.
smul
Mintea
de
dincolo
.
Dulcan,
Sinteza
Dumitr
şi
2274. u Eikon 42,00
semnifi
Consta
caţia
ntin
experie
nţelor
morţii
clinice
Reflecti
i
religioa
Tutea,
2275. se Eikon 30,00
Petre
asupra
cunoas
terii
Sufletul
, trupul Lazar
2276. si Puhalo, Eikon 20,00
moarte IPS
a
Mari
duhovn
ici
2277. romani Eikon 17,00
despre
rugaciu
ne
Dumne
zeu la
Bruxell
es.
Religia Carp,
2278. Eikon 25,00
in Radu
spatiul
public
europe
an
Desfigu
Nita,
rarea si
Alexan
2279. transfig Eikon 15,00
dru
urarea
Mihail
lumii
2280. Intelige Dulcan, Eikon 50,00
Dumitr
nta
u
materie
Consta
i
ntin
Sfintele
Gheras
crestini
im
2281. smului. Eikon 14,70
Timus,
Diction
ep.
ar
Elegii
conser
vatoare
.
Reflecti
i est-
Neamtu
2282. europe Eikon 30,00
, Mihail
ne
despre
religie
si
societa
te
Semnel
e
vremii.
Preda,
2283. Lecturi Eikon 40,00
Radu
social-
teologi
ce
Leacuri
pentru
Arsenie
frământ
Papaci
2284. ările Elena 12,00
oc,
omului
arhim.
contem
poran
Părintel
e
Arsenie
Papaci
oc.
Dezvăl
uirea Benedi
nuanţel ct
2285. or Stancu, Elena 40,00
deoseb ieromo
irii nah
duhuril
or din
viaţa
noastră
în
Hristos
2286. Chintes *** Elena 12,00
enţa
învăţat
urii
părintel
ui
Arsenie
Papaci
oc
despre
Taina
Nunţii
şi
educaţi
a
copiilor
Despre
chipuril Ioan
e iubirii Gura
2287. Elena 10,00
în viața de Aur,
de sf.
familie
Benedi
Despre ct
2288. nuanțel Stancu, Elena 8,00
e iubirii ieromo
nah
Despre
Arsenie
spoved
Papaci
2289. anie si Elena 10,00
oc,
imparta
arhim.
sanie
Despre Arsenie
post si Papaci
2290. Elena 10,00
rugaciu oc,
ne arhim.
Despre
Arsenie
armoni
Papaci
2291. a Elena 10,00
oc,
casnici
arhim.
ei
Despre
viata
de
familie
Arsenie
si
Papaci
2292. diverse Elena 12,00
oc,
proble
arhim.
me ale
lumii
contem
porane
Fericita
Stoina
"moart
Elisava
2293. a". File *** 8,00
ros
de
Pateric
ul Sîrb
2294. Capcan Ricci, Elisava 10,00
a David ros
astrolo
giei.
Eniolog
ia sau
ştiinta
în
slujba
demoni
lor
Război Sventit
ul și sky, Elisava
2295. 5,00
biseric Valenti ros
a n, pr.
Pravila
de
compor
tare în
biseric
ă.
Elisava
2296. Sfinţii 2,00
ros
Părinţi
despre
folosul
Sfintei
Împărtă
şanii
Antrop
ologia
Sfintilo
Telea,
2297. r Emia 63,00
Marius
Parinti
Capado
cieni
Tragicu
l si Petric,
2298. Emia 25,00
crestini Gabriel
smul
Omul
intre
fire si Florin-
lege. Cricove
2299. Emia 21,80
Reflecti an, M,
i pr. dr.
patristi
ce
Biblia
in
context
ul
Cios,
vietii.
2300. Teodor, Emia 65,00
Lexico
pr.
n si
concor
danta
biblica
2301. Amintir Justini Enciclo 23,00
i. an, pedica
Justini Patriar
an, hul
Patriar
hul
Biserici
i
Ortodo
xe
Român
e
Agenda
duhovn Epifani
2302. *** 19,00
icească a
2018
Rugăci
uni de
pocăinţ
ă şi
mulţum
ire
Epifani
2303. pentru *** 10,00
a
Sfânta
Spoved
anie şi
Sfânta
Împărtă
şanie
Pateric
ul Necula, Epifani
2304. 19,00
pentru Daniela a
copii
Pocaint
a si
Euharis
tie.
Cele
mai
cutrem
uratoar Epifani
2305. 10,00
e a
rugaciu
ni de
pocaint
a ale
Sfintilo
r
Parinti
Frumus
ete si
isihie
Vasilio
in Epifani
2306. s, 10,00
vietuire a
arhim.
a
aghiorit
ica
Calinic Episco
Fereast
Argatu, pia
2307. ra lui 8,50
episco Argesu
Iorga
p lui
Carte
de Episco
rugaciu pia
2308. ni Carans 80,00
(legata ebesul
in ui
piele)
2309. Învăţăt Arsenie Episco 3,50
uri ale Boca, pia
Părintel parinte Devei
ui
si
Arsenie
Huned
Boca.
oarei
Vol. 5
Episco
Catehe
pia
ze Cosma,
Devei
2310. (două Sorin, 35,00
si
volume pr.
Huned
)
oarei
Învăţăt
Episco
uri ale
pia
Părintel
Devei
2311. ui *** 3,50
si
Arsenie
Huned
Boca.
oarei
Vol. 3
Carte Episco
de pia
rugăciu Devei
2312. *** 3,50
ni si
pentru Huned
copii oarei
Patimit
ori și Episco
patimir pia
Dobrei,
e în Devei
2313. Florin, 18,00
închiso si
pr. dr.
rile Huned
comuni oarei
ste
Tezaur
hunedo
rean. Episco
Biserici pia
Dobrei,
le Devei
2314. Florin, 50,00
ortodo si
pr. dr.
xe Huned
monum oarei
ent
istoric
Cunosc
ute mi- Episco
ai făcut Zaharia pia
mie (Zaharo Devei
2315. 9,00
căile u), si
vieții arhim. Huned
(Ps. 15, oarei
11)
2316. Vocația Georgi Episco 12,00
preoțea u, pia
scă în Gurie Devei
context si
postmo Huned
dern - oarei
respon
sabilita
te
pastora
lă și
criză
de
motivaț
ie în
perimet
rul
eclezial
Viața și
Episco
învățăt Prescu
pia
ura re,
Devei
2317. Părintel Vasile, 20,00
si
ui arhim.
Huned
Arsenie prof.
oarei
Boca
Învățăt
Episco
uri ale
pia
Părintel
Devei
2318. ui *** 3,50
si
Arsenie
Huned
Boca.
oarei
Vol. 2
Invatat
Episco
uri ale
pia
Parintel
Devei
2319. ui *** 3,50
si
Arsenie
Huned
Boca.
oarei
Vol. 1
Hristos
. Popesc Episco
Biseric u, pia
2320. 35,00
a. Dumitr Dunarii
Misiun u, pr. de Jos
e
Studio
n si
Cluny.
Innoire
Pandel
si Episco
e,
reform pia
2321. Dorin- 30,00
a in Dunarii
Gabriel
monahi de Jos
, pr.
smul
din
Rasarit
si Apus
Docum
Episco
ente Visario
pia
2322. inedite n, Puiu, 23,00
Dunarii
1908- arhim.
de Jos
1917
Agheas
ma Dragoi, Episco
mica Eugen, pia
2323. 2,00
sau pr. Dunarii
sfestan prof. de Jos
ia
2324. Mama Agapie, Episco 15,00
de Gina pia
tablă. Giurgiu
Povest
ea
părințil
lui
or
adoptiv
i
Maica Episco
Gavrilia pia
2325. *** 27,00
, asceta Giurgiu
iubirii lui
Ortodo
Iurasov Episco
xia si
, pia
2326. protest 11,00
Ambro Giurgiu
antism
zie, pr. lui
ul
Reflecţi
i V. Din
Episco
caietele
pia
Arhiepi
Ortodo
scopul Justini
xă a
ui an
2327. Maram 23,00
Justini Chira,
ureşulu
an. ÎPS
i şi
Caietel
Sătmar
e 183,
ului
188 si
189
Reflecţi
i II. Din
Episco
caietele
pia
Arhiepi
Ortodo
scopul Justini
xă a
ui an
2328. Maram 19,00
Justini Chira,
ureşulu
an. ÎPS
i şi
Caietel
Sătmar
e 184,
ului
185 si
190
Reflecţi
i III. Din Episco
caietele pia
Arhiepi Ortodo
Justini
scopul xă a
an
2329. ui Maram 21,00
Chira,
Justini ureşulu
ÎPS
an. i şi
Caietel Sătmar
e 193 si ului
194
2330. Reflecţi Justini Episco 23,00
i IV. Din an pia
caietele Chira, Ortodo
Arhiepi ÎPS xă a
scopul Maram
ui ureşulu
Justini i şi
an. Sătmar
Caietel ului
e 191,
192 şi
195
Reflecţi
i. Din
caietele
Episco
Arhiepi
pia
scopul
Ortodo
ui Justini
xă a
Justini an
2331. Maram 18,00
an. Chira,
ureşulu
Caietel ÎPS
i şi
e 186 şi
Sătmar
187,
ului
anul
2014-
2015
Predici
la
Sebasti Episco
dumini
2332. an, ep. pia 20,00
cile de
Slatinei Slatinei
peste
an
Sfânta
Scriptu
ră și
Sfânta Episco
Caraza,
Tradiție pia
2333. Ioan, 25,00
în Slobozi
dr.
teologi ei
a
patristi

Funda
mentul
liturgic
al
Sfintelo Episco
Caraza,
r pia
2334. Ioan, 35,00
Scriptu Slobozi
dr.
ri in ei
teologi
a
patristi
ca
Marturi
sirea
liturgic
aa
credint Episco
Caraza,
ei pia
2335. Ioan, 35,00
apostol Slobozi
dr.
ice in ei
teologi
a
patristi
ca
2336. Soboru *** Eremit 6,00
l
sfinţilor
şi
nevoito
rilor de
la Siia
Sfânta
Dimitra
din
Kiev -
O
2337. nevoito *** Eremit 3,00
are
ascuns
ă de
ochii
lumii
Viaţa şi
minunil
e
Sfântul
2338. *** Eremit 6,00
ui
Antoni
e din
Siia
Cum să
ne Avdeev
păstră ,
2339. m Dmitri, Eremit 15,00
pacea prof.
sufletul dr.
ui
Teodori
Un Evangh
di,
2340. înger elismo 11,00
Nikita
rănit s
T.
Povesti
ri Pimen Evangh
2341. duhovn Vlad, elismo 5,00
iceşti, monah s
vol. 4
Istoria
Sfântă
a Papaia
Vechiul nnis,
Evangh
ui Consta
2342. elismo 16,00
Testam ntinos,
s
ent. protoie
Vol. reu
Facere
a
Sfântul
Evangh
Paisie
2343. *** elismo 40,00
Aghiori
s
tul
Porfiria
Evangh
Ascultă ,
2344. elismo 19,00
-mă! monahi
s
a
2345. Marturii Iosif Evangh 23,00
ale Isihast elismo
experie ul, cuv. s
nţei
monah
ale
S-a Porfiria
Evangh
luptat ,
2346. elismo 12,50
cu monahi
s
valurile a
Patriar
hii sau
Evangh
Pământ
2347. *** elismo 24,00
ul
s
Canaan
ului
Sfântul
Munte
Athos, Pimen Evangh
2348. grădina Vlad, elismo 19,00
Maicii monah s
Domnu
lui
Pimen Evangh
2349. Iertarea Vlad, elismo 5,50
monah s
Din
tradiţia
ascetic
Eftimie
ă şi Evangh
Athonit
2350. isihast elismo 65,00
ul,
ăa s
ierom.
Sfântul
ui
Munte
Îndumn
Gheorg
ezeirea
he Evangh
-
2351. Kapsan elismo 3,50
Scopul
is, s
vieții
arhim.
omului
Calistra Evangh
Scara
2352. t, elismo 23,00
duhului
parinte s
Apa vie
Calistra Evangh
a
2353. t, elismo 23,00
Evangh
parinte s
eliei
Cu
taxiul Porfiria
Evangh
pe ,
2354. elismo 17,00
străzile monahi
s
orașulu a
i
Preotul Anasta
Evangh
Ioan sios,
2355. elismo 13,00
Kalaidi Marela
s
s s
Cuvios
ul Evangh
2356. Petru *** elismo 11,00
de s
Atroa
2357. Omorâr Moise Evangh 8,50
ea
patimil
or.
Chema
Aghiori
re la elismo
tul,
pocainț s
monah
ă în
vremuri
de
criză
Macrin
Cuvinte a, Evangh
2358. din Vassop elismo 40,00
inimă oulos, s
stareța
Efrem
Poveţe Evangh
Filothei
2359. părinte elismo 32,00
tul,
şti s
arhim.
Constit
uirea
sacram
entală
biserici
i. O
Niculce
viziune Evangh
a,
2360. teologi elismo 32,00
Adrian,
că s
pr.
ortodo

asupra
ecume
nismul
ui
Starețu
l Hagi-
Gheorg
Paisie Evangh
he
2361. Aghiori elismo 4,50
Athonit
tul, cuv. s
ul
(1809-
1886)
Asceți Eftimie
Evangh
în Athonit
2362. elismo 18,00
lume. ul,
s
Vol. II ierom.
Sănătat
e cu
mâncăr
uri de
la
Evangh
mănăst Osiac,
2363. elismo 11,00
iri din Tudor
s
Muntel
e Athos
şi din
Români
a
2364. Idiomel Suceve Evangh 62,00
ar. anu, elismo
Tomul
III.
Triodul Dimitri
s
si e
Pentico
starul
Buchet
muzical
athonit. Evangh
2365. Cantari elismo 75,00
le s
Vecerni
ei. 2
Despre
rugaciu
ne
Evangh
(Cuvint
2366. elismo 20,00
e
s
duhovn
icesti -
VI)
Indrum
ar
pentru Popa, Evangh
2367. restabil Mihaita elismo 17,00
irea , pr. s
sanatat
ii
Idiomel
Suceve
ar (II) Evangh
anu,
2368. Ianuari elismo 62,00
Dimitri
e- s
e
August
Stareţu
l
Varsan
ufie - Meletie,
Sfaturi Mitropo Evangh
2369. către lit de elismo 10,00
monahi Nicopol s
şi e
omilii
duhovn
iceşti
Canoan
ele Evangh
2370. Maicii elismo 62,00
Domnu s
lui
Suceve
Idiomel Evangh
anu,
2371. ar. elismo 62,00
Dimitri
Tomul I s
e
2372. Semnel Evangh 1,00
e elismo
vremuri s
lor,
666.
Sfantul
Munte
Athos
Sfantul
Evangh
Munte
2373. elismo 70,00
Athos -
s
Album
Sfantul
Nectari
e,
facator
ul de Evangh
2374. minuni. elismo 3,50
Viata, s
minuni
si
invatat
uri
Buchet
muzical
athonit. Evangh
2375. Anasta elismo 75,00
simatar s
ul.
Vol.5
Viata
Sfantul
ui Sava
Vatope Filothei Evangh
2376. dinul Kokkin elismo 12,00
cel os, sf. s
nebun
pentru
Hristos
Sfânta
Lumină
.
Minune
Skarlak
a din Evangh
idis,
2377. Sâmbat elismo 62,00
Harala
a Mare s
mbie K.
de la
mormâ
ntul lui
Hristos
Calea
pocaint
ei
launtric
Ioan de Evangh
e.
2378. Kronst elismo 8,00
Jurnal
adt, sf. s
duhovn
icesc
needita
t
Idolii
Roman, Evangh
vremuri
2379. Florin elismo 25,00
lor
T. s
noastre
2380. Staretu Efrem Evangh 34,00
l meu Filothei elismo
Iosif tul, s
Isihast
arhim.
ul
Iannis
cel Makris, Evangh
2381. nebun Dionisi elismo 5,00
pentru e A. s
Hristos
Praznic
ele
imparat
esti,
praznic Evangh
Gurioti
2382. ele elismo 10,00
s, Sofia
Maicii s
Domnu
lui si
minunil
e
Buchet
muzical
athonit.
Evangh
Dumne
2383. elismo 75,00
zeiasca
s
Liturgh
ie. Vol.
1
Sfantul
Cosma
Trianda
Etolian Evangh
fillu,
2384. ul. elismo 20,00
Consta
Viata si s
ntin V.
invatat
urile
Slujba Evangh
2385. Invierii elismo 22,00
 s
Despre Teofan Evangh
2386. purtare Zavorat elismo 1,50
a Crucii ul, sf. s
Viata
cuvios
Evangh
ului Isaac,
2387. elismo 37,00
Paisie ierom.
s
Aghiori
tul
Carte
de
rugaciu
ni
Evangh
(carton
2388. elismo 16,00
ata, 2
s
culori) -
EVANG
HELIS
MOS
2389. Buchet Evangh 75,00
muzical elismo
athonit. s
Cantari
le
Utrenie
i (Vol.
3)
Buchet
muzical Evangh
2390. athonit. elismo 75,00
Poliele s
e. Vol. 4
Evangh
Ecume
2391. elismo 1,70
nismul
s
Evangh
Pocaint
2392. elismo 1,70
a
s
Cuvios
ul
Paisie
Aghiori Zurnaz Evangh
2393. tul. oglu, elismo 37,00
Marturii Nicolae s
ale
inchina
torilor
Parintel
e Matei
de la
Karakal Evangh
2394. u. Un elismo 8,00
lucrato s
r tacut
al
virtutii
Patimi
si
virtuti Paisie
Evangh
(Cuvint Aghiori
2395. elismo 20,00
e tul,
s
duhovn cuvios
icesti -
V)
Fericitu
l Iacov
Talikis,
staretul
Manast Papado Evangh
2396. irii pulos, elismo 12,00
Cuvios Stelian s
ul
David
«Batra
nul»
Cele
doua
extrem
e: Theodo Evangh
2397. ecume ropulos elismo 10,00
nismul , Arhim s
si
stilism
ul
Despre
ispite,
intrista Isaac Evangh
2398. ri, Sirul, elismo 4,00
dureri sf. s
si
rabdare
Talcuir
ea Evangh
2399. Sfintei elismo 1,70
Liturgh s
ii
Ereziile
contem
porane,
Arsenie Evangh
o
2400. Vliango elismo 14,00
adevar
ftis, pr. s
ata
amenin
tare
Benedi
Patimil
ct Evangh
e si
2401. Aghiori elismo 1,70
vindec
tul, s
area lor
ierom.
Benedi
Gandur
ct Evangh
ile si
2402. Aghiori elismo 1,70
infrunt
tul, s
area lor
ierom.
Cuvios Iosif
Evangh
ul Iosif Vatope
2403. elismo 17,00
Isihast dinul,
s
ul monah
Buchet
muzical Evangh
2404. athonit. elismo 75,00
Stihirar s
ul
Mersul
Evangh
la
2405. elismo 1,70
biseric
s
a
Karyes,
colina
Evangh
sfintilor Rallis,
2406. elismo 14,00
Rafail, V.
s
Irina,
Nicolae
Familie
i Epifani
ortodo e Evangh
2407. xe cu Teodor elismo 8,00
smerita opulos, s
dragost arhim.
e
2408. Cramp Evangh 13,00
eie de elismo
viata. s
Din
viata si
invatat
ura
parintel
ui
Epifani
e
Teodor
opulos
Sfantul
Andrei
Evangh
cel
2409. elismo 10,00
nebun
s
pentru
Hristos
Batran
ul
Arsenie
Pustnic
ul,
Iosif
impreu Evangh
Dionisi
2410. na- elismo 10,00
atul,
nevoito s
monah
rul
staretul
ui Iosif
Isihast
ul
Cuvios
ul
David
«Batra
Evangh
nul»,
2411. elismo 10,00
«copilu
s

Inainte
mergat
orului
Trezire Paisie Evangh
2412. duhovn Aghiori elismo 20,00
iceasca tul, cuv. s
Nevoint
Paisie Evangh
a
2413. Aghiori elismo 20,00
duhovn
tul, cuv. s
iceasca
Viata Paisie Evangh
2414. de Aghiori elismo 20,00
familie tul, cuv. s
Sfantul
Nicolae
Planas.
Marta, Evangh
Ocrotit
2415. monahi elismo 9,00
orul
a s
celor
casator
iti
Nectari
Evangh
Invatat e de
2416. elismo 1,50
uri Eghina,
s
sf.
Parintel
e
Ieronim
Simono
petritul,
Moise
Staretu Evangh
Aghiori
2417. l elismo 18,00
tul,
Metocu s
monah
lui
Inaltare
a
Domnu
lui
Biblia Evangh
Kanava
2418. pentru elismo 34,00
, Zoe
copii s
Staretu Iosif
Evangh
l Efrem Aghiori
2419. elismo 18,00
Katuna tul,
s
kiotul ierom.
Pateric Marina
ul kis, Evangh
2420. Maicii Teofilac elismo 37,00
Domnu t, s
lui arhim.
Gresit-
am Tie,
Dumne
zeul
meu,
primest Evangh
Cosma,
2421. e-ma elismo 4,50
ierom.
pe s
mine
cel ce
ma
pocaie
sc...
Bolile
Grigori Evangh
si
2422. e, elismo 1,70
credinc
ierom. s
iosul
Buchet
muzical
Evangh
athonit.
2423. elismo 75,00
Doxast
s
arul.
Tomul I
Benedi
Parasta
ct Evangh
sele si
2424. Aghiori elismo 1,70
folosul
tul, s
lor
ierom.
2425. Ca Malama Evangh 4,50
aurul in s, elismo
topitoa Anasta s
re. sie
Viata
muceni
ceasca
a unui
Iov al
zilelor
noastre
Sfantul Paisie
Evangh
Arsenie Aghiori
2426. elismo 8,00
Capado tul,
s
cianul cuvios
Eftimie
Evangh
Asceti Athonit
2427. elismo 18,00
in lume ul,
s
ierom.
Parintel
Rakova
e Evangh
lis,
2428. Paisie elismo 10,00
Atanasi
mi-a s
e
spus
Cu
durere
si
dragost Paisie Evangh
2429. e Aghiori elismo 20,00
pentru tul, cuv. s
omul
contem
poran
Paisie Evangh
Epistol
2430. Aghiori elismo 11,00
e
tul, cuv. s
Staretu
l
Harala
Iosif
mbie - Evangh
Dionisi
2431. Dascal elismo 14,00
atul,
ul s
monah
rugaciu
nii
mintii
Însemn
ări de Totu, Evdoki
2432. 20,00
pe Neculai mos
front
Cantac
Pentru
uzino, Evdoki
2433. Christo 8,00
Alexan mos
s
dru
Crucifi
caţii.
Zile
Dobre, Evdoki
2434. trăite 18,00
Bănică mos
pe
frontul
Spaniei
Hristos
, Popa, Evdoki
2435. 15,00
mărturi Ştefan mos
a mea
2436. Drumul Aldea, Evdoki 50,00
spre Mihai- mos
Vozia. Andrei,
Vol. III pr.
Drumul Aldea,
spre Mihai- Evdoki
2437. 30,00
Vozia. Andrei, mos
Vol. II pr.
Drumul Aldea,
spre Mihai- Evdoki
2438. 25,00
Vozia. Andrei, mos
Vol. I pr.
Fericiţi Lefa,
Evdoki
2439. cei ce Aristid 25,00
mos
plâng e
Batalio
anele
de Roşca, Evdoki
2440. 15,00
extermi Nicolae mos
nare
Sărata
Îndrept
Gafenc
ar la Evdoki
2441. u, 12,00
spoved mos
Valeriu
anie
Martirii
Vişova
sunt Evdoki
2442. n, 12,00
printre mos
Marius
noi
Lacrimi
Baciu,
şi Evdoki
2443. Petru 20,00
mormin mos
C.
te
Strigat-
am Petresc
către u Otel, Evdoki
2444. 50,00
Tine, Aspazi mos
Doamn a
e...
Perman
enţe
Muntea
europe
nu, Evdoki
2445. ne. 30,00
Bogda mos
Rosturi
n
române
şti
Valeriu
Gafenc
u şi
Ioan
Ianolid Muntea
e- nu, Evdoki
2446. 15,00
Despre Bogda mos
duhul n
"Sfinţil
or
Închiso
rilor"
2447. Chipuri Condur Evdoki 20,00
ale ache, mos
demnit Cezarin
ății a
române
ști. Eroi
ai
neamul
ui și
sfinți ai
închiso
rilor
Sfinții
Închiso
rilor. 28 Condur
de ache, Evdoki
2448. 25,00
biografi Cezarin mos
i a
exempl
are
Arca
mântuir
ii din
apele
Nordul
ui / Ark Felicita
2449. *** 120,00
of s
Salvati
on of
the
North
Waters
Crestin Ioachi
ismul m Filocali
2450. 17,00
abia Giosan a
incepe u, ep.
Cultul
Sfintei
Parasc
heva in
Ortodo Ioachi
xie - m Filocali
2451. 40,00
Cerceta Giosan a
re u, ep.
hagiogr
afico-
liturgic
a
Darma
Diversi
nescu,
2452. uni Filos 22,00
Octavia
lirice
n
Părintel
e
Arsenie
Boca- Floare
Dutu,
2453. pictor Alba de 19,00
Florin
biseric Colt
esc la
Drăgăn
escu
2454. „Păunu Dutu, Floare 28,00
l Florin Alba de
Patriar Colt
hiei” –
Părintel
e
Andrei
Scrima
(1925-
2000)
Misiun
ea în
Arsenie Floare
Ardeal.
2455. Boca, Alba de 10,00
Manus
parinte Colt
cris
inedit
Iisus în Crainic, Floare
2456. ţara Nichifo Alba de 21,00
mea r Colt
Amintir
i din
Semina Crainic, Floare
2457. rul Nichifo Alba de 19,00
Central r Colt
Bucure
şti
Rugăci
Crainic, Floare
unea
2458. Nichifo Alba de 10,00
lui
r Colt
Iisus
Părintel
e
Arsenie
Boca la
Mănăst
irea
Prislop Floare
Dutu,
2459. în Alba de 20,00
Florin
epoca Colt
torţion
arilor
comuni
şti
1948-
1959
Autobi
ografii
ale
teologil
or
Floare
români Dutu,
2460. Alba de 19,00
ortodo Florin
Colt
cşi în
dosarel
e
securit
ăţii
2461. Am Crainic, Floare 23,00
cunosc Nichifo Alba de
ut r Colt
iadul.
Mărturii
din
închiso
are.
1947-
1962
Sfântul
Nicodi
m și
Mănast
Crainic, Floare
irea
2462. Nichifo Alba de 12,00
Tisman
r Colt
a.
Amintir
i din
Oltenia
Părintel
e
Arsenie
Boca -
o
biografi Floare
Dutu,
2463. e. "Și Alba de 25,00
Florin
cărțile Colt
au fost
deschi
se"
(Apoc.
20, 12).
Pribeag
în țara
mea.
Crainic, Floare
Sub
2464. Nichifo Alba de 23,00
mască.
r Colt
Memori
i 1944-
1947
Viața
Părintel
ui
Dumitr Floare
Dutu,
2465. u Alba de 12,00
Florin
Stănilo Colt
ae.
1903-
1993
Zile
albe,
Crainic, Floare
zile
2466. Nichifo Alba de 48,00
negre.
r Colt
Memori
i
Viața
părintel
ui
Arsenie Floare
Dutu,
2467. Boca Alba de 10,00
Florin
de la Colt
Prislop
1910 -
1989
2468. Parintel Dutu, Floare 19,00
e Florin Alba de
Arsenie
Boca
1910-
1989. Colt
Biograf
ie
vizuala
Nil
Doroba
Floarea
2469. Etica nțu, 13,00
de april
ierosch
im.
Nil
Cuvinte Doroba
Floarea
2470. cereşti nțu, 10,00
de april
3 ierosch
im.
Nil
Doroba
Antihri Floarea
2471. nțu, 10,00
stul de april
ierosch
im.
Nil
Apolog Doroba
Floarea
2472. etica. nțu, 39,00
de april
Vol. 2 ierosch
im.
Nil
Apolog Doroba
Floarea
2473. etica. nțu, 44,00
de april
Vol. 1 ierosch
im.
Nil
Doroba
Sociolo Floarea
2474. nțu, 18,00
gia de april
ierosch
im.
Nil
Rugăci
Doroba
uni în Floarea
2475. nțu, 14,00
prigoan de april
ierosch
ă
im.
Nil
Doroba
Teofani Floarea
2476. nțu, 14,00
a de april
ierosch
im.
Nil
Tâlcuiri
Doroba
la Floarea
2477. nțu, 32,00
canoan de april
ierosch
e. Vol. 2
im.
Nil
Tâlcuiri
Doroba
la Floarea
2478. nțu, 32,00
canoan de april
ierosch
e. Vol. 1
im.
2479. Omul - Nil Floarea 21,00
fiinţă Doroba de april
necuno nțu,
scută.
Alexis
ierosch
Carrel.
im.
Exegez
ă
Tâlcuiri
Nil
la Tatăl
Doroba
Nostru Floarea
2480. nțu, 14,00
şi de april
ierosch
Psalmu
im.
l 50
Credinţ
a în
zeghe.
Zamisn
Preot
icu, Floarea
2481. Dumitr 30,00
Dumitr de april
u
u
Zamisn
icu.
Evocări
Nil
Cuvinte Doroba
Floarea
2482. cereşti nțu, 17,00
de april
2 ierosch
im.
Nil
Dumne Doroba
Floarea
2483. zeu în nțu, 32,00
de april
natură ierosch
im.
Nil
Cuvinte Doroba
Floarea
2484. cereşti nțu, 18,00
de april
1 ierosch
im.
Frăţia
Biblia Mision
2485. pentru *** ară 30,00
copii Ortodo

Suferin
Fundati
ţa şi
Petcu, a
creșter
2486. Liviu, Acade 15,00
ea
pr.dr. mica
spiritua
AXIS

Fundati
a
Descop Comsu Crestin
erirea ta, a
2487. 25,00
unei Radu Parintel
taine Ioan e
Arsenie
Boca
2488. Va lua *** Fundati 17,00
ţara foc a
din Crestin
Prislop a
Parintel
e
Arsenie
Boca
DVD - Fundati
Părintel a
e Crestin
Arsenie a
2489. *** 24,00
Boca - Parintel
Întâlniri e
cu un Arsenie
Sfânt Boca
DVD -
Părintel
e
Arsenie
Fundati
Boca -
a
În duh
Crestin
şi
a
2490. adevăr. 18,00
Parintel
Mărturi
e
a maicii
Arsenie
Marina
Boca
Lupou,
stareţa
mănăst
irii Bic
DVD -
O
intalnir
e
binecu
vantata
cu
parintel Fundati
e a
Arsenie Crestin
Boca. a
2491. 15,00
O Parintel
marturi e
ea Arsenie
doamn Boca
ei
Aspazi
a Otel
Petresc
u, fost
detinut
politic
DVD -
Fundati
Părintel
a
e
Crestin
Arsenie
a
2492. Boca - 15,00
Parintel
Omul
e
lui
Arsenie
Dumne
Boca
zeu
2493. Atitudi *** Fundati 9,00
ni - a
Revistă Justin
de Parvu
gândire
si trăire
române
ască -
Nr. 53-
2018
Atitudi
ni -
Revistă
de Fundati
gândire a
2494. *** 9,00
şi trăire Justin
române Parvu
ască -
Nr. 52-
2017
Atitudi
ni -
Revistă
de Fundati
gândire a
2495. *** 9,00
şi trăire Justin
române Parvu
ască -
Nr. 51-
2017
Părintel
e
Justin Fundati
Pârvu - a
2496. *** 17,50
Mărturii Justin
ale Parvu
sfinţeni
ei
Atitudi
ni -
Revistă
de Fundati
gândire a
2497. *** 9,00
şi trăire Justin
române Parvu
ască -
Nr. 50-
2017
Cuvânt Felea,
Fundati
ări la Ilarion
a
2498. vieţile V., pr. 17,00
Justin
sfinţilor prof.
Parvu
. Vol. II dr.
Atitudi
ni -
Revistă
de Fundati
gândire a
2499. *** 9,00
si trăire Justin
române Parvu
ască -
Nr. 49-
2017
2500. Atitudi *** Fundati 9,00
ni -
Revistă
de
gândire a
si trăire Justin
române Parvu
ască -
Nr. 48 -
2017
Atitudi
ni -
Revistă
de Fundati
gândire a
2501. *** 9,00
si trăire Justin
române Parvu
ască -
Nr. 47-
2017
Atitudi
ni -
Revistă
de Fundati
gândire a
2502. *** 9,00
si trăire Justin
române Parvu
ască -
Nr. 46-
2016
Ne
vorbeşt
Fundati
e
a
2503. părintel *** 15,00
Justin
e
Parvu
Justin.
Vol. III
Atitudi
ni -
Revistă
de Fundati
gândire a
2504. *** 9,00
şi trăire Justin
române Parvu
ască.
Nr. 37/
2015
Mărturi
Fundati
sitorul Ciocarl
a
2505. de care an, 18,00
Justin
vă Sergiu
Parvu
temeți
Fundati
Stele
Gyr, a
2506. pentru 10,00
Radu Justin
leagăn
Parvu
2507. Atitudi *** Fundati 9,00
ni - a
Revistă Justin
de Parvu
gândire
si trăire
române
ască -
Nr. 33-
2014
Pildele
Mântuit
orului.
Pentru
cei mici
Felea,
şi Fundati
Ilarion
pentru a
2508. V., pr. 18,00
cei Justin
prof.
mari, Parvu
dr.
pentru
invăţaţi
si
neinvăţ
aţi
Interviu
Fundati
ri cu
a
2509. Părintel *** 7,00
Justin
e
Parvu
Justin
Atitudi
ni -
Revista
de Fundati
gandire a
2510. *** 9,00
si traire Justin
romane Parvu
asca -
Nr. 32-
2014
Atitudi
ni -
Revistă
de Fundati
gândire a
2511. 9,00
şi trăire Justin
române Parvu
ască -
Nr. 31-
2013
Din
invatat
urile si Fundati
minunil a
2512. 10,00
e Justin
Parintel Parvu
ui
Justin
2513. Atitudi Fundati 9,00
ni - a
Revistă Justin
de Parvu
gândire
și trăire
române
ască -
Nr. 30-
2013
Ne
vorbest
Fundati
e
a
2514. parintel 9,00
Justin
e
Parvu
Justin.
Vol. II
Atitudi
ni -
Revistă
de Fundati
gândire a
2515. 9,00
şi trăire Justin
române Parvu
ască -
Nr.
25/2012
Talcuir Felea,
Fundati
ea Ilarion
a
2516. Sfintei V., pr. 12,00
Justin
Liturgh prof.
Parvu
ii dr.
Atitudi
ni -
Revistă
de
Fundati
gândire
a
2517. şi trăire 9,00
Justin
române
Parvu
ască -
Nr.
22/2012

Ne
vorbest
Fundati
e
a
2518. parintel 10,00
Justin
e
Parvu
Justin -
VOL.1
Zece
cuvinte Theodo Fundati
pentru rit al a
2519. 17,00
Dumne Cirului, Justin
zeiasca fer. Parvu
pronie
Despre
monofi
zism. Fundati
Raspun Vladuc a
2520. 9,00
suri la a, Ioan Justin
100 de Parvu
intreba
ri
2521. CD - Bartolo Fundati 9,00
Înviere meu a
a Anania, Mitropo
Domnu mitr. litul
lui şi
propria Bartolo
noastră meu
înviere
Mitropo
litul
Bartolo
meu
Fundati
Anania.
Bartolo a
Predici
meu Mitropo
2522. la 70,00
Anania, litul
dumini
mitr. Bartolo
cile
meu
Triodul
ui (set
cu 4
CD-uri)
Fundati
Pretul a
2523. *** 7,50
iubirii Nektari
os
Viata
Cuvios
ului
Iosif de
la Fundati
2524. Varatec a Petru 5,00
. Scurte Voda
cuvinte
de
invatat
ura
Fundati
Dictatu a Petru
ra Voda/A
2525. 10,00
biometr sociati
ica a Civic
Media
Andron Fundati
Peisaj escu, a Sfintii
2526. 20,00
lăuntric Demost Inchiso
ene rilor
Sa nu Fundati
ne Moise, a Sfintii
2527. 14,00
razbun monah Inchiso
ati rilor
Fundati
Pacea
Damas a Sfintii
casei in
2528. chin, Martiri 25,00
333 de
Floarea Branco
sfaturi
veni
Cununi
Fundati
a-
Gavrila, a
viaţa
2529. Vasile, Traditia 49,50
întru
pr. Roman
Împărăţ
easca
ie
2530. Duhov Gavrila, Fundati 35,00
nicul Vasile, a
de la pr. Traditia
miezul Roman
noptii easca
Suciu, Galaxia
2531. Mama Ioan, Gutenb 13,00
PS erg
Secven
ţe din
Lavator Galaxia
Evangh
2532. i, Gutenb 28,00
elia
Renzo erg
după
Luca
Trăind
Evangh Doherty
Galaxia
elia ,
2533. Gutenb 20,00
fără Catheri
erg
compro ne
mis
Sfântul
Atanasi
e cel
Mare,
Arhiepi
scop
Galaxia
de Dîncă,
2534. Gutenb 45,00
Alexan Lucian
erg
dria
văzut
de
istoricii
biseric
eşti
von
Galaxia
Misteru Speyer,
2535. Gutenb 12,00
l morţii Adrien
erg
e
Maria,
von
slujitoa Galaxia
Speyer,
2536. rea Gutenb 20,00
Adrien
Domnu erg
e
lui
Jertfa
de
laudă.
Origine
Maruşc
a Galaxia
iac,
2537. tipologi Gutenb 30,00
Florin
că a erg
Nicolae
anafore
lor şi a
epiclez
ei
Meditaţ
ii Galaxia
Hahn,
2538. pentru Gutenb 12,00
Scott
Postul erg
Mare
Pacea
Millard, Galaxia
va avea
2539. Emman Gutenb 28,00
ultimul
uel erg
cuvânt
De nu
von
veţi
Balthas Galaxia
deveni
2540. ar, Gutenb 12,00
precum
Hans erg
acest
Urs
copil
Maica
Galaxia
Tereza. Egan,
2541. Gutenb 15,00
Cuvânt Eileen
erg
ul trăit
Noi
povesti
ri.
Galaxia
Pentru Ferrero
2542. Gutenb 25,00
şcoală , Bruno
erg
şi
catehez
ă
Galaxia
Răgaz Pieper,
2543. Gutenb 12,00
şi cult Josef
erg
Dumne von
Galaxia
zeul Speyer,
2544. Gutenb 13,00
nemărg Adrien
erg
init e
von
Creştin Balthas Galaxia
2545. ul şi ar, Gutenb 15,00
frica Hans erg
Urs
Sacrific
iu şi
comuni
tate.
Ofrand Leverin
Galaxia
a g,
2546. Gutenb 22,00
iudaică Matthe
erg
şi w
euharis
tia
creştin
ă
Concilii
le
ecume
nice.
Galaxia
Efes, Dîncă,
2547. Gutenb 30,00
431 & Lucian
erg
Calced
on,
451&nb
sp;
2548. Concilii Dîncă, Galaxia 30,00
le Lucian Gutenb
ecume erg
nice.
Niceea
I, 325 &
Consta
ntinopo
l I,
381&nb
sp;
Cristos
și
misteru
l Sfintei
Treimi
în
scrieril
Galaxia
e Dîncă,
2549. Gutenb 35,00
Sfântul Lucian
erg
ui
Episco
p
Atanasi
e de
Alexan
dria
De
Decreti
s
Nicaen
ae
Synodi. Athana
Galaxia
Despre sie de
2550. Gutenb 25,00
decrete Alexan
erg
le dria, sf.
Concili
ului de
la
Niceea
(325)
Etica
creştin
ă.
Teologi
a
Peschk Galaxia
morală
2551. e, Karl Gutenb 20,00
în
Heinz erg
lumina
Concili
ului
Vatican
II. 2/1
Etica
creştin
ă.
Teologi
a
Peschk Galaxia
morală
2552. e, Karl Gutenb 40,00
în
Heinz erg
lumina
Concili
ului
Vatican
II. 2/2
2553. Mozaic Rupnik, Galaxia 22,00
urile Marko Gutenb
Maicii Ivan; erg
Domnu
lui.
Campat
Atelier
elli,
ul
Maria
Centrul
ui Aletti
Questi
onnaire
guide
prepara
toire a
la
Jurca,
confes Galaxia
Eugen,
2554. sion Gutenb 7,00
pr. lect.
pour erg
dr.
adultes
,
adoles
cents
et
enfants
Sfântul
apostol
şi
martir
Iuda
Tadeu. Hangan
Galaxia
Sfântul u,
2555. Gutenb 12,00
cauzelo Ecateri
erg
r na
pierdut
e şi
fără
speranţ
ă
Sfânta
Rita.
Sfânta
cazuril De Galaxia
2556. or Marchi, Gutenb 12,00
imposi Luigi erg
bile și
dispera
te.
Radaci
nile
crestini
smului
si
Balane
dimens Galaxia
an,
2557. iunea Gutenb 20,00
Cristia
lui erg
n
eclezial
a in
primele
doua
secole
2558. Adanci Agarbi Galaxia 25,00
rea ceanu, Gutenb
crestini Ion erg
smului
Toma Galaxia
Despre
2559. de Gutenb 15,00
adevar
Aquino erg
Isus
din
Nazaret
Papa
. De la Galaxia
Benedi
2560. intrarea Gutenb 30,00
ct al XI-
in erg
lea
Ierusali
m la
Inviere
Introdu
cere si
coment
ariu la Galaxia
2561. Sfanta Gutenb 90,00
Scriptu erg
ra - vol.
1/1 +
vol. 2/1
Josem
Galaxia
aria
2562. Drum Gutenb 10,00
Escriva
erg
, sf.
Liturgia
. Model Galaxia
Taft, F.
2563. de Gutenb 20,00
Robert
rugaciu erg
ne
Pentru
o
cultura
Galaxia
a Melina,
2564. Gutenb 25,00
familiei Livio
erg
:
limbaju
l iubirii
Destinu
l
erosulu
i: Galaxia
Norieg
2565. perspe Gutenb 30,00
a, Jose
ctive erg
de
morala
sexuala
Barbat
ul si
femeia: Galaxia
Scola,
2566. „cazul Gutenb 14,00
Angelo
serios" erg
al
iubirii
Eros si
Agape Galaxia
Norieg
2567. in viata Gutenb 7,50
a, Jose
conjug erg
ala
Introdu
cere si
coment
ariu la
Sfanta
Galaxia
Scriptu
2568. Gutenb 39,00
ra. Vol.
erg
3:
Istoria
deutero
nomist
a
Introdu
cere si
coment
ariu la
Galaxia
Sfanta
2569. Gutenb 45,00
Scriptu
erg
ra. Vol.
6:
Cronici
le
Introdu
cere si
coment
ariu la
Sfanta
Galaxia
Scriptu
2570. Gutenb 20,00
ra. Vol.
erg
10:
Epistol
ele
catolic
e
Liturgh
ia
Sfantul
ui
Ierarh
Ambro
zie,
episco
pul Damian Galaxia
2571. Mediol , Sorin- Gutenb 20,00
anului Dan erg
(374-
397).
Istoric,
traduce
re si
coment
ariu
liturgic
Ionesc
Diction
u, Galaxia
ar
2572. Laurent Gutenb 25,00
ebraic-
iu erg
roman
Gabriel
2573. Introdu Brown, Galaxia 49,00
cere si Raymo Gutenb
coment
ariu la
Sfanta
Scriptu
ra. Vol.
nd E. erg
5:
Literatu
ra
sapient
iala
Introdu
cere si
coment
ariu la
Sfanta
Brown, Galaxia
Scriptu
2574. Raymo Gutenb 46,00
ra - vol.
nd E. erg
4-
Literatu
ra
profetic
a
Parintii
Latini Galaxia
Laporte
2575. ai Gutenb 35,00
, Jean
Biserici erg
i
Istoria
filosofi
ei
antice. Reale, Galaxia
2576. Vol. 4 - Giovan Gutenb 22,00
Aristot ni erg
el si
Peripat
eticii
Lavator Galaxia
2577. Ingerii i, Gutenb 35,00
Renzo erg
Chestio
nar de
spoved
Jurca,
anie Galaxia
Eugen,
2578. pentru Gutenb 5,00
pr. lect.
adulti, erg
dr.
adoles
centi si
copii
2579. Criza Jurca, Galaxia 14,00
sacerd Eugen, Gutenb
otiului pr. lect. erg
in dr.
„stihiile
" lumii.
Aspect
e
psiholo
gice, re
/
orienta
ri
vocatio
nale si
pastora
le
Parintii
Galaxia
Greci ai Laporte
2580. Gutenb 30,00
Biserici , Jean
erg
i
Catehe
za
baptis Jurca,
Galaxia
mala in Eugen,
2581. Gutenb 25,00
antichit pr. lect.
erg
atea dr.
crestin
a
Meditat
ii Galaxia
Chaign
2582. pentru Gutenb 29,50
on, P.
preoti. erg
Vol. 3
Meditat
ii Galaxia
Chaign
2583. pentru Gutenb 15,00
on, P.
preoti. erg
Vol. 4
Bucuri
a
inimii. Galaxia
2584. Carte Gutenb 12,00
de erg
rugaciu
ni
Mica
istorie Franze Galaxia
2585. a n, Gutenb 40,00
Biserici August erg
i
Ritualul
Sfantul
ui Jurca,
Galaxia
Botez. Eugen,
2586. Gutenb 23,50
Destain pr. lect.
erg
uiri dr.
catehet
ice
Arta de
a fi
liber.
Persoa
na in
Jurca,
analiza Galaxia
Eugen,
2587. existen Gutenb 23,00
pr. lect.
tiala si erg
dr.
in
psiholo
gia
pastora
la
Istoria Paclisa
Galaxia
crestini nu,
2588. Gutenb 40,00
smului Zenovi
erg
antic e
Istoria
filosofi
ei
antice.
Reale, Galaxia
Vol. 2 -
2589. Giovan Gutenb 25,00
Sofistii,
ni erg
Socrate
si micii
socrati
ci
Introdu
cere in
Galaxia
filosofi Gilson,
2590. Gutenb 12,50
a Etienne
erg
crestin
a
Metodo
logia Egger, Galaxia
2591. Noului Wilhel Gutenb 21,90
Testam m erg
ent
Meditat
ii Galaxia
Chaign
2592. pentru Gutenb 16,50
on, P.
preoti. erg
Vol. 1
Maica Spidlik, Galaxia
2593. Domnu Thoma Gutenb 7,50
lui s erg
Meditat
ii Galaxia
Chaign
2594. pentru Gutenb 13,50
on, P.
preoti. erg
Vol. 2
Monahi
Bielaw Galaxia
smul
2595. ski, Gutenb 11,00
bizanti
Maciej erg
n
Pilde
apolog
Pura, Galaxia
etico-
2596. Nicolae Gutenb 29,90
dogmat
, pr. erg
ice. Vol.
1-3
Catehe
za Spidlik, Galaxia
2597. despre Thoma Gutenb 8,90
Biseric s erg
a
Despre
Toma Galaxia
Dumne
2598. de Gutenb 19,00
zeu
Aquino erg
Treime
2599. Smeren Bianchi Galaxia 8,00
ia in , Enzo Gutenb
traditia erg
monast
ica
Joseph
Ratzing
Despre Galaxia
er,
2600. constii Gutenb 10,00
papa
nta erg
Benedi
ct XVI
E
Galaxia
cineva Ferrero
2601. Gutenb 7,00
acolo , Bruno
erg
sus...
Un
monah
Iubirea al Galaxia
2602. fara de Biserici Gutenb 7,90
hotare i erg
Rasarit
ului
Catehe
za
despre
casator Sicari, Galaxia
2603. ie - Antoni Gutenb 13,90
pentru o Maria erg
logodni
ci si
soti
Martor
Galaxia
al Weigel,
2604. Gutenb 100,00
sperant George
erg
ei
Bufnita
Spidlik,
intelea Galaxia
Tomas,
2605. pta si Gutenb 5,00
cardina
povesti erg
l
le ei
Introdu
cere in
Botiza, Galaxia
studiul
2606. Ioan Gutenb 35,00
Sfintei
Vasile erg
Scriptu
ri
Povesti
le lui
Rupnik, Galaxia
Boguli
2607. Marko Gutenb 14,50
ub.
Ivan erg
Iubirea
dainuie
Marana
tha. Spidlik,
Galaxia
Viata Tomas,
2608. Gutenb 20,00
de cardina
erg
dupa l
moarte
Secretu
Galaxia
l Ferrero
2609. Gutenb 7,00
pestilor , Bruno
erg
rosii
2610. 40 de Ferrero Galaxia 7,00
povesti
Gutenb
ri din , Bruno
erg
desert
Doar Galaxia
Ferrero
2611. vantul Gutenb 7,00
, Bruno
o stie erg
Uneori
ajunge Galaxia
Ferrero
2612. o Gutenb 7,00
, Bruno
simpla erg
raza
Etica
crestin
a. Vol. I
- Peschk Galaxia
2613. Intemei e, Karl Gutenb 40,00
erea Heinz erg
teologi
ei
morale
Galaxia
Cercuri Ferrero
2614. Gutenb 7,00
in apa , Bruno
erg
Trandaf
Galaxia
irul de Ferrero
2615. Gutenb 7,00
mare , Bruno
erg
pret
Cantec Galaxia
Ferrero
2616. ul unui Gutenb 7,00
, Bruno
greier erg
Noi Galaxia
Ferrero
2617. avem Gutenb 7,00
, Bruno
aripi erg
Sa Vogue, Galaxia
2618. iubim Adalbe Gutenb 15,00
postul rt de erg
Viata e Galaxia
Ferrero
2619. tot ce Gutenb 7,00
, Bruno
avem erg
Introdu
cere si
coment
ariu la
Sfanta
Galaxia
Scriptu
2620. Gutenb 69,50
ra. Vol.
erg
8:
Evangh
eliile
sinopti
ce
von
Cuvant
Balthaz Galaxia
si taina
2621. ar, Gutenb 9,50
la
Hans erg
Origen
Urs
2622. Teologi Spidlik, Galaxia 39,50
a Tomas; Gutenb
pastora Rupnik, erg
la Marko
Ivan
La
Rupnik, Galaxia
ospatul
2623. Marko Gutenb 9,50
din
Ivan erg
Betania
Arta,
memori Rupnik, Galaxia
2624. ea Marko Gutenb 17,00
comuni Ivan erg
unii
Introdu
Brown,
cere si
Raymo
coment
nd E.;
ariu la
Fitzmy
Sfanta
er, Galaxia
Scriptu
2625. Joseph Gutenb 35,50
ra. Vol.
A.; erg
9:
Murphy
Literatu
,
ra
Roland
ioaneic
E.
a
Introdu
cere si
coment
ariu la
Galaxia
Sfanta
2626. Gutenb 58,50
Scriptu
erg
ra. Vol.
2:
Pentate
uhul
Opere Ioan
comple Damas Gandul
2627. 80,00
te. Vol. chin, aprins
II sf.
Opere
Grigore
comple Gandul
2628. Palama 85,00
te. Vol. aprins
, sf.
V
Omilii
Ioan
la Ioan
Gura Gandul
2629. (II) - 75,00
de Aur, aprins
Opere
sf.
XIV
Opere Grigori
comple e Gandul
2630. 74,00
te. Vol. Palama aprins
IV , sf.
Opere
Grigore
comple Gandul
2631. Palama 85,00
te. Vol. aprins
, sf.
III
Marcu
Opere. Gandul
2632. Evghen 70,00
Vol. II aprins
icul, sf.
Opere
Grigore
comple Gandul
2633. Palama 48,00
te. Vol. aprins
, sf.
II
Gândur
i de pe
Ianuș, Garofin
2634. Drumul 9,00
Marius a
Crucii
mele
Povesti
ri
Alonso,
2635. biblice Girasol 35,00
Silvia
pentru
copii
Iisus si Sully,
2636. ucenici Katheri Girasol 15,00
i sai ne
Biblia
ilustrat
a
pentru
copii.
Cu
2637. Girasol 50,00
explica
tii
enciclo
pedice
si date
istorice
Psaltire Dosoft
2638. a în ei, Gramar 25,00
versuri mitrop.
Bizant
Iorga,
2639. dupa Gramar 20,00
Nicolae
Bizant
Imne Grup
2640. bizanti Musati 25,00
ne nii
Mituri,
rituri şi
înţelep
ciuni Kuller,
2641. Hasefer 31,50
iudaice Harry
. Privire
etnolog
ică
Tradiţii
şi
obiceiu Kolatch
2642. ri , Alfred Hasefer 31,50
evreieş J.
ti. Vol.
2
Univers Goldst
2643. alismul ein, Hasefer 31,50
iudaic Ţicu
Niemor
Iudais ower,
2644. Hasefer 24,00
mul Iacob
Ithac
Povesti Weil,
2645. ale Andrew Hasefer 27,25
evreilor , dr.
2646. Diction Attali, Hasefer 43,60
ar
tandru
Jacque
al
s
iudais
mului
Evreii,
Dumne Dimont
2647. Hasefer 21,00
zeu si , Max I.
istoria
Enciclo Wigode
pedia r,
2648. Hasefer 63,00
Iudais Geoffre
mului y
Sfantul
Munte
Athos.
Gradin
a Maicii Goutis,
2649. Heli Art 40,00
Domnu John
lui asa
cum o
vede
cerul
Cosmo
sul in Mihaes
Heruvi
2650. traditia cu 18,00
m
crestin Florin
a
Simbol
Mihaes
si Heruvi
2651. cu 10,00
Ortodo m
Florin
xie
Biblia
după
Humani
2652. textul *** 65,00
tas
Ebraic.
Geneza
Corpul
îngerilo
r.
Fragme Tataru-
nte Cazaba
Humani
2653. dintr-o n, 35,00
tas
istorie Bogda
a n
ierarhiil
or
cereşti
Filocali
a
sfintelo
r
nevoinţ
e ale Humani
2654. *** 35,00
desăvâ tas
rşirii.
Vol. 12
(ediţia
cartona
tă)
Sărăcuţ
Kazant
ul lui Humani
2655. zakis, 54,00
Dumne tas
Nikos
zeu
Filocali
a
sfintelo
r
nevoinţ
e ale Humani
2656. *** 45,00
desăvâ tas
rşirii.
Vol. 10
(ediţia
cartona
tă)
Filocali
a
sfintelo
r
nevoinţ
e ale Humani
2657. *** 55,00
desăvâ tas
rşirii.
Vol. 11
(ediţia
cartona
tă)
Filocali
a
sfintelo
r
nevoinţ
e ale Humani
2658. *** 49,00
desăvâ tas
rşirii.
Vol. 8
(ediţia
cartona
tă)
Filocali
a
sfintelo
r
nevoinţ
e ale Humani
2659. *** 49,00
desăvâ tas
rşirii.
Vol. 9
(ediţia
cartona
tă)
2660. Filocali *** Humani 45,00
a tas
sfintelo
r
nevoinţ
e ale
desăvâ
rşirii.
Vol. 7
(ediţia
cartona
tă)
Filocali
a
sfintelo
r
nevoinţ
e ale Humani
2661. *** 39,00
desăvâ tas
rşirii.
Vol. 6
(ediţia
cartona
tă)
Filocali
a
sfintelo
r
nevoinţ
e ale Humani
2662. *** 39,00
desăvâ tas
rşirii.
Vol. 5
(ediţia
cartona
tă)
Filocali
a
sfintelo
r
nevoinţ
e ale Humani
2663. *** 35,00
desăvâ tas
rşirii.
Vol. 4
(ediţia
cartona
tă)
Filocali
a
sfintelo
r
nevoinţ
e ale Humani
2664. *** 39,00
desăvâ tas
rşirii.
Vol. 1
(ediţia
cartona
tă)
2665. Filocali *** Humani 35,00
a tas
sfintelo
r
nevoinţ
e ale
desăvâ
rşirii.
Vol. 2
(ediţia
cartona
tă)
Filocali
a
sfintelo
r
nevoinţ
e ale Humani
2666. *** 39,00
desăvâ tas
rşirii.
Vol. 3
(ediţia
cartona
tă)
Despre
August Humani
2667. minciu 25,00
in, fer. tas

Cele
mai
frumoa
se
Humani
2668. pagini *** 39,00
tas
de
înţelep
ciune
biblică
Mrowie
c,
Dumne Katia;
zeu, Kubler, Humani
2669. 37,00
Iahve, Michel; tas
Allah Sfeir,
Antoin
e
Delume
Religiil Humani
2670. au, 87,00
e lumii tas
Jean
Cristul Unamu
lui no, Humani
2671. 39,00
Velazq Miguel tas
uez de
Am
înţeles
Andrei
rostul
Tudor,
meu...
arhim.;
Părintel
Conovi
e
ci, Humani
2672. Arsenie 47,20
Marian tas
Papaci
a;
oc în
Conovi
dosarel
ci,
e
Iuliana
securit
ăţii
2673. Samani Eliade, Humani 49,00
smul si Mircea tas
tehnicil
e
arhaice
ale
extazul
ui
Surprin
s de
bucurie
.
Lewis, Humani
2674. Povesti 27,93
C. S. tas
rea
unei
convert
iri
Meditat
Lewis, Humani
2675. ii la 22,00
C. S. tas
psalmi
Cele
mai
frumoa
Humani
2676. se 56,82
tas
povesti
ri din
Biblie
Eseuri
Noica,
de Humani
2677. Consta 24,00
dumini tas
ntin
ca
Parabol
ele lui
Iisus.
Plesu, Humani
2678. Adevar 49,00
Andrei tas
ul ca
povest
e
Credinţ
e şi
superst Gorove Humani
2679. 39,00
iţii i, Artur tas
române
şti
Despre
minuni.
Cele
patru Lewis, Humani
2680. 45,00
iubiri. C. S. tas
Proble
ma
durerii
Ferigi
si
elefanti
si alte Lewis, Humani
2681. 22,00
eseuri C. S. tas
despre
crestini
sm
2682. Oare Mihaile Humani 24,08
chiar scu, tas
m-am Dan C.
intors
de la
Athos
Intreba
ri
privitoa
re la
credint
a. 150
de
raspun
Ravasi,
suri la Humani
2683. Gianfra 39,00
intreba tas
nco
rile
celor
care
cred si
ale
celor
care nu
cred
Filocali
a
sfintelo
r
Humani
2684. nevoint 43,34
tas
e ale
desava
rsirii -
vol 3
Filocali
a
sfintelo
r
Humani
2685. nevoint 37,56
tas
e ale
desava
rsirii -
vol 5
Crezul,
Tatăl
nostru
Humani
2686. în 37,60
tas
unspre
zece
limbi
Sfaturil
e unui
diavol
batran Lewis, Humani
2687. 25,00
catre C. S. tas
unul
mai
tanar
2688. Filocali Humani 49,00
a tas
sfintelo
r
nevoint
e ale
desava
rsirii -
vol 8
Filocali
a
sfintelo
r
Humani
2689. nevoint 36,61
tas
e ale
desava
rsirii -
vol 6
Pagini
despre Noica,
Humani
2690. sufletul Consta 22,00
tas
romane ntin
sc
Filocali
a
sfintelo
r
Humani
2691. nevoint 37,56
tas
e ale
desava
rsirii -
vol 12
Filocali
a
sfintelo
r
Humani
2692. nevoint 39,00
tas
e ale
desava
rsirii -
vol 4
Filocali
a
sfintelo
r
Humani
2693. nevoint 43,34
tas
e ale
desava
rsirii -
vol 7
Cinci
carti Humani
2694. 27,00
din tas
Biblie
Filocali
a
sfintelo
r
Humani
2695. nevoint 47,20
tas
e ale
desava
rsirii -
vol. 9
2696. Tratat Eliade, Humani 64,00
de Mircea tas
istorie
a
religiilo
r
Despre Plesu, Humani
2697. 49,00
îngeri Andrei tas
Taina Gheras
2698. mărturi im, Icona 1,50
sirii monah
Fericit
este
omul
care-și
va
umple
casa de
2699. *** Icona 2,50
copii.
Mărturii
ale
familiil
or cu
mulți
copii
Prieten
Panagi
ul
otopoul
copiilor
os,
2700. . Icona 10,00
Dimitri
Hristos
os,
lângă
prof.
noi
Darul
Maicii
Domnu
Chilnic
lui.
2701. ean, Icona 4,00
Legend
Laura
e
creştin
e
Istorioa
Dobres
re
cu,
2702. moral- Icona 6,00
Valeriu,
religioa
pr.
se
Daruri
pentru
tot
anul.
12 Calnice
2703. istorioa an, Icona 2,00
re cu si Laura
despre
virtutile
crestin
e
Copilar
ia
Parintel Mihut,
2704. Icona 12,00
ui Iovu
Arsenie
Boca
2705. Hurezi Popa, ICR 126,00
Monast Corina;
Iancov
ery -
escu,
album
Ioana
Antim
Ivirean
ul.
2706. *** ICR 73,00
Opera
tipogra
fică.
The
monast
eries of Iustin
2707. Oltenia. Marchi ICR 140,00
Art and s, pr.
spiritua
lity
Muceni
cia Lupas,
2708. Idaco 4,00
Brânco Ioan
venilor
Viața și
petrece
rea
fericitul
ui
părinte
Ioan
Arhima
ndritul,
starețul
Sfintei
Mânăst
2709. *** Idaco 4,00
iri
Hurezi
(1692-
1726)
în
vremea
Domnu
lui
Consta
ntin
Brânco
veanu
Sa ne
rugam
…O
Grecea
explica
2710. nu, Idaco 4,00
tie la
Olga
Sfanta
Liturgh
ie
Compo
zitia
murala. Grecea
2711. Legile nu, Idaco 45,00
si Olga
tehnica
ei
2712. Specifi Grecea Idaco 45,00
cul
nationa nu,
l in Olga
pictura
Pe
urma Grecea
2713. pasilor nu, Idaco 18,00
Tai, Olga
Iisuse..
Scurtă
apologi
2714. ea *** Ileana 30,00
îndrăgo
stirii
Diaman Kafetzo
2715. te pe poulou, Ileana 12,00
Bosfor Aliki
Nicolae
Velimir
2716. Predici Ileana 45,00
ovici,
sf.
Institut
Carte
ul
de
2717. *** Biblic 17,00
rugăciu
(IBMBO
ni
R)
Anuar
Institut
liturgic
ul
si
2718. *** Biblic 35,00
tipicon
(IBMBO
al -
R)
2018
Filocali
a
sfintelo Institut
r ul
2719. nevoinţ *** Biblic 59,00
e ale (IBMBO
desăvâ R)
rşirii.
Vol. 12
Viaţa,
Acatist
ul şi
Paracli
sul
Institut
Sfintei
ul
întâi
2720. *** Biblic 5,00
Muceni
(IBMBO
ţe Tecla
R)
cea
întocm
ai cu
Aposto
lii
Institut
Psaltire
ul
a IBT -
2721. *** Biblic 28,00
format
(IBMBO
mic
R)
Ceasuri
le,
Institut
Paracli
ul
sul şi
2722. *** Biblic 5,00
Acatist
(IBMBO
ul
R)
Sfintelo
r Paşti
Viaţa şi
Acatist
ul
Institut
Sfântul
ul
ui
2723. *** Biblic 5,00
Sfinţit
(IBMBO
Muceni
R)
c
Harala
mbie
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfintei ul
2724. Mari *** Biblic 5,00
Muceni (IBMBO
ţe R)
Ecateri
na
Institut
Carte
ul
de
2725. *** Biblic 23,00
Tedeu
(IBMBO
m
R)
Institut
Imnele Simeon
ul
iubirii Noul
2726. Biblic 45,00
dumne Teolog,
(IBMBO
zeieşti sf.
R)
Cântări
le
Sfintei Institut
Liturgh ul
2727. ii - *** Biblic 65,00
antolog (IBMBO
ie R)
psaltic
ă
Viaţa,
Acatist
ul şi
Paracli
sul
Institut
Sfântul
ul
ui
2728. *** Biblic 5,00
Cuvios
(IBMBO
Gheorg
R)
he
Mărturi
sitorul
din
Drama
Viaţa şi
Acatist
ul
Institut
Sfântul
ul
ui
2729. *** Biblic 5,00
Sfinţit
(IBMBO
Muceni
R)
c
Elefteri
e
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfântul
Institut
ui
ul
Ierarh
2730. *** Biblic 5,00
Dosoft
(IBMBO
ei
R)
Mitropo
litul
Moldov
ei
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfântul
ui Institut
Sfinţit ul
2731. Muceni *** Biblic 5,00
c (IBMBO
Antipa R)
Episco
pul
Pergam
ului
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfinţilo
r
Institut
Cuvioşi
ul
Neofit
2732. *** Biblic 5,00
şi
(IBMBO
Meletie
R)
de la
Mănăst
irea
Stânişo
ara
2733. Viaţa şi *** Institut 5,00
Acatist ul
ul Biblic
Sfântul (IBMBO
ui R)
Ierarh
Grigori
e
Lumină
torul
Arhiepi
scopul
Armeni
ei
Viaţa şi
Acatist
Institut
ul
ul
Sfântul
2734. *** Biblic 5,00
ui
(IBMBO
Muceni
R)
c
Hermes
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfinţilo
r Institut
Cuvioşi ul
2735. Daniil *** Biblic 5,00
şi (IBMBO
Misail R)
de la
Mănăst
irea
Turnu
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfântul
ui Institut
Ierarh ul
2736. Grigori *** Biblic 5,00
e (IBMBO
Palama R)
Arhiepi
scopul
Tesalon
icului
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfântul
ui
Aposto
l Iacob
Institut
ruda
ul
Domnu
2737. *** Biblic 5,00
lui,
(IBMBO
întâiul
R)
Episco
p al
Ierusali
mului
(23
octomb
rie)
2738. Viaţa şi *** Institut 5,00
Acatist ul
ul Biblic
Sfintei (IBMBO
Muceni R)
ţe
Parasc
hevi
din
Roma
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfântul ul
2739. ui *** Biblic 5,00
Muceni (IBMBO
c Iuliu R)
Veteran
ul
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfântul Institut
ui ul
2740. Ierarh *** Biblic 5,00
Grigori (IBMBO
e R)
Episco
pul
Nisei
Viaţa şi
Acatist
Institut
ul
ul
Sfântul
2741. *** Biblic 5,00
ui Mare
(IBMBO
Muceni
R)
c Iacob
Persul
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfântul ul
2742. ui *** Biblic 5,00
Cuvios (IBMBO
Ioan de R)
la
Prislop
Acatist
ul
Intrării Institut
în ul
2743. Biseric *** Biblic 5,00
ăa (IBMBO
Maicii R)
Domnu
lui
Acatist
ul şi
Institut
Paracli
ul
sul
2744. *** Biblic 5,00
Izvorul
(IBMBO
ui
R)
Tămăd
uirii
2745. Viaţa şi *** Institut 5,00
Acatist
ul
Sfântul ul
ui Biblic
Mărturi (IBMBO
sitor R)
Ioan
Rusul
Viaţa,
Acatist
ul şi
Paracli Institut
sul ul
2746. Sfântul *** Biblic 5,00
ui (IBMBO
Cuvios R)
Ioan
Damas
chin
Acatist
Institut
ul
ul
Întâmpi
2747. *** Biblic 5,00
nării
(IBMBO
Domnu
R)
lui
Acatist
ul Institut
Intrării ul
2748. Domnu *** Biblic 5,00
lui în (IBMBO
Ierusali R)
m
Viaţa,
Acatist
ul şi
Paracli
Institut
sul
ul
Sfântul
2749. *** Biblic 5,00
ui
(IBMBO
Cuvios
R)
Neofit
Zăvorât
ul din
Cipru
Viaţa şi
Acatist
ul
Institut
Sfântul
ul
ui
2750. *** Biblic 5,00
Ierarh
(IBMBO
Niceta
R)
de
Remesi
ana
2751. Viaţa şi *** Institut 5,00
Acatist ul
ul Biblic
Sfântul (IBMBO
ui R)
Ierarh
Nifon
Patriar
hul
Consta
ntinopo
lului
Prohod Institut
ul ul
2752. Maicii *** Biblic 5,00
Domnu (IBMBO
lui R)
Paracli Institut
sele ul
2753. Maicii *** Biblic 5,00
Domnu (IBMBO
lui R)
Viaţa,
Acatist
ul şi
Paracli
sul Institut
Sfântul ul
2754. ui *** Biblic 5,00
Cuvios (IBMBO
Pafnuti R)
e-
Pârvu
Zugrav
ul
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfinţilo Institut
r ul
2755. Martiri *** Biblic 5,00
şi (IBMBO
Mărturi R)
sitori
Năsăud
eni
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfântul ul
2756. ui *** Biblic 5,00
Cuvios (IBMBO
Simeon R)
Noul
Teolog
Acatist Institut
ul ul
2757. Preasfi *** Biblic 5,00
ntei (IBMBO
Treimi R)
2758. Viaţa şi *** Institut 5,00
Acatist ul
ul Biblic
Sfântul (IBMBO
ui R)
Ierarh
Vasile
cel
Mare
Arhiepi
scopul
Cezare
ei
Capado
ciei
Viaţa şi
Acatist
Institut
ul
ul
Sfântul
2759. *** Biblic 5,00
ui
(IBMBO
Aposto
R)
l
Timotei
Viaţa şi
Acatist Institut
ul ul
2760. Sfintei *** Biblic 5,00
Muceni (IBMBO
ţe R)
Tatiana
Viaţa şi
Acatist
ul
Institut
Sfântul
ul
ui Mare
2761. *** Biblic 5,00
Muceni
(IBMBO
c
R)
Teodor
Stratila
t
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfântul
Institut
ui
ul
Cuvios
2762. *** Biblic 5,00
Simeon
(IBMBO
de la
R)
Muntel
e
Minuna
t
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfântul ul
2763. ui *** Biblic 5,00
Cuvios (IBMBO
Serafim R)
de
Sarov
2764. Acatist *** Institut 5,00
ul ul
Schimb Biblic
ării la (IBMBO
Faţă a R)
Domnu
lui
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfântul ul
2765. ui *** Biblic 5,00
Ierarh (IBMBO
Pahomi R)
e de la
Gledin
Scolii Institut
la Pilde Evagrie ul
2766. şi Ponticu Biblic 20,00
Ecclesi l, avva (IBMBO
ast R)
Scrieri Institut
împotri Teodor ul
2767. va Studitu Biblic 15,00
iconocl l, sf. (IBMBO
aştilor R)
Viaţa şi
Acatist
Institut
ul
ul
Sfinţilo
2768. *** Biblic 5,00
r
(IBMBO
Martiri
R)
Brânco
veni
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfântul
ui Institut
Sfințit ul
2769. Muceni *** Biblic 5,00
c (IBMBO
Teodos R)
ie de la
Mănăst
irea
Brazi
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfântul ul
2770. ui *** Biblic 5,00
Proroc (IBMBO
Ioan R)
Botezăt
orul
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfântul ul
2771. ui *** Biblic 5,00
Cuvios (IBMBO
Onufrie R)
de la
Vorona
Viaţa şi
Acatist
ul
Institut
Sfântul
ul
ui
2772. *** Biblic 5,00
Cuvios
(IBMBO
Grigori
R)
e
Decapo
litul
Viaţa şi
Acatist
ul
Institut
Sfântul
ul
ui
2773. *** Biblic 5,00
Cuvios
(IBMBO
Gheorg
R)
he de
la
Cernica
Viaţa şi
Acatist
ul
Institut
Sfântul
ul
ui
2774. *** Biblic 5,00
Cuvios
(IBMBO
Antipa
R)
de la
Calapo
deşti
Acatist
ul
Institut
Sfinţlor
ul
Arhang
2775. *** Biblic 5,00
heli
(IBMBO
Mihail
R)
şi
Gavriil
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfântul
ui
Ierarh Institut
Grigori ul
2776. e *** Biblic 5,00
Dascăl (IBMBO
ul R)
Mitropo
litul
Țării
Român
ești
2777. Viaţa şi *** Institut 5,00
Acatist ul
ul Biblic
Sfântul (IBMBO
ui R)
Muceni
c
Bonifat
ie
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfântul
ui
Institut
Ierarh
ul
Ioan
2778. *** Biblic 5,00
Gură
(IBMBO
de Aur
R)
Arhiepi
scopul
Consta
ntinopo
lului
Viaţa şi
Acatist
ul
Institut
Sfinţilo
ul
r
2779. *** Biblic 5,00
Muceni
(IBMBO
ci
R)
Epictet
şi
Astion
Viaţa şi
Acatist
ul
Institut
Sfântul
ul
ui
2780. *** Biblic 5,00
Voievo
(IBMBO
d
R)
Neagoe
Basara
b
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfântul ul
2781. ui *** Biblic 5,00
Cuvios (IBMBO
Macari R)
e Cel
Mare
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfinţilo Institut
r ul
2782. Patruze *** Biblic 5,00
ci de (IBMBO
Muceni R)
ci din
Sevasti
a
2783. Viaţa şi *** Institut 5,00
Acatist ul
ul Biblic
Sfinţilo (IBMBO
r
Muceni
ci
R)
Adrian
şi
Natalia
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfântul ul
2784. ui *** Biblic 5,00
Proroc (IBMBO
Ilie R)
Tesvite
anul
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfântul Institut
ui ul
2785. Muceni *** Biblic 5,00
c (IBMBO
Emilian R)
de la
Durost
or
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfântul
ui
Institut
Ierarh
ul
Ioan de
2786. *** Biblic 5,00
la
(IBMBO
Râşca
R)
şi Secu
Episco
pul
Roman
ului
Viaţa şi
Acatist
ul
Institut
Sfântul
ul
ui
2787. *** Biblic 5,00
Cuvios
(IBMBO
Vasile
R)
de la
Poiana
Mărului
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfântul ul
2788. ui *** Biblic 5,00
Cuvios (IBMBO
Siluan R)
Atonitu
l
2789. Viaţa şi *** Institut 5,00
Acatist
ul
Sfântul
ul
ui
Biblic
Cuvios
(IBMBO
Ioan
R)
Iacob
de la
Neamţ
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfântul ul
2790. ui *** Biblic 5,00
Cuvios (IBMBO
Daniil R)
Sihastr
ul
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfântul ul
2791. ui *** Biblic 5,00
Cuvios (IBMBO
Chiriac R)
de la
Tazlău
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfântul
ui Institut
Aposto ul
2792. l, *** Biblic 5,00
întâiul (IBMBO
Muceni R)
c şi
Arhidia
con
Ştefan
Acatist Institut
ul ul
2793. Sfinţilo *** Biblic 5,00
r (IBMBO
Români R)
Acatist Institut
ul ul
2794. Naşterii *** Biblic 5,00
Domnu (IBMBO
lui R)
Acatist
ul
Institut
Învierii
ul
Sfântul
2795. *** Biblic 5,00
ui şi
(IBMBO
Dreptul
R)
ui
Lazar
2796. Acatist *** Institut 5,00
ul ul
Întîmpi
Biblic
nării
(IBMBO
Domnu
R)
lui
Acatist Institut
ul ul
2797. Înălţării *** Biblic 5,00
Domnu (IBMBO
lui R)
Acatist
Institut
ul
ul
Botezul
2798. *** Biblic 5,00
ui
(IBMBO
Domnu
R)
lui
Viaţa
Sfinţilo
r
Muceni
ci
Ciprian
Institut
şi
ul
Iustina.
2799. *** Biblic 5,00
Acatist
(IBMBO
ul
R)
Sfântul
ui
Sfințit
Muceni
c
Ciprian
Viaţa,
Acatist
ul şi
Paracli
sul
Sfinţilo
r Trei
Institut
Ierarhi:
ul
Vasile
2800. *** Biblic 5,00
cel
(IBMBO
Mare,
R)
Grigori
e
Teolog
ul şi
Ioan
Gură
de Aur
2801. Viaţa, *** Institut 5,00
Acatist ul
ul şi Biblic
Paracli (IBMBO
sul R)
Sfântul
ui
Cuvios
Dimitri
e cel
Nou
Ocrotit
orul
Bucure
ştilor
Viaţa,
Acatist
ul şi Institut
Paracli ul
2802. sele *** Biblic 5,00
Sfântul (IBMBO
ui Mare R)
Muceni
c Mina
Viaţa şi
Acatist
ul
Institut
Sfinţilo
ul
r şi
2803. *** Biblic 5,00
Drepţil
(IBMBO
or
R)
Ioachi
m şi
Ana
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfinţilo
r
Muceni Institut
ci ul
2804. Zotic, *** Biblic 5,00
Atal, (IBMBO
Camasi R)
e şi
Filip de
la
Niculiţe
l
Viaţa si
Acatist
ul
Sfinţilo
Institut
r
ul
Muceni
2805. *** Biblic 5,00
ci
(IBMBO
doctori
R)
fără de
arginţi
Chir şi
Ioan
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfinţilo ul
2806. r Mari *** Biblic 5,00
Muceni (IBMBO
ci R)
Serghie
şi Vah
2807. Viaţa şi *** Institut 5,00
Acatist
ul
Sfinţilo
ul
r
Biblic
Împăraţ
(IBMBO
i
R)
Consta
ntin şi
Elena
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfinţilo
r Institut
Cuvioşi ul
2808. Simeon *** Biblic 5,00
şi (IBMBO
Amfilo R)
hie de
la
Pângăr
aţi
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfinţilo
r
Institut
Cuvioşi
ul
Sila,
2809. *** Biblic 5,00
Paisie
(IBMBO
şi
R)
Natan,
de la
Sihastri
a
Putnei
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfinţilo Institut
r ul
2810. Cuvioşi *** Biblic 5,00
Iosif şi (IBMBO
Chiriac R)
de la
Biseric
ani
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfinţilo ul
2811. r *** Biblic 5,00
Aposto (IBMBO
li Petru R)
şi
Pavel
2812. Viaţa şi *** Institut 5,00
Acatist ul
ul Biblic
Sfintei (IBMBO
Muceni
ţe
R)
Filoftei
a
Viaţa şi
Acatist Institut
ul ul
2813. Sfintei *** Biblic 5,00
Muceni (IBMBO
ţe R)
Agata
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfintei
Mirono Institut
sițe și ul
2814. întocm *** Biblic 5,00
ai cu (IBMBO
Aposto R)
lii
Maria
Magdal
ena
Viaţa şi
Acatist
Institut
ul
ul
Sfintei
2815. *** Biblic 5,00
Mari
(IBMBO
Muceni
R)
ţe
Varvara
Viaţa şi
Acatist
Institut
ul
ul
Sfintei
2816. *** Biblic 5,00
Mari
(IBMBO
Muceni
R)
ţe
Marina
Viaţa şi
Acatist
Institut
ul
ul
Sfintei
2817. *** Biblic 5,00
Mari
(IBMBO
Muceni
R)
ţe
Eufimia
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfintei ul
2818. Mari *** Biblic 5,00
Muceni (IBMBO
te R)
Chiriac
hi
2819. Viţa şi *** Institut 5,00
Acatist ul
ul Biblic
Sfintei
Cuvioa
se (IBMBO
Teodor R)
a de la
Sihla
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfintei
Institut
Cuvioa
ul
se
2820. *** Biblic 5,00
Muceni
(IBMBO
ţe
R)
Anasta
sia
Roman
a
Viaţa şi
Acatist
ul Institut
Sfintei ul
2821. Cuvioa *** Biblic 5,00
se (IBMBO
Maria R)
Egiptea
nca
Viaţa şi
Acatist
Institut
ul
ul
Sfintei
2822. *** Biblic 5,00
Cuvioa
(IBMBO
se
R)
Elisabe
ta
Viaţa şi
Acatist
ul
Sfiinţilo
r Institut
Ierarhi ul
2823. Ilie *** Biblic 5,00
Iorest, (IBMBO
Simion R)
Ştefan
şi Sava
Branco
vici
Viaţa şi
Acatist
ul
Institut
Sfântul
ul
ui
2824. *** Biblic 5,00
Voievo
(IBMBO
d
R)
Ştefan
cel
Mare
2825. Viaţa şi *** Institut 5,00
Acatist ul
ul
Sfântul
ui
Sfinţit
Muceni Biblic
c (IBMBO
Policar R)
p
Episco
pul
Smirnei
Viaţa şi
Acatist Institut
ul ul
2826. Sfântul *** Biblic 5,00
ui (IBMBO
Muceni R)
c Trifon
Viaţa şi
Acatist
Institut
ul
ul
Sfântul
2827. *** Biblic 5,00
ui
(IBMBO
Muceni
R)
c Ioan
Valahul
Viaţa ş