Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET SI SPORT

GIMNAZIUL din satul Onesti

RAPORT DE AUTOEVALUARE

a activitatii didactice in anii de studii 2008-2013 pentru

confirmarea gradului didactic doi

Autor:
LUPU ANA
Învăţător clasele primare,
Grad didactic doi

2013
CUPRINS:

1.Date generale
2.Argumente in favoarea performantelor obtinute:
 Dovezi despre progresul copiilor;
 Dovezi despre preocuparile pentru dezvoltarea profesionala;
 Dovezi despre implementarea rezultatelor formarii continue in
proiectarea si desfasurarea demersului didactic;
 Dovezi despre implicarea in activitatea institutiei de invatamint;
 Dovezi despre contributia personala la prestigiul si imaginea unitatii
de invatamint;

3.Inbunatatirea continua a performantelor profesionale

4.Directii de perspectivă

Anexe

2
Dacă cunoşti mijlooacele de a căli
corpul, de a oţeli voinţa, de a înnobila
inima, de a sensibiliza spiritual şi de a
echilibra raţiunea – eşti Învăţător.
(Ch.Letourneou)
1.DATE GENERALE

Mă numesc Lupu Ana născuta la 04.09.1970 în satul Onesti, r-nul Straseni.


Am absolvit Şcoala Pedagogică “N.C.Crupscaia” din orasul Călărasi in anul
1989, specialitatea ,,invăţător la clasele primare”.
Începînd cu anul 1989 activez în calitate de învăţător în Oraşul Streăşeni
şcoala Nr-1.
În 1995 am fost transferată în satul Oneşti, unde activez şi în prezent.
In anul 2003 am obtinut gradul didactic doi , pe care il deţin şi in prezent.
În fiecare an organizez ore deschise, şedinte cu parinţii, acţiuni practice,
asistate atît de administraţia instituţiei, cît şi de cadrele didactice din instituţia
dată, precum şi de părinţi sau alţi oaspeţi din afara instituţiei.

Motto-ul dupa care mă conduc în activitatea de zi cu zi este:

,,UN BUN INCEPUT, ESTE UN SUCCES GARANTAT”


2.ARGUMENTE IN FAVOAREA PERFORMANTELOR OBTINUTE

În activitatea din domeniile de iniţiativă profesională, pe parcursul anilor


2008 – 2013 am obţinut mai multe performanţe:
a. am elaborat diferite materiale didactice atît cu caracter curricular, cît şi cu
caracter extracurricular, folosindu-le ca materiale suplimentare în cadrul
lecţiilor;
b. am elaborat un set de fişe de evaluare a cunoştinţelor copiilor la diverse
domenii de activitate;
c. am elaborat teste de evaluare sumativă pentru clasele primare;
d. am elaborat “portofoliul de performanţă a copilului” care include CV-ul,
lucrări, fişe;
e. am elaborat hărți proiecte la diferite teme de studiu;
f .am oferit parintilor consultație metodică cu tema:Arta comunicarii.
Contribuția mea personala la prestigiul si imaginea instituției de
invățămint presupune:
 prezentarea orelor publice la nivel de clasă desfasurate in cadrul instituției;
 participarea activă în cadrul orelor metodice, consultații, consilii
pedagogice prin prezentare de comunicări, sugestii;
 organizarea si desfășurarea activitaților extracurs;
 participare la reuniuni metodice, mese rotunde,concursuri, atit in cadrul
instituției cit si in afara ei;

Dovezile sint certificate si prezente in anexe.

 Dovezi despre progresul școlar al elevilor


Etapa de verificare
Pentru a putea observa progresele înregistrate, în urma realizãrii acestui
experiment, copiii au fost supuşi la acelaşi numãr de teste ca în etapa
constatativã însã cu un grad mai mare de dificultate şi alcătuite sub formă de
joc.

 Rezultatele de la post-test (limba română)


Perioada Clasa Număr Probe Total
probei Elevi
2 3
1
15.02. 2013 II 11 85 % 90 % 95 % 90 %
15.03. 2013

xV ©f
4
xk ©{
Rezultatele de la post-test ( probe pentru matematică) x€ © 
Perioada Clasa Număr Probe Total
probei Elevi
2 3
1
15.02.2013 II 11 90 % 95 % 95 % 93 %

15.03.2013

K[ €k
Kp €€
K… €•

CONCLUZII:
Aşadar, privind jocul ca o activitate serioasa şi in acelasi timp ca o metodă ce poate
sprijini activitatea de invăţare, in experimentul pe care l-am desfăşurat , mi-am
propus să demonstrez modul cum poate fi valorificat jocul didactic in activităţile de
invăţare.Analizând reprezentările grafice ale rezultatelor obţinute de clasa de elevi, în
pre-test şi post-test, se constată o îmbunătăţire a capacităţilor de rezolvare a sarcinilor
primite, în urma implicării jocurilor didactice ca modalitate de învăţare.Rezultatele
consemnate în tabel, demonstrează că la începutul acestui experiment, clasa de elevi a
avut un nivel de pregătire mai scăzut. În semestrul al II-lea, aplicînd diferite jocuri
didactice, s-a produs o schimbare evidentă a experienţelor cognitive ale elevilor, puse
în valoare de rezultatele obţinute la probele finale. Copilul, acest univers mic, care ne
este dat nouă, dascălilor să-l cunoaştem, să-i pătrundem tainele, să-i explorăm
,,zăcămintele”, să-i dăm strălucirea necesară pentru a răspîndi la rîndu-i lumină,
necesită multă atenţie în ceea ce priveşte cultivarea limbajului oral şi scris,
dezvoltarea gîndirii matematice şi a cunoaşterii lumii ce-l înconjoară. Avînd în vedere
vîrsta elevilor din clasa I , ştim că principala activitate a acestora este jocul. Am
demonstrat pe parcursul lucrării mele în ce măsură utilizarea jocului didactic în
procesul educativ face ca deprinderile intelectuale specifice învăţării scrisului,
cititului, socotitului sînt mai trainice formate şi mai eficiente. Utilizînd jocul didactic
în cadrul disciplinelor şcolare am observat că elevii învaţă cu plăcere, sînt interesaţi
de activitatea pe care o desfăşoară, elevii timizi au devenit mai activi, mai curioşi, au
căpătat mai multă încredere în capacităţile lor, mai multă siguranţă şi tenacitate.
Consider că obiectivul propus şi ipoteza lucrării au fost confirmate şi că importanţa
jocului didactic nu stă in teorie, ci în modul in care acesta este integrat si valorificat
in activităţile copiilor. 5
Rezultatele obţinute de elevi prin aplicarea probelor, au condus la urmatoarele
constatări:
jocul motivează elevul (elevii au fost motivaţi de recompense (diplome,
jetoane,etc.), dar si de dorinţa de a ajuta personajele indrăgite să depăşească
dificultăţile, obstacolele etc.
jocul îi antrenează pe copii in activităţile de invăţare, dezvoltîndu-le
stăpînirea de sine, curajul, perseverenţa si mai ales deprinderea de a munci
in colectiv si de a se comporta civilizat;
jocul didactic poate să completeze multe lacune ale elevilor, ajutîndu-i să le
depăşească şi să le corecteze;
orice noţiune introdusă sau consolidată cu ajutorul jocului didactic este mai
uşor accesibilă(ceea ce s-a observat prin progresul inregistrat de elevi) .

 Dovezi despre preocupările pentru dezvoltarea profesională

,,Toate cunoştinţele culese rămîn corpuri străine dacă nu sînt


cernute, alese şi topite de acel sens pe care personalitatea îl imprimă
lucrurilor, oamenilor, vieţii, morţii.”
Încerc mereu să fiu la curent cu toate schimbările ce au loc în sistemul de
învăţămînt, să mă îmbogăţesc cu noi cunoştinţe, apoi trecîndu-le prin prisma
viziunii mele să le fac cunoscute şi altora. Dezvoltarea profesională am
realizat-o în anul 2008,fregventînd cursurile de perfecţionare la specialitatea
,,Învăţămînt primar” la Institutul de Ştiinţe al Educaţiei. În timpul stagierii am
valorificat următoarele module:
● Psihopedagogia învăţămîntului formativ. ● Dezvoltarea competenţelor
profesionale. ●Informatizarea procesului educaţional.
La finele cursului am susţinut probe orale la modulele studiate.
Am elaborat o teză de curs cu subiectul,,Rolul jocului didactic în cadrul
orelor de matematică în treapta primară” Am asistat la ore ,am studiat
documente,literatură de specialitate, am găsit răspuns la întrebările ce mă
frămîntau. În toaman anului 2012 am participat la trening cu tema
“Metodologia utilizării suportului didactic la disciplinele școlare în treapta
primară ” la Liceul Teoretic “N.Nekrasov” orașul Strășeni unde am studiat si
analizat următoarele subiecte:
 Curriculumul modernizat la disciplina şcolară:analiza aspectelor structurale;
 Corelarea subcompetenţe-conţinuturi-activităţi de învăţare şi evaluare;
 Curriculumul modernizat şi proiectarea didactică,
 Curriculumul modernizat şi evaluarea rezultatelor şcolare.
La întrunirile din cadrul catedrei organizăm seminare teoretice unde luăm în
dezbatere diverse probleme ce ţin de organizarea procesului didactic. Am
propus pentru dezbateri în cadrul consiliilor profesorale, seminarelor
metodologice de formare din cadrul instituţiei,seminarelor teoretice din cadrul
ariei curriculare referate cu subiectul :
6
 ,,Competenţa ca finalitate a procesului educaţional”; ,,,Elevul subiect
al învăţării - afirmarea de sine într-un cîmp de valori””, ,,Tehnici
eficiente de lucru în lumina gîndirii critice” ,,,,Împlimentarea curriculei
modernizate la limba şi literatura română în treapta
primară”,”Calitatea în educaţie”“Teoria proiectării competenţelor în
procesul educaţional”,”Lectura- mijloc eficient de formare a
competenţelor de comunicare în treapta primară”,
,, Integrarea domeniilor- cognitiv (Bloom), - afectiv (Krathwohl) -
psihomotor (Simson)în contextul formării competenţelor”
Mă strădui să fiu în pas cu toate reformele şi inovaţiile din sistemul
învăţămîntului cercetînd şi studiind literatura de specialitate.

 Dovezi despre implementarea rezultatelor formării continue în


proiectarea si desfasurarea demersului didactic.

Fiind dispusă genetic să devin profesoară, consider că doar prin perfectiune


devii cu adevărat om. Colegii mai mari, prin activităţile lor m-au făcut să înţeleg că
pedagogia nu se reduce la simple reguli de comportament pentru a motiva copilul,
sau la aplicarea unor metode pentru a face activitatea mai eficientă, dar pedagogia
înseamnă perfecţionarea continuă a sinelui şi apoi a copilului.
Specific pentru munca învăţătorului este preocuparea de a proiecta acele
mijloace prin care să se asigure contractul direct al copilului cu realitatea,
dezvoltînd în acest fel, spiritual de observaţie, operaţiile gîndirii, însuşirea vorbirii
corecte, exprimarea expresivă, stimulîndu-I astfel independenţa în acţiune.
Odata la 5 ani frecventez cursurile de formare continua unde dobindesc
urmatoarele competente:
1. Psihopedagogie
2. Didactici particulare
3. Tehnologii informationale de comunicare
In practica zilnica utilizez informatii, abilitati,achizitii de la cursurile de
formare continua, consultatii, ore metodice, cit si prin prisma temei de cercetare.
Permanent reflectez asupra rezultatelor din practica,cu scopul de a o
imbunatati.
Toate orele instructiv – educative care au fost desfasurate au fost axate pe
joc si comunicare, unde am cautat sa cunosc unicitatea fiecarui copil.
In activitate folosesc atit metode traditionale cit si cele interactive ,
oferindu-i copilului posibilitatea de a lucra in cooperare, de a învața unul de la
altul, de a le pune la dispozitie diverse material cu caracter deschis ce stimuleaza
dezvoltarea lor.
Copiii au incredere in mine si deaceea sunt privita ca o persoana, care
permanent procedeaza cu echitate si dreptate.
In realizarea conținutului didactic, preocuparile pentru dezvoltarea
profesionala, implementarea rezultatelor formarii continue este nevoie in
permanența de incredere, cooperare, susținere, inovare. 7
În present este imposibil să fii în pas cu viața fară a avea competența tehnică și
tehnologică. Folosesc această competență la:
- Proiectarea activităților prin culegerea informațiilor la unele subiecte.
- Prezentarea informației la diferite teme sub diferite forme.

 Dovezi despre implicarea în activitatea instituției de învățămînt

Implicarea activă în viața instituției de învățămînt voi prezenta-o în următorul table.


Tipul de activitate Problema prezentată, Modul prezentării
instituțională Data tema
1. Ședință de 2012 Jocul didactic la Comunicare
catedră matematică
2. Seminar 2012 Metodologia utilizării Prezentare
teoretic suportului didactic… PowerPoint
3. Consultație 2012 Proiectarea activității Referat
metodică didactice
4. Training 2012 Formarea abilităților Lecții demonstrative
aplicativ sociale la elevi

Pentru a demonstra implicarea activă în activitatea instituției de învățămint dețin


următoarele roluri:
 Membru al Comisie de evaluare instituțională a calității educației -2011.
 Particip activ în activitatea Consiliului Profesoral 2008-2012.
 Președintele Comitetului Sindical 2008-2012.
 Prezentarea activităților extracurriculare și extrașcolare 2008-2012.

Numai dispunănd de competențe psihopedagogice învățătorul poate valorifica cu


succes arsenalul de informații, aplicînd cu succes și calitativ variate tehnologii
metodice

 Dovezi despre contributia personala la prestigiul si imaginea unitatii de


invatamint.

Deoarece noile orientari in educatie pornesc de la tematica seminarilor


desfasurate in institutie, de la conținuturile noi care ni se propun, am o atitudine
serioasa fata de activitațile ce se desfașoară in instituție.
Pe parcursul celor 24 ani de activitate mi-am format un stil aparte de lucru axat
pe colaborarea sincera atit cu copiii, cit si cu parintii, pe stimularea capacitații de
creație. 8
Voi prezenta activitățile desfășurate în urmatorul tabel:

ACTIVITATI REALIZATE LA NIVEL DE GIMNAZIU


Forma de Subiectul Data Locul
activitate desfasurarii
Activitate Șezătoare 2012 Gimnaziul
extracurs Serbare de Crăciun Onești
Comunicare Rolul familiei și a școlii în 2012 Gimnaziul
formarea de caracter a tinerei Onești
generatii
Masa rotunda Nivelul cunoștințelor și 2013 Gimnaziul
capacitățile elevilor la discipline Onești
Expozitie Toamna de Aur 2012 Gimnaziul
Onești
Ședință cu Formarea conduitei inteligente 2013 Gimnaziul
părinții Onești
Concurs Poveste înscenată 2012 Gimnaziul
Onești
Atelier de Oră demonstrativă 2012 Gimnaziul
creație Onești

Consider, ca tot ce realizeaza un învăţător este expresia EU- lui sau.Pledez ca


învăţătorul sa se axeze pe bunavoință, responsabilitate,autocontrol,conștiința,
grija pentru viitorul micii generatii.Toate acestea la sigur vor contribui la
imaginea instituției și prestigiul ei.

3. IMBUNĂTĂTÂȚIREA CONTINUA A PERFORMANȚELOR


PROFESIONALE

Jocul a fost fost subiect de cercetare pentru multe discipline: pedagogie,


psihologie, sociologie, etc. Numeroşi pedagogi si psihologi au arătat diverse
consideraţii:
Platon a considerat jocul ca o atitudine , arătînd că munca poate fi efectuată
uneori în joacă de fiinţa umană si recomandă, să facem în aşa fel incît copiii să se
instruiasca jucîndu-se și astfel vom avea prilejul de a cunoaste înclinaţiile
fiecăruia.
D.B. Elkonin defineşte jocul ca fiind forma de activitate cea mai accesibila
copilului, iar ca structură corespunde în cea mai mare masură posibilităţilor sale
fizice si psihice.
9
A.N Leontiev apreciaza jocul ca fiind principala formă de activitate bio-psiho-
sociala, o activitate conştientă, la baza careia se află cunoasterea, trebuinţa de
asimilare ocupînd primul loc.
Învăţătorii doresc ca, la intrarea în şcoală, copiii să aibă rezistenţă la efort,
capacitate de analiză, capacitate de a-şi inhiba impulsurile şi a-şi regla trebuinţele,
capacitate de concentrare a atenţiei şi perseverenţă.Aceste calităţi le putem modela
noi, cadrele didactice, zi de zi ajutîndu-i pe elevi să muncească mai uşor şi mai
eficient, dezvoltîndu-le astfel încrederea în forţele proprii, altoindu-le sentimentul
succesului.Aceste achiziţii se dobîndesc uşor prin intermediul jocului didactic
presărat cu iscusinţă în diferite momente ale activităţii educative.
Jocul didactic reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care, paralel cu
destinderea, buna dispoziţie şi bucuria, urmăreşte obiective de pregătire
intelectuală, tehnică, morală ,estetică, fizică a copilului.
Deci, jocul didactic este:

10
DOMENIUL DE COMPETENTA PROFESIONALA
Indicatorul Obiectiv Actiuni Rezultate Dovezi Conclu-
de intreprinse acumulate zii
performan-
ta vizat
Elaborarea Sa formez Selectarea Corelarea Diverse Fisa de
proiectarii competenta literaturii continutului, modele evaluare
de scurtă de elaborare de metodelor, de jocuri. Reco-
durata a proiectarii specialitate procedeilor in Literatu- mandari
de scurtă si a dependenta ra de metodice
durata pe strategiilor de specialita-
domeniu de de invatare. competentile te con-
activitate Participare ce trebuie sultata.
la cursuri formate . Perfecta-
de formare Realizare in rea mate-
continua,şi practica a rialului
seminare. competentilor didactic
Elaborarea accumulate.
proiectului
didactic
Sa manifest Proiect de Activitați Rolul
competent-a lecţie organizate proiectarii
Competența de Jocuri Comunicare cu copiii. pe
de comunicare didactice. eficienta cu Participari domeniu
comunicare cu copiii Intrebări copiii,fișe de în cadrul de
sau adulții deschise. corectie a concursului activitate
Dramatizări vorbirii literar.
povestiri Activitați
creatoare de
cultivare a
limbii.

4 .DIRECTII DE PERSPECTIVA

Viitorul poate sa ofere ceva mai mult doar dacă muncesti.Fiind important
jocul didactic în viață, învațătorul trebuie să valorifice in permanență orice
11
posibilitate de cultivare a exprimarii verbale a copiilor,in timpul tuturor
activitatilor desfașurate.
Părerea mea este că noile orientări în educaţie sînt binevenite, deoarece
noua teorie a învăţării pune accentul pe construirea unui climat de încredere în
cadrul şcolii, bizuindu-se pe ideile generate din exterior,pe transformările social
-economice , ecologice şi culturale. Programele instructiv-educative ţin cont de
cerinţele de formare a personalităţii elevilor într-o societate democratică,
dinamică, flexibilă.Structurile noi ale sistemului de învăţămînt sînt descărcate
de informaţie. Se iau în considerare interesele personale, sociale şi
educaţionale ale elevilor.Elevul este pus în situaţia de a înţelege, a însuşi , a
aplica şi a crea.
În capul mesei întotdeauna trebuie să stea educaţia şi numai atunci vom
putea vorbi despre dezvoltarea multilaterală , armonioasă a personalităţii.
Voi prezenta directii de perspectiva cu copiii, problemele de cercetare pentru
urmatorii ani:
 Elaborare de noi proiecte tematice;
 Motivarea copiilor in domeniul dat;
 Participare activa in cadrul tuturor actiunilor practice;
 Dezvoltarea competențelor chee/transversale
 Dezvoltarea gîndirii critice.
 Crearea unei școli prietenoase copilului.
 Crearea învățării pe interesele și nevoile celui ce învață.

12
ANEXE