Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._____

din ______________________2018

Chişinău

cu privire la aprobarea Regulamentului privind asigurarea familiilor


cu bunuri la nașterea copiilor

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.768 din 12 octombrie 2011 cu


privire la aprobarea Programului național strategic în domeniul securității
demografice a Republicii Moldova (2011-2025) (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr.182-186/851 din 28.10.2011) și a Hotărârii Guvernului nr.134 din
10.06.2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.160-166 din 20.06.2014), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea


copiilor, conform anexei.
2. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale:
va asigura şi va monitoriza procesul de aplicare a Regulamentului privind
asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor;
va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 31 martie a anului următor
celui de gestiune, raportul privind implementarea Regulamentului menţionat.
3. Asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor în temeiul prezentei hotărîri
se va realiza începând cu 1 iunie 2018, din contul și în limita mijloacelor aprobate
în bugetul de stat, precum și din alte surse, conform legislației în vigoare.

PRIM-MINISTRU Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul sănătății, muncii Svetlana CEBOTARI


și protecţiei sociale

Ministrul finanţelor Octavian ARMAȘU


Anexă
la hotărîrea Guvernului
nr.___ din ___ februarie 2018

REGULAMENTUL
privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor
Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor (în
continuare „Regulament”) reglementează modul de asigurare a familiilor cu bunuri,
constituite în set, la nașterea copiilor, care reprezintă o acțiune proactivă a
Guvernului Republicii Moldova de susținere a familiilor la nașterea copiilor, sub
denumirea „O nouă viață”.
2. Acțiunea „O nouă viață” este implementat pe întreg teritoriul Republicii
Moldova.
3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază sunt definite în modul
următor:
beneficiar – persoana fizică care corespunde criteriilor de eligibilitate stipulate în
prezentul Regulament şi căreia i-a fost oferit un set de bunuri de primă necesitate
pentru nou-născut;
furnizor – producător autohton care produce și furnizează bunuri în corespundere
cu criteriile stabilite în prezentul Regulament;
operator economic - persoană juridică, care în cadrul activității sale profesionale,
depozitează, sortează, împachetează și distribuie seturile de bunuri în corespundere
cu prevederile prezentului Regulament.
4. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare „Ministerul”):
1) va organiza, în condițiile legii și prezentului Regulament, achiziționarea prin
procedura de licitație deschisă, a bunurilor incluse în set;
2) va selecta, în condițiile legii, prin procedura de licitație deschisă, operatorul
economic care, în baza contractului încheiat cu Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale, va asigura realizarea activitățile stipulate în prezentul Regulament
în limita atribuțiilor stabilite.

Capitolul II. CRITERII DE ELIGIBILITATE


Secţiunea 1. Criterii de eligibilitate pentru beneficiari
5. Pentru a putea deveni beneficiar, este necesară întrunirea următoarelor condiţii:
1) să fie cetăţean al Republicii Moldova sau străin, specificat la art. 2 alin. (1) din
Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica
Moldova;
2) să nască un copil viu.
Secţiunea 2. Criterii de eligibilitate pentru furnizori
6. Pentru a putea deveni furnizor, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor
condiţii:
1) să fie producător autohton, în conformitate cu actele normative în vigoare;
2) să utilizeze în procesul de producție materie primă nepericuloasă sănătății
copilului și prietenoasă cu mediul ambiant, în conformitate cu actele normative în
vigoare.
Capitolul III. CONȚINUTUL SETULUI
7. Setul va include următoarele bunuri:
1) body - 1 unitate
2) pantalon - 1 unitate
3) maletă - 1 unitate
4) căciulă - 1 unitate
5) ciorapi - 1 pereche
6) baveta - 1unitate
7) păturică - 1 unitate
8) set lengerie pat pentru copii - 1 unitate
9) set cosmetice pentru copii bebeluş: șampon-spumă, cremă sub scutec, ulei -1
unitate
10) șervețele umede - 1 unitate
11) jucărie - 1 unitate
12) cutie - 1 unitate.
8. Bunurile incluse în set vor fi de producție autohtonă, cu imprimeu în stil național.
9. Culorile bunurilor vor fi neutre, potrivite pentru fete și băieți.
10. Lista bunurilor se revizuie anual în baza evaluărilor, inclusiv realizate prin
aplicarea Chestionarului de evaluare, conform Formularului nr.2 la prezentul
Regulament.
Capitolul IV. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE OPERATORULUI
ECONOMIC
11. Operatorul economic selectat are următoarele obligații:
1) depozitarea, sortarea, împachetarea și distribuirea seturilor, sub semnătură,
instituțiilor medico-sanitare publice și private din Republica Moldova care oferă
servicii perinatale (în continuare „instituții medico-sanitare”) conform listei întocmite
de către Minister;
2) multiplicarea și distribuirea trimestrială a chestionarelor multiplicate către
instituțiile medico-sanitare;
) prezentarea Ministerului a facturilor, listelor cu semnături ale conducătorilor
instituțiilor medico-sanitare și informaţia privind numărul total al seturilor și
chestionarelor multiplicate distribuite pe localităţi.
12. Operatorul economic selectat are următoarele drepturi:
1) solicitarea de la Minister a listelor instituțiilor medico-sanitare;
2) solicitarea de informații suplimentare necesare pentru realizarea obligațiunilor
contractuale.
Capitolul V. PROCEDURA DE OFERIRE ȘI EVIDENȚĂ
13. Setul este oferit gratuit beneficiarului după naștere, prin completarea Formularului
nr.1 la prezentul Regulament, la care se anexează copia actului de identitate a
beneficiarului și a certificatului medical constatator al nașterii.
14. La externarea din instituția medico-sanitară, beneficiarul completează
Chestionarul de evaluare, conform Formularului nr.2 la prezentul Regulament.
15. Instituția medico-sanitară va prezenta lunar electronic către Serviciul politici
demografice din cadrul Ministerului, listele beneficiarilor și a Chestionarelor de
evaluare.
16. Serviciul politici demografice din cadrul Ministerului va asigura analiza
chestionarelor și prezentarea rapoartelor semestriale și anuale conducerii ministerului.
Anexa nr.1
la Regulamentul privind asigurarea
familiilor cu bunuri la nașterea copilului

Formular nr.1

Instituția medico-sanitară ____________________________________

Adresa juridică _____________________________________________

1. Luna/anul ________________________

Lista beneficiarilor de bunuri la nașterea copiilor

Nr. Nume, prenume IDNP Nr. Localitatea Număr Semnătura


ord. beneficiar certificat unități
medical primite
constatator
al nașterii
Anexa nr.2
la Regulamentul privind asigurarea
familiilor cu bunuri la nașterea copilului

Formular nr.2

Chestionar de evaluare

2. De la cine ați auzit despre acțiunea „O nouă viață”?


___________________________________________________________

3. La a câta zi după naștere ați primit setul? (bifați)


□În prima zi □În a doua zi □ În a treia zi Altceva (indicați) _____

4. Cât de util este suportul oferit în cadrul acțiunii? (bifați)


Foarte util Destul de util Mai puțin util Nu este deloc
util
Articolele de pat
(set lengerie pat
pentru copii,
puturica)
Articolele de
îmbrăcăminte
Set cosmetice
pentru bebeluş
Cutia

5. Indicați ce articol considerați necesar de a fi inclus suplimentar în set.

_______________________________________________________________

Vă mulțumim!