Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU TEHNIC

Instalaţii sanitare

1. DATE GENERALE :
Prezenta documentaţie cuprinde proiectul pentru instalaţiile sanitare interioare aferente
investiţiei: „Modernizarea și dotarea grădiniței din satul Poiana Teiului, comuna Poiana
Teiului, județul Neamț”, beneficiar: sat Poiana Teiului, comuna Poiana Teiului, judetul
NEAMT.
Prin tema de proiectare si solutia de arhitectura, s-a propus construirea unei
cladiri astfel incat sa raspunda cerintelor tehnice, specifice destinatiei propuse –
gradinita.

2. SOLUŢIA PROIECTATĂ:
În clădire sunt amenajate 4 grupuri sanitare, echipate cu armături şi obiecte
sanitare în conformitate cu prevederile Normativului I9 şi în acord cu cerinţele
beneficiarului.
Pentru dotarea imobilului s-au prevăzut:
- Lavoare din porţelan sanitar, calitatea I, echipate cu baterii amestecătoare
monocomandă şi sifoane din polipropilenă cu scurgere laterală;
- Vase WC din porţelan sanitar echipate cu rama si capac, cu rezervor de spălare
pe vasul closet, montat pe pardoseala si avand racord exterior tip PP110mm;
- Cada de dus din portelan sanitar, calitatea I.
- Sifoane de pardoseală, Dn 50mm
Corespunzător dotării prevăzute, debitul de calcul pentru apă rece este:
qAR =1,7 l/s.
Alimentarea cu apă rece a obiectivului se face de la reteaua stradala de
alimentare cu apa aflata in apropierea amplasamentului, printr-o conducta din PEHD Dn
50mm, montata ingropat intr-un pat de nisip sub adancimea de inghet corespunzatoare.
Apa caldă pentru consum se prepară cu ajutorul unui boiler cu o serpentina cu
capacitatea de 200litri.
Pentru alimentarea obiectelor şi armăturilor sanitare s-a adoptat o schemă de
distribuţie ramificată de apa rece/calda in fiecare grup sanitar.
Instalaţiile interioare de alimentare cu apă rece şi caldă s-au prevăzut a se realiza
cu conducte din polipropilena, cu diametre cuprinse între 20 şi 50mm, ce se vor monta
aparent si ingropat in pardoseala.
Îmbinarea ţevilor din polipropilena se va realiza cu fitinguri, prin sudura.
Pentru efectuarea diferitelor intervenţii în exploatare s-au prevăzut robinete sferice
pe fiecare conductă de legătură.
Pentru racordarea obiectelor sanitare la instalaţia de apă rece şi apă caldă se vor
folosi racorduri flexibile din elastomeri protejate cu ţesatură metalică.
La trecerea prin pereţi şi planşeu, conductele şi coloanele se vor monta in
manşoane de protecţie din oţel.
Instalaţia interioară de canalizare s-a prevăzut a se realiza cu tuburi din
polipropilenă ignifugată (TIP B) cu diametre de 32 – 110 mm.
Legăturile la coloane se vor monta aparent şi, după caz, mascat, cu panta spre
coloană. La baza coloanei s-a prevăzut piesă de curăţire.
La execuţie se vor respecta prevederile Caietului de sarcini şi recomandările
furnizorilor de materiale şi echipamente.
Apele menajere sunt colectate şi evacuate prin intermediul retelelor de incinta
catre bazinul vidanjabil din poliester armat cu fibra de sticla de 30 mc. Reteaua de incinta
se va realiza din teava PVC-KG Dn160mm in montaj subteran pe un pat de nisip de 15
cm grosime cu pante cuprinse intre 2%÷0,8%.
Apele meteorice sunt colectate prin jgheaburi şi burlane sunt descarcate la nivelul
terenului.
Debitele caracteristice ale necesarului de apă, conform STAS 1478-90 şi debitele
restituite, au următoarele valori:

- pentru alimentare cu apă: - pentru canalizare:


Qmed zi = 1,2 m3 / zi Qcmed z i = 1,2 m3 / zi
Qmax zi = 1,68 m3 / zi Qcmax zi = 1,68 m3 / zi
Qorar max = 0,42 m3 / h Qcorar max = 0,42 m3 / h

3. INSTALATII PENTRU STINGEREA INCENDIULUI


INSTALATIA DE HIDRANTI INTERIORI
Nu este cazul.
INSTALATIA DE HIDRANTI EXTERIORI
Nu este cazul.

4. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII , SĂNĂTĂŢII ŞI PROTECŢIEI MUNCII


În execuţie se vor respecta:
- Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
- H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
- Normele Generale de Protecţia Muncii, emise prin Ordinul Ministrului Muncii si
Protectiei Sociale nr. 508/20.11.2002 si Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr.
933/25.11.2002;
- Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrările de execuţie a reţelei de
apă şi canalizare, precum şi celelalte acte normative privind securitatea şi sănătatea în
muncă, în vigoare la data execuţiei.

5. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR


În proiectare şi execuţie se vor respecta:
„Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor” aprobate cu O.M.I.
163/2007;
„Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora” - C 300/94
„Normativul privind siguranţă la foc a construcţiilor” – P118-2/13
Executantul şi beneficiarul vor nominaliza persoanele care răspund de
respectarea NTS şi PSI, şi vor asigura instructajul periodic cu personalul implicat în
realizarea lucrărilor

6. MĂSURI DE PROTECŢIE A MEDIULUI


Pe toată durata activităţilor de execuţie, constructorului îi revine obligaţia asigurării
curăţeniei pe şantier şi a serviciilor sanitare.
Deşeurile rezultate din activitatea de execuţie vor fi depozitate separat şi vor fi
transportate controlat la depozitul/ vărsătoarea municipiului, cu avizul prealabil al
Serviciului de salubritate al municipiului Iaşi.
Se vor respecta reglementările privind regimul, depozitarea şi incinerarea
deşeurilor (OU 78/2000, Legea 426/2001, HG 162/2002, HG 128/2002).
După terminarea lucrărilor se vor reface aleile pietonale şi spaţiile verzi cu
respectarea structurii iniţiale a acestora, iar amplasamentul se va lăsa liber şi curat.
Pe baza normelor si normativelor indicate de proiectant precum si normativelor
aprobate pe parcurs, a experientei beneficiarului si a recomandarii organelor de control,
beneficiarul va intocmi instructiuni de exploatare detaliate pentru fiecare loc de munca si
vor fi insusite de personalul de exploatare si intretinere.
Pentru toate masurile de protectie a conductelor, va trebui sa se respecte
prescriptiile si ordonantele autoritatilor care administreaza instalatiile respective.
Conductele nu pot fi incarcate suplimentar sau neprotejate.
7. DISPOZIŢII FINALE:
Proiectul va fi supus verificării de specialitate pentru cerinţa Is, conform
prevederilor Legii 10/95.
Proiectarea, execuţia şi recepţia instalaţiilor sanitare se efectuează în conformitate
cu reglementările tehnice specifice în vigoare:
- Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente
clădirilor, I9/2015;
- Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru scoli si
licee, 010/1997;
- STAS 1478/90– Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi
industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare;
- STAS 1795/87 – Instalaţii sanitare. Canalizarea interioară. Prescripţii fundamentale
de proiectare;
- SR 1846-1/2006 – Instalatii sanitare. Determinarea debitelor de ape uzate de
canalizare. Prescriptii de proiectare;
- P96/1996 – Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor
meteorice in cladiri civile, social-culturale si industriale;
- SR 1846-2/2006 – Instalatii sanitare. Determinarea debitelor de ape meteorice.
Prescriptii de proiectare.
- P118-2/2013 – Normativ privind securitate la incendiu a constructiilor. Partea
a II-a Instalatii de stingere;
- NP 003-96 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnice sanitare
cu tevi din polipropilena;
- Ordin M.A.I. nr. 163/2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor.

La execuţie se vor folosi doar materiale şi produse atestate conform HG 622/2004


privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, care
aplică prevederile Directivei europene 89/106/CEE.
Recepţia se va face în conformitate cu prevederile “Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii” aprobat prin H.G.nr.273/1994 şi a Normativului
C56/1985 pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente.
Execuţia lucrărilor se va face în baza proiectului tehnic de execuţie.
Eventuale modificări ale soluţiilor proiectate se vor face cu avizul prealabil al
proiectantului de specialitate.

Întocmit,
ing.Relu Cojan