Sunteți pe pagina 1din 2

TJNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI

CONSILITJL STTJDIILOR TJNIVERSITARE DE DOCTORAT


DIRECTIA GENERALA SECRETARIAT
Data:27 noiembrie 2017

Procedurd privind
,,Controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat"

l. Studentul-doctorand preda pe bazd de cerere, cu 30 de zile inainte de termenul


final de depunere, teza de doctorat in format electronic pe CD.
2. Pentru analiza de similitudini cu programul Turnitin, teza de doctorat in format
electronic trebuie s5 respecte urmdtoarele cerin{e:

o dimensiunea maximd a fi;ierului - 40 MB


o numdrul maxim de pagini - 400

Pentru tezele de doctorat care depdqesc aceste limite, analiza de similitudine se va


realiza cu programul S istemantiplagiat.ro

3. Secretariatul gcolii doctorale va verifica dacd CD/DVD-uI depus de doctorand


conline teza in intregime.

4. $coala doctorald inainteazd cu adresS Biroului Doctorat teza de doctorat, in


format electronic, ce urmeazd, a fi verificatd antiplagiat.

5. Biroul Doctorat, transmite prin registratura generald,, teza de doctorat in format


electronic Direcfiei IT & C in vederea realizdrii analizei de similitudini utilizflnd
un program recunoscut de CNATDCII.

6. in termen de 2 (doua) zile lucrf,toare de la data primirii CD/DVD-ului, Direc{ia IT


& C va transmite Biroului Doctorat, prin e-mail, raportul de similitudine qi va
restitui CD/DVD-uI prin registratura generald.

7. Raportul de similitudine va fi transmis de cdtre Biroul Doctorat, in termen de 1(o)


zi lucrdtoare, directorului qcolii doctorale, conducltorului de doctorat qi
secretarului gcolii doctorale. DacS directorul gcolii doctorale este totodatd qi
conducdtor al tezei, mesajul va fi transmis in CC qi decanului facult6{ii.

8. Directorul gcolii doctorale sau, dupl caz, decanul FacultSlii, inconsultare cu


conduc6torul de doctorat, stabileqte dacd se confirmd sau nu suspiciunea de plagiat
in situaliile indicate de raportul de similitudine.
9. in cazul in care analiza raportului de similitudine confirml suspiciunea de plagiat,
cazul este notificat directorului CSUD de cdtre directorul qcolii doctorale/decanul
facultd{ii in termen de cel mult 5 zlle lucrdtoare de la primirea raportului de
similitudine. Cazul va fi analizat in proxima qedinla a consiliului qcolii doctorale
care va decide asupra consecinlelor, propundnd exmatricularea pentru fraud[ a
studentului-doctorand qi alte mdsuri pentru evitarea unor situa{ii similare in viitor.
$coala doctoraldva notifica CStID-ului rezultatul analizei si mdsurile decise.
l0- in cazul in care analiza raportului de similitudine nu confirmd existenta
elementelor constitutive ale unui plagiat, directorul $colii Doctorale sau, dupa
caz, decanul facultd{ii notificd studentul-doctorand, conducdtorul de doctorat gi
secretariatului $colii Doctorale cd se poate organiza pre-sus[inerea.

1 toatd durata desfrqurdrli procedurii de mai sus, toate persoanele implicate au


I . Pe
obligafia de a plstra in raport cu te(ii confiden{ialitatea asupra procedurii qi vor
veghea s5 nu se aducd atingere dreptului la imagine al doctoranzilor ale cdror teze
sunt supuse procesului de verificare.

DIRECTOR C.S.[I.D.,

Prof.dr. Bogdan MURGESCU

Notd * Pe ldngi conffolul electronic anti-plagiat preventiv, rdm6ne in vigoare gi Procedura de verificare
electronicd a tezelor de doctorat aprobatd de C.S.U.D. in qedinla din data de 16.07.2013.