Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURE$TI

lltn[GTr[ $nillclilElrTut GrRcrrln[ gt txouinn


Calea Dorobanli nr. 15-17. Clddirea Ceolruluide Ca,cul, sala 2415
lel.: +40 21 319.19.00, int.: 134, tel./trx: +40 21.319.'19.91; e-mail: cercetare@ase.ro

Cdtre decanatele gi secretariatele faculfitrilor


Cdtre Secretariatul General ASE

Stimali colegi,

Vd rugirr si diseminali informaJiile de maijos, ce derivd din Procedura antiplagiat gi Calendarul studentului:

l. Perioodele de incdrcare Si verificare a lucrdrilor in sistemul antiplagial qi de acordare a calificativelor de


c[tre conducitorii gtiinJifici sut.tt utmdtoarele:
- incircarea, pe pagina personali, a disertajiilor, in vederea acorddrii calificativului gi a completdrii
declaraliei de originalitate (verifi care antiplagi at) - 29.05-04.06.2017 ;
- wrif.carea antiplagiat a disertaliilor Si acordarea calificativului Admis/Respins, de cdtre conducdtorii
s ti inl ific i, pentru disertaliile depuse 0 5 07. 06. 2 0 1 ;
- 7

- incircarea, pe pagina personali, a lucririlor de licenJd, in vederea acordirii calificativului gi a


completirii declaraliei de originalitate (verificare antiplagiat) 26.06-02,07.2017'
- t'erificarea antiplagiat a lucrdrilor de licenld Si acordarea calificativului Admis/Respins, de cdtre
conducdtorii stiinlifici, pentru lucrdrile de licenJi depuse 03-05.07.2017.

2. Anterior pelioadelor de incdrcare Si veriJicare in sistemul antiplagi.rf se pot solicita op{ional qi contra
cost verificdri ale lucrdrilor la Direc{ia Managementul Cercetirii gi inovdrii (cercetare@ase.ro1' sdlile 2414,
2415), dup6 cum urmeaza:
- disertaJie - 25 lei/lucrare - pAn-a la data de 26.05.20171'
- licenfi - 20 lei/lucrare - pAn6 la data de 23.06.2017 .

StudenJii vor trimite spre verificare (la adresa cercetare@ase.ro, cu subiectul e-mail-ului ,,verificare
antiplagiat") un singur document in format Word (fIrd cuprins, bibliografie qi anexe) care sd con{ini pe
prima paginS:
- titlul lucrdrii;
- autorul;
- coordonatorul:
- adresa de e-mail la care studentul va primi rdspunsul.

Lucrarea va fi inso\itd de chitanla ce atestii plata tLrei pentru verifcarea antiplagiat, in format electronic
(scanatd/pozatd). Taxa poate fi achitati la Casieria ASE sau in contul ASE deschis la Trezoreria Statului
sector 1 Bucuresti RO3 5TREZ70 I 20F33 0500XXXX, CU | 44337 1 5.

Raportul antiplagiat se va transmite la adresa comunicatd de cltre student in maximum 5 zile lucritoare de
la data primirii lucririi.

3. Pentru studenlii din promoliile anlerioare (care nu au pagini personald) secretariatele facultiJilor vor
intocmi un tabel care sd con{in6 unndtoarele informalii:
- titlul Iucrdrii;
- autorul;
- coordonatorull
- adresa de e-mail la care studentul va primi rispunsul.
Documentul (tabelul) trebuie avizat de cdtre decanul facr:ltiJii, aprobat de cdtre prorectorul responsabil cu
activitatea de cercetare qi transmis la DirecJia Managementul Cercetdrii gi lnovdrii. in perioada de
incircare gi verificare a lucririlor in sistemul antiplagiat, studenjii afla{i in aceastd situa(ie qi
cupringi in tabelul mentionat vor trimile lucrf,rile la adresa cercetare@ase.ro.

Director,
0i.03.2017
Prof. univ. dr. Andreea ZAMFIR