Sunteți pe pagina 1din 4

Codul de etică și conduită

aplicabil membrilor
Platformei România 100
PREAMBUL
Prezentul cod de etică și conduită reprezintă un ghid în ceea ce privește comportamentul
acceptabil din punct de vedere moral în cadrul Platformei România 100, denumită în
continuare Platforma. Prin asumarea valorilor Platformei și a principiilor etice exprimate
în Manifestul România 100 , se așteaptă dezvoltarea unei culturi organizaționale integre.

Valorile cuprinse în prezentul Cod de etică și conduită au un rol de ghidare a


comportamentului, nefiind exhaustive, dar exprimând îndeajuns de mult pentru o
orientare a oricărui membru al Platformei. O cultură organizațională se formează în
timp, dar pleacă de la un set de valori asumat de membrii grupului și se dezvoltă prin
interiorizarea lor, pe bază de modele de comportament.

Dispoziții generale
Art. 1 Prezentul Cod de etică și conduită, denumit în continuare „Cod”, stabilește o serie de
reguli morale la care aderă fiecare membru al comunității România 100, fără rezerve.

Art. 2 Rolul codului este să ghideze comportamentul membrilor comunității România 100, atât
în timpul derulării de activități ale Platformei, cât și în afara acesteia (în măsura în care afectează
imaginea acesteia), comportamente care să contribuie la dezvoltarea și consolidarea unei culturi
organizaționale.

Art. 3 Prezentul cod are la bază următoarele principii ale Platformei:

a) principiul integrității - în orice situație, membrii fondatori ai Platformei, ai comunităților


tematice și locale trebuie să adopte un comportament bazat pe respect și onestitate, să
nu fie certați cu legea, fără ingerințe care să prejudicieze interesele Platformei sau
interesele generale ale cetățenilor;
b) principiul transparenței - deciziile aparținând structurilor Platformei, aspectele
financiare și organizatorice se realizează și se comunică într-un mod transparent
membrilor comunității România 100 și susținătorilor Platformei;
c) principiul profesionalismului - toate activitățile asumate de membrii Platformei trebuie
îndeplinite cu eficiență și eficacitate, conform competențelor și cunoștințelor deținute,
iar promovarea în interiorul structurilor Platformei va fi făcută pe bază de competență,
profesionalism și grad de implicare;

2 https://www.ro100.ro/manifest
d) principiul responsabilității - membrii Platformei trebuie să se asigure că prin acțiunile
lor, prin modul în care realizează activități sub egida Platformei sau poziționarea lor
publică, urmăresc de fiecare dată interesul public al cetățenilor și își asumă acțiunile lor.

Art. 4 Discuțiile purtate în cadrul comunităților Platformei se realizează într-un mod civilizat,
argumentat, obiectiv, fără insulte sau atacuri la persoană.

Art. 5 Membrii fondatori, asociați sau membrii comunităților tematice și locale își asumă să nu
transmită în exterior detalii despre discuții și decizii interne cu caracter confidențial.

Art. 6 Membrii fondatori, asociați sau membrii comunităților tematice și locale nu se vor folosi
de calitatea de membru al Platformei pentru a-și crea beneficii personale sau a angaja Platforma
în anumite decizii, proceduri sau negocieri fără un mandat în acest sens.

Reguli aplicabile membrilor fondatori, asociați, ai comunităților


tematice și ai comunităților locale
Art. 7 În ideile pe care le exprimă public, în luările de poziție sau în intervențiile lor, membrii
fondatori, asociați, membrii comunităților tematice sau locale vor acționa în conformitate cu
interesele Platformei și cu principiile acesteia.

Art. 8 În exprimarea publică, membrii fondatori, asociați, membrii comunităților tematice sau
locale vor folosi un limbaj decent, non-discriminatoriu, fără să aducă atingere drepturilor și
libertăților fundamentale ale persoanei.

Art. 9 Membrii comunităților tematice exprimă public poziții în numele Platformei numai dacă
subiectul în discuție a fost agreat împreună cu structurile relevante de decizie sau au fost validate
de structura de comunicare a Platformei.

Art. 10 Moderatorii locali întreprind acțiuni și iau poziții publice care, prin natura lor, nu
prejudiciază imaginea Platformei sau a comunității locale din care fac parte, promovând buna
colaborare cu societatea civilă pe plan local.

Art. 11 Membrii comunităților locale ale Platformei comunică persoanei care deține rolul de
coordonator local, orice aspect de natură să aducă un prejudiciu de imagine comunității.

Art. 12 Membrii comunităților locale vor finanța activitățile derulate pe plan local din surse care
prezintă toate garanțiile de legalitate și integritate, cu respectarea valorilor Platformei.

3
Art. 13 Persoanele condamnate definitiv pentru infracțiuni de serviciu, corupție sau orice alte
infracțiuni săvârșite cu intenție, își pierd de drept statutul de membru.

Dispoziții finale
Art. 14

(1) În cazul încălcării prezentului cod, la sesizarea oricărei persoane interesate, a unui membru
al Platformei sau prin autosesizare, Consiliul Director al Platformei va analiza situația și va
dispune măsurile ce se impun pentru rezolvarea situației ivite.
(2) Măsurile menționate în prezentul articol constau în avertisment verbal ori scris, suspendare
sau excluderea din Platformă.

Art. 15 Prezentul cod etic este validat de Consiliul Director și adus la cunoștința tuturor membrilor
Platformei, acceptarea și însușirea sa constituind o condiție necesară pentru înființarea oricărei
comunități locale.