Sunteți pe pagina 1din 3

Ene Nicoleta Violeta

Master Cariere Juridice, Grupa I

Decizie
Nr 2 din data de 04.04.2018

Angajator: Spitalul de Urgență F.


Adresa: București
Telefon: 0234 113 768

Ca urmare a referatului de sesizare înaintat de catre PF către conducerea


spitatului, cu privire la săvârșirea de către salariatul AB a abaterii disciplinare din
data de 05.01.2018, constând în nerespectarea programulu de lucru și în baza
raportului Comisiei de disciplină privind desfășurarea procedurii cercetării
disciplinare încheiat la data de 01.03.2018.
În temeiul dispozițiilor art 247 și 248 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii si
potrivit prevederilor Regulamentului intern al Spitalului de Urgență F.
Director: GH
Decide:
Art. 1. Domnul AB, având funcția de asistent medical al camerei de urgențădin
cadrul Spitalului de Urgență F, se reduce cu reducerea salariului de bază cu 10% pe
o durată de 3 luni.
Art. 2. Motivele de fapt ale sancționării disciplinare sunt următoarele:
1. a.Obiectul abaterii disciplinare îl reprezintă fapta salariatului de
nerespectare a programului de lucru, constând în acțiunea săvârșită cu vinovăție de
către acesta, prin care a încălcat normele legale, regulamentul intern, precum și
contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil și ordinele și
dispozițiile șefilor ierarhici.
b.Punctul de vedere al salariatului este cel consemnat:
a) in Notele explicative scrise, inregistrate cu nr. 5, prin care salariatul și-a prezentat
propria pozitie țn legatură cu fapta imputată, precum și apărările invocate în favoarea
sa;
c.Comisia a aplicat dispozițiile art. 251 alin. (3) din Legea nr. 53/2003,
potrivit cu care angajatorul are dreptul să dispună sancționarea.
Așa cum rezultș și din Notele explicative formulate, salariatul: recunoaste
savârșirea faptelor și invocă în apararea sa urmatoarele împrejurări: În timpul
deplasării salariatului către locul de muncă, are loc un incident la metrou, în una
dintre staţiile din traseul normal către serviciu.
2. Imprejurarile în care fapta a fost savârșită sunt urmatoarele: Salariatul
pleacă de acasă la ora 6:00 dimineaţa şi ia metroul pentru a ajunge la serviciu. În
timpul deplasării are loc un incident la metrou, în una dintre staţiile din traseul
normal către serviciu. Salariatul a optat să rămână în staţia de metrou până la
rezolvarea incidentului, ceea ce a determinat întârzierea la programul de lucru,
fiindcă a ajuns la 7:10.
3. Gravitatea faptei constă în: Decesul unui pacient de la urgențe.
4. Gradul de vinovăție a salariatului: Fapta a fost săvârșită cu vinovăție.
5. Consecințele abaterii disciplinare sunt următoarele: Sancționarea
salariatului prin reducerea salariului de bază cu 10% pe o durată de 3 luni.
6. Latura subiectivă: fapta a fost săvârșită cu: Culpă simplă.
7. Antecedentele salariatului: Nu există.
8. Comportarea generală în serviciu a salariatului: Bună.
Art. 3. Temeiul de drept al aplicării sancțiunii disciplinare îl constituie art. 247- 252
din Legea nr. 53/2003 Codul muncii și art 248 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii.
Art. 4. Se anexează prezentei decizii de sancționare disciplinară procesul-verbal
redactat cu prilejul cercetarii prealabile a abaterii disciplinare din data de
01.03.2018.
Art. 5. Prezenta decizie se poate contesta în termen de 30 de zile.
Art. 6. (1) Compartimentul Resurse Umane și Contabilitate vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei decizii.
(2) Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.

Data comunicarii: 04.04.2018


Semnatura de luare la cunostință a salariatului: AB