Sunteți pe pagina 1din 11

Competență Subcompetență Unitate de Tema Textul Ore Activități de

conținut învățare și de
evaluare
12. Perceperea 12.1 Susținerea Introducere. 2 Prelegere
limbii române ca dialogurilor cu Modul I Literatura
parte a culturii subiect Literatura și recomandată
spirituale a intercultural receptarea
poporului român și
ca reprezentant al
grupului de limbi
romanice.
Moto:Literatur
a a fost numită
arta a Literatura – artă a Tudor Arghezi Analiza ideilor
2. Aplicarea 2.1 Aplicarea cuvintului, cuvântului ”Scrisoare cu 2 Elaborarea
tehnicelor și a tehnicilor de fiindcă scriitorii tibișirul” sintezelor
instrumentarului abordare a textului artiști Sinteză
științific adecvat literar și nonliterar realizează
competențelor de opera de artă,
muncă intelectuală, care este operă Nichita
reclamate de literară prin Texttul ca țesătură a Stănescu 2 Acumularea
stardadele de șlefuirea imaginilor și ca ”Emoție de ideilor
conținut. cuvîntului în formă de realizare a toamnă” Evaluarea
îmbinări rare mesajului artistic reciprocă
acea slovă de
4.2 Cunoașterea, foc și slovă
4. Uzul diverselor prin lectură, făurită, cum o
strategii de lectură numea marele Marian Vasile
dirijată și
și elaborare a poet, T. Arghezi. Cititorul – receptor ”Receptarea 2 Compunerea –
independentă, a
textului. Adresîndu-se și interpret al literaturii” analiza
textelor literare și semenilor săi, literaturii operei impresiilor de
nonliterare. pe care îi vrea literare lectură
mai buni, mai Interogare
7. Analiza textului 4.2 sensibili și mai frontală
literar și nonliterar, mari la suflet, Mihai Cimpoi
în limita artistul scriitor, Tipuri de texte. ”O istorie 2
standardelor de emite idei, Textul metaliterar deschisă a
conținut. ilustrează literaturii
atitudini, dă române din Acumularea
glas unor Basarabia” ideilor
6.Operaționalizarea 6.1 Aplicarea sentimente,
terminologiei noțiunilor de realizind astfel
științifice,lingvistice teorie literară la comunicarea cu
și literare, în limita cititorii săi.
interpretarea unui
stardardelor de Procese semantice în 2
text
conținut. limbă. Manifestarea
lor în textul artistic.
7.1 Comentarea
Operaționalizarea specificului stilistic
terminologiei al unui text artistic.
științifice,lingvistice Identificarea Schemă
și literare, în limita stărilor de spirit recapitulativă.
stardardelor de definitorii pentru Viziune de ansamblu Sinteză
conținut eul liric. a modulului „Ce 2
este literatura?”
Modului II

Opera literară:
temă, motiv,
laitmotiv
6.1 Aplicarea
2. Aplicarea noțiunilor de Genul liric.
Caracteristici 2 Identificarea
tehnicelor și a teorie literară la
(actualizare și trăirilor eului
instrumentarului interpretarea unui
aprofundare). Eul liric
științific adecvat text liric: trăiri, stări, Evaluare
competențelor de ipostaze. frontală
muncă intelectuală,
reclamate de
stardadele de
conținut.
5.1 Respectarea Ștefan Eseu poetic
4. Uzul diverselor normei limbii Elemente de Augustin Comentarea
strategii de lectură literare în orice structură a textului Doinaș motivelor
și elaborare a text scris sau rostit poetic: temă, motiv, ”Astăzi ne 2 literare
textului. laitmotiv despărțim” Impresii de
lectură.

6.1 Aplicarea
4. Uzul diverselor noțiunilor de
strategii de lectură „Decor” de
teorie literară la George 2 Comentariul
și elaborare a interpretarea unui Bacivia poetic
textului. text

Identificarea Schemă
Operaționalizarea recapitulativă.
stărilor de spirit
terminologiei Viziune de ansamblu
definitorii pentru
științifice,lingvistice a modulului „Opera
eul liric.
și literare, în limita literară: temă, 2
stardardelor de motiv, laitmotiv.”
conținut

Evaluare sumativă 2 Test cu itemi


Modulul III

Versificația

7. Analiza textului 2.1 Aplicarea


literar și nonliterar, tehnicilor de Prozodie (rimă, ritm, Recital
în limita abordare a textului strofă) Grigore Vieru 4 Evaluarea
standardelor de ”Legământ” curentă
literar și nonliterar
Descoperirea
conținut.
pedagogică
6.1 Aplicarea
Uzul diverselor noțiunilor de Dumitru
strategii de lectură teorie literară la Matcovschi 2 Reflexia
și elaborare a interpretarea unui ”Părinții„ pedagogică
textului. text

Liviu Damian
7. Analiza textului 6.1 Versul alb. ”Ființa 2 Comentariu
literar și nonliterar, iubitei„ oral
în limita
standardelor de
conținut.

Algoritmul unui
comentariu literar 2 Conspectul de
4.3 Elaborarea pentru o operă reper
textelor în lirică(tip de Eseu
parametri indicați. compoziție structurat
școlară).Interpretare
a poeziei „Ființa
iubitei”.

7.1 Comentarea
7 specificului stilistic Marin
al unui text artistic. Versul liber. Sorescu 2
Identificarea ”Otrăvuri”
stărilor de spirit Comentariu
definitorii pentru oral
eul liric.

Aplicarea
noțiunilor de
teorie literară la
interpretarea unui
text
Modulul IV

Genul liric și
specii literare.

6.1 Aplicarea Alexei


noțiunilor de Odă. Particularități. Mateevici
7 ”Limba 2 Discuție
teorie literară la
noastră„ dirijată
interpretarea unui
text

Tudor Arghezi
Meditația – specie a ”Testament„ 2 Analiza
9.Producerea timpului modern. lexicului
personalizată Particularități. poeziei.
a actelor de vorbire Arcadie
9.1 Prezentarea Suceveanu
,a textelor
orală a Elegia – specia ”De dragul Dezbateri și
argumentative,
alocuțiunilor/scrisă timpului modern. tău” 2 discuție
reflexive și
a argumentelor cu Particularități. dirijată.
metaliterare.
limita de intindere
în timp 7-10 min Mihai
Eminescu
Idila. Particularități. ”Sara pe 2
deal” Discuție în
grup
Vasile
Voiculescu
Poezia cu formă ”Sonetul
fixă: sonetul CLX VII„ 2
Evaluarea
Ștefan reciprocă
Augustin
Specii literare Doinaș
mixte. Balada cultă ”Mistrețul cu
colți de 4 Formularea
argint” argumentelor.
Discuție
dirijată.
Nicolae Labiș
”Moartea
Poemul. căprioarei”
Particularități la text. 4
Completarea
tabelului. Eseu
nestructurat.

Genul liric. 2 Evaluare


Recapitulare. calitativă și
cantitativă
Evaluare sumativă. 2

Analiza lucrărilor 2
Modulul V

Opera
literară:
structură țâși
Operaționalizarea 6.1 Aplicarea compoziție
terminologiei noțiunilor de
teorie literară la Structura operei Mihai 4 Interpretarea
științifice,lingvistice
interpretarea unui literare. Procedee Eminescu textului
și literare, în limita
compoziționale ”Scrisoarea Interogarea
stardardelor de text
III” frontală
conținut

Metafora
literară și 2
metafora
linguală

9.Producerea 9.1 Prezentarea Geo Bogza


personalizată orală a Moduri de ”Avionul și 2 Argumnetarea
a actelor de vorbire alocuțiunilor/scrisă expunere căprioara” ideilor date.
,a textelor a argumentelor cu Evaluarea
argumentative, limita de intindere reciprocă.
reflexive și în timp 7-10 min.
metaliterare.

Modulul VI

Personajul
literar,
element al
structurii

10. Susținerea unui 10.1 Realizarea


Personajul literar. Barbu 4 Dezbateri
discurs în fața unui descurs
Tipologia și Ștefănescu Reflecția
auditoriului, în pregătit prealabil
clasificarea Delavrancea pedagogică
parametri dați. din timp, cu uzul personajelor ”Hagi-Tudose”
suportului(referat).

Modalități de
caracterizare a Mircea 2
personajului literar. Cărtărescu Forumul de
1.Utilizarea 1.1 Accesarea Tip de compoziție „ Nostalgia ” discuție
surselor surselor necesare școlară:
lexicografice, pentru caracterizarea
enciclopedice, documentare la un personajului literar
literare, subiect .
metaliterare de Evaluare sumativă 2
documentare.
Modulul VII
Genul epic

Motto:Epicul Cracteristicele Prelegere


reprezintă o genului epic 2 conspect
esență, un (actualizare și
mod de a fi, aprofundare)
un dat
ontologic și în
același timp
4.3 Elaborarea un unghi de Povestea. Basmul. Ion Creangă
4. Uzul diverselor textelor în percepție al Particularități de ”Povestea lui 2 Argumentarea
strategii de lectură parametri indicați. existenței și specie. Harap-Alb„ ideilor date,
și elaborare a universului, o evaluarea
textului. formă și o textelor scrise
13.1 Lansarea categorie Particularitățile Dezbateri
13. Cunoașterea și spirituală. În eroului/personajulu 2 Compunere de
comunicărilor de
prima ipostază i de basm caraterizare a
înțelegerea sinteză despre
epicul aparține Oralitatea unui personaj
procesului literar literatura română devenirii, limbajului literar.
românesc în ca fenomen . succesiunii narațiunii.
contextul istoriei și istoriei, în cea
culturii naționale și de-a doua,
universale. epicul reflectă
această
2.1 Aplicarea situație sub Compunerea de 2 Evaluare
2. Aplicarea tehnicilor de specia utilitate socială. reciprocă.
tehnicelor și a abordare a textului narativului, a Procura.
instrumentarului literar și nonliterar. succesiunii de Compunerea de
științific adecvat acțiuni, urilitate socială.
competențelor de evenimente, Curriculum Vitae. Evaluarea grilei
muncă intelectuală, fapte. Adrian de caraterizare a
reclamate de Marino 4 personajelor.
stardadele de
conținut
11.1 Utilizarea
resurselor Nuvela. Nicolae Vieru Compunere de
electronice „Dragoste de 2 caracterizare a
11.Folosirea
necesare eficienței porțelan” personajului
tehnologiilor
demersului literar
informaționale
pentru didactit la limba și
documentare, literatura română.
exersare și
producere de text.

6.1 Aplicarea Povestirea. Mihail Forumul de


noțiunilor de Trăsături. Sadoveanu discuție
6.Operaționalizarea teorie literară la ”Fântâna 2
terminologiei interpretarea unui dintre plopi” Sinteză.
științifice,lingvistice text. Evaluarea
și literare, în limita . textelor scrise.
stardardelor de
12.1 Susținerea
conținut. dialogurilor cu Romanul de
subiect analiză psihologică. Liviu Rebreanu 2
13. Cunoașterea și intercultural. Particularități ”Pădurea Comentariul.
înțelegerea definitorii. spânzuraților”
procesului literar 13.1 Lansarea
românesc în comunicărilor de
contextul istoriei și sinteză despre Tipuri de Discuția dirijată.
personaje. Apostol 2 discuții în grup.
culturii naționale și literatura română
Bologa – expresia Evaluarea
universale. ca fenomen .
unei crize morale reciprocă.
și intelectuale.
8.1 Comentarea
lingvistică a Modalități de 2 Acumularea și
3. Integrarea textelor artistice și analiză psihologică. analiza ideilor.
lexicului de graniță. Forumul.
terminologic
necesar studierii
disciplenilor școlare
din toate ariile 2
curriculare în
vocabularul activ.

3.1 Utilizarea
adecvată a Evaluare sumativă 2
9.Producerea terminologiei în
personalizatăa demersul analitic,
actelor de în limita
vorbire ,a textelor standardelor de
argumentative, conținut.
reflexive și
metaliterare. 9.1 Prezentarea
5. Aplicarea normei orală a
ortografice, alocuțiunilor/scrisă
ortoepice, a argumentelor cu
semantice, limita de intindere
gramaticale, în timp 7-10 min.
punctaționale,
stilistice, a limbii 5.1 Respectarea
române în diverse normei limbii
situații de literare în orice
comunicare orală și text scris sau rostit.
scrisă.
Modulul VIII

Genul
dramatic

Motto:Scopul Genul dramatic


dramei caracteristici de 2 prelegere
consistă în gen. Speciile
reprezentarea dramatice –
acțiunilor și trăsături definitorii.
condițiilor
umane și
actuale, făcînd Tipologia Drama Prezentarea
să vorbească personajelor. „Răzvan și 4 scenică.
personaje în Răzvan – drama Vidra” de
12. Perceperea acțiune. Ceea individului apăsat Bogdan
limbii române ca ce vedem de prejudicata Petriceicu
parte a culturii înaintea publică. Hasdeu
spirituale a noastră sint
poporului român și țeluri
ca reprezentant al individualizate
grupului de limbi sub formă de
caractere și de
romanice.
sitații
încrucișașate, Receptarea operei Ion Luca 2
care se dramatice. Caragiale Acumularea și
determină Comedia. Ironia și ”O scrisoare analiza ideilor.
reciproc, formele comicului. pierdută”
fiecare
caracter și Varietatea tipurilor
fiecare situație umane din operă. 4
căutînd să se Caracterizarea
afirme, să se personajelor.
așeze în rîndul Tipologii.
întîi, în Vizionarea
detrimentul spectacolului după 2 Eseu
celorlalte, pînă opera caragialiană. semistructurat.
ce toată
această
agitație duce
la potolirea
finală. Hegel

Evaluarea 2
sumativă.

Analiza lucrărilor
scrise.
Generalizări. Lista Portofoliu.
cărților de lectură Acumularea și
pentru vară. 2 analiza ideilor
1.Utilizarea surselor lexicografice, enciclopedice, literare, metaliterare de
documentare.

1.1 Accesarea surselor necesare pentru documentare la un subiect .

2. Aplicarea tehnicelor și a instrumentarului științific adecvat competențelor de


muncă intelectuală, reclamate de stardadele de conținut.

2.1 Aplicarea tehnicilor de abordare a textului literar și nonliterar.

3. Integrarea lexicului terminologic necesar studierii disciplenilor școlare din toate


ariile curriculare în vocabularul activ.

3.1 Utilizarea adecvată a terminologiei în demersul analitic, în limita standardelor de


conținut.

4. Uzul diverselor strategii de lectură și elaborare a textului.

4.1 Lecturarea unui text literar în funcție de registrul stilistic.

4.2 Cunoașterea, prin lectură, dirijată și independentă, a textelor literare și


nonliterare.

4.3 Elaborarea textelor în parametri indicați.

5. Aplicarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctaționale,


stilistice, a limbii române în diverse situații de comunicare orală și scrisă.

5.1 Respectarea normei limbii literare în orice text scris sau rostit.

6.Operaționalizarea terminologiei științifice,lingvistice și literare, în limita


stardardelor de conținut.

6.1 Aplicarea noțiunilor de teorie literară la interpretarea unui text.

7. Analiza textului literar și nonliterar, în limita standardelor de conținut.

7.1 Comentarea specificului stilistic al unui text artistic. Identificarea stărilor de spirit
definitorii pentru eul liric.Caracterizarea complexă a personajului literar.
8. Explicarea faptelor de limbă atestate în texte de diferite stiluri funcționale.

8.1 Comentarea lingvistică a textelor artistice și de graniță.

9.Producerea personalizatăa actelor de vorbire ,a textelor argumentative, reflexive și


metaliterare.

9.1 Prezentarea orală a alocuțiunilor/scrisă a argumentelor cu limita de intindere în


timp 7-10 min.

10. Susținerea unui discurs în fața auditoriului, în parametri dați.

10.1 Realizarea unui descurs pregătit prealabil din timp, cu uzul suportului(referat).

11.Folosirea tehnologiilor informaționale pentru documentare, exersare și producere


de text.

11.1 Utilizarea resurselor electronice necesare eficienței demersului didactit la limba


și literatura română.

12. Perceperea limbii române ca parte a culturii spirituale a poporului român și ca


reprezentant al grupului de limbi romanice.

12.1 Susținerea dialogurilor cu subiect intercultural.

13. Cunoașterea și înțelegerea procesului literar românesc în contextul istoriei și


culturii naționale și universale.

13.1 Lansarea comunicărilor de sinteză despre literatura română ca fenomen .

14. Interpretarea fenomenelor literare în contextul culturii spirituale românești, în


conexiune cu științele și cu alte arte, din perspectiva inter/transdisciplinară.

14.1 Exprimarea opinii argumentate, în varianta scrisă și orală, cu limite de întindere


stabilite, în legătură literatura națională.