Sunteți pe pagina 1din 3

Barem profil umanist

Subiectul I , anexat la teza la Limba şi literatura română


în cadrul sesiunii de iarna, clasa a X-a ( profilul teatral),
Varianta a II-a, anul de studii 2016- 2017
Subiectul I ( 23 de puncte)
Nr Itemul Variante acceptabile Specificări Punctaj
.
1. Propune câte un Iese – apare, răsare, se ivește 1+1 2 puncte
sinonim contextual Scotocește- caută, cotrobăiește. Câte 1 punct pentru identificarea unui lexem
adecvat pentru adecvat.
cuvintele din
poezie.
2. Alcătuieşte câte un Orice enunţ corect şi logic, care ilustrează un sens 1+1 2 puncte
enunţ, ilustrând figurat al cuvintelor lumină, noapte. Câte 1 punct pentru fiecare enunţ construit corect.
sensul figurat al
fiecăruia dintre
cuvintele propuse.
3. Comentează, în Se va accepta un răspuns în care: 2+2+2 6 puncte
text - este identificată şi numită corect o figură de stil: 1 punct pentru numirea corectă a unei figuri de stil
coerent de 5-6 metaforă, epitet; (secvenţa care constituie figura este rescrisă corect,
rînduri, sugestia în ghilimele);
contextuală a unei -se analizează figura de stil (cum s-a constituit, 3 puncte pentru analiza metaforei ( transfer de sens,
figuri de stil din prin ce procedeu de limbă se creează, structura acestei structura, imaginea artistică);
strofa a doua figuri de stil; 1 punct pentru relevarea semnificației contextuale a
(rescrie secvenţa şi figurii de stil;
numeşte - se relevă sugestia contextuală a figurii de stil. 1 puncte pentru raportarea ei la sistemul de
figura). imagini al textului (se va acorda 1 punct dacă se
exprimă o semnificaţie ce nu se referă la text).
Explică, în două-
trei enunţuri, starea Un text care conţine: 5 puncte
4. de spirit a eului - formularea explicită a stării de spirit detectate 2+3
liric, exprimată în (admiraţie, încîntare etc.); 2 puncte pentru formularea explicită a stării de
versurile subliniate. - examinarea relaţiei dintre starea de spirit a eului liric spirit detectate (utilizarea exactă a termenului care
şi imaginea artistică; exprimă starea de spirit a eului liric);
-reperarea procedeelor stilistice şi exprimarea 3 puncte pentru explicaţiile de rigoare.
gândurilor proprii în raport cu acestea.

5. Expică utilizarea „s-o vadă”- In acestă structură cratima marchează 3 puncte pentru explicarea utilizării cratimei. 3 puncte
cratimei în elidarea vocalei "ă" si pronunțarea în același cuvânt a
structura două părți de vorbire diferite.
„s-o vadă”. Cratima marchează elidarea vocalei "ă", de asemenea
are rol în a conserva ritmul si măsura versului.
6. Argumentează, în Trei teze construite corect: raționament+exemplu, ce 2+2=4 5 puncte
două teze, cu demonstrează apartenența textului la genul liric, de ex.: 2 puncte pentru raționamente corecte;
exemple din 1. Prezența eului liric (+ exemplu); 2 puncte pentru exemple plauzibile.
poezie, apartenenţa 2. Sentimentele eului liric se exprimă prin Se va acorda 1 punct pentru raționamentul
textului la un gen intermediul figurilor de stil și al simbolurilor(+ exemplu) neânsoțit de exemplu;
literar. etc. 0 puncte pentru exemplu fără raționament.

Subiectul II (27 de puncte)


Nr
Pornind de la aserţiunea lui Mihai Zamfir: „Personajele din basme au caractere puternice şi nuanţate, uneori cu o neaşteptată
dimensiune profundă”, scrie, în limita de 1-1,5 pagini, un eseu structurat cu tema: Personaje memorabile din basmele româneşti
(referindu-te la oricare două texte lierare studiate).

1 Explicarea conceptului de
personaj din basm. 2 puncte pentru o privire din perspectiva proprie;

2 Raportarea conceptului la sugestia 2+1=3


din citatul propus. 2 puncte pentru raportarea conceptului la sugestia citatului propus;
1 punct pentru argumentare logică.
3a - reperarea motivată a două 3+3 = 6
personaje din folclorul sau Câte 3 puncte pentru referința la oricare două personaje din literatura română sau din folclor, formulând
literatura română, potrivite argumentele convingătoare.
temei; Ex.: Făt- Frumos din „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” de P.Ispirescu
Harap-Alb din „Povestea lui Harap-Alb” de I.Creangă.

3b - comentarea a câte două trăsături 2+2=4


morale ale personajelor alese; Orice comentarii plauzibile, racordate trăsăturile morale ale personajelor.

3c - ilustrarea adecvată a trăsăturilor 3+3=6


comentate cu câte două exemple Câte două exemple convingătoare din cele două opere selectate.
convingătoare din cele două texte
selectate;

4 Dezvoltarea motivată a unei idei 2 puncte pentru dezvoltarea logică și convingătoare a ideii din citat;
din citatul propus;
5 Exprimarea opiniei proprii cu 2 puncte pentru opinia proprie formulată clar.
referire la actualitatea subiectului 2 puncte pentru actualitatea problemei.
abordat.
Corectitudine (10 puncte) Pentru corectitudinea tuturor itemilor din test se acordă:
10 p. – pentru 1-2 greşeli de ortografie, punctuaţie şi topică;
9 p. – pentru 3-4 greşeli de ortografie, punctuaţie şi topică;
8 p. – pentru 5-6 greşeli de ortografie, punctuaţie şi topică;
7 p. – pentru 7-9 greşeli de ortografie, punctuaţie şi topică;
6 p. – pentru 10-11 greşeli de ortografie, punctuaţie şi topică;
5 p. – pentru 12- 13 greşeli de ortografie, punctuaţie şi topică;
4 p. – pentru 14-15 greşeli de ortografie, punctuaţie şi topică;
3 p. – pentru 16-17 greşeli de ortografie, punctuaţie şi topică;
2 p. – pentru 18 - 19 greşeli de ortografie, punctuaţie şi topică;
1 p. – pentru 20-21 greşeli de ortografie, punctuaţie şi topică.