Sunteți pe pagina 1din 15

ASIGURAREA BIBLIOGRAFICĂ

Sursa didactică Denumirea / autor Editura Anul ediţiei

C. Şchiopu, Limba şi literatura română, clasa a X-a, liceu Litera Internaţional 2004
Marcela Vâlcu- Șchiopu
1. Tamara Cristei, Tatiana Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a Cartdidact 2012
Cartaleanu, Olga Cosovan, X-a.
Adrian Ghicov.
3 Alexandru Crisan, Liviu Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a X- Humanitas 2008
Papadima etc. XII-a Educaţional

4. Tamara Cristei, Adrian Testul: lectură, scriere şi interpretare Prut Internaţional 2006
Ghicov

5 Anca Davidou- Roman, Limba şi literatura română. Noţini teoretice şi 50 de Paralela 45 2010
Mihaela Dobros teste rezolvate.
6 Tatiana Cartaleanu, Olga Predarea limbii române în viziunea curriculumului de Cartier educaţional 2001
Cosovan liceu. Ghid pentru profesori
7 Nastas Svetlana, ISE etc. Evaluări sumative şi ateliere de lectură, scriere, Tipografia Orhei 2012
discuţie

8. Postolachi Veronica Noţiuni de teorie literara. Ghid pentru elevi. Prometeu 2008
Oralul lecţiilor

Ziua Perechea
I II III IV V VI
Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri
Activități de Surse Data
Unitate de învățare și de Ore Mijloace și bibliografice de
Competență Subcompetență Tema
conținut evaluare materiale didactice baza/alternativa
(metode, tehnici)

Moto: Literatura a fost numită arta a cuvintului, fiindcă scriitorii artiști realizează opera de artă, care este operă literară prin șlefuirea
cuvîntului în îmbinări rare acea slovă de foc și slovă făurită, cum o numea marele poet, T. Arghezi. Adresîndu-se semenilor săi, pe care îi
vrea mai buni, mai sensibili și mai mari la suflet, artistul scriitor, emite idei, ilustrează atitudini, dă glas unor sentimente, realizind astfel
comunicarea cu cititorii săi.

Perceperea limbii Susținerea Literatura – Introducere. Brainstorming 4 Suport teoretic C. Șchiopu,


române ca parte a dialogurilor cu artă a Literatura -orizontul Discuţii de grup Postere, Marcela Vîlcu-
culturii spirituale a subiect cuvântului tău cultural. Lectura fișe, computerul, Șchiopu
poporului român și intercultural T.Argezi individuală/notele manual, „Limba și
ca reprezentant al ”Scrisoare cu de lectură tabl, creta Literatura
grupului de limbi Tibișirul” Analiza ideilor Română”, T.
romanice. Elaborarea Carataleanu, O.
sintezelor Cosovan, A
Identifcarea Ghicov
informaţiei în „Limba și
susele adecvate. literat română”
Procesarea
informaţiei.
Aplicarea Aplicarea „Literatura și Textul ca țesătură a Comentarea orală 2 Manualulul C. Șchiopu,
tehnicelor și a tehnicilor de viața comunică imaginilor și ca a faptelor Suport teoretic Marcela Vîlcu-
instrumentarului abordare a textului direct și deplin: formă de realizare a speciale de limba; Postere, Șchiopu
științific adecvat literar și nonliterar viața intră în mesajului artistic Explicarea şi fișe, computerul „Limba și
competențelor de carte, cartea Nichita Stănescu exemplificarea Literatura
muncă intelectuală, intră în viață. ”Emoție de termenilor; Română”, T.
reclamate de Împreună, toamnă” SINELG; Carataleanu, O.
stardadele de deopotrivă, Acumularea şi Cosovan, A
conținut. formează analiza Ghicov
omul.” ideilor; „Limba și
literat română”
Utilizarea surselor Accesarea surselor Lexicul operei Agenda cu notițe 2 Postere, fișe, . Carataleanu,
lexicografice, necesare pentru literare. paralele; DEX, fișe de O. Cosovan, A
enciclopedice, documentare, Analiza lexicului lucru proiectorul Ghicov
literare și selectarea surselor textului literar „Limba și
metaliterare de necesare pentru literat română”
documentare descifrarea și
interpretarea
textelor literare

Aplicarea Aplicarea Cititorul – receptor Elaborarea 2 Suport teoretic C. Șchiopu,


tehnicelor și a tehnicilor de și interpret al operei sintezelor; Postere, Marcela Vîlcu-
instrumentarului abordare a textului literare. Marian Consultarea fișe, computerul, Șchiopu
științific adecvat literar și nonliterar Vasile ”Receptarea dicţionarelor; manual, „Limba și
competențelor de literaturii” Atelier de tabl, creta Literatura
muncă intelectuală, discuţie; Română”, T.
reclamate de Observarea ; Carataleanu, O.
stardadele de Eseurile Cosovan, A
conținut. argumentative Ghicov
„Limba și
literat română”
Aplicarea Aplicarea Literatura Atelier de lectură 2/4 proiectul M. Cimpoi „O
tehnicelor și a tehnicilor de basarabeană: istorie deschisă
instrumentarului abordare a textului caractere esențiale a lit. rom din
științific adecvat literar și nonliterar Basarabia”
competențelor de
muncă intelectuală,
reclamate de
stardadele de
conținut.
Operaționalizarea Aplicarea Procese semantice Comentarea orală 2 Suport teoretic C. Șchiopu,
terminologiei noțiunilor de teorie în limbă și a faptelor Postere, Marcela Vîlcu-
stiințifice, literară la manifestarea lor în speciale de fișe, computerul, Șchiopu
lingvistice și interpretarea unui textul artistic. limbaj; manual, „Limba și
literare în limita text. Evaluarea tabl, creta Literatura
standartelor de cantitativă şi Română”, T.
conținut calitativă a Carataleanu, O.
vocabularului Cosovan, A
activ Ghicov
„Limba și
literat română”

Evaluare sumativă 2

Analiza textului Aplicarea Opera Genurile Brainstorming, 2/4 Postere, Cristei,


literar și nonliterar, noțiunilor de teorie literară: temă, literare.Tipuri şi receptarea fișe,laptopul, T.Cartaleanu,
în limita literară la motiv, forme. interpretative a scheme, support L.Lit.Rom
standardelor de interpretarea unui laitmotiv Genul liric, trasaturi textului liric, teoretic
conținut text caracteristice. interogare
Eul liric: trăiri, stări, frontală
ipostaze.

Uzul diverselor Comentarea Elemente de Lectura 2 Postere, Cristei,


strategii de lectură specificului structură a textului interpretativă a fișe,laptopul, T.Cartaleanu,
și elaborare a stilistic al unui text poetic: textului liric; scheme, support L.Lit.Rom
textului. artistic. temă, motiv, Discuţii asupra teoretic
Identificarea laitmotiv/ Ștefan lecturilor;
stărilor de spirit Augustin Doinaș Atelier de lectură;
definitorii pentru ”Astăzi ne Clustering;
eul liric. despărțim”

Intergrarea Utilizarea Laitmotivul operei Atelier de lectură; 2 Proiectorul, Șchiopu,


lexicului adecvată a literare. Motive Clustering; Postere, Marcela Vîlcu-
terminologic termenilor în flotante . G. Bacovia Comentariul fișe,laptopul, Șchiopu
necesar studierii demersal analitic ” Decor” poetic, analiza scheme, support „Limba și
operei literare în limita teoretic Literatura
standardelor de Română”, T.
conținut. Carataleanu, O.
Cosovan, A
Ghicov
„Limba și
literat română
Schemă Lectura 2 Proiectorul,
recapitulativă. individuală/notele Postere,
Viziune de de lectură. fișe,laptopul,
ansamblu a Citate. scheme, support
modulului. II SINELG teoretic
Ştiu/Vreau să
ştiu/Am învăţat
Test cu itemi 2
Evaluare sumativă diferențiați

Analiza textului Cunoașterea, prin Versificația. Prozodie (rimă, ritm, Recital , evaluare 2/4 Proiectorul, . Șchiopu,
literar și nonliterar, lectură, dirijată și strofă) Grigore Vieru curentă, Postere, Marcela Vîlcu-
în limita independentă, a ”Legămînt comentariul oral, fișe,laptopul, Șchiopu
standardelor de textelor literare și Comentarea scheme, support „Limba și
conținut. nonliterare. lexicului teoretic Literatura
unui text, cu Română”, T.
acces la sursele Carataleanu, O.
necesare Cosovan, A
Ghicov
„Limba și
literat română
Uzul diverselor Comentarea Tipuri de vers. Comentarea 2 Proiectorul,
strategii de lectură specificului Versul liber. Liviu lexicului Postere,
și elaborare a stilistic al unui text Damian ”Ființa unui text, cu fișe,laptopul,
textului. artistic. iubitei„ acces la sursele scheme, support
Identificarea necesare; teoretic
stărilor de spirit Recital;
definitorii pentru Sinteza poetică,
eul liric. Discuţia de grup

Intergrarea Utilizarea Tipuri de strofa. Comentarea 2/4 Portofoliul .Cristei,


lexicului adecvată a Dumitru lexicului elevului, fișe de T.Cartaleanu,
terminologic termenilor în Matcovschi unui text, cu lucru, L.Lit.Rom
necesar studierii demersal analitic ”Părinții„ acces la sursele
operei literare în limita necesare,
standardelor de Atelier de lectură;
conținut. Clustering;

Analiza textului Aplicarea Versul alb. Marin Comentariu oral 2 Proiectorul, C. Șchiopu,
literar și nonliterar, noțiunilor de teorie Sorescu ”Otrăvuri” Postere, Marcela Vîlcu-
în limita literară la fișe,laptopul, Șchiopu
standardelor de interpretarea unui scheme, suport „Limba și
conținut text teoretic Literatura
Română”, T.
Carataleanu, O.
Cosovan, A
Ghicov
„Limba și
literat română
Uzul diverselor Evaluare sumativa Test cu itemi 2
strategii de lectură diferențiați
și elaborare a
textului
Analiza textului Cunoașterea, prin Genul liric –un Palării gînditoare, 2/4 Portofoliul Gh.Crăciun
literar și nonliterar, lectură, dirijată și resort al trăirilor şi Brainwriting, elevului, fișe de ”Literatura
în limita independentă, a sentimentelor Lanţuri lucru, română”
standardelor de textelor literare și umane. Clasificarea asociative,
conținut. nonliterare. pe specii a genului Comentariu
liric. Oda, trasături poetic,
specifice. A. Test complex cu
Mateevici „Limba itemi diferențiați
noastră”.

Uzul diverselor Comentarea Meditația – specie a Evaluarea 2 Portofoliul . Șchiopu,


strategii de lectură specificului timpului modern. reciprocă, elevului, fișe de Marcela Vîlcu-
și elaborare a stilistic al unui text Particularități. Comentariu lucru, Șchiopu
textului. artistic. Tudor Arghezi poetic, „Limba și
Identificarea ”Testament„ Atelier de lectură; Literatura
stărilor de spirit Clustering; Română”, T.
definitorii pentru Lanţuri asociative Carataleanu, O.
eul liric. Cosovan, A
Ghicov
„Limba și
literat română
Producerea Realizarea unui Elegia – specia Formularea 2 Postere, T. Carataleanu,
personalizată descurs pregătit timpului modern. argumentelor. fișe,laptopul, O. Cosovan, A
a actelor de prealabil Particularități Discuție dirijată. scheme, support Ghicov
vorbire Arcadie Suceveanu Comentariul teoretic „Limba și
”De dragul tău” poetic literat română
Analiza textului Cunoașterea, prin Idila, particularități Identificarea 2 Postere, C. Șchiopu,
literar și nonliterar, lectură, dirijată și ale specie. M. trăirilor, stărilor, fișe,laptopul, Marcela Vîlcu-
în limita independentă, a Eminescu „Sara pe ipostazelor eului scheme, support Șchiopu
standardelor de textelor literare și deal” liric, teoretic „Limba și
conținut. nonliterare. Identificarea Literatura
figurilor de Română”,
stil şi comentarea
rolului lor în text,
Comentariul
poetic
Producerea Realizarea unui Poezia cu formă fixă: Formularea 2/4 Postere, C. Șchiopu,
personalizată descurs pregătit sonetul. Vasile argumentelor. fișe,laptopul, Marcela Vîlcu-
a actelor de vorbire prealabil din timp, Voiculescu ”Sonetul Discuție dirijată. scheme, support Șchiopu
,a textelor cu uzul CLX VII„ Comentariul teoretic „Limba și
argumentative, suportului(referat) poetic Literatura
reflexive și Română”,
metaliterare.
Analiza textului Cunoașterea, prin Poemul. Evaluare 4 Postere, C. Șchiopu,
literar și nonliterar, lectură, dirijată și Particularități la text. calitativă și fișe,laptopul, Marcela Vîlcu-
în limita independentă, a Nicolae Labiș cantitativă scheme, support Șchiopu
standardelor de textelor literare și ”Moartea Evaluarea teoretic „Limba și
conținut. nonliterare. căprioarei” reciprocă, Literatura
Comentariu Română”,
poetic,
Atelier de lectură;
Clustering;
Lanţuri asociative
Producerea Realizarea unui Specii literare mixte. Identificarea 4 Postere, C. Șchiopu,
personalizată descurs pregătit Balada cultă. Ștefan trăirilor, stărilor, fișe,laptopul, Marcela Vîlcu-
a actelor de vorbire prealabil din timp, Augustin Doinaș ipostazelor eului scheme, support Șchiopu
,a textelor cu uzul ”Mistrețul cu colți liric, teoretic „Limba și
argumentative, suportului(referat) de argint” Identificarea Literatura
reflexive și figurilor de stil Română”,
metaliterare. comentarea lor,
Comentariul
poetic
Genul liric. Evaluare 2/4
Recapitulare. calitativă și
cantitativă
Evaluare sumativă. 2

Analiza lucrărilor 2
Sem. I
-
60/74
Aplicarea Aplicarea Opera Structura operei Identificarea 4 Postere, C. Șchiopu,
tehnicelor și a noțiunilor de teorie literară: literare. Procedee trăirilor, stărilor, fișe,laptopul, Marcela Vîlcu-
instrumentarului literară la structură și compoziționale ipostazelor eului scheme, support Șchiopu
științific adecvat interpretarea unui compoziție Mihai Eminescu liric, teoretic „Limba și
competențelor de text ”Scrisoarea III” Identificarea Literatura
muncă intelectuală, figurilor de Română”,
reclamate de stil şi comentarea
stardadele de rolului lor
conținut.
Aplicarea Respectarea Moduri de expunere Harta 2 Postere, G. Crăciun
tehnicelor și a normei limbii Geo Bogza conceptuală, din fișe,laptopul, ”Istoria
instrumentarului literare în orice ”Avionul și fotoliul autorului, scheme, support literaturii
științific adecvat text scris sau rostit căprioara” revizuirea teoretic române”
competențelor de termenilor-cheie,
muncă intelectuală, dezbaterea
reclamate de
stardadele de
conținut.
Producerea Realizarea unui Personajul Personajul literar. Situaţia de 4/6 Proiectorul,
personalizată descurs pregătit literar – Tipologia și opţiune morală, Postere,
a actelor de vorbire prealabil din timp, element al clasificarea exerciţiul de fișe,laptopul,
,a textelor cu uzul structurii personajului literar. comparare, scheme, support
argumentative, suportului(referat) operei literare Barbu Ștefănescu Problematizarea teoretic
reflexive și Delavrancea
metaliterare. Nuvela „Hagi
Tudose”
Aplicarea Respectarea Modalități de Atelier de lectură, 2 Proiectorul, . Crăciun
tehnicelor și a normei limbii caracterizare a Problematizare, Postere, ”Istoria
instrumentarului literare în orice personajului literar. Compunerea de fișe,laptopul, literaturii
științific adecvat text scris sau rostit Compunerea de caracterizare a scheme, support române”
competențelor de caracterizare a personajului, teoretic
muncă intelectuală, personajului. M. Sinteze, analiza
reclamate de literară, studiul
stardadele de Cărtărescu de caz, forumul
conținut. „Nostalgia” de discuții
Evaluare sumativă Compozitie de 2
caracterizare a
personajului
literar
Producerea Realizarea unui Genul epic, Povestea. Basmul. Argumnetarea 2/4 Proiectorul, . Crăciun
personalizată descurs pregătit trasături Particularități de ideilor date. Postere, ”Istoria
a actelor de vorbire prealabil din timp, caracteristice, specie. Ion Creangă Evaluarea fișe,laptopul, literaturii
,a textelor cu uzul clasificare pe ”Povestea lui Harap- reciprocă. scheme, support române”
argumentative, suportului(referat). specii. Alb„ teoretic
reflexive și Dezbateri
metaliterare.

Operaţionalizarea Aplicarea Particularitățile Atelier de lectură, 2 Proiectorul, . Crăciun


terminologiei noţiunilor de teorie eroului/personajului Problematizare, Postere, ”Istoria
ştiinţifi-ce literară de basm. Compunerea de fișe,laptopul, literaturii
lingvistice şi la interpretarea Oralitatea stilului. caracterizare a scheme, support române”
literare, unui text. Ion Creangă personajului, 2 teoretic
în limita ”Povestea lui Harap- Sinteze, analiza
standardelor Alb„ literară, studiul
de conţinut. de caz, forumul
de discuții
Utilizarea surselor Accesarea surselor Compunerea de . 2 Proiectorul, C. Șchiopu,
lexicografice, necesare pentru utilitate socială. Evaluare reciprocă Postere, Marcela Vîlcu-
enciclopedice, documentare la un Cererea. Procura. fișe,laptopul, Șchiopu
literare, subiect . scheme, support „Limba și
metaliterare de teoretic Literatura
documentare Română”,
Producerea Realizarea unui Compunerea de Evaluare reciprocă 2 Postere, C. Șchiopu,
personalizată descurs pregătit urilitate socială. fișe,laptopul, Marcela Vîlcu-
a actelor de vorbire prealabil din timp, Curriculum Vitae. scheme, support Șchiopu
,a textelor cu uzul suportului. teoretic „Limba și
argumentative, Literatura
reflexive și Română”,
metaliterare.

Explicarea faptelor Comentarea Nuvela, Interpretarea 2 Postere, C. Șchiopu,


de limbă atestate în lingvistică a particularitățile textului fișe,laptopul, Marcela Vîlcu-
texte de diferite textelor speciei.Clasificarea Interogarea scheme, support Șchiopu
stiluri artistice şi nuvelei. Nicolae Vieru frontală, Postere, teoretic „Limba și
funcţionale. de graniţă. „Dragoste de fișe,laptopul, Literatura
porțelan” scheme, support Română”,
teoretic
Dezbateri

Utilizarea surselor Accesarea surselor Nuvela psiholigică. Interpretarea 0/2 Postere, C. Șchiopu,
lexicografice, necesare pentru Particularități. textului fișe,laptopul, Marcela Vîlcu-
enciclopedice, documentare la un Modalități de Interogarea scheme, support Șchiopu
literare, subiect . analiză psihologică frontală, teoretic „Limba și
metaliterare de Ioan Slavici ”Moara Dezbateri Literatura
documentare cu noroc” Română”,

Utilizarea surselor Accesarea surselor Trăsăturile specifice Compunere de 0/2 Postere, C. Șchiopu,
lexicografice, necesare pentru ale personajului. caraterizare a unui fișe,laptopul, Marcela Vîlcu-
enciclopedice, documentare la un Ghiță – personaj al personaj literar. scheme, support Șchiopu
literare, subiect . contrastelor. Ioan teoretic „Limba și
metaliterare de Slavici ”Moara cu Literatura
documentare noroc” Română”,

Operaţionalizarea Aplicarea Povestirea – Activitate 4 Postere, C. Șchiopu,


terminologiei noţiunilor de teorie trăsăturile speciei. frontală, lectura fișe,laptopul, Marcela Vîlcu-
ştiinţifi-ce literară Povestirea în ramă. analitică, scheme, support Șchiopu
M. Sadoveanu
lingvistice şi la interpretarea „Hanu Ancuței” dezbateri teoretic „Limba și
literare, unui text. („Fîntîna dintre Literatura
în limita plopi”) Română”,
standardelor
de conţinut.
Evaluare sumativă 2
Producerea Prezentarea orală a Romanul de analiză Forumul de 4 Proiectorul,
personalizatăa alocuțiunilor/scrisă psihologică. discuție, Postere, C. Șchiopu,
actelor de vorbire a argumentelor cu Particularități Lectura pe fișe,laptopul, Marcela Vîlcu-
,a textelor limita de intindere definitorii. Liviu niveluri, scheme, support Șchiopu
argumentative, în timp 7-10 min. Rebreanu teoretic „Limba și
reflexive și ”Pădurea Literatura
metaliterare. Română”,
spânzuraților”

Aplicarea normei Respectarea normei Tipuri de personaje. Proiectorul, C. Șchiopu,


ortografice, limbii literare în Apostol Bologa – Harta Postere, Marcela Vîlcu-
ortoepice, semantice, orice text scris sau expresia unei crize conceptuală, din 2 fișe,laptopul, Șchiopu
gramaticale, rostit. fotoliul autorului, scheme, support „Limba și
punctaționale, morale și
intelectuale. Liviu Tipologia teoretic Literatura
stilistice, a limbii
Rebreanu personajelor, Română”,
române în diverse
caracterizarea
situații de ”Pădurea
comunicare orală și personajului
spânzuraților
scrisă.
Explicarea faptelor Comentarea Specificul lecturii unui Discuția dirijata 2 Proiectorul, C. Șchiopu,
de limbă atestate în lingvistică a textelor text epic. Arta lecturii. Postere, Marcela Vîlcu-
texte de diferite artistice și de Stilistica grafiei. fișe,laptopul, Șchiopu
stiluri funcționale graniță. Aspectul grafic al scheme, support „Limba și
textului. Aranjarea teoretic Literatura
textului în pagină. Română”,

Evaluare sumativă 2
Producerea Prezentarea orală a Genul Genul dramatic 2/4 Proiectorul,
personalizatăa alocuțiunilor/scrisă a caracteristici de gen. Postere,
dramatic
actelor de vorbire ,a argumentelor cu Speciile dramatice – fișe,laptopul,
textelor limita de intindere în scheme, support
argumentative, timp 7-10 min. trăsături definitorii
teoretic
reflexive și
metaliterare.

Aplicarea normei Respectarea normei Varietatea tipurilor Situaţia de 2/4 Proiectorul, C. Șchiopu,
ortografice, limbii literare în umane din operă. opţiune morală Postere, Marcela Vîlcu-
ortoepice, semantice, orice text scris sau Caracterizarea fișe,laptopul, Șchiopu
gramaticale, rostit. Exerciţiul de scheme, support „Limba și
punctaționale, personajelor.
comparare, teoretic Literatura
stilistice, a limbii Tipologii. Ion Luca
problematizarea, Română”,
române în diverse Caragiale
situații de ”O scrisoare Atelier de discuţii
comunicare orală și pierdută”
scrisă.
Cunoașterea și Lansarea Receptarea operei Analiza literară, 2 Proiectorul, C. Șchiopu,
înțelegerea comunicărilor de dramatice. Studiul de caz Postere, Marcela Vîlcu-
procesului literar sinteză despre fișe,laptopul, Șchiopu
Comedia. Ironia și
românesc în literatura română ca scheme, support „Limba și
contextul istoriei și fenomen . formele comicului.
teoretic Literatura
culturii naționale și
Română”,
universale.
Explicarea faptelor Comentarea Vizionarea 2
de limbă atestate în lingvistică a textelor spectacolului după
texte de diferite artistice și de opera caragialiană
stiluri funcționale graniță.
Operaționalizarea Utilizarea resurselor Drama. Atelierul de lectură 2/4 Proiectorul, C. Șchiopu,
terminologiei electronice necesare Particularități de Postere, Marcela Vîlcu-
științifice,lingvistic eficienței specie. Bogdan fișe,laptopul, Șchiopu
și literare, în limita demersului didactit scheme, support „Limba și
Petriceicu Hașdeu
stardardelor de la limba și literatura
”Răzvan și Vidra„ teoretic Literatura
conținut română
Română”

Aplicarea noțiunilor Tipologia Harta 2 Proiectorul, C. Șchiopu,


de teorie literară la personajelor. conceptuală, din Postere, Marcela Vîlcu-
interpretarea unui Răzvan – drama fotoliul autorului, fișe,laptopul, Șchiopu
text. Tipologia scheme, support „Limba și
individului apăsat
de prejudicata personajelor, teoretic Literatura
publică. Bogdan caracterizarea Română”,
Petriceicu Hașdeu personajului
”Răzvan și Vidra„
Recapitulare finală 2/4
Evaluarea sumativă 2
Analiza lucrărilor 2
scrise.
Generalizări. Lista
cărților de lectură
pentru vară.
Total ore: Sem. I - 60/74 Sem. II - 60/76 Anual - 120 ore/150