Sunteți pe pagina 1din 9

COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

Adresa: Carol I, nr. 41, Rm. Vâlcea


Vâlcea, Tel/Fax: 0040250731874
E-mail: office@cnmirceavl.ro

PROGRAMA CURSULUI OPŢIONAL

TEXTUL LITERAR – ACTE DE LIMBAJ ŞI STRATEGII DE INTERPRETARE

TIPUL OPŢIONALULUI: opţional la nivelul ariei curriculare LIMBĂ ŞI COMUNICARE.


DURATA: 2020 – 2021
NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: o oră‫٭‬33 săptămăni = 33 ore
CLASA: a VIII- a B
PROPUNĂTOR: prof. Vîrtej Iuliana, CNMB Rm. Vâlcea

1
ARGUMENT

Curriculum- ul școlar pentru disciplina opționalului „Textul literar – acte de limbaj şi strategii de interpretare” face parte din
Curriculum- ul la decizia școlii, aria curriculară Limbă și comunicare, beneficiind de un buget de timp de o oră pe săptămână.
Perturbațiile perioadei de tranziție și- au pus amprenta asupra formării tinerei generații, incapabilă să diferențieze valorile pentru a
le prelua pe cele veridice și incapabilă să- și creeze puncte de referință care să le asigure echilibrul și armonia interioară. Puterea de selecție
a valorilor se formează gradat, în școală, sub îndrumarea educatorilor, cărora le revine dificila sarcină de a educa elevii în acest sens și de
a- i ajuta să se desăvârșească în personalități capabile de confruntare. Astăzi, majoritatea copiilor fug de lectură, fiind furați de ”mirajul
civilizației”, de cultura altor popoare. În etapa actuală, copiii au nevoie, mai mult ca oricând, de atitudini și de valori care să- i determine
să- și selecteze corect modelele. De aceea, activitatea acestui opțional va reprezenta cel mai potrivit context pentru dezvoltarea atitudinilor
conturate la orele de limba și literatura română în gimnaziu.
Când am conceput opționalul de față m- am gândit în primul rând la necesitatea cunoașterii mai aprofundate de către elevi a literaturii
române, a temelor și motivelor literare cele mai des întâlnite în literatura noastră și, nu în ultimul rând, la ”criza” lecturii și a numărului
destul de mic de cititori. M-am gândit la lecturi accesibile elevilor și la teme/ motive literare întâlnite frecvent în literatura română.
Deși aparent disparate, aceste motive și teme literare se adună, în final, într-un întreg, ajutându-i pe elevi să pătrundă și să cunoască
mai bine lumea textului literar, dar și realitățile înconjurătoare. Astfel vom avea în vedere teme care se completează și se întrepătrund
reciproc: natura, iubirea, copilăria, singurătatea, norocul, lumea sau istoria, alături de motive ca animalul (năzdrăvan/ magic), amintirea,
dascălul, nostalgia originilor, focul, blestemul, moartea, locul abandonat, banii, dorul, înțeleptul, rugăciunea, arta, oamenii însemnați,
călătoria etc.
În privința autorilor avuți în vedere, am fost nevoită să realizez o selecție destul de riguroasă între autorii aleși, atât în privința
accesibilității conținuturilor pentru elevi, cât și a cărților/ operelor pe care elevii le pot găsi la biblioteca şcolii. Astfel, am ales câte una sau
mai multe opere reprezentative ale autorilor , atât dintre cei studiați deja cât și dintre cei mai puțin cunoscuți sau chiar necunoscuți elevilor
în acest moment, opere aparținând atât narativului literar, cât și genului liric. Entru tiarul textual narativ literar, am ales opere scrise de
Mihail Sadoveanu, Ioan Slavici, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Barbu Ștefănescu- Delavrancea, Ionel Teodoreanu, Costache
Negruzzi,Geo Bogza, Gala Galaction, Grigore Alexandrescu, alături de Mircea Eliade, Vasile Voiculescu, Dimitrie Anghel, dar și baladele
populare cele mai cunoscute (”Miorița”, ”Mănăstirea Argeșului”). În privința genului liric, am ales opere scrise de Mihai Eminescu,
Vasile Alecsandri, Tudor Arghezi, George Coșbuc, Octavian Goga, dar și Lucian Blaga, Nichita Stănescu, George Bacovia, Dimitrie
Anghel, Alexandru Macedonski, Ion Pillat, Ion Minulescu, Ștefan Augustin Doinaș.
M- am gândit la opere ale acestor autori, atât din necesitatea lărgirii orizontului cultural- artistic al elevilor, cât și din necesitatea
aprofundării actului de lectură, inocentă, expresivă, comprehenhivă și explicativă. Demersurile didactice vor contura constant situațiile de

2
comunicare și vor crea secvențe de reflecție asupra puterii cuvântului, asupra funcției lui în literatură, muzică, filozofie etc., asupra modului
în care cuvântul reprezintă lumea, creează lumi, impune și determină comportamente.

Programa opționalului „Textul literar – acte de limbaj şi strategii de interpretare” a fost elaborată respectându- se paradigma
disciplinei limba și literatura română din aria curriculară Limbă și comunicare și are ca noutate următoarele aspecte:
1) deschiderea orizontului cultural- artistic/ etic și civic al elevilor prin conexiunile stabilite între temele/ motivele/ simbolurile studiate;
2) descoperirea și valorificarea disponibilităților elevilor pentru sesizarea și cultivarea valorilor estetice și moral- religioase;
3) necesitatea reflecției asupra temelor/ motivelor avute în vedere.
4) identificarea unor acte de limbaj, a unor elemente de construcţie a comunicării;
5)cultivarea simțului responsabilității față de sine și față de cei din jur;
6) conștientizarea de către elevi a contribuției întregului popor român la constituirea fondului cultural comun al românilor de pretutindeni,
elemente de interculturalitate.

Acest opțional are în vedere valorizarea operelor literare culte și populare prin cunoașterea principiilor de apreciere și prin
configurarea judecăților de valoare. Studierea acestui opțional facilitează formarea conștientă a gustului artistic, permite valorizarea
frumosului în existența elevului ca individ social cu aspirații spirituale, configurând de asemeni atitudinea reflexivă și gândirea critică. Nu
în ultimul rând, opționalul își propune formarea de valori și atitudini atât de necesare la vârsta preadolescenței.

COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE

Programa publicată de Ministerul Educației Naţionale în Anexa 2 din ordinul nr. 3393/28.02. 2017 (C1-C5)

VALORI ȘI ATITUDINI
1) cultivarea gustului estetic și etic în domeniul literaturii culte și/ sau populare;
2) formarea unor reprezentări culturale privind evoluția gustului estetic și valorile culturale;
3) crearea atitudinii reflexive asupra importanței temelor și/ sau motivelor literare în cadrul literaturii române și chiar a propriei vieți;
4) stimularea gândirii autonome, reflexive și critice prin receptarea artistică/ lectură;
5) dezvoltarea sensibilității prin actul receptării valorilor artistice autentice.

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE


3
1) exerciții de lectură și de reflecție asupra mai multor tipuri de texte, vizând diverse acte de limbaj, teme/ motive variate;
2) exerciții de selectare și de valorizare a informațiilor receptate;
3) exerciții de explicare/ motivare a semnificațiilor unor tipare textuale, teme/ motive ale operelor literare;
4) exerciții de observare a corelației dintre diferite motive ale aceluiași text literar sau a motivelor subordonate aceleiași teme în texte literare diferite;
5) exerciții de analiză a unor probleme comune pe care le ridică textele indicate pentru studiu;
6) exerciții de comparare a mai multor texte din perspectiva aceleiași teme/ aceluiași motiv;
7) exerciții de abordare a unor creații literare din perspectiva inteligențelor multiple;
8) exerciții de interpretare a unor texte/ fragmente de texte din perspective diferite;
9) exerciții de analiză comparativă a textelor create pe baza aceleiași teme;
10) exerciții de valorizare a informațiilor receptate.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
• Pamfil, A., Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice • Alexandrescu, Gr., Fabule;
deschise; • Coșbuc, G., Opere alese;
• Goia, V., Didactica limbii și literaturii române; • Delavrancea, B. Șt, Hagi Tudose;
• Cîntiuc, R., Limba și literatura română. Modele de cursuri opționale; • Arghezi, T., Opere;
• Ruști, D., Dicționar de teme și simboluri din literatura română; • Bogza, G., Cartea Oltului;
• Chevalier, J., Gheerbrant, A., Dicționar de simboluri, vol I- III; • Anghel, D., Oglinda fermecată; Melancolie;
• Gabriela Pană-Dindelegan. 1997 (ed a II-a, Editura Nemira, 2001). • Alecsandri, V., Opere;
Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Bucureşti: Editura Ştiinţifică • Eliade, M., Nuvele fantastice;
• Ducrot, Oswald. Schaeffer, Jean Marie. 1996. Noul dicţionar • Teodoreanu, I., Ulița copilăriei;
enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Bucureşti: Editura Babel • Goga, O., Opere;
• Văideanu, G., Cultură estetică școlară; • Macedonski, Al., Poezii;
• Balade populare românești; • Bolintineanu, D., Mihnea și baba;
• Eminescu, M., Opere alese; • Doinaș, Șt. Aug., Mistrețul cu colți de argint;
• Creangă, I., Povești. Povestiri. Amintiri; • Minulescu, I., Opere;
• Caragiale, I. L., Nuvele, Momente și schițe; • Pillat, I., Aci sosi pe vremuri;
• Voiculescu, V., Nuvele, Poeme; • Negruzzi, C., Alexandru Lăpușneanul;
• Sadoveanu, M., Hanul Ancuței; • Stănescu, N., Opere;
• Slavici, I., Moara cu noroc, Nuvele; • Galaction, G., Moara lui Călifar;
• Blaga, L., Opere alese; • Bacovia, G., Opere.

Menționez că am notat doar opera literară în cazul studierii unei singure opere scrise de acel autor, iar în cazul scriitorilor la care intenționez să studiem
opere literare diferite (proză/ poezie) aflate în volume diferite, am menționat doar titlul ”Opere” ( a se vedea planificarea orientativă).
4
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU OPȚIONALUL „Textul literar – acte de limbaj şi strategii de interpretare”
CLASA a VIII-a

Unitatea de învățare Competențe Conținuturi Nr. Săpt. Resurse


specifice ore
1)Noțiuni introductive - prezentarea 1h S1
programei și a
bibliografiei;
- noțiuni
- să manifeste introductive;
2)Noroc și ghinion curiozitate și - noroc; 2h S2- S3 - Eminescu, M., Te duci, Atât de fragedă, Călin (file din poveste), Rime
interes față de - vrajă; alegorice, Mai am un singur dor, Andrei Mureșanu, Sărmanul Dionis.
activitatea de - bani; - Alecsandri, V., Mărgăritărele, Ostașii noștri;
lectură, - istorie; - Mureșanu, A., Deșteaptă- te, române;
resimțită ca o - libertate; - Sadoveanu, M., Neamul Șoimăreștilor;
necesitate - Slavici, I., Moara cu noroc;
cotidiană; - Eliade, M., Șanțurile, Secretul doctorului Honigberger.
3)Rugăciunea - rugăciune; 2h S4- S5 - Eminescu, M., Epigonii, Povestea magului călător în stele, Răsai
sufletului - biserică; asupra mea, Rugăciune;
- să - icoană; - Arghezi, T., Testament, Psalm (Te drămuiesc în zgomot);
interpreteze - înger; - Stănescu, N., Nod 28, Semn 19, Rugăciune;
textele/ - călugăr; - Blaga, L., Psalm;
temele/ - Voiculescu, V., L- am lăsat de- a trecut, Înger amânat, Îngerul
motivele nădejdii;
indicate sub - Goga, O., Rugăciune;
mai multe - Vinea, I., Rugă;
aspecte; - Eliade, M., O fotografie veche de zece ani, În curte la Dionis;
5
- Negruzzi, C., Alexandru Lăpușneanul;
- Mânăstirea Argeșului;
- să- și - Slavici, I., Moara cu noroc;
4)Frumusețile naturii interiorizeze - grădină; 4h S6-S9 - Eminescu, M., Fata în grădina de aur, Povestea codrului, Călin (file
conținutul - vale; din poveste), Dorința, Povestea teiului, Freamăt de codru, Sarmis,
textelor în - răspântie; Gemenii, Lăsă- ți lumea;
funcție de - pădure; - Alecsandri, V., Malul Siretului, Vântul de miazăzi;
propriul bagaj - plante simbolice; - Bacovia, G., Renunțare;
de cunoștințe - Minulescu, I., Strofe pentru zăpadă;
și de propriul - Coșbuc, G., Faptul zilei;
univers - Goga, O., Trandafirii;
afectiv; - Anghel, D., Melancolie;
- Macedonski, Al., E vremea rozelor ce mor;
- Creangă, I., Amintiri din copilărie, Povestea lui Harap- Alb;
- să - Sadoveanu, M., Haralambie;
individualizeze - Popescu, P., Copiii Domnului;
un text literar - Bogza, G., Cartea Oltului;
prin - Eliade, M., Tinerețe fără tinerețe, La țigănci, Șarpele;
recunoașterea, - Miorița, Mânăstirea Argeșului.
5)Viața ca vis semnalarea și - vis; 2h S10- S11 - Eminescu, M., Dorința, Peste vârfuri, Povestea magului călător în
argumentarea - cântec; stele, Scrisoarea I;
motivelor/ - carte; - Arghezi, T., Duhovnicească;
temelor - artă; - Stănescu, N., Poezia;
specifice; - artist; - Coșbuc, G., Doina;
- Goga, O., La groapa lui Laie;
- Eliade, M., Secretul doctorului Honigberger, Tinerețe fără tinerețe,
- să Șarpele, La țigănci, Domnișoara Christina, În curte la Dionis;
urmărească în - Caragiale, I. L.,În vreme de război;
textele studiate - Miorița, Mânăstirea Argeșului;
6)Iubire ”magică” anumite - tipuri de iubire; 2h S12- S13 - Eminescu, M., Făt- Frumos din tei, Atât de fragedă, Dorința, Pe lângă
motive, plopii fără soț, Luceafărul, Gemenii;
importante - Arghezi, T., Psalmul de taină, Rada;
pentru - Dimov, L., Lili și densitatea;
înțelegerea - Eliade, M., Domnișoara Christina;
textului literar, - Stănescu, N., Poetul și dragostea, Leoaică tânără, iubirea;
- Minulescu, I., Într- un bazar sentimental;

6
7)Recapitulare noroc; rugăciune; 2h S14- S15
semestrială - să recunoască natură; vis; iubire;
8)Lumea teme și motive - pasăre măiastră; 3h S16- S18 - Eminescu, M., Melancolie, Fata în grădina de aur, Memento mori,;
necuvântătoarelor aparținând - bufniță; - Arghezi, T., Rada, Priveghere;
literaturii culte - cal (și altele); - Alexandrescu, Gr. Boul și vițelul;
și/ sau - șarpe; - Alecsandri, V., Baba Cloanța;
populare; - balaur; - Goga, O., Poet;
- Doinaș, Șt. Aug., Mică baladă cu bufnițe;
- Voronca, I., Pian;
- să lectureze - Pillat, I., Aci sosi pe vremuri;
texte - Stănescu, N., În dulcele stil clasic;
reprezentative - Vinea, I., Pasărea măiastră;
din punct de - Gyr, R., Pasărea măiastră;
vedere estetic; - Caragiale, I. L., Calul dracului;
- Creangă, I., Povestea lui Harap- Alb;
9)Focuri în noapte - blestem; 3h S19- S21 - Eminescu, M., Miron și frumoasa fără corp, Mușat și ursitorile,
- să determine - foc; Strigoii, Veneția, Scrisoarea I, Scrisoarea III, Odă (în metru antic),
valorile etice și - iele și strigoi; Lasă-ți lumea, Melancolie, Făt- Frumos din lacrimă, Sărmanul Dionis;
culturale - lună; - Bolintineanu, D., Mihnea și baba;
proprii unei - noapte; - Mânăstirea Argeșului;
opere literare - Macedonski, Al., Noapte de decemvrie;
(românești), - Alecsandri, V., Noapte Sfântului Andrii, Crai nou;
exprimându- și - Voronca, I., Ulise;
impresiile și - Voiculescu, V., Înger amânat, De dincolo, Duhovnicească, Iubire
preferințele; magică;
- Slavici, I., Moara cu noroc;
- Caragiale, I. L., Păcat, O făclie de Paște, În vreme de război;
- să producă - Eliade, M., Secretul doctorului Honigberger, La țigănci, Domnișoara
texte Christina;
10)Picuri în suflet argumentative - clopot; 2h S22- S23 - Eminescu, M., Sara pe deal, Sărmanul Dionis, Făt- Frumos din
în care să - lacrimi și plâns; lacrimă;
susțină, prin - moarte; - Goga, O., În codru, Lăcaș străbun;
argumente și - loc abandonat; - Pillat, I., Aci sosi pe vremuri;
exemple, un - Philippide, Al., Proclamație;
punct de - Stănescu, N., Nod 17, Nod 28, Semn 21;
vedere privind - Blaga, L., Asfințit marin;

7
o problemă - Bacovia, G., Vals de toamnă, Marș funebru, Plumb, Lacustră,
studiată sau o Fanfară, Note de toamnă;
temă dată; - Galaction, G., Moara lui Călifar;
- Eliade, M., În curte la Dionis;
- Miorița; Mânăstirea Argeșului;
11)Singurătate - să manifeste - zgârcit; 2h S24- S25 - Eminescu, M., Luceafărul, Mai am un singur dor, Scrisoarea I,
interes pentru - dor; Cezara, Departe sunt de tine, Sărmanul Dionis, Odă (în metru antic),
lectură; - singurătate; Gemenii;
- geniu și/ sau - Blaga, L., Trezire, Satul minunilor;
înțelept; - Alecsandri, V., Crai nou;
- să - străin; - Bacovia, G., Lacustră, Plumb;
dovedească - Stănescu, N., Nod 26;
preocupare - Minulescu, I., Romanța cheii;
pentru - Doinaș, Șt. Aug., Mistrețul cu colți de argint;
receptarea - Caragiale, I. L., În vreme de război;
frumosului; - Delavrancea, B. Șt., Hagi Tudose;
- Slavici, Moara cu noroc;
- Agârbiceanu, I., Popa Man;
12)Locuri ursite - să exprime - sat și/ sau 3h S26- S28 - Eminescu, M., Scrisoarea I, Crăiasa din povești;
idei proprii, în București; - Bacovia, G., Lacustră;
mesaje clare, - moară; - Alecsandri, V., Ursiții;
nuanțate - comoară; - Vinea, I., Ora fântânilor, Drum, Septembrie, Plâns;
stilistic; - fântână; - Goga, O., Gânduri;
- han / hotel; - Coșbuc, G., Fata morarului, Noapte de vară;
- Creangă, I., Povestea lui Harap- Alb, Amintiri din copilărie;
- să - Caragiale, I. L., Căldură mare, La hanul lui Mânjoală, La conac;
construiască - Eliade, M., Secretul doctorului Honigberger, Podul, La moară la
un discurs oral Iosafat;
pe o temă dată. - Slavici, I., Comoara, Moara cu noroc;
- Sadoveanu, M., Hanul Ancuței;
- Mânăstirea Argeșului;
13)Oglinda lumii - oameni însemnați; 2 h S29- S30 - Creangă, I., Povestea lui Harap- Alb, Poveste;
- oglindă; - Caragiale, I. L., La conac, Premiul I, Poveste, La hanul lui Mânjoală;
- lume; - Sadoveanu, M., Baltagul;
- călătorie; - Anghel, D., Oglinda fermecată;
- Eliade, M., Șarpele, Domnișoara Christina, La țigănci;

8
- Blaga, L., Pan, Moartea lui Pan, Leagănul, Toamnă de cristal;
- Eminescu, M., Memento mori, Călin (file din poveste), Strigoii, Miron
și frumoasa fără corp, Scrisoarea I, Glossă, Povestea magului călător
în stele, Sărmanul Dionis;
- Arghezi, T., Sfântul;
14)Nostalgia - amintire; 1h S31 - Creangă, I., Amintiri din copilărie;
copilăriei - amăgire /babă; - Caragiale, I. L., Un pedagog de școală nouă, Păcat;
- copilărie; - Eminescu, M., Fata în grădina de aur, Departe sunt de tine, Copii
- școală / dascăl; eram noi amândoi;
- nostalgia - Arghezi, T., Timpuri;
originilor;; - Alecsandri, V., Baba Cloanța;
- Pillat, I., Baba Vișa;
- Bolintineanu, D., Mihnea și baba;
- Teodoreanu, I., Ulița copilăriei;
- Eliade, M., Fata căpitanului;
- Goga, O., Dăscălița;
15)Recapitulare finală necuvântătoare; 1h S32 24.04 – 28.04 Scoala altfel
noapte; lacrimi; S33
singurătate; loc;
lume; copilărie.

S-ar putea să vă placă și