Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova

Simularea examenului de bacalaureat național noiembrie 2013


Limba şi literatura română
Proba E. a)
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic)
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Citeşte următorul text:
„Erau odată într-un sat doi frați, și amândoi erau însurați. Cel mai mare era harnic, grijuliu și
chiabur, pentru că unde punea el mâna punea și Dumnezeu mila, dar n-avea copii. Iară cel mai mic era
sărac. De multe ori fugea el de noroc și norocul de dânsul, căci era leneș, nechitit la minte și nechibzuit la
trebi; ș-apoi mai avea și o mulțime de copii!
Nevasta acestui sărac era muncitoare și bună la inimă, iar a celui bogat era pestriță la mațe și
foarte zgârcită. Vorba veche: "Tot un bou ș-o belea". Fratele cel sărac, sărac să fie de păcate!, tot avea și
el o pereche de boi, dar cole: porumbi la păr, tineri, nalți de trup, țepoși la coarne, amândoi cudalbi, țintați
în frunte, ciolănoși și groși, cum sunt mai buni de înjugat la car, de ieșit cu dânșii în lume și de făcut
treabă. Dar plug, grapă, teleagă, sanie, car, tânjală, cârceie, coasă, hreapcă, țăpoi, greblă și câte alte lucruri
ce trebuiesc omului gospodar nici că se aflau la casa acestui om nesocotit. Și când avea trebuință de
asemene lucruri, totdeauna supăra pe alții, iară mai ales pe frate-său, care avea de toate. Nevasta celui
bogat de multe ori făcea zile fripte bărbatului, ca să-l poată descotorosi odată de frate-său. Ea zicea
adeseori:
- Frate, frate, dar pita-i cu bani, bărbate.
- Apoi, dă, măi nevastă, sângele apă nu se face. Dacă nu l-oi ajuta eu, cine să-l ajute?
Nevasta, nemaiavând încotro, tăcea și înghițea noduri. Toate ca toate, dar carul său era de
haimana.” (Ion Creangă - Dănilă Prepeleac)

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: odată şi însurat. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvența: n-avea. 2 puncte
3. Construieşte un enunț în care să foloseşti o locuțiune/expresie care să conțină substantivul suflet.
2 puncte
4. Transcrie dintext o sintagmă ce fixează indicia spațio-temporali 4 puncte
5. Identifică explicând perspective narativă. 4 puncte
6. Identifică două mărci ale oralității. 4 puncte
7. Precizează valoarea expresivă a incipitului. 4 puncte
8. Argumentează apartenența textului la genul epic prin două trăsături 4 puncte
9. Comentează în 60 – 100 de cuvinte (şase–zece rânduri), secvența subliniată. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de rânduri) despre modul în care
modelele influențează tinerii în alegerea unei profesii.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:


− să respecți structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conținutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii față de
problematica pusă în discuție, enunțarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecți normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de
punctuație) şi limitele de spațiu indicate. 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinți tema și viziunea
despre lume într-un text poetic aparținând simbolismului. În elaborarea eseului vei avea în vedere
următoarele repere:
- evidențierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic, într-o tipologie, într-un current
cultural/literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică;
- prezentarea temei, reflectată în textul poetic ales, prin referire la două imagini/idei poetice ;
- sublinierea a patru elemente ale textului poetic, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre
lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie,
elemente de recurență, symbol central, figure semantic – tropi, elemente de prozodie etc);
- exprimarea unei opnii argumentate, despre modul în care tema și viziunea despre lume sunt
reflectate în textul poetic ales.

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conținutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerință/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilități de analiză
şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuația – 2
puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spațiu indicate – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
(două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.
Simularea examenului de bacalaureat național noiembrie 2013
Limba şi literatura română
Proba E. a)
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic)
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracțiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu:
odată-cândva, însurat - căsătorit) 2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvența indicată (de exemplu: marchează căderea unei vocale;
marchează rostirea legată a două cuvinte) 2 puncte
3. construirea oricărui enunț în care se foloseşte corect o locuțiune/expresie cu substantivul indicat
2 puncte
4. câte 2 puncte pentru transcrierea fiecăruia dintre cele două cuvinte ce fixează timpul și spațiul (de
exemplu: odată, într-un sat) 2x2p= 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre elemente perspectivei (de exemplu: felul, naratorul,
mărcile, funcțiile etc) 2x2p= 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea a două mărci( de exemplu: era, punea, el etc) 2x2p= 4 puncte
7. – câte 1 punct pentru identificarea fiecărei valori a incipitului 2x1p= 2 puncte
– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificației incipitului 2x1p= 2 puncte
8. – câte 1 punct pentru menționarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului epic (de exemplu:
transmiterea în mod indirect a unor idei şi sentimente; prezența instanțelor comunicării epice –narrator,
personaje, indici spațio-temporali) 2x1p= 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menționate 2x1p= 2 puncte
9. comentareasecvenței, evidențiind două trăsături ale descrierii 4 puncte
• comentarea nuanțată a ideii, evidențiind două trăsături ale pasajului 4 p.
• comentarea nuanțată a primelor elemente, evidențiind o singură trăsătură a fragmentului 2 p.
• comentarea ezitantă, schematică sau simpla numire a unor trăsături ale epicului 1 p.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


− structura discursului de tip argumentativ:
− formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente:
ipoteza, enunțarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parțial adecvată 2 p. 4 puncte
− utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie,
adverbe/locuțiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivității evaluative, conjuncții/locuțiuni
conjuncționale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv,
final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parțial adecvată 2 p. 4 puncte
− conținutul argumentării:
− formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica propusă 2 puncte
− câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente [pro şi/sau contra] adecvate
ipotezei 2x3p=6 puncte
− câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunțate
2x3p=6 puncte
− formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare şi a limitelor de spațiu indicate:
− registrul stilistic adecvat cerinței 1 punct
− respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3
sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea normelor de ortografie şi de punctuație (0-1 greşeli ortografice şi de punctuație – 2 p.;
2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea limitelor de spațiu indicate 1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Conținut – 16 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
• 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care
construcția paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
• 2 puncte pentru text parțial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcția paragrafelor
nu subliniază ideile în succesiune logică
• 1 punct pentru text vag organizat, fără evidențierea trecerii de la o idee la alta
− abilități de analiză şi de argumentare 3 puncte
• 3 puncte pentru relație adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare
de judecăți de valoare relevante
• 2 puncte pentru relație parțial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăți parțial relevante
• 1 punct pentru relație nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată 2 p / vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− punctuația (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− încadrarea în limitele de spațiu indicate 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
(două pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

S-ar putea să vă placă și