Sunteți pe pagina 1din 2

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş

Simularea examenului de bacalaureat naţional

Limba şi literatura română


Varianta 2

*Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


*Timp de lucru: 3 ore.

Subiectul I (30 puncte)


Citeşte următorul text:

„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris


Încet gândită, gingaş cumpănită;
Eşti ca o floare, anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis.

Eşti ca vioara, singura ce cântă


Iubirea toată pe un fir de păr,
Şi paginile tale, adevăr,
S-au tipărit cu litera cea sfântă.

Un om de sânge ia din pisc noroi


Şi zămliseşte marea lui fantomă
De reverie, umbră şi aromă,
Şi o pogoară vie printre noi.

Dar jertfa lui zadarnică se pare,


Pe cât e ghiersul cărţii de frumos.
Carte iubită, fără de folos,
Tu nu răspunzi la nicio întrebare.”

(Tudor Arghezi, Ex libris)

Dicţionar: ghiers – voce, glas;


ex libris (lat.) – din cărţi.
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu
privire la text:
1. Indică sinonimele contextuale ale cuvintelor: gingaş şi aromă. 2 puncte
2. Explică rolul primei virgule din text. 2 puncte
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul „a lua”. 2 puncte
4. Precizează două motive literare identificate în text. 4 puncte
5. Selectează din text doi indici ai prezenţei eului liric, precizând felul lor. 4 puncte
6. Evidenţiază funcţia utilizării verbelor şi pronumelor la persoana a II-a, singular şi a
construcţiilor în cazul vocativ. 4 puncte
7. Comentează o imagine artistică ce ilustrează estetica urâtului. 4 puncte
8. Motivează, în 60-100 de cuvinte (6-10 rânduri), faptul că textul este o artă poetică.
4 puncte
9. Justifică-ţi preferinţa pentru una dintre strofele poeziei, cu două argumente, în 60-100 de
cuvinte (6-10 rânduri). 4 puncte

1
Subiectul al II-lea (30 puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte (15-30 de rânduri) despre


rolul artei în societate.

În elaborarea textului de tip argumentativ trebuie:


- să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate unei aprecieri; 8 puncte
- să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/ a propriei opinii
faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două
argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
-să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de
ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. 6 puncte

Subiectul al III-lea (30 puncte)

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte (2-3 pagini) în care să prezinţi tema şi


viziunea despre lume într-un roman interbelic studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:


- evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat, cu precizarea a patru trăsături care fac
posibilă încadrarea lui într-o tipologie, în funcţie de curentul literar, perioada culturală etc.;
- prezentarea temei/ temelor romanului, cu referire la două episoade/ secvenţe narative
semnificative comentate;
- comentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru ilustrarea viziunii
despre lume a autorului/ viziunii artistice asupra lumii evidentă în romanul respectiv (de
exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, incipit, final, construcţia subiectului,
tehnici narative, perspectivă narativă, construcţia personajului, modalităţi de caracterizare,
registre stilistice etc.);
- susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume specifice acestui
roman contribuie la evoluţia psihologică/ morală/ spirituală a cititorului.

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte;
abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte;
ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;
încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600
de cuvinte (2 pagini) şi să dezvolte subiectul propus.

S-ar putea să vă placă și