Sunteți pe pagina 1din 26
Laura Piros Copyright © 207 clasameneu @" ‘DETECTIVI IN MISIUNE : PROBLEME PENTRU COPII ISTETI, CLASA I (EDITIE ONLINE, 2077) ‘Autor: LAURA PIROS DETECTIVI iN MISIUNE Ie fet 0: OFENCLNRT leme copii isteti Clasa1 ISBN 978-973-0-25083-1 ISBN 978-973-0-25083-1 Sunt Bufhifa cea tnfleapla si toate ‘iefitareleapeleaz la mine cind au CUPRINS Rises then des totrenga lune, ‘Tce st aut pe tf, da uneor am. neve de jut Ex sunt Pingu, cel mai bun detect din lurmea animaleor Mesajele recepfionate de colega mea sunt atentanalizate de mine. ncere si gars soli corecte penta toate problemele preteilor nostri dar la problemele de ratematictam newie de jutora unui specialist 1. Numere si animale. 2. Probleme cu cel mult doud operat. 3. Probleme tn imagi Drag pricten, tim cl sunt foarte pricepui la matematic, vit place si descfra gis rezolvaf cele mai difiile probleme. Deasemenea, sin cs voi suntefprieteiianimalelr. Vitinvitim si lucraialturi de noi . Doar tmpreundputem readuce 2fmbetul svoia bun in pire la ball, tm savant sau a Pll Su Toate veuitoarele context pe noi. Vom f detect nt-0 ‘misiune plind de provoctir. Fecare problem rezolvatcorect va firtspatitt cu altars stelue uri 4. Curiozititi din lumea vie. 5. Probleme tn versuri. 6. Date. MULT SUCCES! & & 7.Caleulim si desentim.. Dats Data. Numere sianimale silbatice din fara noastrit Numere si animale silbatice din alte zone (1) = . Fiche litere i corespunde un num: Inlcuigte Freie tert corespundle un numa Iloeuieste amerele cu ltere pentru a afla ce animale silbtice triesc “ert Neiedepint ack ai descoperit toate cuvintele, 3X Dack ai descopert tote cwintle, sk colores! Fe colorenastelufa! 7 5 Dats Numere sianimale silbatice din alte zone (2) Fiecire liter ti covespunde un muon. nlocueste ‘mumerelecultere pentru a aflace animale silbitic triese ‘alte zone. Ne jus le descoperim? coloreaz stelual Dats: [Numere si animale silbatice din alte zone (3) Fiectie liter tcorespundle un muir locus >) J rumereleclitee penta alae animale slice tri Dact ai descopert toate cwintele, sk coloen stl! @ ast SS Fete liteecorspunde un mute Ilse ‘numerele cu ltere pentru a afla care pisir triesc tn fara metas Dack ai descoperit toate ewintele, colores stelufal Pistiri Dil Acum am in scorbura mea 36 de. - fiindcd 19 le-am dat prictenei mele, Rita, iar 25 mile firat coctnitoarea. Nd TN Gheainemantesptt pipet Dact ai rezahat core, colareaz seul (Fa %) [sie ‘Am 38 de morcovi. Fratele meu are ‘cuig mai mulfi decat mine, dar cu 26 mai pufini decat vecinul nostru, Urechili. Afi morcovi are Urechil? Dacia rezlat core, coloeazselual ee Dacia rezolat corec,cloreaz stlufal C ee - “clink albt si 18 saci cu [And neagri. A lsat saci, iar restul i-a vandut. Dacia rezobat covet, colons stelufa! Dacia rezobat covet, colores stelufa! oO . ;, sunt 100 de metri. Am parcurs rer jar a doua 2itnok8 meri Dac ai rezoiat covet, coloreac tela! g& act ai rezolvat corect,coloreazistlufa! sv Dacia rezobat covet, colores stelufa! ‘Din siapall nostra au plecat spre livadi 45 de albine lucritoare, iar din stupul vecin au plecat 38. Cate albine lucritoare mai trebuie si plece pentru afi tn livady cfite 80 din fiecare stup? Labus a primit 25 de oase, Azorel cu 8 mai putine, iar eu cu-7 mai multe decdt Azorel. Cate oase am primit eu? | to ack ai rezobat covet coloenastelyfa! sk ack ai rezobat covet colorenzstelufal 6 is "ok ° ack ai rezobat covet coloenastelyfa! i Dacia rezobat covet, colores stelufa! ee Dac i reco corect, colores steal A 3 mut dintr-o ladat.25 de cubulefe de branzat tn alt lada, atunci tn fiecare vor fi70 de cubulete. Cate cubulefe de brinzit erau la tnceput in fiecare lada? Dacia rezobat covet, colores stelufa! A 4 fr tre cogur am 84 de boabe de Inprimele doud am 56 de boabe. Cite boabe am tn fiecare cog dack tn sunt 29? Dac a reco corect,coloreaa steal a em Dacia rezobat covet, colons stelufa! 6 = " a S ui - = ? ‘ “ews! _Coloreaci cite o sel pentru fare Ww key & problema rezohali corel! Qo = 40 = 12 _Coloreazi cite o telul pentru fiecare ") problemi rezolvati corect! Di & T maleate Sy Colores loeb pen flzare a des oreazk cl o telupt pentru fiecare problema rezobati comet! 5 f Din suma numerelor 48 si 23 scade predecesorul ‘umarului 22 sive afla cif centimetri are limba mea. 9| Dintr-o striturt pot si parcurg..... metri adic 0 y* distant egal cu diferenta dintre cel mai mare numiir de douk cfre diferite si numtrul 93, SSesese Coloreact ce o lluf penta fiecare problema rezohati corect! 2 problema recat coret! Stiai ct. Dack ve st afl nformafi interesante rezo probleme! olf mei (canini) pot atinge o lungime de... ED centimetri, adicd diferenfa dintre cel mai mic numir cu cifra zecilor 9 si cel mai mic numir impar de o cifri. care cffa zecilor este jumatate din cif unitijilor. Coloreai cleo stelupt pentrfiecare i A B Sti . Di act vei aft informafi interesante, rezot probleme! Sunt un foarte bun scufuunditor. Dac micgorezi diferenta numerelor 100 $i 49 cu 33, vei afla cite minute ‘pot siiriimén sub api. Coloreact ce o lluf penta fiecare problema rezohati corect! u Stic. Date a Sin Dil act vei st aft informafi interesante, rezobt probleme! Dack ve st afl nformafi interesante rezo probleme! ubese frunzele de bambus! intro zi pot ménca... kilograme, adic& diferenta dintre numirul 100 si. diferenta dintre ssuma numerelor 32 $i 48. triiesc. T dT Coloreazit cite osteluti pentru fiecare Coloreazi cleo steluj pentru fiecare (GQ Prblona rz coet! vy problema rezohata corect! ky s x Sti acitvei taf informati interesante, zo problemel! Eu, maimufa urliitoare, sunt cea mai zgomotoasit creaturi de pe Terra. Tipttul meu se aude pe o distant de.. kilometri, adick dublul celui mai mare numér par Dack adaugi la suma numerelorg si 6 dublul ‘rumarului 10 vei afla cf centimetri miisoar cea mai ‘mare broasci din lume. Colored ele ostelupt pentru fiecare \ A a ‘Sti e.. Die Dac ei st aft informaitintersant,rezoht problemele! rei si ti fi dint ascuif ‘dintre cel mai mic Adundnd numirul 12 cu risturnatul stu, poti afla cite speci de foci exist. I Coloreai cle ostelupt pentrfiecare probleme rezolati coret! yyy 2 Dacia rezobat cor, cooreaza steufat 8 ; Ww Dac reco covet, colores seu! @ e Dacia rezobat cor, cooreaza steufat a Dac i rezolat core, coloess seu! @ "oo Daa a ezolatcorec,coloreazselufa! e "oN Dac reco covet, colores seu! A s Dac reco covet, colores seu! ee ; acl ai rezolval core, colo EQ sets Daci ai ezolvat corect, coloreazit ee he rr 3 'Dacttai vezalvat corey, coloreazit Qe Chil Impreuni am reusit sk Aidemonstrat cd esi foarte -rezolvim multe probleme si siti’ priceput la rezolvarea de probleme. ) aon ricer np Fat wn det dente g 4 Ai reuit sh rezoi coret toate probleme? Continus! Areuit st vezoi corect aproape toate probleme? Continual 2