Sunteți pe pagina 1din 42

BILANT CONTABIL

Nr. rd. 2,014.00 lei


A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Ch. de constituire (ct.201-2801) 1
2. Ch. de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 2
3. Concesiuni ,brevete şi alte imobilizări necorporale. 3 3,162,304.00 lei
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075) 4
5. Active necorporale de exploatare si evaluare a res m 5
6. Avansuri si imobilizări necorporale în curs 6
TOTAL (rd. 01 la 06) 7 3,162,304.00 lei
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii 8 291,794,542.00 lei
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct.213-2813-2913) 9 103,412,057.00 lei
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct.214-2814-2914) 10 2,859,934.00 lei
4. Investitii imobiliare (ct 215-2815-2915) 11
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-293 12 17,426,928.00 lei
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselo 14


8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) 15
9. Avansuri (ct. 4093) 16 49.00 lei
TOTAL: (rd. 08 la 16) 17 415,493,510.00 lei
III. ACTIVE BIOLOGICE 18
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale 19
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup 20
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatil 21
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilo 22
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 23 126,574.00 lei
6. Alte împrumuturi 24 400,941.00 lei
TOTAL: (rd. 19 la 24) 25 527,515.00 lei
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+18+25) 26 419,183,329.00 lei
B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile 27 7,709,304.00 lei
2. Producţia în curs de execuţie 28
3. Produse finite şi mărfuri 29
4. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării 30
TOTAL: (rd. 27 la 30) 31 7,709,304.00 lei
II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale 32 30,740,685.00 lei
2. Avansuri plătite (ct. 4092) 33
3. Sume de încasat de la entităţile din grup 34
4. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile 35
5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente
derivate (ct. 4652) 36
6. Alte creanţe 37 4,071,424.00 lei
7. Capital subscris şi nevărsat 38
TOTAL: (rd. 32 la 38) 39 34,812,109.00 lei

7,669,483.00 lei
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 40
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 41 335,367,828.00 lei
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31+39+40+41) 42 385,558,724.00 lei
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) 43 213,560.00 lei
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 44 200,868.00 lei
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din c 45 12,692.00 lei
D. DATORII PE TR SCURT
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni,
prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea
de obligaţiuni convertibile 46
2. Sume datorate instituţiilor de credit 47
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 48
4. Datorii comerciale - furnizori 49 30,032,321.00 lei
5. Efecte de comerţ de plătit 50
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 51
7. Sume datorate entităţilor din grup 52
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor contr 53
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente
derivate (ct. 4651) 54
10. Alte datorii, inclusiv fiscale şi sociale 55 24,001,008.00 lei
TOTAL: (rd. 46 la 55) 56 54,033,329.00 lei
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE (rd. 42+44-56-74-77-8 57 331,624,199.00 lei
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+ 58 750,807,528.00 lei
G. DATORII MAI MARI DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni,
prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea
de obligaţiuni convertibile 59
2. Sume datorate instituţiilor de credit 60
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 61
4. Datorii comerciale - furnizori 62
5. Efecte de comerţ de plătit 63
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) 64
7. Sume datorate entităţilor din grup 65
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor contr 66
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente
derivate (ct. 4651) 67
10. Alte datorii, inclusiv fiscale şi sociale 68 1,891,974.00 lei
TOTAL: (rd. 59 la 68) 69 1,891,974.00 lei
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1 70 11,298,203.00 lei
2. Alte provizioane 71 13,326,875.00 lei
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 70+71) 72 24,625,078.00 lei
I. VENITURI ÎN AVANS
1.Subvenţii pentru investiţii (rd. 74+75) 73 958,088.00 lei
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 4 74 80,014.00 lei
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 75 878,074.00 lei
2.Venituri înregistrate în avans (rd 77 + 78) 76 22,050.00 lei
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 77 22,050.00 lei
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 78
3.Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer 79
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 4 80
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 81
TOTAL (rd. 73+76+79) 82 980,138.00 lei
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 83 28,569,842.00 lei
2. Capital subscris vărsat (ct. 1011) 84
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare*2) (c 85
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)
SOLD C 86
SOLD D 87
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)
SOLD C 88
SOLD D 89 1,891,974.00 lei
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89) 90 26,677,868.00 lei
II. PRIME DE CAPITAL 91
III. REZERVE DIN REEVALUARE 92 107,646,176.00 lei
IV. REZERVE
1. Rezerve legale 93 5,713,968.00 lei
2. Rezerve statutare sau contractuale 94
3. Alte rezerve 95 472,515,205.00 lei
TOTAL (rd. 93 la 95) 96 478,226,173.00 lei

Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor


financiare anuale individuale într-o monedă de
prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)
SOLD C 97
SOLD D 98
Acţiuni proprii 99
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 100
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 101

V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA


REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct.
117)
sold C 102 59,440,683.00 lei
sold D 103 - lei
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct.
118)
SOLD C 104
SOLD D 105

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL


PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)
sold C 106 51,434,194.00 lei
sold D 107
Repartizarea profitului 108
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 90 + 91 +92 + 96
+ 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 -103 + 104 - 105 + 723,425,094.00 lei
106 -107 - 108) 109
Patrimoniul public 110
Patrimoniul privat 111
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109+110+111) 112 723,425,094.00 lei

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Nr. rd. 2,014.00 lei


1. CA netă (rd. 2+3-4+5) 1 375,032,873.00 lei
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708 2 375,032,873.00 lei
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) 3
Reduceri comerciale acordate 4
Venituri din subvenţii de exploatare aferente CA nete 5
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
(ct. 711)
sold C 6 30,989.00 lei
sold D 7
3. Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii 31,317.00 lei
imobiliare (rd. 09 + 10) 8
4. Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi 31,317.00 lei
corporale (ct. 721 + 722) 9

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10

6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile


destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753) 11
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi 120,158.00 lei
corporale (ct. 755) 12
8. Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756) 13
9.Venituri din active biologice şi produse agricole (ct.
757) 14
10.Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 6,643.00 lei
+ 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751) 16 27,863,783.00 lei
- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 75 17
VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 01+06-07+08 + 11 403,085,763.00 lei
+ 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 18
12.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materiale consu 19 6,624,501.00 lei
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 20 1,209,332.00 lei
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (ct.605) 21 10,904,132.00 lei
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 22
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 23 348,648.00 lei
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 25+26) 24 98,021,971.00 lei
a)Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 25 75,837,448.00 lei
b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 6 26 22,184,523.00 lei

14.a) Ajustări de valoare privind imobilizările 46,430,433.00 lei


necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi
activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29) 27
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 +6817) 28 46,691,916.00 lei
a.2) Venituri (ct.7813+7816) 29 261,483.00 lei
b) Ajustări de valoare privind activele circulante 356,688.00 lei
(rd. 31 - 32) 30
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 31 879,457.00 lei
b.2) Venituri (ct.754+7814) 32 522,769.00 lei
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) 33 183,142,045.00 lei
15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612
+ 613 + 614 + 615 + 621 + 622 +623 + 624 + 625 + 34 118,606,437.00 lei
626 + 627 + 628)
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi 3,506,177.00 lei
contribuţii datorate în baza unor acte normative
speciale (ct. 635 + 6586) 35
15.3 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 265,986.00 lei
652) 36
15.4 Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau
grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării
(ct. 653) 37
15.5 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor 1,640,634.00 lei
necorporale şi corporale (ct.655) 38
15.6 Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656) 39
15.7 Cheltuieli privind activele biologice şi produsele
agricole (ct. 657) 40
15.8 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente
similare (ct. 6587) 41
15.9 Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 59,122,811.00 lei
6588) 42
Ajustări priv. proviz. pentru riscuri şi cheltuieli (rd.4 43 1,911,798.00 lei
Cheltuieli (ct.6812) 44 10,301,264.00 lei
Venituri (ct.7812) 45 8,389,466.00 lei
CHELT. DE EXPLOATARE (rd.19 la 22- 348,252,252.00 lei
23+24+27+30+33+43) 46
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 18-46) 47 54,833,511.00 lei
- Pierdere (rd. 46-18) 48
16 Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct.7611) 49
17 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate (ct. 76 50
18 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi
entităţi controlate în comun (ct.7613) 51
19 Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente
financiare (ct. 762) 52
20 Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 76 53
21 Venituri din diferenţe de curs valutar (ct.765) 54 149,492.00 lei
22 Venituri din dobânzi (ct. 766*) 55 9,774,219.00 lei
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup 56
23 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda
datorată (ct. 7418) 57
24 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (ct. 7 58
25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767+768) 59 24,005.00 lei
VENITURI FINANCIARE – TOTAL(rd. 49 + 50 + 51 9,947,716.00 lei
+52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59) 60
26 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi
investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 50,826.00 lei
62 - 63) 61
Cheltuieli (ct.686) 62 50,826.00 lei
Venituri (ct.786) 63
27 Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte
instrumente financiare (ct. 661) 64
28 Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente
derivate (ct. 662) 65
29 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 66

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup 67


Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 68 262,923.00 lei
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 61+64+65+66 69 313,749.00 lei
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 60-69) 70 9,633,967.00 lei
- Pierdere (rd. 60-69) 71 - lei
VENITURI TOTALE (rd. 18+60) 72 413,033,479.00 lei
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46+69) 73 348,566,001.00 lei
31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 72-73) 74 64,467,478.00 lei
- Pierdere (rd.73-72) 75 - lei
32 Impozitul pe profit curent (ct. 691) 76 13,033,284.00 lei
33 Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 77
34 Venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792) 78
35 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus ( 79
36 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A
PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79) 80 51,434,194.00 lei
- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 +
79 - 74 - 78) 81
2,015.00 lei 2,016.00 lei

2,851,500.00 lei 1,971,202.00 lei

2,851,500.00 lei 1,971,202.00 lei

278,833,283.00 lei 289,808,319.00 lei


101,628,266.00 lei 93,992,504.00 lei
3,477,841.00 lei 36,773,674.00 lei

14,759,064.00 lei 15,994,376.00 lei

32.00 lei
398,698,454.00 lei 403,468,873.00 lei

5,000.00 lei 5,000.00 lei


300,860.00 lei 651,965.00 lei
305,860.00 lei 656,965.00 lei
401,855,814.00 lei 406,097,040.00 lei

8,188,535.00 lei 5,298,142.00 lei

594.00 lei 3,249,989.00 lei


3,031,187.00 lei
11,220,348.00 lei 8,548,131.00 lei

36,787,580.00 lei 38,184,382.00 lei


5,416,636.00 lei 4,171,678.00 lei

42,204,216.00 lei 42,356,060.00 lei

256,149,012.00 lei 163,053,678.00 lei

124,120,816.00 lei 244,598,286.00 lei


433,694,392.00 lei 458,556,155.00 lei
231,234.00 lei 255,475.00 lei
2,223,398.00 lei 243,911.00 lei
8,836.00 lei 11,564.00 lei

40,895.00 lei
20,043,292.00 lei 20,616,861.00 lei

26,047,983.00 lei 30,417,910.00 lei


46,091,275.00 lei 51,075,666.00 lei
387,645,747.00 lei 407,586,566.00 lei
789,501,561.00 lei 813,683,606.00 lei

713,683.00 lei

95,919.00 lei 1,671,210.00 lei


809,602.00 lei 1,671,210.00 lei

11,599,153.00 lei 11,747,998.00 lei


11,460,042.00 lei 3,217,183.00 lei
23,059,195.00 lei 14,965,181.00 lei

1,281,054.00 lei 1,468,191.00 lei


161,534.00 lei 135,674.00 lei
1,119,520.00 lei 1,332,517.00 lei
18,234.00 lei 15,791.00 lei
18,234.00 lei 2,160.00 lei
13,931.00 lei

1,299,288.00 lei 1,483,982.00 lei

28,569,842.00 lei 28,569,842.00 lei

1,891,974.00 lei 6,140,572.00 lei


26,677,868.00 lei 22,429,270.00 lei

93,603,955.00 lei 39,098,238.00 lei

5,713,968.00 lei 5,713,968.00 lei

501,118,931.00 lei 536,238,701.00 lei


506,832,899.00 lei 541,952,669.00 lei

74,208,372.00 lei 80,159,816.00 lei


- lei - lei
42,236,034.00 lei

63,198,986.00 lei 71,546,604.00 lei

1,710,000.00 lei

764,522,080.00 lei 795,712,631.00 lei

764,522,080.00 lei 795,712,631.00 lei

2,015.00 lei 2,016.00 lei


381,353,176.00 lei 381,646,066.00 lei
381,253,844.00 lei 381,524,598.00 lei
99,332.00 lei 121,468.00 lei

41,673.00 lei 959,202.00 lei

23,775.00 lei - lei

23,775.00 lei - lei


10,058.00 lei 20,207.00 lei

32,346,760.00 lei 29,833,752.00 lei


147,797.00 lei 161,535.00 lei

413,775,442.00 lei 412,459,227.00 lei

5,425,176.00 lei 4,893,707.00 lei


1,875,914.00 lei 1,832,656.00 lei
10,052,718.00 lei 9,694,945.00 lei
6,877.00 lei 9,430.00 lei
41,547.00 lei 5,037.00 lei
105,564,433.00 lei 111,505,443.00 lei
82,999,818.00 lei 85,043,347.00 lei
22,564,615.00 lei 26,462,096.00 lei

51,026,628.00 lei 40,314,868.00 lei

51,051,030.00 lei 43,463,014.00 lei


24,402.00 lei 3,148,146.00 lei

- 547,590.00 lei 576,500.00 lei

94,690.00 lei 688,794.00 lei


642,280.00 lei 112,294.00 lei
172,450,697.00 lei 171,424,549.00 lei

107,580,664.00 lei 103,807,082.00 lei

2,255,350.00 lei 5,632,828.00 lei

70,541.00 lei 38,908.00 lei

- lei 1,378,617.00 lei

62,544,142.00 lei 60,567,114.00 lei

- 1,565,883.00 lei - 8,094,014.00 lei


8,984,673.00 lei 9,431,364.00 lei
10,550,556.00 lei 17,525,378.00 lei
344,247,423.00 lei 332,153,047.00 lei

69,528,019.00 lei 80,306,180.00 lei

2,810,456.00 lei 1,815,300.00 lei

6,911.00 lei 18,662.00 lei


2,967,704.00 lei 1,960,562.00 lei

8,107.00 lei 42,021.00 lei

57,993,178.00 lei 3,836,545.00 lei

- 50,826.00 lei

50,826.00 lei

87,048.00 lei 109,357.00 lei


36,222.00 lei 109,357.00 lei

5,756,956.00 lei 3,727,188.00 lei


- lei - lei
419,568,620.00 lei 416,295,772.00 lei
344,283,645.00 lei 332,262,404.00 lei

75,284,975.00 lei 84,033,368.00 lei


- lei - lei
13,882,044.00 lei 12,571,020.00 lei
1,373.00 lei
1,796,055.00 lei 85,629.00 lei
63,198,986.00 lei 71,546,604.00 lei
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - AN
Valoare brută

Elemente de active Sold 01.01.14


Imobilizări necorporale
Alte imobilizări 5446002
Imobilizări corporale
Terenuri 22474438
Construcţii 269839530
Instalaţii tehnice şi maşini 131766743
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 3549930
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 18946663
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 49
Total Imobilizari corporale 446577353
Imobilizări financiare 578341
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL 452601696

Situația ajutărilor pentru depreciere

Elemente de active Sold 01.01.14


Imobilizări corporale
Instalaţii tehnice şi maşini 470621
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 48805
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 0
Imobilizări corporale în curs de execuție 1519735
Total Imobilizari corporale 2039161
Imobilizări financiare 50826
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL 2089987

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - AN

Elemente de active Sold 01.01.15


Imobilizări necorporale
Alte imobilizări 5738169
Imobilizări corporale
Terenuri 20064503
Construcţii 280367872
Instalaţii tehnice şi maşini 153757355
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 4958285
Imobilizări corporale în curs de execuție 16495744
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 0
Total Imobilizari corporale 475643759

Imobilizări financiare 305860


ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL 475949619

Situația ajutărilor pentru depreciere

Elemente de active Sold inițial


Imobilizări corporale
Total Imobilizari corporale 4795639
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL 4795639
A ACTIVELOR IMOBILIZATE - ANUL 2
Valoare brută Amortizări şi provizioane

Reduceri Sold Amortizare Sold


Creşteri Anul 2 Anul 2 Sold 31.12.15 01.01.14 înregistrată Reduceri 31.12.15

4296675 4004508 5738169 2283698 1618728 1015757 2886669

0 2409935 20064503 0 0 0 0
11381305 852963 280367872 19616272 46153 19570119
26801020 4810408 153757355 28354687 26242205 3497789 51099103
1411995 3640 4958285 689995 792945 2496 1480444
36038524 38489443 16495744 0 0 0 0
28042 28091 0 0 0 0 0
75660886 46594480 475643759 29044682 0 29044682
158122 430603 305860 0 0 0 0
80115683 51029591 481687788 31328380 48270150 4562195 75036335

Situația ajutărilor pentru depreciere


Ajustări
Ajustări constituite leluate la
în cursul anului venituri Sold 31.12.15

0 0 470621
1533950 24403 1558352
1029986 0 1029986
216945 0 1736680
2780881 24403 4795639
0 50826 0
2780881 75229 4795639

A ACTIVELOR IMOBILIZATE - ANUL 3


Valoare brută Amortizări şi provizioane

Reduceri Sold Amortizare Sold


Creşteri Anul 2 Anul 2 Sold 31.12.16 01.01.15 înregistrată Reduceri 31.12.16

572209 0 6310378 2886669 1452507 4339176

2409935 0 22474438 0 0 0 0
27009799 2463094 304914577 19570119 18416631 406055 37580695
16560742 3749739 166568358 51099103 24437838 2961087 72575854
930173 2422 5886036 1480444 734340 2422 2212362
44895100 45327278 16063566 0 0 0 0
47311 47311 0 0 0 0 0
91853060 51589844 515906975 72149666 43588809 3369564 112368911

423261 72156 656965 0 0 0 0


92276321 51662000 516563940 75036335 45041316 3369564 116708087

Situația ajutărilor pentru depreciere


Ajustări
Ajustări constituite leluate la
în cursul anului venituri Sold final

-1578303 3148145 69191


-1578303 3148145 69191
BILANŢ FINANCIAR

ELEMENTE DE ACTIV Anul 1


ACTIVE IMOBILIZATE 419,183,329.00 lei
Imobilizări necorporale 3,162,304.00 lei
3. Concesiuni ,brevete şi alte imobilizări necorporale. 3,162,304.00 lei
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075) - lei
5. Active necorporale de exploatare si evaluare a res miner - lei
6. Avansuri si imobilizări necorporale în curs - lei
Imobilizări corporale 415,493,510.00 lei
1. Terenuri şi construcţii 291,794,542.00 lei
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct.213-2813-2913) 103,412,057.00 lei
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct.214-2814-2914) 2,859,934.00 lei
4. Investitii imobiliare (ct 215-2815-2915) - lei
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) - lei
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 17,426,928.00 lei
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor min - lei
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) - lei
9. Avansuri (ct. 4093) 49.00 lei
Active biologice - lei
Imobilizări financiare 527,515.00 lei
1. Acţiuni deţinute la filiale - lei
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup - lei
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile con - lei
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor co - lei
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 126,574.00 lei
6. Alte împrumuturi 400,941.00 lei
7. Creanţe mai mari de un an - lei
ACTIVE CIRCULANTE 385,558,724.00 lei
Stocuri 7,709,304.00 lei
1. Materii prime şi materiale consumabile 7,709,304.00 lei
2. Producţia în curs de execuţie - lei
3. Produse finite şi mărfuri - lei
4. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării - lei
Creanţe 34,812,109.00 lei
1. Creanţe comerciale 30,740,685.00 lei
2. Avansuri plătite (ct. 4092) - lei
3. Sume de încasat de la entităţile din grup - lei
4. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile con - lei
5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate - lei
6. Alte creanţe 4,071,424.00 lei
7. Capital subscris şi nevărsat - lei
8. Imobilizări financiare mai mici de un an - lei
Disponibilităţi 343,037,311.00 lei
1. Investiţii financiare pe termen scurt 7,669,483.00 lei
2. Casa şi conturi la bănci 335,367,828.00 lei
ACTIVE TOTALE 804,742,053.00 lei

Fond de rulment 306,900,317.00 lei


Necesar de fond de rulment - 36,136,994.00 lei
Trezoreria netă 343,037,311.00 lei

ELEMENTE DE PASIV Anul 1


CAPITAL PERMANENT 726,083,646.00 lei
Capital propriu 724,191,672.00 lei
1. Capital social 26,677,868.00 lei
2. Prime de capital - lei
3. Rezerve din reevaluare 107,646,176.00 lei
4. Rezerve 478,226,173.00 lei
5. Rezultatul reportat 59,440,683.00 lei
6. Rezultatul exerciţiului 51,434,194.00 lei
7. Repartizarea profitului (se scade) - lei
8. Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor
financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare - lei
diferită de monedă funcţională
9. Acțiuni proprii - lei
10. Castiguri legate de instrum de capital propriu - lei
11. Pierderi legate de instrum de capital propriu - lei
12. Provizioane nejustificate
13. Venituri în avans 980,138.00 lei
14. Active fictive (se scad) - 213,560.00 lei
Datorii pe termen mediu şi lung 1,891,974.00 lei
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se - lei
2. Sume datorate instituţiilor de credit - lei
3. Avansuri încasate în contul comenzilor - lei
4. Datorii comerciale - furnizori - lei
5. Efecte de comerţ de plătit - lei
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) - lei
7. Sume datorate entităţilor din grup - lei
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlat - lei
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate - lei
10. Alte datorii, inclusiv fiscale şi sociale 1,891,974.00 lei
11. Provizioane mai mari de un an
DATORII PE TERMEN SCURT 78,658,407.00 lei
Datorii de exploatare pe tr scurt 78,658,407.00 lei
3. Avansuri încasate în contul comenzilor - lei
4. Datorii comerciale - furnizori 30,032,321.00 lei
5. Efecte de comerţ de plătit - lei
6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406) - lei
7. Sume datorate entităţilor din grup - lei
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlat - lei
9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate - lei
10. Alte datorii, inclusiv fiscale şi sociale 24,001,008.00 lei
11. Provizioane mai mici de un an 24,625,078.00 lei
Datorii financiare curente - lei
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se - lei
2. Sume datorate instituţiilor de credit - lei
PASIV TOTAL 804,742,053.00 lei
AT-PT - lei

DINAMICA INDICATORILOR DE REZULTATE Anul 1


Cifra de afaceri 375,032,873.00 lei
Rezultatul din exploatare 54,833,511.00 lei
Rezultatul total 64,467,478.00 lei
DINAMICA
Modificarea absolută Indice
Anul 2 Anul 3 D2/1 D3/2 I2/1
401,855,814.00 lei 406,097,040.00 lei -17327515 4241226 0.9586636352
2,851,500.00 lei 1,971,202.00 lei -310804 -880298 0.9017159641
2,851,500.00 lei 1,971,202.00 lei -310804 -880298 0.9017159641
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
398,698,454.00 lei 403,468,873.00 lei -16795056 4770419 0.9595780545
278,833,283.00 lei 289,808,319.00 lei -12961259 10975036 0.9555808724
101,628,266.00 lei 93,992,504.00 lei -1783791 -7635762 0.9827506477
3,477,841.00 lei 36,773,674.00 lei 617907 33295833 1.2160563845
- lei - lei
- lei - lei
14,759,064.00 lei 15,994,376.00 lei -2667864 1235312 0.8469114006
- lei - lei
- lei - lei
32.00 lei - lei -17 -32 0.6530612245
- lei - lei
305,860.00 lei 656,965.00 lei -221655 351105 0.5798128963
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
5,000.00 lei 5,000.00 lei -121574 0 0.0395025835
300,860.00 lei 651,965.00 lei -100081 351105 0.7503847199
- lei - lei
433,694,392.00 lei 458,556,155.00 lei 48135668 24861763 1.1248465279
11,220,348.00 lei 8,548,131.00 lei 3511044 -2672217 1.4554294395
8,188,535.00 lei 5,298,142.00 lei 479231 -2890393 1.0621626803
- lei - lei
594.00 lei 3,249,989.00 lei 594 3249395
3,031,187.00 lei - lei 3031187 -3031187
42,204,216.00 lei 42,356,060.00 lei 7392107 151844 1.212342981
36,787,580.00 lei 38,184,382.00 lei 6046895 1396802 1.1967065796
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
5,416,636.00 lei 4,171,678.00 lei 1345212 -1244958 1.3304033183
- lei - lei
- lei - lei
380,269,828.00 lei 407,651,964.00 lei 37232517 27382136 1.1085378057
256,149,012.00 lei 163,053,678.00 lei 248479529 -93095334 33.3984718396
124,120,816.00 lei 244,598,286.00 lei -211247012 120477470 0.370103527
835,550,206.00 lei 864,653,195.00 lei 30808153 29102989 1.0382832647

364,543,922.00 lei 392,515,308.00 lei


- 15,725,906.00 lei - 15,136,656.00 lei
380,269,828.00 lei 407,651,964.00 lei

Modificarea absl Indice


Anul 2 Anul 3 D2/1 D3/2 I2/1
766,399,736.00 lei 798,612,348.00 lei 40316090 32212612 1.0555254071
765,590,134.00 lei 796,941,138.00 lei 41398462 31351004 1.0571650622
26,677,868.00 lei 22,429,270.00 lei 0 -4248598 1
- lei - lei
93,603,955.00 lei 39,098,238.00 lei -14042221 -54505717 0.8695520684
506,832,899.00 lei 541,952,669.00 lei 28606726 35119770 1.0598184031
74,208,372.00 lei 122,395,850.00 lei 14767689 48187478 1.2484441338
63,198,986.00 lei 71,546,604.00 lei 11764792 8347618 1.2287348374
- lei - 1,710,000.00 lei 0 -1710000 #DIV/0!
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei

1,299,288.00 lei 1,483,982.00 lei 319150 184694 1.3256174131


- 231,234.00 lei - 255,475.00 lei -17674 -24241 1.0827589436
809,602.00 lei 1,671,210.00 lei -1082372 861608 0.4279139143
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
713,683.00 lei - lei 713683 -713683 #DIV/0!
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
95,919.00 lei 1,671,210.00 lei -1796055 1575291 0.0506978426

69,150,470.00 lei 66,040,847.00 lei -9507937 -3109623 0.8791237026


69,150,470.00 lei 66,040,847.00 lei -9507937 -3109623 0.8791237026
- lei 40,895.00 lei 0 40895 #DIV/0!
20,043,292.00 lei 20,616,861.00 lei -9989029 573569 0.6673907088
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
26,047,983.00 lei 30,417,910.00 lei 2046975 4369927 1.0852870429
23,059,195.00 lei 14,965,181.00 lei -1565883 -8094014 0.9364110441
- lei - lei
- lei - lei
- lei - lei
835,550,206.00 lei 864,653,195.00 lei 30808153 29102989 1.0382832647
- lei - lei

Anul 2 Anul 3 D2/1 D3/2 I2/1


381,353,176.00 lei 381,646,066.00 lei 6320303 292890 1.016852664
69,528,019.00 lei 80,306,180.00 lei 14694508 10778161 1.26798408
75,284,975.00 lei 84,033,368.00 lei 10817497 8748393 1.1677977383
I3/2
1.0105540989
0.6912859898
0.6912859898

1.0119649799
1.0393605666
0.9248657652
10.5737076537

1.0836985326

2.1479271562

1
2.1670045869

1.0573255349
0.7618418787
0.6470195218

5471.36195286
0
1.0035978396
1.0379693908

0.7701602988

1.0720071223
0.6365579033
1.9706467769
1.0348309279

I3/2
1.0420310844
1.040950115
0.8407444703

0.4176985684
1.0692926013
1.6493536605
1.1320846825
#DIV/0!

1.1421501622
1.1048331993
2.0642365014

17.4231382729

0.9550310649
0.9550310649
#DIV/0!
1.0286165067
1.167764506
0.6489897414

80,550,381.00 lei

1.0348309279

I3/2
1.0007680282
1.1550189572
1.1162037047
RATELE DE STRUCTURĂ ALE ELEMENTELOR DE ACTIV
Anul 1
1. Rata activelor imobilizate 52.09
1.1. Rata imobilizărilor necorporale 0.75
1.1.1. Rata concesiunilor, brevetelor şi licenţelor 100.00
1.1.2. Rata fondului comercial 0.00
1.1.3. Rata imobilizărilor necorporale în curs 0.00
1.2. Rata imobilizărilor corporale 99.12
1.2.1. Rata terenurilor şi construcţiilor 70.23
1.2.2. Rata instalaţiilor tehnice şi maşinilor 24.89
1.2.3. Rata altor imobilizări corporale 0.69
1.2.4. Rata imobilizărilor corporale în curs 0.00
1.2.5 Rata investițiilor imobiliare în curs de execuție 4.19
1.2.6 Rata avansurilor 0.00
1.3. Rata imobilizărilor financiare 0.13
2. Rata activelor circulante 47.91
2.1. Rata stocurilor 2.00
2.1.1. Rata materiilor prime 100.00
2.1.2. Rata producţiei neterminate 0.00
2.1.3. Rata produselor finite şi mărfurilor 0.00
2.1.3. Rata avansurilor pt cumparari de stocuri 0.00
2.2. Rata creanţelor 9.03
2.2.1. Rata creanţelor comerciale 88.30
2.2.2. Rata altor creanţe 11.70
2.3. Gradul net de asigurare cu disponiblităţi -
- fata de activele circulante 86.98
- fata de activele totale 41.67
2.4. Gradul brut de asigurare cu disponibilităţi -
- fata de activele circulante 88.97
- fata de activele totale 42.63

RATELE DE STRUCTURĂ ALE ELEMENTELOR DE PASIV


Anul 1
STRUCTURA DUPĂ CRITERIUL EXIGIBILITĂŢII
1. Rata stabilităţii financiare (Kper/Pt) 90.23
2. Rata datoriilor pe termen scurt (Dts/Pt) 9.77
2.1. Rata datoriilor financiare (Dfc/Dts) 0.00
2.2. Rata datoriilor comerciale (Dcom/Dts) 38.18
2.3. Rata altor datorii nefinanciare (Ad/Dts) 61.82
3. Rata structurii finanţării (Dts/Kper) 9.77
STRUCTURA PE FORME DE PROPRIETATE
1. Rata autonomiei financiare globale (Kpr/Pt) 89.99
2. Rata autonomiei financiare la termen (Kpr/Kper) 99.74
3. Rata de îndatorare globală (Dt/Pt) 10.01
4. Rata de îndatorare la termen (Dtml/Kper) 0.26
5. Rata de îndatorare la termen (Dtml/Kpr) 0.26
6. Levierul financiar 0.26
7. Rata creditelor bancare (CB/Dt) -
8. Rata creditelor bancare (CB/Pt) -
9. Rata datoriilor de exploatare (De/Dt) 0.98
10. Rata datoriilor de exploatare (De/Pt) 0.10

ANALIZA CAPITALULUI ANGAJAT


BAZA DE CALCUL
Capital propriu 724,191,672.00 lei
Împrumuturi pe termen mediu şi lung 1,891,974.00 lei
Capital angajat permanent 726,083,646.00 lei
Datorii financiare curente - lei
Capital împrumutat 1,891,974.00 lei
Capital angajat 727,975,620.00 lei
RATELE CAPITALULUI ANGAJAT
1. Rata capitalului angajat 90.46
2. Rata datoriilor de exploatare 9.77
ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE PASIV
1. Stabilitatea capitalului angajat (Kap/Ka) 99.74
2. Exigibilitatea capitalului angajat (Dfc/Ka) 0.00
3. Autonomia capitalului angajat (Kpr/Ka) 99.48
4. Îndatorarea globală a capitalului angajat (Kîm/Ka) 0.26
5. Îndatorarea la termen a capitalului angajat (Îtml/Ka) 0.00
ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE ACTIV
1. Ponderea activelor imobilizate (AI/Ka) 57.58
2. Ponderea necesarului de fond de rulment (NFR/Ka) -4.96
3. Ponderea disponibilităţilor şi plasamentelor (Db/Ka) 47.12
Anul 2 Anul 3
48.09 46.97
0.71 0.49
100.00 100.00
0.00 0.00
0.00 0.00
99.21 99.35
69.94 71.83
25.49 23.30
0.87 9.11
0.00 0.00
3.70 3.96
0.00 0.00
0.08 0.16
51.91 53.03
2.59 1.86
72.98 61.98
0.00 0.00
0.01 38.02
27.02 0.00
9.73 9.24
87.17 90.15
12.83 9.85
- -
28.62 53.34
14.85 28.29
- -
87.68 88.90
45.51 47.15

Anul 2 Anul 3

91.72 92.36
8.28 7.64
0.00 0.00
28.99 31.22
71.01 68.78
8.28 7.64

91.63 92.17
99.89 99.79
8.37 7.83
0.11 0.21
0.11 0.21
0.11 0.21
- -
- -
0.99 0.98
0.08 0.08

765,590,134.00 lei 796,941,138.00 lei


809,602.00 lei 1,671,210.00 lei
766,399,736.00 lei 798,612,348.00 lei
- lei - lei Rît 0.2612532114
809,602.00 lei 1,671,210.00 lei
767,209,338.00 lei 800,283,558.00 lei

91.82 92.56
8.28 7.64

1.00 1.00
0.00 0.00
1.00 1.00
0.00 0.00
0.00 0.00

52.38 50.74
-2.05 -1.89
49.57 50.94
RATELE DE LICHIDITATE ŞI SOLVABILITATE

LICHIDITATEA Anul 1 Anul 2


1. Lichiditatea curentă 490.17 627.17
2. Lichiditatea imediată 480.37 610.95

SOLVABILITATEA Anul 1 Anul 2


1. Solvabilitatea generală 999.05 1194.32
2. Solvabilitatea patrimonială 89.99 91.63

CORELAŢIA CREANŢE - OBLIGAŢII

Indicator Anul 1 Anul 2


Creanţe clienţi 30,740,685.00 lei 36,787,580.00 lei
Datorii furnizori - lei 713,683.00 lei
Cifra de afaceri 375,032,873.00 lei 381,353,176.00 lei
Termen încasare creanţe 29.92 35.21
Termen plată datorii 0.00 0.68
Anul 3
694.35
681.41

Anul 3
1276.96
92.17

Anul 3
38,184,382.00 lei
- lei
381,646,066.00 lei
36.52
0.00
ANALIZA FONDULUI DE RULMENT

Indicator Anul 1 Anul 2


Capital permanent 726,083,646 lei 766,399,736 lei
Capital propriu 724,191,672 lei 765,590,134 lei
Active imobilizate 419,183,329 lei 401,855,814 lei
Fond de rulment 306,900,317 lei 364,543,922 lei
- Fond de rulment propriu 305,008,343 lei 363,734,320 lei
- Fond de rulment străin 1,891,974 lei 809,602 lei

RATELE FONDULUI DE RULMENT Anul1 Anul 2


1. Finanţarea imobilizărilor 173.21 190.72
2. Finantarea imobilizarilor prin Kpr 172.76 190.51
3. Acoperirea capitalurilor investite 189.56 198.48
4. Ponderea FR în Kper 42.27 47.57
5. Rata de finanţare a AC 79.60 84.06
6. Rata de finanţare a stocurilor 3,980.91 3,248.95
7. Rata de acoperire a NFR - 849.27 lei - 2,318.11
8. Rata de finanţare a cifrei de afaceri 298.69 348.91

ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT

Indicator Anul 1 Anul 2


Stocuri 7,709,304 lei 11,220,348 lei
Creanţe 34,812,109 lei 42,204,216 lei
Datorii de exploatare pe termen scurt 78,658,407 lei 69,150,470 lei
Necesarul de fond de rulment - 36,136,994 lei - 15,725,906 lei

RATELE NFR Anul 1 Anul 2


1. Rata NFR -35.17 -15.05
2. Rata de finanţare a NFR prin T -949.27 -2418.11

ANALIZA TREZORERIEI NETE

Indicator Anul 1 Anul 2


Disponibilităţi băneşti 343,037,311 lei 380,269,828 lei
Datorii financiare curente - lei - lei
Trezoreria netă 343,037,311 lei 380,269,828 lei
Anul 3
798,612,348 lei
796,941,138 lei
406,097,040 lei
392,515,308 lei
390,844,098 lei 305,008,343.00 lei
1,671,210 lei

Anul 3
196.66
196.24
204.27
49.15
85.60
4,591.83
- 2,593.14
375.40

Anul 3
8,548,131 lei
42,356,060 lei
66,040,847 lei
- 15,136,656 lei

Anul 3
-14.48
-2693.14

Anul 3
407,651,964 lei
- lei
407,651,964 lei
RATELE DE GESTIUNE (ROTAŢIE) A CAPITALURILOR

BAZA DE CALCUL
Indicator Anul 1
Capital permanent 726,083,646 lei
Capital propriu 724,191,672 lei
Capital angajat 727,975,620 lei
Datorii totale 80,550,381 lei
Datorii pe termen mediu şi lung 1,891,974 lei
Datorii pe termen scurt 78,658,407 lei
Furnizori - lei
Furnizori (fără TVA) - lei
Sold mediu furnizori (fara TVA) -

Cifra de afaceri 375,032,873 lei


Capacitatea de autofinanţare 100,133,113 lei

ANALIZA
Denumire Anul 1
Rata de rotaţie a capitalului permanent 0.52
Rata de rotaţie a capitalului propriu 0.52
Rata de rotaţie a capitalului angajat 0.52
Rata de rotaţie a datoriilor totale 4.66
Rata de rotaţie a Dtml 198.22
Rata de acoperire a riscurilor 0.02
Rata de rotaţie a Dts 4.77
Rata de rotaţie a furnizorilor -
Termenul mediu de plată a furnizorilor 0.00
Anul 2 Anul 3
766,399,736 lei 798,612,348 lei
765,590,134 lei 796,941,138 lei
767,209,338 lei 800,283,558 lei
69,960,072 lei 67,712,057 lei
809,602 lei 1,671,210 lei
69,150,470 lei 66,040,847 lei
713,683 lei - lei TVA 1.19
599,734 lei - lei
299,867 lei 299,867 lei

381,353,176 lei 381,646,066 lei


112,112,141 lei 104,343,958 lei

Anul 2 Anul 3
0.50 0.48
0.50 0.48
0.50 0.48
5.45 5.64
471.04 228.37
0.01 0.02
5.51 5.78
534.35 -
0.00 0.00
RATELE DE ROTAŢIE A ACTIVELOR

BAZA DE CALCUL
Indicator Anul 1
Active totale 804,742,053 lei
Activele imobilizate 419,183,329 lei
Imobilizări corporale (valori nete) 415,493,510 lei
Imobilizări corporale (valori brute) 446,577,353 lei
Active circulante 385,558,724 lei
Soldul mediu al activelor circulante -
Stocuri 7,709,304 lei
Soldul mediu al stocurilor -
Materii pime 7,709,304 lei
Soldul mediu al materiilor prime -
Producţie neterminată - lei
Soldul mediu al producţiei neterminate -
Produse finite - lei
Soldul mediu al produselor finite -
Creanţe totale 34,812,109 lei
Sold mediu creante totale -
Creanţe clienţi 30,740,685 lei
Creanţe clienţi (fără TVA) 25,832,508 lei
Sold mediu creanţe clienţi fără TVA -

Venituri totale
Cifra de afaceri 375,032,873 lei
Amortizări cumulate 29,044,682 lei
Amortizări anuale -
Investiţii în imobilizări corporale -
Ieşiri de imobilizări corporale -

RATELE DE ROTAŢIE ALE AT ŞI AI


Denumire Anul 1
Rata de rotaţie a activelor totale -
Rata de rotaţie a activelor imobilizate -
Rata de rotaţie a imobilizărilor corporale -
Rata de uzură a imobilizărilor corporale -
Termenul de recuperare a valorii IC -
Rata de moderinizare a IC -
Rata scoaterilor din funcţiune -

RATELE DE ROTAŢIE ALE ACTIVELOR CIRCULANTE


Denumire Anul 1
Numărul mediu de rotaţii ale AC -
Durata medie în zile a unei rotaţii -
Numărul mediu de rotaţii al stocurilor -
Durata medie a unei rotaţii a stocurilor -
Durata unei rotaţii a materiilor prime -
Durata unei rotaţii a producţiei neterminate -
Durata unei rotaţii a produselor finite -
Termenul mediu de încasare a creanţelor clienţi -
Termenul mediu de încasare a creanţelor -

Ciclul de conversie al stocurilor -


Ciclul de conversie al creanţelor-clienţi -
Ciclul operaţional -
Ciclul de plăţi -
Ciclul de conversie a numerarului -
Anul 2 Anul 3
835,550,206 lei 864,653,195 lei
401,855,814 lei 406,097,040 lei
398,698,454 lei 403,468,873 lei
475,643,759 lei 515,906,975 lei
433,694,392 lei 458,556,155 lei
409,626,558 lei 446,125,274 lei
11,220,348 lei 8,548,131 lei
9,464,826 lei 9,884,240 lei
8,188,535 lei 5,298,142 lei
7,948,920 lei 6,743,339 lei
- lei - lei
- lei - lei
594 lei 3,249,989 lei
297 lei 1,625,292 lei
42,204,216 lei 42,356,060 lei
38,508,163 lei 42,280,138 lei
36,787,580 lei 38,184,382 lei
30,913,933 lei 32,087,716 lei
28,373,221 lei 31,500,824 lei

381,353,176 lei 381,646,066 lei


29,044,682 lei 112,368,911 lei
- lei 83,324,229 lei

Anul 2 Anul 3

Anul 2 Anul 3