Sunteți pe pagina 1din 11

Dreptul afacerilor

MULTIPLE CHOICE
1. Alegeti definitia dreptului comercial:

a. ramură a dreptului privat care reglementează vânzarea – cumpărarea de mărfuri în piete,


oboare, târguri, magazine, precum si între firme sau state si plata acestora;
b. ramură a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice si care studiază
comertul;
c. ramură a dreptului privat alcătuită din normele juridice care reglementează faptele de
comert si raporturile juridice la care iau parte persoane care au calitatea de comerciant
ANS: C
2. Notiunea de comert îsi are originea în:

a. termenul latinesc „commercium (cum merx)”;


b. expresia latină „cogito ergo sum”;
c. termenul latinesc „cum mens”.
ANS: A
3. Activitatea comercială cuprinde:

a. toate vânzările – cumpărările de mărfuri;


b. toate vânzările – cumpărările în care cel putin o parte este comerciant
c. toată activitatea economică începând cu producŃia si sfârsind la consumator, inclusiv
prestările de servicii si executarea de lucrări.
ANS: C
4. Stabilirea obiectului dreptului comercial romanesc are la bază:

a. sistemul subiectiv (calitatea de comerciant);


b. sistemul obiectiv (faptul de comert);
c. sistemul mixt
ANS: B
5. Care dintre principiile de mai jos, este principiu al dreptului comercial:

a. raporturile juridice de drept comercial sunt raporturi de putere;


b. în contractele comerciale, în caz de dubiu se aplică regulile care favorizează circulatia;
c. în comert actele juridice sunt cu titlu gratuit.
ANS: B
6. Care dintre principiile de mai jos, este principiu al dreptului comercial:

a. contractarea în favoarea celui de-al treilea este obisnuită;


b. comerciantii trebuie să tină evidenta contabilă;
c. comertul în locurile publice este interzis
ANS: A
7. Dreptul civil este dreptul comun pentru dreptul comercial:
a. da
b. nu
c. si nu si da.
ANS: A
8. Codul civil se aplică în dreptul comercial:

a. întotdeauna;
b. atunci când Codul comercial nu are dispozitii aplicabile
c. atunci când dispozitiile din Codul comercial si cele din Codul civil vin în contradictie
ANS: B
9. Care ditre următoarele dispozitii interesând dreptul comercial fac parte din Constitutie:

a. statul trebuie să asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului
favorabil pentru valorificarea factorilor de productie;
b. comerciantii datorează impozite statului;
c. în comert este interzisă munca forŃată
ANS: A
10. Care dintre următoarele acte normative este izvor specific de drept comercial:

a. Constitutia
b. Codul comercial
c. Codul civil
ANS: B
11. Codul comercial a fost adoptat în :

a. 1864
b. 1867
c. 1990
ANS: B
12. Izvoarele dreptului comercial pot fi:

a. specifice dreptului comercial si comune cu alte ramuri de drept


b. specifice altor ramuri de drept
c. numai comune cu alte ramuri de drept
ANS: A
13. Uzurile comerciale sunt alcătuite din

a. Solutiile pronuntate de instante;


b. Reguli rezultând din relatiile comerciale dintre state stabilite prin tratate;
c. Reguli rezultând din practica comercială folosite vreme îndelungată si percepute ca
obligatorii
ANS: C
14. Uzurile comerciale locale sunt:

a. cele stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale pentru piete, târguri si oboare;
b. cele aplicabile la o anumită piată comercială, localitate, port sau regiune
c. cele aplicabile numai pe teritoriul unui stat
ANS: B
15. Uzurile comerciale speciale sunt:

a. cele care tin de obiectul contractului sau al profesiunii


b. cele reglementate de Codul Civil;
c. cele care sunt reglementate de norme juridice speciale (nu generale, nu de exceptie).
ANS: A
16. Uzurile comerciale generale sunt:

a. cele care se aplică în toate ramurile dreptului;


b. cele care se aplică întregului ansamblu de relatii comerciale;
c. cele care se aplică numai comerciantilor
ANS: B
17. Uzurile comerciale conventionale sunt cele care:

a. li se spune si de fapt si îsi trag forta din voina părtilor;


b. sunt stabilite prin alte acte normative;
c. sunt convenite prin acorduri si tratate între state
ANS: A
18. Uzurile comerciale normative sunt:

a. consacrate legislativ;
b. cele stabilite de comercianti prin contracte de le caz la caz;
c. cele stabilite de camerele de comert din diferite state
ANS: A
19. Doctrina, ca izvor mediat de drept comercial, este:

a. obligatorie pentru judecători


b. obligatorie pentru comercianti
c. instrument de interpretare si aplicare a legilor
ANS: C
20. Jurisprudenta în dreptul comercial, este:

a. o uzantă comercială;
b. aplicarea prudentă a legilor
c. un izvor mediat de drept comercial constând în solutiile pronuntate de instantele de
judecată care contribuie la interpretarea legilor
ANS: C
21. Faptele de comert pot fi:

a. obiective sau subiective;


b. neutre;
c. obiective, subiective, neutre
ANS: A
22. Ce sunt faptele de comert subiective:

a. faptele de comert care au si subiect activ si subiect pasiv


b. faptele de comert săvârsite de comercianti
c. faptele de comert care au cel putin un subiect, activ sau pasiv
ANS: B
23. Ce sunt faptele de comert obiective:

a. faptele de comert determinate de lege si producătoare de efecte juridice potrivit legii,


indiferent de autorul lor;
b. faptele de comert care au un obiectiv determinat
c. faptele de comert cărora părtile le atribuie un obiect
ANS: A
24. Definirea faptelor de comert are la bază următoarele teorii:

a. teoria circulatiei si teoria întreprinderii


b. teoria speculatiei si a întreprinderii;
c. una din următoarele teorii: teoria circulatiei, teoria întreprinderii, teoria speculatiei, teoria
mixtă.
ANS: C
25. Întreprinderea de furnituri este:

a. întreprinderea care produce furnituri;


b. întreprinderea furnizoare de energie electrică, termică, apă, canal
c. întreprinderea care asigură prestarea de servicii sau predarea unor bunuri, la anumite
termene si contra unui pret
ANS: C
26. Sunt comercianti:

a. cei care vând diferite produse în conditiile legii;


b. cei care fac fapte de comert având comertul ca profesie obisnuită si societătile comerciale
c. patronii de societăti comerciale
ANS: B
27. Persoana fizică are calitatea de comerciant:

a. dacă săvârseste fapte de comert cu caracter profesional


b. dacă vinde în locurile amenajate potrivit legii si cu plata taxelor legale
c. dacă vinde mărfuri cu afisarea adaosului comercial, în caz contrar fiind cotravenient
ANS: A
28. Regiile autonome sunt:

a. societăti comerciale ale statului înfiintate pentru a aduce venituri la buget


b. unităti economice care desfăsoară o activitate comparabilă cu a societătilor comerciale,
fiind persoane juridice care functionează pe bază de gestiune economică si autonomie
financiară
c. institutii publice care asigură diferite servicii în serviciul comunitătii
ANS: B
29. Societatea în comandită simplă are ca asociati:

a. persoane care desfăsoară activităti comerciale pe bază de comandă fermă


b. comanditati si comanditari
c. comanditati, comanditari si patroni
ANS: B
30. Persoanele care formează societatea pe actiuni se numesc:

a. actionari principali
b. agenti economici
c. actionari
ANS: C
31. Participantii la asociatiunea în paricipatiune:

a. au actiuni nominative;
b. nu au drept de proprietate asupra lucrurilor puse în asociatiune chiar dacă ei le-au
cumpărat;
c. trebuie să se înregistreze ca actionari la registrul comertului
ANS: B
32. Asociatia de asigurare mutuală:

a. este o asociatie nonprofit


b. este o asociatie constituită pe bază de acord tacit în vederea contractării unei asigurări
colective
c. este constituită cu scopul de a împărti între asociati pierderile cauzate prin riscurile care
constituie obiectul asociatiunii
ANS: C
33. Care dintre următoarele conditii este cerută, printre altele, pentru ca o persoană fizică să devină
comerciant:

a. să aibă un spatiu pentru expunerea si vânzarea produselor


b. să aibă studii superioare, liceale sau profesionale
c. să săvârsească acte de comert ca profesie obisnuită
ANS: C
34. Societatea comercială dobândeste calitatea de comerciant:

a. din momentul constituirii cu respectarea conditiilor prevăzute de lege


b. din momentul realizării acordului de vointă al celor care o constituie
c. din momentul semnării actului constitutiv la notarul public
ANS: A
35. Dovedirea calitătii de comerciant în cazul societătilor comerciale se face:

a. prin vărsarea aportului social;


b. cu actul constitutiv
c. prin constituirea societătii în conditiile legii
ANS: C
36. Dintre obligatiile profesionale ale comerciantilor face parte:

a. obligatia ca actionarii să fie solvabili,


b. obligatia de a avea vad comercial
c. obligatia de publicitate prin înregistrarea la registrul comertului
ANS: C
37. Auxiliarii dependenti ai comerciantilor:
a. sunt in raporturi de muncă cu comerciantii si sunt remunerati de acestia
b. depind de calificarea comerciantilor ca plătitori de T.V.A.;
c. nu sunt in raporturi de muncă cu comerciantii dar sunt remunerati de acestia
ANS: A
38. Auxiliarii independenti ai comerciantilor:

a. sunt angajati ai comerciantilor


b. sunt angajati ai Camerei de comert;
c. nu sunt in raporturi de muncă cu comerciantii
ANS: C
39. Reprezentarea:

a. nu produce efecte între reprezentat si reprezentant ci doar fată de terti;


b. produce efecte pe de o parte între reprezentat si reprezentant si pe de altă parte între
reprezentat si tert;
c. produce efecte doar între reprezentant si tert
ANS: B

40. Prepusii pentru comert:

a. nu pot să ceară pretul mărfurilor vândute, acest drept avându-l doar comerciantul
b. pot să ceară pretul mărfurilor vândute în magazin
c. pot să ceară pretul mărfurilor vândute afară din magazin fără nici o autorizatie specială
ANS: B
41. Mijlocitorii îsi desfăsoară activitatea:

a. cu contract de muncă;
b. cu aviz de la primărie
c. fără contract de muncă.
ANS: C
42. Mijlocitorii actionează pentru:

a. bunele relatii între patronat si sindicate


b. asigurarea relatiillor cu Camera de comert si cu autoritătile statului
c. pentru punerea în contact a persoanelor care sunt interesate de încheierea unei afaceri care
să realizeze prin intermediul lor
ANS: C
43. Activitatea de mijlocire:

a. este faptă de comert


b. nu este faptă de comert dar nu este ilegală
c. nu este faptă de comert si este interzisă de lege
ANS: A
44. Agentul de comert:

a. este un functionar public cu atributii de control pentru fapte de comert


b. este un agent al politiei economice cu atributii de control sau un salariat al Camerei de
comert;
c. este o persoană însărcinată statornic, de unul sau mai multi comercianti, să desfăsoare în
altă localitate, determinată exclusiv, operatiuni comerciale
ANS: C
45. Fondul de comert:

a. este fondul de marfă necontractat încă în scop de vânzare de un comerciant


b. este un ansamblu de bunuri mobile si imobile, corporale si necorporale pe care
comerciantul îl afectează activităŃii comerciale în scopul atragerii de clienti si implicit
obtinerii de profit;
c. este numai fondul de marfă care poate aduce profit
ANS: B

46. Firma comerciantului:

a. este un element al fondului de comert


b. este un element decorativ
c. este un element pentru stabilirea identitătii patronuluiv
ANS: A
47. Fondul de comert:

a. nu poate fi înstrăinat
b. nu poate face obiectul dreptului de proprietate;
c. poate fi transmis ca aport într-o societate comercială
ANS: C
48. Contractul de vânzare – cumpărare comercială are următoarele caractere (trăsături):

a. este aleatoriu, gratuit, bilateral si constitutiv


b. este sinalagmatic, comutativ, oneros si constitutiv de drepturi
c. este bilateral, oneros, comutativ si translativ de proprietate
ANS: C
49. Care dintre următoarele obligatii apartine vânzătorului:

a. să suporte cheltuielile de predare


b. să suporte cheltuielile de ridicare
c. să nu primească pretul până nu a predat bunul.
ANS: A
50. Cumpărătorul este obligat:

a. să suporte cheltuielile de predare


b. să suporte cheltuielile de ridicare;
c. să dea garantii contra evictiunii
ANS: B
51. Vânzătorul trebuie să garanteze pe cumpărător:

a. pentru plata obligatiilor către stat;


b. pentru riscurile pe timpul transportului
c. pentru evictiune si contra viciilor lucrului
ANS: C
52. În contractul de mandat:

a. mandantul nu poate da mandat mandatarului să facă operatiuni pe care nu le poate face el


însusi;
b. mandatarul poate face orice operatiune chiar si din cele care nu le poate face mandantul
c. mandatarul nu poate face decât operatiunile pe care nu le poate face mandantul
ANS: A
53. Mandatarul este obligat:

a. să plătească dobânzi pentru banii cuveniti mandantului nepredati, acestuia;


b. să răspundă pentru obligatiile mandantului
c. să verifice disponibilul din contul mandatarului pentru a se convinge dacă acesta este
serios
ANS: A
54. Contractul de comision:

a. este contractul prin care se stabileste adaosul comercial


b. este un contract privind suma cuvenită celui care favorizează, prin functia sa, încheierea
unui contract
c. este un contract care are ca obiect tratarea de afaceri comerciale de un comisionar pe
seama clientului
ANS: C
55. Marcati răspunsul fals:

a. comisionarul trebuie să dea socoteală comitentului de îndeplinirea mandatului


b. comisionarul trebuie să îndeplinească obligatiile cu bună credintă si obligatia unui bun
profesionist
c. comisionarul nu trebuie să dea socoteală comitentului de îndeplinirea mandatului
ANS: C
56. Contractul de report:

a. contractul de report este contractul prin care, în materie de asigurări, obligă pe asigurator
să reporteze în anul următor sumele neconsumate cu plata despăgubirilor;
b. este contractul constând în cumpărarea de titluri de credit circulând în comert, pe bani gata
si revinderea simultană la termen si pe un pret determinat către aceeasi persoană a unor
titluri de aceeasi specie;
c. este contractul de reportare a sumelor necâstigate la jocurile de noroc
ANS: B
57. Contractul de cont curent:

a. este un contract de creditare;


b. nu este un contract de creditare;
c. poate sa-l facă numai o bancă
ANS: A
58. Contractul de leasing:
a. dă dreptul finantatorului să aleagă furnizorul
b. nu dă dreptul utilizatorului să aleagă furnizorul;
c. dă dreptul utilizatorului să aleagă furnizorul
ANS: C
59. Contractul de leasing:

a. dă dreptul finantatorului să verifice periodic modul de exploatare a bunului;


b. nu dă dreptul finantatorului să verifice periodic modul de exploatare a bunului
c. dă dreptul finantatorului să verifice modul de exploatare a bunului dar numai cu acordul
furnizorului
ANS: A
60. Francize este:

a. procentul din suma asigurată cu care se reduce suma acordată în caz de daună;
b. dreptul de a exploata un produs, o afacere sau un serviciu
c. dreptul de a utiliza un anume procedeu
ANS: B
61. Ttlurile comerciale sau de credit:

a. încorporează o valoare patrimonială


b. nu încorporează o valoare patrimonială
c. încorporarea unei valori patrimoniale depinde de la caz la caz
ANS: A
62. Titlurile nominative se numesc astfel deoarece:

a. au un nume al lor cum ar fi cambie, bilet la ordin, conosament


b. titularii lor sunt nominalizati în cuprinsul acestora
c. au valoarea exprimată în bani înscrisă în cuprinsul lor
ANS: B
63. Sunt conditii de fond ale cambiei:

a. forma scrisă cu mentiunile prevăzute de lege


b. denumirea titlului, trasul si trăgătorul
c. capacitatea, consimtământul, obiectul, cauza
ANS: C
64. În cazul cambiei, obligatia de plată revine:

a. trasului
b. trăgătorului
c. beneficiarului
ANS: A
65. Prin ce se face girul cambiei:

a. printr-un act de împrumut;


b. printr-o declaratie scrisă si semnată pe cambie si prin predarea ei;
c. prin act autentic la notar.
ANS: B
66. Avalul cambiei:
a. constă în predarea ei înapoi către trăgător;
b. constă în întoarcerea pretului;
c. este un act juridic prin care o persoană numită avalist se obligă să garanteze obligatia
asumată de unul din debitorii cambiali, numit avalizat
ANS: C
67. Biletul la ordin:

a. presupune prestatia unui serviciu pe baza comenzii continute de biletul la ordin


b. contine obligatia plătii unei sume de bani la scadentă
c. este un înscris constatator al dreptului de proprietate asupra unor bunuri aflate în depozit
care se eliberează pe baza lui
ANS: B
68. Ce este cecul:

a. o institutie bancară pentru economiile populatiei


b. este un titlu de credit
c. este documentul care atestă suma de bani depusă
ANS: B
69. Conosamentul:

a. este sinonim cu warantul


b. este un act juridic de constituire a unei garantii reale asupra mărfurilor încărcate pe vapor
c. este documentul eliberat la încărcarea mărfurilor pe vapor si în baza căruia acestea pot fi
vândute
ANS: C
70. Conosamentul se întocmeste:

a. într-un singur exemplar


b. în două exemplare
c. în patru exemplare
ANS: C
71. Warantul:

a. este o specie de reptilă


b. este persoana care garantează livrarea
c. este un titlu de credit din categoria contractelor de gaj.
ANS: C
72. Societătile comerciale, după natura lor pot fi:

a. societăti de persoane, societăti de capitaluri, societăti de natură mixtă – de capitaluri si de


persoane;
b. societătile de persoane, societăŃi unipersonale si societăti de capitaluri
c. societăti pluripersonale si de capitaluri
ANS: A
73. Societatea cu răspundere limitată:

a. este societate de persoane;


b. este persoana care garantează livrarea;
c. este un titlu de credit din categoria contractelor de gaj.
ANS: A
74. La societatea cu răspundere limitată, asociatii răspund:

a. nelimitat pentru obligatiile societătii;


b. nelimitat;
c. până la concurenta capitalului social subscris
ANS: C
75. Capitalul social al S.R.L. este divizat:

a. părti sociale;
b. actiuni nominative;
c. actiuni la purtător
ANS: A
76. Adunarea generală ordinară la societătile comerciale se tine:

a. cel putin o dată pe an;


b. o dată pe trimestru
c. o dată pe semestru
ANS: A
77. Bilantul contabil al societătii comerciale se aprobă de:

a. adunarea generală
b. contabilul sef;
c. comitetul director sau consiliul de administratie, acolo unde există
ANS: A
78. Consiliul de administratie este ales:

a. de administratie cu acordul cenzorilor


b. de adunarea generală cu avizul comisiei de cenzor
c. de adunarea generală
ANS: C
79. In adunarea generală, fiecare actionar sau asociat:

a. are drept de vot egal;


b. are dreptul de vot negociat cu consiliul de administratie;
c. are un drept de vot proportional cu cota de capital social detinută
ANS: C
80. Consiliul de administratie:

a. poate cere adunării generale să dea raport de activitate


b. poate dizolva adunarea generală si să provoace alegeri anticipate;
c. trebuie să întrunească ori de câte ori este necesar, dar cel putin o dată pe lună
ANS: C