Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

Clasa: a VII-a A;

Unitatea de învățare: Lumea în pragul mileniului III;

Lecția: INTEGRAREA EUROPEANĂ ȘI ATLANTICĂ;

Tipul lecției: predare-învățare;

Timp: 50 minute;

Locul de desfășurare: sala de clasă;

Mijloace de învățământ: manuale, fișe de lucru, atlasul istoric, calculatorul, videoproiectorul;

Scopul lecției: - informativ: de a transmite elevilor noi cunoștințe despre procesul de integrare
europeană și atlantică;
- formativ: de a dezvolta capacitățile de analiză, corelare, sistematizare a
elevilor.
Nivelul inițial al clasei: clasa cu un nivel bun de pregătire, având un stil de muncă organizat, elevii fiind
interesați în studiul istoriei. Clasa cunoaște din lecțiile anterioare situația
economică și politică a statelor din ,,lumea liberă” precum și situația statelor
foste comuniste.
Strategia didactică: - inductivă, cognitivă, euristică (activitate pe grupe).

1
Material didactic: F. Constantiniu, N. M. Cojescu, A Mamina, Istorie – manual clasa a VII-a.
Fișe de texte.

Metode didactice: expunerea sistematică a cunoștințelor, conversația euristică, dialogul dirijat,


organizatorul grafic, feed-back, învățarea prin descoperire, prezentare
PowerPoint.

Bibliografie: Horia C. Matei, Silviu Neguț, Ion Nicolae, Istoria statelor lumii , Ed. Meronia,
București, 2005
D. Georgescu, D.O. Ștefănescu, Cultură civică – manual clasa a VII-a

Competențe: generale - utilizarea vocabularului și a informației în comunicarea orala sau scrisă


- utilizarea surselor istorice, a metodelor și tehnicilor adecvate istoriei
pentru rezolvarea de probleme
- formarea imaginii pozitive despre sine și ceilalți
specifice - utilizarea termenilor istorici noi: proces de integrare, comunitate
juridică, summit, raport de țară.
- extragerea informației esențiale din surse istorice;
- evidențierea relației cauză-efect într-o succesiune de evenimente
istorice.

2
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE

SECVENȚELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI


INSTRUIRII
1. Asigurarea Notează absenţele Se organizează conform cerinţelor profesorului
condţiilor de Verifică existenţa materialelor necesare
desfaşurare a lecţiei.
activităţii Cere elevilor organizarea pe grupe, fiecare
grupă primeşte o temă pe care o prezintă
clasei.
2. Captarea Relizează trecerea la tema noua: Notează titlul lecţiei în caiete
atenţiei. -scrie titlul pe tabla Elevii primesc sarcinile de lucru şi îşi stabilesc
Anunţarea - comunică elevilor principalele competențe. activitatea în cadrul grupei. Fiecare grupă îşi alege un
conţinutului şi a raportor care prezintă activitatea clasei.
noilor
competenţe.
3. Prezentarea Realizează o scurta prezentare a evoluţiei Prin dirijare didactica elevii sunt puși în situația de a
noului conţinut şi statelor foste comuniste folosindu-se de identifica etapele constitirii Uniunii Europene, scopul
conducerea cunoștințelor dobândite de elevi în lecția Uniunii Europene( piața unică și integrarea economică,
învăţării anterioară ,,Situația statelor foste comuniste. politică externă și de securitate comună, cooperare în
domeniul justiției), simbolurile( steag, imn, constituție,
Coordonează activitatea elevilor pe grupe monedă unică, deviză) instituțiile Uniunii Europene,
solicitând intervenția lor după următoarea aderarea României la Uniunea Europeană.
etapizare:
I. Etapele constituirii Uniunii Europene:
I. Uniunea Europeană; Grupa I prezintă constituirea Uniunii Europene –

3
aderarea statelor
II. Scopul Uniunii Europene; 1951, Comunitatea Economică a Cărbunelui și Oțelului
(Paris) cuprindea 6 state (RFG, Franța, Italia, Belgia,
III. Simbolurile Uniunii Europene; Olanda, Luxemburg.)
1957, Comunitatea Economică Europeană sau Piața
IV. Instituțiile Uniunii Europene; Comună (Roma).
1973: Marea Britanie, Irlanda, Danemarca.
V. Aderarea României; 1981: Grecia.
1986: Spania, Portugalia
7 februarie 1992 Tratatul de la Maastricht (actul de
naștere).
1995: Austria, Finlanda, Suedia.
2004: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria.
2007: România, Bulgaria.

II. Grupa a II- a prezintă scopul Uniunii Europene și


principiile acesteia:
Scop:
Asistă şi acordă lămuriri grupelor de lucru. - piața unică și integrarea economică,
Invită raportorii fiecărei grupe să prezinte - politică externă și de securitate comună,
colegiilor activitatea după schema iniţială. - comunicare în domeniul justiției.
Principii:
- respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului,
- democrație reprezentativă,
- statul de drept.

4
III. Grupa a III- a prezintă simbolurile Uniunii
Europene:
- steag,
- imn,
- constituție,
- monedă unică,
- deviză
- Ziua Europei,
- sedii – orașe.

IV. Grupa a IV- a prezintă instituțiile Uniunii Europene:


- Parlamentul European
- Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de
Miniștri)
- Comisia Europeană,
- Curtea Europeană de Conturi,
- Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

V. Grupa a V-a prezintă principalele momente care au


dus la aderarea României la Uniunea Europeană
marcându-le într-un organizator grafic cronologic.
- 2003, Salonic – Propunerea datei de 1
ianuarie 2007 pentru aderarea României.
- 2004, Bruxelles – Încheierea negocierilor de
aderare,
- 25 aprilie 2005 Tratatul de aderare,
Luxemburg.
- 1 ianuarie 2007 – Aderarea României la U.E.

5
4. Fixarea şi Prezinta sintetic constituirea Uniunii - urmăresc concluziile prezentate de profesor,
evaluarea Europene, - răspunsul elevilor evidențiaza necesitatea reunificării
cunoştinţelor, - cere elevilor să demonstreze necesitatea Europei după prăbușirea regimurilor comuniste și a
conexiunea integrării europene și atlantice. blocului sovietic.
inversă -evalueaza prestatia elevilor - își notează tema în caiete.
- indică tema pt. acasă: Formulați
argumente pro și contra integrării europene
a României.